Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. - piLAB

bankier.pl

Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. - piLAB

W imieniu własnym i kadry zarządzającej piLAB S.A. zachęcam do zapoznania się z formalnymraportem okresowym.Z poważaniemKrystian PiećkoPrezes Zarządu piLAB S.A.Strona 3


2. INFORMACJE O SPÓŁCEFirma:piLAB S.A.Forma Prawna:Spółka AkcyjnaAdres:ul. Krakowska 19-23, 50-424 WrocławTelefon: +48 71 707 21 74Fax: +48 71 707 22 73Adres E-mail:biuro@pilab.plAdres WWW:www.pilab.plNIP: 894-303-43-18REGON: 21737247KRS: 0000405409Strona 4


3. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA – PILAB S.A.Wybrane pozycje bilansu EmitentaWyszczególnienieNa dzień31.03.2013 r.(w zł)Na dzień31.03.2012 r.(w zł)Kapitał własny 1 464 072,12 460 815,80Należności długoterminowe 0,00 0,00Należności krótkoterminowe 1 050 592,20 4 261,36Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 242 112,62 7 017,80Zobowiązania długoterminowe 33 566,70 0,00Zobowiązania krótkoterminowe 357 485,99 27 730,86Źródło: EmitentWybrane pozycje rachunku zysku i strat EmitentaI kwartał 2013za okresWyszczególnienieod 01.01.2013 r.do 31.03.2013 r.(w zł)I kwartał 2012za okresod 01.01.2012 r.do 31.03.2012 r.(w zł)Przychody netto ze sprzedaży 371 101,89 270 500,81Amortyzacja 10 968,01 6 087,50Zysk/strata na sprzedaży 18 468,44 215 647,25Zysk/strata na działalności operacyjnej 12 380,27 215 647,60Zysk/strata brutto 11 807,67 215 647,92Zysk/strata netto 12 604,95 197 535,92Źródło: Emitent4. DODATKOWE DANE, JEŻELI ICH UWZGLĘDNIENIE W RAPORCIE KWARTALNYM JESTKONIECZNE DLA PRZEDSTAWIENIA AKTUALNEJ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJEMITENTA W SPOSÓB RZETELNY I KOMPLETNY.W opinii Zarządu Spółki rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkoweji finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych.Strona 5


5. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁYWPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWEW pierwszym kwartale 2013 r. piLAB S.A. wygenerował przychody ze sprzedaży na poziomie371 101,89 zł. W raportowanym okresie Spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 12 604,95 zł.W raportowanym okresie zrealizowano kolejne projekty audytów przedwdrożeniowycho wartości nie przekraczającej 50.000 zł każdy oraz rozpoczęto prace nad kontraktem o wartości672.000,00 zł netto, stanowi to kolejne potwierdzenie rynkowego zastosowania piTechnologii,zgodnie z informacją komunikowaną w raporcie EBI 15/2013.Autorskie rozwiązania piLAB były przedmiotem intensywnych prac związanych z zabezpieczeniemich praw intelektualnych, zgodnie z informacjami o pozyskiwaniu i procedowaniu dotacji na realizację11 zgłoszeń patentowych (EBI 1/2013) oraz zgłoszenia pierwszego z nich (EBI 13/2013). Dalszeprocedowanie zabezpieczeń praw intelektualnych Spółki będzie priorytetowym przedmiotem pracw całym 2013 roku. Efektem tych działań będzie zabezpieczenie interesów piLAB S.A. w Polsce,w kluczowych gospodarkach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, jak również znaczącezwiększenie wartości Spółki w wyniku uzyskania wyłącznych praw do technologii o globalnymzapotrzebowaniu.6. INFORMACJE ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYMRAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJDZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NAWPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIEW raportowanym okresie Zarząd Emitenta realizował założoną strategię rozwoju Spółki. Zgodniez treścią komunikowaną w raporcie za IV kwartał 2012 (EBI 4/2013), Spółka kontynuuje prace naddebiutem rynkowym rewolucyjnego silnika informatycznego piEngine 7.0. Realizowanew raportowanym okresie rozmowy biznesowe potwierdzają ogromną skalę zapotrzebowania na tegotypu rozwiązanie IT, które eliminuje większość problemów i wyzwań integratorów i producentówoprogramowania w Polsce i w USA. Obecnie Spółka prowadzi prace nad opracowywaniem modelubiznesowego pozwalającego na komercjalizację tej innowacji.W okresie pierwszego kwartału 2013 roku dział programistyczny Spółki na bazie posiadanejtechnologii rozwinął piProdukty o szereg nowatorskich modułów stosowanych w systemachzarządzania przedsiębiorstwem typu ERP, czy też w systemach analitycznych klasy BusinessIntelligence. Nowe moduły wdrażane są aktualnie u pilotażowych klientów.Strona 6


7. STANOWISKO ZARZĄDU EMITENTA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIAPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓWZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYMSpółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2013 rok.8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NAOSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYMNa dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie posiada spółek zależnychi nie tworzy grupy kapitałowej.9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZASKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYNNIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃNa dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej,zatem nie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEMAKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5%GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIUStrona 7


AkcjonariuszSeriaakcjiLiczba akcjiLiczba głosówUdział w kapitalezakładowymUdział w ogólnejliczbie głosówKrystian Piećko A 725 000 1 450 000 44,75% 61,83%AdamSokołowskiSergiuszBorysławskiPawełWieczyńskiB+C+D 185 594 185 594 11,46% 7,91%B 150 000 150 000 9,26% 6,40%B 150 000 150 000 9,26% 6,40%Pozostali B+C+D+E 409 406 409 406 25,27% 17,46%Suma 1 620 000 2 345 000 100,00% 100,00%Strona 8

More magazines by this user
Similar magazines