maj 2010 - KSOW

razemdlaradomki.pl

maj 2010 - KSOW

Pieniądzez wyprzedzeniemSTR. | V |Ważne dlaposzkodowanychw powodziSTR. | XII |Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013MAJ 2010Rozstrzygnięciekonkursu na esejpromującyPROWOdnowa i rozwój wsiSTR. | IIIZapraszamy do kontaktu! Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami w sprawie kolejnych numerów „PROWieści”. Każda Państwa sugestiaczy uwaga będzie uwzględniona, ponieważ wydawanie gazety ma sens tylko wtedy, kiedy służy ona czytelnikom. Prosimy o przesyłaniewskazówek do redakcji pod adresy mailowe: michal.kret@minrol.gov.pl lub urszula.mateusiak@minrol.gov.pl. Wszystkich, którzy chcielibyotrzymywać najświeższe wydania gazety wprost do swojej skrzynki mailowej, prosimy o kontakt.Redakcja miesięcznika „PROWieści”.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskieProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznejProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


PROW w liczbach:2566– liczba zawartych umów w ramachdziałania „Odnowa i rozwój wsi”– stan na 30 kwietnia 2010 r.ważne instytucjeMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsihttp://www.minrol.gov.pl/Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwahttp://www.arimr.gov.pl/Agencja Rynku Rolnegohttp://www.arr.gov.pl/Agencja Nieruchomości Rolnychhttp://www.anr.gov.pl/spis treściJuż ponad 2,5 tys. umów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” _ IIIZaliczki dla rolników w ramach PROW _VPodpisanie umowy na ocenę mid-term PROW 2007-2013VISzkolenia dla samorządów województwVIUproszczenia w zakresie realizacji PROW _VIIWymiana doświadczeń w Łukcie _VIIIWsparcie dla produktów o wysokiej jakości __ IXCo pięknego widzą we wsi młodziXPrace legislacyjne prowadzone w ramach PROW 2007-2013 XIWażne dla poszkodowanych w czasie powodzi _XIIRozwiązanie konkursuW poprzednim numerze „PROWieści” zaprosiliśmy Państwa do konkursu. Poniżej publikujemy pytania i poprawneodpowiedzi, a także listę zwycięzców.1) Ile środków z PROW zostało wydatkowane do końca marca 2010 roku? 13,9 mld zł2) Czy górna granica wsparcia mikroprzedsiębiorców wynosi 300 tys. zł? Tak3) Jakie kraje przewodniczą Focus Grupie 3? Estonia i FinlandiaNagrody wylosowali: Krzysztof Miera – Rybnik, Katarzyna Śniecińska – Sokoły, Zofia Diakowska – Ciechanowiec.Nagrody prześlemy do nich pocztą, a wszystkim uczestnikom zabawy serdecznie dziękujemy.Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowiehttp://www.cdr.gov.pl/Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwaw Puławach, Państwowy Instytut Badawczyhttp://www.iung.pulawy.pl/Instytut Rozwoju Wsi i RolnictwaPolskiej Akademii Naukhttp://www.irwirpan.waw.pl/Instytut Ekonomiki Rolnictwai Gospodarki Żywnościowejhttp://www.ierigz.waw.pl/Krajowa Rada Izb Rolniczychhttp://www.krir.pl/Redaktor prowadzący – Michał Kret„PROWieści“ przygotowywane są w WydzialeMonitorowania i Sprawozdawczości DepartamentuRozwoju Obszarów Wiejskich.Tel. +48 22 623 24 83, +48 22 623 20 04Fot. na okładce – Tomasz Zieliński, PROWMinisterstwoRolnictwa i Rozwoju WsiPosiedzenie Komitetu Monitorującego10 i 11 czerwca 2010 r. odbędzie się wyjazdoweposiedzenie Komitetu MonitorującegoProgram Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2007–2013. W pierwszymdniu posiedzenia planowana jest wizytacjakilku projektów realizowanych ze środkówPROW w województwie mazowieckim.Przedstawione zostaną również informacjedotyczące: wyników bieżącej oceny i stanu praczwiązanych z oceną średniookresowąPROW 2007–2013, budowy i stanu realizacji KrajowejSieci Obszarów Wiejskich oraz proponowanychkierunków zmian w jej funkcjonowaniu, kryteriów wyboru operacji w ramachdziałania „Poprawianie i rozwijanieinfrastruktury związanej z rozwojemi dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwaprzez gospodarowanie rolniczymizasobami wodnymi” z zakresu retencjiwodnej (nowe wyzwania), kryteriów wyboru operacji w ramachdziałania „Podstawowe usługi dla gospodarkii ludności wiejskiej” objętegoPROW 2007–2013 z zakresu wytwarzanialub dystrybucji energii ze źródełodnawialnych (nowe wyzwania), aktualnego stanu uzgodnień z KEzmian PROW 2007–2013, które zostałyzaakceptowane przez Komitet Monitorujący.W trakcie posiedzenia komitetu planowanejest podjęcie uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdaniarocznego z realizacji PROW 2007–2013za 2009 rok, w sprawie zmian w działaniach PROW2007–2013, w sprawie przyjęcia kryteriów i zasadpodziału środków publicznych w ramachdziałania: „Podstawowe usługidla gospodarki i ludności wiejskiej”w zakresie dostępu do szerokopasmowegoInternetu, w sprawie zmiany kryteriów wyboruprojektów dla działania „Wdrażanieprojektów współpracy”, w sprawie przyjęcia kryteriów ocenyefektywności lokalnej grupy działaniaoraz realizacji lokalnej strategii rozwoju,a także kryteriów oceny lokalnejstrategii rozwoju w zakresie realizacjidodatkowych zadań.Opis posiedzenia Komitetu MonitorującegoPROW 2007–2013 zamieścimyw kolejnym, czerwcowym numerze„PROWieści”.◘ Urszula Mateusiak


lepsze życie na wsikańcy sami rozpoczęli prace przy budowieboiska. Prace zaczęły się od wycinkidrzew. Potem drewno zostało sprzedane,a otrzymane pieniądze przeznaczono narenowację Grobu Nieznanego Żołnierzana cmentarzu w Starej Wronie.W Płońsku serce rośnieDla mieszkańców gminy Płońsk przykłademzaangażowania w pracę na rzeczrozwoju wsi jest działanie wójta AleksandraJarosławskiego. Wójta cieszy i zachęcado dalszej pracy to, że na terenie gminyosiedla się coraz więcej nowych mieszkańców,którzy integrują się ze społecznościąlokalną. Oprócz projektów infrastrukturalnychzrealizowanych ze środkówwspólnotowych – dotyczących budowylub poprawy jakości gminnych dróg, wodociągów,kanalizacji, ochrony środowiska– gmina zrealizowała również projekty,które wychodzą naprzeciw potrzebomkulturalnym i społecznym mieszkańców.Do ich realizacji posłużyły pieniądze pochodzącez Sekcji Orientacji EuropejskiegoFunduszu Orientacji i Gwarancji Rolnejna lata 2004–2006, a dodatkowo będą wykorzystanefundusze dostępne w ramachdziałania „Odnowa i rozwój wsi” PROW2007–2013.Strachowo ma świetlicęŚwietlica w Strachowie, która powstaław ramach działania „Odnowa wsi orazzachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”SPO, od trzech lat służy jakomiejsce spotkań mieszkańców, m.in. KołaGospodyń Wiejskich, Ochotniczej StrażyPożarnej, dzieci i młodzieży. Jest równieżmiejscem, w którym obchodzone są świętai uroczystości. Obecnie przygotowywanyjest Dzień Dziecka. Istotne jest, ze projektjest od początku do końca przemyślanyi wykonany z dużą starannością W przyszłościplanowany jest zakup komputerówz dostępem do Internetu.Obszar wokół świetlicy jest miejscemlokalnych spotkań i wypoczynku. Zostałtam m.in. zasadzony dąb upamiętniającyfakt istotny dla mieszkańców -upamiętniaurodzonego w Strachowie aspiranta policjipaństwowej Jana Sybickiego, zamordowanegow Twerze w 1940 roku przez NKWD.Szerominek i Słoszewo inwestująŚwietlica w Strachowie stała się impulsemdla mieszkańców wsi Szeromineki Słoszewo, którzy przygotowali własneplany odnowy swych miejscowości.PROWieści maj 2010Mieszkańcy Szeromina cieszą się jużz nowo wybudowanej świetlicy i czekająna dokończenie budowy boiska do piłkinożnej oraz placu zabaw. Również mieszkańcySłoszewa chcą mieć świetlicę,w której będzie też miejsce na szatnię dlazawodników lokalnego klubu sportowego.W parku wokół budynku znajdować siębędzie boisko do piłki ręcznej, plac zabawWójt gminy Płońsk wraz z jej mieszkańcamioraz ławeczki i szachownice. Planowanejest również w Szerominku zagospodarowaniezbiornika wodnego, w którym możnałowić ryby. Na realizację projektu dotyczącegoremontu i wyposażenia świetlicyoraz zagospodarowania terenu wokół przyznanazostała pomoc w ramach działania„Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007–2013.◘ Agnieszka RozpędekPraktyczne wskazówki, jak skorzystać z działaniaO pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007–2013 mogą się ubiegać:– gmina,– instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,– kościół lub związek wyznaniowy,– organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU nr 96, poz. 873,z późn. zm., której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętegoPROW 2007–2013.Podmiot, który zamierza się ubiegać o przyznanie pomocy, powinien się zapoznać z przepisamirozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowychwarunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwójwsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (DzU nr 38, poz. 220,z późn. zm.), dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładcePROW 2007–2013 – działanie samorządowe „Odnowa i rozwój wsi”. Następnie powinien złożyćwniosek o przyznanie pomocy w terminie i miejscu określonym przez właściwy organ samorząduwojewództwa.W przypadku naborów ogłaszanych przez lokalną grupę działania (LGD) – w terminie i miejscuokreślonym przez LGD.Po zakończeniu naboru, który może trwać od 14 do 60 dni, wnioski są weryfikowane, a następnieoceniane. Wnioskodawca może być dwukrotnie wzywany do usunięcia nieprawidłowościlub braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W trakcie rozpatrywania wnioskówo przyznanie pomocy dokonuje się ich oceny, przyznając planowanej operacji punkty. Lista projektówjest zatwierdzana przez zarząd województwa, a następnie gmina (beneficjent) zawiera umowyo przyznanie pomocy z samorządem województwa. W trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniubeneficjent składa wniosek o płatność wraz z fakturami oraz dokumentami potwierdzającymidokonanie płatności. Pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” stanowi refundacjęczęści poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość pomocy przyznanej na realizacjęprojektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł w okresie realizacji programu.Działanie cieszy się wśród beneficjentów dużym zainteresowaniem. W czasie pierwszych naborówwniosków, które samorządy województw ogłosiły w lutym 2009 r., podpisano 2566 umówo przyznanie pomocy.Najwięcej projektów – 976 – jest realizowanych z zakresu budowy, przebudowy, remontu lubwyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne.Samorządy województw planują dalsze nabory wniosków o przyznanie pomocy i tym samympojawi się kolejna szansa na realizację projektów przyczyniających się do uatrakcyjnienia życia naobszarach wiejskich.Agnieszka Rozpędek| IVFOT. Agnieszka Rozpędek


aktualnościJuż obowiązująZaliczki dla rolników w ramach PROWUruchomiono zaliczki na finansowanie niektórych działań z PROW na lata 2007–2013.10 maja 2010 r. weszła w życie ustawaz 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiuśrodków pochodzących z budżetuUnii Europejskiej przeznaczonychna finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej(Dz.U. nr 57, poz. 351). Nowe przepisy sąkorzystne dla beneficjentów i powinny sięprzyczynić do efektywnego wykorzystaniaśrodków w ramach PROW 2007–2013.Wprowadzenie zaproponowanych mechanizmówjest szczególnie ważne w sytuacjikryzysu gospodarczego.Nowe zasady wypłat zaliczekZaliczkę będzie można otrzymaćz Agencji Restrukturyzacji i ModernizacjiRolnictwa (ARiMR) na operacjerealizowane z udziałem środków EFR-ROW w ramach działań inwestycyjnychoraz działań osi Leader objętych PROW2007–2013. Warunkiem wypłaty zaliczkijest ustanowienie gwarancji bankowejlub równoważnej gwarancji odpowiadającej110 proc. kwoty zaliczki. Beneficjencibędą wnioskować o zaliczkę, składającwniosek o przyznanie pomocy. Z zaliczekbędą mogli również skorzystać beneficjenci,którzy złożyli już wnioski o przyznaniepomocy przed dniem wejścia w życie ww.ustawy i którym została lub zostanie przyznanapomoc. W tym przypadku zaliczkabędzie wypłacana beneficjentowi na jegowniosek, który złoży na formularzu udostępnionymprzez ARiMR.1. „Modernizacja gospodarstw rolnych”,2. „Zwiększanie wartości dodanej podstawowejprodukcji rolnej i leśnej”,3. „Różnicowanie w kierunku działalnościnierolniczej”,4. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,5. „Wdrażanie lokalnych strategiirozwoju”:• dla operacji, które odpowiadająwarunkom przyznania pomocyw ramach działań: „Różnicowaniew kierunku działalności nierolniczej”oraz „Tworzenie i rozwójmikroprzedsiębiorstw”,• dla małych projektów, tj. operacji,które nie odpowiadają warunkomprzyznania pomocy w ramachdziałań osi 3, ale przyczyniają siędo osiągnięcia celów tej osi,6. „Wdrażanie projektów współpracy”,7. „Funkcjonowanie lokalnej grupydziałania, nabywanie umiejętnościi aktywizacja”.Jakiej wysokości pomocW przypadku pomocy przyznanejprzez ARiMR w latach 2009 oraz2010, zaliczka dla beneficjentów działańinwestycyjnych: „Modernizacjagospodarstw rolnych”; „Zwiększaniewartości dodanej podstawowej produkcjirolnej i leśnej”; „Różnicowaniew kierunki działalności nierolniczej”;„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”oraz działania „Wdrażanielokalnych strategii rozwoju” w przypadkuoperacji odpowiadających warunkomprzyznania pomocy w ramachdziałań: „Różnicowanie w kierunkidziałalności nierolniczej”; „Tworzeniei rozwój mikroprzedsiębiorstw” możewynieść 50 proc. wartości przyznanejpomocy, natomiast w kolejnych latachnie może przekroczyć 20 proc. przyznanejpomocy.W przypadku pomocy przyznanejw ramach działań: „Wdrażanie lokalnychstrategii rozwoju” w zakresiemałych projektów oraz „Wdrażanieprojektów współpracy” zaliczka możebyć wypłacona do 50 proc. przyznanejbeneficjentowi w latach 2009 i 2010kwoty pomocy przypadającej na kosztykwalifikowalne realizacji operacjiw części dotyczącej inwestycji. W kolejnychlatach nie może przekroczyć 20proc. przyznanej kwoty pomocy w odniesieniudo inwestycji. Na zaliczkęw wysokości do 20 proc. przyznanejpomocy związanej z kosztami bieżącymimogą liczyć lokalne grupy działaniaw ramach działania „Funkcjonowanielokalnej grupy działania, nabywanieumiejętności i aktywizacja”.◘ Iwona RajskaFOT. STOCKSiedem działań uprawnionychdo wsparciaZaliczkę można otrzymać na realizacjęoperacji w ramach następującychdziałań:PROWieści maj 2010Warto pamiętać o wcześniejszej zmianie w prawie. Zmiana ustawy z 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzącychz budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Dz.U. nr 187, poz.1381, z późn. zm.) miała zasadniczo na celu prawne uregulowanie możliwości zaliczkowania wypłat środków na realizacjędziałań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramachProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007–2013).| V


FOT. Justyna PalusaktualnościPodpisanie umowy na ocenę mid-termPROW 2007-2013Podpisanie umowy na realizację oceny średniookresowej PROW 2007–2013 przezprzedstawiciela wykonawcy Michała Wocha w obecności dyrektora Departamentu RozwojuObszarów Wiejskich MRiRW Michała Marciniaka.6 maja 2010 r. zawarta została umowa na realizację ocenyśredniookresowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich2007–2013.Badanie zostanie wykonane przez konsorcjum w składzie:Agrotec sp. z o.o., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i GospodarkiŻywnościowej – PIB oraz Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa– PIB.Wykonawca oceny został wybrany, zgodnie z przepisamiustawy o zamówieniach publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.Obowiązek wykonania przez Instytucję ZarządzającąPROW 2007–2013 oceny średniookresowej wynika z przepisówrozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przezEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(EFRROW).Badanie podsumuje dotychczasowy przebieg wdrażania wPolsce PROW 2007–2013. Ponadto przedstawi oraz oceni dotychczasowewyniki realizacji poszczególnych działań i programujako całości. Wskaże obszary wymagające korekty,przyczyniając się do poprawy efektywności podejmowanych interwencjiw następnych latach realizacji programu. Oceni wkładprogramu w realizację priorytetów określonych na poziomiewspólnotowym i krajowym. Wyniki oceny będą odgrywałyznaczącą rolę w toczącej się dyskusji nad przyszłością WspólnejPolityki Rolnej.◘ Justyna PalusSzkolenia dla samorządów województwOd 13 do 14 maja 2010 r. trwało szkoleniedla 55 pracowników samorządówwojewództw dotyczące wypłat pomocybeneficjentom. Zorganizowała je AgencjaRestrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwawe współpracy z Ministerstwem Rolnictwai Rozwoju Wsi.Szkolenie rozpoczęło się od przedstawieniazmian, które znalazły się w najnowszychprojektach rozporządzeń Ministra Rolnictwa i RozwojuWsi regulujących proces wdrażania działań osi 4, tj.działań: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanieprojektów współpracy” oraz „Funkcjonowanie lokalnej grupydziałania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Następniezostały omówione zmiany w formularzach wniosków o przyznaniepomocy oraz w procedurach wdrożeniowych. Będą onewynikać przede wszystkim ze zmian wprowadzanych obecniedo nowelizacji rozporządzeń.Dalsza część szkolenia dotyczyła wniosku o płatność orazinstrukcji jego wypełniania dla działań: 413 – „Wdrażanie lokalnychstrategii rozwoju” w zakresie małych projektów, 421 –PROWieści maj 2010„Wdrażanie projektów współpracy”, oraz431 – „Funkcjonowanie lokalnej grupydziałania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.Omówione zostały równieżprocedury związane z obsługą wnioskówo płatność dla ww. działań ze szczególnymuwzględnieniem wprowadzonychzmian w odniesieniu do wypłaty i rozliczeniazaliczek. Największe zainteresowanieuczestników szkolenia wzbudziła tematyka związanaz przygotowaniem danych do sprawozdań na podstawie art. 34rozporządzenia (WE) nr 1975/2006 r. oraz specyfika błędów popełnianychw czasie wystawiania zleceń płatności.Na zakończenie szkolenia przedstawione zostały powiązaniamiędzy podstawowym procesem obsługi wniosku o płatność a proceduramihoryzontalnymi (ogólnymi). Wskazano na dobre praktykii najczęściej pojawiające się uchybienia w procesie obsługi wnioskuo płatność. Wiedzę na ten temat zgromadzono podczas prac przyobsłudze wniosków, przeprowadzonych audytów, kontroli monitorowaniaprawidłowości stosowania procedur i kierowanych zapytań.◘ Sylwia Staniuk| VI


konferencjaNaukowcy, eksperci, urzędnicy i media o przyszłości PROWUproszczenia w zakresie realizacji PROWKilkadziesiąt uproszczeń w realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zapowiedziałminister rolnictwa Marek Sawicki podczas konferencji „Polska wieś, bezpieczeństwożywnościowe a media”.Konferencja odbyła się pod koniec kwietnia.Zorganizowały ją Ministerstwo Rolnictwai Rozwoju Wsi oraz Szkoła GłównaGospodarstwa Wiejskiego. 28 kwietnia doAuli Kryształowej SGGW przybyło ponad200 zaproszonych gości. W tym gronieznaleźli się naukowcy, przedstawicieleadministracji publicznej, eksperci oraz ok.70 dziennikarzy reprezentujących stacje telewizyjne,radiowe oraz gazety ogólnopolskie,regionalne i branżowe.Łatwiej dla rolnikówPodczas konferencji minister rolnictwaMarek Sawicki mówił o kilkudziesięciuuproszczeniach w zakresie realizacji ProgramuRozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2007–2013, które przygotował kierowanyprzez niego resort.Pierwszym jest możliwość dokonaniaprzez wnioskodawcę jednorazowej zmianyzakresu rzeczowo-finansowego operacjijeszcze przed zawarciem umowy oprzyznaniu pomocy, ale z zachowaniemwarunków celu operacji.Kolejna propozycja dotyczy oczywistychpomyłek we wnioskach rolnikówubiegających się o pomoc w różnychdziałaniach. Według niej korekty dokonywałabyinstytucja wdrażająca, bez koniecznościudziału w tym rolnika osobiście.– Mamy już tak dużą bazę danycho rolnikach, że możemy sami wychwycićpewne drobne błędy. Nie ma powodu,aby przy ich korekcie wzywać rolnika doAgencji Restrukturyzacji i ModernizacjiRolnictwa – mówił minister.PROWieści maj 2010Następna istotna propozycja resortudotyczy złagodzenia kryteriów dostępudla wnioskodawców działania „Ułatwianiestartu młodym rolnikom”. W przypadkuotrzymania gospodarstwa w drodzespadku i przekazania go w dzierżawęw ciągu 12 miesięcy ma obowiązywaćzasada liczenia okresu prowadzenia działalnościrolniczej od momentu wygaśnięcialub rozwiązania umowy dzierżawy,a nie – jak obecnie – od chwili przejęciagospodarstwa.Minister wspomniał także o jednymwspólnym wniosku dotyczącym płatnościONW, programu rolno-środowiskowegooraz płatności bezpośrednich.Opisywaliśmy go już szeroko w „PRO-Wieściach”.Spełnione warunki ilościowei jakościowePodczas konferencji minister wspomniał,iż Wspólna Polityka Rolna poroku 2013 powinna być bardziej sprawiedliwaniż obecna. Chodzi o zrównaniedopłat bezpośrednich dla rolników zróżnych krajów Unii Europejskiej. Jednocześniepodkreślał, że po pięciu latachczłonkostwa w Unii Polska jest krajemwytwarzającym duże nadwyżki żywnościw stosunku do swoich potrzeb.– Wartość eksportu polskiej żywnościprzewyższa o ponad 2 miliardy eurokoszty importu artykułów spożywczychz innych państw. Co też ważne, żywnośćstanowi już aż 12 proc. całego polskiegoeksportu. Bezpieczeństwo ilościowe jestwięc w pełni zachowane – mówił MarekSawicki. Wspominał także, że jego resortbędzie w najbliższych miesiącach promowałprodukcję żywności na potrzebyspołeczności lokalnych. Chodzi o to, abyrolnicy korzystali z płodów i produktówżywnościowych wytwarzanych przezsąsiadów, oferując im żywność wyprodukowanąwe własnych gospodarstwach.Absurdem jest to, że obecnie największezakupy robią w miejskich supermarketach.– Polska żywność jest bezpiecznapod względem jakościowym. Sądzę, żeczas już promować lokalnych wytwórcówna lokalnych rynkach – mówił szefresortu.Dostęp do informacji na pierwszymplanie Pomysłodawcą i organizatoremkonferencji na SGGW był dr Marian Zalewski,podsekretarz stanu w MinisterstwieRolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczaswystąpienia dziękował on mediom zawspieranie rozwoju polskiej wsi i zachęcałdo dalszej współpracy w tym zakresie.Ciekawe były również inne wystąpieniauczestników. Problemy rozwoju wsibyły tematem referatu prof. dr. hab. BogdanaKlepackiego z SGGW. Natomiast drMariusz Kosieradzki, także z tej uczelni,odniósł się do obrazu polskiej wsi wewspółczesnej publicystyce. Kolejne referatyi wystąpienia dotyczyły m.in. jakościi bezpieczeństwa żywności w aspektachprawnych, przyszłości programu „Poznajdobrą żywność” czy żywności ekologicznej.◘ Mariusz Przybylski| VIIFOT. STOCK


konkursNajlepszy esej „DZIAŁANIA PROW 2007–2013 a moja przyszłość”Co pięknego widzą we wsi młodzi31 prac uczniów ze szkół rolniczych wpłynęło na konkurs, którego celem było odkrywaniezainteresowań i marzeń młodzieży z obszarów wiejskich.Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczeji Nauki w Ministerstwie Rolnictwa iRozwoju Wsi zorganizował konkurs na esej„Działania PROW 2007–2013 a moja przyszłość’’.Oczywiście konkurs przeprowadzonyw oparciu o PROW 2007–2013 wiązał siętakże z promocją kształcenia w szkołach rolniczychpoprzez PROW 2007–2013.Konkurs miał na celu m.in. odkrywaniezainteresowań i uzdolnień pod kątem własnychpredyspozycji zawodowych i kształtowanieumiejętności wykorzystania wiedzyzdobytej w czasie edukacji szkolnej na rzeczrozwoju obszarów wiejskich. Jego zadaniembyło również mobilizowanie młodzieży doaktywnego gromadzenia i wykorzystywaniainformacji związanych z rozwojem obszarówwiejskich oraz prezentowania własnejwizji działań PROW 2007–2013 w sposóbtwórczy i interesujący, a także inspirowaniemłodzieży do zajęcia czynnej postawy wobecrealiów rynku pracy – kształtowania postawprzedsiębiorczych.Komisja konkursowa zdecydowała, że: I miejsce zajęła Martyna Warda,uczennica Zespołu Szkół CentrumKształcenia Rolniczego im. WincentegoWitosa w Leśnej Podlaskiej zapracę „Ogrody moich marzeń”, II miejsce zajęła Karolina Pawlik,uczennica Zespołu Szkół CentrumKształcenia Rolniczego im. ZiemiSandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynieza pracę „Przyszłość należydo młodych”. III miejsce zajęła Kinga Łącz,uczennica Zespołu Szkół CentrumKształcenia Rolniczego im. prof. WładysławaSzafera w Rzemieniu za pracę„Odnawiam, pielęgnuję, chronię”.Komisja konkursowa postanowiłarównież przyznać wyróżnienia autoromtrzech prac: Mateuszowi Witkowi, uczniowi ZespołuSzkół Centrum KształceniaRolniczego w Karolewie, za pracę„PROW – siła napędowa inwestycji wmoją przyszłość”, Jakubowi Gocowi, uczniowi ZespołuSzkół Centrum Kształcenia Rolniczegoim. II Czechosłowackiej BrygadySpadochronowej w Nowosielcach, zapracę „Hodowla i użytkowanie koni wPolsce. PROW 2007–2013”, Sylwii Saternus, uczennicy ZespołuSzkół Centrum Kształcenia Rolniczegoim. Wł. St. Reymonta w Dobryszycach,za pracę „Wola Jedlińska – moja małaojczyzna – bogactwem dla Polski. JakProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich2007–2013 pomaga mieszkańcom wsi?”.Wszystkim uczestnikom konkursugratulujemy. Poniżej prezentujemy zwycięskiesej. Skróty i śródtytuły pochodząod redakcji.◘ Mariusz PrzybylskiOGRODY MOICH MARZEŃ„Wiosna, cieplejszy wieje wiatr…” – słyszę z radia tesłowa i rozglądam się wokół. Uśmiech pojawia się namoich ustach, bo bardzo lubię tę porę roku, a jeszczebardziej wiosenne „zamieszanie” w ogrodach.W szkole nauczyciele podjęli akcje upowszechniającePROW na lata 2007–2013. Dzieliłam się tą wiedzą z rodzicamii poszerzałam ją aby skorzystać z programu. Najodpowiedniejszedla mnie będzie „Różnicowanie w kierunkudziałalności nierolniczej” działanie w ramach osi 3 – „Jakośćżycia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”.Ponieważ swoją przyszłość wiążę z architekturą krajobrazu,chciałabym uruchomić działalność usługową związanąz zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD – 01.41B).A zatem, do dzieła!W województwie lubelskim na 29 września 2009 r. wykorzystano36,68 proc. limitu środków w ramach działania3.1. Myślę więc, że mam realne szanse na pozytywne rozpatrzeniemojego wniosku. Mieszkam z rodzicami, którzymają niewielkie gospodarstwo, jestem zatem ubezpieczonaw KRUS jako domownik. Jestem Polką, nie występowałamo przyznanie pomocy z PROW (2004–2006, 2007–2013),PROWieści maj 2010a moim rodzicom przyznano płatności do gruntów zaubiegły rok. Moją działalność zarejestruję w gminie wiejskieji będę działała zgodnie z obowiązującymi przepisami.Wysokość pomocy wynosi maksymalnie 50 proc. kosztówkwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta (maksymalnie100 tys. zł). Do kosztów kwalifikowanych możnazaliczyć zakup komputera, drukarki i oprogramowania (programdo projektowania DATAflor Landxpert, z którego korzystamyna zajęciach w szkole), zakup narzędzi, urządzeńi sprzętu, np. mikrociągnika z osprzętem, kosiarki do trawników,kosiarki do żywopłotów, wertykulatora i drobnegosprzętu ogrodniczego.Mam jeszcze jedno marzenie(oczywiście jak zrealizuję powyższe).Chciałabym założyć rodzinę i już wspólnie z mężemrozwijać działalność związaną z urządzaniem ogrodów.Zatrudniać (bo trudno nie pamiętać o rzeszy bezrobotnych)tych, którzy kochają ogrody tak jak ja, albo zwyczajnie –chcą pracować. I wtedy złożymy wniosek z mężem, ale tymrazem dotyczący rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Zaczniemyod utworzenia 2 miejsc pracy, potem pójdziemy daleji poszerzymy naszą ofertę do 5 miejsc pracy…Martyna Warda| X


PROWieści maj 2010aktualnościProgram rolnośrodowiskowy2007-2013 – nowe rozporządzenieNajnowsze zmiany legislacyjnePROW 2007-2013• Rozporządzenie Ministra Rolnictwai Rozwoju Wsi z dnia 6maja 2010 r. zmieniające rozporządzeniew sprawie szczegółowychwarunków i trybu przyznawaniapomocy finansowej wramach działania „Program rolnośrodowiskowy”objętego ProgramemRozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2007—2013. (Dz. U.z 2010 r. Nr 76, poz. 500),Dnia 7 maja 2010 r. weszło w życierozporządzenia Ministra Rolnictwai Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2010 r.zmieniające rozporządzenie w sprawieszczegółowych warunków i trybu przyznawaniapomocy finansowej w ramachdziałania „Program rolnośrodowiskowy”objętego Programem Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr76, poz. 500).Zgodnie z nowymi przepisami:• W 2010 r., rolnicy, którzy realizująprogram rolnośrodowiskowy 2004-2006 mogą przejść na program rolnośrodowiskowy2007-2013 po minimumtrzech latach realizacji tegopierwszego bez konieczności realizowaniaw nowym programie pakietów4., 5. lub 7.• W przypadku realizacji Pakietu 7. downiosku o płatność dołącza się kopięwykazu zwierząt, zamiast oryginałutego dokumentu (dotyczy roku 2010 ilat kolejnych).• W przypadku realizacji Pakietu 3., 4.lub 5. do wniosku o płatność nie dołączasię zaświadczenia właściwegoorganu w zakresie ochrony przyrodyo zgodności planu działalności rolnośrodowiskowejz planem ochrony dotyczącymrezerwatu przyrody, parkunarodowego lub o zgodności planudziałalności rolnośrodowiskowej zplanem zadań ochronnych albo planemochrony dotyczącymi obszaruNatura 2000, utworzonych na podstawieustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody, a w przypadkubraku planu ochrony lub planu zadańochronnych oraz w przypadku obszaru,o którym mowa w art. 33 ust. 2 tejustawy - opinię właściwego organu wzakresie ochrony przyrody o zgodnościplanu działalności rolnośrodowiskowejz celami ochrony danego obszaruchronionego (dotyczy roku 2010i lat kolejnych).Rolnicy, którzy złożyli już wnioski naprogram rolnośrodowiskowy 2004-2006a chcą w 2010 r. przystąpić do programurolnośrodowiskowego 2007-2013 mogąwycofać ten wniosek i złożyć nowywniosek na nowy program rolnośrodowiskowydo 17 maja br. Po upływietego terminu ale nie później niż do dnia11 czerwca br. również można składaćwnioski o przyznanie tej płatności, leczwiąże się to z obniżeniem płatności o1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.Natomiast rolnicy, którzy już złożyliwnioski o przyznanie płatności rolnośrodowiskowejw ramach programurolnośrodowiskowego objętego PROW2007-2013, mogą dokonać zmiany złożonegowniosku w terminie do dnia 31maja 2010 r. Po upływie tego terminudo dnia 11 czerwca 2010 r. zmiana takajest również dopuszczalna, ale za każdydzień roboczy opóźnienia płatność rolnośrodowiskowajest zmniejszana o 1%.◘ Agnieszka Kucharska• Rozporządzenie Ministra Rolnictwai Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2010 r.zmieniające rozporządzenie w sprawiepodziału środków Programu RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2007 –2013 (Dz. U. z 2010 r. Nr 86, poz. 557).Wszystkie zmiany legislacyjne PROW2007-2013 dostępne są na stronie:www.minrol.gov.plw zakładce PROW 2007-2013.◘ Urszula MateusiakSPROSTOWANIE. W kwietniowym numerze na str. X w artykule „Wspólnie o ułatwieniach dla LGD” jakoautora zdjęcia podano Michała Zameckiego zamiast Pani Marty Augustynowicz.ONW w kampanii2010 – na co wartozwrócić uwagęW działaniu ONW rozporządzeniemMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia11 marca 2010 r. wprowadzono zmiany polegającena ujednoliceniu przepisów ONWz przepisami o płatnościach bezpośrednich.Zmiany te dotyczą m. in. daty posiadaniagruntów – od tego roku płatność przysługujerolnikowi, jeżeli był posiadaczem gruntówna ONW w dniu 31 maja danego roku.Ujednolicenie dotyczy także kwestii materiaługraficznego. Gdy beneficjent ONWnie ubiega się o płatności bezpośrednie,musi załączniki graficzne złożyć wraz zwnioskiem o płatność ONW.Jeżeli beneficjentowi ONW kończy sięjuż pięcioletnie zobowiązanie ONW nazgłaszanych gruntach, to składając kolejnewnioski na te grunty, nie rozpoczyna jużpięcioletniego zobowiązania. Realizuje, podobniejak w płatnościach bezpośrednich,zobowiązanie do prowadzenia działalnościrolniczej w ramach danej kampanii.◘ Magdalena DawidowiczKalendarium1 czerwca 2010 r. – MRiRW– szkolenie dla przedstawicieli samorządówwojewództw dotyczące sprawozdawczościPROW 2007‐2013,10‐11 czerwca 2010 r. – Łochów– posiedzenie Komitetu MonitorującegoProgram Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2007‐2013,15 czerwca 2010 r. -Bielsko Biała– szkolenie dla rolników w ramachpromocji o Działaniu 142 „Grupy producentówrolnych”,16‐17 czerwca 2010 r. – Brwinów– spotkanie robocze z przedstawicielamiurzędów marszałkowskich w sprawie ichnadzoru nad grupami producentówrolnych16 czerwca 2010 r.– uroczyste wręczenie nagród w konkursiena plakat pt.” Promocja PROW2007‐2013 w szkole”16 czerwca 2010 r. – Warszawa– konferencja pn. „Społeczno-ekonomicznezróżnicowanie obszarów wiejskich aperspektywy rozwoju wsi” organizowanaprzez Instytut Rozwoju Wsi i RolnictwaPAN przy współudziale MinisterstwaRolnictwa i Rozwoju Wsi| XI


aktualnościWażne dla poszkodowanych w czasie powodziW związku z powodzią i lokalnymi podtopieniami informujemy wnioskodawcóworaz beneficjentów programów związanych z rozwojem obszarów wiejskich o możliwościprzedłużania terminu na dokonanie czynności związanych z przyznaniem oraz wypłatąpomocy, zasadach przywracania terminu na dokonanie określonych czynności orazo konieczności zgłaszania przypadków wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej!Powódź oraz lokalne podtopienia występującena terenie Polski wpłynęły na warunkifunkcjonowania gospodarstw rolnychi przedsiębiorstw należących do wnioskodawcówalbo beneficjentów Programu RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2007-2013.W związku z tym przypominamy wnioskodawcomoraz beneficjentom działań:– „Modernizacja gospodarstw rolnych”,– „Zwiększanie wartości dodanej podstawowejprodukcji rolnej i leśnej”,– „Różnicowanie w kierunku działalnościnierolniczej”,– „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,– „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnejzniszczonego przez katastrofy orazwprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”których wnioski o przyznanie pomocybądź wnioski o płatność są rozpatrywane,o następujących możliwościach.1. Przedłużenie terminu wykonaniaczynności w toku postępowaniaw sprawie przyznania albo wypłatypomocyAgencja Restrukturyzacji i ModernizacjiRolnictwa, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcybądź beneficjenta, może wyrazićzgodę na przedłużenie terminu wykonaniaokreślonych czynności w toku postępowania,jednak nie dłużej niż o sześć miesięcy.Przedłużenie terminu o więcej niż o miesiącwymaga udokumentowania przezwnioskodawcę bądź beneficjenta przyczynyprzedłużenia.Prośbę o przedłużenie terminu wykonaniaokreślonych czynności (np. złożenia uzupełnieńdo wniosku) należy składać przedupływem wyznaczonego przez Agencję terminuna dokonanie danych czynności.PROWieści maj 20102. Przywracanie terminu wykonaniaczynności w toku postępowaniaw sprawie przyznania pomocyW razie uchybienia terminu wykonaniaprzez wnioskodawcę określonych czynnościw toku postępowania w sprawieprzyznania pomocy, Agencja przywracatermin wykonania tych czynności, jeżeliwnioskodawca:1) wniósł prośbę w terminie 14 dni od dniaustania przyczyny uchybienia;2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełniłczynności, dla której określonybył termin;3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiłobez jego winy.Analogicznie jak w przypadku działańinwestycyjnych, w przypadku działań osi4 Leader możliwe jest złożenie przez wnioskodawcęprośby o przywrócenie terminuwykonania czynności w toku przyznaniapomocy i rozpatrywania wniosków o płatność.Możliwość wystąpienia o przedłużenieterminu wykonania określonych czynnościprzewidziano w przypadku działania:„Wdrażanie projektów współpracy”. W pozostałychdziałaniach osi 4 Leader obecnietrwa nowelizacja rozporządzeń, którewprowadzą wyżej opisaną możliwość.W odniesieniu do działań inwestycyjnychwdrażanych przez samorządy województw,możliwość wystąpienia o przedłużenieterminu wykonania określonychczynności na etapie wniosku o płatnośćistnieje w działaniu „Odnowa i rozwój wsi”.Dla pozostałych działań, tj. – „Poprawianiei rozwijanie infrastruktury związanejz rozwojem i dostosowaniem rolnictwai leśnictwa” oraz „Podstawowe usługi dlagospodarki i ludności wiejskiej” możliwośćtaka jest wprowadzana do nowelizowanychrozporządzeń.Ponadto przypominamy beneficjentomo konieczności informowania o braku możliwościwykonania zobowiązań określonychw umowie przyznającej pomoc, w przypadkugdy w związku z powodzią wykonaniezobowiązania nie będzie możliwe.Beneficjent Sektorowego ProgramuOperacyjnego „Restrukturyzacja…” możezostać całkowicie lub częściowo zwolnionyz wykonania zobowiązania lub może uleczmianie termin jego wykonania, w przypadkuniewykonania zobowiązania z powoduzaistnienia okoliczności o charakterzesiły wyższej, określonych w załącznikunr 9 do Uzupełnienia Programu, stanowiącegozałącznik do rozporządzenia MinistraRolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września2004 r. w sprawie Uzupełnienia SektorowegoProgramu Operacyjnego „Restrukturyzacjai modernizacja sektora żywnościowegooraz rozwój obszarów wiejskich2004‐2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2117z późn. zm.). O zwolnienie z wykonania conajmniej jednego ze zobowiązań lub zmianęterminu wykonania zobowiązań beneficjentwystępuje z pisemnym wnioskiem,dołączając odpowiednie dowody, w terminie30 dni roboczych od dnia zaistnieniaokoliczności o charakterze siły wyższej lubod dnia, w którym istnieje możliwość złożeniatakiego wniosku.Beneficjent PROW 2007‐2013 może niezwracać częściowo lub w całości otrzymanejpomocy, w przypadku niewykonanianiektórych zobowiązań z powoduzaistnienia okoliczności o charakterze siływyższej lub wyjątkowych okoliczności,określonych w art. 47 rozporządzenia Komisji(WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia2006 r. ustanawiającego szczegółowezasady stosowania rozporządzenia Rady(WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparciarozwoju obszarów wiejskich przez EuropejskiFundusz Rolny na rzecz RozwojuObszarów Wiejskich (EFRROW) bądźw rozporządzeniu ustanawiającym warunkiprzyznawania pomocy w ramachdanego działania PROW 2007‐2013. Przypadkiwystąpienia siły wyższej lub wyjątkowychokoliczności powinny być zgłoszoneprzez beneficjenta lub upoważnionąprzez niego osobę, na piśmie, właściwemupodmiotowi wdrażającemu, wraz z odpowiednimidowodami, w ciągu 10 dni roboczychod dnia, w którym beneficjent lubupoważniona przez niego osoba są w staniedokonać tej czynności.◘ DROW| XII

More magazines by this user
Similar magazines