Atom jeho složení a struktura

szsmb.cz
  • No tags were found...

Atom jeho složení a struktura

Atom jeho složení astrukturaTento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie,státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje16.3.2009,vyhotovila Mgr. Alena Jirčáková


Atomatom (z řeckého átomos – nedělitelný)je základní částicí hmoty, částicí,kterou už chemickými prostředky dálenelze dělit.


Složení atomuatom je složen z atomového obalu aatomového jádra.


Atomové jádroAtomové jádro je vnitřní kladněnabitá část atomu a tvoří jeho hmotovéi prostorové centrum. Atomové jádropředstavuje 99.9% hmotnosti atomu.Průměr jádra je přibližně 10 -15 m, cožje přibližně 100000-krát méně nežprůměr celého atomu.


Planetární model atomulithia


Nukleonyjádro se skládá z nukleonů, těmi jsouneutrony a kladně nabité protony.nukleony uvnitř jádra jsou navzájem k soběpoutány silami, nazývanými silné interakcepočet protonů v jádře je pro lehké prvkyzhruba roven počtu neutronů. S rostoucímprotonovým číslem roste počet neutronůrychleji než protonů


Atomový obalatomový obal se skládá z elektronů.elektrony jsou záporně nabité částice, kterélze z atomového obalu,relativně snadnovyjmout a vytvořit tím nabitý iont.


Elementární (základní)částice v atomu prvkuprotony se značí malým písmenem „p“,majírelativní hmotnost jedna a relativní elektrickýnáboj +1 (např.6p + čteme jako šest protonů)elektrony se značí písmenem „e“,mají relativníhmotnost 1/1840 a relativní elektrický náboj –1(např. 6e - čteme jako šest elektronů)neutrony se značí písmenem „n“,mají relativníhmotnost jedna a relativní elektrický náboj 0(např. 6n 0 čteme jako šest neutronů)


Co lze vyčíst z periodické tabulky prvků(výřez)


Co lze zjistit o náhodněvybraném prvkunukleonové číslorelativní atomováhmotnostmolární hmotnost1(A)Hznačka prvkuprotonové číslopořadové čísločeský název1(Z) 2,2VODÍKHydrogeniumelektronegativitalatinský název


Počet elementárních částicnukleonové číslorelativní atomováhmotnostmolární hmotnostprotonové číslopořadové čísločeský název1(A)H1(Z) 2,2VODÍKHydrogeniumznačka prvkuelektronegativitalatinský název počet protonů uvádíprotonové číslo,které seznačí písmenem (Z) počet elektronů je velektricky neutrálnímatomu stejný jako početprotonů počet neutronů zjistímetak,že odečteme protonovéčíslo (Z) od číslanukleonového,které seznačí písmenem (A)(vizprac.list č.1)


Jádro atomu a radioaktivita-související pojmynuklid - látkasložená z atomůse stejnýmprotonovým astejnýmnukleonovýmčíslemnapř.23Na11izotop - látka složená zatomů se stejnýmprotonovým,ale různýmnukleonovým číslemizotopy určitého prvku majístejné chemické vlastnosti,aleliší se vlastnostmi fyzikálními(např.hmotností…)např.1H12H13H1


Další související pojmyjaderné síly – drží pohromadě částice v jádře(protony a neutrony),veliké síly působící na malouvzdálenost (10 -15 m)radioaktivita – samovolný rozpad jader atomůnestabilních prvků v přírodě (mění se na jádrastabilní) a současné vysílání radioaktivního zářeníradioaktivita umělá – rozpad jader prvků umělepřipravených jadernými reakcemi,uměléradionuklidy se připravují průmyslově a využívajíse v zemědělství,průmyslu,potravinářství . . .


Radioizotopy (radionuklidy)ve zdravotnictvídiagnostika a terapie při onemocnění štítné žlázy( 131 I)značení radiofarmak a jejich užití pro scintigrafii(ledvin,jater,plic …) a nádorovou diagnostiku( 99 Tc)diagnostika nádorových onemocnění s využitímtomografie ( 18 F)ozařování v radioterapii ( 137 Cs)


Radioaktivní zářenívšechny druhy jaderného záření mají zhoubný vliv na živéorganismyzáření alfa () - proud heliových jader,částic svelkou kinetickou energií a silnými ionizačnímiúčinky,pohlceny mohou být i listem papíru(nebezpečí při vdechnutí nebo požití)př. rozpadu :226 4 222Ra + Rn88 2 86


Radioaktivní záření záření beta () - proud rychle letících elektronů (letírychlostí blízkou rychlosti světla) rozlišujeme záření beta minus ( - ) a beta plus ( + ) - obadruhy záření vznikají přeměnou nukleonů záření beta může být pohlceno i tenkým plechem záření gama () – je to elektromagnetické vlnění,má silnéionizační účinky,uvolňuje z látek nabité částice záření gama () neexistuje samostatně,doprovází zářeníbeta () nebo záření alfa (),je nejpronikavější,lze jejzeslabit vrstvou železobetonu nebo materiálemobsahujícím jádra těžkých prvků (Pb)


Chemie pro střední školyJiří Banýr,Pavel Beneš a kolektivSPN Praha,1997Fyzika v kostce pro střední školyVladimír Lank,Miroslav Vondranakladatelství Fragment,1996 www.astronuklfyzika.cz www.wikipedie.cz

More magazines by this user
Similar magazines