MAGAZIN Česká rafinérská léto 2004 - Česká rafinérská, as

ceskarafinerska.cz

MAGAZIN Česká rafinérská léto 2004 - Česká rafinérská, as

MAGAZINČeská rafinérskáléto 2004


obsah / table of contents14aktuálně03Tři otázky pro Ivana Součka, předsedupředstavenstva a generálního řediteleThree questions for Ivan Souček, chairmanof the board of directors and CEOpetroleum0818171204060810fokus11121416S orlem v zádechBacked by an eagleČeská rafinérská má novou organizačnístrukturu, vizi a misiČeská rafinérská has a new organisationalstructure, a new vision and a newmissionPortrét Akrama Mohany: V České republicejsem domaPortrait of Akram Mohana: I am at homein the Czech RepublicMozaikaMosaicKaleidoskopKaleidoscopePodnik a vysoká škola – oboustranněvýhodná spolupráceEnterprise and university – mutuallybeneficial cooperationKdo má ropu, je bohatýWho has petroleum is wealthyKdo to byl… Georgius AgricolaWho was it… Georgius AgricolaMagazín Informační čtvrtletník České rafinérské, a. s.Vydává:Česká rafinérská, a. s.Předseda redakční rady: Ing. Aleš Soukup, CSc., vedoucí sekce vztahů s veřejnostíRedakce:AC&C Public Relations, s. r. o., Korunovační 7, 170 00 Praha 7Šéfredaktor:RNDr. Michal Urban, CSc., tel.: 233 375 364, e-mail: michal.urban@accpr.cz, www.accpr.czSazba, zlom, lito:Studio Marvil, s. r. o.forum1718Martin Ručinský: Jednou se do LitvínovavrátímMartin Ručinský: One day I will go backto LitvínovAmerikou křížem krážem (2)All over America (2)Vydáno v Praze dne 14. 6. 2004, Registrace MK ČR pod číslem E 81 03Magazín vychází čtyřikrát ročně a je distribuován zdarma.Pro přetisk fotografií a celých článků nebo jejich částí je nutné písemné svolení redakce.


aktuálně2–3Tři otázky proIng. Ivana Součkapředsedu představenstvaa generálního ředitele České rafinérské, a. s.Jak probíhala privatizace petrochemickéskupiny Unipetrol?Tento proces v současné době stále ještěprobíhá. Když bychom měli shrnout jehohistorii, je třeba začít tím, že Fond národníhomajetku vyzval v minulém roce investoryk účasti na privatizaci Unipetrolu. Z firem,které projevily předběžný zájem, byly vybránytři, které měly do poloviny dubna předložitzávazné nabídky. Vedle polského PKNOrlen (v konsorciu s firmou Agrofert a s akcionářemnaší společnosti – společností ConocoPhillips)to byl maďarský MOL a dalšíakcionář naší společnosti Royal Dutch/Shell(v konsorciu s kazašským KazMunaiGaz).Nakonec však nabídku na získání nabízenéhopodílu (cca 63 %) v Unipetrolu a další vybranáaktiva podal pouze PKN Orlen, kterýnabídl celkem 13,05 miliardy korun. Vládaprodej schválila 28. dubna 2004.Česká rafinerská jako strana zájmu vybranýmuchazečům poskytla dokumentaci protzv. „Data Room“ a absolvovali jsme prezentacemanagementu potenciálním uchazečům.Později jsme nechali zpracovat oceněnínaší společnosti. A to proto, že současnéakcionářské smlouvy mezi státem a Unipetrolema zahraničními akcionáři, kterýmijsou Shell, ConocoPhillips a ENI, obsahujípředkupní práva a ta mohou být uplatňovánaprávě na základě zmíněného ocenění.Domnívám se, že dokončení privatizačníhoprocesu potrvá ještě několik měsícůa v této době, předpokládám, bude příležitostdiskutovat s vybraným investorem o budoucnostispolečnosti a jejím začlenění dopředpokládaných akcionářských struktur.Ovlivňuje vás zdražování ropyna světových trzích?Cena ropy samozřejmě ovlivňuje efektivnostrafinérského odvětví, ale ta se neměřípouze cenou vstupní suroviny, nýbrž rozdílemmezi ní a cenou vyráběných produktů.Musím poznamenat, že zpracovatelskémarže jsou v poslední době velmi zajímavé.Ovšem je nutno připomenout, že Českárafinérská je od loňského roku tzv. přepracovacírafinérií, a proto se nás cena ropypřímo nedotýká. Může se nás dotknoutnepřímo tím, že může ovlivnit poptávku poropných produktech a disponibilitě ropysamotné, a tudíž ovlivnit i využití našichkapacit našimi „procesory“.V současné době se ve světě hodněhovoří o odpovědnosti velkých korporací vůčispolečnosti.My si toho jsme také vědomi, vždyť násovlivňuje řada subjektů vnitřního i vnějšíhoprostředí, resp. celé společnosti. Klíčovýmipartnery jsou pro nás zejména zaměstnancia okolní města a obce.Odpovědnost vůči zaměstnancům jemožné vyjádřit jednak vytvořením stabilníchpodmínek pro práci a jejím adekvátnímoceněním a jednak vytvořením přijatelnýchpracovních podmínek. V této souvislostibych rád konstatoval, že velkou pozornostvěnujeme bezpečnosti práce a ochranězdraví při práci. Od loňského podzimu dodnešního dne, tedy do 24. května, se námpodařilo odpracovat jeden milion hodinbez úrazu s následnou pracovní neschopností.Soustavně se také věnujeme ochraněživotního prostředí a úzce spolupracujemes veřejností, jak o tom ostatně občas informujemei v tomto časopise.Protože jsme jedním z významnýchzaměstnavatelů v regionu, vztah k oběmatěmto partnerům se prolíná. Jak na Mostecku,tak v Kralupech a okolí máme uzavřenydlouhodobé smlouvy o spolupráci, jejichžprostřednictvím podporujeme aktivityměst i dalších subjektů. Mimořádné úsilívěnujeme realizaci opatření ke sníženínegativního vlivu provozování rafinérií naokolní prostředí. Domnívám se, že musímevztahy s okolím dále rozvíjet a prohlubovatve vzájemném porozumění.Three Questions for Ivan Souček, Chairmanof the Board of Directors and CEOOn April 28 th , 2004 the Czech government approvedthe sale of Unipetrol, which is a 51% shareholderof Česká rafinérská, to Poland’s PKN Orlen.The completion of the privatisation will last for severalmore months, though, and during this timethere will be an opportunity to discuss the futureof the company and its integration in the expectedshareholder’s structure with the selected investor.The current high price of crude oil does not directlyaffect Česká rafinérská because it is a processingrefinery. Nevertheless, it could influence thedemand for petroleum and petroleum productsand thus the utilisation of the company’s refiningcapacity.Česká rafinérská is aware of its responsibility towardsits employees and the people in the surroundings.It pays great attention to occupationalsafety. It is also dedicated to systematically decreasingthe influence on the environment and is cooperatingclosely with the public at the same time.


petroleum4–5I když PKN Orlen termín platby za Unipetrolnezveřejnil, česká vláda očekává, žepeníze přijdou nejpozději na podzim tohotoroku. Definitivnímu podpisu smlouvy sicemusí předcházet ještě schválení českéhoantimonopolního úřadu i Evropské komise,v obou případech se však předpokládá, ženebudou žádné námitky.ÚSPĚŠNÁ PĚTILETKAPolski Koncern Naftowy Orlen (PKNOrlen) je v Polsku největším výrobcema prodejcem pohonných hmot. Toto postavenízískal přirozeným způsobem, v roce1999 vznikl sloučením největší polskérafinérie Petrochemia Plock s největšímrafinérie má podíly ve dvou dalších na jihuzemě, takže jeho celková kapacita se počítána 360 tisíc barelů ropy denně (Litvínova Kralupy mají dohromady 170 tisíc barelů,Schwedt na německopolské hranici 210tisíc barelů za den). I když je PKN v regionustřední a východní Evropy největší, na obrovskýpolský trh nestačí. V Polsku vlastnínebo provozuje více než polovinu čerpacíchstanic a na tamním trhu má zhruba čtyřicetiprocentnípodíl. Významným prodejcemje také v severovýchodním Německu, kdev roce 2000 koupil od britské BP téměř 500čerpadel. Tato síť má nyní ve svém regionuzhruba sedmiprocentní podíl, PKN nicméněpočítá s výstavbou dalších čerpacích stanicPKN Orlen má vizi středoevropského ropného koncernu: z rafinérií v Polsku, Česku,na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku chce obsluhovat i další trhy.distributorem motorových paliv, firmouCPN (Centrala Produktow Naftowych).Současně s fúzí proběhla první částprivatizace, na varšavskou a londýnskouburzu šlo 30 procent akcií nově vznikléspolečnosti. Hned v dalším roce vládaprodala na burze dalších 42 procent akcií.Firma po těchto emisích získala hlavněinstitucionální akcionáře, například polsképenzijní fondy. Největším soukromýmmajitelem s 5,6 procenta akcií je rodinanejbohatšího Poláka Jana Kulczyka. V roce2000 si PKN přidal za jméno Orlen, což jekombinace slov orel a energie.PKN má hlavní výrobní kapacity v centrálnímPolsku, městě Plock. Kromě tamnía výhledově chce obsadit 10 procent východoněmeckéhotrhu.Firma je v Polsku rovněž významnýmvýrobcem a distributorem zkapalněnéhopropan-butanu (LPG). Z dalších výrobkůstojí za zmínku produkty společného podnikuse švýcarskou firmou Basell – polymery,které se používají k výrobě fólií, kontejnerů,lahví a kabelů.Z petrochemických závodů skupiny jenejvýznamnější chemička Anwil, v níž máPKN 75 procent akcií. Její výroba – hlavněPVC a dusíkatá hnojiva – se nejvíc podobásortimentu Spolany nebo Lovochemie.Koncern, který má přes sto dceřiných společností,počítá do budoucna se sníženímjejich počtu tak, aby se mohl soustředit jenna klíčový petrochemický byznys. Na prodejje například téměř dvacetiprocentní podílv Polkomtelu, což je druhá největší telekomunikačnífirma v Polsku s hodnotou přes650 milionů dolarů.PKN Orlen je největší a zároveň nejvýznamnějšípolskou firmou. Při tržbách 22,4miliardy zlotých vytvořil loni zisk 1,04 miliardyzlotých (téměř sedm miliard korun).Firma uvádí, že se na příjmech státníhorozpočtu podílí téměř z 10 procent.(bk)Backed by an eagleAt the end of April the government decided tosell 63 per cent of Unipetrol shares to the Polishgroup PKN Orlen, whose partners in the tenderwere ConocoPhillips and Agrofert. The sharesof Unipetrol, its subsidiary Spolana and claimsagainst other subsidiaries will cost PKN OrlenCZK 13.05 billion. For PKN Orlen, the acquisitionof Unipetrol represents only the first step ina planned expansion that should include mergingwith Hungarian MOL, thus producing a strongCentral European oil concern. However Unipetrolwill be divided before then. The company’s representativesimmediately stated after they won thetender that, based on preliminary agreements,they were going to let ConocoPhillips have a partof Benzina and Česká rafinérská. Agrofert is takingcontrol of, primarily, the companies in which italready holds a stake, i.e. Agrobohemia and Aliachem.Spolana should be kept by PKN itself. Accordingto Reuters, PKN is also seeking to achievea key position in Česká rafinérská in which Unipetrolowns 51 per cent of the shares.NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTIPetrolot Sp. 51 %(distribuce leteckých paliv)Rafineria Nefty Jedlicze SA 75 %(rafinérie)Petroprofit Sp. 85 %(distribuce paliv, maziv a plastů)Rafineria Trzebinia SA 77 %(rafinérie)Zaklady Azotowe Anwil SA 75 %(výroba chemikálií)VLASTNÍCI PKN ORLEN | Pramen: PKN Orlen | stav v prosinci 2003Nafta Polska (státní společnost) 17,3 %Ostatní 39,4 %Bank of New York 10,5 %Polské penzijní fondy 17,0 %Státní fond 10,2 %Kulczyk Holding 5,6 %


Česká rafinérská má novouorganizační strukturu,Od 1. dubna platí v České rafinérské nová organizační struktura,kterou si vynutil přechod z výrobně-obchodní na přepracovacírafinérii loni v srpnu. Odpadly všechny činnosti souvisejícís nákupem ropy a prodejem pohonných hmot a dalších výrobků,cílem už není co nejvyšší zisk, ale co nejnižší náklady.Aleša Jakub | Miroslav DebnárÚZKÁ SPOLUPRÁCE S PROCESORYVzhledem k nákladovému způsobu fungovánípřepracovací rafinérie byla ukončenačinnost obchodní divize, některé sekce,jako bývalé zákaznické centrum a útvarlogistiky, byly sloučeny a převedeny dodivize plánu a rozvoje. „Společnost budenadále řízena pouze pětičlenným vedením,sedmičlenné představenstvo však zůstanezachováno, přičemž dva jeho členovénebudou zaměstnanci společnosti,“ vysvětlujebývalý ředitel všeobecných záležitostíČeské rafinérské Miroslav Debnár, kterýse na přípravě nové organizační strukturyvýznamně podílel.Jeho nástupce Aleša Jakub poznamenává,že celá organizační struktura vychází z toho,že rafinérie musí úzce spolupracovat s akcionáři-procesory,kteří jsou nyní čtyři – ENI(Agip), Shell, ConocoPhillips a Unipetrol.Od loňského srpna přitom platí, že procesořinakoupí ropu a tu si potom nechajív České rafinérské zpracovat na dohodnutémnožství produktů v požadované kvalitě.Za to jí platí poplatek za zpracování, kterýzaručuje rafinérii stálou ziskovost.Jedním z důvodů přechodu na přepracovacírafinérii byla podle Debnára snahao optimalizaci využití kapacit. Dřívějšíprognózy o rychlém růstu spotřeby pohonnýchhmot ve střední Evropě se totižnenaplnily a kapacity rafinérií v Kralupecha Litvínově – modernizované tak, abydokázaly pokrýt tuto očekávanou zvýšenoupoptávku – nebyly po určitou dobu zcelavyužity. Dnes je jejich využití podstatněvyšší, protože akcionáři si zde nechávajízpracovávat ropu a sami si pak výslednéprodukty dodávají do svých řetězců pump.V rámci přechodu na přepracovací rafinériivznikly také v Unipetrolu nové organizace,které zajišťují nákup a prodej ropnýchproduktů.„Při tvorbě nové organizační strukturyjsme se snažili poučit u obdobných přepracovacíchrafinérií v Evropě, kterých je celářada, třeba Miro v Německu. Tento model jevhodný u rafinérií, které mají více vlastníků.Každá rafinérie je ale jiná. Česká rafinérskámá tu zvláštnost, že má dvě rafinérie poměrnědost od sebe vzdálené. Navíc jsou oběsoučástí petrochemických komplexů. To vševyvolalo nutnost vytvořit nová místa, novéprocesy a novou organizaci,“ říká Debnár.Snaha o snížení nákladů si samozřejměvynutí i určité snižování stavu zaměstnanců,na druhé straně však řada nových místvznikla u procesorů, k nimž přešli mnozílidé zejména z obchodních úseků Českérafinérské.„Počet zaměstnanců rafinérie se řídíbenchmarkingem (porovnáváním České rafinérskés obdobnými rafinériemi ve světě),který stanoví, kolik lidí zde má pracovatpři dané konfiguraci rafinérského provozu.Počet lidí klesl od roku 1997 z 1300 na760 a ještě se bude mírně snižovat, ale jeno málo,“ uzavírá Debnár.ČEKÁ SE NA NOVÉHO MAJITELENová organizační struktura ovšem není finální,jde o mezietapu v konečné struktuře.„Nový model se musí napřed konsolidovat,navíc do toho přišla privatizace Unipetrolua čeká se, že přijde nový vlastník,“ říkáJakub.Zatím totiž není jisté, kdo vlastně získápodíl Unipetrolu v České rafinérské, protožena ten mají opci tři stávající zahraniční akcionáři– společnosti ConocoPhillips, Shella ENI. Vše závisí na výsledku jednání dvouposledně zmíněných firem konsorcia IOCs vítězem tendru na Unipetrol – polskýmkoncernem PKN Orlen – a jeho partnery Agrofertema firmou ConocoPhillips. Proto bykonečná organizační struktura měla platitaž od konce roku 2004 nebo bude zavedenav průběhu roku příštího.NOVÁ VIZE A MISE SPOLEČNOSTIParalelně se zaváděním nové organizačnístruktury se změnila i mise a vize společnostia její hodnoty tak, aby odrážely novourealitu.„Aby bylo možné něco dlouhodobě dobředělat, musíte především vědět, čeho chcetedosáhnout. Krom toho, že chcete, aby firmavydělávala a byla úspěšná, musíte vědět,kde jste, a mít cíl, kam chcete jít a čím chcetebýt. To je vize. Mise je pak vyjádřením,jakým způsobem se k cíli chcete dostat,“osvětluje význam obou pojmů Debnár.„Mise vyjadřuje, co společnost dělá.Chceme zpracovávat ropu co nejkvalitněji,nejlevněji a zároveň co nejekologičtějia bezpečně,“ doplňuje Jakub.NOVÁ FIREMNÍ KULTURAZpracování nové mise a vize a novýchhodnot společnosti je součástí strategickéhoprojektu Změna kultury, který firma zahájilajiž v dubnu loňského roku. Jeho cílem jepodpořit zvyšování odpovědnosti jednotlivýchpracovníků, jejich snahu o iniciativnířešení a sdílení rizika.„Mise i vize musí být podpořeny i kulturouspolečnosti, chováním zaměstnanců.Organizační struktura se napíše jednoduše,ale už hůře se realizuje vize a mise, dosaženívytyčených výsledků,“ říká Debnár.


petroleum6–7vizi a misiSídlo České rafinérské v KralupechK tomu má sloužit právě firemní kultura,která má být motivační, má pomáhat lidemk tvůrčímu přístupu k práci. K tomu je třebavytvořit vhodné podmínky, vytvořit kolektivlidí vyznávajících stejné hodnoty. Těmijsou v České rafinérské v prvé řadě důvěra,transparentnost neboli srozumitelnostřešení a respekt k druhým. Klíčem k úspěchuby pak měla být týmová práce, snahao empatii, kdy by se na řešení problému mělkaždý člen týmu pokusit podívat pohledemtoho druhého. Každý byl měl být maximálněprofesionální, činnost firmy by se mělaorientovat především na výkon a na zákazníka,tj. dnes na akcionáře-procesory čispolupracovníky – vnitřní zákazníky. Veliceoceňovanou hodnotou se stává iniciativaa kreativita, například při hledání úspor nákladů,nadále bude prohlubována pozornostk etickému chování.(aa)Česká rafinérská has a new organisationalstructure, a new vision and a new missionA new organisational structure came into effect atČeské rafinérské on 1 April, forced by the company’stransformation from production-trade to a reprocessingrefinery last August. All activities connectedwith the purchase of petroleum and thesale of fuel and other products have ceased. Thecompany’s objective is no longer the highest possibleprofit, but the lowest possible cost.However the current organisational structure is notfinal. It remains unclear who will acquire Unipetrol’sshare in Česká rafinérská. Everything will dependon the results of negotiations between ENI(Agip) and Shell, and the winner of the tender forUnipetrol – the Polish concern PKN Orlen – and itspartners Agrofert and ConocoPhillips.With the implementation of its new organisationalstructure, the company’s vision and mission havealso changed, together with its corporate values.Česká rafinérská’s vision is to be a respected companythat achieves top results through the provisionof quality services. It wants to achieve thisby processing petroleum to the highest possiblestandard, as cheaply as possible, but also ecologicallyand safely. The formulation of a new corporatemission, vision and values is part of the strategicproject, Change of Culture, whose objective is to increaseindividual employee responsibility, supportefforts to find innovative solutions and share risks.


V České republicenáš portrétjsem domaZE ŠKOLY DO PROVOZU„Den, kdy jsem poprvé přijel do Prahy, sipamatuji docela přesně – bylo to 22. září1984,“ vzpomíná Akram Mohana. Přijel semstudovat na Vysoké škole chemicko-technologickév Praze, ještě předtím však muselabsolvovat roční kurz češtiny. Titul inženýrazískal v roce 1990, jeden rok zůstal ve školejako asistent a po roce se vrhnul na studiumznovu – tentokrát doktorandské. Svůjdalší titul obhájil v roce 1996, mezitím všaknastoupil do Benziny a odtud v roce 1995přešel do České rafinérské.V současné době působí Akram Mohanav pozici staršího technologa. „Starám seo starší část kralupské rafinérie, takzvanýblok 25. Naše rafinérie má dvě části,“vysvětluje. „Ta moje běží prakticky odsedmdesátých let, druhá – fluidní krak – senajížděla v roce 2001 a má také svého staršíhotechnologa. Takže jsme dva.“Starší technologové nepracují přímov provozu, ale zabývají se například optimalizacíprovozu z hlediska spotřeby energie,z hlediska produktů, z hlediska náročnostina výrobní jednotky jako třeba katalyzátoryapod. Kromě toho se Akram Mohana užzhruba rok zabývá projektem čistých paliv.Jeho cílem je zvýšit kvalitu produktů Českérafinérské tak, aby byly plně v souladus normami EU, především pokud jde o nižšíobsah síry. První část projektu je praktickyhotová, druhá má být dokončena začátkempříštího roku.Akram Mohana je České rafinérské věrný již téměř deset letHOLANDSKÁ STÁŽTéměř desetileté působení Akrama Mohanyv České rafinérské bylo přerušeno jednoudůležitou událostí. V roce 1999 byl vyslánna čtyřletou stáž do centrály firmy Shellv Amsterdamu.Její přínos pro svůj profesní rozvojhodnotí Akram Mohana velmi pozitivně,protože se tam hodně naučil. Mohl soustavněstudovat, ale také pracoval na různýchprojektech pro rafinérie Shell po celémsvětě. Řadu z nich – v Indii, Malajsii, Thajsku,Japonsku či Švédsku – i navštívil, kdyžbylo třeba některé otázky projektu vyřešitpřímo na místě. „Čím víc toho víte, čím širší


petroleum8–9První polovinu svého života prožil v rodné Sýrii, druhou v Českérepublice, kde si založil rodinu. Téměř polovinu ze svého „českého“období přitom Akram Mohana (40) pracuje v České rafinérské.máte rozhled, tím větší máte sebedůvěru.A bez sebedůvěry nemůžete být úspěšný, aťjste sebelepší,“ vysvětluje svůj postoj AkramMohana. „V tomto směru pro mne stážznamenala hodně.“Za další pozitivum považuje AkramMohana skutečnost, že v centrále firmyShell je velký mezinárodní tým. „V oddělení,kde jsem pracoval, bylo asi 15 národností,které představovaly až 20 jazyků,“ říká. „Toznamená různé kultury, různou mentalitu,různé přístupy. A z 15 různých pohledůna věc vždycky vzejde něco pozitivního,vždycky se najde to dobré řešení.“Mezinárodní tým na pracovišti je podleAkrama Mohany vždy přínosem a platí toi o České rafinérské, i když tu není zastoupenotolik národností jako v Amsterdamuu Shellu. „Zpočátku může dojít i k určitýmnedorozuměním, ale ta časem zmizí, kdyžsi všichni zvyknou pracovat společně.Musíte se naučit vzájemně se respektovata uvědomit si, že co je pro vás normální,pro druhého normální není. Člověk seprostě naučí myslet jinak.“ Akram Mohanadokonce tvrdí, že dnes dokáže podle názoručlověka odhadnout, z které části světa je.MOJE ČESKÁ RODINAJeště během studií se Akram Mohana oženilse svou českou (přesněji řečeno moravskou)kolegyní z vysoké školy. Žijí v Praze a majídva syny – desetiletého Martina a dvouletéhoRamiho.Do Holandska odjel Akram Mohanas rodinou. „Odjížděli jsme tři, vrátili jsme sečtyři,“ říká s úsměvem. „Pořád jsme váhali,jestli mít jedno dítě, nebo dvě, a tam jsmese rozhodli, že lepší jsou dvě. To je pozitivnípřínos stáže z hlediska mé rodiny.“Oceňuje, že jeho rodina si na pobytv cizině rychle zvykla. Syn Martin tam jakošestiletý, stejně jako děti ostatních zahraničníchpracovníků, začal chodit do anglickéškoly. První den prý přišel s tím, „že sicenerozuměl, ale škola byla fajn“, za měsíc užale základy angličtiny zvládal. Paní Mohanováho vozila do školy a brzy se seznámilas matkami ostatních školáčků. Zakrátkoměla každý den nějakou zajímavou aktivitus kamarádkami z různých zemí a takéchodila na kurzy angličtiny. Složitější byljen poslední rok, kdy se narodil Rami a onas ním musela být doma. „Jsem moc rád, žei ona si tam uměla najít svoji pozici a získatpozitivní pohled na svět.“„Rodina je pro mne to nejdůležitější,“vysvětluje své životní motto Akram Mohana,„a vždycky vycházím z toho, že mojeděti musí být lepší než já. Já k tomu mohupřispět tím, že jim poskytnu vzdělání. Sámjsem měl v dětství tvrdé podmínky, protožepocházím z vesnice, kde tehdy nebyla anielektřina a učil jsem se při petrolejce. Někdyse ale říká, že tvrdé začátky jsou lepší,protože když děti mají všechno, přestávajímít o vzdělávání zájem.“Po návratu z Holandska začal Martinchodit do české školy. „Zpočátku jsme mělistrach, že bude mít potíže s češtinou, alezvládl to. Učí se dobře a jsem na něj hrdý.“Škola má rozšířenou výuku jazyků, protožeznalost několika jazyků považuje AkramMohana za zásadní. Věnuje proto značnéúsilí i tomu, aby syn nezapomněl svouznalost angličtiny z Holandska.A aby jeho syn nepodlehl lákadlůmdoby, jako jsou televize, počítače a hry,chodí s ním pravidelně plavat – to je jejichoblíbený sport – nebo jezdí všichni společněna kole, třeba v blízké Stromovce. „I kdyžobčas nejsem s něčím spokojen, a kritičtíjsou přece všichni rodiče, věřím, že z nějnevyroste špatný člověk,“ svěřuje se AkramMohana.NEJLÉPE SE CÍTÍM TADY„Život v české společnosti se mi líbí,“ tvrdíAkram Mohana. „Nemám nic proti jinýmzemím, třeba Holandsko je velmi otevřené,ale já už mám vztah k téhle zemi.“ Je siceflexibilní, dokázal žít v Sýrii, rychle si zvyklv České republice i v Holandsku a problémymu nepůsobily ani krátkodobé pracovnípobyty v asijských zemích. „Všude si umímnajít své a přizpůsobit se.“Vztah k České republice je prý do jistémíry dán i znalostí jazyka. V Holandskuho nic nenutilo učit se holandsky, protožese všude domluvil anglicky. Češtinu, kteráMartin a Rami Akramovije podle jeho názoru pro cizince nesmírněobtížná, ovládl za uplynulých dvacet letskutečně dobře, i když – jak žertuje – synovis češtinou ještě poradit nemůže, naopak synstále ještě opravuje jeho.Proto když si po čtyřech letech měl vybrat,zda se vrátí do České republiky, nebozůstane v Holandsku či někde jinde – a takovénabídky měl –, rozhodl se se svourodinou pro návrat.(hp)I am at home in the Czech RepublicA senior technologist at Kralupy’s Česká rafinérskárefining plant, Akram Mohana (40), spent thefirst half of his life in his native Syria and the latterhalf in the Czech Republic. He arrived in Praguein 1984 for a course at the University of Chemistryand Technology (Vysoká škola chemickotechnologická,VŠCHT) and started to work at Českárafinérská in 1995. In Kralupy he is involved in,amongst other things, the fuel purification projectto make Česká rafinérská’s fuels comply with EUstandards. Mohana’s stay in the Czech Republichas only been interrupted by a four-year internshipin Shell’s headquarters in the Netherlands wherehe worked on projects for the company’s refiningplants all over the world and learnt to work as partof a large international team.While he was still studying, Akram Mohana marrieda fellow Czech student. They live in Pragueand have two sons – ten-year-old Martin and twoyear-oldRami. Mohana likes living in the Czech society.Therefore, when he faced the decision at theend of his internship whether to stay in the Netherlandsor return to the Czech Republic, he choseto return.


petroleummozaikaŠŤASTNÝ NEKUŘÁK VYHRAJE10 000 KČ V celosvětovém měřítkuuž kouření není zdaleka takv módě jak před lety, kdy se žádnýhollywoodský fi lm neobešel bezcigarety nebo doutníku. Dnes jetomu naopak. Škodlivost kouření jeprokázána a v USA, ale také v zemíchEvropské unie se zvyšuje početmíst, kde se nekouří.Nekuřácké prostředí nyní zavádíi Česká rafi nérská, ve které až donedávnaprocento milovníků nikotinupřevyšovalo celostátní průměr.Zatímco v populaci České republikykouřilo koncem roku 2002 30,3 %mužů a 18,9 % žen, v České rafi -nérské se v letech 1999–2000 bezcigarety neobešlo 47 % zaměstnanců,z toho 47 % operátorů. V le-Vítězky jedné ze žákovských kategoriítech 2001–2002 se sice celkovýpočet kuřáků v ČeR snížil na 35 %,ale počet kouřících operátorů vzrostlna 53 %. Centrální tým pro bezpečnosta životní prostředí, kterýpůsobí v České rafi nérské, se protov rámci Projektu podpory zdravírozhodl napomoci snížit počet kuřákův ČeR, neohrožovat nekuřákya zlepšit pracovní prostředí. Kroměinformací o nebezpečí tohoto zlozvykuobsahuje projekt ještě veliceatraktivní motivační aspekt – kdopřestane kouřit, může vyhrát příspěvekna dovolenou v hodnotě10 000 Kč.A Lucky Non-Smoker Will Win10,000 CZKČeská rafi nérská, where until recentlythe percentage of nicotineloversexceeded the country-wideaverage, is introducing a non-smokingenvironment in connectionwith the Health Support Program.Any employee who stops smokingcan win a holiday allowance in theamount of 10,000 CZK.SVĚTLO PRO MOSTECKOU GALERII Galerie výtvarného umění v Mostě,jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj, sídlí v bývalém špitálu s kostelem sv. Ducha.K areálu dnes patří i přesunutý děkanský chrám Nanebevzetí PannyMarie. Ten zůstal nejen jedinou historickou památkou po vytěženém královskémměstě Most, ale i němým mementem ideologizované lidské pýchya necitlivosti. A právě zde galerie prezentuje rozsáhlé expozice jak českých,tak zejména francouzských a německých výtvarných umělců. Specifi cký suterénnívýstavní prostor v děkanském chrámu však nebyl adekvátně osvětlen.To se nyní změnilo. Bezpečnostní, technickou i estetickou kvalitou užodpovídá nejpřísnějším evropským standardům.„Rád bych vyzdvihl přístup představitelů České rafi nérské, kteří nám svýmvelkorysým finančním darem a v koordinaci s Magistrátem města Most umožniliuskutečnit první fázi výměny osvětlení,“ řekl nám Petr Svoboda, ředitelGVU Most. „Je potěšující, a to myslím nejen pro GVU v Mostě, že existujespolečnost s vedením, které místo obvyklé podpory estrádní masové zábavypodporuje projekty, jejichž výsledek má byť krátkodobě neoslnivý, přestožemluvíme o světle, nicméně dlouhodobý charakter, a díky němuž dopomohlagalerii k osvětlovacím tělesům, jež jsou svou kvalitou srovnatelná se světly,kterými jsou vybaveny všechny prestižní evropské galerie.“Light for the Gallery in MostThe Director of the Gallery of Fine Arts in Most, Petr Svoboda, praised theapproach of Česká rafi nérská, which contributed fi nancially to the gallery forthe acquisition of new quality lighting.BĚH VELTRUSKÝM PARKEM V sobotu 24. dubna se uskutečnil již 6. ročníkBěhu Veltruským parkem. Přes pošmourné počasí se běhu v šesti věkovýchkategoriích účastnila padesátka dětí a mladých lidí z města i okolí.Závodilo se na tradiční trati přesto, že zámecký park byl silně poničen povodnív roce 2002 a na sanaci těchto škod se dosud pracuje. Běžci svádělituhé boje a uznání patří všem, kdo doběhli do cíle. Vítězové jednotlivýchkategorií byli odměněni věcnými cenami, které poskytl Městský úřadVeltrusy a hlavní sponzor běhu – Česká rafi nérská.Run through Veltrusy ParkThe 6 th annual Run through Veltrusy Park took place on Saturday, April 24 thwith fi fty children and young people from the town and vicinity taking part.The prize for winner from the Veltrusy Municipal Offi ce and the main sponsorof the run – Česká rafi nérská.BRONZOVÍ HOKEJISTÉ V sezóně 2003–2004 se v Kralupech nad Vltavouuskutečnil další ročník amatérské ligové soutěže v ledním hokeji. Nejvýraznějšízměnou bylo zvýšení počtu mužstev na deset a zvýšení počtuodehraných utkání v souvislosti s přechodem na dvoukolový systém soutěže.Během celé sezóny tak byl odehrán zatím největší počet zápasů v krátkéhistorii ligy, a to rovných 90. Tým České rafi nérské předváděl hokej velmidobré úrovně založený nejen na kvalitní kombinační hře mužstva, ale i naindividuálních výkonech jednotlivců. Cíle se podařilo dosáhnout – hokejistéČeské rafi nérské obsadili v lize celkově 3. místo a s vybojovaným bronzemjsou spokojeni.Bronze Hockey PlayersAnother season of the amateur league in ice hockey took place in Kralupynad Vltavou in 2003–2004. Česká rafi nérská’s hockey players placed 3 rd .


kaleidoskopfokus10–11Z RAKOUSKA ROPNÁ VELMOC?Petrochemický koncern OMV oznámil,že v oblasti vzdálené 35 kilometrůseverovýchodně od Vídně objevilložisko se 4,5 milionu barelůropy a zemního plynu. Je to největšínález černého zlata v Rakouskuod roku 1977. OMV odhaduje, že bys použitím nejmodernějších technologiímohl z nově objevených zásobvytěžit půl milionu tun ropy a 200milionů kubických metrů zemníhoplynu. To je zhruba třetina současnéroční produkce OMV v Rakousku,která dosahuje 14 milionů barelů.Odpovídá to zhruba 38 tisícůmbarelů denně, takže s nově objevenýmnalezištěm by se teoretickymohla denní rakouská produkcezvýšit až na 50 tisíc barelů. CílemOMV je spolu se zahraničními vrtydosáhnout v roce 2008 denní těžby160 tisíc barelů. Dnes těží polovinutohoto množství.Nové naleziště leží jen sedm kilometrůod Matzenerského pole,které je největším nalezištěm ropyna evropské pevnině. Ložisko, ukrytétéměř tři kilometry pod zemskýmpovrchem, se podařilo najít díkytrojrozměrné seismice a modernímpočítačovým metodám. OMV otevřelav posledních třech letech narakouském území celkem 45 vrtů,a dosáhla tak nejvyšší úrovně těžbyza posledních dvacet let. Nákladyna objevení největšího vrtu za posledníhočtvrt století a na přípravutěžby odhaduje OMV na 3,5 milionueur (přes sto milionů korun).NOVÉ LOŽISKO U ŽAROŠIC Nově objevené ložisko ropy u obce Žarošicena jižní Moravě, jež patří těžební fi rmě Moravské naftové doly, leží ve vícenež kilometrové hloubce a má kapacitu 3 miliony metrů krychlových. Patřítak k největším v kontinentální Evropě. Moravské naftové doly investovalydo průzkumu ložisek za posledních deset let celkem tři miliardy korun. Ačkolivoprávnění k průzkumu a těžbě má v tuzemsku podle hornické ročenkyzhruba deset fi rem, skutečně těží jen Moravské naftové doly a ze zkušebníhovrtu Česká naftařská. Tato malá soukromá fi rma z Hodonína narazilapo více než dvou letech průzkumu na ropu v ložisku v Břeclavi. Ropný důlmá jeden problém – leží přímo na okraji města.Přes všechny úspěchy je tuzemská těžba zlomkem celkové spotřeby.Produkce moravské ropy uspokojí jen 1,5 procenta roční poptávky v zemi.Roční tržby dolů se pohybují kolem dvou miliard korun, čistý zisk zhruba půlmiliardy. Dosud objevené zásoby slibují těžbu na dalších 20 let.SLOVNAFT IRÁCKOU ROPU NEZPRACOVÁVAL Saddám Husajn při pašovaníropy z Iráku využíval ropovod do Sýrie a malé tankery v Perském zálivu.Ropa se dále tajně dopravovala i automobilovými cisternami do Jordánska.Američtí vládní analytici rozsah takového porušování známého programuOSN „Ropa za potraviny“ odhadovali ještě v roce 2002 asi na 300 až 400tisíc barelů denně. Ve fi nančním vyjádření Husajn ročně propašoval ropuza asi 2 miliardy USD.Mezi asi 40 zeměmi, jejichž občané či strany a církve měli být obdarovániiráckou ropou, fi gurují kromě Slovenska také například Austrálie, Bělorusko,Kanada, Čína, Španělsko, USA, Francie, Velká Británie, Maďarsko,Rusko, Ukrajina a bývalá Jugoslávie. Bratislavský Slovnaft ale prohlásil, žeiráckou ropu nezpracovával. Současné irácké ministerstvo ropného průmysluve spolupráci s Interpolem připravuje žalobu s cílem získat sumy,jež by Irák dostal, kdyby darovanou ropu prodal. Husajn takto korumpovalrůzné činitele anebo pomocí zprostředkovatelů získával peníze na svásoukromá konta.RUSKÁ ROPA ZA EURA? Ruská ropa by se v budoucnu mohla obchodovatnamísto v dolarech v eurech. To by posílilo vztahy mezi ruskými ropnýmikoncerny a evropskými odběrateli. Navíc by to prospělo státům, které sechystají jednotnou evropskou měnu zavést a jsou na dodávkách této strategickésuroviny závislé.Rusko pokrývá třetinu evropské spotřeby ropy. Zároveň je největším exportéremzemního plynu, jímž zásobuje pětinu odběratelů v tomto regionu.Pokud by obě komodity prodávalo za ceny stanovené v eurech, posílila by setím mezinárodní role této měny jako rezervní. Tu v současnosti plní americkýdolar. O obchodování v eurech uvažuje rovněž Saúdská Arábie, největšísvětový producent ropy, a Írán, který je na pátém místě. Byly by tak schopnylépe konkurovat ruským těžařům, napsal britský list The Daily Telegraph.Podle agentury Reuters by tyto změny mohly spustit výraznou infl aci veSpojených státech.stranu připravil (ks)DVĚ NOVÁ NALEZIŠTĚ ROPY v severním Rusku, Východní Kolva a Djusušev,začala v loňském roce dodávat ropu, a to o několik měsíců dřív, nežse plánovalo, a za nižší než očekávané náklady. Těžbu provádí společnostPolar Lights, v níž 50 % vlastní ConocoPhillips.


Podnik a vysoká školaoboustranně výhodná spolupráceLetos 29. března podepsali předsedapředstavenstva a generální ředitelČeské rafinérské Ing. Ivan Součeka rektor VŠCHT Prof. Ing. VlastimilRůžička, CSc., novou smlouvuo partnerství a vzájemné spolupráci,která rozšiřuje dosavadní vztahy, jež sedatují už od založení České rafinérskév roce 1996, a obsahuje řadu možnostívzájemně prospěšné kooperace.Jedním z konkrétních příkladů je takzvanéstínování manažerů, při kterém studentinebo doktorandi po celý pracovní dendoprovázejí vybraného podnikovéhomanažera. „Tento typ praxe jsme si poprvévyzkoušeli letos, absolvovalo ji šestnáct studentů,z toho tři v České rafinérské. Vybranímanažeři se jim věnovali pět pracovníchdnů a přímo v podniku odpovídali najejich dotazy. Pro studenty i pro nás to bylazajímavá zkušenost, a protože se osvědčila,budeme v ní pokračovat,“ řekl v rozhovorupro Magazín České rafinérské profesorRůžička.Co studenty na práci manažerů nejvícpřekvapilo?Všichni se shodli, že si dřív nedokázalipředstavit, co všechno musí vedoucípracovníci během dne stihnout a jak širokýje záběr jejich činnosti. Že jim nestačí jenodborné znalosti, ale že musí umět komunikovats lidmi, musí je umět motivovata být přirozenými lídry kolektivu. Školasi tak znovu potvrdila, jak jsou v praxidůležité také netechnické či nechemickéodbornosti, takzvané soft skills. Předměty,které budou studenty vzdělávat také v psychologickýchdisciplínách, učit je motivaciProf. Ing. Vlastimil Růžička, CSc., (55), vystudoval pražskou VŠCHT, obor fyzikální chemie.V tomto oboru absolvoval i doktorské studium. Od roku 1977 pracoval v ústavu fyzikální chemieVŠCHT nejprve jako vědecký pracovník, později jako odborný asistent, docent a od roku 2003jako profesor. Má za sebou pět zahraničních stáží, například na Dánské technické univerzitěv Kodani, v americké vládní instituci National Institute of Standards and Technology nebo naUniverzitě Blaise Pascala ve francouzském Clermont-Ferrand. V roce 1996 se stal prorektorempro zahraniční styky, rektorem VŠCHT Praha je od roku 2002.


fokus12–13a rozvoji komunikačních schopností, seproto chystáme zařadit ve větší míře i donašeho nového systému výuky – strukturovanéhostudia, s nímž začínáme na VŠCHTod září tohoto roku.Znamená to, že se VŠCHT mění na školuuniverzitního typu?Základní zaměření nehodláme měnit,VŠCHT zůstane dál školou technickéhotypu. Ale nabídneme některé nové předmětyprávě z oborů soft skills a přecházímena evropský model výuky, tedy na tříletébakalářské studium, na něž může navazovatdvouleté magisterské studium. Jde o zásadnípřestavbu, při níž se totálně mění studijníprogramy.Co je obsahem nově podepsané smlouvys Českou rafinérskou?Podnik na základě smlouvy umožní studentůmzískat konkrétní zkušenosti z odbornépraxe v jeho provozech a laboratořích.Jeho odborníci a specialisté se v širšímíře zapojí do výuky, pro kterou Českárafinérská poskytne i některé potřebnépomůcky nebo například soubory dat. Myna druhou stranu zajistíme výuku zaměstnancůpodniku formou kurzů celoživotníhovzdělávání a kombinovaného bakalářského,magisterského nebo doktorského studia.Česká rafinérská také bude mít možnostpředkládat náměty pro vědeckovýzkumnéprojekty a návrhy na zaměření bakalářských,diplomových a doktorských pracípodle aktuální potřeby její výroby.V čem jde smlouva nad rámec dosavadníchvztahů?Kromě vědy, výzkumu a vzdělávání pokrýváještě třetí oblast – komunikační, což je spolupráces médii a veřejností. Jako o rámcovéo ní mluvíme také proto, že má mnohemširší záběr. S průmyslem sice naše školaspolupracuje už víc než třicet let, ale dřívějšísmlouvy se vždy týkaly jen jedné oblastinebo ještě přesněji jednoho konkrétníhoprojektu. Pro Českou rafinérskou jsme taktonapříklad zpracovávali metodiku hodnoceníproduktů a poloproduktů jednotky fluidníhokatalytického krakování, která je od roku2001 v provozu v její rafinérii v Kralupechnad Vltavou.Na jakých výzkumných úkolech momentálněspolupracujete s Českou rafinérskou?Chceme pokračovat na projektu výzkumnéhocentra pro komplexní zpracováníropy, který jsme teď přihlásili do programuministerstva školství mládeže a tělovýchovy,ale zatím ještě nevíme, zda tento programbude přijat. Jde o druhé kolo, první projekttrval pět let a byl úspěšný.Jak takové výzkumné centrum funguje?Jde o centrum pro aplikovaný výzkum, kterýby se v tomto případě zaměřil na hlubokézpracování ropy, chemii a technologiipolymerů a reaktorové inženýrství. Provádělby se tady ve škole a na pracovištíchpartnerů, například ve výzkumné základněUnipetrolu v litvínovském Chemopetrolu, veVUAnCH nebo v podnikových laboratořích.Jeho výsledky by měly reagovat na dlouhodobépožadavky aplikační sféry.V září VŠCHT zahajuje výuku v Mostě. Jdetaké o společný projekt?Do bakalářského studia zaměřeného na aplikovanouchemii a materiály, které v Mostěod září otevíráme, se přihlásilo jednadvacetuchazečů z České rafinérské. Výuku v -Mostě-Velebudicích jsme se rozhodli zahájitna základě iniciativy severozápadního regionu,hlavně hejtmana Jiřího Šulce a primátoraměsta Vladimíra Bártla. Projekt rovněžpodporuje ministerstvo školství, mládežea tělovýchovy a Česká rafinérská se aktivněpodílela na jeho přípravě. Pro své zaměstnancenapříklad sestavila program přípravnýchkurzů, ve kterých si před zahájenímstudia mohou doplnit některé vědomosti.Škola v Mostě by měla sloužit také proceloživotní vzdělávání, nabízet kurzy prozvýšení kvalifikace, které si podnik pro svépracovníky objedná.Jak se za posledních patnáct let změnilozaměření vaší školy?Příliš se nezměnilo, pokud jde o odborné zaměření.Už dříve se rozšířilo hlavně v oblastiinformatiky, poměrně velký rozvoj zaznamenalytaké obory technologie materiálů,biochemie a biotechnologie. Zcela převratnýmzpůsobem se však změnily možnostiškoly, její otevřenost směrem do zahraničí.VŠCHT se v minulých letech zařadila doevropských programů, jako jsou Sokrates/Erasmus, Tempus či Copernicus. Spolupracujes řadou institucí také v USA a v Japonskua o podobné vztahy usiluje i v Číně.Kolik studentů odjíždí na zahraniční stáže?Vloni jich bylo zhruba osmdesát a na našíškole naopak pracovalo 38 zahraničníchstudentů. Výměnné programy nabízejívelmi široké možnosti. Několik našichstudentů už například ukončilo studiumv Japonsku a mají tak „exotický“ diplom zeSaga University.(bk)Enterprise and university –mutually beneficial cooperationProfessor Vlastimil Růžička, the Rector of the Universityof Chemistry and Technology (Vysoká školachemickotechnologická, VŠCHT) in Prague, said in aninterview that the new treaty on partnership and mutualcooperation signed by VŠCHT and Česká rafinérskáon March 29 this year extends the possibilities ofmutually beneficial cooperation and thus enhancesthe existing relationship that dates back to the originsof Česká rafinérská in 1996. The foundation of thiscooperation includes not only research and developmentbut also communication – interaction with themedia and the public. Students also receive managerialpractice in Česká rafinérská. From September,VŠCHT will launch a new course in Most, in thepreparation of which Česká rafinérská has also beeninvolved. For instance, it has compiled a preparatorycourse program for its employees who can updatesome of their knowledge before starting the course.Významní absolventi VŠCHT: Emil Votoček, jedna z nejvýznamnějších osobností české chemie,rektor ČVUT 1921–1922 Vladimír Prelog, nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1975, profesorETH Zürich Otto Wichterle, vynálezce hydrofilních očních čoček, v letech 1990–1992 prezidentAV ČR Miloš Hudlický, profesor na Virginia State University Ivan Ernest, ředitel Woodwardovainstitutu v Basileji Vojtěch Fried, profesor na University of New York František Šorm, 1962–1969 předseda Československé Akademie věd Rudolf Zahradník, 1993–2001 prezident AVČR Vladimír Hlaváček, profesor na State University of New York Arnošt Reiser, profesor na PolytechnicUniversity Brooklyn.Pražská VŠCHT má za sebou více než osmdesátiletou historii. Nabízí studium na čtyřech fakultách:chemické technologie, technologie ochrany prostředí, potravinářské a biochemické technologiea chemického inženýrství. Je technickou univerzitou s výzkumným zaměřením, její pracovnícijsou v současné době držiteli dvaatřiceti patentů, v řízení je dalších patnáct přihlášek vynálezů.Škola spolupracuje s řadou zahraničních institucí, smlouvu má se 34 univerzitami. V současnédobě má zhruba tři tisíce studentů. Od příštího školního roku ji čeká významná změna – přecházína evropský systém strukturovaného, tedy bakalářského, magisterského a doktorského studia.


Kdo má ropu,KUBA SLADCE VÁBÍKuba se zmítá v hospodářském chaosu,a nabízí proto ropným firmám možnosttěžby za výhodných podmínek. Dohody sestátní firmou Cubapetroleo má podepsánopatnáct ropných firem z Kanady, Velké Británie,Francie, Švédska, Německa a Španělska.Podle agentury Reuters nabídla Kubazahraničním firmám také spolupráci naropných nalezištích ve svých pobřežníchvodách v Mexickém zálivu. Španělská společnostRepsol získala v zálivu šest sektorůa kanadská firma Sherritt Corp. dostalapřiděleny čtyři bloky. Do Havany se vrátilai brazilská státní ropná společnost Petrobras,která usilovala o povolení k těžběv deseti sektorech Mexického zálivu a nynísvůj požadavek snížila na dva sektory.Změna původně velkorysého plánu souvisízřejmě s předloňskou zkušeností, kdy dvějiná naleziště v Mexickém zálivu vykázalanízké zásoby ropy.Kuba dnes produkuje 4,1 milionu tunropy ročně a zajišťuje 80 procent spotřebyelektrické energie ročně z vlastních zdrojů.V posledních letech se jí daří zvyšovat vlastníprodukci ropy a zemního plynu o desetprocent ročně.Na počátku června se cena ropy na světových trzích vyšplhala hodněvysoko. Za barel lehké ropy West Texas Intermediate se platilo 42dolarů, což byla nejvyšší cena, jakou newyorská burza zaznamenala za21 let svého obchodování s ropou. V Londýně se cena severomořskéhoBrentu vyšplhala až na 38,65 dolaru za barel. Viníkem byly jednakteroristické útoky v Iráku a Saúdské Arábii, jednak politika zemítěžících ropu sdružených v organizaci OPEC. Ropné koncerny, které seuž loni snažily omezovat závislost na dodávkách ze zemí OPEC, majínyní o důvod víc v tomto trendu pokračovat, popřípadě si v rámci OPEChledají partnery nové, například v Libyii.ZÁVOD O LIBYJSKOU ROPUVládce Libye Muamar Kaddáfí se začalkát a obměkčil Američany i Evropskouunii. Není divu, protože podle odhadůodborníků má šesté největší zásoby ropya zemního plynu na světě. Pod saharskýmipísky se prý nalézá na 35 miliardbarelů velmi kvalitní ropy. Po roce 1986,kdy byly na Libyi uvaleny americké a poslézetaké mezinárodní sankce, se hledánínových ložisek zastavilo, takže zásobymohou být větší a náklady na těžbu jsoupřitom nižší než jinde. Proto začal meziamerickými a evropskými koncernyzávod, kdo bude rychleji na místě. Prozatímnímvítězem je britsko- nizozemskýkoncern Royal Dutch/Shell, který už s Libyípodepsal dlouhodobou strategickousmlouvu o rekonstrukci ropného sektorua o těžbě u pobřeží. Kontrakt má hodnotu165 milionů eur.V Tripolisu už otevřela svou kancelářtaké americká společnost Occidental


fokus14–15je bohatýPetroleum, která začala s těžbou v Libyiv roce 1966 a v době největších výkonůvytěžila až 800 tisíc barelů denně.BUDOUCNOST V SUBSAHARSKÉAFRICEAsi 20 procent světové spotřeby ropy byměla podle odborníků zajišťovat od roku2010 naleziště v subsaharské Africe. Nyníse v tomto regionu těží asi jedenáct procentz více než 100 milionů barelů denní produkce.Největší ropné koncerny světa se protozaměřují na investice do států jižní a západníAfriky, kde se podle odhadů skrývajíneobjevené zásoby ekonomicky významnésuroviny.Zájem ropných koncernů o africkánaleziště potvrzuje i v současnosti probíhajícísoutěž o devět těžebních polí na ostrověSvatý Tomáš v Guinejském zálivu. Za jedenz nich nabídla americká společnost ChevronTexaco rekordní sumu 123 milionů dolarů.Za každé z dalších osmi ropných polínabízí dvacítka koncernů, mezi nimiž jsoui americký ExxonMobil, norský Statoil nebonigerijský Atlas Petroleum, minimálně 30milionů. Pro africký ostrovní stát jde o významnouinvestici, neboť dosud byl závislýpouze na produkci kakaa.Pro společnost Chevron Texaco by ostrovnínaleziště nebylo v subsaharské Africeprvním. V posledních pěti letech v regionuinvestovala přes pět miliard dolarů a do roku2008 chce v Africe utratit dalších dvacet.Také ostatní velké koncerny v Africeinvestují. ExxonMobil prozatím v regionutěží milion barelů za den. Díky investicímve výši 30 miliard dolarů v průběhu příštíchlet se má jeho produkce zněkolikanásobit.Pozadu nezůstávají ani společnosti Shell,British Petrol a Total, které jsou spolus Chevronem a ExxonMobil pěti největšímifirmami těžícími ropu. Za loňský rok Shellinvestoval podle serveru Business Dailytéměř 1,5 miliardy dolarů do nalezišť v Nigériia dalších afrických státech. TotalFinaElfa British Petrol nyní zkoumají možnostitěžby v deltách afrických řek.Spojené státy nyní dovážejí ze západníAfriky asi patnáct procent z celkovéhoimportu ropy. Do deseti let by se tentoSpojené státy nyní dovážejí ze západní Afriky asi patnáct procent z celkovéhoimportu ropy. Do deseti let by se tento objem měl zvýšit až na 25 procent.objem měl zvýšit až na 25 procent. Analyticivšak varují, že ani africké zásoby nevyřešíamerický energetický problém. Spojenéstáty jsou na dodávkách ropy vysocezávislé – ze své spotřeby musí více než dvětřetiny dovážet. „Je sice správné rozložitdodávky do co nejvíce regionů. Na druhoustranu je jedno, odkud ropu dovážíte,důležitá je cena. A pokud bude barel ropystát 60 dolarů na Blízkém východě, zaplatíteza něj 60 dolarů i v Africe,“ tvrdí PaulStevens, odborník na energetiku na DundeeUniversity.EVROPA KOKETUJE S RUSKEMEvropa se začíná výrazněji orientovat naruskou ropu. Ruské úřady už napříkladpovolily fúzi britského koncernu BritishPetroleum a domácí firmy TNK, čímž vzniklatřetí největší ropná společnost v Ruskus hodnotou 18 miliard dolarů. Polovina aktivruské společnosti přišla British Petroleumna 6,15 miliardy dolarů.Jako pojištění dodávek ropy z Ruska doEvropy byla také vnímána půjčka sedmibank v čele s Deutsche Bank a Citibankspolečnosti Jukos ve výši přesahující jednumiliardu eur. Rusko navíc zvažuje, že bycenu ropy kótovalo v eurech. Analytici seshodují, že by to posílilo vztahy mezi ruskýmiproducenty a evropskými odběrateli.Asi 6 procent světových zásob ropya 26 procent zásob plynu se nachází v regionuUralského federálního okruhu. Uraltak zaujímá první místo v Ruské federacia jedno z předních míst na celém světě.Na Uralu je rozpracováno na 700 nalezišťuhlovodíkových surovin, hlavním těžebnímregionem je Chanty-Mansijský autonomníokruh (XMAO), kde je asi 400 nalezišť.Uralská ropa je i hlavním motorem ekonomickéhorůstu Ruska, které nyní – v důsledkuvysokých cen ropy – zvýšilo odhadtempa růstu na 6,4 z předchozích 5,2 procenta.Vláda současně zvýšila odhad průměrnéceny uralské ropy na 27,50 americkéhodolaru z předchozích 22 dolarů za barel.Rusko, po Saúdské Arábii druhý největšísvětový exportér ropy, chce letos vyvézt dozápadní Evropy a bývalých zemí Sovětskéhosvazu 242 milionů tun ropy. Do roku 2007pak má export stoupnout až na 260 milionůtun ropy.(ks)Those Who Have Crude Oil Are RichAt the beginning of May the price of crude oil inNew York climbed above 40 dollars a barrel for thefi rst time since 1991. This is caused partly by theterrorist attacks in Iraq and partly by the policiesof the oil-producing countries united in OPEC. Thusboth the United States and Europe are looking forways to reduce dependency on the supply fromOPEC countries. Cuba, for example, which currentlyproduces 4.1 million tonnes of petroleum annually,has offered foreign fi rms cooperation on oildeposits in their coastal waters in the Gulf of Mexico.Petroleum concerns are also very interested inLibya where 35 billion barrels of high quality crudeoil are supposed to be under the Saharan sands,and Sub-Saharan Africa, whose deposits shouldprovide 20 percent of the world’s consumption ofcrude oil from 2010 according to experts. Europeis more markedly orienting on Russia, which plansto export 242 million tonnes of crude oil to WesternEurope and the neighbouring former countriesof the Soviet Union this year.


fokuskdo to bylGeorgius Agricola (1494–1555)Byl to objevitel ropy? Všestranný vědec a filozof? Byl to milovník psychotronikya paranormálních jevů? Jeho stěžejní latinsky psané dílo De re metallica libri XII, nádhernědoplněné 273 dřevoryty, vyšlo v Basileji roku 1556 (čtyři měsíce po Agricolově smrti) a bylopovažováno dvě stě let za nejlepší odbornou knihu o hornictví a hutnictví.BAUER ALIAS AGRICOLASnad bychom měli nejprve střízlivě konstatovat,že tento renesanční muž se vlastnějmenoval Georg Bauer, byl městským lékařemv Jáchymově, a protože psal latinsky,podepisoval se Agricola. Během svých studiímedicíny, přírodních věd a filozofie v Itáliise spřátelil s Erasmem Rotterdamským,velkým myslitelem a učencem, který na nějměl velký vliv. Agricola ve svých přírodozpytnýchstudiích dával vždy přednostpozorování před spekulacemi a dostával setím do rozporu s přístupem alchymie.Jako lékař vyznával iatrochemii, tj. použitípřírodních látek jako léků. Během svéhopůsobení v Jáchymově (1527–1533) hledalmezi minerály a rudami nové léky a trávilveškerý volný čas v dolech a hutích. Jáchymovbyl v té době nejdůležitějším centremrudného hornictví v Evropě. Agricola sbíralznalosti od zkušených horníků a hutníků,kteří vycházeli z několik století trvajícítradice těžby a zpracování kovů, předevšímstříbra a cínu, v krušnohorské oblasti.Na základě těchto poznatků i četby knihvytvořil ve své době základní díla popisujícímetody hornictví a hutnictví (De re metallica,1556) a základní systematiku minerálů(De natura fossilium, 1550). De natura fossiliumje první mineralogickou učebnicí, kdeje uvedena klasifikace minerálů založená najejich fyzikálních vlastnostech. Agricola bylneobyčejně všestranný. Jeho spisy se týkajíteologie, filologie, politiky a lékařství, alehlavně mineralogie a nejdůležitější z nich jeuvedené dílo o hornictví a hutnictví. Ukázalnovou cestu k nazírání na přírodu a obrátilpozornost k exaktnímu pozorování. Je jenškoda, že se sám neodhodlal napříkladk chemickým pokusům.KAPALNÝ BITUMENVe spise z roku 1546 pojednává Agricolavšeobecně o přírodě, o tekutých látkách,které prýští ze země, o vlastnostech vodya o zemním oleji. V souvislosti s praženímrud obsahujících síru a bitumen uvádí, žezískaný bitumen slouží k výrobě pochodní,kolomazí, ke konzervaci dřeva předvlivy počasí, jako antikorozní přípravekželeza a mědi, k osvětlování a také jakolék proti epilepsii, dně a moru. Píše, žekapalný bitumen se nazývá petrolej,protože tryská ze skal, působením chladutuhne a působením tepla se z něj odpařujílehké podíly. Od 15. století se používal dolamp k osvětlování místo olivového olejenapříklad na Sicílii.PATOGENNÍ ZÓNY A VIRGULEAgricola podle všeho prakticky vypozoroval,že určitá místa lidskému organismu škodía jiná prospívají: „… je povinností moudréhohorníka, aby nedoloval v místech, třebabohatých, u nichž zjistí určitá znamení nezdravosti.Vždyť kdo doluje na nezdravýchmístech, ten má dost na jedné hodině života,druhou zasvěcuje smrti.“V Agricolově době byl oblíbeným nástrojemk hledání kovů ,,kouzelný proutek“neboli virgule. I když Agricola sílu virgulea možnosti hledání kovů jejím prostřednictvímuznával, příliš ji horníkům nedoporučoval.I za jeho časů běhalo po světěhodně,,taškářů“, kteří označili místo zaručeněbohaté na rudu, sebrali peníze a zmizeli.Když pak ubohý horník na označenémmístě kopal, nic nenašel.(ks)Who was Georgius AgricolaA universal renaissance scientist, doctor and philosopherGeorgius Agricola (1494 – 1555) madea mark in history primarily because of his extensivework called De re metallica libri XII, which waspublished in Basel in 1556 and for two hundredyears afterwards was considered the best professionalbook on mining and metallurgy. Agricola,who also worked as the city doctor in Jáchymov inits greatest mining days, even wrote the first textbookfor systematic mineralogy. In his work of1546 he elaborated on liquid natural hydro-carbons.He was one of the first to describe the characteristicsand possible uses of petroleum.Práce horníků podle dřevorytu z knihyDe re metallica libri XII


náš hostforum16–17Martin Ručinský:Jednou se do Litvínova vrátímV kanadsko-americké NHL prošel sedm špičkových týmů, patří po třináctiletech v tamní soutěži k uznávaným osobnostem a respektovaným světovýmútočníkům. Martin Ručinský (33) bude v historickém kontextu patřit mezilegendy českého hokeje, zařadí se v kapitole o nejúspěšnější generacirozhodně do těsného sousedství Jaromíra Jágra a Dominika Haška. Co doreprezentačních vavřínů je na tom ale dokonce lépe. Všichni mají olympijskézlato z Nagana, ovšem Ručinský ještě pomohl vybojovat dvě zlaté medaile namistrovství světa… Litvínovský patriot a charakterní hráč, razantní útočník,ladný bruslař, šikovný technik i pohotový střelec; tak ho možná jednou budoucharakterizovat hokejové encyklopedie.Jak se vám hraje hokej po tak dlouhé době?Při pražském mistrovství světa jste prohlásil,že vaše generace třicátníků má jednuz posledních možností vyhrát něco velkého.Skutečně už myslíte na hokejový důchod?Tak to úplně není. Hokej budu hrát takdlouho, dokud to půjde. Mám ho rád, dal mihodně krásných okamžiků, takže to nejdejen tak najednou z ničeho nic uzavřít. Jepravda, že jsem myslel na úspěch. Chtělijsme v Praze před domácím publikem uspět.Připomenout zlaté chvíle z předchozích let.Jenže se to nepodařilo a to mě moc mrzí.Jak je to tedy s hokejem po třicítce?Když jsem v sedmnácti přišel do litvínovskéhoáčka, koukal jsem na kluky, kterýmbylo osmadvacet, a říkal si – ti jsou staří, tybych mohl vyštípat ze sestavy. Dneska je mitřiatřicet a nic podobného si nepřipouštím,kůži jen tak nedám. Ale věk je znát. Hokejovýživot se na člověku podepíše. Měl jsemto štěstí, že mě nepotkalo vážnější zranění,ale tělo je stejně zhuntované. Někdy se mivstává hůř z postele, někdy mě bolí záda,která nikdy nebolela. Roky se hlásí, tak to je.Vzpomínáte na dobu, když jste odcházeldo NHL? Respektive utíkal Ivanu Hlinkoviz Litvínova?To bylo po Kanadském poháru v jedenadevadesátém.Odešli jsme s Pepou Beránkemz hotelu, moc jsme chtěli hrát NHL. Tehdyto nebyla klasická emigrace. Neutíkali jsmeze své země, šli jsme za hokejovým snema mohli se případně kdykoli vrátit. Tehdyto Ivan Hlinka nesl těžce, nechtěl námdovolit odchod do NHL, tak jsme utekli.Chvíli trvalo, než jsme směli hrát, já si navícléčil klíční kost, kterou mi zlomil Lindrosv zápase s Kanadou.Později jste se ale s Lindrosem spřátelili.Hráli jsme spolu v útoku v Rangers a stalise i kamarády. Erik je pohodový člověk,inteligentní a vstřícný, přestože tak naveneknepůsobí.Kdysi jste z Litvínova utíkal, ale pak se vždyckyrád vracel.Tady jsem se naučil hrát hokej, tady měvychovali, takže cítím pochopitelně vděčnost.Mám to tu rád. Když jsem se nemohldohodnout na smlouvě v NHL, hrál jsem zaLitvínov krátce extraligu. Vždycky mi tadytaké umožnili trénovat.S partou bývalých spoluhráčů Reichlem,Šlégrem a dalšími vrstevníky jste přemýšlelio tom, že se jednou vrátíte do Litvínova a vyhrajetepro klub titul. Uvažujete o tom nyní,kdy v NHL může dojít ke stávce?Takové řeči se samozřejmě vedou. Bylo byto krásné a je to jeden z našich snů, ovšemuvidíme, co bude reálné. Litvínov měl vždyvynikající mládežnickou základnu, ale všichnise vždycky rychle rozutekli a tým nikdynedosáhl na titul. Proto jsme o tom mluvili.Až skončíme v NHL, že bychom se mohlivrátit. Musí však být zájem i z druhé strany,musí nám sloužit zdraví. Těch věcí musíklapnout hodně, abychom se o titul mohlipokusit. Ale já se sem jednou určitě vrátím.Prozraďte, jak relaxujete? Jak čistíte hlavu odhokeje?Se svými blízkými, při sportu, v kině, v přírodě,je toho hodně. Snažím se také věnovatvínu, jemuž jsem přišel na chuť v Kanaděa chci mu rozumět.Jezdíte i na motorce…To je pravda, mám motorku Harley Davidson.Občas vyjedu, když je pěkné počasí.Jezdil jsem hodně v Dallasu, Texas je protakové výlety ideální. Motorka, to je pohoda,styl, opravdu dokonalé vyčištění hlavy.(mc)Martin Ručinský:One day I will go back to LitvínovMartin Ručinský (33) is a prominent Czech icehockeyplayer who has been playing in the Canadian-AmericanNHL since 1991. After thirteenyears in the league during which he has playedfor seven top teams he is one of the most respectedpersonalities and the world’s top forwards.Today he ranks amongst the legends ofCzech ice-hockey along with Jaromír Jágr andDominik Hašek. Together with them, he foughtfor the gold at the Nagano Olympics and, ontop of that, for two gold medals at the worldchampionships.Martin Ručinský is a Litvínov patriot; it was there hebegan playing ice-hockey all those years ago andalso had his fi rst success. Today, facing the end ofhis professional career, he declares that he wouldlike to go back there one day and help the local clubto achieve a title.


Amerikoukřížem krážem (2)V OSLNĚNÍ SLUNCEMNoci v Arizoně bývají nejen horké, alei jasné. Zvláště v jižní Arizoně jsou vynikajícípodmínky pro pozorování hvězd, protožeasi 350 nocí v roce je bez mráčku. Neníproto divu, že je zde celá řada atraktivníchobservatoří, které slouží nejen vědeckýmúčelům a k výuce žáků a studentů, ale i kevzdělávání turistů. A jak se na takovoupozorovatelnu dostat? Samozřejmě autem.Při výjezdu z Tucsonu směrem k jihozápadunám obzor ohraničovalo tři a půl tisícemetrů vysoké pohoří Quinlan Mountains.O tom, že mexická hranice je co by kamenemdohodil, svědčily časté autohlídkyi strážní pozorovatelny pohraniční policiea celníků podél silnice. Asi po hodincesvižné jízdy se před námi najednou z tabulovitépouště indiánské rezervace TohonoO’odham vztyčil Kitt Peak a jako by náspřátelsky pozdravil odrazem slunečníhopaprsku od stříbřité kupole observatoře.Potom ještě 12 mil vzhůru nádhernýmiserpentinami a jsme s autem na vrcholku.Zeměměřič George J. Roskruge ho pojmenovalv roce 1874 na počest své sestry. A v roce1958 se toto místo stalo základnou pro optickouastronomii. Dnes je Kitt Peak NationalObservatory součástí Asociace univerzitníchastronomických center a spolupracujes mnoha dalšími obdobnými institucemi pocelém světě, mimo jiné i s Astronomickýmústavem Akademie věd České republikyv Ondřejově.V areálu observatoře nacházíme největšíkolekci teleskopů na světě. Je jich zde totiž22 optických a k tomu ještě dva radioteleskopy.A návštěvník se může s každýmz nich podrobně seznámit.Skutečnou senzací je ale největší slunečníteleskop na světě. Nad skalním výběžkem seve výši 2095 metrů tyčí 32 metrů vysoká věžse zrcadlem o průměru 2,1 metru. Paprsek sezaostřuje na průměr 84 cm a přenáší šikmýmtunelem do pozorovatelny umístěné podzemí. Je zde také 13,5 metru dlouhý spektrometr.Vědci díky tomuto unikátnímu přístrojinapříklad odhalili na Slunci vodu a izotopickéhélium, pozorovali a analyzovali solárníemise a měřili magnetické pole Slunce.Z mnoha zajímavých výsledků připomeňme,že právě zde objevil 28. května1998 prof. Tom Gehrels objekt, který sev slunečním systému otáčí nejrychleji kolem


forum18–19své osy: planetku 1998 ky 26. Je velká jenasi 30 metrů a kolem své osy se otočí za10,7 minuty. Je tedy desetkrát rychlejší neždosud nejznámější objekty a asi šedesátkrátrychlejší než průměrný asteroid. Při tétovelikosti a rychlosti otáčení se zřejmě musíjednat o monolit, který vznikl při kolizivětších asteroidů.VĚTRNÉ KRÁLOVSTVÍNejvyšší hora severovýchodní části Spojenýchstátů, Mt. Washington, neleží aniblízko hlavního města ani ve státu Washington(ten je na západním pobřeží), alev nádherných White Mountains ve státěNew Hampshire.Nejhezčí pohled na ni se nabízí odvelkého hotelu na jejím úbočí u městečkaBretton Woods. Byl postaven už v roce 1902a jmenuje se pochopitelně Mt. Washington.Prezident Roosevelt si jej vybral za místokonání světové ekonomické konference,která rozhodla o novém ekonomickém uspořádánísvěta po 2. světové válce. Začátkemčervence 1946 zde vznikla Světová bankaa byl definován „zlatý standard“.V horském pásmu Bílých hor zvanémPresidential Range mají své vrcholy Jefferson,Adams, Madison. A také jistá Nancy,ale to nebude manželka Reagana, protožehora získala jméno dřív, než se tento herecstal prezidentem. Washington je mezi prezidentynejvyšší: 6288 stop, čili 1916 metrů.Na jeho vrchol se můžeme dostatněkolika způsoby. Nejsportovnější je pěšívýstup, který po stezce lemované kamennýmisloupky trvá asi tři hodiny. Velicemalebná je cesta starodávnou úzkokolejkou.Malá parní lokomotiva tlačí předsebou jeden historický vagon plný turistůpo trati postavené na dřevěných kůlech naúbočí hory. Tato romantická a dobrodružnájízda dlouhá 3,5 míle trvá nahoru i dolůtři hodiny, a protože je o ni veliký zájem,doporučuje se včas si rezervovat lístky.Jeden stojí 44 dolarů.S autem až do nebeských výšin Auto jako jeden ze symbolů Ameriky nás dopraví kamkoliv. Spolehlivěa bezpečně. Nemám sice k dispozici statistiku dopravních nehod, ale během desítek tisícmil, které jsem po Spojených státech najezdil, jsem viděl jen několik nehod. Řidičský průkaz lze vevětšině států získat už v šestnácti letech a řidiči jsou zkušení a ohleduplní. Jezdí nejen z nutnosti,ale také pro radost. Ve dne v noci. Vždy a všude.Nejvíce lidí se dostane na vrchol – jakjinak – autem. Kdo se bojí jet sám nebo mádýchavičnou káru, může jet náklaďáčkemza 22 dolarů. Silnice Mt. Washington AutoRoad (mýtné je 16 dolarů za osobní autoa řidiče, každý další pasažér starší 13 letmusí zaplatit ještě 6 dolarů) má opravduhodně zatáček, ale povrch je v dobrémSkutečnou senzací areálu observatoře je největší sluneční teleskop nasvětě. Nad skalním výběžkem se ve výši 2095 metrů tyčí 32 metrů vysokávěž se zrcadlem o průměru 2,1 metru.stavu a místy jsou vyhlídková parkovištěs nabídkou úchvatných pohledů. V mýtnicikaždý obdrží cédéčko s radami, jak správněřídit a nezavařit motor, a s informacemio širokém okolí. Za 30 minut ujedeme 8 mílía jsme nahoře. Kromě velkých parkovišť jezde nádražíčko s poštou, samoobslužnourestaurací, nezbytnými suvenýry a naprostočistými záchody zdarma!Vrcholek o pár metrů ještě zvyšujemoderní observatoř a televizní a telefonníantény silnými ocelovými lany. Podle informačnítabule zde většinu roku panuje drsnépočasí s průměrnými letními teplotami 45 °F(7,2 °C) a sto dní v roce zde řádí vítr síly hurikánu.Pamětní tabulka na starém kamennémdomečku s doškovou střechou, který byl původněmeteorologickou stanicí, hlásá, že zde12. dubna 1936 naměřili rychlost větru 231mílí za hodinu, což je nejvyšší hodnota, jakákdy byla na světě zaznamenána. Také tato užhistorická památka je pro jistotu přikovának zemi železnými tyčemi a řetězy.Při naší návštěvě nám však přálo štěstí.Na vrcholku panovalo naprosté bezvětří,a i když bylo září, byli jsme zaliti sluncema rtuť teploměru se zastavila na 30 °C. Kdyžjsme sjeli dolů, obdrželi jsme obrovskou samolepku.Na auto z půjčovny jí byla škoda,a tak zdobí mé auto s pražskou poznávacíznačkou a každému zvěstuje: This car climbedMt. Washington.(ks)All over America (2)The article depicts how even cars with automaticgears easily manage to ascend as high as theclouds, for instance, as high as Kitt Peak NationalObservatory in Arizona. This observatory cooperateswith many other similar institutions all overthe world including the Astronomical Institute ofthe Academy of Sciences in the Czech Republiclocated in Ondřejov. The observatory complexhouses the world’s largest telescope collection.The world’s largest Sun telescope is one of theother local sensations. You can also visit Mt.Washington by car, the highest mountain in thenortheast of the USA. The local observatorymeasured the wind velocity on April 12, 1936 at231 miles per hour, which is the highest valueever recorded in the world.

More magazines by this user
Similar magazines