Wychowanie fizyczne - Wydział Mechaniczny

am.gdynia.pl

Wychowanie fizyczne - Wydział Mechaniczny

Kryteria zaliczenia przedmiotu:SemestrIIIIIIVOcena pozytywna (min. dostateczny)Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Student uczęszczał na zajęcia praktyczne(laboratoryjne) i miał 100% frekwencji. Ocena końcowa to średnia z wiadomościteoretycznych oraz testów sprawnościowych.Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Student uczęszczał na zajęcia praktyczne(laboratoryjne) i miał 100% frekwencji. Ocena końcowa to średnia z wiadomościteoretycznych oraz testów sprawnościowych.Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Student uczęszczał na zajęcia praktyczne(laboratoryjne). Miał 100% frekwencji i zaliczył wszystkie sprawdziany. Ocena końcowato średnia z wiadomości teoretycznych oraz testów sprawnościowych.Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dst., jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymaganeminimum.Nakład pracy studenta:Szacunkowa liczba godzin naForma aktywnościzrealizowanie aktywnościW, C L P SGodziny kontaktowe 60Czytanie literaturyPrzygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowychPrzygotowanie do egzaminu, zaliczeniaOpracowanie dokumentacji projektu/sprawozdaniaUczestnictwo w zaliczeniach i egzaminachUdział w konsultacjachŁącznie godzin 60Liczba punktów ECTS 0Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 60Obciążenie studenta na zajęciach wymagających60bezpośredniego udziału nauczycieli akademickichLiteratura:Literatura podstawowa1. E. Bartkowiak: Sportowa technika pływania. Biblioteka trenera; Warszawa 1995.2. I. Malarecki: Zarys fizjologii wysiłku i treningu sportowego. Warszawa 1981.3. J. Talaga: Technika piłki nożnej. Warszawa 1987.4. L. . Łatyszkiewicz, M. Worobjew, M. Zaurbek M. Chromajew: Piłka ręczna, koszykówka,piłka siatkowa. Warszawa 1999.5. K. Barański pr.zb.: Technika i metodyka nauczania podstawowych ćwiczeńgimnastycznych. Warszawa 1985.6. Z. Mroczyński (red.): Lekkoatletyka. AWF Gdańsk 1995.7. WOPR: Prawie wszystko o ratownictwie wodnym. Warszawa 1993.Literatura uzupełniająca1. J. Talaga: A-Z sprawności fizycznej. Warszawa 1995.2. R. Trześniowski: Gry i zabawy ruchowe. Warszawa 1972.3. R. Karpiński: Nauczanie pływania. AWF Katowice 1995.


Prowadzący przedmiot:Tytuł/stopień, imię, nazwisko1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot:mgr Oskar Januszewski2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia:mgr Mariusz Grabowskimgr Romuald Grabowskidr Andrzej Lachowiczmgr Andrzej Kowalskimgr Henryk Szulgamgr Marek OlszewskiJednostka dydaktycznaSWFiSSWFiSSWFiSSWFiSSWFiSSWFiSSWFiSObjaśnienie skrótów:W –zajęcia audytoryjne,Ć – ćwiczenia,L – laboratorium,P – projekt,S – seminariumE – egzaminECTS - (ang. European Credit Transfer System) - punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktówzaliczanych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształceniaKonwencja STCW – (ang. Standards of Training, Certification and Watchkeeping) - międzynarodowa konwencja o wymaganiachw zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht.Data aktualizacji: 08.06.2013 r.

More magazines by this user
Similar magazines