ATC dermatologika

szsmb.cz
  • No tags were found...

ATC dermatologika

Farmakologie je věda studující interakci látek a organismu navšech úrovních složitosti (molekulární, buněčné, orgánové,celého organismu, sociální).Obecná farmakologie studuje obecně platné zákonitosti, jimižse řídí interakce organismu a farmaka, tj. jeho osud v organismu,mechanismus působení, vzájemné vztahy účinku několikafarmak, závislost účinku na stavu organismu apod.Speciální farmakologie se zabývá jednotlivými konkrétnímiléčivy a skupinami léčiv.Farmakodynamika je nauka o mechanismu účinku léčiv -základ farmakologie.


ATC skupinaAnatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace lékůpodle doporučení SZO.Skupina léků, která se používá pro léčbu stejného typuonemocnění


1 Epidermis2 Dermis3 Subcutis4 Vlasový folikul5 Mazová žláza6 Potní žláza


Trojvrstvé brněníKůže se skládá ze tří základních částí:Pokožka (epidermis)Zevní vrstva, tvořená několika vrstvami kožních buněk;neobsahuje cévy. Buňky pokožky připomínají dlaždicenaskládané v několika vrstvách na sobě. Ve spodníchčástech pokožky se tyto dlaždice neustále dělí a vytlačujíbuňky nad sebou blíže k povrchu. Postupem do horníchvrstev pokožky dlaždice postupně rohovatí, odumírajía odlupují se. Tím dochází k plynulé obměně pokožky.Přibližně každé 3 týdny dochází ke kompletní obměněpokožky. Z kůže se za celý lidský život oloupe asi 20kilogramů mrtvých buněk.


Škára (dermis)Střední vrstva, tvořená vazivem s bohatou sítí céva nervových zakončení. Tato vrstva rozhoduje o pružnosti,mechanické odolnosti a pevnosti kůže. Součástí škáry jsounervová zakončení, díky kterým vnímáme teplo, chlada bolest. Vedle nervů obsahuje škára i jemné cévy důležitépro regulaci tepla a imunitní buňky zajišťující ochranu.


Podkoží (subcutis)Nejhlubší vrstva, tvořená řídkým vazivem a tukem. Podkožítvoří izolační vrstvu chránící proti teplotním vlivůmi mechanickému poškození. V tukové tkáni si organismusuchovává přebytky energie. Počet tukových buněk v podkožíje stejný, ať už hubneme, nebo naopak přibíráme na váze.Buňky mají schopnost výrazně měnit svůj objem.


Kůže obsahuje tzv. přídatné kožní orgány, někdy označovanéjako „kožní deriváty“ nebo adnexa:vlasy a chlupy, nehty, mazové a potní žlázy, pachové žlázy,mléčné žlázy.


Nehet je tvrdé zakončení prstů, kteréslouží jako ochrana a prostředník přenosutlaku na prsty s okolím, jelikož umožňujeokolní kůži lépe přenášet informace odotýkaných věcech. Nehty se vyskytují navšech prstech, a to jak na rukou tak inohou. Rychlost růstu nehtů je na rukou vprůměru 0,1 mm za den a na nohou 3 až4x pomalejší. Nehet obvykle dosahujetloušťky 0,5 až 1 mm.


Plocha kůže u dospělého člověka dosahuje přibližně 1,6 až 1,8metru čtverečného. Její hmotnost činí přibližně 7 procent celkovétělesné hmotnosti. Tloušťka kůže se liší podle jednotlivých částítěla. Pohybuje se od 0,4 milimetru na očních víčkách až po 4milimetry na zádech. Jde o mnohem víc než o pouhý „obal“.Kůže plní celou řadu důležitých funkcí:ochrana - proti teplotním výkyvům, před ztrátou tekutin, předvstupem škodlivých mikroorganismů a nečistot do organismu;vnímání - smyslové buňky v kůži informují o teplotě neboporanění;


termoregulace - výměna tepla mezi organismem a okolím,tepelná izolace;skladování - kůže se podílí na látkové výměně a uchovávánítuků, vody, minerálů a vitamínů;vylučování - mazové a potní žlázy vylučují vodu, soli, tuky,oxid uhličitý a dusíkaté látky;vstřebávání - kůží pronikají látky rozpustné v tucích a dýchacíplyny;estetická funkce - vzhled a úprava kůže je jedním z prvníchznaků, kterých si při vzájemném kontaktu všímáme.


Dermatologika a transdermaliaDermatologikum je obecný název pro léčiva používanápři chorobách kůže.– příklady přípravků v rámci lékové formy:


Přísada do koupele, krém, gel, mast, kožní pasta,kožnípěna, šampón,kožní spray – roztok, kožní spray – suspenze, kožní spray –prášek,kožní roztok, suspenze, emulze, koncentrát pro přípravukožního roztoku, zásyp, roztok pro iontoforézu,transdermální náplast, kožní lak, kožní tyčinka, napuštěnýobvazový prostředek, koupel.


Dermatologika nejen slouží k léčbě onemocnění kůže, alepatří sem také léky, které mají za úkol kůži chránit přednepříznivými vlivy (vysychání, dráždění cizorodými látkami,UV zářením atd.).Jedná se o léky s místní aplikací, ponejvíce ve formě mastí,krémů, roztoků.Vzhledem k tomu, že kůže může být postižena obrovskouřadou chorob, je také skupina dermatologik výrazně obsáhláco do skupin používaných léků.Dermatologika se dělí do 11 skupin podle toho, na jakoukožní chorobu (soubor chorob) se používají.


DermatologikaD01 - Antimykotika k užití v dermatologiiD02 - Emoliencia a protektivaD03 - Preparáty k léčení ran a vředůD04 - Antipruritika včetně antihistaminik, anestetik atd.D05 - AntipsoriatikaD06 - Antibiotika a chemoterapeutika k užití v dermatologiiD07 - Kortikosteroidy, dermatologikaD08 - Antiseptika a dezinficienciaD09 - Prázdná hlavní terapeutická skupina.D10 - Přípravky k léčbě aknéD11 - Jiné dermatologické přípravky


První skupinou jsou antimykotika. Ta slouží k léčběpovrchových mykóz (kůže rukou, nohou, třísel, nehtů, vlasů).Druhou skupinou jsou emoliencia a protektiva, což jsoulátky, které mají za úkol kůži hydratovat a chránit jí přednepříznivými vnějšími vlivy (nadměrné vysoušení, tepelné a UVzáření atd.).Třetí skupinou jsou látky k léčení ran a vředů, kterév posledních letech zaznamenaly obrovský rozvoj a patří mezivelice účinné prostředky.Do čtvrté skupiny se řadí tzv. antipruritika (včetněantihistaminik a analgetik). Pruritus znamená svědění, jde tedyo látky omezující až potlačující svědění. To může být vyvolánořadou stavů ( kožní onemocnění, alergie, onemocnění jater,žlučových cest a mnoho dalších příčin).


Pátou skupinu tvoří látky zvané antipsoriatika, tedylátky sloužící k omezení projevů a léčbě lupénky.V šesté skupině jsou antibiotika a chemoterapeutikaužívaná v dermatologii. Tyto léky slouží k léčběpovrchových bakteriálních infekcí.Sedmou skupinou dermatologik jsou kortikosteroidyužívané v dermatologii. U nich se využívá jejichprotizánětlivého efektu nejčastěji v léčbě ekzémů, kterénereagují na jinou terapii.


Do osmé skupiny patří antiseptika a dezinficiencia, tedylátky sloužící k odstraňování choroboplodných zárodkůz povrchu kůže.Devátá skupina je v dnešní době prázdná.


V desáté skupině jsou přípravky proti akné. Jedná serůzné látky, které jsou schopny ovlivnit vznik, průběh anásledky akné (lokálně antibiotika, retinoidy,benzoylperoxid, kyselina azelaová). Pokud je aknédoprovázeno komplikacemi, případně se jednáo závažnější formy, podávají se antibiotika také celkově,někdy spolu s retinoidy.Jedenáctou skupinu tvoří jiné dermatologicképřípravky, tedy látky, které nemají výše zmíněné specifickéindikace.


Dermatologika mohou být i byliny určené pro kosmetickévyužití. Kosmetika zahrnuje byliny určené k péči o zdravoupleť a její udržení.Choroby kůže jsou často příznakem špatné látkové výměny,což úzce souvisí s kvalitou čištění krve ledvinami. Proto sekožní onemocnění často neléčí zevně, ale povzbuzenímvyměšovacích orgánů (játra a ledviny).Významného zlepšení stavu pokožky lze dosáhnoutpřeorientováním na čerstvou a na vitální látky bohatoupotravu.


VlasovákosmetikaPřírodní kosmetikaDekorativníkosmetika


Fototerapie v dermatologiiLéčba světlem v dermatologiiFototerapií se rozumí vystavení nemocného neionizujícímuultrafialovému záření k dosažení léčebného účinku. Používáse radiace UVB i UVA s různými šířkami pásem spektra arůzných kombinací.Fotochemoterapie je moderní metoda UV záření v kombinacis psoraleny, podávanými per os nebo lokální aplikací. Veformě tablet se podávají podle hmotnosti pacienta. Lokálně seaplikují na malé ložisko. Psoraleny zvyšují prostupnost kůžepro záření (obchodní název přípravku je Oxsoralen).


Nové trendy v léčbě ranMokré hojení“ ran je výrazně účinnější, než hojeníklasické, protože vlhké prostředí podporuje dělení apohyb buněk a udržuje stálou teplotu, což je zcelazásadní pro kvalitní a rychlé zhojení rány bez estetickýchnásledků. A právě rychlost a kvalita hojení je velmidůležitá i pro diabetiky.Patentovaná účinná látka Hemagel odlišuje od běžnýchgelů, protože odstraní z místa poranění volné kyslíkovéradikály a tím výrazně urychluje hojení.Hemagel vytvoří na povrchu rány elastickou vrstvuoddělující ji od vnějšího prostředí.


Suprasorb ® A obvaz z přírodníchalginátových vláken s vysokouabsorpční schopností.Způsob účinku: Suprasorb Avytváří při kontaktu s exsudátemnebo krví gel. Ionty Na+,obsažené v exudátu, jsouabsorbovány alginátem a iontyCa++ transportovány zpět dotkáně. Při tomto procesudochází k bobtnání a tímoptimálnímu přizpůsobeníSuprasorbu A konturám rány.


Dekubitus je poškození kůženásledkem lokálního působenítlaku, který způsobí ischemii anásledně neokysličení tkáně.Prevencí lze ovlivnit 95% všech dekubitů. Mezi nejdůležitějšípreventivní opatření patří: správné polohování pacientů,používání antidekubitnich pomůcek(antidekubitní matrace,pomůcky k podkládání zatěžovaných míst,…),správná nutrice,hygiena a hydratace kůže a nezanedbatelné místo zde mápoužívání esenciálních mastných kyselin – přípravekLINOVERA.


Mrtvé moře je unikátní, nejslanější bezodtokové jezero, ležícímezi Jordánskem a Izraelem. Je nejníže položeným místem nasvětě. Voda Mrtvého moře obsahuje 21 minerálů a stopovýchprvků, z nichž 12 se nenachází v žádném jiném moři. Tatoznačná koncentrace minerálů má příznivý účinek při léčběkožních, revmatických a dýchacích problémů. Bahno isůl mají blahodárné účinky na lidský organismus.Voda v Mrtvém moři hodněnadnáší...


http://leky.vitalion.cz/dermatologikum/http://www.dama.cz/tisk.php?id=10397http://www.zelenahvezda.cz/clanky-a-studie/odborne-clanky/hojeni-ran/linoverahttp://www.vlasy.info/099/obr/kofein-schema-mikroskop-vlas-vacku.jpghttp://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.eucerin.cz/media/http://www.obrazky.cz/?q=nehet&fulltext

More magazines by this user
Similar magazines