Utrip Vi{kih vrtcev - Ljubljana

ljubljana.si
  • No tags were found...

Utrip Vi{kih vrtcev - Ljubljana

UtripVi{kih vrtcevInformacije za star{e


UtripVi{kih vrtcevInformacije za star{ejanuar 2008, LjubljanaVi{ki vrtci so ustanovljeni z Odlokom o ustanovitvi vzgojno - izobra`evalnegazavoda Vi{ki vrtci, ki ga je 19. 2. 2004 sprejelMestni svet Mestne ob~ine Ljubljana(Ur. l. RS, {t. 27/2004).Bistvena podlaga za ustanovitev zavoda je Zakon oorganizaciji in financiranju vzgoje in izobra`evanja(Ur. l. RS, {t. 16/2007).Osnove za delo so podane v Zakonu o vrtcih(Ur. l. RS, {t. 100/2005). Osnova za program dela je Kurikulumza vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splo{noizobra`evanje (Ur. l. RS, {t. 33/99).Publikacijo sta pripravili in uredili Sa{a @erjav Fabinc in Ksenija Ani~i}Valen~i~ s sodelavci.Jezikovni pregled: Ana Ratajc SaboFotografije: Sini{a Borovi~aninRisbe: otroci iz vrtca Ro`na dolina pri vzgojiteljici Vladimiri LuxOblikovanje: Marika GeorgievskaPrelom: Tiskarna Janu{Tisk: Tiskarna Janu{


VSEBINAPREDSTAVITEV ZAVODA . . . . . . . . . . . . . . .6Osnovni podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Vodila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Vizija in cilji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Osnovni program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Obogatitveni program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Bivanje v naravi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8Dodatne dejavnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Vrste oddelkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9^as, ki ga otroci lahko pre`ivijo v vrtcu . . . . . . . . . .10Ritem vrtca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10PRAVICE OTROK IN STAR[EV . . . . . . . . . .11SODELOVANJE S STAR[I . . . . . . . . . . . . . .12Uvajalno obdobje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Prisotnost star{ev v oddelku . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Vsakodnevna izmenjava informacij . . . . . . . . . . . . . .12Govorilne ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Roditeljski sestanki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Razne oblike dru`enja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Svet star{ev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14Svet zavoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14PREHRANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15BOLEZNI IN HIGIENA . . . . . . . . . . . . . . . .16Bolni otroci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Zdravstvena terapija otrok v vrtcu . . . . . . . . . . . . . . .16Previjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17^i{~enje zob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17UTRIP PO HI[AH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Uprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Svetovalna dejavnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19


VSEBINAVrtec RO@NA DOLINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Vrtec HI[A PRI LADJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22Vrtec NA JAMOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Vrtec BI^EVJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26POSTOPKI IN UREJANJE FORMALNOSTI .28Dokumenti pri vpisu in izpisu otroka . . . .28Prijavni list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28Pogodba o vklju~itvi otroka v vrtec . . . . . . . . . . . . . .28Zdravnikovo potrdilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28Vloga za zni`ano pla~ilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28Rezervacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28Izpis otrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29Pla~ilo vrtca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29Uveljavljanje zni`anega pla~ila . . . . . . . . . . . . . . . . .29Obra~unavanje odsotnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29[OLSKI SKLAD VI[KIH VRTCEV . . . . . . . .304


Spo{tovani star{i!Zaposleni v Vi{kih vrtcih si prizadevamo, da bi na{esodelovanje z vami potekalo prijazno in brez zapletov`e ob va{em prvem stiku z vrtcem in potem vsa letasobivanja z nami.Vrtec je sistem, ki temelji na strokovnih izhodi{~ihznanstvenih disciplin. Dolo~ajo ga pravila in omejitve,ki jih predpisuje dr`ava, vendar je v njem kljub temudovolj prostora za bogato `ivljenje otrok in odraslih.Vabimo vas v ta prostor, kjer je mo`no izbirati,sporo~ati mnenja in iskati skupne re{itve. Sodelujte znami in nam s svojimi pripombami, predlogi, `eljamiali mnenji pomagajtepri sprejemanju tistihodlo~itev, pri katerihdelavci vrtca in star{ilahko izbiramo medrazli~nimi mo`nostmi.Ob tem pa vas vljudnoprosimo, da zrazumevanjemupo{tevate in sprejmetezunanja pravila inomejitve, ki smo jih dol`ni upo{tevati in nimamo vplivananje, in nam prisluhnete, kadar vam sporo~amostrokovne argumente za posamezne odlo~itve.Prepri~ani smo, da bomo na ta na~in lahko razvilizaupanje, ki ga potrebujemo pri skrbi in vzgoji otrok.Ne glede na to, za katero obliko sodelovanja se star{inajraje, najla`je in najpogosteje odlo~ate, `elimo, da bivedno vedeli, da so vsi va{i predlogi in pobude izrednopomembni in zato tudi zelo za`eleni. Predloge in `eljelahko sporo~ate tudi po elektronski po{ti ali pustiteinformacijo v nabiralniku za star{e.RavnateljicaKsenija Ani~i} Valen~i~5


Osnovni podatkiPREDSTAVITEV ZAVODAVI[KI VRTCI so vzgojno - izobra`evalni zavod, ki izvajapred{olsko vzgojo v {tirih hi{ah. Vrtec Ro`na dolinain vrtec Hi{a pri ladji sta pod Ro`nikom, sredi naseljaRo`na dolina in blizu velikega {tudentskega naselja.Vrtec Na Jamovi je v centru Vi~a, v bli`ini so naravoslovnefakultete in in{tituti. Vrtec Bi~evje je vblokovskem naselju, najbli`je je Tr`a{ki cesti.Sede` zavoda je na Jamovi cesti 23.V vseh {tirih hi{ah je 26 igralnic, v katerih je prostoraza 450 otrok. Za otroke skrbi 58 strokovnih in 22tehni~nih delavcev. 7 delavcev opravlja skupnestrokovne, upravnoadministrativne in finan~ne nalogezavoda.Zavod vodi ravnateljica, ki neposredno vodipedago{ko delo v vrtcu Na Jamovi in v vrtcu naBi~evju. Po pooblastilu ravnateljice pomo~nica ravnateljicepedago{ko vodi vrtec Ro`na dolina in vrtecHi{a pri ladji in sodeluje pri drugih strokovnih nalogah.VodilaVzgoja otrok je podro~je, pri katerem tudi najbolj{ivzgojitelji ne dose`ejo meje, ko se ne bi bilo treba ve~u~iti, se spra{evati, kako {e bolje ravnati. Pri vzgoji ninikoli dovolj spoznanj, nikoli preve~ znanja in ~love{ketopline, s pomo~jo katerih rastejo in se razvijajo otroci.Prepri~ani smo, da je bolj pomembno, kaj ponujamootroku in na kak{en na~in, kot pa koli~ina stvari, ki jihima na voljo. Skupaj s star{i si `elimo odkrivati poti, kivodijo k bolj poglobljenemu pristopu do dela.V ~asu informacijskih pritiskov in pestre tr`ne ponudbesi poleg vseh teoreti~nih izhodi{~ pomagamo z vodili,ki smo jih oblikovali na osnovi dolgoletnih strokovnihin prakti~nih izku{enj. Zavedamo se, da so lahkoponotranjena {ele takrat, kadar jih razumejo in sprejmejovsi delavci. To je dolgotrajen in nikoli zaklju~enproces. Prizadevamo si, da bi ta vodila postala sestavnidel poklicnih vrednot vseh delavcev v Vi{kih vrtcih.Ta vodila so:- Otrok mora biti varen, za{~iten, za`elen.- Odrasli smo tu zato, da se otrok lahko zanese na nas.6


- Otrokovo psihofizi~no zdravje je njegova pravica inosnovni pogoj za `ivljenje.- Igra je za otroka najbolj naraven na~in spoznavanjasveta in u~enja.- Otrokova ustvarjalnost in vedo`eljnost sta najboljdragoceni lastnosti oziroma sposobnosti njegovegaotro{tva.- Pot k samostojnosti je polna izzivov, prijetna in varna.- Zaupanje star{ev in sodelovanje z njimi je pogoj, dasploh lahko delujemo kot vzgojitelji.- Svobodni smo v spoznanju, kako malo vemo, vendarodgovorni, da skrbimo za lasten razvoj.Vizija in ciljiVsako leto oblikujemo vizijo in cilje, ki jih predstavimo star{emna za~etku {olskega leta in so sestavni del delovnega na~rta.Osnova za to so:- analize trenutnega dela,- vpogled v posamezen vrtec in celotno dejavnost,- mnenja in `elje star{ev,- stali{~a strokovnih delavcev.7


PROGRAMKadar nas star{i spra{ujejo o programu, obi~ajno mislijona vsebine, ki jih ponujamo v osnovnem programu,na obogatitvene vsebine in na dodatne dejavnosti.Spra{ujejo pa tudi o vrstah oddelkov in ~asu, ko je njihovotrok lahko v vrtcu.Osnovni programVzgojni program Vi{kih vrtcev je zasnovan na ciljih insmernicah predpisanega nacionalnega programa, to jeKurikuluma za vrtce. Pri na~rtovanju vzgojnega delaskrbimo, da poteka pedago{ki proces tako, daupo{tevamo splo{ne razvojne lastnosti pred{olskegaotroka in da sledimo osebnostnim zna~ilnostim oziromarazvoju posameznega otroka. Pri na~rtovanju delain `ivljenja v vrtcu upo{tevamo tudi ritme v naravi terkulturo in tradicijo okolja, v katerem `ivimo. Podro~jadejavnosti, v okviru katerih na~rtujemo vsebine dela,so: gibanje, jezik, umetnost, dru`ba, narava in matematika.Osnova vsem dejavnostim je igra, ki je za otrokanajbolj naraven na~in u~enja, odkrivanja sveta in njegovegamesta v njem.Obogatitveni programPedago{ki delavci pogosto obogatijo osnovni programz znanjem, spretnostmi in ve{~inami, ki so jih pridobiliz osebnim dodatnim izobraževanjem ali pa preprosto zdejavnostmi, ki se jim zdijo pri vzgojnem delu takopomembne, da jih ponudijo otrokom in star{em.Tak{ne obogatitvene dejavnosti so delavnice sposameznih podro~ij, nastopi, obiski predstav, knjižnicin muzejev, izleti, zabave v pižamah, vsebine Zlategason~ka in dejavnosti za razvijanje bralne kulture. Priteh dejavnostih star{i pla~ajo le morebitne stro{ke prevozain vstopnine. Pedago{ki delavci vsako leto sprotipripravijo na~rt obogatitvenih dejavnosti, jih predstavijostar{em na prvih roditeljskih sestankih, se o njih skupajs star{i dogovarjajo in odlo~ajo, nato pa izbraneoblike uvrstijo v na~rt oddelka in enote.Bivanje v naraviStalne dodatne dejavnosti so: letovanje, zimovanje injesenovanje. O izvedbi teh oblik se odlo~ajo vzgojiteljiin star{i skupaj, nato jih uvrstijo v na~rt oddelka inenote. Letovanje in zimovanje sta namenjeni otrokom,ki so v vrtcu zadnje leto pred vstopom v {olo, in trajata8


najmanj tri in najve~ pet dni. Jesenovanje je namenjeno otrokomod tretjega do {estega leta starosti in traja tri dni. Vzgojitelji svetujejovsem star{em tako glede petdnevne kot tudi tridnevnelo~enosti otrok od star{ev. Seznanijo jih z razlogi, na osnovikaterih presodijo, ali je lo~itev od star{ev za dolo~enega otrokaprimerna ali ne.Dodatne dejavnostiTe dejavnosti lahko izvajajo zunanji izvajalci v prostorih vrtcaizven poslovnega ~asa vrtca. Organizirane so izklju~no na željostar{ev. V ravnateljevi pristojnosti je, da odlo~i, ali se bodo tedejavnosti izvajale v prostorih vrtca.Vrste oddelkovNajbolj o~itne razlike, ki izhajajo iz starostno dolo~enih potreb,so v programih za otroke prvega starostnega obdobja (od 1.do3. leta) in programih za otroke drugega starostnega obdobja (od3. leta do 6. leta). Potrebe otrok, ki so pogojene z njihovostarostjo, so osnova za oblikovanje oddelkov.Ti oddelki so:- Homogeni - v njih se otroci po starosti razlikujejo najve~ zaeno leto. [tevilo otrok je:- v oddelku prvega starostnega obdobja najmanj 9 innajve~ 12 otrok,- v oddelku 3 do 4- letnih otrok najmanj 12 in najve~ 17 otrok,- v oddelku 4 do 6-letnih otrok najmanj 17 in najve~ 22 otrok.9


- Heterogeni - v njih so otroci, ki se po starosti razlikujejo odenega do treh let. [tevilo otrok je:- v oddelku prvega starostnega obdobja najmanj 7 innajve~ 10 otrok,- v oddelku drugega starostnega obdobja najmanj 14 innajve~ 19 otrok.- Kombinirani - v njih so otroci obeh starostnih obdobij, torejiz prvega in drugega starostnega obdobja. V takem oddelkuje najmanj 10 in najve~ 17 otrok.Otroci s posebnimi vzgojno izobra`evalnimi potrebami sovklju~eni v redne oddelke v program s prilagojenim izvajanjemin dodatno strokovno pomo~jo za pred{olske otroke.Po sklepu Mestne ob~ine Ljubljana in v skladu z zakonom se odvklju~no {olskega leta 2003/2004 dalje {tevilo otrok vposameznem oddelku vrtca lahko izjemoma pove~a za 2 otroka.^as, ki ga otroci lahko pre`ivijo v vrtcuZakon navaja dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur, in poldnevne,ki trajajo od 4 do 6 ur. V na{em zavodu so vsi programidnevni. Poldnevni program bi lahko organizirali, ~e bi bilo otrokza cel oddelek.Na osnovi potreb star{ev svet zavoda vsako leto dolo~i poslovni~as vrtca.Otroci lahko po zakonu v vrtcu pre`ivijo najve~ 9 ur.Ritem vrtcaO ~asu prihoda in odhoda otroka v vrtec se dru`ine odlo~ajo polastni `elji. Ker je zelo pomembno, da otroku zagotovimovarnost pri vklju~evanju v delo in `ivljenje vrtca, je dobro poznatinjegov ritem. Tega dolo~ajo posamezne dejavnosti, ki sisledijo vsak dan po enakem zaporedju:- prihod v vrtec,- jutranje dejavnosti, lahko tudi nadaljevanje spanja,- zajtrk,- dopoldanske dejavnosti,- kosilo,- spanje ali po~itek,- popoldanska malica,- popoldanske dejavnosti,- odhod iz vrtca.Glede na {tevilo otrok ob za~etku in ob koncu poslovnega ~asaotroke zdru`ujemo v skupnih igralnicah. Na~in in ~aszdru`evanja sta navedena v letnem delovnem na~rtu in razvidnaiz objavljenih urnikov.10


PRAVICE OTROK IN STAR[EVVsi, ki posredno in neposredno skrbimo za otroke vVi{kih vrtcih, priznavamo, spo{tujemo in si po svojihnajbolj{ih mo~eh prizadevamo za uveljavljanje pravicotrok in star{ev, kot izhajajo iz Splo{ne deklaracije o~lovekovih pravicah (1948), Konvencije o otrokovihpravicah (OZN, 1989), Deklaracije o psiholo{kih pravicahotroka (Mednarodno zdru`enje {olskih psihologov,1979), Ustave republike Slovenije in Kodeksaeti~nega ravnanja v vrtcu.Pravica vsakega otroka je varno, zdravo in sre~nootro{tvo. To jim zagotavljamo tako, da jim nudimovarstvo, oskrbo, vodenje, vzgojo, delo, u~enje in igro.Vzgojno - izobra`evalno delo poteka v sozvo~ju zotrokovimi individualnimi posebnostmi in razvojnimizna~ilnostmi, upo{tevajo~ tudi otrokove `elje, mnenjain interese.Spo{tujemo in upo{tevamo ustavno pravico star{ev dovzdr`evanja, izobra`evanja in vzgajanja svojih otrok.Priznavamo jim vlogo primarnih skrbnikov s pripadajo~oodgovornostjo za otrokovo vzgojo in razvoj. Zatoz njimi vzdr`ujemo odprt dialog, ki nam omogo~a obojestranskoseznanjanje z razli~nimi informacijami,dejstvi, zna~ilnostmi, vrednotami in na~eli ter strokovnimispoznanji, ki so pomembna za otrokovo vzgojo inrazvoj. Pri tem spo{tujemo in varujemo zasebnostdru`ine.11


SODELOVANJE S STAR[IV dru`ini in vrtcu so za otroka pomembni odrasli, kimu postavljajo zahteve, meje, pravila, upo{tevajo njegovepotrebe in omogo~ajo `ivljenjske pogoje. Otrokugotavlja, kak{ne so razlike in sku{a najti povezavemed enim drugim `ivljenjskim okoljem.Odrasli lahko le z medsebojnim sodelovanjem spoznavamovzgojne postopke v dru`ini in vrtcu, jih usklajujemo,ugotavljamo, kaj je najbolje za otroka in takozagotavljamo, da se otrok v svetu odraslih po~utivarnega in sprejetega.Uvajalno obdobjeStar{i imajo v ~asu vklju~itve otroka v vrtec mo`nost indol`nost, da so v oddelku skupaj z otrokom. S temzagotovimo varnost vsem udele`enim v uvajalnemobdobju. Otrok ima mo`nost varnega navezovanjastikov z novimi ljudmi in okoljem, ravno tako star{i, kiz lastno prisotnostjo in sodelovanjem najbolje izvedo,kje bo otrok, in se tako tudi sami la`je poslovijo odnjega. Ob prisotnosti star{ev ima vzgojitelj mo`nost, dase otroku ustrezno - obi~ajno po~asi - pribli`a, otrok patako postopno preide od enega k drugemu odraslemu.Prisotnost star{ev v oddelkuStar{i se lahko v `ivljenje in delo v oddelku, kjer je njihovotrok, vklju~ijo tudi kasneje. Razlogi so razli~ni:- morda ima otrok ~ustvene te`ave,- svojim star{em bi rad nekaj pokazal,- star{i bi radi bolje spoznali delo v vrtcu,- star{i bi radi videli, kako se njihov otrok vede inpo~uti v vrtcu,- star{i bi radi predstavili svoj poklic ali izvedlikatero drugo dejavnost.Vsakodnevna izmenjava informacijStar{em `elimo zagotoviti najbolj osnovne informacije,ki so potrebne za kontinuirano nadaljevanje dne (jespal, jedel, bil ~ustveno prizadet, posebej vznemirjen,zaskrbljen, se je ~esa prestra{il, imel manj{opo{kodbo). Prav tako naj bi star{i obve{~ali vzgojiteljeo stvareh, ki bodo pri otroku vplivale na potek dneva vvrtcu. Ker so te informacije kratke, ne ogro`ajo potekadela v skupini. Nasprotno, ~e vzgojitelj ne izvebistvenih informacij, ima lahko otrok te`ave, za katerevzgojitelj sam ne more najti vzroka. Ravno tako star{i12


ne morejo razumeti otrokovega vedenja popoldne, zve~er alicelo pono~i, ~e se je v vrtcu zgodilo nekaj, kar je vplivalo na tovedenje, informacij pa niso dobili.Govorilne ureZa vse ob{irnej{e informacije prihajajo star{i na govorilne ure,kjer se podrobneje pogovorijo o svojem otroku ali o stvareh vokviru vrtca, ki jih bolj zanimajo. Termine dolo~i vsak vzgojiteljsam.Roditeljski sestankiRoditeljski sestanki imajo bolj informativno kot problemskofunkcijo. Na teh sestankih seznanjamo star{e z delovnimi na~rti,okvirnimi informacijami o poteku dela v skupini in vrtcu,morebitnih spremembah ipd. Te sestanke lahko skli~eta vzgojiteljali predstavnik oddelka v svetu star{ev. Z vidika porabe~asa je najbolj ugodno, ~e se uskladita na skupnem sestanku.Razne oblike dru`enja: praznovanja,delavnice, izleti, pikniki itd.Star{i in otroci poka`ejo najve~ navdu{enja za sodelovanjetakrat, ko imajo ob~utek, da je dru`enje neformalno. ^eprav sevse dejavnosti odvijajo v bolj spro{~enem vzdu{ju kot pri drugihoblikah sodelovanja, se tudi tu razvijejo diskusije, povezane zvzgojo otrok.13


Svet star{evV njem je 28 ~lanov, en predstavnik iz vsakega oddelka.Sestaja se na skupnih in lo~enih sejah.Bistvena naloga sveta star{ev je, da pregleda, obravnava in seopredeli do predlogov in mnenj, ki so jih izrazili star{i naoddel~nih sestankih. Kadar se na seji sveta pojavi nov predlog,vodstvo vrtca, vzgojitelji in ~lani sveta poskrbijo, da ga obravnavajostar{i na tistih oddel~nih sestankih, ki jih predlog zadeva.Po zakonu pa svet star{ev opravlja naslednje naloge:- predlaga nadstandardne programe,- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnihstoritvah,- daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca ino letnem delovnem na~rtu,- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,- razpravlja o poro~ilih ravnatelja o vzgojno -izobra`evalni problematiki,- obravnava prito`be star{ev v zvezi z vzgojno -izobra`evalnim delom,- voli predstavnike v svet vrtca.Podrobnosti o delovanju sveta star{ev smo zapisali v zgibankiPravila o delu sveta star{ev Vi{kih vrtcev. Zgibanko lahko dobitev vseh enotah vrtca.Svet zavodaSestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikovdelavcev in trije predstavniki star{ev. Svet imenuje in razre{ujeravnatelja, sprejema program razvoja vrtca, letni delovni na~rt inporo~ilo o njegovi uresni~itvi, odlo~a o uvedbi nadstandardnihprogramov, obravnava poro~ila o vzgojni problematiki, odlo~a oprito`bah v zvezi s pravicami otrok in v zvezi s pravicami,obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerjain obravnava zadeve, ki mu jih predlo`i vzgojiteljski zbor, {olskain{pekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih in svet star{ev.Sestava sveta zavoda se bo v leto{njem {olskem letu spremenilatako, da bodo svet zavoda sestavljali trije predstavnikiustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavnikistar{ev. Do spremembe bo pri{lo potem, ko bo ustanoviteljicaVi{kih vrtcev uskladila akte o ustanovitvi z dolo~bami Zakona oorganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, {t.16/2007) in sicer, najkasneje do junija 2008.14


PREHRANAOtroci pre`ivijo v vrtcu velik del dneva, zato jim vrtcuzagotovimo 70% njihovih energijskih potreb. Prehranaotrok v vrtcu je odvisna od starosti otrok. V prvemstarostnem obdobju imajo vsak dan mle~ni zajtrk(mle~ne jedi) z dodatkom sadja. V prehrano sovklju~ene vse vrste mesa, vendar ni~ ocvrtih jedi in ni~stro~nic. V drugem starostnem obdobju je izbor `ivilzelo pester, ne pripravljamo pa jedi iz {koljk, gob insurovega mesa (suhomesnati izdelki).Na~ela priprave hrane za otroke so:- veliko sve`ega sadja in zelenjave,- vsakodnevno u`ivanje mleka in mle~nih izdelkov,- bogata zastopanost vlaknin,- malo soli,- malo sladkorja,- na~ini priprave hrane, ki ohranjajo vitamine inminerale,- ni~ oja~evalcev okusa in malo aditivov, ker jehrana v vrtcu dnevno sveže pripravljena.Otroci imajo ves ~as bivanja v vrtcu na razpolago ~aj inpitno vodo. Pripravljamo razli~ne vrste malo sladkanega~aja, obogatenega z limoninim sokom.V vrtcu pripravljamo dietno prehrano le na podlagizdravni{kega potrdila, ki ga izda otrokov pediater. Zavsako {olsko leto potrebujemo novo zdravni{ko potrdilo.Poleg tega je pri otrocih z dietami potrebno konsistentnosodelovanje med vrtcem in star{i.15


Bolni otrociBOLEZNI IN HIGIENAPriporo~ilo Zavoda za zdravstveno varstvo je, da jeotrok sposoben za vklju~itev v vrtec, ~e je od zadnjegabolezenskega znaka (bruhanje, vro~ina, driska) minilonajmanj 24 ur. Kdaj se bo otrok po preboleli boleznivklju~il v vrtec, oceni pediater, ki otroka zdravi. Otrokmora biti dovolj zdrav, da je sposoben obremenitev, kise pojavljajo v vrtcu in ne sme biti ku`en za okolico.Prenehanje ku`nosti je razli~no, odvisno od bolezni.Potrdilo zdravnika, da otrok lahko obiskuje vrtec,zahtevamo samo po preboleli nalezljivi ~revesnibolezni.Zdravstvena terapija otrok v vrtcuPo uradnem dopisu Zavoda za zdravstveno varstvoLjubljana (20.1.2004) je kakr{nokoli dajanje terapijeotrokom v vrtcih prepovedano.Izjeme veljajo edino za primere, ko ima otrok:- vro~inske kr~e,- mo~no alergijo na pike,- astmati~ne napade,- epilepsijo in podobne bolezni.Za vse te primere velja, da prinesejo star{i pisnanavodila zdravnika o dajanju zdravila.16


PrevijanjeNajmlaj{e otroke previjamo po zajtrku, pred spanjem, popo~itku in po potrebi. Star{i prinesejo v vrtec eno plenicodnevno, ostale plenice priskrbi vrtec. ^e se izka`e, da ima otrokalergijo na plenice, ki jih zagotovi vrtec, je potrebno predlo`itizdravni{ko potrdilo osebnega pediatra in vrtec v sodelovanju sstar{i priskrbi ustrezne plenice.^i{~enje zobZaradi sporne higiene pri ~i{~enju zob, kadar so v skupini, siotroci v vrtcu ne umivajo zob, pa~ pa si po vsakem obrokusplaknejo zobe. K bolj{i higieni pripomorejo tudi jabolka, ki so vigralnicah na voljo ves dan.17


UTRIP PO HI[AHUprava Vi{kih vrtcevUprava je v kletnih prostorih vrtca Na Jamovi in opravljaposlovne, upravne in administrativno - ra~unovodskenaloge za zavod.Poslovni ~as: ponedeljek od 7.00 do 18.00,od torka do petka od 7.00 do 15.00.Po dogovoru s posameznimi delavci lahko ureditedolo~ene zadeve tudi izven poslovnega ~asa.Vi{ki vrtciJamova cesta 231000 LjubljanaTelefon: 01 24 45 140, 041 643 806Faks: 01 24 45 156- ravnateljica Ksenija Ani~i} Valen~i~01 24 45 150 ksenija.anicic@guest.arnes.si- svetovalna delavka Ursula Obreza01 24 45 157 ursula.obreza@guest.arnes.si- poslovna tajnica Andreja Krvina01 24 45 151 andreja.krvina@guest.arnes.si- pisarni{ka referentka Jo`ica Lesjak01 24 45 140 viski.vrtci@guest.arnes.si- ra~unovodkinja Darinka Rus01 24 45 153 darinka.rus@siol.net- knjigovodkinja Cirila Leva{i~01 24 45 152 viski.vrtci-oskrbnine@guest.arnes.si18


Svetovalna dejavnostTemeljni cilj svetovalne dejavnosti je sodelovanje pri zagotavljanjupogojev za optimalni celostni razvoj vsakega otroka.Psihologinja se s svojim strokovnim znanjem preko svetovalnegaodnosa vklju~uje v re{evanje pedago{kih, psiholo{kih in socialnihvpra{anj vzgojno - izobra`evalnega dela v vrtcu.Sodeluje z vsemi udele`enci v vrtcu, torej z otroki in njihovimistar{i, z vzgojitelji in pomo~niki vzgojiteljev, z vodstvom terzunanjimi institucijami.V vzgojno - izobra`evalno delo se vklju~uje na ravni pomo~i,sodelovanja pri razvojnih in preventivnih dejavnostih, sodelovanjapri organizaciji in na~rtovanju ter evalvaciji dela vrtca.Najpogostej{e teme, o katerih se lahko pogovorite s svetovalnodelavko, so: priprava in posvetovanje ob vklju~itvi otroka v vrtecter ob vstopu v {olo, posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,posvetovanje ob kriti~nih situacijah v dru`ini (kot na primerrojstvo, razveza, selitev, odvisnost), razumevanje in pomo~ priodpravljanju razli~nih otrokovih te`av ter stisk (pri hranjenju inspanju, mo~enju postelje ali blatenju, nemirnosti, agresivnemuvedenju), svetovanje o mo`ni pomo~i otroku s te`avami in motnjamiv razvoju ter nadarjenemu otroku.Logopedinje se posve~ajo govornemu razvoju otrok. S soglasjemstar{ev pregledajo otroke, ki so stari pet let. Logopedinje siprizadevajo, da korekcija poteka ob prisotnosti in sodelovanjustar{ev, saj so na tak na~in dose`ki logopedske obravnave bolj{i,kot ~e star{i niso prisotni.V za~etku {olskega leta otroke iz vrtca Ro`na dolina in vrtcaHi{a pri ladji pregleda logopedinja, zaposlena v Vi{kih vrtcih, kijih v vrtcu tudi obravnava.Sodelavke iz Zavoda za gluhe in naglu{ne opravijo prvi pregledvseh petletnih otrok iz vrtca Na Jamovi in iz vrtca Bi~evje. Star{ein otroke, ki potrebujejo nadaljnjo obravnavo, usmerijo naobravnavo v Zavod za gluhe in naglu{ne.19


Vzgojiteljice, pomo~nice in pomo~niki vzgojiteljev: Tina Centa, VidGlavan, Angela Horvat, Polona Jeras Horvat, [pela Kotnik, AndrejaKri`anec, Nata{a Kruh, Brigita Laznik, Sonja Lo~ni{kar, VladimiraLux, Bo{ko Milinkovi}, Tatjana Mi{ma{, Tina Oberstar, Jelka Roblek,Jo`ica [erbela, Jelena Tesi~, Simona Urankar, Lara Vali~, IrenaZajc, Sne`a Zavodnik KuharKuharici: vodja kuhinje Erika Bi{of in Marija [lichthuber^istilki: Ervina Tali}, Ljubica SvobodaPerici: Jo`ica Stan~in, Dobrica Risti}Hi{nik: Roman [oberlUrnik prehranjevanja:Otroci I. starostnega obdobja (1-3 leta):- 8.15 - 8.45 zajtrk- 9.15 - 9.30 dopoldanska malica (napitek)- 11.00 - 11.45 kosilo*- 14.00 - 14.30 popoldanska malica*Postopno se ~as kosila premika proti 12. uri.Otroci II. starostnega obdobja (3- 6 let):- 8.15 - 8.45 zajtrk- 12.30 - 13.15 kosilo- 14.30 - 15.00 popoldanska malica21


Vrtec Hi{a pri ladjiDeluje na lokaciji Skapinova ulica 2 in 4. Je vrtec s petimi oddelki.Dva oddelka sta v pritli~ju, trije v prvem nadstropju. [tirjeoddelki so starostno me{ani, v njih so otroci od tretjega do {estegaleta. V skupino najmlaj{ih pa sprejemamo otroke, stare 18mesecev. Otroci iz te skupine kasneje preidejo v heterogeneoddelke. Ker vrtec ni bil zgrajen za ta namen, so igralnice nekolikomanj{e, vendar zelo dobro izkori{~ene. Igri namenimo vsakkoti~ek v hi{i, nenehno uporabljamo tudi manj{o telovadnico.Razgiban vrt z igrali in vrti~kom, ki ga obdelujejo otroci, je vceloti namenjen igri. Zakaj se vrtec imenuje Hi{a pri ladji, paobiskovalci ugotovijo takoj, ko zagledajo igralo - ladjo, ki stojipred vrtcem.Poslovni ~as: od ponedeljka do petka od 6.30 do 16.30.Vrtec Hi{a pri ladjiSkapinova ulica 2 in 41000 Ljubljana22- oddelka v pritli~ju 01 24 45 16501 24 45 169


- oddelki v nadstropju 01 24 45 16601 24 45 16701 24 45 168051 312 325- kuhinja 01 24 45 164- logopedinja Ivanka Lesar 01 24 45 162Vzgojiteljice, pomo~nica in pomo~niki vzgojiteljic: StojanGa{pari~, Vesna Gomba~, Marko Jambrovi~, Ljuba Kri`aj,Nata{a Krkovi~, @iga Mlakar Agre`, Nata{a [uligoj, AlenkaTr~ek, Mirjana Vidovi~, Stane ZaleteljKuharica: Milka Milinkovi}^istilka: Marija Turkovi}/Draga ZuberUrnik prehranjevanja:Otroci I. starostnega obdobja (1-3 leta):- 8.15 - 8.45 zajtrk- 9.15 - 9.30 dopoldanska malica (napitek)- 11.00 - 11.45 kosilo*- 14.00 - 14.30 popoldanska malica*Postopno se ~as kosila premika proti 12. uri.Otroci II. starostnega obdobja (3-6 let):- 8.15 - 8.45 zajtrk- 12.30 - 13.15 kosilo- 14.30 - 15.00 popoldanska malica23


Vrtec Na JamoviDeluje na lokaciji Jamova cesta 23. V enonadstropni hi{i je devetsvetlih igralnic, prostorne garderobe, v nadstropju sta tudive~namenski prostor in jedilnica. V petih igralnicah so otroci I.starostnega obdobja, v treh otroci II. starostnega obdobja. V eniigralnici je nadstandardni kombiniran oddelek s preventivnimiprogrami na psihoanalitskih izhodi{~ih. Za vrtcem se razprostiraveliko zeleno igri{~e, kjer je dovolj sonca, pred katerim seumikamo v sen~ne koti~ke. Do vrtca se lahko pripeljete z mestnimavtobusom (v bli`ini na Jadranski cesti je postajali{~e avtobusa{t. 1, na Tr`a{ki cesti pa postajali{~e avtobusa {t. 6).Poslovni ~as: od ponedeljka do petka od 6.30 do 17.00.- ravnateljica Ksenija Ani~i} Valen~i~ 01 24 45 150- svetovalna delavka Ursula Obreza 01 24 45 157041 64 50 44- kuhinja 01 24 45 155- oddelki v prvem nadstropju 01 24 45 14601 24 45 14701 24 45 14801 24 45 149- oddelki v pritli~ju 01 24 45 14401 24 45 14501 24 45 15924


Vzgojiteljice, vzgojitelj, pomo~nice vzgojiteljic: BrankaAmbro`i~, Sini{a Borovi~anin, Mateja ^ernel~, Lili Dobnikar,Pia Gri`on, Sandra Go{nak, Damjana Jane{ Kova~i~, MarijaKorelc, Renata Kostiov, Ivana Kovic, Alenka Ma~ek, DarinkaMarn, Maja Okro`nik, Breda Pavlovi~, Mojca Rezelj, DanajaSmolnikar, Mira [egota, Marija [ajn Turk, Majda [paremblek,Anita Verk, Sergeja Zemljari~Knjižni~arka: Meta ŠilakKuharice in pomo~nice v kuhinji: vodja kuhinje NevenkaDo{enovi~, Francka Burja Zejnula, Slavica Crnomarkovi},Janja Jurkovi}, Radenka Klepi}, Martina Lukan, [tefka Novak^istilke: Jelka Bukovec, Danica Ili~, Slobodanka Miti}Hi{nik: Zoran Petojevi}Urnik prehranjevanja:Otroci I. starostnega obdobja (1-3 leta):- 8.15 - 8.45 zajtrk- 9.30 - 10.00 dopoldanska malica (napitek)- 11.00 -12.00 kosilo*- 14.00 - 14.30 popoldanska malica*Postopno se ~as kosila premika proti 12. uri.Otroci II. starostnega obdobja (3- 6 let):- 8.15 - 8.45 zajtrk- 12.30 - 13.00 kosilo- 14.30 - 15.00 popoldanska malica25


Vrtec Bi~evjeDeluje na lokaciji Vidmarjeva ulica 10. Je pritli~na hi{a s petimiigralnicami, od katerih so posebno privla~ne tri svetle in velikeigralnice. Dve manj{i igralnici sta na voljo za eno skupino otrok:v eni se igrajo, v drugi jedo in po~ivajo. Igri{~e trenutno ni takolepo, kot bi si `eleli, zato ga, tako kot ostale prostore, postopomapreurejamo. Ker pa je dovolj sen~no, pregledno in doma~e,se otroci na njem zelo dobro po~utijo.Poslovni ~as: od ponedeljka do petka od 6.15 do 16.45.Vrtec Bi~evjeVidmarjeva ulica 101000 Ljubljana- pedago{ka soba 01 25 45 180- kuhinja 01 24 45 180- oddelki 01 24 45 18101 24 45 18201 24 45 18301 24 45 18401 24 45 18526


Vzgojiteljice in pomo~nice vzgojiteljic: Ivica Arh Zagori~nik,Refika \ogi}, Nevenka Hren, Simona Hribar, Klavdija Kolenko,Mojca Rihar, Vera Rizvi~, Natalija Su{nik, Marjeta Vindi{,Jadranka ZoreKuharica: Francka Burja Zejnula^istilka: Desa SirarUrnik prehranjevanja:Otroci I. starostnega obdobja (1-3 leta)- 8.15 - 8.45 zajtrk- 9.15 - 9.30 dopoldanska malica (napitek)- 11.00 - 11.45 kosilo*- 14.00 - 14.30 popoldanska malica*Postopno se ~as kosila premika proti 12. uri.Otroci II. starostnega obdobja (3-6 let):- 8.15 - 8.45 zajtrk- 12.30 - 13.15 kosilo- 14.30 - 15.00 popoldanska malica27


POSTOPKI IN UREJANJE FORMALNOSTIDokumenti pri vpisuin izpisu otrokaPrijavni listJe prvi dokument, s katerim sporo~ate, da `elitevklju~iti otroka v na{ vrtec. Na voljo je v vsaki enoti alivam ga po{ljemo, ~e sporo~ite svoj naslov.Izpolnjenega lahko po{ljete po po{ti ali oddate v vsakienoti.Pogodba o vklju~itvi otroka v vrtecJe pravno formalni dokument, ki ureja odnos medstar{i in vrtcem. [ele podpis pogodbe jam~i vklju~itevotroka v vrtec.Zdravnikovo potrdiloZa otrokov vstop v vrtec je potrebno potrdilo, ki vamga napi{e otrokov zdravnik. Prvi dan otrokovega prihodav vrtec ga oddate vzgojiteljici v oddelku.Vloga za zni`ano pla~ilo(obrazec DZS {t. 1,82)Izpolnjeno vlogo lahko po{ljete po po{ti ali oddate naupravi vrtca najmanj 15 dni pred otrokovim vstopom vvrtec in vsako leto do 15. novembra. Star{i, ki nimatestalnega bivali{~a v Mestni ob~ini Ljubljana, vlo`itevlogo na ob~ini, kjer ste stalno prijavljeni. Navodila soprilo`ena k prijavnemu listu in razobe{ena na oglasnihdeskah, dobite jih lahko v vsaki enoti.RezervacijaRezervacijo za dalj{o neprekinjeno odsotnost otroka vpoletnih mesecih lahko uveljavite v skladu z navodiliob~ine, kjer ste skupaj z otrokom stalno prijavljeni.Natan~nej{e informacije o rezervacijah so objavljene naoglasnih deskah v vrtcih oz. jih dobite pri vodstvuvrtca. Obrazec dobite v oddelku, izpolnjenega izro~itezaposleni osebi, ki s podpisom potrdi datum prejemaizpolnjenega obrazca.28


Izpis otrokaObrazec za izpis otroka morate star{i izpolniti najmanj 15 dnipred odhodom otroka iz vrtca. Tudi ta obrazec dobite v oddelku,izpolnjenega izro~ite zaposleni osebi, ki s podpisom potrdidatum prejema izpolnjenega obrazca.Pla~ilo vrtcaUveljavljanje zni`anega pla~ila za programe vvrtcihPrispevek star{ev za program vrtca se odmerja na podlagiZakona o vrtcih (Ur. l. RS, {t. 100/2005) in Pravilnika o pla~ilihstar{ev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, {t.129/2006).O vi{ini prispevka odlo~a ob~ina, v kateri je otrokovo stalnoprebivali{~e. Postopek poteka na osnovi vloge za zni`anopla~ilo vrtca.Zni`ano pla~ilo lahko uveljavljajo vsi star{i razen tujcev, ki vRepubliki Sloveniji niso zavezanci za dohodnino in nimajodav~ne {tevilke.Navodila so prilo`ena k prijavnemu listu, razobe{ena na oglasnihdeskah, dobite jih lahko tudi v vsaki enoti.Obra~unavanje odsotnostiKadar star{i vedo, da otroka ne bo v vrtec, sporo~ijo njegovoodsotnost vzgojiteljici ali pomo~nici vzgojiteljice najkasneje dodevete ure zjutraj in se tako izognejo pla~ilu prehrane od drugegadne odsotnosti dalje. Cena prehrane za mesec dni je za obestarostni skupini otrok enaka in od 1.5.2007 dalje zna{a 38.85 €.Na osnovi evidence o otrokovi prisotnosti od{tejemo znesek, kije sorazmeren vi{ini pla~ila star{ev za program.29


[OLSKI SKLAD VI[KIH VRTCEVUstanovljen je bil za pridobivanje dodatnih finan~nihsredstev za nadstandardne dejavnosti in opremo vrtcaoziroma posameznih oddelkov, zagotavljanje sredstevza spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti, zazvi{anje standarda vzgojno - izobra`evalnega procesa,pomo~ socialno {ibkim otrokom in za promocijo vrtcav javnosti.Donatorska sredstva se po sklepu Sveta zavodanakazujejo na redni transakcijski ra~un Vi{kih vrtcevodprt pri UJP: 01261 – 6030637926.Star{i oz. donatorji lahko pod referenco vpi{ejo ~eoznako enote in/ali oddelka, v kolikor sredstva namenjajodolo~eni enoti ali oddelku.30


Bele`ke31


1. Vrtec Ro`na dolina2. Vrtec Hi{a pri ladji3. Vrtec Na Jamovi4. Vrtec Bi~evje

More magazines by this user
Similar magazines