na studia - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

wseiz.pl
  • No tags were found...

na studia - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

SPIStreści1234510162024262728LIST REKTORA WSEiZWŁADZE UCZELNIOFERTA EDUKACYJNA – STUDIA I STOPNIAOFERTA EDUKACYJNA – STUDIA II STOPNIAREKRUTACJA NA STUDIAWYDZIAŁ ARCHITEKTURYWYDZIAŁ EKOLOGIIWYDZIAŁ ZARZĄDZANIATWÓRCZE KLIMATYSTUDIA PODYPLOMOWENASZE ATUTYINFRASTRUKTURA, ADRESY I KONTAKTY


WŁADZEuczelniWYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIEMisją Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie jestnajwyższej jakości, nowoczesne i elastyczne kształcenie studentów:•zdolnychsprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnegoi gospodarki opartej na wiedzy,•wzbogacającychswoim profesjonalizmem i mobilnością intelektualną kapitał ludzki Mazowsza,Polski i Unii Europejskiej,•tworzącychnowe wartości ekonomiczne, społeczne i kulturowe w duchu idei zrównoważonego rozwoju,zgodnie z oczekiwaniami obecnego i przyszłego rynku pracy.Prezydentprof. dr hab. inż. Jan MisiakRektordoc. dr Monika MadejDziekan Wydziału Architekturydoc. dr inż. Jerzy WojtatowiczProdziekan Wydziału Architekturyprof. dr hab. inż. Wojciech DornowskiDziekan Wydziału Ekologiidoc. dr Piotr TomaszewskiDziekan Wydziału Zarządzaniadoc. dr inż. Jan Cetner4


OFERTAEDUKACYJNASTUDIA PIERWSZEGO STOPNIAWSEiZArchitektura (dawniej Architektura i Urbanistyka)INŻYNIER ARCHITEKTw zakresie specjalności:– projektowanie architektoniczne– projektowanie urbanistyczneArchitektura KrajobrazuINŻYNIER ARCHITEKT KRAJOBRAZUw zakresie specjalności:– projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego– projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnejArchitektura WnętrzLICENCJATw zakresie specjalności:– projektowanie mebla– projektowanie wnętrzWzornictwo (Design)LICENCJATw zakresie specjalności:– projektowanie produktu– projektowanie komunikacji wizualnejBudownictwoINŻYNIERw zakresie specjalności:– architektura w budownictwie– energooszczędne technologie w budownictwie– konstrukcje budowlaneOchrona ŚrodowiskaINŻYNIERw zakresie specjalności:– ochrona biosfery i program Natura 2000– odnawialne źródła energii– ochrona wód i zagospodarowanie odpadów– zarządzanie ochroną środowiskaZdrowie PubliczneLICENCJATw zakresie specjalności:– zarządzanie ochroną zdrowia– zdrowie i środowisko– zarządzanie danymi medycznymiEdukacja Techniczno-InformatycznaINŻYNIERw zakresie specjalności:– edukacja informatyczna, plastyczna i techniczna– multimedia w społeczeństwie informacyjnym– diagnostyka i eksploatacja samochodów– edukacja bezpieczeństwa i higieny pracyZarządzanie i Inżynieria ProdukcjiINŻYNIERw zakresie specjalności:– logistyka przedsiębiorstwa– zarządzanie przedsiębiorstwem– produkcja kosmetyków– produkcja mediów energetycznychZarządzanieLICENCJATw zakresie specjalności:– grafika komputerowa i promocja internetowa– międzynarodowe stosunki ekonomiczne– usługi gastronomiczne i dietetyka– hotelarstwoMechanika i Budowa MaszynINŻYNIER– w przygotowaniuWszystkie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną kierunki STUDIÓW otrzymały pozytywną ocenę jakości kształcenia.5


REKRUTACJA DIANASTU-7


ZAPISYDZIEŃOTWARTYna studia03.06.2012 r. (niedziela)godz. 16.00, ul. Rejtana 16ZAPISY NA STUDIA8Rekrutacja na semestr zimowy (od października) rozpoczyna sięod 4 maja, natomiast na semestr letni (od lutego) – od 4 stycznia.W semestrze zimowym oferujemy studia I stopnia oraz II stopnia*w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.Natomiast w semestrze letnim – studia II stopnia**Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów odbywają się bez egzaminówwstępnych (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejnośćzgłoszeń).* dla absolwentów sześciosemestralnych studiów I stopnia** dla absolwentów siedmiosemestralnych i ośmiosemestralnych studiów I stopniaInformacje dotyczące rekrutacji udzielane sątelefonicznie pod numerami:22 825-80-34/35 w. 1lub drogą e-mailową pod adresem:rekrutacja@wseiz.plZapisy na studia prowadzi Rektorat WSEiZ,mieszczący się przy ul. Wawelskiej 14, pokój nr 3.Zapraszamy w godzinach:8-18 – w poniedziałki i piątki,8-16 – od wtorku do czwartku,8-14 – soboty i niedziele (z wyjątkiem sierpnia).Kandydat osobiście składa w Rektoraciekomplet dokumentów:•wypełniony kwestionariusz uczelniany,•oryginał i kopię świadectwa dojrzałości,•kopię świadectwa ukończenia szkołyśredniej (dotyczy „nowej matury“),•kopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),•cztery aktualne zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymiprzy wydawaniu dowodów osobistych),•zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowaniana kierunku Ochrona Środowiska (skierowaniena badania dostępne jest w Rektoracie),•oryginał i kopię dyplomu ukończenia studiów wyższychwraz z suplementem (w przypadku przyjęcia na studiadrugiego stopnia),•dowód wpłaty do wglądu (wpisowe i opłata rekrutacyjna)*.* W przypadku cudzoziemców dodatkowo dowód wpłaty czesnego za semestr nauki.Kandydat, który wypełni kwestionariusz poprzez rekrutację on-line(na stronie www.wseiz.pl) również składa osobiście dokumentyw Rektoracie (patrz obok).Deklaracje co do wyboru specjalności należy złożyć przy składaniudokumentów na studia, zaś ostateczne przyjęcie na daną specjalnośćnastępuje po pierwszym semestrze, pierwszym lub drugim roku studiów(w zależności od kierunku), pod warunkiem, że zostanie utworzonagrupa około 30 studentów.POMOC MATERIALNAWyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania ma szerokorozbudowaną pomoc materialną dla studentów,w tym:stypendia Rektora dla najlepszych studentów,stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych,stypendia z Programu Operacyjny Kapitał Ludzkiw wysokości 1000 zł – na prowadzonych „kierunkachzamawianych”,zapomogi.Szczegółowe informacje oraz formularze dostępne sąw Dziekanatach i na stronie internetowej WSEiZ.


OPŁATYza studia I stopniaOpłata rekrutacyjna i wpisowe w roku akademickim 2012/2013dla osób zapisujących się na pierwszy semestr studiówULGA RODZINNA – 50% wpisowegodla kandydatów z najbliższej rodziny studenta WSEiZ(mąż, żona, dzieci, rodzeństwo). Ulga przysługuje przy złożeniudokumentów do końca lipca 2012 r.opłata rekrutacyjna140 złwpisowestudia stacjonarne (zajęcia w dni powszednie)studia stacjonarne (zajęcia w sobotę i niedzielę)architektura(dawniej Architektura i Urbanistyka)450 zł przy terminie zapisu do końca lipca600 zł przy terminie zapisu do końca sierpnia850 zł przy terminie zapisu do 25 września950 zł przy terminie zapisu po 25 września950 zł ** Wpisowe może być płatne w dwóch ratach:I rata płatna przy zapisie na studia – 475 złII rata płatna nie później niż do 31 sierpnia – 475 złwpisowestudia stacjonarne (zajęcia w dni powszednie)studia NIEstacjonarne (zajęcia w sobotę i niedzielę)architektura WNĘTRZArchitektura KrajobrazuWzornictwo450 zł przy terminie zapisu do końca lipca600 zł przy terminie zapisu do końca sierpnia850 zł przy terminie zapisu do 25 września950 zł przy terminie zapisu po 25 września950 zł ** Wpisowe może być płatne w dwóch ratach:I rata płatna przy zapisie na studia – 475 złII rata płatna nie później niż do 31 sierpnia – 475 złBudownictwowpisowestudia stacjonarne (zajęcia w dni powszednie)studia NIEstacjonarne (zajęcia w sobotę i niedzielę)Edukacja Techniczno-Informatyczna250 zł przy terminie zapisu do końca lipcaOchrona ŚrodowiskaZarządzanieZarządzanie i Inżynieria Produkcji1zł** Promocja 1 złszczegóły na stronieinternetowej Uczelni450 zł przy terminie zapisu do końca sierpnia600 zł przy terminie zapisu do 25 września850 zł przy terminie zapisu po 25 wrześniaZdrowie PubliczneOpłat należy dokonywać na konto WSEiZ:WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA, UL. WAWELSKA 14, 02-061 WARSZAWA, Nr rachunku 4 3103015 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 6110 0 89


OPŁATYza studia I stopniaCzesne za studia w rokuakademickim 2012/2013KIERUNekstudiastacjonarne(zajęcia w dni powszednie)studiastacjonarne *(zajęcia w sobotę i niedzielę)Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka)660 zł660 złUWAGA KANDYDACI!KIERUNKIstudiastacjonarne(zajęcia w dni powszednie)studianiestacjonarne(zajęcia w sobotę i niedzielę)Istnieje możliwość rezerwacji miejsca (do końca czerwca br.) dla osób nieposiadającychjeszcze świadectwa maturalnego. Warunkiem rezerwacji miejsca jest dokonaniewpłaty 200 zł (opłata ta zaliczana jest na poczet czesnego) i złożenie wypełnionegokwestionariusza. Szczegóły na www.wseiz.plArchitektura Krajobrazu540 zł490 złMożna podjąć STUDIA ZA DARMO w WSEiZ na pierwszym semestrze studiów(zwolnienie z czesnego za 6 miesięcy), jeżeli jest się laureatem olimpiadyArchitektura Wnętrz840 zł680 złprzedmiotowej na szczeblu centralnym.Wzornictwo690 zł620 złCzesne płatne jest w miesięcznych ratach, przez dwanaście miesięcyw roku, od września do sierpnia włącznie, do dnia 10. każdego miesiąca(liczy się data wpływu na konto Uczelni).BudownictwoEdukacja Techniczno-Informatyczna540 zł460 zł490 zł390 złIstnieje możliwość opłacenia czesnego za okresy dłuższe niż jeden miesiąc.W przypadku uiszczenia czesnego z góry obowiązuje następująca bonifikata przywnoszeniu opłaty:Ochrona ŚrodowiskaZarządzanie460 zł390 zł430 zł350 zł10za jeden semestr – 3% zniżki,za jeden rok – 5% zniżki.Zarządzanie i Inżynieria Produkcji460 zł430 złZdrowie Publiczne390 zł350 złW każdym z podanych wariantów opłatę czesnego należy wnieść do dnia 10. pierwszegomiesiąca danego semestru lub roku studiów* Studia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym i prowadzone są w pełnym wymiarze godzin – tak jak na studiach(liczy się data wpływu na konto Uczelni).stacjonarnych w dni powszednie. Program studiów pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności (zgodnie z Dyrektywą2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych)niezbędnych do otrzymania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych.WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA, UL. WAWELSKA 14, 02-061 WARSZAWA, Nr rachunku 4 3103015 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 6110 0 8


WYDZIAŁARCHITEKTURYWSEiZ12


ARCHITEKTURAINŻYNIERARCHITEKTstudia I stopnia (4 lata)MAGISTERINŻYNIER ARCHITEKTstudia II stopnia (1,5 roku)Studenci na tym kierunku otrzymują teoretycznei praktyczne przygotowanie z zakresu kształtowaniaśrodowiska przestrzennego ze szczególnymuwzględnieniem projektowania architektonicznegoi urbanistycznego. Zdobywają teoretycznei praktyczne umiejętności m.in. z zakresu: tworzeniaprojektów architektonicznych, problemówkonstrukcyjnych i inżynierskich związanychz projektowaniem budynków, zrozumienia relacjipomiędzy ludźmi a budynkiem oraz pomiędzybudynkami i otoczeniem.(dawniej architektura i urbanistyka)Na kierunku realizowane sądwie specjalności:PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE (studia I stopnia)na której pogłębisz wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania obiektówarchitektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem relacji z otoczeniem.Udoskonalisz umiejętności tworzenia architektury o wyrazistym charakterze.Poszerzysz wiedzę tematyczną o różne formy architektury, zagadnieniaarchitektoniczno budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne i komunikacyjneoraz rewaloryzacji obiektów. W szerszym zakresie poznasz m.in. zagadnienia:rzeźby terenu oraz zieleni towarzyszącej obiektom architektonicznym,jak również adaptacji, modernizacji i rekonstrukcji budynków oraz zespołówurbanistycznych.PROJEKTOWANIE URbanistyczne (studia I stopnia)na której poszerzysz warsztat urbanistyczny pozwalający na tworzeniaładu przestrzennego i pogłębisz umiejętności kształtowania kompozycjiprzestrzennej. Zostaniesz przygotowany do twórczej pracy projektowej,obejmującej pełen zakres kształtowania przestrzeni zurbanizowanej– od kompleksów urbanistycznych obejmujących zagospodarowaniewybranych przestrzeni miejskich, po obszary obejmujące terytoria miasti gmin. Zdobędziesz umiejętność profesjonalnego redagowania dokumentacjiplanistycznej, koordynowania procesu uzgadniania projektów, w tymstosowania przepisów i procedur związanych z opracowaniem projektówi planów.Perspektywy zatrudnieniaAbsolwenci tego kierunku zasilają istniejącepracownie architektoniczne lub zakładająwłasną działalność z zakresu projektowaniaarchitektonicznego. Znajdują zatrudnieniem.in. w: wydziałach architektury i urbanistykiadministracji samorządowej, pracowniachkonserwatorskich, przedsiębiorstwachbudowlanych czy agencjach reklamowych.Pracują przy organizacji wystaw, targóworaz projektowaniu scenografii.Od października 2011 r. Wydział Architektury WSEiZ– jako jedyny na uczelni niepublicznej w Warszawiei drugi w Polsce – decyzją MNiSW otrzymał uprawnieniado prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura.Studia kończą się tytułem magistra inżyniera architekta,niezbędnego do otrzymania pełnych uprawnień architektonicznych.13


ARCHITEKTURAkrajobrazuINŻYNIERARCHITEKT KRAJOBRAZUstudia I stopnia (4 lata)Na kierunku realizowane sądwie specjalności:PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU O FUNKCJI REKREACYJNEJna której poszerzysz wiedzę z zakresu projektowania aranżacji przestrzenneji programowej obiektów wypoczynkowych, a także zdobędziesz umiejętnościwskazania technik, technologii oraz pielęgnacji tych terenów.Perspektywy zatrudnieniaAbsolwenci tego kierunku mogą być zatrudnienizarówno w firmach projektowych i projektowo-wykonawczychw ramach tzw. wolnegozawodu, jak i w firmach związanych bezpośrednioz projektowaniem, budową i pielęgnowaniemobiektów architektury krajobrazu.Znajdują pracę w organach samorządowychsprawujących nadzór nad obiektami architekturykrajobrazu, jak i w placówkach służbochrony zabytków i ochrony przyrody.Osoby studiujące na kierunku Architektura Krajobrazuotrzymują przygotowanie z zakresu kształtowaniakrajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniemprojektowania, urządzania i pielęgnowania obiektówarchitektury krajobrazu.PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU WIELOFUNKCYJNEGOna której otrzymasz wiedzę na temat krajobrazu i obiektów architekturykrajobrazu o funkcji głównej innej niż wypoczynkowa. Wypoczynek możetu stanowić funkcję uzupełniającą, niekolidującą z funkcją główną – usługową,produkcyjną czy ochronną. Nauczysz się głębszego rozumienia zasadgospodarowania przestrzenią, dobierając przy tym stosowane techniki,technologie budowy i pielęgnacji krajobrazu oraz zlokalizowanychtu obiektów i urządzeń.14


ARCHITEKTURAwnEtrzLICENCJATstudia I stopnia (4 lata)Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielneji zespołowej pracy w dziedzinie projektowania,wyposażania wnętrz oraz nadawania im wyrazuplastycznego. Obszary wiedzy, które obejmują te studiato szeroki zakres przedmiotów związanych z budownictwemi architekturą, ze szczególnym uwzględnieniemzwiązków tych dziedzin ze sztukami pięknymi.Na kierunku realizowane sądwie specjalności:PROJEKTOWANE MEBLAna której nabędziesz dalsze zdolności rozwiązywania problemów funkcjonalnych,ergonomicznych i formalnych związanych z organizowaniemprzestrzeni mieszkaniowej przy jednoczesnym nabywaniu umiejętnościprojektowania wyposażenia w sprzęty i meble spełniające wymogiużytkowe, estetyczne technologiczne i ekologiczne.PROJEKTOWANIE WNĘTRZna której pogłębisz wiedzę z zakresu projektowania całościowego,którego istotą jest podporządkowanie branż jednolitemu celowi jakościdzieła. Ugruntujesz wiedzę z zakresu środków określających i stanowiącycho jakości wnętrz wraz z ich konkretnym wyposażeniem. Uwzględniająckanony dobrego projektowania nabędziesz dalsze umiejętności rozumieniaistoty potrzeb inicjujących dzieło, właściwego zastosowania użytychmateriałów i technik oraz wiązania potrzeb użytkowych i treści wizualnychobiektu w doskonałą jedność.Perspektywy zatrudnieniaAbsolwenci tego kierunku znajdują pracęm.in. w biurach projektowych, firmach deweloperskichi urzędach administracji samorządowejwszystkich szczebli. Zatrudniani są w pracowniachkonserwatorskich, firmach designerskich,projektują reklamy, a nawet scenografię produkcjifilmowych i teatralnych. Zakładają własnądziałalność z zakresu projektowania wnętrz.Pracują przy organizacji wystaw i targów.15


BUDOWNICTWOINŻYNIERstudia I stopnia (4 lata)Studenci na kieruneku Budownictwo otrzymująprzygotowanie z zakresu projektowania, wznoszeniai utrzymania budynków oraz budowli inżynierskich.Studia obejmą teoretyczne oraz praktyczne aspektykształcenia w zakresie inżynierii lądowej. Studencizdobywają m.in. wiedzę z zakresu projektowaniaobiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich,zasad fizyki budowli i stosowanych technologii,przepisów budowlanych, procedur realizacji budynków,jak i zasad organizacji przemysłu budowlanego.Na kierunku realizowane sątrzy specjalności:ARCHITEKTURA W BUDOWNICTWIEna której zdobędziesz elementarną wiedzę z zakresu: historii i teoriiarchitektury oraz urbanistyki, jak również projektowania architektonicznegoi urbanistycznego. Posiądziesz umiejętności gromadzeniainformacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jegopotrzebami użytkowymi – z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.Będziesz potrafił/a tworzyć projekty spełniające wymagania estetyczne,użytkowe i techniczne.ENERGOOSZCZĘDNE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIEna której zostaniesz przygotowany do projektowania i wznoszeniabudynków energooszczędnych. Będziesz potrafił/a wykorzystywaćmożliwości energetyki odnawialnej w budynkach oraz znał technicznemożliwości wykorzystania energii odnawialnych, głównie w kontekściezastosowania tych źródeł w budownictwie.KONSTRUKCJE BUDOWLANEPerspektywy zatrudnieniaAbsolwenci tego kierunku nie mają problemówze znalezieniem pracy. Znajdują zatrudnieniew: przedsiębiorstwach budowlanych – jakowykonawcy, nadzór i kierownicy budów; biurachi pracowniach projektowych – jako konstruktorzy;urzędach gminy czy starostwach powiatowych– zajmując funkcje szefa albo inspektoradziału gospodarki nieruchomościami orazw założonych przez siebie firmach budowlanychjako wykonawcy.na której posiądziesz poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresieprojektowania i wznoszenia budowli o konstrukcji żelbetowej, stalowej,murowej i drewnianej. Zapoznasz się z nowoczesnymi zastosowaniamiinformatyki w projektowaniu konstrukcji budowlanych. Będziesz potrafił/auwzględniać wymagania niskiego zapotrzebowania energii.16


WZORNICTWO (design)LICENCJATstudia I stopnia (4 lata)W ramach tego kierunku studenci zapoznają sięz metodami przygotowania zadania projektowegogdzie warunkiem koniecznym jest umiejętnośćzdefiniowania formy produktu. Zdobywają nie tylkowiedzę w zakresie plastyki wzorniczej, lecz równieżrozumienia i rozwiązania zagadnień funkcjonalno--użytkowych, technicznych i ekonomicznych.W procesie kształcenia uwzględniane będą także zagadnieniadotyczące ekologii i osób niepełnosprawnych.Student nauczy się projektowania przedmiotówcodziennego użytku, ubiorów, mebli, pojazdów, elementówmałej architektury czy opakowań. Absolwencibędą potrafili zajmować się komunikacją wizualnączy projektowaniem w przestrzeni publicznej.Na kierunku realizowane sądwie specjalności:PROJEKTOWANIE PRODUKTUna której kształcenie obejmuje naukę designu na potrzeby rynku,ukazując jednocześnie szeroki wachlarz potrzeb społecznych wynikającychz zachodzących przeobrażeń w świecie, jak również zagadnieniaformy i znaczenia tworzonych przedmiotów. Kończąc tą specjalnośćbędziesz mógł zajmować się masowymi wyrobami rynkowymi lub tworzyćobiekty unikatowe, podejmując współpracę z przedsiębiorstwamiprodukcyjnymi i firmami designerskimi.PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI WIZUALNEJna której zdobędziesz wiedzę z zakresu identyfikacji firm i instytucji,zagadnień przekazu społecznego oraz projektowania opakowań.Studiując na tej specjalności wykształcisz m.in. umiejętność dostrzeganiai formułowania problemów projektowych, tworzenia oryginalnychrozwiązań projektowych oraz posługiwania się środkami i technikamigraficznymi, w tym technikami komputerowymi. Będziesz przygotowanydo kompleksowego projektowania identyfikacji wizualnej, w tymm.in. aranżacji przestrzeni w kontekście współczesnego projektowaniagraficznego, projektowania wyrobów konsumpcyjnych i nowychmediów informacji.Perspektywy zatrudnieniaW rezultacie zdobytej wiedzy ogólnej i zawodowej,rozwoju indywidualnego potencjału twórczego,utrwaleniu systemu wartości humanistycznych– absolwent może wykonywać pracęw zakresie projektowania wzornictwa i komunikacjiwizualnej. Będzie mógł podjąć pracęw zespole projektowym, agencjach reklamowych,redakcjach i wydawnictwach, a takżeotworzyć i poprowadzić samodzielną praktykędesignerską.17


WYDZIAŁEKOLOGIIWSEiZ


INŻYNIERstudia I stopnia (3,5 roku)MAGISTER INŻYNIERstudia II stopnia (1,5 roku)OCHRONASrodowiskaNa kierunku realizowane jest sześć specjalności,gwarantujących szeroki wachlarz perspektyw zatrudnienia:OCHRONA BIOSFERY I PROGRAM NATURA 2000 (studia I stopnia)ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII i gospodarka odpadami (studia II stopnia)Ochrona Środowiska jest interdyscyplinarnym kierunkiemstudiów, który łączy kształcenie z zakresunauk przyrodniczych z wiedzą na temat zarządzania,ekonomii, nauk technicznych, rolniczych, leśnychoraz prawa. Kierunek przygotowuje specjalistówwykazujących umiejętności programowania, organizowaniaoraz prowadzenia kontroli działalnościw zakresie ochrony i kształtowania środowiskaw skali lokalnej, regionalnej i krajowej.która przygotowuje specjalistów z zakresu czynnej ochrony biosfery,mających kompetencje w zakresie: inwentaryzacji i waloryzacjiprzyrodniczej, opracowywania ekspertyz przyrodniczych oraz raportówoddziaływania na środowisko, planowania i zarządzania obszaramiNatura 2000 i innymi krajowymi formami ochrony przyrody, prowadzeniamonitoringu środowiska, programowania działań z zakresu kształtowaniakrajobrazu, a także zagospodarowania obszarów o wysokichwalorach przyrodniczych.ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA (studia I i II stopnia)po której zostaniesz fachowcem z zakresu: opracowywania programówzrównoważonego rozwoju regionów, powiatów i gmin; wdrażaniaw przedsiębiorstwach normatywnych systemów zarządzania środowiskowego;dokonywania oceny ekonomicznej efektywności oraz poszukiwaniaźródeł finansowania przedsięwzięć w ochronie środowiska.która pozwoli na uzyskanie wysokospecjalistycznych kwalifikacjiz zakresu projektowania i planowania systemów służących zintegrowanemuwykorzystaniu i stosowaniu zróżnicowanych odnawialnychźródeł energii w powiązaniu z umiejętnością programowania nowoczesnychrozwiązań z zakresu gospodarki odpadami i wykorzystaniasurowców odpadowych.STYKA EKOLOGICZNA*ZDROWIE I ŚRODOWISKO (studia II stopnia)na której nabędziesz wiedzę w zakresie: prognozowania, identyfikacji,oceny i eliminowania środowiskowych zagrożeń zdrowia powodowanychprzez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne,projektowania i wdrażania działań i programów zapobieganiaszkodliwemu działaniu czynników środowiskowych oraz komunikowaniao zagrożeniu.STYKA EKOLOGICZNA*OCHRONA WÓD I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW (studia I stopnia)która uczy profesjonalistów z zakresu utylizacji, unieszkodliwiania przyrodniczegoi technicznego użytkowania odpadów oraz oddziaływaniaobiektów gospodarki odpadowej na środowisko.ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (studia I stopnia)na której otrzymasz specjalistyczną wiedzę z zakresu uwarunkowańtechnicznych, lokalizacyjnych, środowiskowych, ekonomicznych i prawnychdziałalności w zakresie wykorzystania i stosowania odnawialnychźródeł energii (biopaliw, energii słonecznej, energii wiatru, energiigeotermalnej itp.).Perspektywy zatrudnieniaRynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnieniaabsolwentów kierunku Ochrona Środowiska.Szczególnie istotne są funkcje doradcze,inspekcyjne i kierownicze w administracjicentralnej i lokalnej oraz stanowiska związanez: ochroną powietrza, wód, gleby, czy pozyskiwaniemi wykorzystaniem odnawialnych źródełenergii i zagospodarowaniem odpadów. Miejscapracy czekają także w biurach studialno-projektowychoraz instytucjach zajmujących się planowaniemi finansowaniem przedsięwzięćw zakresie ochrony środowiska.19


ZDROWIEpubliczneLICENCJATstudia I stopnia (3,5 roku)Studenci na tym interdyscyplinarnym kierunkustudiów - który łączy kształcenie z zakresu naukmedycznych z wiedzą na temat zarządzania, ekonomii,nauk społecznych, prawa oraz ochrony środowiska- zapoznają się z problematyką zdrowia publicznegoi opieki zdrowotnej. Zdobywają umiejętnościrozumienia złożonych uwarunkowań zdrowia i jegozagrożeń, jak również sprawowania kontroli stanusanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa. Sąm.in. przygotowywani do koordynowania programówoświaty zdrowotnej i promocji zdrowia ze szczególnymuwzględnieniem działań profilaktycznych orazprogramów opieki i rehabilitacji psychospołecznej.Na kierunku realizowane są trzyspecjalności, gwarantująceszeroki wachlarz perspektywzatrudnienia:ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ZDROWIApo którym zostaniesz fachowcem w dziedzinie zarządzania usługamizdrowotnymi, gdyż połączysz niezbędny poziom wiedzy z dziedzinmedycznych z kompetencjami w zakresie ekonomii i zarządzania,co stanowi rękojmię racjonalnego gospodarowania środkamizakładów opieki zdrowotnej.ZDROWIE I ŚRODOWISKOktóra przygotowuje specjalistów w zakresie prognozowania i identyfikacjiśrodowiskowych zagrożeń zdrowia.ZARZĄDZANIE DANYMI MEDYCZNYMIna której pozyskasz specjalistyczna wiedzę z zakresu pozyskiwania,archiwizacji, przetwarzania, przesyłania i prezentacji danych medycznychw zakładach opieki zdrowotnej i innych podmiotach sektoraochrony zdrowia.Perspektywy zatrudnieniaRynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnieniaabsolwentów kierunku ZdrowiePubliczne. Szczególnie istotne są funkcjedoradcze i kierownicze w publicznych i niepublicznychzakładach opieki zdrowotnejoraz stanowiska związane z kontrolą sanitarno-epidemiologiczną,edukacją zdrowotnąi promocją zdrowia. Absolwenci zajmująsię również zarządzaniem danymi medycznymioraz znajdują zatrudnienie w licznychfundacjach i organizacjach non-profit.20


EDUKACJA TECHNICZNO--informatycznaINŻYNIERstudia I stopnia (3,5 roku)Na kierunku OFEROWANE są czteryspecjalności, gwarantująceszeroki wachlarz perspektywzatrudnienia:Ten interdyscyplinarny kierunek studiów, łączykształcenie z zakresu podstawowych nauk technicznychz wiedzą informatyczną, pedagogiczną,psychologiczną, socjologiczną, jak również dotyczącązarządzania oraz ekonomii. Kierunek przygotowujem.in. specjalistów z zakresu: administrowaniai obsługi systemów informatycznych, nauczaniaprzedmiotów technicznych oraz informatyki w szkołach,prowadzenia prac wspomagających projektowanieinżynierskie w przemyśle i przemysłowymzapleczu badawczym. Uczy również stosowaniawspółczesnych narzędzi informatycznych w zadaniachtechnicznych (m.in. w diagnostyce i naprawiesamochodów).EDUKACJA INFORMATYCZNA, PLASTYCZNA I TECHNICZNAktóra przygotowuje specjalistów z zakresu nauczania informatyki,plastyki i edukacji technicznej, animatorów kultury medialneji plastycznej o szerokich kompetencjach pedagogicznych.MULTIMEDIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYMktóra kształci fachowców z zakresu tworzenia, stosowania i zarządzaniasystemami i aplikacjami multimedialnymi w przemyśle, usługach materialnych(handlu, łączności, transporcie) i niematerialnych (bankowości,edukacji, opiece społecznej, kulturze i rekreacji).DIAGNOSTYKA I EKSPLOATACJA SAMOCHODÓWktóra uczy specjalistów z zakresu wdrażania i stosowania nowoczesnychnarzędzi i systemów diagnostyki i naprawy samochodów oraz analizyi optymalizacji ich eksploatacji z wykorzystaniem współczesnych narzędzielektro-mechanicznych, technik komputerowych oraz narzędziinformatycznych.EDUKACJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACYktóra przygotowuje do nauczania, szkolenia i doradztwa w zakresiebezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach, administracjipaństwowej i samorządowej oraz placówkach edukacyjnych.Perspektywy zatrudnieniaRynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnieniaabsolwentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna.Miejsca pracy czekająw placówkach edukacyjnych (szkolnictwo publicznei niepubliczne), przemyśle i jego zapleczubadawczym, usługach z zakresu bankowości,łączności, transportu, napraw, opieki społecznej,kultury, handlu oraz w administracji państwoweji samorządowej.21


WYDZIAŁZARZĄDZANIAWSEiZ22


ZARZaDZANIE ,i inZynieria produkcjiINŻYNIERstudia I stopnia (3,5 roku)Na kierunku realizowane sąCZTERY specjalności:LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWAna której poszerzysz wiedzę na temat procesów i urządzeń logistycznychoraz pojazdów, stosowanych w procesie produkcji, zaopatrzeniai dystrybucji towarów.Celem gospodarki jest wytwarzanie dóbr, zaspokajającychludzkie potrzeby. Do ich wytworzeniapotrzebna jest technika. Tych, których interesujeZARZĄDZANIE ZASOBAMI TECHNICZNYMI powinienzainteresować ten kierunek. Dzięki studiom zdobędąwiedzę i opanują umiejętności związane zarównoz wybranymi dziedzinami techniki, jak i z problemamiz zakresu zarządzania, ekonomii i prawa.PRODUKCJA KOSMETYKÓWgdzie poznasz specyfikę tych produktów, wraz z elementami dermatologii,kosmetologii i higieny, a przede wszystkim surowce, procesyi urządzenia, służące do ich wytwarzania.ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEMna której program kształcenia kładzie szczególny nacisk na menedżerskiaspekt procesu produkcyjnego, zarządzanie i sterowanie urządzeniamiprodukcyjnymi, strumieniami surowców, półproduktów i produktów,nie zaniedbując zarazem zasobów ludzkich i informacyjnych.PRODUKCJA MEDIÓW ENERGETYCZNYCHgdzie zapoznasz się z procesami, którym poddawane są surowceenergetyczne, takie jak gaz ziemny konwencjonalny i łupkowy, węgielkamienny i brunatny, ropa naftowa, rudy uranu i biomasa, by stać sięnośnikami, użytecznymi dla energetyki i gospodarstw domowych.Poznasz także metody pozyskiwania energii słonecznej, wiatrowej,geotermalnej i wód płynących.23


ZARZaDZANIE ,i inZynieria produkcjiMAGISTER INŻYNIERstudia II stopnia (1,5 roku)Na kierunku realizowane sątrzy specjalności:Na studia II stopnia na kierunku Zarządzaniei Inżynieria Produkcji mogą zostać przyjęte osoby,które posiadają już dyplom wyższej uczelni i tytułzawodowy – licencjata, inżyniera, a nawet magistrainnego kierunku.PRODUKCJA MEBLIna której poznasz technologie produkcji wyrobów meblarskichi innych produktów, stosowanych we wnętrzach mieszkalnych, biurowych,usługowych i wystawienniczych. Jeżeli jesteś absolwentemkierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ dowiesz się, jak swój jednostkowyprojekt przekształcić w produkt, produkowany w małych, średnich,a nawet w wielkich seriach.ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYMna której pogłębisz wiedzę menedżerską i marketingową, nie zawężającjej do konkretnego sektora gospodarki. W trakcie studiów poznają,jak prowadzić przedsiębiorstwo produkcyjne lub świadczącym usługitechniczne i pogłębią swe umiejętności z zakresu zagadnień ekonomicznych,organizacyjnych i prawnych.ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I LOGISTYKAto specjalność nie tylko dla tych, którzy pragną poznać zasady logistykii organizacji transportu – przede wszystkim samochodowego, ale takżelotniczego, wodnego i szynowego. Efektywne zarządzanie transportemnabiera szczególnej wagi w związku z procesem globalizacji gospodarki,zaś położenie naszego kraju w europejskiej sieci transportowejsprzyja rozwojowi usług transportu tranzytowego, co powinno zapewnićatrakcyjne miejsca pracy dla absolwentów tej specjalności.Perspektywy zatrudnieniaAbsolwent tego kierunku posiada niezwyklecenną, bo interdyscyplinarną, wiedzę i zestawumiejętności. Przede wszystkim jest przygotowanydo pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych,ale będzie cennym pracownikiemtakże w branży usługowej – wszędzie tam,gdzie zasoby techniczne mają kluczową rolęw działaniu przedsiębiorstwa.24


ZARZaDZANIE ,LICENCJATstudia I stopnia (3 lata)Na kierunku realizowane sąCZTERY specjalności:GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROMOCJA INTERNETOWAPerspektywy zatrudnieniaAbsolwent ZARZĄDZANIA może znaleźćzatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie,w każdej organizacji. Najbardziej będzieposzukiwany w firmach, które prowadządziałalność zgodną z ukończoną specjalnością.Solidna baza przedmiotów podstawowych i kierunkowychpowinna uczynić z niego pracownika,który chętnie podejmuj nowe wyzwania.Na tym kierunku większą wagę przywiązuje siędo zasobów finansowych, ludzkich, komunikacjiwewnętrznej i oddziaływania na otoczenie organizacji,zarówno na konkurencję, jak i na RYNEK.Jeśli chcesz się sprawdzić w kontaktach interpersonalnych– z podwładnymi, szefami, współpracownikami,mediami, konkurentami i tymi najważniejszymi– klientami, postaw na ten kierunek.to specjalność, której absolwenci będą potrafili wykorzystać Internetdo działalności gospodarczej, poprzez tworzenie atrakcyjnych serwisów,witryn i portali. Celem studiów jest nauczenie stosowania technikkomputerowych we wszystkich działaniach marketingowych i menedżerskich,ze szczególnym naciskiem na narzędzia promocyjne.MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNEjest przeznaczona dla tych, którzy pragną aktywnie działać na rynkachmiędzynarodowych, przede wszystkim europejskim, ale także globalnym.Europeizacja i globalizacja naszej gospodarki są zjawiskaminieuchronnymi, do których przedsiębiorstwa powinny się przygotować,między innymi poprzez pozyskiwanie odpowiednio przygotowanychmenedżerów.USŁUGI GASTRONOMICZNE I DIETETYKACoraz częściej spożywamy posiłki „na mieście”, czy to w trakcie przerwyw pracy, czy podczas zakupów lub korzystania z dóbr kultury i rekreacji.Jak prowadzić bar szybkiej obsługi, a jakich środków marketingowychużyć, by nasza restauracja została zaliczona do „exclusive”? Odpowiedzina takie pytania szukajcie, studiując tą specjalność.HOTELARSTWOSpecjalność dla osób, które pragną odnieść sukces w szeroko rozumianymhotelarstwie – od kwater prywatnych, kempingów, czy agroturystykipo wielkie, markowe hotele. Poznają specyfikę działalnościhotelarskiej, wymagania stawiane obiektom, zasady współpracyz biurami podróży i organizacji aktywności turystycznej gości.25


TWÓRCZEKLIMATY26


STUDIAPODYPLOMOWE WSEiZSzczegółowe informacjeo studiach podyplomowychmożna uzyskaćw Rektoracie WSEiZlub pod numeremtel. 22 825 80 34/35.Zapraszamy również na stronęinternetową www.wseiz.plkierunki kształcenia:BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACYGOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMIGOSPODARKA ZIELENIĄ MIEJSKĄNOWE I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGIIZrównoważone Systemy Energetyczne– Budownictwo Energooszczędne28


NASZEatuty3 wydziały34 specjalności10 kierunków STUDIÓW3004100 studentówosóbkadrydydaktycznej10 800 absolwentówWykwalifikowana i doświadczona kadra naukowo--dydaktyczna, dostarczająca studentom najwyższejjakości wiedzę i umiejętności praktyczne (spis kadry:www.wseiz.pl).Programy studiów dostosowane do rynku pracy i profesjonalnieprzygotowujące do wykonywania przyszłegozawodu.Współpraca z firmami m.in.: Polskie Parki WiatroweSp. z o.o., Hydroprojekt Sp. z o.o., PBM Południe S.A.,Dom Development S.A., Ricoh Polska Sp. z o.o.,Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.Specjalistyczne laboratoria, klimatyzowane saledydaktyczne i pracownie z siecią wi-fi.Biuro Karier pomagające studentom i absolwentomw znalezieniu pracy.Bezpłatne konsultacje u psychologa pracy i prawnikaw zakresie doradztwa zawodowego i zakładania własnejfirmy.Punkt Informacji Biznesowej Akademickich InkubatorówPrzedsiębiorczości pomagający studentom założyćwłasną działalność gospodarczą.Biuro Współpracy Międzynarodowej koordynującewymianę studentów w ramach programu Erasmus.Doskonale wyposażona Biblioteka wraz z czytelnią,posiadająca ponad 44 tys. woluminów.Własna Oficyna Wydawnicza publikująca m.in. monografie,podręczniki oraz czasopismo – „WiadomościUczelniane”.Warszawska Szkoła Zdrowia przy WSEiZ organizującaotwarte wykłady szerzące wiedzę o zdrowiu i zapobieganiuchorobom społecznym.Urozmaicone życie studenckieLiczne koła naukowe.Aktywnie działający Samorząd Studencki.Galeria sztuki z pracami studentów i absolwentów.29


30INFRASTRUKTURA WSEiZUczelnia dysponuje własnymi, nowoczesnymi budynkami dydaktycznymi, przystosowanymi do wymagańosób niepełnosprawnych:Budynek przy ul. Wawelskiej 14 (siedziba administracji Uczelni)– znajdują się tutaj m.in.:Rektorat; Dziekanaty Wydziałów: Architektury, Ekologii, Zarządzania; Sala Senatu; Kwestura; Dział Nauczania;Biuro Współpracy Międzynarodowej; Biuro Karier; Laboratoria: Mechaniki Płynów, Hydraulikii Hydrologii, Wytrzymałości Materiałów i Nauki o Materiałach, Metrologii oraz Elektroniki i Elektrotechniki;Mini-Wypożyczalnia Przenośnego Sprzętu Elektronicznego dla Osób Niepełnosprawnych – uruchomionaw ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego,POKL 2007-2013.Budynek przy ul. Grójeckiej 128– znajdują się tutaj m.in.:2 audytoria po 160 miejsc; 2 sale wykładowe po 70 miejsc każda; 4 sale do ćwiczeń audytoryjnych po ok. 35miejsc każda; Pracownie: Rysunku i Malarstwa, Projektowania Architektonicznego, Grafiki Komputerowej;Rzeźby, Projektowania Mebla; Galeria Sztuki.Kompleks budynków przy ul. Rejtana 16– znajdują się tutaj m.in.:5 auli wykładowych; 12 sal do ćwiczeń audytoryjnych; 3 pracownie komputerowe; Pracownie: Fizyczna,Chemiczna, Gleboznawcza, Biologiczna, Zoologiczna, Botaniczna, Geologiczna, Fotografii; PracowniaProjektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu (wyposażona w sprzęt komputerowyi oprogramowanie m.in. komputery Apple iMac Core 2 Duo, tablety graficzne, manipulatory 3D, programy– ArchiCAD, AutoCAD, Studio 3DMax) uruchomiona w ramach realizacji projektu współfinansowanegoprzez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 2007-2013; Biblioteka i Czytelnia.Nieruchomości w miejscowości Klaudyn-Laskik. Warszawy przy ul. Klaudyńskiej 33stanowią działkę o pow. ok. 3,5 ha z budynkami: piętrowym o pow. 380 m2, parterowym pawilonemogrodowym o pow. 110 m2, pawilonem naukowo-dydaktycznym o pow. 230 m2, które mają własną oczyszczalnięścieków. Znajdują się tutaj m.in.: 5 sal seminaryjnych; Laboratoria: Oczyszczania Ścieków, UtylizacjiOdpadów, Urządzania i Pielęgnowania Ogrodów. Pracownia rysunku i malarstwa. Na terenie nieruchomościfunkcjonuje Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ, gdzie prowadzone są m.in. zajęciaterenowe na kierunkach: Architektura Krajobrazu i Ochrona Środowiska.Dojazd do budynków WSEiZul. Rejtana 16A 119, 130, 222, 167, 168T 4, 10, 14, 18, 35Klaudyn-Laskiul. Klaudyńska 33A 708ul. Wawelska 14A 130, 167, 174, 182, 187, 188,523, 700T 16, 17, 33ul. Grójecka 128A 154, 208T 7, 9, 15Do informatora wykorzystano m.in. fotografie wykonane przez dr Annę Plewkę, Grzegorza Malec oraz studentówArchitektury Wnętrz z Pracowni Fotografii WSEiZ: katarzynĘ gruszczyk, paulinĘ kasperkowicz, wojciecha kosińskiego.ADRESY I KONTAKTYPrezydent – prof. dr hab. inż. Jan Misiakul. Wawelska 14, parter, pokój 4, rektorat@wseiz.plRektor – doc. dr Monika Madejul. Wawelska 14, parter, pokój 2, momadej@wseiz.plRektorat i Rekrutacjaul. Wawelska 14, parter, pokój 3, tel. 22 825-80-34/35 w. 1,fax 22 825-80-31, rektorat@wseiz.pl, rekrutacja@wseiz.plDziekanat Wydziału Architekturyul. Wawelska 14, I piętro, pokoje 11 i 14, tel. 22 825-47-89, dziekanata@wseiz.plDziekanat Wydziału Ekologiiul. Wawelska 14, II piętro, pokój 22, tel. 22 825-63-21, dziekanate@wseiz.plDziekanat Wydziału Zarządzaniaul. Wawelska 14, I piętro, pokój 12, tel. 22 825-17-31, 22 825-62-13, dziekanatz@wseiz.plKwesturaul. Wawelska 14, II piętro, pokój 21, tel. 22 825-65-06, kwestura@wseiz.plBiblioteka Uczelnianaul. Rejtana 16, I piętro, pokój 17, tel. 22 849-60-03, biblioteka@wseiz.plPlanowany budynekprzy ul. Olszewskiej 12Za rok w dzielnicy Mokotów planowane jest oddanie nowego gmachu administracyjno--dydaktycznego Uczelni, w którym powstaną m.in. kolejne pracownie projektowe.


nagrodyZnak jakościWiarygodna SzkołaCertyfikat został przyznany przez Akademickie CentrumInformacyjne w Poznaniui certyfikatyZielony Laur 2009za wieloletnie kształcenie kadr ekologicznych na poziomiestudiów wyższych oraz wprowadzenie do programu studiównowatorskich specjalności, zgodnych z potrzebami współczesnejgospodarki krajuUczelnia Roku 2008za wkład na rzecz rozwoju edukacji w zakresie proekologicznychtechnologii w budownictwie i bioenergetyceUczelnia Roku 2006 2006za nowoczesny menedżerski profil kształceniaarchitektów i inżynierów budownictwa,odpowiadający wymaganiomwspółczesnego rynku pracyNajlepsza PrywatnaSzkoła Wyższa 2005w konkursie „Najlepszy Partnerw Biznesie”Medal Europejski2011 – studia inżynierskie na kierunku Architektura i Urbanistyka2010 – studia inżynierskie na kierunku Budownictwo2008 – studia inżynierskie na kierunku Budownictwo2006 – za studia podyplomowe: Odnawialne Źródła Energii2005 – za studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie


www.wseiz .plWYŻSZA SZKOŁA EKOLOGIII ZARZĄDZANIA02-061 Warszawaul. Wawelska 14fax 22 825 80 31tel. 22 825 80 34/35e-mail: rektorat@wseiz.plISBN 1730-4083

More magazines by this user
Similar magazines