Informator ogolny A4 poziom MC.qxp - Wyższa Szkoła Ekologii i ...

wseiz.pl
  • No tags were found...

Informator ogolny A4 poziom MC.qxp - Wyższa Szkoła Ekologii i ...

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE


spis treści1 O Uczelni3 Warunki przyjęcia na studia5 Wydział Architektury8 Wydział Ekologii10 Wydział Zarządzania14 Studia podyplomowe16 Nasza Uczelnia20 Infrastruktura Uczelni22 Adresy i telefonyTerenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu – Klaudyn-Laski


O UCZELNIWyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniejtradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995roku i zarejestrowana pod numerem 62. Początkowo prowadziła studia inżynierskiena dwóch kierunkach:– Ochrona Środowiska,– Zarządzanie i Marketing.W następnych latach uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnychkierunków:– Architektura Krajobrazu w 1999 roku,– Architektura i Urbanistyka w 2000 roku,– Ochrona Środowiska na poziomie magisterskim w 2000 roku,– Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na poziomie magisterskim w 2001 roku,– Budownictwo w 2002 roku,– Informatyka i Ekonometria w 2002 roku,– Architektura Wnętrz w 2003 roku,– Edukacja Techniczno-Informatyczna w 2006 roku.Założycielem i rektorem Uczelni jest prof. dr hab. inż. Jan Misiak. WSEiZ posiadakadrę naukowo-dydaktyczną liczącą ponad 280 pracowników, w tym 38 profesorówzwyczajnych, 70 profesorów nadzwyczajnych i uczelnianych, 91 doktorówi 81 magistrów. WSEiZ ma strukturę wydziałową. Na 3 wydziałach (Architektury,Ekologii i Zarządzania) studiuje około 4,5 tys. studentów. Zajęcia odbywają sięw nowocześnie wyposażonych salach i laboratoriach, studenci Wydziału Ekologiioraz Wydziału Zarządzania mają zajęcia w budynku przy ul. Rejtana 16, natomiaststudenci Wydziału Architektury w budynku przy ul. Grójeckiej 128. Częśćzajęć terenowych oraz ćwiczeń i laboratoriów odbywa się w Terenowej StacjiOchrony Przyrody i Krajobrazu w Klaudynie-Laskach pod Warszawą. Wszystkiebudynki są własnością Uczelni.WŁADZE UCZELNIRektorprof. dr hab. inż. Jan MisiakKanclerzmgr Monika MadejDziekan Wydziału Architekturyprof. dr inż. Jerzy WojtatowiczDziekan Wydziału Ekologiiprof. dr Bohdan WieprzkowiczDziekan Wydziału Zarządzaniaprof. dr inż. Jan Cetner


System pomocy materialnej jestdostępny dla studentów WSEiZna wszystkich kierunkach, rodzajachstudiów już od pierwszegosemestru nauki. W rokuakademickim 2005/2006 średniawysokość rocznego stypendiumwynosi 5630 zł.WARUNKIPRZYJĘCIANASTUDIA


Rekrutacja na semestry zimowy i letni odbywasię przez cały rok kalendarzowy.W semestrze zimowym (od października)oferujemy studia dzienne, wieczorowe i zaoczne.Natomiast w semestrze letnim (od lutego) studiauzupełniające magisterskie w trybie zaocznym.Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów odbywająsię bez egzaminów wstępnych (liczbamiejsc jest ograniczona, decyduje kolejnośćzgłoszeń).Informacje telefoniczne udzielane sąpod numerami:0-22 825-80-34/35Zapisy na studia prowadzi Rektoratw godzinach:8-18 – w poniedziałki i piątki,8-16 – od wtorku do czwartku,8-14 – soboty i niedziele(z wyjątkiem sierpnia).Kandydat na studia zobowiązany jest złożyćosobiście komplet dokumentów:• wypełniony kwestionariusz uczelniany,• oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,• kserokopię dowodu osobistego(dowód osobisty do wglądu),• cztery aktualne zdjęcia (zgodne z wymaganiamistosowanymi przy wydawaniu dowodówosobistych),• książeczka wojskowa (do wglądu),• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazańdo kontynuacji nauki (na kierunkuOchrona Środowiska skierowanie na badaniadostępne jest w Rektoracie),• odpis dyplomu ukończenia wyższych studiówzawodowych (w przypadku przyjęcia na studiadrugiego stopnia),• dowód wpłaty do wglądu (wpisowe i opłatarekrutacyjna).Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania ma szerokorozbudowaną pomoc materialną dla studentów,w tym:• stypendia socjalne, żywieniowe, mieszkaniowe,• stypendia za wyniki w nauce,• stypendia za wyniki w sporcie,• zapomogi.Szczegółowe informacje oraz formularze dostępnesą w Dziekanatach.Deklaracje co do wyboru specjalności należyzłożyć przy składaniu dokumentów na studia,zaś ostateczne przyjęcie na daną specjalnośćnastępuje po pierwszym lub drugim roku studiów(w zależności od kierunku), pod warunkiem,że zostanie utworzona grupa około 30studentów.Przy składaniu dokumentów pobierane są opłaty:wpisowe (możliwość rozłożenia na 2 raty w przypadkuopłat nie objętych promocją) i opłata rekrutacyjna.W przypadku rezygnacji ze studiówwniesione opłaty nie są zwracane.www.wseiz.plDZIEŃ OTWARTY11.06.2006 godz. 16.00 (niedziela),ul Rejtana 163sala wykładowa


Opłaty za studiaOpłata rekrutacyjna (jednorazowa)Wpisowe (jednorazowe) dla wszystkich rodzajów studiów (z wyjątkiem kierunkuZarządzanie i Marketing):Wpisowe może być płatne w dwóch ratach (nie dotyczy opłat objętych promocją):I rata płatna przy zapisie na studiaII rata płatna nie później niż do dnia 10 wrześniaWpisowe na kierunkuZarządzanie i Marketing1 złWYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIAUL. WAWELSKA 14, 02-061 WARSZAWANr rachunku 43103015080000000800611008100 zł990 zł500 zł500 złWpisowe w obniżonej wysokości obowiązuje na kierunkach: Budownictwo, Informatyka i Ekonometria,Edukacja Techniczno-Informatyczna oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przy terminach płatności:– do końca lipca 2006 roku 500 zł– do końca sierpnia 2006 roku 700 zł– do końca września 2006 roku 800 złAbsolwenci studiów inżynierskich WSEiZ są zwolnieni z opłaty wpisowego na studia drugiego stopnia.Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:Czesne za studia w roku akademickim 2006/2007 wynosi:KierunkiBudownictwoEdukacja Techniczno-InformatycznaZarządzanie i Inżynieria ProdukcjiInformatyka i Ekonometria (inżynier)Czesne płatne jest miesięcznie, przez dziesięć miesięcy w roku, od październikado lipca włącznie, do dnia 10 każdego miesiąca (liczy siędata wpływu na konto Uczelni).Istnieje możliwość oplacenia czesnego za okresy dłuższe niż jedenmiesiąc. W przypadku uiszczenia czesnego z góry obowiązuje następującabonifikata przy zapłaceniu za:OPŁATAjeden semestrjeden rokdwa latatrzy latacztery latapięć latStudiastacjonarne(dzienne)BONIFIKATAStudianiestacjonarne(wieczorowe, zaoczne )520 420Informatyka i Ekonometria (licencjat) 480 380Zarządzanie i Marketing 420 360Ochrona Środowiska 560 460Architektura i Urbanistyka 650 550Architektura Krajobrazu 610 500Architektura Wnętrz 900 800w wysokości równowartości czesnego za połowę miesiąca,w wysokości równowartości czesnego za jeden miesiąc,w wysokości równowartości czesnego za dwa miesiące,w wysokości równowartości czesnego za trzy miesiące,w wysokości równowartości czesnego za cztery miesiące,w wysokości równowartości czesnego za pięć miesięcy.W każdym z podanych wariantów opłatę czesnego należywnieść do dnia 10 pierwszego miesiąca danego semestru lub rokustudiów (liczy się data wpływu na konto Uczelni).4


WYDZIAŁ ARCHITEKTURYW Polscetylko jedna uczelniałączy cztery kierunki studiówzwiązane z projektowaniemi realizacją dzieł architektonicznych w przestrzeni:Architekturę i Urbanistykę,Architekturę Krajobrazu, Architekturę Wnętrzi Budownictwo w ramachjednego wydziału. To WSEiZ.Szczegółowy informator Wydziału Architektury jestdostępny w Rektoracie Wyższej Szkoły Ekologiii Zarządzania w Warszawie, ul. Wawelska 14.www.wseiz.pl


ARCHITEKTURAWNĘTRZINŻYNIERAbsolwenci kierunku ArchitekturaWnętrz przygotowywani są do samodzielneji zespołowej pracy w dziedzinieprojektowania, wyposażaniawnętrz oraz nadawania im kształtuplastycznego. Studia inżynierskiena kierunku Architektura Wnętrz obejmująszeroki zakres przedmiotówzwiązanych z budownictwem i architekturąze szczególnym uwzględnieniemzwiązku tych dziedzin z kształceniemw zakresie sztuk pięknych. Obszarywiedzy i umiejętności absolwentaobejmują tworzenie projektów wnętrzo wysokiej jakości artystycznej, funkcjonalno-programowej,ergonomicznej,technicznej i ekologicznej.ARCHITEKTURAKRAJOBRAZUINŻYNIERStudenci na kierunku Architektura Krajobrazuotrzymują przygotowanie z zakresukształtowania środowiska przestrzennegoze szczególnym uwzględnieniemprojektowania, urządzania i pielęgnowaniaobiektów architektury krajobrazu.Studia inżynierskie na kierunkuArchitektura Krajobrazu obejmują teoretycznei praktyczne aspekty kształtowaniai ochrony obiektów architekturykrajobrazu, dające podstawę do wykonywaniaopracowań projektowych orazbadawczych. Absolwenci tego kierunkumogą być zatrudnieni zarówno we własnychfirmach projektowych i projektowo-wykonawczychw ramach wykonywaniatzw. wolnego zawodu, jaki w jednostkach związanych bezpośrednioz budową i pielęgnowaniem obiektówarchitektury krajobrazu, gdzie wykorzystajązdobytą wiedzę w praktyce.Na Wydziale Architektury studia pierwszegostopnia trwają 4 lata. Absolwencikierunku Architektura i Urbanistykaotrzymują tytuł inżyniera architekta, natomiastabsolwenci pozostałych kierunkówtytuł inżyniera. Istnienie na jednymWydziale czterech kierunków studiów,w których programach uwzględnia sięrelacje między ludźmi, budowlami architektonicznymii otaczającym ich krajobrazem,jest nową jakością pozwalającąna kompleksowe rozwiązywaniewielu zadań naukowych i dydaktycznych.Na wszystkich kierunkach kształceniema charakter interdyscyplinarny,łącząc zdobywanie wiedzy teoretyczneji praktycznej.praktyki na trawie6


ARCHITEKTURAI URBANISTYKAINŻYNIER ARCHITEKTNa tym kierunku prowadzimy jedną specjalność – Urbanistyka.Absolwentowi studiów pierwszego stopnia kierunku Architekturai Urbanistyka zostaje nadany tytuł zawodowy inżyniera architekta.Studenci na tym kierunku otrzymują przygotowanie z zakresukształtowania środowiska przestrzennego ze szczególnymuwzględnieniem projektowania architektonicznego i urbanistycznegowszelkiego rodzaju budowli. Studia inżynierskie na kierunkuArchitektura i Urbanistyka i specjalności Urbanistyka obejmująteoretyczne oraz praktyczne aspekty kształcenia w zakresie architekturyi urbanistyki oraz prowadzą do zdobycia przez absolwentówwielu specyficznych umiejętności, między innymi takich jak:zdolności tworzenia projektów architektonicznych, zrozumieniarelacji pomiędzy ludźmi a budynkami oraz pomiędzy budynkamia ich otoczeniem, zrozumienia projektu strukturalnego, problemówkonstrukcyjnych i inżynierskich związanych z projektowaniembudynków, a także odpowiedniej znajomości ekonomii, zarządzania,przepisów i procedur. Przygotowują do pracy w wykonawstwiearchitektoniczno-budowlanym, nadzorze budowlanymoraz pracach pomocniczych związanych z twórczym planowaniemurbanistycznym i projektowaniem architektonicznymobiektów budowlanych wraz z otoczeniem.korektaBUDOWNICTWOINŻYNIERStudenci na kierunku Budownictwo otrzymują przygotowanie z zakresuprojektowania, wznoszenia i utrzymania budynków oraz budowliinżynierskich. Studia inżynierskie na kierunku Budownictwoobejmują teoretyczne oraz praktyczne aspekty kształcenia w zakresieinżynierii lądowej. Studenci zdobywają między innymi wiedzęz zakresu projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich,zasad fizyki budowli i stosowanych technologii, przepisówbudowlanych, procedur realizacji budynków, jak i zasad organizacjiprzemysłu budowlanego.Programy nauczania na studiach stacjonarnych (dziennych)i niestacjonarnych (wieczorowych, zaocznych) są takie same.Zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych (wieczorowych„A”) prowadzone są w dni powszednie, co najmniej trzyrazy w tygodniu w godzinach od 16.15 do 21.20.Studia niestacjonarne (zaoczne) oraz drugi rodzaj studiów niestacjonanrych(wieczorowych „B”) realizowane są w systemie 10-14dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.7w pracowni


Szczegółowy informatorWydziału Ekologii jestdostępny w RektoracieWyższej SzkołyEkologii i Zarządzaniaw Warszawie,ul. Wawelska 14.www.wseiz.plWYDZIAŁ EKOLOGIIEkologia to wydział,na którym łączy się interdyscyplinarnąwiedzę teoretyczną z ciekawymizajęciami terenowymi– atutem są interesujące wykłady,a także duża liczba orazróżnorodność ćwiczeńlaboratoryjnych.


EDUKACJATECHNICZNO--INFORMATYCZNAINŻYNIERAbsolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku EdukacjaTechniczno-Informatyczna otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.Kształcenie w ramach interdyscyplinarnego techniczno-humanistycznegokierunku studiów pozwala na połączenie wiedzyz dziedziny techniki oraz informatyki (zwłaszcza komputerowegowspomagania prac inżynierskich, naukowo-badawczychi procesu dydaktycznego) z podstawowym przygotowaniemw zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii i zarządzaniazasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu,administracji gospodarczej oraz nauce.Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie głównie jako: nauczycieleprzedmiotów technicznych oraz informatycznych w szkołachpodstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnychoraz administratorzy i osoby obsługujące szkolne systemyinformatyczne, a także programiści tworzący szkolne pomocedydaktyczne wspomagane komputerowo.OCHRONAŚRODOWISKAINŻYNIER, MAGISTER INŻYNIERNa kierunku Ochrona Środowiska realizowane są 4 specjalności:• Ochrona przyrody i krajobrazu,• Zarządzanie ochroną środowiska,• Ochrona wód i krajobrazu,• Kształtowanie krajobrazu (tylko dla absolwentów kierunku ArchitekturaKrajobrazu).Pierwszy etap to trwające siedem semestrów studia inżynierskie. Absolwencistudiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na studiach drugiegostopnia, które według planu trwają cztery semestry, przy czym istniejemożliwość ich skrócenia do trzech semestrów, jeżeli odpowiednio wcześniejzostanie wykonana praca magisterska. Deklaracje dotyczące wyboruspecjalności są przedstawiane przez kandydatów na studia przy składaniudokumentów. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmowanajest przez studenta po drugim roku studiów.Zajęcia na kierunku Ochrona Środowiska nasycone są ćwiczeniami audytoryjnymi,laboratoryjnymi, projektowymi i terenowymi (ok. 60%). Zajęciate prowadzone są między innymi w laboratoriach: biologicznym, botanicznym,mikrobiologicznym, chemicznym, biochemicznym, fizycznym, zoologicznym,toksykologicznym, mechaniki płynów, statyki i wytrzymałości materiałów,oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów oraz w pracowniachinformatycznych.Programy nauczania na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) są takie same.Zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się w formie 10-12 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.9


Szczegółowy informator WydziałuZarządzania jest dostępny w RektoracieWyższej Szkoły Ekologii i Zarządzaniaw Warszawie, ul. Wawelska 14.www.wseiz.plWYDZIAŁZARZĄDZANIAStawiamy na praktykę.Dajemy wykształceniełączące wiedzę ekonomicznąi menedżerską z techniką.


ZARZĄDZANIEI INŻYNIERIAPRODUKCJIprzed zajęciamiINŻYNIER, MAGISTER INŻYNIERNa kierunku Zarządzanie i InżynieriaProdukcji prowadzone są siedmiosemestralnestudia pierwszego stopnia (inżynierskie)oraz studia drugiego stopnia, które wg planutrwają cztery semestry.Na tym kierunku oferujemy trzy specjalności:• Bezpieczeństwo i higiena pracy,• Zarządzanie przedsiębiorstwemi ochrona środowiska,• Zarządzanie eksploatacją samochodówi ochrona środowiska,• Informatyka w zarządzaniuprzedsiębiorstwem,W nowoczesnym przedsiębiorstwie coraz większąwagę przykłada się do warunków pracyi jej organizacji. Chodzi nie tylko o przestrzeganieprzepisów, ale i o tworzenie takich warunkówpracy, które podnoszą jej wydajność i stanowiąsilny czynnik motywacyjny. Koniecznajest znajomość zarówno organizacyjno--prawnej, jak i technicznej strony tego zagadnienia.Dlatego kierunek Zarządzanie i InżynieriaProdukcji wydaje się idealny do prowadzeniaspecjalności Bezpieczeństwo i higiena pracy.Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwemi ochrona środowiska daje wiedzę z zakresumetod i technologii stosowanych w ochronieśrodowiska, a także umiejętność współpracyz planistami i specjalistami zajmującymi się tądziedziną. Wciąż powiększające się znaczenieproblematyki ekologicznej w wielu sektorachgospodarki będzie powodować popytna specjalistów z tej dziedziny, także w małychi średnich przedsiębiorstwach, gdzie niema możliwości stworzenia odrębnej komórkiochrony środowiska.Specjalność Zarządzanie eksploatacją samochodówi ochrona środowiska ma daćabsolwentowi przede wszystkim znajomośćorganizacyjnych i technicznychaspektów transportu samochodowego,a także elementy wiedzy o ochronie środowiska,umożliwiające eksploatację taborusamochodowego zgodną z zasadamizrównoważonego rozwoju. Zapotrzebowaniena absolwentów tej specjalności wykazujązarówno firmy transportowe, jaki przedsiębiorstwa, prowadzące naprawyi remonty pojazdów.11Specjalność Informatyka w zarządzaniuprzedsiębiorstwem, w któej szczególny naciskjest położony na techniki obliczeniowe i modelowaniezjawisk gospodarczych w ich zastosowaniuw procesie zarządzania przedsiębiorstwem,będą prowadzone na studiachdrugiego stopnia.Programy nauczania na studiach stacjonarnych(dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych)są takie same.Zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych(zaocznych) odbywają się w formie 10-12 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela)w semestrze.


INFORMATYKAI EKONOMETRIAINŻYNIER, LICENCJATNa kierunku Informatyka i Ekonometria oferujemy dwie specjalności:• Informatyka w zarządzaniu,• Grafika komputerowa i budowa serwisów internetowych.Studiując na specjalności Informatyka w zarządzaniu można zdobyćwiedzę z zakresu tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej,organizacji i funkcjonowania systemów komputerowychoraz ich zastosowania w konkretnych warunkach działalnościprzedsiębiorstw. W każdym przedsiębiorstwie, pragnącym dotrzymaćkroku nowym tendencjom w gospodarce i zarządzaniu, możei powinno się znaleźć miejsce dla takiego specjalisty.Grafika komputerowa i budowa serwisów internetowych to specjalność,której absolwenci będą potrafili używać Internetu do działalnościgospodarczej, poprzez tworzenie atrakcyjnych stron, witryni portali.Absolwenci kierunku Informatyka i Ekonometria mają zagwarantowanąmożliwość uzyskania tytułu magistra inżyniera na studiachdrugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.Programy nauczania na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych(zaocznych) są takie same.Zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywająsię w formie 10-12 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela)w semestrze.ZARZĄDZANIEI MARKETINGLICENCJATNa kierunku Zarządzanie i Marketing oferujemy trzy specjalności:• Międzynarodowe stosunki ekonomiczne,• Zarządzanie ochroną zdrowia,• Zarządzanie turystyką ekologiczną.Specjalność Międzynarodowe stosunki ekonomiczne jest przeznaczonadla osób pragnących włączyć się w rynki międzynarodowe, którewykraczają poza obszar Unii Europejskiej.Wszyscy obserwujemy problemy publicznej służby zdrowia i zachodzącyjednocześnie proces dynamicznego rozwoju odpłatnych usługzdrowotnych. Na specjalności Zarządzanie ochroną zdrowiakształcimy specjalistów, którzy łączą wiedzę menedżerską z pewnądozą wiedzy medycznej. Dzięki takiemu połączeniu nasi absolwencipotrafią prowadzić nowoczesny marketing kierując się potrzebamispecyficznego odbiorcy, jakim jest pacjent.Turystyka to jeden z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarkiświatowej. Coraz większą wagę przywiązuje się obecniedo ekologicznego aspektu rozwijającej się gospodarki turystycznej.Turystyka ekologiczna to nie tylko modne hasło, to odpowiedźna potrzebę harmonijnego rozwoju branży turystycznej, zgodnegoz wymaganiami ochrony środowiska.Absolwenci kierunku Zarządzanie i Marketing mają zagwarantowanąmożliwość uzyskania tytułu magistra na czterosemstralnychstudiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i InżynieriaProdukcji.12


STUDIAPODYPLOMOWE


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACYPodczas studiów słuchaczom przekazywanajest wiedza o zagrożeniach występującychw środowisku pracy oraz o organizacyjnych,prawnych i technologicznych metodach icheliminowania. W trakcie zajęć studenci poznajązagadnienia związane m.in. z fizjologiączłowieka, psychologią pracy, zagrożeniamiw środowisku pracy, zagrożeniem pożarowymi wybuchowym oraz prawem pracy.Celem studiów jest przygotowanie do objęciastanowisk w służbach BHP – zarówno w PaństwowejInspekcji Pracy, jak i w odpowiednichkomórkach przedsiębiorstw.Absolwent studium posiada umiejętność m.in.prawidłowej organizacji stanowisk pracy, ergonomii,a także identyfikacji zagrożeń i ocenyryzyka zawodowego. Słuchacze studiówpodyplomowych z zakresu BHP mogą dodatkoworozszerzać swoją wiedzę uczestniczącw zajęciach pozwalających na ujęcie przedmiotówpodstawowych z uwzględnieniem troskio środowisko, a także zapoznanie sięz nowoczesnymi metodami zarządzania.Uczestniczenie w zajęciach, jako przedmiotachfakultatywnych, nieobowiązkowych, jestbezpłatne.Czas trwania studiów: dwa semestry.System studiowania: zaoczny, 200 godzinzajęć programowych.Czesne: 4000 zł (za całość studiów).MARKETINGOWE ZARZĄDZANIEOCHRONĄ ZDROWIACzas trwania studiów: dwa semestry.System studiowania: zaoczny, 200 godzinzajęć programowych.Czesne: 4000 zł (za całość studiów).Celem studiów jest przygotowanie menedżerówochrony zdrowia do sprostania wyzwaniomwolnego rynku. Podczas studiów słuchaczomprzekazywana jest wiedza o współczesnychzagrożeniach zdrowotnych, technikachdiagnostycznych i leczniczych oraz prawnychi ekonomicznych aspektach ochrony zdrowia.Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniemwyższym ekonomicznym, ewentualnietechnicznym lub medycznym, zatrudnionychlub pragnących znaleźć zatrudnienie w administracjiplacówek ochrony zdrowia, działającychna zasadach rynkowych. Podczas studiówsłuchaczom przekazywana jest wiedzao współczesnych zagrożeniach zdrowotnych,technikach diagnostycznych i leczniczychoraz prawnych i ekonomicznych aspektachochrony zdrowia.Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych można uzyskać w Rektoracie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania lub pod numerem022 825-80-34/35, www.wseiz.pl.14


GOSPODARKAODPADAMIKOMUNALNYMIStudium adresowane jest do osób zainteresowanychgospodarką odpadami komunalnymi w przedsiębiorstwachlub administracji państwowej i samorządowej. W trakciezajęć studentom są przedstawiane zagadnienia związanez podstawowymi uwarunkowaniami prawnymi, logistyką,unieszkodliwianiem a także monitoringiem odpadów komunalnych.Absolwent studium ma umiejętność wnikliwej ocenyoddziaływania obiektów gospodarki odpadami na środowiskooraz sporządzania odpowiedniej dokumentacji(m.in. takiej, jak przeglądy ekologiczne, lub oceny wpływuodpadów na środowisko). W trakcie zajęć terenowych studentpoznaje również podstawowe obiekty gospodarki odpadamimiędzy innymi trzy kompostownie, spalarnie ZU-SAK (Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych),stacje segregacji, a także składowisko odpadów.ODNAWIALNEŹRÓDŁA ENERGIIProgram studiów obejmuje zagadnienia techniczne i lokalizacyjnezwiązane z wdrażaniem inwestycji dotyczącychkażdego z najważniejszych rodzajów odnawialnych źródełenergii w Polsce wraz z towarzyszącymi zagadnieniami horyzontalnymizwiązanymi z planowaniem energetycznymi przestrzennym, finansowaniem, ekonomiką, prawem i rynkiem.Celem studiów jest przekazanie przedstawicielomprzemysłu, administracji samorządowej i centralnej oraz inwestoromi instytucjom finansującym kompleksowej wiedzynt. sektora energetyki odnawialnej i pokazanie w sposóbpraktyczny i zobiektywizowany możliwości technicznychi kierunków biznesowych rozwoju rynku energii elektrycznejciepła i biopaliw produkowanych z odnawialnych zasobówenergii.Czas trwania studiów: dwa semestry.System studiowania: zaoczny, 200 godzinzajęć programowych.Czesne: 4000 zł (za całość studiów)Czas trwania studiów: dwa semestry.System studiowania: zaoczny, 200 godzinzajęć programowych.Czesne: 6000 zł (za całość studiów)Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych można uzyskać w Rektoracie Wyższej Szkoły Ekologiii Zarządzania lub pod numerem 022 825-80-34/35, www.wseiz.pl.15


NASZALiczne nagrody, akredytacje i certyfikaty• Tytuł „Najlepsza Prywatna Szkoła Wyższa 2005”• „Medal Europejski 2005”• Tytuł „Uczelnia Roku 2004”• Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”• Pozytywne oceny jakości kształcenia wydaneprzez Państwową Komisję Akredytacyjną– MEiNNowoczesne własne budynki• Aule i sale ćwiczeniowe wyposażonew urządzenia audiowizualnei sprzęt komputerowy• Specjalistyczne sale projektowe i laboratoria• Biblioteka, czytelnia, wydawnictwoi akademik• Ponad 140 stanowisk komputerowych przeznaczonychdla studentów• Ogólnouczelniana sieć bezprzewodowa(wi-fi) z dostępem do Internetu• Terenowa Stacja Ochrony Przyrodyi KrajobrazuWysoka jakość kształcenia• Grono najlepszej kadry naukowo-dydaktycznej• Liczne zajęcia praktyczne – ćwiczenia opartena rzeczywistych przypadkach, zajęciaprojektowe i laboratoria• Nowoczesne programy nauczania• Interdyscyplinarność studiów• Praktyki i badania studenckie w firmachi organizacjach typu nonprofit• Europejski System Transferu Punktów (ECTS)• Wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi• Praktyki i wyjazdy pleneroweWSEiZ w liczbach:3 wydziały9 kierunków14 specjalności280 osób kadry dydaktycznej700 przedmiotów4500 studentów16


UCZELNIAWspółpraca międzynarodowa• Wyjazdy na stypendia zagranicznedo krajów UE, a także USA i Kanady• Certyfikaty międzynarodowe, w tym wydawaneprzez UNIDO ONZ i Uppsala University• Egzaminy TOEIC(Test of English for International Communication)oraz TFI (Test de Français International)• Staże i praktyki zagraniczne• Centrum Informacji EuropejskiejDodatkowe kursy i szkolenia• Kurs obsługi programu ArchiCad 8.0• Kurs rysunku• Atrakcyjne zajęcia sportowe(basen, sztuki walki, taniec …)• Szkolenia z autoprezentacji• Zajęcia językowe• Biuro Przedsiębiorczości AkademickiejRozbudowana pomoc materialna• System pomocy materialnej dostępny dlastudentów WSEiZ na wszystkich kierunkachi rodzajach studiów• Pomoc finansowana z budżetu państwa, środkówUE, a także stypendia fundowane przez UczelnięŻycie studenckie• Aktywnie działający Samorząd Studencki• Liczne koła naukowe• Galeria sztuki z pracamistudentów i absolwentów• Liczne imprezy studenckie17


Biblioteka i czytelniaDoskonale wyposażona biblioteka wraz z czytelnią znajduje sie wbudynku przy ul. Rejtana 16. W swych zbiorach posiada łącznieponad 30 tysięcy woluminów, prenumeruje liczne czasopisma polskie,jak również zagraniczne. Do dyspozycji studentów są stanowiskakomputerowe z dostępem do baz danych, a także Internetu.WydawnictwoWSEiZ posiada także własną Oficynę Wydawniczą, która publikujemonografie, podręczniki, skrypty, materiały dydaktyczne i badawczeoraz czasopismo – „Wiadomości Uczelniane”.Biuro Współpracy MiędzynarodowejWSEiZ współpracuje z wieloma uniwersytetami, instytutami i ośrodkamiakademickimi z całego świata. Nasi studenci, dzięki elastycznemuprogramowi studiów oraz Europejskiemu Systemowi PunktówTransferowych (ECTS), mają możliwość wyjazdu na półrocznei roczne wymiany w ramach programów europejskich, jak i umówdwustronnych. Biuro Współpracy Międzynarodowej WSEiZ oferujetakże staże i praktyki zagraniczne dla absolwentów oraz studentówostatnich lat w ramach programu Leonardo da Vinci. Jest takżepunktem informacyjnym o stypendiach, grantach i innych programachwspierających wykładowców, studentów i absolwentów.18Centrum Informacji EuropejskiejW Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w ramach Biura WspółpracyMiędzynarodowej istnieje Centrum Informacji Europejskiej.Służy ono pomocą przy szukaniu informacji o UE oraz informujeo zagadnieniach związanych z procesem integracji w Europie.Oferuje także pełną informację o programach, instytucjach, prawieUE, a także pracy w instytucjach Unii Europejskiej.Studenci i absolwenciW roku akademickim 2005/2006 w WSEiZ studiuje ok. 4,5 tys. studentów.W ponad dziesięcioletniej historii mury Uczelni opuściłojuż 7524 absolwentów.Biuro Przedsiębiorczości AkademickiejW WSEiZ aktywnie działa Biuro Przedsiębiorczości Akademickiejpomagając studentom i absolwentom przygotować się do wejściana rynek pracy. Prowadzi działalność konsultacyjno-doradcząw zakresie prawidłowego wypełniania dokumentów aplikacyjnych,przygotowywania do rozmów kwalifikacyjnych, organizujewykłady, warsztaty i prezentacje. Wspiera w zakresie praktyk studenckich,jak również staży i możliwości ścieżek kariery.


PraktykiW czytelniSpotkanie z Prof. W. BartoszewskimWystawa pracDzień OtwartyForma lekkaZ ŻYCIA UCZELNITargi EdukacyjnePrzed sesjąNa Rejtana


INFRASTRUKTURABudynek przy ul. Wawelskiej 14 jest własnością Uczelni i siedzibą jej administracji. Znajdują się tutaj:– Rektorat,– Dziekanaty Wydziałów: Architektury, Ekologii, Zarządzania,– Kwestura,– Sala Senatu,– Dział Nauczania,– Oficyna Wydawnicza,– Archiwum,– Dział Promocji,– Laboratorium Mechaniki Płynów,– Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Nauki o Materiałach,– Laboratorium Metrologii oraz Elektroniki i Elektrotechniki,– Biuro Przedsiębiorczości Akademickiej.Budynek przy ul. Grójeckiej 128Część budynku (trzy kondygnacje) jest własnością Uczelni.W budynku znajdują się między innymi:– dwa audytoria po 160 miejsc,– Pracownia Rysunku i Malarstwa,– Pracownia Projektowania Architektonicznego,– Pracownia Grafiki Komputerowej,– Galeria Sztuki,– Pracownia Rzeźby,– dwie sale wykładowe po 70 miejsc każda,– cztery sale do ćwiczeń audytoryjnych po ok. 35 miejsc każda,– oddział Dziekanatu Wydziału Architektury,– trzy pokoje dla kadry dydaktycznej,– pokój rekreacyjny.20


UCZELNIKompleks budynków przy ul. Rejtana 16 stanowi własność Uczelni.W budynku znajduje się między innymi:– 5 auli wykładowych,– 12 sal do ćwiczeń audytoryjnych,– pracownia fizyczna,– pracownia chemiczna,– pracownia gleboznawcza,– pracownia biologiczna,– pracownia zoologiczna,– pracownia botaniczna,– pracownia geologiczna,– trzy pracownie komputerowe,– pokoje dla kadry naukowo-dydaktycznej,– biblioteka,– czytelnia,– bufet,– pokój Samorządu StudenckiegoNieruchomości we wsi Klaudyn-Laski k. Warszawy, ul. Klaudyńska 33, będące własnością Uczelni, stanowiądziałkę o powierzchni około 2,5 ha z budynkami:– piętrowym o powierzchni 380 m 2 ,– parterowym pawilonem ogrodowym o powierzchni 110 m 2 ,– pawilonem naukowo-dydaktycznym o powierzchni 230 m 2 ,– własną oczyszczalnią ścieków.W budynkach tych znajduje się pięć sal seminaryjnych z zapleczem socjalnym i sanitarnym oraz laboratoria:Oczyszczania Ścieków, Utylizacji Odpadów oraz Urządzania i Pielęgnowania Ogrodów. Na terenienieruchomości funkcjonuje Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu, gdzie są prowadzonemiędzy innymi zajęcia terenowe na kierunkach Architektura Krajobrazu i Ochrona Środowiska.21


ADRESY I TELEFONYRektor prof. dr hab. inż. Jan Misiak,ul. Wawelska 14, parter, pokój 4,Kanclerz mgr Monika Madej,ul. Wawelska 14, parter, pokój 2,Rektorat i Rekrutacja,ul. Wawelska 14, parter, pokój 3,tel. 022 825-80-34/35, fax 022 825-80-31,e-mail: rektorat@wseiz.pl.Dziekan Wydziału Architekturyprof. dr inż. Jerzy Wojtatowicz,ul. Wawelska 14, I piętro, pokój 16,Dziekanat Wydziału Architektury,ul. Wawelska 14, I piętro, pokoje 14-15, tel. 022 825-47-89,e-mail: dziekanata@wseiz.pl.Oddział Dziekanatu Wydziału Architekturyul. Grójecka 128, pawilon 53, budynek A,I piętro, pokój 11, tel. 022 659-07-86.Pokój profesorski Wydziału Architektury,ul. Grójecka 128, II piętro, pokój 21.Dziekan Wydziału Ekologiiprof. dr Bohdan Wieprzkowicz,ul. Wawelska 14, II piętro, pokój 23,Dziekanat Wydziału Ekologii,ul. Wawelska 14, II piętro, pokój 22,tel. 022 825-63-21, e-mail: dziekanate@wseiz.pl..Pokój profesorski Wydziału Ekologii,ul. Rejtana 16, IV piętro, pokój 47.Dziekan Wydziału Zarządzaniaprof. dr inż. Jan Cetner,ul. Wawelska 14, I piętro, pokój 12,Dziekanat Wydziału Zarządzania,ul. Wawelska 14, I piętro, pokój 11,tel. 022 825-17-31, 022 825-62-13,e-mail: dziekanatz@wseiz.pl..Pokój profesorski Wydziału Zarządzania,ul. Rejtana 16, IV piętro, pokój 46B.Kwestura,ul. Wawelska 14, II piętro, pokój 21,tel. 022 825-65-06.Biblioteka Uczelniana,ul. Rejtana 16, I piętro, pokój 17, tel. 022 849-60-03,e-mail: biblioteka@wseiz.pl.Czytelnia, ul. Rejtana 16, pokój 26, e-mail: czytelnia@wseiz.pl.22


DOJAZDGaleria,ul. Grójecka 128, sala 04, pawilon 53, budynek A.Studium Języków Obcych,ul. Rejtana 16, IV piętro, pokój 46A.ul. Wawelska 14A 118, 130, 167, 174, 182, 188, 192, 408, 410, 504T 10, 16, 17, 33Dział Nauczania,ul. Wawelska 14, pokój 06, tel. 022 825-80-34 w. 139,e-mail: nauczanie@wseiz.pl.ul. Rejtana 16A 118, 122, 130, 137, 167, 173, 301, 505, 514, 515T 18, 19, 35, 36Oficyna Wydawnicza,ul. Wawelska 14, I piętro, pokój 17, tel. 022 825-80-34 w. 108,e-mail: oficynaw@wseiz.pl.Centrum Informatyki,ul. Rejtana 16, III piętro, pokoje 31-33.ul. Grójecka 128A 128, 154T 9, 15, 25Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu,Klaudyn-Laski, ul. Klaudyńska 33, tel. 022 752-21-12.Klaudyn-Laski, ul. Klaudyńska 33A 708, 72623


RODZAJE STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIAWydziałArchitekturyWydziałEkologiiWydziałZarządzaniaKierunek: Architektura i Urbanistykaw zakresie specjalności:– urbanistykaINŻYNIER ARCHITEKTKierunek: Architektura KrajobrazuINŻYNIERKierunek: Architektura WnętrzINŻYNIERKierunek: BudownictwoINŻYNIERKierunek: Ochrona Środowiskaw zakresie specjalności:– ochrona przyrody i krajobrazu– zarządzanie ochroną środowiska– ochrona wód i zagospodarowanie odpadów– kształtowanie krajobrazu (dla absolwentówkierunku Architektura krajobrazu)INŻYNIER LUB MAGISTER INŻYNIERKierunek: Edukacja Techniczno-InformatycznaINŻYNIERKierunek: Zdrowie Publiczne (w przygotowaniu)LICENCJATKierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcjiw zakresie specjalności:– bezpieczeństwo i higiena pracy– zarządzanie przedsiębiorstwemi ochrona środowiska– zarządzanie eksploatacją samochodówi ochrona środowiska– informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwemINŻYNIER LUB MAGISTER INŻYNIERKierunek: Informatyka i Ekonometriaw zakresie specjalności:– informatyka w zarządzaniu– grafika komputerowai budowa serwisów internetowychINŻYNIER, LICENCJATStudia podyplomowe:Na Wydziale Ekologii:Na Wydziale Zarządzania:– Gospodarka odpadami komunalnymi– Bezpieczeństwo i higiena pracy– Odnawialne źródła energii– Marketingowe zarządzanie ochroną zdrowiaKierunek: Zarządzanie i Marketingw zakresie specjalności:– międzynarodowe stosunki ekonomiczne– zarządzanie ochroną zdrowia– zarządzanie turystyką ekologicznąLICENCJAT24


NAGRODY Z 2005 ROKUMedal Europejski 2005przyznany przez ministra ds. europejskichJarosława Pietrasa oraz MarkaGoliszewskiego – Prezesa BCC,kwiecień 2005 r.Najlepsza PrywatnaSzkoła Wyższa 2005w konkursie „Najlepszy Partner w Biznesie”zorganizowanym przez magazynekonomiczny Home&Market“,listopad 2005 r.Uczelnia Roku 2004za znaczący wkład w rozwój edukacjieuropejskiej w zakresie ochronyśrodowiska nadany przez„Gazetę Finansową“,marzec 2005 r.


Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14,fax 0-22 825 80 31, tel. 0-22 825 80 34/35e-mail: rektorat@wseiz.pl,www.wseiz.plISSN 1730-4083

More magazines by this user
Similar magazines