Duben 2012 - Richard Falbr

falbr.cz

Duben 2012 - Richard Falbr

Přehleddotačních programůa příležitostíČeská republikaa Ústecký krajduben 2012Pro kancelář poslance Evropského parlamentuRicharda Falbra zpracovala společnostAsistenční centrum, a. s., MostPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most


1. Úvodní slovoRichard Falbr, poslanec EPSkupina sociálních demokratů v EPVýbor pro zaměstnanost a sociální věciVýbor pro regionální rozvojVážení čtenáři,cílem informačního zpravodaje, jehož čtvrté letošní vydánímáte právě k dispozici, je usnadnit Vám orientaciv problematice dotačních a podpůrných programů.Tento materiál přehledně upozorňuje na vyhlašovanédotační programy a zajímavé akce pro podnikatele,vzdělávací instituce, města, obce a nevládní neziskovéorganizace. Má napomoci k tomu, abyste v rámciaktuálně vyhlašovaných programů získali finančníprostředky k uskutečnění Vašich záměrů, projektů a jinýchrozvojových akcí. Další vydávaná čísla rádi přizpůsobímeVašim přáním a připomínkám. Obracejte se s nimi namou kancelář sekretariat@ falbr.cz. Současně námmůžete posílat informace o zajímavých připravovanýchakcích, které rádi v příštích číslech otiskneme.Jak jistě sami poznáte, nechceme Vás zahltit přemírouúdajů, chceme, aby zpravodaj byl přehledný a srozumitelný,proto i v textu odkazujeme na další informační zdroje.Přeji Vám mnoho úspěšných projektůRichard Falbrposlanec Evropského parlamentuPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most


2. Informacez EvropskéhoparlamentuVážení čtenáři,zákonodárci vstoupili do druhého volebního poločasu, a takproběhly standardní změny na vedoucích pozicích v EP.Na místo Jerzyho Buzka byl do funkce předsedy Evropskéhoparlamentu zvolen charismatický M. Schulz z naší frakceSocialistů a demokratů v Evropském parlamentu.Předsedkyní výboru REGI zůstává Danuta Hübner, bývalákomisařka pro regionální politiku (2004-09). Jejíznovuzvolení jsem nesmírně přivítal, jelikož tento výborstále čeká pořádný kus práce vzhledem k připravovanýmzměnám politiky “EU 2014+” a Danuta je dle mého názoruten pravý člověk na svém místě.Na posledním březnovém plenárním zasedaní se hodnědebatovalo o rozšíření a zahraniční politice. Hledal se receptna otázku, jak se dostat z krize, kde poslanci reagovaliběhem plenární debaty na výsledky z posledního zasedáníEvropské rady, která tehdy formalizovala fiskální pakt EU.Bylo odhlasováno zřízení Výboru pro vyšetřováníorganizovaného zločinu, korupce a praní špinavých peněz,který se má zabývat prorůstáním organizovaného zločinudo hospodářství EU, její veřejné správy a finančních systémů.Poslanci dali také zelenou dovozu hovězího masa a tímtoukončili dvacetiletou obchodní válku mezi Evropou,USA a Kanadou.Ve výboru pro regionální rozvoj stále probíhá debatav souvislosti s připravovanou koncepcí kohezní politiky2014+. V říjnu roku 2011 přijala a představila Evropskákomise návrh legislativního balíčku, který vymezuje politikusoudržnosti EU pro období 2014-2020, která má lépereflektovat priority strategie Evropa 2020, zjednodušita sjednotit nařízení týkající se fondu soudržnosti astrukturálních fondů. Tento nový legislativní balíček se snažíreagovat na kritiku zaměřenou především na současnouarchitekturu politiky soudržnosti, a to jmenovitě jejíkomplexnosti, nízké míry koordinace s ostatními politikami,potřebou zvýšení efektivnosti výdajů a snížení byrokracie.Nový návrh představuje například zcela nový typ“tranzitních” regionů, partnerskou smlouvu mezi Komisía jednotlivými členskými státy, která stanoví jasně stanovenézávazky vedoucí ke společné a efektivní realizaci cílůstrategie Evropa 2020. Další připravovanou novinkou jevyplácení finančních prostředků odvíjející se od plněnípodmínek ex-ante (zavazují stát, aby měl vyřešeny svéekonomické, politické a legislativní podmínky, které zajistíefektivní využití finančních prostředků Evropské unie),ex-post (5% “výkonnostní rezerva” z každého fondu budeodložena a uvolněna jen těm členským zemím za programy,které splní stanovené cíle) a makroekonomicképodmíněnosti (sankce při neplnění ekonomických zásadPaktu stability a růstu, Konvergenčního programu pronečleny eurozony). Především poslední dvě zmíněnékondicionality jsou hlavním tématem rozprav, kritikyze strany Evropského parlamentu, Výboru regionů a dalšíchexpertních nevládních organizací. Konečný legislativníbalíček se bude odvíjet také dle množství finančníchprostředků, které budou vyčleněny z rozpočtu na politikusoudržnosti. O všem bude Evropský parlament a Evropskárada rozhodovat do roku 2013. Konkrétnější informaceo nových pravidlech a aktuálním děním ve výboru REGInaleznete v následujících číslech.Velice mě mrzí naprosto tristní pozice České republikyv čerpání evropských fondů, jež je se svými 26,14%na čtvrtém místě od konce. Tuto neblahou bilanci přisuzujipředevším neustálým změnám na konkrétníchministerstvech, kde probíhají “čistky”, které mají za následekodchod kvalifikovaných odborníků z veřejných institucído soukromého sektoru. Této situaci nepřispívá ani cílenáforma “outsourcingu”, kdy jsou práce na jednotlivýchministerstvech přeneseny na externí dodavatelskéspolečnosti. Není výjimkou, že smluvené hodinovéohodnocení za služby vykonané odborníky z jiných firem jenad hranicí 300€. Popírá to význam slova outsourcing, jež sepovažuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke sníženínákladů anebo k soustředění na hlavní činnosti firmyv zájmu zachování její konkurenceschopnosti. Můžeme sejen domnívat, proč tento stav vzniknul, ale víme, až kam nászavedl. Aktuální situace u tří operačních programů Doprava,Životní prostředí a Regionální OP Severozápad je velmižalostná a má velice alarmující charakter. Nejde zde “jen”o nedostatky týkající se fungování řídicích a kontrolníchsystémů, uplatňování pravidel u veřejných zakázek,administrativní kapacity, ale především o problémy objevujícíse při výběrech projektů a politického zasahovánído procesu. Prezentace české vlády, že je vše v pořádku,je sebeklam, či lež, která nás může přijít draze. Nemámev Evropě dobré jméno! Já ale stále věřím, že Českárepublika má potenciál je mít.Na shledanou opět příště.Váš Richard FalbrPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most


3. Obsah1. Úvodní slovo 22. Informace z Evropského parlamentu 33. Obsah 44. Strukturální fondy pro nové období 2007-2013 54.1. Úvod do problematiky SF EU 54.2 Rozdělení operačních programů pro nové období 54.3. Tematické operační programy | základní charakteristika 64.4. Regionální operační programy 74.5. Operační programy | Praha 74.6. Evropská územní spolupráce 85. Dotační programy pro rozvoj podnikání 95.1. Dotační programy a příležitosti 95.2 Dotační programy a příležitosti | Ústecký kraj 65.3. Dotační programy a příležitosti | celostátní 76. Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů 186.1. Stručný přehled programů pro nové období 2007-20 86.2. Dotační programy a příležitosti | Ústecký kraj 6.3. Dotační programy a příležitosti | Česká republika 57. Dotační programy pro rozvoj měst, obcí 47a nestátních neziskových organizací7. 1. Stručný přehled programů pro nové období 2007-20 77.2. Dotační programy a příležitosti | celostátní 607.3. Dotační programy a příležitosti | Ústecký kraj 787.4. Dotační programy a příležitosti | Ostatní kraje 79Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most


4. Strukturální fondypro nové období2007-20134.1. Úvod problematikySF EU4.1.1. Co jsou fondyEvropské unie?Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské asociální soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižovánírozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EUa míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů.Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie av období 2007-2013 může ke zlepšení životní úrovně svýchobyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard €, což jezhruba 752,7 miliard Kč. Pro srovnání: výše rozpočtu ČRpro rok 2007 je 1 040,8 miliard Kč. Podpora z fondů EU,kterou může Česká republika v období 2007-2013 čerpat,tak odpovídá 74 % státního rozpočtu ČR roku 2007.4.1.2. Kdo můžežádat o peníze?Projekty mohou předkládat obce, kraje, ministerstva,podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskovéorganizace, školy, výzkumná centra a další.4.1.3. Jak se rozdělujíprostředky?Prostředky jsou rozděleny do čtyř fondů:»»»»Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)Evropského sociálního fonduFondu soudržnosti (FS)Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkovaProjekty spolufinancované z fondů EU jsou realizoványprostřednictvím tematických a regionálníchoperačních programů.4.2. Rozdělení operačníchprogramů pro období2007-2013Na základě definovaných cílů a priorit Národníhorozvojového plánu České republiky pro období 2007-2013a Národního strategického referenčního rámce připravilaČeská republika pro využívání fondů Evropské unie letech2007-2013 celkem 26 operačních programů pro koncipované3 Cíle Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.Pro Cíl „Konvergence“Tematické operační programy»»»»OP Podnikání a inovaceOP Životní prostředíOP DopravaOP Vzdělávání pro konkurenceschopnostPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostStrukturální fondy pro nové období 2007-2013


»»»»OP Výzkum a vývoj pro inovaceOP Lidské zdroje a zaměstnanostIntegrovaný operační programOP Technická pomocRegionální operační programy»»»»»»»ROP NUTS II JihovýchodROP NUTS II JihozápadROP NUTS II MoravskoslezskoROP NUTS II SeverovýchodROP NUTS II SeverozápadROP NUTS II Střední ČechyROP NUTS II Střední MoravaPro Cíle „Národního strategického plánurozvoje venkova“»Program rozvoje venkovaPro Cíl „Regionální konkurenceschopnosta zaměstnanost“»»OP Praha KonkurenceschopnostOP Praha AdaptabilitaPro Cíl „Evropská územní spolupráce“»»»»»INTERACT IISíťový operační program ESPON 2013 (všechny členskéstáty, Norko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island,kandidátská státy EU)OP Meziregionální spolupráce (všechny členské státy)OP Nadnárodní spolupráceOP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko»»»»OP Přeshraniční spolupráce ČR - PolskoOP Přeshraniční spolupráce ČR - RakouskoOP Přeshraniční spolupráce ČR - SaskoOP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko4.3. Tematické operačníprogramy – základnícharakteristikaTematické (sektorové) operační programy navazujína rozvojovou strategii a cíle politiky soudržnosti definovanév Národním rozvojovém plánu ČR pro období 2007-13. SOPpřevádí jednotlivé priority NRP do konkrétních oblastípodpor, které jsou přesně věcně vymezeny a navzájemodděleny. Společně však tvoří OP jeden logický celek oblastípodpory z fondů EU. Sektorové operační programy se budourealizovat ve všech regionech soudržnosti ČR (tzv. regionechNUTS II.) s výjimkou hl. m. Prahy.4.3.1. Zaměření podporSektorových operačníchprogramů (dle priorit NRP)»»»»»Konkurenceschopný podnikatelský sektorPodpora výzkumu, vývoje a inovacíRozvoj udržitelného cestovního ruchuVzděláváníZvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti»»»»»»»»Posilování sociální soudržnostiRozvoj informační společnostiChytrá veřejná správaOchrana a zlepšení kvality životního prostředíZlepšení dostupnosti dopravyVyvážený rozvoj regionůRozvoj městských oblastíRozvoj venkovských oblastíPro programové období 2007-13 se připravuje 7 sektorovýchOP - dle jednotlivých věcných priorit rozvoje regionů ČR.Prostřednictvím těchto 7 SOP, 7 ROP a OP Technická pomocje v ČR realizován cíl Konvergence politiky soudržnosti EU.Řídícím orgánem odpovědným za řádnou realizacisektorového operačního programu je vždy věcně příslušnýministerský resort.Operační programŽivotní prostředíDopravaPodnikání a inovaceVěda a výzkumpro inovaceVzděláváníLidské zdroje azaměstnanostIntegrovaný OPTechnická pomocŘídicí orgánMinisterstvo životního prostředíMinisterstvo dopravyMinisterstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo školstvíMinisterstvo školstvíMinisterstvo práce asociálních věcíMinisterstvo pro místní rozvojMinisterstvo pro místní rozvojPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostStrukturální fondy pro nové období 2007-2013


4.4. Regionálníoperační programyRegionální operační programy navazují na systémsektorových programů a své podpory směřují k řešeníproblémů vázaných na konkrétní region ČR. Podporují takvyužití potenciálu daného území a přispívají k jehovyváženému rozvoji.»4.5.1. Zaměření podporModernizace a zlepšení podmínek pro obyvateleve městech a na venkově, související s rozvojemhmotného prostředí, lidských zdrojů, kulturya volnočasových aktivit, přispívajících ke zvýšeníatraktivity těchto území pro hospodářský rozvoj.Pro programové období 2007-13 se připravuje 7 regionálníchOP - pro každý region soudržnosti ČR. Prostřednictvímtěchto 7 ROP, 7 SOP a OP Technická pomoc je v ČR realizováncíl Konvergence politiky soudržnosti EU. Řídicím orgánemodpovědným za řádnou realizaci regionálního operačníhoprogramu je Regionální rada příslušnéhoregionu soudržnosti.Operačních programůpro Prahu (Specifické cíle OP)OP Praha - Konkurenceschopnost»»Zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačníchslužeb a zkvalitnění životního prostředí.Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojema efektivním využitím svého inovačního potenciálu.4.4.1. Globální cíl regionálníchoperačních programůGlobálním cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR,zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivitypro investice a posílení kvality života obyvatel,při respektování vyváženého a udržitelného rozvojeregionů vycházející z využití jejich potenciálu.4.4.2. Zaměření podporRegionálních operačníchprogramů (Specifické cíle ROP)»»»Modernizace technické infrastruktury zvyšujícípřitažlivost regionu pro investice při zohledňováníochrany životního prostředí.Zvýšení prosperity regionu vytvářením prostředípro rozvoj malých a středních podniků včetně prostředípro inovace a vytváření nových pracovních příležitostí.Zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářsképrosperitě regionu a na vytváření pracovních příležitostí.4.5. Operační programy –PrahaHlavní město Praha má jako jediný region soudržnosti ČR(tzv. region NUTS II) nárok realizovat programy pomociv rámci cíle Regionální konkurenceschopnosta zaměstnanost.Operační programy pro Prahu jsou zaměřeny na podporukonkurenceschopnosti regionu a to zejména prostřednictvímzkvalitnění městského prostředí, zlepšení dostupnostidopravních a telekomunikačních služeb a inovačníhopotenciálu města.Cílem OP je současně zvyšování zaměstnanosti, rozvoj trhupráce a podpora kvalifikované a konkurenceschopnépracovní síly a v neposlední řadě integrace vyloučenýchskupin obyvatelstva.OP Praha - Adaptabilitaa zaměstnanost»»»»»»Zvýšení adaptability pracovníků a zaměstnavatelů.Zlepšení přístupu k zaměstnánía prevence nezaměstnanosti.Posílení integrace osob ohrožených sociální exluzí, rozvojinstitucí a kvality služeb zaměřených na sociální integracia odstraňování bariér znesnadňující účast na trhu práce,včetně diskriminace podle pohlaví.Podpora celoživotního učení.Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejnésprávy a veřejných služeb.Podpora mezinárodní spolupráce.Pro programové období 2007-13 jsou připraveny 2 OPpro hl. m. Prahu - dle jednotlivých zdrojových fondů EU(ERDF a ESF). Prostřednictvím těchto 2 operačníchprogramů je v ČR realizován cíl politiky soudržnosti EURegionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Řídicímorgánem odpovědným za řádnou realizaci OP pro Prahu jeMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR, zprostředkujícímsubjektem je Magistrát hl. m. Prahy.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostStrukturální fondy pro nové období 2007-2013


4.6. Evropská územníspolupráce4.6.1. Od iniciativy ES Interregk Cíli 3»»»»»»»»»ESPON 2013INTERACT IIOP Meziregionální spolupráceOP Nadnárodní spolupráceOP Přeshraniční spolupráce ČR - BavorskoOP Přeshraniční spolupráce ČR - PolskoOP Přeshraniční spolupráce ČR - RakouskoOP Přeshraniční spolupráce ČR - SaskoOP Přeshraniční spolupráce ČR - SlovenskoV programovém období 2007-2013 se Iniciativa ES Interregstává samostatným Cílem strukturálních fondů. Jedná seo Cíl 3, nazvaný Evropská územní spolupráce (EuropeanTerritorial Cooperation).V rámci Cíle 3 budou realizovány programy pro přeshraniční,nadnárodní a meziregionální spolupráci, tedy pokračováníIniciativ ES Interreg IIIA, Interreg IIIB a Interreg IIIC. Dálebudou také pokračovat síťové programy ESPON a INTERACT.Největší část finanční alokace pro Cíl 3 připadne přeshraničníspolupráci. Všechny programy budou financoványz Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).4.6.2. Přeshraniční spolupráceV rámci cíle Evropská územní spolupráce budev programovém období 2007-2013 realizováno5 bilaterálních operačních programůPřeshraniční spolupráce:»»»»»ČR - SaskoČR - BavorskoČR - RakouskoČR - SlovenskoČR - PolskoCílem programů přeshraniční spolupráce je podporahospodářské a sociální integrace příhraničních územíprostřednictvím odstraňování přetrvávajících bariéra posilování jejich rozvojového potenciálu. Budouposilovány vzájemné hospodářské, společenské a kulturnívztahy, společná péče o přírodní bohatství, rozvojcestovního ruchu a budování flexibilního trhu práce.Specifickými cíli programů přeshraničníspolupráce jsou:1. Rozvoj místního podnikatelského prostředí a rozvojcestovního ruchu v příhraničí.2. Posilování dostupnosti dopravy a informačnícha komunikačních sítí.3. Ochrana životního prostředí, podpora obnovitelných zdrojůenergie, předcházení vzniku ekologickýcha technologických rizik.4. Rozvoje měst a venkova.5. Rozvoj spolupráce, podpora vzdělání, výzkumu a vývoje,kultury, podpora integrace trhu práce a sociálního zařazení apodpora malých místních iniciativ, socioekonomických aktivits cílem podpořit projekty typu „people to people”.Bližší informace:www.strukturalni-fondy.czŘídicím orgánem operačních programů přeshraničníspolupráce je Ministerstvo pro místní rozvoj.V rámci programů přeshraniční spolupráce budoupodporovány bilaterálně, vždy s příslušnou partnerskouzemí, dohodnuté priority zajišťující společná řešeníve stanovených oblastech (konkrétní vymezení budesoučástí každého operačního programu).Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostStrukturální fondy pro nové období 2007-2013


5. Dotační programypro rozvoj podnikání5.1. Dotační programya příležitosti»»Minimálně 60 % z celkové investice musí směřovatdo pořízení nového strojního vybavení.Žadatel musí mít v době podání žádosti zajištěné zdrojefinancování s tím, že minimálně 50 % z hodnoty minimálnívýše investice musí financovat z vlastních zdrojů.5.1.1. Aktuální | duben 2012»Splnění výše uvedených podmínek do 3 let od dataudělení podmínek.Investiční pobídky pro sektorzpracovatelského průmysluNa základě Zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů.A B CMinimální výše investice (mil. Kč) 50 60 100Minimální krytí vlastním kapitálem(mil. Kč)Minimální % investice do nových strojůz celkové výše investicePlatnost: 1. 1. - 30. 6. 201225 30 5060 60 60Vyhlašovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČRStručný cíl a zaměření programu:Cílem programu je podpora investorů (tuzemskýchi zahraničních) zavádějící novou výrobu nebo rozšiřujícístávající výrobu v oblasti zpracovatelského průmyslu v ČR.Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):»»Investice spojené se zavedením nové nebo rozšířenímstávající výroby.Minimálně 60 % celkové investice musí směřovatdo nového strojního zařízení.Základní podmínky:»»Podnikatelský subjekt působící v oblastizpracovatelského průmyslu.Minimální výše investice od 50 mil. do 100 mil. Kčdle regionu realizace projektu.Další podmínky:»»»»Příjemce nezahájí práce na projektu a nebude přijímatnové zaměstnance před vydáním potvrzení o registracizáměru ze strany CzechInvestu.Příjemce pobídek zachová investici po dobu nejméně5 let od splnění základních podmínek.Příjemce hmotné podpory na pracovní místa zachovápočet nově vytvořených pracovních míst po dobunejméně 5 let ode dne prvního čerpání hmotné podpory.Výroba bude šetrná k životnímu prostředí.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj podnikání


Podpora (typ, max., min):I. Sleva na dani z příjmů právnických osob:»»Úplná sleva na dani z příjmu až po dobu 5 let(nově vzniklé společnosti).Částečná sleva na dani z příjmu až po dobu 5 let(expandující společnosti).II. Hmotná podpora vytvářených pracovních míst:»50 tis. Kč na jedno nové pracovní místo v regionech (A).III. Hmotná podpora na školení a rekvalifikace:»Ve výši 35 % (25 % - velké podniky, 35 % - střednípodniky, 45 % - malé podniky) nákladů na školenía rekvalifikace v regionech nejvíce postiženýchnezaměstnaností (A).IV. Poskytnutí pozemku vybaveného infrastrukturouza zvýhodněnou cenu»»V případě podpory z bodu IV. a V. je možné realizovatzvýhodněný převod pozemku nebo pozemku vybavenéhoinfrastrukturou vlastněného státem, nebo jehoorganizačními složkami (nejčastěji pozemkovým fondemČR) či obcemi, a to v závislosti na souhlasu vlastníkůpozemku s takovýmto zvýhodněným převodem.Za veřejnou podporu je považován rozdíl mezi kupnía tržní cenou pozemku.Celková hodnota výše uvedených investičních pobídek nesmípřekročit maximální výši veřejné podpory, jejíž výše jevyjádřena procentuálním podílem z investicedo dlouhodobého hmotného a nehmotného majetkudle regionální mapy veřejné podpory. Hmotná podporana školení a rekvalifikaci se do maximální výše veřejnépodpory nezapočítává a má svou vlastní maximální výši.Regionální mapa veřejné podpory v ČR – maximálníveřejná podpora:»»»»»Praha 0%Ostatní regiony 40%Jihozápad 30 %Maximální míra veřejné podpory pro investiční projekty,u kterých uznatelné náklady nepřesahují 50 mil. EUR,se v případě malých podniků zvyšuje o 20 % a u středníchpodniků o 10 %. Maximální míra veřejné podporypro investiční projekty, u kterých uznatelné nákladypřesahují 50 mil. EUR, je upravena Pokyny pro regionálnípodporu 2007-2013.Maximální míra veřejné podpory pro investiční projektyrealizované v převážné míře v oborech, které nespadajípod kódy DG, DK, DL nebo DM odvětvové klasifikaceekonomických činností (OKEČ), činí 75 % maximální míryveřejné podpory v jednotlivých regionech.Maximální míra veřejné podpory dle oborůOKEČ průmyslu100 % hodnoty podpory 75 % hodnoty podporyDG - Chemickýa farmaceutickýDK - Výroba strojů a zařízeníDL - Výroba elektrickýcha optických přístrojůDM - Výroba dopravníchprostředkůDA - Potravinářskýa tabákovýDB, DC - Textilní, oděvnía kožedělnýDD - DřevozpracujícíDE - Papírenskýa polygrafický,vydavatelské činnostiDF - Koksování, rafinérskézpracování ropy, výrobajaderných paliv,radioaktivních prvkua sloučeninDH - Gumárenskýa plastikářskýDI - Sklářský, keramickýa stavební hmotyDJ - Výroba kovůDN - Ostatní oboryDatum předpokládané výzvy /uzávěrky:» Průběžné odevzdávání žádostí.» Současné podmínky jsou platné: 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012V roce 2012 je očekávána změna podmínekprogramu, a to v souladu s připravovanounovelou Zákona o investičních pobídkách. Návrhmateriálu byl schválen vládou ČR dne 19. 10. 2011a postoupen k dalšímu projednání v Poslaneckésněmovně Parlamentu České republiky.Bližší informace:www.mpo.cz, www.czechinvest.orgPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj podnikání10


ICT V PODNICÍCH, Operačníprogram podnikání a inovaceVyhlašovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČRStručný cíl a zaměření programu:Cílem tohoto programu je podpořit konkurenceschopnostmalých a středních podniků prostřednictvím kvalitativněvyššího využití jejich potenciálu v oblasti pořizovánía rozšiřování informačních systémů.Kdo může žádat:» Malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobějdoucí zdaňovací období.» Ekonomická činnost žadatele musí směřovatdo následujících oblastí: zpracovatelský průmysl, úpravaodpadů, poštovní a kurýrní činnosti, vydavatelskéčinnosti, výzkum a vývoj v oblasti přírodnícha technických věd, oblast opravy počítačů a výrobků.» Projekt musí být realizován na území České republiky,mimo území hl.m. Prahy.Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):» Zavádění a rozšiřování informačních systémůpro zvyšování vnitřní efektivity podniků.» Zavádění a rozšiřování informačních systémů prozvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů.» Rozvoj a zdokonalování technické infrastrukturya základního programového vybavení.» Zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývojinových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií.» Zavádění a rozšiřování outsourcingu informačníchsystémů nebo jeho částí v podnicích.Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):Hmotný majetek a jeho technické zhodnocení:»»HW a sítě - servery, stacionární a přenosné počítače,tiskárny, komunikační a síťová zařízení (vysílače,směrovače, přepínače), specializovaná koncová zařízení(tablet, scanner, kamera, PDA apod.) a lokální sítě.Ostatní stroje a zařízení, které lze označit za část IS/ICT,ale dle účetní klasifikace nespadají pod hardware (čtečkyčárových kódů, čipových karet, komunikační zařízenípoužívaná k IP telefonii nebo ke komunikacipřes internet).Nehmotný majetek:»»»»»»Software a data (programy a aplikace, licence, nákup dat,databází a jejich aktualizace včetně dalších poplatků(instalace, maintenance atp.) a nezbytné nákladyna implementaci (programování, reengineering procesův souvislosti s realizací projektu atp.).Práva duševního vlastnictví (externí nákup znalostí,postupů nutných k podnikatelské činnosti(nepatentované know-how, operativní nebo patentovanélicence na know-how, patenty apod.).Služby poradců, expertů, studie (max. 50% dotace).Ostatní služby (Outsourcing - v max. trvání 12 měsíců,v režimu de minimis).Tvorba webových stránek (Max. do výše 150 tis Kč,v režimu de minimis).Povinná publicita.Specifické podmínky (pokud jsou):» Pouze pro MSP.» Nesmí být realizováno na území hl. města Prahy.Podpora (typ, max., min):» Dotace 0,35 - 10 mil. Kč.» Procentuální výše podpory až 60 %.(podle mapy intenzity veřejné podpory).Datum předpokládané výzvy /uzávěrky:» Příjem registračních žádostí: 16. 1. 2012 – 17. 2. 2012» Příjem plných žádostí: 1. 2. 2012 – 15. 5. 2012Bližší informace:www.mpo.cz; www.czechinvest.orgŠkolící střediska,Operační program podnikání a inovaceVyhlašovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČRStručný cíl a zaměření programu:Cílem programu je prostřednictvím zajištění kvalitníhozázemí pro vzdělávání zvýšit konkurenceschopnostpodnikatelských subjektů ve vymezených sektorecha rovněž i zaměstnatelnost jednotlivců v souladu s potřebamivyplývajícími ze zavádění nových technologií a inovací,výrobních procesů a postupů, rozšiřování kapacita odborného růstu zaměstnanců ve vztahu k efektivitěa kvalitě výroby či služeb. Rozvojem infrastruktury pro RLZbude v rámci potřeb sektorů zajištěno další udržování,prohlubování a zvyšování odborných znalostí zaměstnancůi zaměstnavatelů, dále pak jejich manažerských, technických,jazykových a dalších dovedností.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj podnikání11


Vhodný žadatel:» Podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti (omezeníz hlediska CZ-NACE: zpracovatelský průmysl, energetika,stavebnictví, aktivity spojené s informačnímia komunikačními technologiemi, technologické zkouškya analýzy, manipulace s nákladem a skladování,architektonické a inženýrské činnosti apod.).» Sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení.» Obecně prospěšné společnosti nebo občanská sdružení.» Sdružení právnických osob nebo podnikatelská, oborová,odvětvová nebo profesní komory.» Vzdělávací instituce (mimo systém formálníhovzdělávání).Forma a výše podpory:» Forma: nevratná dotace.» Výše podpory: min. 0,5 mil. Kč, max. 100 mil. Kč.» Míra podpory je dána regionální mapou platnoupro období 2007-2013 (podporovány všechny regionykromě Prahy).Na co lze získat podporu (podporované aktivity):» Výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace, vybavenía zařízení infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvojlidských zdrojů podnikatelských subjektůve vybraných sektorech.Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):» Nákup či úprava nemovitostí.» Výstavba či rekonstrukce objektů.» Technická a dopravní infrastruktura.» Projektová dokumentace.» Školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání.» Školicí programy, software.Specifika a omezení:» Výdaje jsou způsobilé nejdříve v den přijatelnosti projektu(stanovuje CzechInvest).» Ve školicím středisku budou vzděláváni předevšímzaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajícíve vybraných sektorech.» Projekt musí být realizován na území České republikymimo území hl.m. Prahy (sídlo zde být může).Termín výzvy/uzávěrky:» Datum vyhlášení výzvy: 1. 5. 2011» Příjem registračních žádostí: 1. 6. 2011 - 15. 3. 2012» Poskytovatel dotace, z důvodu vysokého počtuRegistračních žádostí ve II. Výzvě – prodloužení programuŠkolicí střediska, pozastavuje příjem těchto žádostí k datu15. 9. 2011. Opětovné spuštění příjmu Registračníchžádostí bude záviset na alokaci této výzvy ve vztahuk vyhodnoceným projektům.» Příjem plných žádostí: 1. 7. 2011 - 15. 6. 2012Program veřejných zakázekve výzkumu, experimentálním vývojeinovacích pro potřeby státní správy„BETA“Poskytovatel:Technologická agentura České republiky (dále jen TAČR)Oblast zaměření:Podpora veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálnímvývoji a inovacích pro potřeby státní správy.Cíl programu:Program je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovacíurčených pro specifické potřeby1 orgánů státní správy,které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývojea inovací. Jedná se o tyto úřady:»»»»»»»»»Český báňský úřadČeský úřad zeměměřičský a katastrálníMinisterstvo dopravyMinisterstvo práce a sociálních věcíMinisterstvo pro místní rozvojMinisterstvo vnitraMinisterstvo zahraničních věcíMinisterstvo životního prostředíStátní úřad pro jadernou bezpečnostCílem programu je zdokonalení současných praxí, metodik,regulačních mechanismů, dozorových činností, stejně jakozískání nových poznatků, dovedností, služeb, informačnícha řídicích produktů a postupů, které budou určeny pro výkonstátní správy a povedou k vyšší inovativnosti, tj. ke zvýšeníkvality, dovolující zvýšit udržitelnost a prosaditelnost, a téži ke zvýšení hospodárnosti této činnosti.Podporované aktivity jsou:» Vytváření modelů, novel právních norem a strategií proaktuální politiku státu, v národním i evropském kontextu.» Návrh metod vyhodnocování účinnosti těchto politika strategií k získání zpětné vazby.» Tvorba podkladů pro budoucí směřování politik za účelemzkvalitnění výkonu státní správy a efektivní alokaceveřejných prostředků.Kdo může žádat:» Podniky - právnické i fyzické osoby, které vykonávajíhospodářskou činnost a které řeší projekt samostatněnebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokážíschopnost projekt spolufinancovatz neveřejných prostředků.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj podnikání12


»Výzkumné organizace - právnické osoby, které splňujídefinici výzkumné organizace dle Rámce a Zákonaa které řeší projekt samostatně nebo ve spoluprácis dalšími účastníky a prokáží schopnost projektspolufinancovat z neveřejných prostředků.Kolik lze získat na jeden projekt(forma a výše podpory):» Podpora je poskytována formou nevratné dotace,a to grantovým systémem (ex-ante financování).» Maximální míra podpory na jeden projekt činí 100 %celkových uznaných nákladů.» Maximální výše podpory na jeden projekt není uvedena.Veřejná soutěž bude vyhlášena vždy v každém kalendářnímroce 2011 až 2015 se zahajováním poskytování podporyvždy v následujících letech po vyhlášení veřejné soutěže.Stanovená délka řešení projektů je vždy min. 12 měsíců,max. 36 měsíců.Forma podávání žádostí:» Elektronické podání žádosti pomocí stránek www.tacr.cz- uzamčení žádosti a její tisk.» Prostřednictvím elektronického systému a v jednomvyhotovení v listinné podobě v uzavřené obálcena podatelnu TAČR.Termín výzvy / uzávěrky:» Výzva bude vyhlášena pravděpodobně v listopadua příjem žádostí by měl pravděpodobně trvat 1,5 měsíce.» Na první výzvu se předpokládá alokace zdrojůve výši 80 mil Kč.Bližší informace:www.tacr.czKdo může žádat:Jakákoliv organizace, která splňuje definici výzkumnéorganizace dle Rámce Společenství pro VaVaI:a) Hlavním účelem je:»»Provádět základní výzkum, aplikovaný výzkumnebo experimentální vývoj.Šířit výsledky výše uvedených činností prostřednictvímvýuky, publikování nebo převodu technologií.b) Veškerý zisk subjektu z činností uvedených v boděa) je zpětně investován do těchto činností.c) Podniky (jakožto subjekty vykonávající hospodářskéaktivity1), které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt,např. jako podílníci nebo členové, nemají žádný přednostnípřístup k výzkumné infrastruktuře tohoto subjektu nebok výsledkům vytvořeným tímto subjektem.Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):» Osobní náklady - na VaV zaměstnance, technicképracovníky a ostatní podpůrný personál.» Náklady na pořízení hmotného majetku - v rozsahua na období, kdy je využíván pro výzkumný projekt,příp. jeho odpisy.» Náklady na pořízení nehmotného majetku - v rozsahua na období, kdy je využíván pro výzkumný projekt,příp. jeho odpisy.» Další provozní náklady - materiál, drobnýhmotný majetek.» Náklady na služby - vzniklé v přímé souvislosti s řešenímprojektu (pronájem přístrojů, testování, údržba přístrojů,poradenství související s ochranou průmyslovéhovlastnictví, publikace výsledků projektu, atd.).» Doplňkové (režijní) náklady - administrativní náklady,výdaje na pomocný personál a infrastrukturu,energii a služby atp.Podpora pre-seed aktivit,Operační program Výzkum a vývojpro inovace OP VaVpIPoskytovatel:MŠMT ČR, zprostředkující subjekt: CERA (útvar MŠMT)Oblast zaměření:Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochranajejich duševního vlastnictví.Cíl programu:» Cílem programu je podpora komercializace nadějnýchtechnologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem,které vznikají na vysokých školácha výzkumných institucích.d) Hospodářské a nehospodářské činnosti2 jsou v rámcisubjektu účetně odděleny a nedochází k financováníhospodářských činností z činností nehospodářských (včetněpovinnosti využít zisk z nehospodářských činností pouzek těmto činnostem).»»Další organizace zabývající se specializovanými činnostmidle podporovaných aktivit této výzvy, 100 % vlastněnésubjektem splňujícím definici výzkumné organizace.Sídlo nebo bydliště příjemce podpory musí být v Českérepublice a projekt musí realizovat jinde než v Praze.Následující subjekty se považují bez dalšího prokazováníza subjekty splňující podmínky uvedenépod písmenem d) a e):»»Veřejné a státní vysoké školy provádějící výzkum a vývoj.Veřejné výzkumné instituce.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj podnikání13


Kolik lze získat na jeden projekt(forma a výše podpory):» Dotace 100 % ze způsobilých výdajů (ZV).»»»Min. výše celkových ZV je 3 mil. Kč a max. výšecelkových ZV je 60 mil. Kč.Min. výše ZV jedné individuální aktivity musí být1 mil. Kč a max. výše ZV jedné individuální aktivitymusí být 20 mil. Kč.Celkové náklady nesmí překročit 1,1 mld. Kč.Na co lze získat podporu (podporované aktivity):a) Vytvoření a rozvoj realizačních týmů pro komercializacinadějných technologií a vynálezů pro každouindividuální aktivitu.b) Konzultantské, právní a finanční služby (coaching,zaškolení pracovníků s využitím zahraničního know-how,studie, průzkum trhu, ochrana duševního vlastnictví,přihláška patentu/užitného vzoru, rozpracování businessplánu, práce s potenciálními investory, příprava smluv apod.).c) Aktivity vedoucí k realizaci ověření koncepce(Proof of Concept) a komercializaci:»Ověření technické proveditelnosti (vývoj prototypu nebofunkčního vzoru, testování v laboratořích včetněpronájmu unikátních zařízení a technologií).» Ověření komerční stránky (podrobný tržní průzkuma business plán, způsob nakládánís duševním vlastnictvím).» Příprava komercializace (výzkumná spolupráce – hledánía nalezení komerčního partnera, licencování, přípravazaložení startup nebo spin off společnosti).d) Stabilizace nebo rozvoj systému a organizační strukturypodporující komercializaci výsledků VaV a ochranuduševního vlastnictví.e) Další aktivity směřující k zabezpečení centerpopularizace a služeb spojených s jejich pořizováním.Jaké výdaje je možné podpořit(způsobilé výdaje - ZV):» Příprava projektu - služby expertů, poradců při přípravěprojektu (např. předběžný průzkum trhu, analýzapodmínek tržního uplatnění, příprava návrhu plánukomercializace), náklady na výběrová řízení s tímsouvisející a příspěvek na mzdy odbornéhoa realizačního týmu (max. 8 % ZV).» Nákup nehmotného majetku (práva průmyslovéhovlastnictví – know-how, licence, software).» Hmotný a nehmotný majetek vytvořený realizací projektu.» Provozní náklady (výdaje na spotřební materiál v rozsahunezbytně nutném pro realizaci projektu, energiepřiřaditelná k projektu, nájem prostor a zařízení).» Externě nakupované služby a poplatky (patentovépřihlášky a poplatky, podání užitného vzoru, hledáníkomerčního partnera, licencování, příprava založenístartup společnosti, coaching, zaškolení pracovníků,studie, průzkum trhu apod., výdaje na externěnakupované služby auditorů nebo účetních).» Příspěvek na mzdy v souvislosti s realizací projektu.» Povinná publicita (max. 0,5 % ZV).» Propagace (propagace nad rámec povinné publicity– pracovní cesty, konference a semináře spojenés prezentací produktu pro komercializaci) (max. 2 % ZV).Důležité informace k projektu:» Studie proveditelnosti a některé přílohy nutno dodat v AJ.» Nákup DHM nelze, ale lze pronajmout výzkumné zařízení.» Všechny individuální aktivity jednoho projektu musíspadat do jedné z prioritních oblastí VaV ČR (dříve DZSV).» Jeden žadatel může podat více projektů, ale vždy jenjeden projekt do stejné prioritní oblasti VaV ČR.» Z fáze Proof of Concept by mělo do druhé fáze (fázekomercializace) postoupit cca 50% původně plánovanýchaktivit ve fázi Proof of Concept, tzn. bude vydán dodatekrozhodnutí a krácena celková plánovaná dotace.Doba realizace projektu a způsobilost výdajů:» Způsobilost výdajů na přípravu projektu můževzniknout před vydáním rozhodnutí, nejdříve všakaž po datu 1. 1. 2011.» Ostatní výdaje jsou způsobilé až ode dne vydáníRozhodnutí o poskytnutí dotace.» Projekty musí být ukončeny nejpozději do 30.6.2015.Výzva:» Výzva pro předkládání projektů byla vyhlášena dne18. 1. 2012 a příjem žádostí bude v termínu1. 3. 2012. – 16. 4. 2012.Alokace:» Plánovaná alokace na výzvu je 380 mil. Kč.Bližší informace:www.msmt.czAktualizováno!ROZVOJ, Operační programpodnikání a inovaceVyhlašovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČRStručný cíl a zaměření programu:Podpora růstu výkonů a konkurenceschopnosti MSPv regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti vedoucíke zlepšení jejich pozice na trhu a v souvislosti s tími k udržení, případně růstu počtu pracovních míst.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj podnikání14


Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):» Pořízení nových technologických zařízení s vyššímitechnickými a užitnými parametry, či realizace projektůzvyšujících efektivnost procesů.Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):» Dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízenívčetně software zajišťujícího jejich funkčnost, kterénebyly předmětem odpisu.» Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízenípatentových licencí souvisejících s nákupemstrojů a zařízení.Specifické podmínky (pokud jsou):» Žadatelem může být pouze malý a střední podnik, kterýmá uzavřena min. 2 po sobě jdoucí zdaňovací období.» Aktivity (projekt) žadatele se projevujíve zpracovatelském průmyslu.» Projekt žadatele musí být realizován v regionech sesoustředěnou podporou státu na období 2010 - 2013(dle usnesení vlády ze dne 22. 2. 2010):» Strukturálně postižené regiony - okresy Most,Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem, Karviná,Nový Jičín, Sokolov.» Hospodářsky slabé regiony - okresy Tachov,Hodonín, Třebíč, Bruntál, Děčín, Jeseník, Přerov,Šumperk, Znojmo, Blansko, Ralsko, Milovice-Mladá.» Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností- okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Louny,Svitavy, Ostrava-město, Kroměříž, Vsetín; obces rozšířenou působností Ostrov, Frýdlant, Králíky,Světlá nad Sázavou, Šternberk, Uničov,Valašské Klobouky, Vítkov,» Regiony s vyšší mírou nezaměstnanosti - okresyLitoměřice, Karlovy Vary, Opava, Český Krumlov,Nymburk, Olomouc, Příbram, Ždár nad Sázavou,Prostějov, Liberec, Břeclav.Podpora (typ, max., min):» Dotace 1 - 20 mil. Kč.» Procentuální výše podpory 40 - 60 %. (podle mapyintenzity veřejné podpory).Datum výzvy /uzávěrky:» Vyhlášení výzvy: 15. 11. 2011» Příjem registračních žádostí: z rozhodnutí poskytovateleje příjem posunut pravděpodobně na duben 2012» Příjem plných žádostí: květen 2012Bližší informace:www.mpo.cz; www.czechinvest.orgPřipravované:Aktualizováno!NEMOVITOSTI,Operační program podnikání a inovaceVyhlašovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČRStručný cíl a zaměření programu:Cílem programu je stimulovat vznik a rozvoj podnikatelskýchnemovitostí včetně související infrastruktury a přispět takke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšeníinvestičního a životního prostředí.Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):» Projekt přípravy zóny – vznik připravených plochpro výstavbu výrobního areálu.» Projekt výstavby nájemního objektu – vznikne novýobjekt určený k pronájmu, pouze pro obec, kraj.» Projekt rekonstrukce objektu – dojdek rekonstrukci objektu.» Projekt vyhotovení proj. dokumentace – dojdek vytvoření dokumentace projektové přípravya projektové dokumentace, do 3 až 5 let (dle velikostipodniku je třeba začít stavbu).Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):» Úpravy pozemků a odstranění nevyužitých staveb.» Rekonstrukce a modernizace staveb.» Inženýrské sítě a účelové komunikace(komunikace uvnitř areálu).» Projektová dokumentace stavby.» Služby – inženýrská činnost ve výstavbě,architektonická soutěž (zahrnují se do ceny stavby).Specifické podmínky (pokud jsou):» Prokázaná vlastnická práva k nemovitostem, kteréjsou předmětem projektu.» Projekt musí být realizován na území ČRmimo hl. m. Prahy.» Projekt neporušuje horizontální politiky EU, zejménarovné příležitosti mezi muži a ženami a udržitelný rozvoj.» Žadatelem je podnikatel (FO i PO) zapsanýdo obchodního rejstříku, obec, kraj.» Má ke dni podání registr. žádosti uzavřená min. 2po sobě jdoucí účetní období.» Nemá nedoplatky vůči orgánům státní správyani vůči svým zaměstnancům.» Není v likvidaci, konkurzu, insolvenčním řízení apod.» Splňuje kritéria ratingu, finanční zdraví příjemcenesmí být nižší než C+.» Projekt musí být v souladu s platnou územněplánovací dokumentací.» Výstupy projektu nesměřují do nepodporovaných oblastí.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj podnikání15


Podpora (typ, max., min):»»Dotace 1 - 20 mil. Kč.Procentuální výše podpory 40 - 60%. (podle mapyintenzity veřejné podpory).Dle jednotlivých projektů výši podpory a omezení zobrazuje následující tabulka:Typ projektu Max. výše podpory dle příjemce Omezení / limity Smí využívatMP SP VP ÚSC VelikostplochyMax. výše dotacena jednotkuPříprava zóny 60% ZV 50% ZV 40% ZV - - 300 Kč/m 2 25% výměry pozemkůzóny ve prospěch třetíchosob/pro jinou činnostVýstavbanájemníhoobjektuRekonstrukceobjektu- - - NM (max. 40 % ZV) min. 500 m 2podlahovéplochy1 500 Kč/m 3 - 25% podlahové plochypokud je průměrná objektu ve svůj prospěch/světlá výška pro jinou činnostnad 6m, jinak3 000 Kč/m 360% ZV 50% ZV 40% ZV NM (max. 40 % ZV) 25% výměry podlahovéplochy ve prospěchtřetích osob/projinou činnost5.2. Dotační programya příležitosti – Ústecký krajV současné době nejsou žádné aktuálně vyhlášené dotačníprogramy pro Ústecký kraj.5.2.1. PřipravovanéV současné době se nepřipravují žádné dotační programypro Ústecký kraj.Projektovádokumentace60% ZV 50% ZV 40% ZV 40 % ZV - -Pozn.: u regionu NUTS II. Jihozápad jsou procenta dotace snížena o 10 %.Maximální výše dotace je 20 mil. Kč (u projektové dokumentace max. 2 mil. Kč).Datum výzvy /uzávěrky:» Příjem registračních žádostí: květen 2012» Příjem plných žádostí: od června 2012, do 7 měsíců od data přijatelnosti registrační žádosti» Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 3. 2015Bližší informace:www.mpo.cz; www.czechinvest.orgPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj podnikání16


5.3. Dotační programya příležitosti – CelostátníDotační program Jihomoravskéhokraje pro začínající podnikateleKdo může žádat:» Začínající podnikatelé – fyzické osoby, které mají bydlištěna území Jihomoravského kraje.Lhůta pro podání:» Lhůta pro podání je od 28. 3. 2011 do vyčerpánífinančních prostředků určených na tento dotačníprogram, nejpozději do 18. 11. 2011 do 14:00 hod.Alokovaná částka na rok 2011 je 2 500 000 Kč.Minimální výše dotace na jeden projektu činí 20 000 Kč.Maximální dotace na jeden projektu činí 80 000 Kčdo 50 % celkových uznatelných výdajů projektu.U žadatelů o dotaci, jejichž celková doba zaměstnánív pracovním poměru dosáhnu 25 let či mají trvalé bydlištěv regionu se soustředěnou podporou státu, činí maximálnívýše dotace 100 000 Kč do 60 % celkových uznatelnýchvýdajů.Bližší informace:www.kr-jihomoravsky.czPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj podnikání17


6. Dotační programypro rozvoj lidskýchzdrojů6.1. Stručný přehledprogramů pro nové období2007-2013Typické projekty zaměřené na vzdělávání:»»»»»»»»»»»»»»»»Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovednostístudentů počátečního vzdělávání.Zvyšování úrovně a dopadů výzkumu a vývoje, podporavytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje včetnězlepšení podmínek pro V&V.Stáže studentů, doktorandů, pedagogů a vědeckýchpracovníků v podnicích.Spolupráce podniků se vzdělávacími organizacemi- příprava a realizace dalšího profesníhovzdělávání zaměstnanců.Spolupráce a partnerství mezi podniky - sdílení příkladůdobré praxe v oblasti RLZ (konference, partnerství,výměna zkušeností).Podpora moderních forem řízení a rozvoje lidskýchzdrojů - např. Investors in People - snižování fluktuace,zvýšení produktivity.Podpora tvorby a rozvoje školních vzdělávacích programů(ZŠ, SŠ).Infrastruktura životního prostředí vzdělávacích subjektů.Vzdělávání vzdělavatelů, vzdělávání pracovníků firem.Výstavba a rekonstrukce budov vzdělávacích zařízení.Vybavení učeben a odborné pomůcky.Počítače a počítačové sítě, internet.Budování partnerství a sítí.Vzdělávací moduly.Nové technologie.Vzdělávání.6.1.1. Operační programPodnikání a inovace (OPPI)Pro oblast rozvoje lidských zdrojů je zajímavý jeho programŠkolící střediska jehož cílem je zlepšit podmínky pro rozvojlidských zdrojů prostřednictvím investic do infrastrukturypotřebné pro realizaci, organizaci a řízení vzdělávání.Forma podpory:»Dotace v režimu blokové výjimky.Výše podpory:»0,2 - 150 mil.Kč (maximálně však podle % limitů danýchmapou intenzity veřejné podpory)Podporované činnosti:»»Výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace, vybavenínebo zařízení školicích center a školicích místností.V rámci programu Školící střediska nebude podporovánasamotná realizace vzdělávacích aktivit tzv. neinvestičních.6.1.2. Operační programLidské zdroje a zaměstnanost(OP LZZ)Forma podpory:»Bude upřesněna spolu s konkrétní výzvouk předkládání projektů.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů18


Výše podpory:»Bude upřesněna spolu s konkrétní výzvouk předkládání projektů.Přehled a podporované aktivityvybraných priorit:Priorita 1: AdaptabilitaPodporované aktivity:»»»»»»»»»Další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli.Podpora systémů rozvoje lidských zdrojů v podnicíchvedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců.Tvorba nových (inovativních) vzdělávacích programůpro zaměstnance i pro jednotlivé skupiny včetněpřípravy podnikových lektorů a instruktorů.Aplikování moderních forem vzdělávání pracovníkůdle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravyna konkrétní náplň práce na konkrétní pracovní pozici.Poskytování podpůrných služeb k usnadnění přístupua dokončení aktivit dalšího profesního vzdělávánía poradenství k vyhledávání zaměstnání.Podpora udržitelnosti pracovních míst prostřednictvímpodnikových adaptačních programů a podpora přípravypracovníků na vytvářená nová pracovní místa.Uplatňování pružných forem organizace práce.Posilování sociálního dialogu.Podpora udržení zdravé pracovní síly.Priorita 2: Aktivní politiky trhu práceOblast podpory: 1) Posílení aktivních politikzaměstnanostiPodporované aktivity:»»Zprostředkování zaměstnání.Poradenské činnosti a programy.»»»»»»Bilanční a pracovní diagnostika.Rekvalifikace.Podpora vytváření nových a vyčleněných pracovníchmíst formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů.Podpora veřejně prospěšných prací a krátkodobýchpracovních příležitostí, zajištění odborné praxe.Podpora nových forem zaměstnání jako způsobuvytváření podmínek pro uplatnění žen a mladých lidína trhu práce (zkrácený úvazek, rotace na pracovnímmístě nebo sdílení pracovního místa aj.).Podpora začínajícím OSVČ.Oblast podpory: 2) Modernizace institucí a zavedenísystému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj»»»»»»Rozšíření specifického školícího poradenského programupro účinnou spolupráci se zaměstnavatelskými subjektyna trhu práce.Rozvoj a aplikace vzdělávacích programů zaměřenýchna zvýšení profesní vybavenosti pro práci s ohroženýmiskupinami.Rozvoj a aplikace školících programů pro pracovníkyspolupracujících organizací.Rozvoj speciálních doškolovacích programůpro pracovníky sítě bilančně diagnostických pracovišťpro potřeby služeb zaměstnanosti.Rozvoj a aplikace školících programů pro pracovníkyslužeb zaměstnanosti v oblasti preventivních opatřenía informačních služeb klientům, včetně publicity služebposkytovaných úřady práce.Rozvoj a aplikace vzdělávacího systému služebzaměstnanosti a školících a výcvikových kapacitvzdělávacích středisek služeb zaměstnanosti.Priorita 3: Sociální integrace a rovné příležitostiOblast podpory: 1) Podpora sociální integracePodporované aktivity:» Vzdělávání příslušníků cílových skupin a dalších subjektůpůsobících v oblasti sociálního začleňování, včetněvytváření a rozvoje vzdělávacích programů.» Poskytování sociálních služeb a podpora dalších nástrojů,které vedou k sociálnímu začleňování cílových skupinosob a k prevenci jejich sociálního vyloučení.» Transformace pobytových zařízení pro cílové skupinyosob, zavádění procesu zvyšování kvality, kontrolya zajištění dostupnosti sociálních služeb, včetně rozvojepartnerství na místní a regionální úrovni.» Systémová opatření ve prospěch cílových skupinumožňující aplikaci zákona o sociálních službách a dalšíchprávních norem, umožňující rozvoj systému sociálníchslužeb, včetně hodnocení efektivity.Oblast podpory: 2) Podpora sociální integracepříslušníků romských lokalit(Obsah aktivit na této úrovni v podstatě kopíruje obsahaktivit Oblast podpory 2.1 s tím rozdílem, že je specifickyzaměřena na osoby žijících v tzv. romských lokalitách):»»»»»»»»Účast ve vzdělávacích programech, kurzech,odborném vzdělávání.Poradenské činnosti, poradenské programy vedoucík aktivizaci a motivaci při vyhledávání zaměstnání.Doprovodná opatření odstraňující bariéry k účastina poradenských a vzdělávacích programech.Podpora vzniku pracovních míst.Realizace individuálních programů zaměstnanosti.Tvorba programů a jejich aplikace s využitím novýchnetradičních metod a služeb vedoucí k uplatněnína trhu práce.Podpora sebezaměstnávání.Aplikace pružným forem práce pro pracovní uplatnění.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj lidských zdrojů19


Oblast podpory: 3) Integrace sociálně vyloučenýchPodporované aktivity:»»»»»»»»Účast ve vzdělávacích programech, kurzech, odbornémvzdělávání.Poradenské činnosti, poradenské programy vedoucík aktivizaci a motivaci při vyhledávání zaměstnání.Doprovodná opatření odstraňující bariéry k účastina poradenských a vzdělávacích programech.Podpora vzniku pracovních míst.Realizace individuálních programů zaměstnanosti.Tvorba programů a jejich aplikace s využitím novýchnetradičních metod a služeb vedoucí k uplatněnína trhu práce.Podpora sebezaměstnávání.Aplikace pružných forem práce pro pracovní uplatnění.Oblast podpory: 4) Rovné příležitosti žen a mužůna trhu práce a sladění pracovního a rodinného životaPodporované aktivity:»»»»»»»»Podpora činností odstraňujících bariéry rovného přístupuke vzdělání a zaměstnání.Zpřístupnění nabídky dalšího vzdělávání, rekvalifikacea zvyšování kvalifikace pro ženy, rozvoj distančníchforem vzdělávání.Zavádění flexibilních forem organizace práce a jejichověřování v praxi, sledování jejich dopaduna zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu prácev důsledku péče o rodinu nebo závislého člena rodiny.Poradenství pro zaměstnavatele v oblasti netradičníchzaměstnání pro ženy - nediskriminačního přístupu,k principům rovného zacházení.Analýza modelů pro srovnatelné odměňování žen a mužů,především žen vyššího věku.Rozvoj rekvalifikace a programů pro získávání pracovníchdovedností v netradičních oborech pro ženy.Tvorba a vývoj programů pro odstranění projevůdiskriminace na trhu práce na základě pohlaví.Analýzy a monitorování trhu práce z hlediskarovných příležitostí.Priorita 4a a 4b: Veřejná správa a veřejné službyOblast podpory: 1) Posilování institucionální kapacitya efektivnosti veřejné správyPodporované činnosti:»»»»»»»»»»»Zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě,včetně vzdělávání a odborné přípravy zaměstnancůúřadů veřejné správy, politiků včetně zastupitelůúzemních samosprávných celků, metodikůa školitelů pro veřejnou správu.Rozvoj vzdělávacích programů včetně distančníchforem vzdělávání (vč. eLearningu).Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality atransparentnosti veřejné správy a veřejných služeb včetnězavádění sledování výkonnosti a kvality úřadůveřejné správy a analytické činnosti k identifikaciprostorů pro zlepšení a k návrhům řešení.Provádění analýz veřejné správy k navrhovánírealizace postupů a činností vedoucích ke zvyšováníefektivity, kvality a transparentnosti veřejné správya racionalizace rozdělení kompetencí v rámci orgánůveřejné správy s důrazem na efektivnost.Realizace procesních auditů směřujícíchk identifikaci rozvojových příležitostí aslabých míst v rámci resortu justice.Podpora komunikace a koordinacesubjektů v rámci resortu justice.Podpora výzkumných aktivit v oblasti veřejnésprávy včetně podpory aplikace nástrojůzvyšování kvality a efektivity veřejné správy.Vybudování kapacit a nástrojů pro tvorbu,monitorování a evaluaci politik24.Podpora koordinace mezi jednotlivými resorty, směremk územním samosprávným celkům a dialogu mezipříslušnými veřejnými a soukromými subjekty.Zkvalitnění systému metodické pomoci v rámcicelé veřejné správy, zejména však ve vazbě naúzemní veřejnou správu a její specifické potřeby.Vytvoření a aplikace nástrojů na podporu účastiobčanů na rozhodování a veřejném životě.»»Rozvoj hodnocení dopadu regulace a zavádění dalšíchnástrojů zvyšování kvality regulace (alternativní formyřešení, zjednodušování právních předpisů, konzultace).Posilování etických standardů ve veřejné správě atd.6.1.3. OP Vzdělávánípro konkurenceschopnostForma podpory:»S ohledem na právní formu příjemců je podporaposkytována formou nevratné finanční pomoci (dotace)nebo formou přímého přidělení prostředků.Výše podpory:»»Míra spolufinancování dosahuje 100 % způsobilýchvýdajů projektu.Míra spolufinancování OP VK z ESF dosáhne 85 %z celkových veřejných výdajů a zbývajících 15 %prostředků bude hrazeno z národních veřejných zdrojů.Příspěvek z ESF bude tedy kalkulován ve vztahuk celkovým veřejným výdajům.Přehled priorit a základních opatření:Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálnímivzdělávacími potřebami1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školáchPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů20


Podporované činnosti osy 1:»»»»»»»»»Spolupráce institucí počátečního vzdělávání a partnerůna rozvoji obcí (zapojení škol do komunitního rozvoje,otevření školy).Rozvoj klíčových kompetencí na školách (jazyky, ICT).Tvorba zavádění systému řízení kvality a metodevaluace a autoevaluace.Zlepšování organizačních metod výuky a vyučovacíchmetod podporujících rovný přístup.Budování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasnýmodchodem ze škol či osoby, které již systém opustily.Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podporymultikulturní výchovy.Podpora individuálního přístupu k talentovaným žákůmpři jejich integraci v rámci třídy.Vytváření vzdělávacích programů a jejich realizacev oblasti odborných, pedagogických, manažerskýchdovedností.Vzdělávání pedagogů v oblasti kurikulární reformy,jazykových dovedností, využívání ICT ve výuce.Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání,výzkum a vývoj2.1 Vyšší odborné vzdělání2.2 Vysokoškolské vzdělání2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji2.4 Partnerství a sítěPodporované aktivity:»»»»»»»Návrh a implementace optimálního systému financováníterciárního vzdělávání.Realizace systému hodnocení kvality dalšího vzdělávání.Inovace studijních programů.Zapojení odborníků z praxe i ze zahraničí.Praxe a stáže studentů u zaměstnavatelů.Systémy hodnocení kvality a monitoringu potřebtrhu práce.Inovace studijních programů.»»»»»»»»»»Modernizace kombinované a distanční formy studia.Rozšíření výuky cizích jazyků, výchova k podnikatelství.Praxe a stáže studentů u zaměstnavatelů.Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ.Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje.Vytváření kvalitních týmů.Podpora zapojení do mezinárodních projektů a podporamobility pracovníků.Spolupráce institucí terciárního, soukromého a veřejnéhosektoru na tvorbě a realizaci studijních programů.Spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi.Stáže studentů, pedagogických a vědeckých pracovníkův soukromém i veřejném sektoru.Prioritní osa 3: Další vzdělávání3.1 Individuální další vzdělávání3.2 Podpora nabídky dalšího vzděláváníPodporované aktivity:»»»»»»Podpora vzdělávání občanů v oblasti obecnýchi odborných kompetencí.Vytváření vzdělávacích modulů zaměřených na podporuobecných kompetencí (jazykové dovednosti, IT, podporapodnikatelských dovedností).Nadregionální a regionální podpůrné programy stimulacepoptávky po individuálním vzdělávání ze stranyjednotlivců a poskytování informačnícha poradenských služeb.Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečnímvzděláváním při vytváření vzdělávacích modulů.Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání– rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělýchve školách a dalších vzdělávacích institucích.Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačníchpracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenskýchstředisek působících v oblasti specializačního vzdělávánía vzdělávání pro udržitelný rozvoj.»»Rozvoj sítí a partnerství subjektů v oblasti dalšíhovzdělávání a poradenství.Poradenství a metodická pomoc při zavádění modernícha inovativních vzdělávacích technologií a metod (proorganizace působící v oblasti specializačního a dalšíhovzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj).Prioritní osa 4a: Systémový rámec celoživotníhoučení (Cíl Konvergence)Prioritní osa 4b: Systémový rámec celoživotníhoučení (Cíl Regionální konkurenceschopnosta zaměstnanost)4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání4.2 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvojelidských zdrojů ve VaV4.3 Systémový rámec dalšího vzděláváníPříjemci:»ústřední orgány státní správyPrioritní osa 5a: Technická pomoc(Cíl Konvergence)Prioritní osa 5b: Technická pomoc(Cíl Regionální konkurenceschopnosta zaměstnanost)5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu5.2 Informovanost a publicita programu5.3 Zvýšení absorpční kapacity subjektůimplementujících programPříjemci:»»řídící orgánzprostředkující subjektyPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj lidských zdrojů21


Řídící orgán OPVK vydal novou:1) Příručku pro žadatele a příjemce individuálníchprojektů národních.»»Datum platnosti: 15. 7. 2011Datum účinnosti: 22. 7. 20112) Příručku pro příjemce finanční podpory z Operačníhoprogramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.»»Datum platnosti: 9. 8. 2011Datum účinnosti: 6. 9. 2011Oba dokumenty jsou ke stažení: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemceOperační program Praha-AdaptabilitaOperační program Praha – Adaptabilita je jedním ze tříprogramů v České republice, který bude v období let 2007- 2013 využívat prostředky Evropského sociálního fondu.Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnostiPrahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojůa zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. OPPAse proto zaměřuje na vzdělávání a boj proti sociálnímuvyloučení.OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy. Kvůlirozdělení regionů EU pro účely strukturální politiky podlevýše HDP, jež region vyprodukuje, Praha nemůže využívatprostředky určené z fondů EU zbytku ČR a naopak jiné krajenež hlavní město Praha nemohou mít prospěch z prostředků,které EU vyčlenila pro hlavní město.OPPA má celkem 4 samostatné věcné oblasti, v rámcikterých mohou projekty získat podporu. Tyto oblasti jsouv návaznosti na předpisy EU nazývány „prioritní osy“. Platí,že projekt může být podpořen pouze v rámci jednéprioritní osy.Prioritní osa 1: Podpora rozvojeznalostní ekonomikyPodporované činnosti:A. Další profesní vzdělávání vlastních zaměstnancůpříjemce a případně partnera»Podpořit lze další profesní vzdělávání vlastníchzaměstnanců příjemce a případně zaměstnanců partnera,které bude přispívat k prohlubování či rozšiřováníkvalifikace těchto zaměstnanců, přičemž důraz v rámciprojektu musí být kladen na samotnou realizaci dalšíhoprofesního vzdělávání.B. Další profesní vzdělávání zaměstnancův mikropodnicích a osob samostatně výdělečně činných»Podpora bude poskytnuta pouze na vzdělávání, kterébude součástí systému dalšího profesního vzdělávánív daném oboru či pro danou cílovou skupinu, přičemž jemožné v rámci projektu takový systém vytvářetnebo inovovat.C. Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji»Podpora je určena na rozvoj lidských zdrojů v centrechvědy a výzkumu, v malých a středních podnicích a spinofffirmách, a to zejména formou dalšího profesníhovzdělávání zaměstnanců či studentův pracovněprávním vztahu k těmto subjektůmve výzkumných a podnikatelských dovednostech.Podporované cílové skupiny:»»»Zaměstnanci (pro A,B,C).Sebezaměstnaní (pro A,B,C).Studenti (pro C).Oprávnění příjemci podpory:»»»»»Podnikatelský subjekt (pro A,B,C).NNO (pro A,B,C).Školy (pro A,B,C).Veřejné instituce (pro A,B,C).Profesní zájmová sdružení (pro A, B).Minimální výše celkových nákladů projektu:»1 milion KčMaximální výše celkových nákladů projektu:»10 milionů KčPrioritní osa 2: Podpora vstupu na trh práceA. Začleňování znevýhodněných osob»Projekty v této oblasti by měli být zaměřeny na aktivity,které budou podporovat tyto osoby při hledání čiudržení práce a trénink pracovních dovedností. Dálena aktivity prodlužující pracovní život (doplněníchybějících znalostí zejména osobám v předdůchodovémvěku, nalezení nového pracovního uplatnění).B. Rozvoj organizací podporujících začleňováníznevýhodněných osob»V této oblasti půjde o projekty zaměřené na vzdělánípracovníky organizací sociálních služeb zaměřenéna dovednosti v managementu a řízení, aktivitysměřující ke sdílení dobré praxe a další.C. Podpora souladu pracovního a soukromého života»Podporovány jsou aktivity směřující na péči o děti s cílemumožnit sladění pracovního a soukromého života jejichrodičů (vznik mateřských školek, rozvoj služebmateřských center). Dalšími podporovanými aktivitamibudou takové, které umožní zavádění nových flexibilníchforem práce a další.Podporované cílové skupiny:»»»Znevýhodněné osoby(pro A,C).Pracovníci organizací sociálních služeb (pro B,C).Zaměstnavatelé (pro C).Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů22


Oprávnění příjemci podpory:»»»NNO (pro A,B,C).Veřejné instituce (pro A,B,C).Podnikatelské subjekty (pro A,B,C).Minimální výše celkových nákladů projektu:»1 milion KčMaximální výše celkových nákladů projektu:»10 milionů KčPrioritní osa 3: Modernizace počátečníhovzděláváníA. Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ»Podporován bude rozvoj a inovace vzdělávacích programůna těchto školách včetně konzervatoří, dále rozvojspolupráce mezi školami a podniky praxe, rozvojdistančních a kombinovaných forem studie. Mezipodporované aktivity také budou patřit programy proprevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, přípravakariérního a profesního poradenství při přechodu žákůze školy do práce a další.B. Další vzdělávání pedagogických a akademickýchpracovníků»Podporována bude příprava a realizace programů dalšíhovzdělávání pedagogických pracovníků zejménav oblastech zavádění nových metod a forem výuky na SŠ,konzervatořích, VOŠ a práce se žáky se spec.vzdělávacímipotřebami, ale také pro práci s mimořádně nadanýmižáky a studenty. Další vzdělávání může být dálezaměřeno na znalosti cizích jazyků, počítačovougramotnost, metody řízení a hodnocení a další.C. Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ»V rámci této oblasti bude podporován rozvoj bakalářskýcha doktorských studijních programů, distanční akombinované formy studia, mezinárodní spolupráce meziVŠ, ale také spolupráce s podniky a institucemi v oblastiVaV. Projekty mohou být také zaměřeny na rozvojkariérního poradenství a informačních služebo vzdělávací nabídce pro studentyD. Podpora žáků a studentů se speciálnímivzdělávacími potřebami»Podporovány budou projekty zaměřené na začleňováníznevýhodněných žáků a studentů do výuky na školáchběžného typu, podpora motivačních programů jakoprevence před předčasným opuštěním systémuvzdělávání, ale také individualizace vzdělávánínadaných žáků a studentů.Podporované cílové skupiny:»»»»»»»»Žáci SŠ (pro A, D).Studenti VOŠ (pro A, D).Studenti VŠ (pro C, D).Osoby, které předčasně opustili vzdělávací systém (pro A).Žáci a studenti se speciálními vzdělávacímipotřebami (pro D).Mimořádně nadaní žáci a studenti (pro D).Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ, konzervatoří, VOŠ (pro B).Akademičtí pracovníci (pro B).Oprávnění příjemci podpory:»»»Školy (pro A, B, C, D).Veřejné instituce (pro A,B,C, D).NNO (pro A,B,C, D).Minimální výše celkových nákladů projektu:»1 milion KčMaximální výše celkových nákladů projektu:» 10 milionů KčPřílohy žádosti:» Projektová žádost OPPA nemá žádné povinné přílohya nelze spolu s ní předložit ani žádné nepovinné přílohy.Komunitární programyKomunitární programy jsou finančním nástrojem Evropskéhospolečenství, které jsou financovány přímo z evropskéhorozpočtu. Jejich cílem je podpořit mezinárodní spoluprácisubjektů z jednotlivých členských zemí v oblastech, kterépřímo souvisejí s evropskými politikami. Stejně jakov případě operačních programů financovanýchze strukturálních fondů jde o programy víceleté.Na rozdíl od operačních programů je spravováníkomunitárních programů a příprava konkrétních výzevzpravidla v pravomoci Evropské komise. Existují všakvýjimky. Komunitární programy se od operačníchprogramů z pohledu žadatelů liší v několika ohledech– zatímco v případě operačních programů jsou žadatelézpravidla z jedné členské země, projekty podané v rámcikomunitárních programů zahrnují subjekty z více členskýchzemí. Projekty úspěšných žadatelů musí navíc v případěkomunitárních programů obstát v mezinárodní konkurenci,zatímco v případě operačních programů mezi sebousoutěží pouze subjekty z dané členské země.V rámci komunitárních programů je možné získat i dotacepro podporu rozvoje lidských zdrojů.Více informací o komunitárních programech např:http://www.euractiv.cz/komunitarni-programyPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj lidských zdrojů23


6.2. Dotační programya příležitosti – Ústecký kraj6.2.1 Aktuální - duben 2012Specifické podmínky (pokud jsou):»»»Minimální výše investice: 100 mil. Kč.Minimální krytí vlastním kapitálem: 50 mil. Kč.Minimální investice do strojů z celkové výše investice:40 %.»»Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblastidalšího vzdělávání a poradenství.Poradenství a metodická pomoc při zavádění modernícha inovativních vzdělávacích technologií a metod(pro organizace působící v oblasti specializačníhoa dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj).Hmotná podpora na vytvářenípracovních míst a školenía rekvalifikaci zaměstnancůVyhlašovatel:Agentura pro podporu podnikání a investic - CzechInvestStručný cíl a zaměření programu:Zavedení nové výroby, rozšíření stávající výroby, či jejímodernizace za účelem podstatné změny výrobku nebovýrobního procesu.Podpora (typ, max., min):»»Max: 200 000,- Kč na vytvořené pracovní místov Ústeckém kraji.Max: 35 % z uznatelných nákladů na školenía rekvalifikaci v Ústeckém kraji.Ukončení výzvy:»31. 12. 2013Bližší informace:www.czechinvest.orgKdo může žádat:» Vzdělávací instituce.» Vysoké školy podle zákona č.111/1998 Sb.o vysokých školách.» Nestátní neziskové organizace.» Hospodářská komora.» Města, obce a svazky obcí.Limity podpory:» Minimální výše finanční podpory na jeden projekt:1 000 000 Kč» Maximální výše finanční podpory na jeden projekt:5 000 000 Kč»Minimální investice do dlouhodobého hmotnéhoa nehmotného majetku (vyjma leasingu) pro jednotlivéokresy:»200 mil. Kč (C,)Bližší informace:http://www.kr-ustecky.cz/opvk.asp»»»»»»150 mil. Kč (B)100 mil. Kč (A)Nejméně polovina výše uvedených částek kryta vlastnímkapitálem investora.Minimálně 40 % celkové investice směřuje do strojníhozařízení (minimálně 50 % ze strojního zařízení musí býthi-tech dle příslušného seznamu).Strojní zařízení musí být nové.Splnění výše uvedených podmínek do 3 let od dataudělení pobídek.Operační program Vzdělávánípro konkurenceschopnost3.2: Podpora nabídky dalšího vzděláváníPodporované činnosti:»»Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečnímvzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů.Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání- rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělýchve školách a dalších vzdělávacích institucích.»Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačníchpracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenskýchstředisek působících v oblasti specializačního vzdělávánía vzdělávání pro udržitelný rozvoj.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů24


6.3. Dotační programya příležitosti – Celostátní6.3.1 Aktuální - duben 2012Aktualizováno!Operační programVzdělávání pro konkurenceschopnostOblastpodporyVyhlašovatelUkončení výzvy1.4 MŠMT průběžná1.5 MŠMT 17.7.-30.6.20123.1 MŠMT 25.10.-do vyčerpání3.2 Jihočeský kraj 27.12.-10.4. - 14,003.2 Zlínský kraj 16.1.-21.2 – 12,001.2 Zlínský kraj 16.1.-21.2 – 12,001.3 Zlínský kraj 16.1.-21.2 – 12,003.2 MŠMT průběžná4.1 MŠMT průběžná1.1 Karlovarský kraj 12.3-23.4.-12,001.2 Karlovarský kraj 12.3-23.4.-12,001.3 Karlovarský kraj 12.3-23.4.-12,001.1 Královéhradecký kraj 12.3-25.4.-17,001.2 Královéhradecký kraj 12.3-25.4.-17,001.3 Královéhradecký kraj 12.3-25.4.-17,00Aktualizováno ke dni 21. 3. 2012Poznámka:IP – individuální projekt – žádosti se podávají na MŠMT.GP – grantový projekt – žádosti se podávají na příslušném KÚZaměření projektů:»»»»»»»»»1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání.1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žákůse speciálními vzdělávacími potřebami.1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávánína základních školách.1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávánína středních školách.2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.2.4 - Partnerství a sítě.3.1 - Individuální další vzdělávání.3.2 - Nabídka dalšího vzdělávání.OPVKOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostje program, v rámci kterého je možné čerpat finančníprostředky z Evropského sociálního fondu (ESF) na rozvojvzdělanosti společnosti za účelem posíleníkonkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizacesystémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání,a jejich propojení do systému celoživotního učení.1.4: Zlepšení podmínek pro vzdělávánína základních školáchPodporované činnosti:»»»»Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopnostía dovedností žáků v oblasti čtenářské a informačnígramotnosti, podpora vzdělávacích aktivitpedagogických pracovníků.Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizíchjazyků na základních školách.Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu onlinei offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencížáků a pedagogických pracovníků.Podpora inovativních metod a forem práce zaměřených narozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky apodpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.»»»Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod,organizačních forem a výukových činností, které vedouke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, podporavzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.Vytváření podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávánížáků se speciálními vzdělávacími potřebami.Vytváření podmínek pro budování finanční gramotnostižáků, tj. znalostí, dovedností a hodnotových postojůnezbytných pro finanční zabezpečení a aktivnívystupování na trhu finančních produktů a služeb,podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků.Kdo může žádat:»Základní školy se sídlem mimo hl. město Praha uvedenév příloze č. 1.Limity podpory:»»Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:300 000 KčMaximální výše finanční podpory na 1 projekt se stanovídle tohoto vzorce: 300 000 + (počet žáků školy1 x 4300)= maximální částka na školu. Tato maximální částka sezobrazí žadateli v aplikaci Benefit7 jako informativníčástka, o kterou si může škola maximálně zažádat.Bližší informace:www.msmt.cz1.5: Zlepšení podmínek pro vzdělávánína středních školáchPodporované činnosti:»»Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopnostía dovedností žáků v oblasti čtenářskéa informační gramotnosti.Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizíchjazyků na středních školách.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj lidských zdrojů25


»»»»»»»Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopnostía dovedností žáků v oblasti ICT gramotnosti.Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopnostía dovedností žáků v oblasti matematické gramotnosti.Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopnostía dovedností žáků v oblasti přírodovědné gramotnosti.Vytváření podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávánížáků se speciálními vzdělávacími potřebami.Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopnostía dovedností v oblasti finanční gramotnosti.Podpora rozvoje odborných kompetencí.Podpora pedagogických pracovníků při zaváděnízískaných znalostí a nových výukových metod.Kdo může žádat:»Střední školy a konzervatoře (právnické osoby,vykonávající činnost školy a školského zařízení, zapsanéve školském rejstříku) se sídlem mimo hl. město Prahu,které poskytují následující stupně ukončení středníhovzdělávání dle §58 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jinémvzdělávání (školský zákon):střední vzdělání,střední vzdělání s výučním listem,střední vzdělání s maturitní zkouškou.Limity podpory:»»»»»Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:300 000 KčMaximální výše finanční podpory na 1 projekt se stanovídle tohoto vzorce:»»300 000 + (počet žáků školy x 2 432) = maximálníčástka na školu.Tato maximální částka se zobrazí žadateli v aplikaciBenefit7 jako informativní částka, o kterou si můžeškola maximálně zažádat.Bližší informace:www.msmt.cz3.1: Individuální další vzděláváníPodporované činnosti:Výzva je zaměřena na následující podporované aktivity:»»»»A. Podpořit vzdělávání v oblasti obecnýcha odborných kompetencí.B. Stimulovat poptávku po individuálním vzděláváníze strany jednotlivců a prohloubit obecnou informovanosto významu a moţnostech dalšího vzdělávání.C. Akce na podporu propagace dalšího vzděláváníjednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí.D. Podpořit kvalitu informačních a poradenskýchslužeb o individuálním dalším vzdělávání.Kdo může žádat:»Ministerstvo práce a sociálních věcí, případně jehopříspěvkové organizace.Limity podpory:»»Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:100 000 000KčMaximální výše finanční podpory na 1 projekt:800 000 000KčBližší informace:http://www.msmt.cz3.2: Nabídka dalšího vzděláváníPodporované činnosti:Výzva je zaměřena na následující podporované aktivity:»»Budování odborných kapacit vzdělávacích a poradenskýchsítí (národních a neregionálních) působících v oblastienvironmentálního specializačního vzdělávání,environmentálního poradenství a vzdělávánípro udržitelný rozvoj prostřednictvím vzdělávánípedagogů, lektorů, poradců a řídících a organizačníchpracovníků a tvorbou či inovací vzdělávacícha poradenských programů a metodik. Rozvoj a podporaobecných kompetencí cílových skupin, a to předevšímv oblasti rozvoje podnikatelských dovedností, ITa moderních technologií.Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání –rozvoj programů dalšího vzdělávání ve školách, kterépřispějí k provázanosti počátečního a dalšího vzdělávání.Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblastidalšího vzdělávání a poradenství s cílem rozšířit nabídkuprogramů dalšího vzdělávání a poskytnout metodickoupodporu při jejich realizaci.Kdo může žádat:»»Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:Odbor administrace ESF MŠMT.Ministerstvo životního prostředí.Limity podpory:»»»Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:20 000 000KčMaximální výše finanční podpory na 1 projekt:500 000 000KčBližší informace:http://www.msmt.cz/Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů26


4.1: Systémový rámec celoživotního učeníPodporované činnosti:Oblast podpory podpoří následující typy činností:»»»»»»»»»»»»»»Optimalizace systému financování vzdělávání.Vývoj systému inspekčního hodnocení vzdělávacísoustavy v České republice.Dobudování a realizace systému hodnocení kvalityposkytovaného vzdělávání.Analýza stavu vzdělávání na národní popř. krajské úrovnia v mezinárodním kontextu.Vytváření a zavádění vlastního hodnocení všech druhůškol a školských zařízení.Informování široké veřejnosti o úloze a cílích reformyve vzdělávání.Vytvoření souboru kritérií a nástrojů k zjišťování mírydosažení klíčových kompetencí u žáků v počátečnímvzdělávání (včetně zájmového a neformálního vzdělávání).Rozvoj klíčových kompetencí dětí a mládežev neformálním a zájmovém vzdělávání.Vybudování a realizace podpůrných systémů na regionálníi národní úrovni, a to především formou aktivizačníchprogramů, poradenství, informačních systémů týkajícíchse již existujících možností neformálního vzdělávání.Posílení systému informací o vzdělávacích možnostech.Identifikace faktorů ovlivňujících uplatnění absolventůstředních a vysokých škol na trhu práce a formulacedoporučení pro vzdělávací politiku k eliminacinepříznivých faktorů.Rozvoj kariérového poradenství ve školách na systémovéúrovni, včetně vyhledávání žáků a studentů ohroženýchnesprávnou volbou nebo předčasným odchodemze systému vzdělávání a osvětové a informační činnostisměřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizacivolby další vzdělávací cesty.Vytváření a ověřování ŠVP na pilotních školách, včetnězpracování výsledků a jejich komplexní využití; metodická,osvětová a informační podpora kurikulární reformy.Vývoj, realizace a podpora centrálně řízených evaluačníchprocesů při ukončování vzdělávání na středních školách.»»»»»»»»»»»»»»»»Zavádění a pilotní ověřování programu a organizačníchforem práce, které pozitivně ovlivní školní prostředí.Vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogickýchpracovníků škol a školských zařízení, rozvoj kompetencípedagogů a pracovníků pracujících s dětmi a mládeţí.Další vzdělávání a podpora pedagogických pracovníkůškol a školských zařízení s důrazem na realizacikurikulární reformy, včetně osvojení si dalších moderníchpedagogických metod souvisejících se systematickýmzvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.Budování a pilotní ověření systému včasné péče proděti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.Vytvoření a pilotní ověření výchovně-vzdělávacíchprogramů v zařízeních ústavní a ochranné výchovyve školství.Vytvoření a doplnění základních diagnostickýcha intervenčních nástrojů pro síť školních poradenskýchzařízení v ČR.Rozvoj systému poradenských služeb ve školách, novépřístupy v systému poradenských služeb pro žákyse speciálními vzdělávacími potřebami.Vytvoření systému asistenčních služeb podle forema druhů poskytované podpory ve školství ČR.Inovace systému řízení institucí terciárního vzdělávánía institucí výzkumu a vývoje.Návrh a ověření systému podpory projektového řízenív institucích terciárního vzdělávání a výzkumnýcha vývojových institucích.Návrh a ověření systému podpory podnikánía podnikatelského přístupu a inovačních řešenív institucích terciárního vzdělávání a ve výzkumu a vývoji.Návrh a ověření systému hodnocení kvality terciárníhovzdělávání a výzkumu a vývoje.Návrh a ověření systému účinné podpory technickýcha přírodovědných oborů včetně odborné a výzkumnéčinnosti mládeže.Návrh a ověření systému kontroly, uplatnění auditůa řízení rizik v prostředí akademických práv a svobodve vazbě na sladění pravomocí a odpovědností.Sdílení dobré praxe ve vytváření vnitřní legislativyv institucích terciárního vzdělávání.Vytváření komplexního systému dalšího vzdělávání v ČR.»»»»»Vytváření podpůrných systémů pro další vzdělávánína národní úrovni (např. poradenství, informačnía monitorovací systémy).Vytváření mechanismů, které povedou k propojenísystémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání.Rozvoj a využití národní soustavy kvalifikací.Rozvoj a vytváření systému uznávání výsledkůpředchozího vzdělávání.Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávánína celostátní a krajské úrovni ve školském systému.Kdo může žádat:»»Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT):Odbor administrace ESF.Odbor projektů reforem.Česká školní inspekce (ČŠI).Limity podpory:»»»»Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:10 000 000KčMaximální výše finanční podpory na 1 projekt:2 000 000 000KčBližší informace:www.msmt.czPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj lidských zdrojů27


1.2: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětía žáků se speciálními vzdělávacími potřebamive Zlínském krajiPodporované činnosti:Limity podpory:» Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:1 000 000Kč» Maximální výše finanční podpory na 1 projekt:8 000 000Kč»»»»Ostatní vzdělávací instituce.Hospodářská a agrární komora.Zaměstnavatelé, organizace zaměstnavatelů,profesní a oborová sdružení.Nestátní neziskové organizace zákonů.Předložené grantové projekty mohou realizovat pouzeníže uvedené aktivity:»»»»»»»Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výukya vyučovacích metod podporujících rovný přístupke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacíchplánů, využití ICT a e-learningových aplikací.Zvyšování kompetence pedagogických pracovníkůpro odstraňování bariér bránících rovnému přístupuvšech jedinců ke vzdělávání.Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídkyasistenčních, speciálně pedagogických a psychologickýchslužeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohroženépředčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch,co se do systému chtějí navrátit.Včasné zajištění minimální garantované péče o dětise sociokulturním znevýhodněním.Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijícíchna území ČR.Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v němzískaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníkůNNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacíchmodulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.Kdo může žádat:» Školy a školská zařízení.» Vysoké školy.» Sdružení a asociace.» Právnické osoby působící ve vzdělávánía kariérovém poradenství.» Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže.» Města, obce a svazky obcí.» Nestátní neziskové organizace.Bližší informace:www.kr-zlinsky.cz/1.3: Další vzdělávání pracovníků škol a školskýchzařízení ve Zlínském krajiPodporované činnosti:» Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníkůškol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy.» Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníkůškol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazykůa v cizích jazycích.» Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníkůškol a školských zařízení v oblasti výuky technických,přírodovědných oborů a řemesel.» Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníkůškol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce.» Podpora profesního rozvoje pracovníků škol a školskýchzařízení pro udržitelný rozvoj.» Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školskýchzařízení v oblasti řízení a personální politiky.» Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšíhovzdělávání pro nepedagogické pracovníky škola školských zařízení.Kdo může žádat:» Školy a školská zařízení.» Vysoké školy.» Sdružení a asociace škol.» Města, obce a svazky obcí.Limity podpory:» Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:3 000 000Kč» Maximální výše finanční podpory na 1 projekt:12 000 000KčBližší informace:www.kr-zlinsky.cz/3.2: Podpora nabídky dalšího vzděláváníve Zlínském krajiPodporované činnosti:V rámci předkládaných grantových projektů mohou býtrealizovány níže uvedené aktivity:»»»»»Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečnímvzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů.Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání- rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělýchve školách a dalších vzdělávacích institucích.Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačníchpracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenskýchstředisek působících v oblasti specializačního vzdělávánía vzdělávání pro udržitelný rozvoj.Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblastidalšího vzdělávání a poradenství.Poradenství a metodická pomoc při zavádění modernícha inovativních vzdělávacích technologií a metod(pro organizace působící v oblasti specializačníhoa dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj).Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů28


Kdo může žádat:»»»»»Vzdělávací instituce.Vysoké školy.Nestátní neziskové organizace.Hospodářská komora.Města, obce a svazky obcí.Limity podpory:»»Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:1 000 000KčMaximální výše finanční podpory na 1 projekt:15 000 000KčKdo může žádat:» Vzdělávací instituce.» Vysoké školy podle zákona č.111/1998 Sb.o vysokých školách.» Nestátní neziskové organizace.» Hospodářská komora.» Města, obce a svazky obcí.Limity podpory:» Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:2 000 000Kč» Maximální výše finanční podpory na 1 projekt:15 000 000Kč»»»»»Spolupráce institucí počátečního vzděláváníse státní správou a samosprávou s možnostíuplatnění inovativních forem spolupráce včetnězapojení škol do komunitního rozvoje.Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetněvyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebopředčasným odchodem ze systému vzdělávání.Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačníchnástrojů a ověřování klíčových kompetencí žákůza účelem zvyšování kvality vzdělávání.Rozvoj podnikatelských znalostí, schopnostía dovedností žáků v počátečním vzdělávání.Rozvoj kompetencí žáků ve vzdělávánípro udržitelný rozvoj.Bližší informace:www.kr-zlinsky.cz/3.2: Podpora nabídky dalšího vzděláváníPodporované činnosti:»»»»»Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečnímvzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů.Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání– rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělýchve školách a dalších vzdělávacích institucích.Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídícícha organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacícha poradenských středisek působících v oblastispecializačního vzdělávání pro udržitelný rozvoj.Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblastidalšího vzdělávání a poradenství.Poradenství a metodická pomoc při zavádění modernícha inovativních vzdělávacích technologií a metod(pro organizace působící v oblasti specializačníhoa dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj).Bližší informace:http://opvk.kraj-jihocesky.cz/Aktualizováno!1.1: Zvyšování kvality ve vzdělávánív Karlovarském krajiPodporované činnosti:» Podpora realizace kurikulární reformyškol a školských zařízení.» Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycíchve školách a školských zařízeních.» Zlepšování podmínek pro výuku technických,přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšovánímotivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.» Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve všeobecněvzdělávacích a odborných předmětech pro žákyi pedagogické pracovníky, a to i mimo vyučování.» Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéryna trhu práce (včetně zahraničních) s možnostíuplatnění inovativních forem spolupráce.Kdo může žádat:» Školy a školská zařízení.» Vysoké školy.» Sdružení a asociace škol.» Právnické osoby působící ve vzdělávánía kariérovém poradenství.» Města, obce a svazky obcí, podle zákona č.128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení).» Hospodářská komora podle zákona č. 301/1992 Sb.» Zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem svéčinnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami,které mohou být předmětem podpory OP VK, nebos vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity.» Nestátní neziskové organizace.Limity podpory:» Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:800 000Kč» Maximální výše finanční podpory na 1 projekt:4 000 000KčBližší informace:http://www.kr-karlovarsky.cz/Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj lidských zdrojů29


1.2: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětía žáků se speciálními vzdělávacími potřebamiv Karlovarském krajiPodporované činnosti:»»»»»»»Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výukya vyučovacích metod podporujících rovný přístupke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacíchplánů, využití ICT a e-learningových aplikací.Zvyšování kompetence pedagogických pracovníkůpro odstraňování bariér bránících rovnému přístupuvšech jedinců ke vzdělávání.Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídkyasistenčních, speciálně pedagogických a psychologickýchslužeb pro žáky se speciálním vzdělávacími potřebami.Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohroženépředčasným odchodem ze systému vzdělávánía těch, co se do systému chtějí navrátit.Včasné zajištění minimální garantované péče o dětise sociokulturním znevýhodněním.Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijícíchna území ČR.Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v němzískaných zdokonalování systému vzdělávání pracovníkůNNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacíchmodulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.Kdo může žádat:»»»»»»»Školy a školská zařízení.Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.o vysokých školách.Sdružení a asociace škol.Právnické osoby působící ve vzdělávánía kariérovém poradenství.Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže.Města, obce a svazky obcí, podle zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení).Nestátní neziskové organizace.Limity podpory:»»Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:800 000KčMaximální výše finanční podpory na 1 projekt:4 000 000KčBližší informace:http://www.kr-karlovarsky.cz/1.3: Další vzdělávání pracovníků škola školských zařízení v Karlovarském krajiPodporované činnosti:»»»»»»»Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníkůškol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazykůa v cizích jazycích.Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníkůškol a školských zařízení v oblasti výuky technických,přírodovědných oborů a řemesel.Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníkůškol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce.Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníkůškol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj.Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídkydalšího vzdělávání pro nepedagogické pracovníky škola školských zařízení.Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školskýchzařízení v oblasti řízení a personální politiky.Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníkůškol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy.Kdo může žádat:»»»Školy a školská zařízení.Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.o vysokých školách.Sdružení a asociace škol.»»»»»Ostatní vzdělávací instituce.Města, obce a svazky obcí.Hospodářská a agrární komora podle zákona č. 301/1992Sb., o Hospodářské komoře České republikya Agrární komoře České republiky.Zaměstnavatelé, organizace zaměstnavatelů, profesnía oborová sdružení; pokud v souladu s předmětem svéčinnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, kterémohou být předmětem podpory OP VK, nebos vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity.Nestátní neziskové organizace.Limity podpory:» Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:800 000Kč» Maximální výše finanční podpory na 1 projekt:4 000 000KčBližší informace:http://www.kr-karlovarsky.cz/1.1: Zvyšování kvality ve vzdělávánív Královéhradeckém krajiPodporované činnosti:» Podpora realizace kurikulární reformyškol a školských zařízení.» Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycíchve školách a školských zařízeních.» Zlepšování podmínek pro výuku technických,přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšovánímotivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.» Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve všeobecněvzdělávacích a odborných předmětech pro žákyi pedagogické pracovníky, a to i mimo vyučování.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů30


»»»»»»Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéryna trhu práce (včetně zahraničních) s možnostíuplatnění inovativních forem spolupráce.Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státnísprávou a samosprávou s možností uplatnění inovativníchforem spolupráce včetně zapojení školdo komunitního rozvoje.Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetněvyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebopředčasným odchodem ze systému vzdělávání.Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačníchnástrojů a ověřování klíčových kompetencí žákůza účelem zvyšování kvality vzdělávání.Rozvoj podnikatelských znalostí, schopnostía dovedností žáků v počátečním vzdělávání.Rozvoj kompetencí žáků ve vzdělávánípro udržitelný rozvoj.Kdo může žádat:» Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávajícíčinnost školy a školského zařízení zapsanáve školském rejstříku).» Vysoké školy zřízené na základě zákona č. 111/1998 Sb.,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.» Sdružení asociace škol (tj. občanská sdružení zřízenázákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve zněnípozdějších předpisů; zájmová sdružení právnických osobzřízená podle oddílu 2, § 20f odst. 2 zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,která jsou vedena v registrech krajských úřadů).» Právnické osoby působící ve vzdělávánía kariérovém poradenství.» Města, obce a svazky obcí, podle zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.» Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů,profesní a oborová sdružení.» Hospodářská komora podle zákona č. 301/1992 Sb.,o hospodářské komoře České republiky a Agrární komořeČeské republiky.»»Zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem svéčinnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami,které mohou být předmětem podpory OP VK, nebos vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity.Nestátní neziskové organizace.Limity podpory:» Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:800 000Kč» Maximální výše finanční podpory na 1 projekt:6 000 000KčBližší informace:www.kr-kralovehradecky.cz1.2: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětía žáků se speciálními vzdělávacími potřebamiv Královéhradeckém krajiPodporované činnosti:» Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výukya vyučovacích metod podporujících rovný přístup kevzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacíchplánů, využití ICT a e-learningových aplikací.» Zvyšování kompetence pedagogických pracovníkůpro odstraňování bariér bránících rovnémupřístupu všech jedinců ke vzdělávání.» Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídkyasistenčních, speciálně pedagogických a psychologickýchslužeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.» Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohroženépředčasným odchodem ze systému vzdělávánía těch, co se do systému chtějí navrátit.» Včasné zajištění minimální garantované péčeo děti se sociokulturním znevýhodněním.» Vzdělávání dětí cizinců (předevšímjazykové) žijících na území ČR.»Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v němzískaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníkůNNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacíchmodulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.Kdo může žádat:» Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávajícíčinnost školy a školského zařízení zapsanáve školském rejstříku).» Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokýchškolách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákono vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.» Sdružení a asociace škol (tj. například občanská sdruženízřízená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružováníobčanů, ve znění pozdějších předpisů); zájmová sdruženíprávnických osob zřízená podle oddílu 2 ust. § 20f odst. 2zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů, která jsou vedena v registrechkrajských úřadů.» Právnické osoby působící ve vzdělávánía kariérovém poradenství.» Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže.» Města, obce a svazky obcí, podle zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.» Nestátní neziskové organizace.Limity podpory:» Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:400 000Kč» Maximální výše finanční podpory na 1 projekt:4 000 000KčBližší informace:www.kr-kralovehradecky.czPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj lidských zdrojů31


1.3: Další vzdělávání pracovníků škola školských zařízení v Královéhradeckém krajiPodporované činnosti:» Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníkůškol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy.» Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníkůškol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazykůa v cizích jazycích.» Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníkůškol a školských zařízení v oblasti výuky technických,přírodovědných oborů a řemesel.» Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníkůškol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce.» Podpora profesního rozvoje pracovníků škol a školskýchzařízení pro udržitelný rozvoj.» Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídkydalšího vzdělávání pro nepedagogické pracovníky škola školských zařízení.» Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škola školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky.»»»Hospodářská a agrární komora podle zákonač. 301/1992 Sb., o hospodářské komoře Českérepubliky a Agrární komoře České republiky.Zaměstnavatelé, organizace zaměstnavatelů, profesnía oborová sdružení; pokud v souladu s předmětem svéčinnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, kterémohou být předmětem podpory OP VK, nebos vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity.Nestátní neziskové organizace.Limity podpory:» Minimální výše finanční podpory na 1 projekt:400 000Kč» Maximální výše finanční podpory na 1 projekt:4 000 000KčBližší informace:www.kr-kralovehradecky.czPodporované činnosti (co lze z podpory hradit):» Nové podnikatelské aktivity, jejichž cílem je zaměstnáníosob ze znevýhodněných cílových skupin za předpokladu,že v rámci projektu bude zaměstnáno alespoň 30% osob(zaměstnanců) z těchto cílových skupin.» Nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečněčinných, které jsou zároveň sociálněznevýhodněnou skupinou.» Nové podnikatelské aktivity směřující k zajištěníveřejných služeb v rámci regionu, u kterých jeminimálně 75% uživatelů veřejné služby tvořenocílovou skupinou znevýhodněných osob.Kdo může žádat:» Fyzické osoby (OSVČ).» Společnost s ručením omezeným, akciová společnost,komanditní společnost, družstvo, veřejná obchodníspolečnost a podnikatelské právnické osoby podnikajícína základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů.» Obecně prospěšná společnost a registrovaná(církevní) právnická osoba.Kdo může žádat:» Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávajícíčinnost školy a školského zařízení zapsanáve školském rejstříku).» Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokýchškolách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákono vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.» Sdružení a asociace škol (tj. například občanská sdruženízřízená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanůve znění pozdějších předpisů; zájmová sdruženíprávnických osob zřízená podle oddílu 2 ust. § 20f odst. 2zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů, která jsou vedena v registrechkrajských úřadů).» Ostatní vzdělávací instituce (tj. ostatní právnickéosoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání).» Města, obce a svazky obcí, podle zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.Integrovaný operační programPrioritní osa 3: Zvýšení kvality a dostupnostiveřejných služebOblast podpory 3.1: Služby v oblasti sociální integracePodporovaná aktivita3.1c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb,zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazovánía realizaci nástrojů sociální ekonomiky.Podpora (typ, max., min):» Min. výše celkových způsobilých výdajů: 100 000 Kč» Max. výše celkových způsobilých výdajů: 5 493 800 Kč» Výše dotace: 90%Ukončení výzvy:» 30. 11. 2012Bližší informace:http://www.mpsv.cz/cs/6748Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů32


Přeshraniční spolupráceStručný cíl a zaměření programu:V rámci cíle Evropská územní spolupráce budev programovém období 2007-2013 realizováno5 bilaterálních operačních programů Přeshraničníspolupráce, zkráceně:»»»»»ČR - SaskoČR - BavorskoČR - RakouskoČR - SlovenskoČR - Polsko.Cílem programů přeshraniční spolupráce je podporahospodářské a sociální integrace příhraničních územíprostřednictvím odstraňování přetrvávajících bariéra posilování jejich rozvojového potenciálu. Budou posiloványvzájemné hospodářské, společenské a kulturní vztahy,společná péče o přírodní bohatství, rozvoj cestovníhoruchu a budování flexibilního trhu práce.Specifickými cíli programůpřeshraniční spolupráce jsou:»»»»»Rozvoj místního podnikatelského prostředí a rozvojcestovního ruchu v příhraničí.Posilování dostupnosti dopravy a informačnícha komunikačních sítí.Ochrana životního prostředí, podpora obnovitelnýchzdrojů energie, předcházení vzniku ekologickýcha technologických rizik.Rozvoje měst a venkova.Rozvoj spolupráce, podpora vzdělání, výzkumu a vývoje,kultury, podpora integrace trhu práce a sociálníhozařazení a podpora malých místních iniciativ,socioekonomických aktivit s cílem podpořit projekty typu“ people to people”.Řídicím orgánem operačních programů přeshraničníspolupráce je Ministerstvo pro místní rozvoj.V rámci programů přeshraniční spolupráce jsou podporoványbilaterálně, vždy s příslušnou partnerskou zemí, dohodnutépriority zajišťující společná řešení ve stanovených oblastech.Každý z programů má svá specifika a cíle, které pomocífinančních dotací řeší. Projektové žádosti jsou podáványprůběžně, přičemž jednotlivými milníky jsou plánovanétermíny zasedání monitorovacích výborů. Hlavní podmínkoupřijatelnosti projektu je existence přeshraničníhopartnerství, které funguje v dotační oblasti programu.Ukončení výzvy:» Průběžné výzvy.Operační program Lidské zdrojea zaměstnanost1.1: Zvýšení adaptability zaměstnancůa konkurenceschopnosti podnikůNázev projektu - „Vzdělávejte se pro růst!“1Realizátor projektu:» MPSV ČRProjekt je určen zaměstnavatelům v odvětvíchs předpokladem růstu a s významným podílem na tvorběHDP, jejichž výčet obsahuje podkapitola 1.2. Lzepředpokládat, že tyto podniky budou nabírat novépracovníky, které budou potřebovat vyškolit či rekvalifikovat,popř. bude pro zaměstnavatele nezbytné, aby školili stávajícízaměstnance.Podporované aktivity:» Projekt umožní vybraným podnikům získat finančnípříspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svýchzaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazenymzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobujejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůžezaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci). Totovzdělávání může být obecné a v odůvodněných případechi specifické (definované nařízením Evropské komiseč. 800/2008).Cílové skupiny:» Zaměstnavatelé působící ve vybraných odvětvía jejich zaměstnanci.Oprávněnými žadateli jsou zaměstnavatelépůsobících ve vybraných odvětví hospodářstvídefinovaných CZ-NACE:Sekce C Zpracovatelský průmysl»»»»»»»25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků,kromě strojů a zařízení.26 Výroba počítačů, elektronických a optickýchpřístrojů a zařízení.27 Výroba elektrických zařízení.28 Výroba strojů a zařízení j. n.29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů),přívěsů a návěsů.30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení.33 Opravy a instalace strojů a zařízení.Sekce E Zásobování vodou; činnosti souvisejícís odpadními vodami, odpady a sanacemi»38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů,úprava odpadů k dalšímu využití.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj lidských zdrojů33


Sekce F Stavebnictví»»»41 Výstavba budov.42 Inženýrské stavitelství.43 Specializované stavební činnosti.Sekce G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba»47 Maloobchod, kromě motorových vozidel.Sekce I Ubytování, stravování a pohostinství»»55 Ubytování.56 Stravování a pohostinství.Sekce Q Zdravotní a sociální péče»88 Ambulantní nebo terénní sociální služby.Žádosti o finanční příspěvek lze předkládat od 31. 5. 2011do 31. 7. 2013 (v případě vyčerpání částky alokovanéna podporu vzdělávacích aktivit bude příjemžádostí pozastaven).Bližší informace o projektu:http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_rust~1.2: Zvýšení adaptability zaměstnancůrestrukturalizovaných podnikůNázev výzvy – Výzva k předkládání grantových projektůOP LZZ v rámci oblasti podpory 1.2 Zvýšení adaptabilityzaměstnanců restrukturalizovaných podnikůVyhlašovatel:MPSV ČRČíslo výzvy:»36Podporované aktivity (typy projektů):»»»»»»Další profesní vzdělávání zaměstnanců zaměřené zejménana prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udrženíkvalifikace pro další uplatnění na trhu práce, včetnězískání a prohlubování klíčových dovedností, které zvyšujízaměstnatelnost na trhu práce (informační technologie,jazyková příprava, komunikační dovednosti apod.).Aplikování moderních forem vzdělávání zaměstnanců dlespecifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravyna nové pracovní uplatnění na trhu práce pro konkrétnípracovní pozici.Pracovně-profesní poradenství k zaměstnání směřujícík uplatnění se na trhu práce.Poskytování mzdových příspěvků zaměstnavatelům, kteřízaměstnají propuštěné znevýhodněné zaměstnance.Uplatňování pružných forem organizace práce při získánídalšího pracovního uplatnění.Podpora zahájení podnikatelské činnosti přípravou novýchpodnikatelů (poradenství, rekvalifikace, odborná praxe –podnikatelské inkubátory).Cílové skupiny:Zaměstnanci, resp. specificky:»»Zaměstnanci, tj. fyzické osoby závislé na příjmuna základě pracovního poměru nebo obdobného vztahuna dobu určitou, kteří jsou ohroženi nezaměstnanostív důsledku předpokládaného ukončení pracovněprávníhovztahu, popř. jsou již ve výpovědní době a v blízké doběopustí současný podnik. Zároveň musí splňovat, alespoňjedno z níže uvedených kritérií, že:» a) V rámci uplatnění na trhu práce potřebují doplnitnezbytné znalosti na konkrétní dovednosti, kteréjsou potřeba pro uplatnění na trhu práce.» b) Se přímo budou rekvalifikovat na takovou profesi,která je požadována na trhu práce na základěmonitoringu trhu práce.Specifické skupiny zaměstnanců, jež mají z věkovýcha zdravotních důvodů ztížené podmínky uplatnění sena trhu práce. Jedná se především o následující skupiny:» a) Věkové skupiny nad 50 let.» b) Mladí do 25 let.» c) Osoby se zdravotním postižením.Oprávnění žadatelé:» Profesní a podnikatelská sdružení (včetněoborových sdružení).» Hospodářská komora a Agrární komora České republikya jejich obvodní komory zřizované podle zákona č. 301/1992, Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komořeČR, ve znění pozdějších předpisů.» Tyto organizace mohou předkládat žádost zaměřenouna realizaci aktivit pro zaměstnance svých členů,sdružených podniků, apod., kteří splňují kritériapro cílovou skupinu této výzvy.» Sociální partneři.Příjem žádostí:» Průběžně od 8. 3. 2010 s platností do 31.8.2012.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů34


Bližší informace:http://www.esfcr.cz/vyzva-k-predkladani-grantovychprojektu-op-lzz-v-ramci-22.1: Posílení aktivních politik zaměstnanostiNázev výzvy – Výzva pro předkládání regionálníchindividuálních projektů v rámci oblasti podpory2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanostiVyhlašovatel:MPSV ČRČíslo výzvy:» 70Podporované aktivity (typy projektů):» Zprostředkování zaměstnání – podpora činnostísouvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu,která se o práci uchází; dále s vyhledáváním zaměstnancůpro zaměstnavatele.» Poradenské činnosti a poradenské programy – rozvoja podpora poradenských činností a poradenskýchprogramů.» Bilanční a pracovní diagnostika – podpora souladu mezischopnostmi, vzdělávacím a pracovním potenciálemindividua a reálností uplatnění se na trhu práce.» Rekvalifikace – rozvoj a podpora při získávání novékvalifikace a zvyšování, rozšiřování nebo prohlubovánídosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování neboobnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získáníkvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, kterádosud žádnou kvalifikaci nezískala.» Podpora uplatnění na trhu práce prostřednictvímvytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazenýchpro určitou skupinu osob náležejících k ohroženýmskupinám na trhu práce formou příspěvku na úhradumzdových nákladů.»»»»»»»Podpora veřejně prospěšných prací a krátkodobýchpracovních příležitostí.Zajištění odborné praxe.Podpora pružných forem zaměstnání jako způsobuvytváření podmínek pro uplatnění žen a mladých lidína trhu práce.Motivační aktivity – pro zvýšení orientace v požadavcíchtrhu práce, včetně obnovení pracovních návyků.Programy prevence dlouhodobé nezaměstnanosti typuPrvní příležitost (do 25-ti let věku) a Nový start(od 25-ti let věku).Pracovní rehabilitace – podpora souvislé činnostizaměřené na získání a udržení vhodného zaměstnáníosoby se zdravotním postižením.Doprovodné aktivity – příspěvky přímé podpory (např.doprava a stravování účastníků, zdravotní průkazy apod.)a další doprovodné sociální aktivity umožňující začleněnína trh práce v souladu s Metodikou OP LZZ.Cílové skupiny:» Uchazeči o zaměstnání - jedná se o osoby vedenév evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání.» Zájemci o zaměstnání - jedná se o osoby vedenév evidenci úřadu práce jako zájemce o zaměstnání.Oprávnění žadatelé:» Pověřené úřady práce.Příjem žádostí:» 15. 12. 2010 - 31. 12. 2013Bližší informace:http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-regionalnichindividualnich-projektu-vAktualizováno!2.1: Posílení aktivních politik zaměstnanostiNázev výzvy – Provádění aktivních a preventivníchopatření na pracovním trhuVyhlašovatel:MPSVČíslo výzvy:» 91Podporované aktivity (typy projektů):» Motivační aktivity - pro zvýšení orientace v požadavcíchtrhu práce a v požadavcích volných pracovních místna trhu práce.» Poradenské činnosti a poradenské programy – rozvoja podpora poradenských činností a poradenskýchprogramů, které jsou poskytovány za účelem zjišťovánía posouzení osobnostních a kvalifikačních předpokladůfyzických osob pro volbu povolání, pro zprostředkovánívhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osobse zdravotním postižením a při výběru vhodnýchnástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.» Bilanční a pracovní diagnostika – podpora souladu mezischopnostmi, vzdělávacím a pracovním potenciálemjednotlivce a reálností jeho uplatnění na trhu práce.» Rekvalifikace – rozvoj a podpora osob při získávání novékvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohlubovánídosavadní kvalifikace, včetně jejího udržovánínebo obnovování.» Zprostředkování zaměstnání.» Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvkuna úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům– podpora vytváření nových pracovních míst propříslušníky cílové skupiny nebo umístění příslušníkůcílové skupiny na volná pracovní místa.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj lidských zdrojů35


»Zajištění odborné praxe pro příslušníky cílových skupinpro získání pracovních zkušeností, dovedností a návyků.Cílové skupiny:»»Uchazeči o zaměstnání - jedná se o osoby vedenév evidenci krajské pobočky Úřadu práce ČR jakouchazeči o zaměstnání, s podmínkou zaměření se naskupiny, kterým se věnuje zvýšená péče na trhu práce.Zájemci o zaměstnání - jedná se o osoby vedenév evidenci krajské pobočky Úřadu práce ČR jako zájemcio zaměstnání nebo o osoby, které hledají uplatněnína trhu práce bez evidence u krajské pobočky ÚP ČRjako zájemce, s podmínkou zaměření se na skupiny,kterým se věnuje zvýšená péče na trhu práce.Oprávnění žadatelé:»»»Vzdělávací a poradenské instituce - právnické osoby,včetně právnických osob vykonávajících činnost škola školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku(včetně vysokých škol), fyzické osoby, které vedouúčetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.Nestátní neziskové organizace (občanská sdružení,obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby).Organizace sociálních partnerů – jedná se o sociálnípartnery definované Radou hospodářské a sociálnídohody ČR a jejich členské základny, tj. Českomoravskákonfederace odborových svazů, Asociace samostatnýchodborů, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederacezaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.Příjem žádostí:»20. 3. do 1. 6. 2012Bližší informace:http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladanigrantovych-projektu-v-ramci-oblasti-123.1: Podpora sociální integracea sociálních služebNázev globálního grantu - Sociální ekonomikaVyhlašovatel:MPSV ČRČíslo výzvy:»30Podporované aktivity (typy projektů):»»»I. nové podnikatelské aktivity, jejichž cílem je zaměstnáníosob ze znevýhodněných cílových skupin za předpokladu,že v rámci projektu bude zaměstnáno alespoň 30 % osob(zaměstnanců) z těchto cílových skupin.II. nové podnikatelské aktivity osob samostatněvýdělečně činných (bez zaměstnanců), které jsouzároveň sociálně znevýhodněnou skupinou.III. nové podnikatelské aktivity směřující k zajištění/podpoře veřejných služeb v rámci regionu, u kterýchje minimálně 75 % uživatelů veřejné služby tvořenocílovou skupinou znevýhodněných osob.Cílové skupiny:»Podporovanými cílovými skupinami jsou osoby sociálněvyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.Oprávnění žadatelé:»Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby (OSVČ) a tytoformy podnikatelských právnických osob: společnosts ručením omezeným, akciová společnost, veřejnáobchodní společnost, komanditní společnost, družstvoa podnikatelské právnické osoby podnikající na základěoprávnění podle zvláštních právních předpisů.»Žadateli mohou být také nestátní neziskové organizace, ato: obecně prospěšná společnost a evidované (církevní)právnické osoby. Žadatel musí vyvíjet nové podnikatelskéaktivity na volném trhu na základě novéhoživnostenského oprávnění/jiného oprávnění k podnikánídefinovaného příslušným předpisem.Příjem žádostí:»2. 3. 2009 - 30. 11. 2012Bližší informace:http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-grantovychprojektu-op-lzz-socialni3.1: Podpora sociální integracea sociálních služebVyhlašovatel:MPSV ČRČíslo výzvy:»5Podporované aktivity (typy projektů):»»Podpora vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů, uživatelův oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování(v rámci této činnosti budou především podporoványindividuální projekty zaměřené na profesní vzdělávánípracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.Vzdělávání pracovníků musí být realizováno v rámcivzdělávacích programů.Vzdělávací programy musí být akreditované nebo žadatelreaguje na absenci vzdělávacího programu jehovytvořením a podáním žádosti o akreditaci).Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů36


»»»Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěchsociálního začleňování cílových skupin (v rámci tétočinnosti budou především podporovány individuálníprojekty zaměřené na zajištění dostupnosti poskytovánía rozvoj vybraných sociálních služeb v souladu s plánemrozvoje sociálních služeb kraje. Jedná se předevšímo tyto druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů– azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová dennícentra, nízkoprahová denní centra pro děti a mládežs důrazem na osoby ve věku 15-26 let, intervenčnícentra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,terénní programy, sociální rehabilitace, sociálněterapeutické dílny, podpora samostatného bydlení.V rámci jednotlivých služeb bude podporována zejménasociální práce s uživateli služby, dále budou podporoványi doprovodné programy pro uživatele služeb, které jimumožní získávat dovednosti a znalosti pro návrat asetrvání na trhu práce. Součástí projektu bude popiszpůsobu hodnocení efektivity služby).Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetněpodpory partnerství na místní a regionální úrovni(v rámci této činnosti budou především podporoványindividuální projekty zaměřené na podporu zaváděníprocesů plánování dostupnosti sociálních služeb aplánu rozvoje sociálních služeb, podporu transformacepobytových zařízení pro cílové skupiny, zavádění procesukvality a kontroly poskytování sociálních služeb).Cílové skupiny:Cílové skupiny osob:» Osoby se zdravotním postižením.» Děti, mládež a mladí dospělí.» Etnické menšiny a osoby z jinéhosociokulturního prostředí.» Imigranti a azylanti.» Osoby bez přístřeší.» Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní neboochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestuodnětí svobody.»»Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, obětiobchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané.Osoby pečující o osobu blízkou.Cílové skupiny organizací:» zadavatelé sociálních služeb» poskytovatelé sociálních služeb a další subjektyposkytující služby napomáhající» sociální integraci cílovým skupinámOprávnění žadatelé:» Kraje (mimo hl.m. Prahy).Příjem žádostí:» 5. 3. 2008 - 31. 12. 2013Bližší informace:http://www.esfcr.cz/vyzva-k-predkladani-individualnichprojektu-v-ramci3.1: Podpora sociální integrace a sociálníchslužeb – aktualizaceNázev globálního grantu - Sociální ekonomikaVyhlašovatel:MPSVČíslo výzvy:» 86Podporované aktivity (typy projektů):A - Podpora poskytování vybraných sociálníchslužeb poskytovaných na základě oprávněník poskytování sociálních služebKonkrétní aktivity:»»»»Služby sociální prevence a odborné sociální poradenstvípro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvoduchronického duševního onemocnění.Služby sociální prevence a odborné sociální poradenstvíposkytované obětem trestné činnosti, obětem domácíhonásilí, obětem obchodu s lidmi, osobámkomerčně zneužívaným.Služby sociální prevence a odborné sociální poradenstvípro osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní neboochranné výchovy a osoby opouštějící vězení.Služby následné péče poskytované osobám závislýmna návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbuve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbunebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.Spektrum cílových skupin pro tuto oblast aktivit:» Osoby s chronickým duševním onemocněním.» Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní neboochranné výchovy.» Osoby opouštějící vězení.» Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, obětiobchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané.» Osoby závislé na návykových látkách, které absolvovalyústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovalyambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám,které abstinují.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj lidských zdrojů37


B - Podpora dalších činností a aktivit umožňující prevencisociálního vyloučení nebo přímou pomoc cílovým skupinámKonkrétní aktivity:»»»»»»»»»»Programy prevence sociálně patologickýchjevů včetně prevence kriminality.Programy získávání základních sociálnícha profesních dovedností.Programy pro osoby opouštějící ústavní zařízení.Programy pro osoby opouštějící vězení.Programy pro osoby ve výkonu trestu s cílem přípravyjejich návratu do společnosti a na trh práce.Programy sekundární a terciární prevence pro osobyohrožené závislostmi (včetně patologického hráčství)nebo závislé na návykových látkách.Programy sekundární a terciární prevence pro osobys chronickým duševním onemocněním.Programy finanční gramotnosti a prevence pro osobyohrožené předlužeností (včetně poradenství).Probační programy, kterým byla udělena řádnáakreditace a jsou zapsány v seznamu vedenémMinisterstvem spravedlnosti ČR.Osoby pečující o osobu blízkou, včetně podpory aktivitposkytovatelů sociálních služeb, které vedou ke zvýšenívyužívání sdílené péče, tj. kombinaci neformální péče(poskytované osobami pečujícími o osobu blízkou)a péče poskytované poskytovateli sociálních služeb.Spektrum cílových skupin pro tuto oblast aktivit:»»»»»»Osoby se zdravotním postižením.Osoby s chronickým duševním onemocněním.Děti, mládež a mladí dospělí (pouze s důrazem na osobyve věku 15 – 26 let), kteří jsou sociálně vyloučení neboohrožení sociálním vyloučením.Etnické menšiny a osoby z odlišného sociokulturníhoprostředí - etnické a národnostní menšiny, kterédlouhodobě žijí na území ČR.Cizinci ze třetích zemí legálně pobývající na území ČRdéle než jeden rok.Osoby bez přístřeší.»»»»»Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní neboochranné výchovy.Osoby opouštějící vězení.Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, obětiobchodu s lidmi a osoby komerčně zneužívané.Osoby ohrožené závislostmi (včetně patologickéhohráčství) nebo osoby závislé na návykových látkách.Osoby pečující o osobu blízkou – fyzické osoby pečujícío osobu, která je příjemcem příspěvku na péči a jez různých příčin ohrožena sociálním vyloučením.Cílové skupiny:»viz výšeOprávnění žadatelé:»»»»Kraje a organizace zřizované kraji působícív sociální oblasti.Obce a organizace zřizované obcemi působícív sociální oblasti.Nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti– občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti,církevní právnické osoby.Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákonač. 108/2006 Sb., o sociálních službách.Příjem žádostí:»6. 2. 2012 - 6. 6. 2012Bližší informace:http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladanigrantovych-projektu-v-ramci-oblasti-9Aktualizováno!3.1: Podpora sociální integracea sociálních služebNázev globálního grantu - Podpora vzdělávánía procesů v sociálních službáchVyhlašovatel:MPSVČíslo výzvy:» 87Podporované aktivity (typy projektů):» Podpora procesu ve fázi přípravy na transformacipobytové služby sociální péče a podpora procesu ve fázirealizace transformace pobytové služby sociální péče.Konkrétní aktivity:»»»»»»»»Vytvoření metodik spojených s transformačnímprocesem zařízení.Tvorba analýzy zařízení, analýz regionu a analýzymožností samotných uživatelů.Služby (šetření, studie, atp.).Zhodnocení současného stavu organizace a poskytovanésociální služby z pohledu procesu transformace,procesní audit, plán rozvoje organizace apod.Nastavení vnitřních pravidel a pracovních postupů,vytvoření komplexních plánů transformace zařízení.Koordinace procesu přípravné fáze transformace včetně:» činnosti multidisciplinárních transformačních týmů,» o činnosti pracovních skupin (včetně zástupcůsouvztažných skupin).Koordinace procesu přechodové fáze(přemisťování uživatelů do nových služeb).individuální podpora procesu transformace zařízení,Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů38


»»»Odborné vzdělávání týmu v oblasti transformace pouzeprostřednictvím akreditovaných kurzů dle zákonač. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve zněnípozdějších předpisů (akreditace od Ministerstva prácea sociálních věcí).Neakreditované formy vzdělávání – semináře, workshopya konzultace k procesu transformace (zde mohou býtúčastníky i další pracovníci transformovaného zařízení– pedagogičtí, zdravotničtí pracovníci, odbornáveřejnost, opatrovníci, rodinní příslušníci, obce,zaměstnavatelé apod.).Informování veřejnosti a zapojování veřejnosti– doprovodná aktivita s cílem informovat dotčenouveřejnost (širší veřejnost, zapojení orgánů státní správya samosprávy v místě odkud a kam budou uživatelépřestěhováni, uživatele i pracovníky dané služby)o vlastním procesu transformace v zařízení, jehopřínosu pro uživatele a komunitu v daném místě. Cíleminformování je odstranění předsudků veřejnosti vůčicílové skupině, její přijetí do komunity v místě novéhobydliště a informování uživatelů služby a pracovníkůo výhodách a rizicích změny způsobu poskytování služby.Cílové skupiny:» Pracovníci poskytovatelů sociálních služeb s registracípodle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů, domov se zvláštnímrežimem a domov pro osoby se zdravotním postižením.» Uživatelé pobytových služeb sociální péče výše uvedených(osoby se zdravotním postižením, osobys duševním onemocněním).Oprávnění žadatelé:» Poskytovatelé sociálních služeb s registrací podle zákonač. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zněnípozdějších předpisů, domov se zvláštním režimema domov pro osoby se zdravotním postižením.Příjem žádostí:» Od 7. 3. 2012 do vyčerpání celkové částky určenépro tuto výzvu.Bližší informace:http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladanigrantovych-projektu-v-ramci-oblasti-103.2: Podpora sociální integrace příslušníkůromských lokalitVyhlašovatel:MPSVČíslo výzvy:» 55Podporované aktivity (typy projektůdle podporovaných oblastí):A - Podpora poskytování vybraných sociálních služebv souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálníchslužbách, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřenímna návrat osob zpět do společnosti, na trh práce neboudržení se na trhu práce či k přístupu ke službámumožňujícím návrat na trh práce. Budou podporoványtyto typy sociálních služeb:» Odborné sociální poradenství.» Nízkoprahová denní centra pro děti a mládež (pouzeosoby ve věku 15-26 let).» Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.» Terénní programy.» Sociální rehabilitace (pouze terénní, ambulantní formaposkytování sociální služby).» Krizová pomoc.» Kontaktní centra.» Domy na půl cesty.» Azylové domy.» Raná péče (pouze terénní forma poskytování sociálníslužby).» Podpora samostatného bydlení.» V rámci této výzvy je možné podporovat i fakultativníčinnosti (doprovodné programy zaměřené na příslušníkysociálně vyloučených romských komunit/lokalit ) připoskytování vyjmenovaných druhů sociálních služebza předpokladu splnění níže uvedených podmínek,přičemž v žádosti o finanční podporu musí žadatelrozlišit, co je základní činnost a co činnost fakultativní.Doplňkově v rámci aktivity A budou podporoványtyto činnosti (doplňková činnost) zaměřené naposkytovatele a zadavatele sociálních služeb (tj. obec):»»»»Profesní (odborné) vzdělávání sociálních pracovníkůa pracovníků v sociálních službách – akreditovanévzdělávací programy podle zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.Vzdělávání vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálníchslužeb –akreditované vzdělávací programy podle zákonač. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zněnípozdějších předpisů.Profesní (odborné) vzdělávání pracovníků obecních úřadův oblasti procesu plánování, kvality sociálních služeb av oblasti metod sociální práce v rámci kurzůakreditovaných podle zákona č. 312/2002 Sb.,o úřednících územních samosprávných celků a o změněněkterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebopodle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů.Zavádění procesu rozvoje kvality poskytování sociálníchslužeb. V rámci této činnosti budou podporovány procesyzaměřené na plnění zákonných standardů kvalitysociálních služeb.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj lidských zdrojů39


B - Podpora dalších činností a aktivit umožňujícíprevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomocpříslušníkům sociálně vyloučených romskýchkomunit/lokalit s důrazem především na:»»»»»»»»»Důraz bude kladen především na:Programy prevence sociálně patologických jevů včetněprevence kriminality a včetně podpory osvětyv této oblasti.Programy získávání základních sociálnícha profesních dovedností.Programy motivace, pracovní a sociální rehabilitace(v rámci výzvy nebude podpořen projekt zaměřenýpouze na pracovní rehabilitaci).Programy pro osoby závislé na drogách.Programy pro předcházení ekonomické nestability rodina jednotlivců a finanční gramotnosti a prevence proosoby ohrožené předlužeností (včetně poradenství).Programy pro osoby opouštějících zařízení výkonu trestu.Programy pro osoby opouštějících školská zařízenípro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.Programy pomoci při realizaci investičních akcífinancovaných z ERDF v rámci Integrovanéhooperačního programu.Cílové skupiny:»Příslušníci níže uvedených vybraných sociálněvyloučených romských lokalit/komunit:Č. Lokalita (Město/obec/mikroregion)Území dopadu1 Brno Jihomoravský kraj2 Břeclav Jihomoravský kraj3 Sokolov Karlovarský kraj4 Cheb Karlovarský kraj5 Broumov Královéhradecký kraj6 Karviná Moravskoslezský kraj7 Orlová Moravskoslezský kraj8 Ostrava Moravskoslezský kraj9 Přerov Olomoucký kraj10 JesenickoLokalita Jesenicko zahrnuje:Mikroregion Zlatohorsko,Mikroregion Jesenicko,Mikroregion Žulovsko,Mikroregion Javornicko,Mikulovice, Velké Kunětice,Zlaté Hory, Česká Ves, Jeseník,Kobylá nad Vidnávkou, VelkáKraš, Vápenná, Skorošice,Vidnava, Žulová, Bernartice,Bílá Voda, Javorník, Uhelná,Vlčice, Písečná, Supíkovice,Běla pod Pradědem, StaráČervená Voda, Černá Voda,Ostružná, Lipová Lázně.Olomoucký kraj11 Klatovy Plzeňský kraj12 Kutná Hora Středočeský kraj13 Kolín Středočeský kraj14 Kladno Středočeský kraj15 Chomutov Ústecký kraj16 Most Ústecký kraj17 Ústí nad Labem Ústecký kraj18 Roudnice nad Labem Ústecký kraj19 ŠluknovskoLokalita Šluknovsko zahrnuje:Česká Kamenice, Krásná Lípa,Varnsdorf, Chřibská, Rybniště,Jiřetín pod Jedlovou, RumburkÚstecký kraj20 Jihlava Kraj Vysočina21 Holešov Zlínský krajOprávnění žadatelé:»Obce dle seznamu v bodě 2.2 této výzvy (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonč. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), v návaznostina oblast intervence 3.1 b) IOP.Příjem žádostí:»15. 12. 2009 - 31. 12. 2012Bližší informace:http://www.esfcr.cz/podpora-socialni-integraceprislusniku-romskych-lokalitAktualizováno!3.4: Rovné příležitosti žen a mužů na trhupráce a slaďování pracovního a rodinného životaVyhlašovatel:MPSVČíslo výzvy:»88Cílem výzvy je zlepšovat situaci v prosazování rovnýchpříležitostí žen a mužů na trhu práce a ve sladěnípracovního a rodinného života.Podporované aktivity (typy projektů):A) Prosazování rovných příležitostí žen a mužůa slaďování pracovního a rodinného životav zaměstnavatelské sféře.Konkrétní aktivity:»»Aktivity zaměřené na prosazování rovných příležitostív organizaci žadatele a jeho partnerů.Aktivity zaměřené na motivaci zaměstnavatelůk uskutečňování politiky přátelské k rodiněa k rovným příležitostem.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů40


»»»»»»»»Genderové a rodinné audity v podnicích včetně evidencea statistiky využívání opatření vzešlých z těchto auditů.Vypracování a implementace podnikovýchplánů rovnosti žen a mužů.Vzdělávání pracovníků, kteří se zabývají lidskýmizdroji v problematice rovných příležitostívčetně vytváření informačních zdrojů.Podpora slaďování pracovního a rodinného života pomocízavedení flexibilních forem práce a zřízení služebpéče o děti.Zavádění principů diversity managementu s ohledemna rovné příležitosti žen a mužů.Programy pro rodiče na rodičovské dovolenéusnadňující udržení kontaktu se zaměstnavatelem.Osvětové, vzdělávací, poradenské a motivační aktivityv oblasti rovných příležitostí pro zaměstnavatele.Advokační služby pro pomoc obětem diskriminacena trhu práce z hlediska rovnosti žen a mužů.B) Tvorba a realizace komplexních programů na podporuzahájení a rozvoje samostatné výdělečné činnosti.Konkrétní aktivity:»»»Vzdělávací, poradenské a podpůrné programy na podporuzahájení a rozvoj samostatné výdělečné činnosti.Mentoring a odborné konzultace.Vytváření sítí a dalších forem partnerství.»»»»»Ženy ohrožené na trhu práce, tj. dlouhodoběnezaměstnané ženy, ženy ohrožené nezaměstnaností- k propouštění žen dochází přednostně před muži,významně jsou ženy z tohoto důvody ohroženy předevšímv podnicích procházejících restrukturalizací, ženyvracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závisléhočlena rodiny na trh práce.Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi(tj. muži vracejících se po rodičovské dovolenénebo péči o závislého člena rodiny na trh práce).Ženy se základním vzděláním nebo s nízkouúrovní kvalifikace.Ženy v předdůchodovém věku.Ženy začínající podnikání a vykonávajícísamostatnou výdělečnou činnost.Organizace:»»»»»»»»Instituce služeb zaměstnanosti a jejich pracovníci/e.Nestátní neziskové organizace.Odborové organizace a sociální partneři.Orgány státní správy a jimi zřizované organizace.Úřad práce České republiky.Územní samosprávné celky a úřady samosprávnýchcelků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založenéorganizace a jejich zaměstnanci/kyně.Výzkumné a vzdělávací instituce.Zaměstnavatelé.»»»»Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářskéa sociální dohody ČR, a jejich členské základny (Svazprůmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelskýcha podnikatelských svazů ČR, Českomoravská konfederaceodborových svazů, Asociace samostatných odborů).Hospodářská komora podle zákona č. 301/1992 Sb.,o hospodářské komoře České republiky a Agrárníkomoře České republiky.Podnikatelské subjekty: obchodní společnost, výrobnídružstvo, osoba samostatně výdělečně činnánebo státní podnik.Výzkumné a vzdělávací instituce.Příjem žádostí:»8. 3. - 30. 4. 2012Bližší informace:http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladanigrantovych-projektu-v-ramci-oblasti-114.1: Posilování institucionální kapacitya efektivnosti veřejné správyNázev výzvy – Kvalitní a dostupnázdravotní a sociální péčeC) Místní partnerství a tematické sítě v oblasti rovnýchpříležitostí žen a mužů a slaďování pracovníhoa rodinného života.Cílové skupiny:Jednotlivci:»»Osoby pečující o závislého člena rodiny.Zaměstnanci/kyně.Oprávnění žadatelé:»»»»Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků,jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace.Nestátní neziskové organizace - občanská sdružení,obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby,nadace a nadační fondy.Školy a školská zařízení.Vysoké školy podle zákona.Vyhlašovatel:MV ČRČíslo výzvy:» 83Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj lidských zdrojů41


Podporované aktivity (typy projektů):»»»»»»»»»Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvalitya transparentnosti veřejné správy a veřejných služebvčetně zavádění sledování výkonnosti úřadů veřejnésprávy a analytické činnosti k identifikaci prostorůpro zlepšení a k návrhům řešení.Provádění analýz veřejné správy k navrhování realizacea optimalizace postupů a činností vedoucích ke zvyšováníefektivity, kvality a transparentnosti výkonu veřejnésprávy a racionalizace rozdělení kompetencí v rámciorgánů veřejné správy s důrazem na efektivnost.Podpora koordinace mezi jednotlivými resorty a dialogumezi příslušnými veřejnými a soukromými subjekty.Posilování etických standardů ve veřejné správě.Rozšiřování moderních ICT a aplikací eGovernmentuve veřejné správě.Prosazování preventivních a represivních opatření v bojis korupcí, minimalizace množství korupčních příležitostía nastavení účinného sankčního systému.Podpora vládních reformních procesů v oblastisociální a zdravotní.Vytvoření efektivního a spravedlivého systémuposkytování zdravotních a sociálních služeba optimalizace způsobu jeho financování.Nastavení standardů kvality sociálních služeb.Cílové skupiny:»»»Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnancitěchto úřadů a organizace a organizační složkyzřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.Územní samosprávné celky a úřady územníchsamosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízenénebo založené organizace a jejich zaměstnanci.Politici územních samosprávných celků včetně volenýchzastupitelů územních samosprávných celků.Oprávnění žadatelé:»Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.Příjem žádostí:»Od 5. 12. 2011 do 31. 1. 2012.Bližší informace:http://www.esfcr.cz/kvalitni-a-dostupnazdravotni-a-socialni-pece5.1: Mezinárodní spolupráceNázev výzvy – 3. výzva pro předkládání grantovýchprojektů v rámci 5.1. - Mezinárodní spolupráceVyhlašovatel:MPSV ČRČíslo výzvy:»77Podporované aktivity (typy projektů):Společný vývoj nebo přenos inovací a jejichzavedení v ČR:»»V rámci mezinárodní spolupráce vyvinout nebo do ČRpřenést inovativní nástroje k řešení problémů cílovýchskupin OP LZZ na trhu práce, tyto nástroje otestovat,zhodnotit jejich uplatnitelnost v prostředí ČR, zavést je dopraxe na místní, regionální nebo celostátní úrovnia rozšířit získané know-how a výstupy projektu mezirelevantní klíčové aktéry v dané oblasti (tj. mezi subjekty,které se zabývají obdobnou činností nebo pracují sestejnou cílovou skupinou).Sdílení zkušeností a znalostí mezi projektys obdobnou tematikou.Tematické sítě:»Založení a/nebo rozvoj tematické sítě na základě sdílenízkušeností a dovedností se zahraničními partnery.»»Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezituzemskou a zahraniční tematickou sítí.Šíření získaného know-how a výstupů projektu mezirelevantní klíčové aktéry v dané oblasti (tj. mezi subjekty,které se zabývají obdobnou činností nebo pracují sestejnou cílovou skupinou).Místní partnerství:»»Založení a/nebo rozvoj místního partnerství na základěsdílení zkušeností a dovedností se zahraničními partnery.Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi místnímipartnerstvími v otázkách týkajících se budování amanagementu partnerství, specifických aktivitmístních partnerství apod.Cílové skupiny:Cílové skupiny osob:»»»»»»»»»»»Uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání.Osoby se zdravotním postižením – osoby, jejichžzdravotní postižení představuje určité znevýhodněníve vztahu k ostatním členům společnosti.Osoby s chronickým duševním onemocněním.Děti, mládež a mladí dospělí.Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturníhoprostředí – národnostní menšiny, které setrvalea dlouhodobě žijí na území ČR.Imigranti a azylanti – skupina přistěhovalců v ČR, kterázahrnuje nelegální imigranty, žadatele o azyl, uznanéazylanty, cizince s uděleným vízem k pobytu nad 90 dnů,dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR.Osoby bez přístřeší – osoby, které nemají ubytovacímožnosti, popř. obývají nouzová obydlí.Osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závisléna návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbuve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantníléčbu nebo se jí podrobují, nebo osoby, které abstinují.Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní neboochranné výchovy a osoby opouštějící zařízení pro výkontrestu odnětí svobody.Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, obětiobchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané.Osoby ohrožené předlužeností.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů42


»»»»»»»»»»»»»»»Osoby pečující o osobu blízkou – fyzické osoby pečujícío osobu, která je příjemcem příspěvku na péči a kteráje z různých příčin ohrožena sociálním vyloučením.Příslušníci sociálně vyloučených romských komunit.Osoby starší 50 let.Dlouhodobě nezaměstnané ženy (jedná se o ženynezaměstnané déle než 6 měsíců) – ženy se dlouhodoběnezaměstnanými stávají z důvodu kumulace handicapůz pohledu trhu práce.Ženy ohrožené nezaměstnaností – k propouštění žendochází přednostně před muži, významně jsou ženyz tohoto důvody ohroženy především v podnicíchprocházejících restrukturalizací.Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péčio závislého člena rodiny na trh práce - ženy, které ztratilykontakt s trhem práce po ukončení mateřské neborodičovské dovolené, ženy pečující o jiného člena rodiny– jedná se o skupinu, která se potýká s diskriminacíze strany zaměstnavatelů vzhledem k péči o závisléhočlena rodiny, obtížně nacházející pracovní uplatněnípo uplynutí doby péče o člena rodiny či ukončenímateřské či rodičovské dovolené z důvodu delšíhopřerušení zaměstnání a obavy zaměstnavatelů z častéabsence v zaměstnání.Ženy s malými dětmi (tj. dětmi do 15ti let věku).Ženy se základním vzděláním nebo s nízkou úrovníkvalifikace – s důrazem na ženy se základním nebožádným vzděláním.Ženy v předdůchodovém věku – jedná se o skupinu žen,které sice již nejsou vázány péčí o děti, ale nejsouzaměstnavateli považovány za dostatečně perspektivnívzhledem k věku a možným zdravotním potížím.Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnouvýdělečnou činnost.Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi (včetněmužů vracejících se po rodičovské dovolené nebo péčio závislého člena rodiny na trh práce).Rodiče s dětmi.Rodiče samoživitelé/samoživitelky.Potencionální/budoucí rodiče – lidé, jenž kritickyanalyzují konkrétní podmínky slaďování při rozhodovánío založení rodiny, počtu a době narození dětí.Osoby pečující o závislé členy rodiny.Cílové skupiny osob:»»»»»»Úřad práce České republiky.Územní samosprávné celky a úřady územníchsamosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebozaložené organizace a jejich zaměstnanci.Nestátní neziskové organizace.Výzkumné a vzdělávací instituce.Místní partnerství.Odborové organizace a sociální partneři (Svaz průmyslua dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských apodnikatelských svazů ČR, Českomoravská konfederaceodborových svazů, Asociace samostatných odborů,Okresní hospodářské komory).Oprávnění žadatelé:»»»Obce, kraje a jimi zřizované organizace.Nestátní neziskové organizace.Výzkumné a vzdělávací instituce.Příjem žádostí:»Od 13. 6. 2011 průběžně.Bližší informace:(Pozor! - v průběhu měsíce února byla zveřejněnarevidovaná verze výzvy):http://www.esfcr.cz/3-vyzva-pro-predkladanigrantovych-projektu-v-ramci-5-15.1: Mezinárodní spolupráceNázev výzvy – výzva pro předkládání individuálníchprojektů v rámci 5.1: Mezinárodní spolupráceVyhlašovatel:MPSVČíslo výzvy:»81Podporované aktivity (typy projektů):»»Společný vývoj nebo přenos inovací a jejich zavedení v ČR- v rámci mezinárodní spolupráce vyvinout nebo do ČRpřenést inovativní nástroje k řešení problémů cílovýchskupin OP LZZ na trhu práce, tyto nástroje otestovat,zhodnotit jejich uplatnitelnost v prostředí ČR, zavést jedo praxe na místní, regionální nebo celostátní úrovnisdílení zkušeností a znalostí mezi projekty s obdobnoutematikou.Tematické sítě - založení a/nebo rozvoj tematické sítěna základě sdílení zkušeností a dovedností sezahraničními partnery; výměna zkušeností a přenosdobré praxe mezi tuzemskou a zahraniční tematickousítí; šíření získaného know-how a výstupů projektu.Cílové skupiny:»»»»»Zaměstnavatelé a zaměstnanci podniků, které majíperspektivu dalšího rozvoje.Zaměstnanci podniků působících v oborech a odvětvích,které procházejí strukturálními změnami a jejichžzaměstnanci jsou ohroženi nezaměstnaností.Uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání.Osoby se zdravotním postižením – osoby, jejichž zdravotnípostižení představuje určité znevýhodnění ve vztahuk ostatním členům společnosti.Osoby s chronickým duševním onemocněním.»Zaměstnavatelé.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj lidských zdrojů43


»»»»»»»»»»»»»»Děti, mládež a mladí dospělí (s důrazem na osobyve věku 15-26 let).Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturníhoprostředí – národnostní menšiny, které setrvalea dlouhodobě žijí na území ČR.Imigranti a azylanti – skupina přistěhovalců v ČR, kterázahrnuje nelegální imigranty, žadatele o azyl, uznanéazylanty, cizince s uděleným vízem k pobytu nad 90 dnů,dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR.Osoby bez přístřeší – osoby, které nemají ubytovacímožnosti, popř. obývají nouzová obydlí.Osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závisléna návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbuve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbunebo se jí podrobují, nebo osoby, které abstinují.Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní neboochranné výchovy a osoby opouštějící zařízení pro výkontrestu odnětí svobody.Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, obětiobchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané.Osoby ohrožené předlužeností.Osoby pečující o osobu blízkou – fyzické osoby pečujícío osobu, která je příjemcem příspěvku na péči, a kteráje z různých příčin ohrožena sociálním vyloučením.Příslušníci sociálně vyloučených romských komunit.Osoby starší 50 let.Dlouhodobě nezaměstnané ženy (jedná se o ženynezaměstnané déle než 6 měsíců) – ženy se dlouhodoběnezaměstnanými stávají z důvodu kumulace handicapůz pohledu trhu práce.Ženy ohrožené nezaměstnaností – k propouštění žendochází přednostně před muži, významně jsou ženyz tohoto důvody ohroženy především v podnicíchprocházejících restrukturalizací.Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péčio závislého člena rodiny na trh práce - ženy, které ztratilykontakt s trhem práce po ukončení mateřské neborodičovské dovolené, ženy pečující o jiného člena rodiny– jedná se o skupinu, která se potýká s diskriminacíze strany zaměstnavatelů vzhledem k péči o závisléhočlena rodiny, obtížně nacházející pracovní uplatněnípo uplynutí doby péče o člena rodiny či ukončenímateřské či rodičovské dovolené z důvodu delšíhopřerušení zaměstnání a obavy zaměstnavatelů z častéabsence v zaměstnání.»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»Ženy s malými dětmi (tj. dětmi do 15ti let věku).Ženy se základním vzděláním nebo s nízkou úrovníkvalifikace – s důrazem na ženy se základním nebožádným vzděláním.Ženy v předdůchodovém věku – jedná se o skupinu žen,které sice již nejsou vázány péčí o děti, ale nejsouzaměstnavateli považovány za dostatečně perspektivnívzhledem k věku a možným zdravotním potížím.Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnouvýdělečnou činnost.Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi (včetněmužů vracejících se po rodičovské dovolené nebo péčio závislého člena rodiny na trh práce).Rodiče s dětmi.Rodiče samoživitelé/samoživitelky.Potencionální/budoucí rodiče – lidé, jenž kriticky analyzujíkonkrétní podmínky slaďování při rozhodování o založenírodiny, počtu a době narození dětí.Osoby pečující o závislé členy rodiny.Zaměstnavatelé.Úřad práce České republiky.Územní samosprávné celky a úřady územníchsamosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízenénebo založené organizace a jejich zaměstnanci;Nestátní neziskové organizace.Výzkumné a vzdělávací instituce.Místní partnerství.Odborové organizace a sociální partneři (Svaz průmyslua dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelskýcha podnikatelských svazů ČR, Českomoravskákonfederace odborových svazů, Asociace samostatnýchodborů, Okresní hospodářské komory).Orgány ústřední státní správy uvedené v zákoně2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo OÚSS,o kterých jejich roli ústředního orgánu státní správystanoví zvláštní zákon.Organizační složky státu řízené/zřízené orgány ústřednístátní správy uvedenými v zákoně 2/1969 Sb., ve zněnípozdějších předpisů.Řídící orgán OP LZZ.Zprostředkující subjekty OP LZZ.Oprávnění žadatelé:» Orgány ústřední státní správy uvedené v zákoně2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo OÚSS,o kterých jejich roli ústředního orgánu státní správystanoví zvláštní zákon.» Organizační složky státu řízené/zřízené orgány ústřednístátní správy uvedenými v zákoně 2/1969 Sb., ve zněnípozdějších předpisů.» Řídící orgán OP LZZ a Zprostředkující subjekty OP LZZ.» Úřad práce České republiky.Příjem žádostí:» Od 15. 9. 2011 do 30. 6. 2013.Bližší informace:http://www.esfcr.cz/file/8162/Dotační programy ministerstevv oblasti rozvoje lidských zdrojůMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyČeská knihovnaVyhlašovatel:Moravská zemská knihovna v Brně z pověření MK ČRTermíny pro předkládání žádostí:» a) Do 31. 1. 2012 – vydavatelé» b) Květen 2012 - knihovnyPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů44


Oprávnění žadatelé:»»a) Vydavateléb) KnihovnyPodporované aktivity:» Projekt podporující nákup nekomerčních titulůuměleckých děl české literatury, české ilustrovanébeletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a vědpříbuzných pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny.» Cílem projektu je podpora široké sítě subjektůposkytujících veřejnou kulturní službu, veřejnýmprofesionálním knihovnám, evidovaným dle zákona257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozováníveřejných knihovnických a informačních služeb, včetněknihoven filozofických a pedagogických fakult vysokýchškol a zároveň i vydavatelům české literatury.Bližší informace:http://www.mzk.cz/nakladatelum/ceska-knihovnaPodpora kulturních aktivit vysílanýchdo zahraničí (2. kolo)Termíny pro předkládání žádostí:» Do 1. 4. 2012.Oprávnění žadatelé:» A) Žadatelem o dotaci mohou být právnické osobya fyzické osoby s živnostenským oprávněním, kteréposkytují kulturní služby veřejnosti – tj. pořádají kulturníprodukce, provozují kulturní zařízení apod. Za veřejnoukulturní službu nelze považovat agentážnía zprostředkovatelskou činnost.»»»»»B) Žádost do výběrového dotačního řízení může předložitpouze subjekt, který je pozvaným nebo přihlášenýmúčastníkem projektu, který se uskutečňuje v zahraničí.C) Do rozpočtu projektu uvádí žadatel jen ty výdajea příjmy, které budou zaznamenány v jeho účetnictví.D) Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlona území České republiky.E) Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanemČeské republiky nebo cizincem s trvalým pobytemv České republice.F) Žadatel může předložit maximálně 3 projekty, každýformou samostatné žádosti.Podporované aktivity:» A) Projekty z oblasti živého umění vysílané do zahraničí.» B) Projekty z oblasti kulturního dědictví vysílanédo zahraničí.» C) Projekty z oblasti současného výtvarného umění,architektury a designu vysílané do zahraničí.Maximální výše podpory:» 70 % celkových nákladůBližší informace:http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/granty-adotace/vyhlaseni-vyberoveho-dotacniho-rizeni-pro-rok-2012-102155/Ministerstvo zdravotnictvíNárodní akční plány a koncepcepro rok 2012Vyhlašovatel:Ministerstvo zdravotnictví ČRTermíny pro předkládání žádostí:» 15. 4. 2012Výše podpory:» Max. 70 % celkových nákladů.Oprávnění žadatelé:» a) Státní organizace zřízené nebo založené ministerstvemči jiným správním úřadem.» b) Územní samosprávné celky a jimi zřízenépříspěvkové organizace.» c) Občanská sdružení vyvíjející činnost dle zákonač. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve zněnípozdějších předpisů.» d) Obecně prospěšné společnosti vyvíjející činnostdle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšnýchspolečnostech, ve znění pozdějších předpisů.» e) Církve a náboženské společnosti vyvíjející činnost dlezákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznánía změně některých zákonů (zákon o církvícha náboženských společnostech).» f) Ostatní právnické a fyzické osoby dle § 7 odst. 1písm. g) zákona č. 218/2000 Sb..Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj lidských zdrojů45


Podporované aktivity:Aktivity naplňující úkoly národních strategií, národníchakčních plánů a úkolů vyplývajících z vládních dokumentův těchto oblastech:»»»»»»»»Výživa pacientů v nemocniční péči: aktivity zaměřenéna sběr dat o výživě seniorů a onkologicky nemocnýchv nemocniční sféře; aktivity umožňující porovnat nákladyna léčbu při podvýživě s náklady na léčbu při vhodnénutriční podpoře.Prevence nádorových onemocnění: kontrola kvalityv rámci jednotlivých screeningových programů. Projektyspojené se záměrem zvýšit účast cílové populacea zároveň ji udržet ve screeningových programech(adresné zvaní, mediální kampaň na podporuscreeningových programů, osvětová činnost). PodporaNárodního onkologického registru. Kontrola kvality– měření výsledků skreeningových programů.Vzácná onemocnění pro rok 2009-2013: doporučenépostupy v diagnostice a léčbě, centralizace péče(analýza stávajících pracovišť, návrh sítě pracovišť,stanovení kritérií pro zařazení do sítě pracovišťa definice podmínek pro poskytování péče.Dárcovství orgánů a transplantace na léta 2010-2015Realizace Národního akčního plánu: Národní dárcovskýprogram» Vzdělávání dárcovských konzultantů.» Vzdělávání odborné veřejnosti(management nemocnic).» Vzdělávání další odborné veřejnosti, školící akce.» Podpora dárcovství a transplantací v očích laickéveřejnosti: Public relations aktivity, spoty,propagační materiály.Paliativní péče: plnění Národního akčního plánupro rozvoj paliativní péče pro léta 2011 – 2015» Informovanost odborné i laické veřejnosti.» Vzdělávání zdravotnických profesionálů.Dlouhodobá a domácí péče - projekty podporující léčbupacienta v domácím prostředí, projekty zapojujícíkomunikační technologie v domácí péči.Alzheimerova choroba: projekty zaměřené na včasnýzáchyt onemocnění; informovanost pacientů.Stratifikace zdravotní péče - aktivity a projekty v oblastikoncentrace a racionalizace zdravotní péče.»Konference, semináře a edukační činnost ve výšeuvedených oblastech.Dotační programy Státního fonduživotního prostředí -Národní programyPodpora z Fondu bude poskytována v rámci jednotlivýchvyhlášených programů . V každém z programů budeproveden samostatný výběr a hodnocení akcí. Jednotlivéprogramy jsou vymezeny technickými a ekologickýmipodmínkami, rozdílně jsou vymezeny projednotlivéprogramy i možnosti poskytnutí podpory z Fondu.Podpora likvidace autovraků - nabídkapro provozovatele autovrakovišť a obceProgram je určen pro právnické a fyzické osoby oprávněnék podnikání v oboru nakládání s nebezpečnými odpady,územní samosprávné celky, státní příspěvkové organizacea příspěvkové organizace územních samosprávných celků.Podporované aktivity (typy projektů):» Program podporuje sběr, svoz a doprava vozidelna odstavné plochy, sběrná místa a do zpracovatelskýchzařízení k tomu určených s přednostním materiálovýmnebo opětovným využitím a zabezpečením odstraněnínevyužitelných zbytků.Ukončení výzvy:» Žádost pro čerpání příspěvku se podává čtvrtletněv písemné formě na stanoveném formuláři žádosti,která musí být doručena podatelně Fondu písemněa elektronicky na adresu: autovraky@sfzp.czBližší informace:http://www.mzcr.cz/obsah/narodni-akcniplany-a-koncepce_2478_1.htmlBližší informace:http://www.sfzp.cz/cs/narodni-programy/aktuality/7425-prijem-zadosti-podporu-narodnich-programu.htmlPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů46


7. Dotační programypro rozvoj měst,obcí a nestátníchneziskovýchorganizací7.1. Stručný přehledprogramů pro nové období2007-20137.1.1. Strukturální fondy EU»»Vyhlášení prvních výzev bylo zahájeno v 3. čtvrtletíroku 2007.V uvedených dotačních titulech jsou oprávněnýmipříjemci dotace „obce“ nebo „NNO“.Operační programLidské zdroje a zaměstnanostPriorita 2: Aktivní politiky trhu práceOpatření 2.1: Posílení aktivních politik zaměstnanostiIndikativní výčet vhodných aktivit:»»»»»Rekvalifikace.Vytváření nových a vyhrazených pracovních míst.Podpora veřejně prospěšných prací a krátkodobýchpracovních příležitostí, zajištění odborné praxe.Podpora nových forem zaměstnání jako způsobuvytváření podmínek pro uplatnění žen a mladých lidína trhu práce (zkrácený úvazek, rotace na pracovnímmístě, sdílení pracovního místa).Doprovodná opatření k získání a udržení zaměstnanosti.Priorita 3: Sociální integrace a rovné příležitostiOpatření 3.1: Podpora sociální integraceIndikativní výčet vhodných aktivit:» Poskytování sociálních služeb a podpora dalších nástrojů,které vedou k sociálnímu začleňování osob sociálněvyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučeníma k prevenci jejich sociálního vyloučení.» Poskytování sociálních služeb.» Činnosti a aktivity vedoucí k prevencisociálního vyloučení.» Programy podpory prevence sociálněpatologických jevů.» Programy pro osoby opouštějící ústavní zařízení,zařízení výkonu trestu, pro osoby závislé na drogách,apod.» Podpora inovativních nástrojů pro přímé uplatněnína trhu práce a podpora rozšiřování nástrojů sociálníekonomiky v oblasti sociální integrace.» Vzdělávání, management a řízení.Opatření 3.2: Integrace sociálně vyloučených skupinna trh práceIndikativní výčet vhodných aktivit:» Komplexní programy typu „Cesta k zaměstnanosti“pro osoby dlouhodobě vyčleněné z trhu práce.» Účast ve vzdělávacích programech, kurzech,odborném vzdělávání.» Poradenské činnosti, poradenské programy vedoucík aktivizaci a motivaci při vyhledávání zaměstnání.» Doprovodná opatření odstraňující bariéry k účastina poradenských a vzdělávacích programech.» Podpora vzniku pracovních míst.» Realizace individuálních programů zaměstnanosti.» Tvorba programů a jejich aplikace s využitím novýchnetradičních metod a služeb vedoucí k uplatněnína trhu práce.» Podpora k sebezaměstnávání.» Aplikace pružných forem práce pro pracovní uplatnění.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací47


Opatření 3.3: Rovné příležitosti žen a mužů na trhupráce a sladění pracovního a rodinného životaIndikativní výčet vhodných aktivit:»»»»»Zpřístupnění nabídky dalšího vzdělávání, rekvalifikacea zvyšování kvalifikace pro ženy, rozvoj distančníchforem vzdělávání.Poradenství pro zaměstnavatele v oblasti netradičníchzaměstnání pro ženy – nediskriminačního přístupu,k principům rovného zacházení.Rozvoj rekvalifikace a programů pro získávání pracovníchdovedností v netradičních oborech pro ženy.Doprovodná opatření vedoucí k podpoře rovnýchpříležitostí žen a mužů na trhu práce (příspěvekna dopravu od zaměstnavatele, apod.).Rozvoj partnerství na místní a regionální úrovniza účelem sladění pracovního a rodinného života.Priorita 4: Veřejná správa a veřejné službyOpatření 2.1: Posílení aktivních politik zaměstnanostiIndikativní výčet vhodných aktivit:»»»»»Zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě,včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné správy,politiků včetně zastupitelů územních samosprávnýchcelků, metodiků a školitelů pro veřejnou správu.Rozvoj distančních forem vzdělávání (vč. eLearningu).Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvalitya transparentnosti veřejné správy a veřejných služebvčetně zavádění sledování výkonnosti úřadů veřejnésprávy a analytické činnosti k identifikaci prostorůpro zlepšení a k návrhům řešení.Provádění analýz veřejné správy k navrhování realizacepostupů a činností vedoucích ke zvyšování efektivity,kvality a transparentnosti a racionalizace rozděleníkompetencí v rámci orgánů veřejné správy s důrazemna efektivnost.Zkvalitnění systému metodické pomoci v rámci celéveřejné správy, zejména však ve vazbě na územníveřejnou správu a její specifické potřeby.»»»»»»»Vybudování kapacit a nástrojů pro tvorbu, monitorovánía evaluaci politik.Vytvoření a aplikace nástrojů na podporu účasti občanůna rozhodování a místním veřejném životě.Posilování etických standardů ve veřejné správě.Spolupráce s partnery z ČR a z členských zemí EU.Rozšiřování moderních ICT a aplikací eGovernmentuve veřejné správě.Důsledné využívání systému zpětné vazby s uživateliveřejných služeb a služeb veřejné správy, např. analýzy,průzkumy, trendy, jejich dostupnost a kvalita.Vytvoření a zprovoznění informačního systémuo veřejných službách, službách veřejné správy a dalšíchaspektech veřejné správy, který bude provozován jakonadstavba na stávajících informačních systémechveřejné správy.Bližší informace:www.esfcr.czAktualizováno!Operační program Životní prostředíPrioritní osa 1: Zlepšování vodohospodářskéinfrastruktury a snižování rizika povodníOblast podpory 1.1: Snížení znečištění vodIndikativní výčet vhodných aktivit:»Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOVv aglomeracích nad 2 000 EO včetně odstraňování dusíkua celkového fosforu a vhodného řešení kalovéhohospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU.»»»»»»Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOVnebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištěnív aglomeracích pod 2000 EO, které se nacházejív územích vyžadujících zvláštní ochranu tj. národní parkya chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochrannýchpásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásmavodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivýchzdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněnéoblasti přirozené akumulace vod – CHOPAV a povodívodního díla Nové Mlýny v souladu s platnými předpisyČR i EU.Výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémůsloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 EO.Výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémůsloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EOv územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parkya chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochrannýchpásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásmavodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivýchzdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněnéoblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodívodního díla Nové Mlýny.Technická opatření u stávajících průmyslových zdrojůodpadních vod z výroby vedoucí k přijatelnému sníženíobsahu nebo úplné eliminaci vypouštění zvlášťnebezpečných látek do vod povrchových(popř. do veřejné kanalizace) představující výstavbuzařízení určených k čištění nebo zneškodňováníprůmyslových odpadních vod s obsahem dané zvlášťnebezpečné látky.Technická opatření vedoucí k trvalému snížení vnosunutrientů způsobujících eutrofizaci povrchových vod,zejména v povodích nádrží využívaných k vodárenskýmúčelům a ke koupání:- odstraňování nutrientů (především fosforu) na komunálníchČOV (např. terciární stupeň čištění, chemické srážení fosforu)- vodní díla k zachycení sedimentů (sedimentační nádrže,příkopy)Biologická a další technická opatření k dlouhodobémusnížení eutrofizace povrchových vod realizovaná zejménav nádržích využívaných k vodárenským účelůma ke koupání.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací48


»»»»Investiční podpora tvorby, vedení a aktualizace databázía digitálních mapových podkladů v oblasti pro komplexnívyhodnocení stavu a řešení ohroženosti jednotlivýchucelených územních celků (povodí) z pohledu rizikovostivnosu látek způsobujících eutrofizaci vod. Podpora tvorbywebového portálu zpřístupňujícího vhodné návrhyopatření pro veřejnost i žadatele o podporu.Budování a podpora systémů komplexního sledování azjišťování stavu povrchových a podzemních vod včetněvybavení provozovatelů monitorovacích systémů.Budování a podpora systémů hodnocení stavupovrchových a podzemních vod včetně vybavení pracovišť.Investiční podpora tvorby, vedení a aktualizace databázía digitálních mapových podkladů v oblasti vod, zejménapro komplexní vyhodnocení monitoringu vod a dopadůopatření ke snižování znečištění vod.Oblast podpory 1.2: Zlepšení jakosti pitné vodyIndikativní výčet vhodných aktivit:»»»Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vodya zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel.Výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčůa rozvodných sítí pitné vody v obcích nad 2000 obyvatel.Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven a zdrojůpitné vody a výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčůa rozvodných sítí pitné vody v aglomeracích pod 2000obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územíchvyžadujících zvláštní ochranu. Tato aktivita budepodporována pouze jako součást komplexního řešenízásobení vodou a odvádění a čistění odpadních vodv těchto aglomeracích se související aktivitouv podoblasti Snížení znečištění z komunálních zdrojů.Oblast podpory 1.3: Omezování rizika povodníIndikativní výčet vhodných aktivit:» Budování, rekonstrukce a modernizace systémupředpovědní povodňové služby a hlásné povodňovéslužby, včetně budování a modernizace měřících stanic.» Budování a modernizace varovných a výstražnýchsystémů ochrany před povodněmi na státní, regionálnía místní úrovni, včetně systémů obrazového sledovánírizikových a jiných hydrologicky významných místna vodních tocích a na vodních dílech.» Investiční podpora zpracování podkladových analýz,digitálních mapových podkladů pro realizaci vybranýchpřírodě blízkých protipovodňových opatření na tocích,v nivě i v ploše povodí (vazba na realizaci cílů 1.3.2. a 6.4)s vazbou na protipovodňovou ochranu a plány oblastipovodí, mapových podkladů o povodňovém nebezpečí apovodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státnía regionální úrovni a jejich zpřístupnění v Digitálnímpovodňovém plánu ČR a v Mapách záplavových územíČR 1:10 000. Podpora tvorby webového portáluzpřístupňujícího návrhy opatření pro veřejnost i žadateléo podpory.» Vypracování podkladů pro následnou realizaci vybranýchprotipovodňových opatření včetně přírodě blízkýchprotipovodňových opatření.» Úprava koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranuprováděná přírodě blízkým způsobem, realizace opatřenípodporující přirozený tlumivý rozliv povodní v niváchformou tzv. biotechnických opatření, v současnězastavěných územích obcí. V případě, kdy to charakterakce vyžaduje z hlediska komplexnosti a účelnostirealizované akce, je možný přesah do nezastavěnéhoúzemí.» Výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemunad 50 000 m3 s revitalizací toků a niv v zátopě.Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzdušía snižování emisíOblast podpory 2.1: Zlepšování kvality ovzdušíIndikativní výčet vhodných aktivit:» Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitémtepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepšíemisní třídy a případné současné zlepšení energetickýchvlastností obálky budov. Nebudou podporovánazařízení spalující fosilní paliva, kromě zemního plynu.» Výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nověbudovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajícíchrozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradouspalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukcestávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parníhona teplovodní systém) a případná rekonstrukcecentrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitéhotepelného výkonu.» Rozšíření stávající středotlaké sítě při současnémzajištění přechodu na spalování plynných palivu jednotlivých zdrojů.» Výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnouzástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálůnebo frekventovaných dopravních koridorů a vymezenépro tento účel v územně plánovací dokumentaci.» Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzdušív celorepublikovém měřítku (zejména monitorovací sítě,laboratorní vybavení, zabezpečení sběru vzorků a přenosudat) včetně vybavení provozovatelů monitorovacíchsystémů.» Investiční podpora výstavby a aktualizace databázía digitálních mapových podkladů v oblasti ochranykvality ovzduší, určených zejména pro komplexníhodnocení kvality ovzduší na území ČR a posouzenídopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší.Další plánovaná výzva k prioritní ose 1:»Oblast podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitnévody – 34. výzva od 20. 2. do 20. 4. 2012.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací49


Oblast podpory 2.2: Omezování emisíIndikativní výčet vhodných aktivit:»Oblast podpory omezování emisí zahrnuje podoblastizaměřené na omezování emisí NOX, VOC, NH3 a prachuze zdrojů znečišťování ovzduší, přičemž mezi přijatelnéprojekty patří:a) Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonemvětším než 5 MW za účelem snížení emisí NOXa prachových částic.b) Rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem sníženíemisí NOX nebo prachových částic nebo instalacedodatečných zařízení pro záchyt emisí NOX neboprachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů.c) Záměna technologií a technická opatření na zdrojíchvedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší(např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla,instalace katalytických či termooxidačních jednotek,instalace biofiltrů, instalace fotooxidačních jednotek).d) Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstraněníči snížení emisí NH3 do ovzduší (v sektoru zemědělstvíse jedná zejména o snížení NH3 ze stájí, chovu prasata jímek na kejdu).e) Rekonstrukce a úpravy zvláště velkých spalovacíchstacionárních zdrojů za účelem snížení emisí zejménaNOx, SO2 a prachových částic a současně vytvořenínových kapacit na spoluspalování odpadu(např. náhrada původního kotle novým, rekonstrukcespalovací komory, úpravy dopravních cest apod.).f) Rekonstrukce a úpravy velkých nespalovacíchstacionárních zdrojů za účelem snížení emisí NOx neboprachových částic nebo instalace dodatečných zařízenípro záchyt emisí NOx nebo prachových částic u velkýchstacionárních nespalovacích zdrojů a současně vytvořenínových kapacit (včetně zvýšení stávajících kapacit) naspoluspalování odpadu.AKTUÁLNÍ výzva k prioritní ose 2:»Oblast podpory 2.2. Omezování emisí - 36. výzvaod 2. 4. do 31. 5. (pouze pro okresy Karviná,Ostrava-město, Frýdek-Místek)Prioritní osa 3: Udržitelné využívánízdrojů energieOblast podpory 3.1: Výstavba nových zařízenía rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšenívyužívání OZE pro výrobu tepla, elektřinya kombinované výroby tepla a elektřinyIndikativní výčet vhodných aktivit:»»»»»»»»»»Výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen,resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů,přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinacis výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie.Výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů teplavyužívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřevteplé vody.Instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny.Výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren.Výstavba elektráren spalujících biomasu (pevnou,plynnou nebo kapalnou).Výstavba větrných elektráren.Výstavba geotermálních elektráren.Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn,skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávánía výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice.Instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnoubiomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňováníbiomasy + plynový motor apod.).Kombinovaná výroba elektřiny a teplaz geotermální energie.Oblast podpory 3.2: Realizace úspor energie a využitíodpadního tepla u nepodnikatelské sféryIndikativní výčet vhodných aktivit:»»Snižování spotřeby energie zlepšením tepelnětechnických vlastností obvodových konstrukcí budov(zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí,výměna či rekonstrukce otvorových výplní).Aplikace technologií na využití odpadního tepla (např.rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).Prioritní osa 4: Zkvalitnění nakládání s odpadya odstraňování starých ekologických zátěžíOblast podpory 4.1: Zkvalitnění nakládání s odpadyIndikativní výčet vhodných aktivit:»»»»Budování integrovaných systémů nakládání s odpady.Budování systémů odděleného sběru odpadů,skladování a manipulace s odpady.Zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejménana třídění, úpravu a recyklaci odpadů.Rekultivace starých skládek a odstraněnínepovolených skládek.Oblast podpory 4.2: Odstraňování starýchekologických zátěžíIndikativní výčet vhodných aktivit:»»»Inventarizace kontaminovaných a potenciálněkontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběrnejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci.Realizace průzkumných prací, analýz rizik.Sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouzev případech, kdy žadatel o podporu není původcemkontaminace nebo původce již neexistuje, nebo v případě,že tato povinost je vázána na organizační složku státunebo právnickou osobu státem pro tyto účely zřízenou).PLÁNOVANÁ výzva k prioritní ose 4:»Oblast podpory 4.1 a 4.2: červenec – srpen 2012Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací50


Prioritní osa 5: Omezování průmyslovéhoznečištění a snižování environmentálních rizikOblast podpory 5.1: Omezování průmyslovéhoznečišťováníIndikativní výčet vhodných aktivit:»»»»»»»»»»Vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorieprůmyslových činností v návaznosti na zákon č. 76/2002Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů,(zákon o integrované prevenci).Rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoringprůmyslového znečištění jednotlivých složek životníhoprostředí (například: vody, ovzduší, půdy)(souvislost s BAT a IPPC).Rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezeníprůmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC).Vytvoření informačních systémů prevencezávažných havárií.Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajícíchzařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následkůzávažných havárií (souvislost se zákonem č. 59/2006 Sb.).Vytvoření výukových a expertních center REACH.Vytvoření celostátního informačního systému sběrua hodnocení znečištění životního prostředí.Rekonstrukci, dostavbu nebo přístavbu stávajícíchobjektů center, v případě, že je po dobu 20 let od podánížádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimischválen celoroční plán činnosti včetně zhodnoceníčinnosti a příjmů za uplynulý rok.Nákup, rekonstrukci, dostavbu, přístavbu a výstavbuobjektů za účelem vzniku nových center, v případě, že jepo dobu 20 let od podání žádosti každoročně předloženna MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční plán činnostivčetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok.Technické vybavení center investičního charakteru,v případě, že je po dobu 5 let od podání žádostikaždoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválenceloroční plán činnosti včetně zhodnocení činnostia příjmů za uplynulý rok.AKTUÁLNÍ výzva k prioritní ose 5:»Oblast podpory 5.1: září – říjen 2012Prioritní osa 6: Zlepšování stavu přírody a krajinyOblast podpory 6.2. – Podpora biodiverzityindikativní výčet vhodných aktivit:»»»»»»»Opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů,realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů aekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejichdalší existenci.Zajišťování péče o chráněná území včetně evropskyvýznamných lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocovánívýsledků péče s vyuţitím zásad ekosystémovéhopřístupu při ochraně biodiverzity in situ.Opatření k minimalizaci a předcházení škodámzpůsobeným silně a kriticky ohroženými zvláštěchráněnými druhy živočichů na komunikacích,vodohospodářských objektech, zemědělskýcha lesních kulturách, chovech ryb a včel.Investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivníchschopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentacikrajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktoryživotního prostředí včetně opatření v souvislostis péčí o handicapované živočichy.Předcházení zavlékání, regulace a likvidace populacíinvazních druhů rostlin a živočichů.Realizace trvalých opatření na ochranu jeskynía krasových jevů.Investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnickéinfrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačíchoblastech, evropsky významných lokalitách, přírodníchparcích a geoparcích (včetně návštěvnických středisek).Oblast podpory 6.3: Obnova krajinných strukturIndikativní výčet vhodných aktivit:» Realizace opatření navržených v rámci schválenýchkomplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadbyzeleně v krajině a ochranu půdy.» Příprava a realizace prvků územních systémůekologické stability.» Zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnovaremízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.),břehových porostů a historických krajinných struktur(vč. polních cest a ošetření stromů ve významnýchalejích), péče o památné stromy.» Opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodníchpoměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územíchsoustavy Natura 2000, vymezených regionálnícha nadregionálních biocentrech územních systémůekologické stability, a to dosažením druhové a prostorovéskladby porostů, odpovídající místním přírodnímpodmínkám.» Realizace lesopěstebních opatření biologickéhocharakteru pro vytvoření základních podmínek anastartování procesu regenerace současného stavu lesův prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi (podlestávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláštěchráněných územích a územích soustavy Natura 2000.Oblast podpory 6.4: Optimalizace vodního režimukrajinyIndikativní výčet vhodných aktivit:» Realizace opatření příznivých z hlediska krajinnéa ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenčníschopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozenýchodtokových poměrů a k omezování vzniku rizikovýchsituací, zejména povodní.» Opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajinypodle Rámcové směrnice o vodách obsažená:» v Plánu oblasti Horního a středního Labe,» v Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe,Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací51


»»» v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblastipovodí Berounky, Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy,» v Plánu oblasti povodí Odry,» v Plánu oblasti povodí Moravy aPlánu oblasti povodí Dyje,Zpracování studií podélných revitalizací toků a niv.Opatření k ochraně proti vodní a větrné erozia k omezování negativních důsledků povrchovéhoodtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacíchpásů a průlehů).Oblast podpory 6.5: Podpora regeneraceurbanizované krajinyIndikativní výčet vhodných aktivit:» Projekty pro zakládání a revitalizaci významné sídelnízeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitusídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětía mládeže) k přírodě: podpora je zaměřena na zakládánía obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plocháchvymezených v územně plánovací dokumentaci,stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel,hřbitovů, městských a obecních lesoparků a školníchzahrad, včetně urbanizované krajiny.» Zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zelenéhoprstence kolem sídla, vymezené v územněplánovací dokumentaci.» Výsadba vegetace s přírodě blízkým charakteremna místě dříve odstraněných malých a ekonomicky těžkovyužitelných brownfields, jiných staveb a zařízení, zátěžeči následků geologického průzkumu.» Odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalšíchobjektů ve zvláště chráněných územích a územíchzařazených do soustavy Natura 2000.Oblast podpory 6.6: Prevence sesuvů a skalníchřícení, monitorování geofaktorů a následkůhornické činnosti a hodnocení neobnovitelnýchpřírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vodIndikativní výčet vhodných aktivit:» Stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, kterébezprostředně nebo v krátkém časovém horizontu svýminegativními projevy a následky ohrožují především životy,zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dálemonitoring zaměřený na kontrolu účinnostinápravných opatření.» Přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vodvyužívaných i nevyužívaných, vyhledání a realizace novýchzdrojů pro zásobování obyvatelstva.» Provádění geologických a hydrogeologických prací včetněprojektů za účelem přehodnocení zásob podzemníchvod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou.» Vyhledávání, průzkum a posouzení možností řízenédotace podzemních vod povrchovými vodami(umělé infiltrace) z vodních toků nebo nádrží.» Realizace technických prací sloužících k zajištění dalšíchneobnovitelných přírodních zdrojů.» Zjištění možných negativních důsledků pozůstatkůpo hornické činnosti, navržení a realizace technickéhořešení, které zabrání dalšímu ohrožováníživotního prostředí.» Provedení inženýrsko geologických a hydrogeologickýchprací v sídlech postižených v minulosti hornickouči obdobnou činností a provedení následnýchsanačních prací.Plánovaná výzva k prioritní ose 6:» Oblast podpory 6.1: září – říjen 2012» Oblast podpory 6.2: květen – červenec 2012» Oblast podpory 6.3: září – říjen 2012» Oblast podpory 6.4: září – říjen 2012» Oblast podpory 6.6: květen – červenec 2012Prioritní osa 7: Rozvoj infrastrukturypro environmentální vzdělávání,poradenství a osvětuOblast podpory 7.1: Rozvoj infrastrukturypro realizaci environmentálních vzdělávacíchprogramů, poskytování environmentálníhoporadenství a environmentálních informacíIndikativní výčet vhodných aktivit:» Rekonstrukce stávajících objektů center a poraden.» Nákup, rekonstrukce a výstavba objektů za účelemvzniku nových center a poraden.» Technické vybavení investičního charakteru objektůcenter a poraden.» Tvorba materiálů a pomůcek investičního charakteru.Plánované výzvy k prioritní ose 7:» Oblast podpory 7.1: jaro 2012.Bližší informace:www.opzp.czOperační program DopravaPriorita 1: Modernizace železniční sítě TEN - T» Modernizace železniční dopravní infrastruktury zahrnutédo sítě TEN-T, která má rozhodující význampro ekonomiku ČR.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací52


Priorita 2: Výstavba a modernizace dálničnía silniční sítě TEN – T»Výstavba a modernizace dálniční a silniční dopravníinfrastruktury zahrnuté do sítě TEN-T, která mározhodující význam pro ekonomiku ČR.Priorita 3: Modernizace železniční sítěmimo TEN – T»Modernizace železniční sítě bude obsahovat oblastpodpory zaměřenou na modernizaci a rozvoj železničníchtratí, ležících mimo síť TEN-T.Priorita 4: Modernizace silnic I. třídymimo TEN – T»Výstavba a modernizace rychlostních silnic mimo sítěTEN – T a ostatních silnic I.třídy.Priorita 5: Modernizace a rozvoj pražskéhometra a systémů řízení silniční dopravyv hl. m. Praha»Podporu výstavby metra a na zmírnění negativníchdůsledků velkých objemů silniční dopravy pomocízavádění telematických systémů v oblasti dopravy.Priorita 6: Podpora multimodální nákladnípřepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy»Zmírnění negativních vlivů dopravy na životní prostředía veřejné zdraví a to jednak formou podporymultimodálního přístupu v nákladní dopravě, jehožpodmínkou jsou především překladiště kombinovanédopravy a základní infrastruktura sítě VLC a jednakformou podpory rozvoje a modernizace vnitrozemskýchvodních cest.Bližší informace:www.strukturalni-fondy.czIntegrovaný operační programPrioritní osa 1: Modernizace veřejné správyOblast intervence 1.1: Rozvoj informační společnostive veřejné správěIndikativní výčet vhodných aktivit:»»»»»»»»»»Výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy.Standardizace informačních a komunikačních technologií,technického a programového vybavení ve veřejné správěa poskytovaných informačních službách.Zvýšení úrovně zabezpečení komunikačních sítía elektronických služeb.Zavádění, rozvoj a propagace služeb informačníspolečnosti (např. eTax, eHealth, justice, eCulture,transport, eLearning, eInclusion, databáze „best practies“apod.) vč. elektronické veřejné správy – eGovernment,určených pro co nejširší spektrum technologií akoncových zařízení (včetně digitálního vysílánía mobilní technologie).Vytváření a integrace registrů veřejné správy.Zapojování orgánů veřejné správy k systému sdílení dat.Podpora využívání best practices.Zavedení informačního managementu a podporaznalostních systémů ve veřejné správě.Digitalizace vybraných datových zdrojů.Stabilizace, rozvoj a používání geoinformací a služebv oblasti GIS na centrální úrovni.Oblast intervence 1.2: Zavádění ICT v územníveřejné správěIndikativní výčet vhodných aktivit:»Výstavba regionálních datových sítí pro potřeby služebveřejné správy a přípojných bodů ve vybraných regionech.»»»»»»»Zavádění, rozvoj a propagace regionálních a místníchslužeb informační společnosti vč. elektronické veřejnésprávy - eGovernment a programového a technickéhovybavení, které by nebyly v rozporu s centrálnědefinovanými standardy a projekty, včetně potřebnéúpravy navazujících back-office systémů zvýšení úrovnězabezpečení elektronických sítí a služeb.Zapojování orgánů veřejné správy a veřejných služebk systému sdílení dat.Zřizování kontaktních míst veřejné správy.Digitalizace vybraných datových zdrojů a jejichzpřístupňování ve smyslu veřejných služeb.Vybudování a propojení informačních systémů v oblastikultury, nezbytných pro účely prezentace, zpřístupněnía dosažitelnosti veřejných kulturních služeb,dokumentace a ochrany na místní a regionální úrovni.Zavedení informačního managementu a podporaznalostních systémů v územní veřejné správě.Stabilizace, rozvoj a používání geoinformací a služebv oblasti GIS na místní a regionální úrovni.Prioritní osa 2: Zavádění ICT v územníveřejné správěOblast intervence 2.1: Zavádění ICT v územníveřejné správěIndikativní výčet vhodných aktivit:Kraje, obce a jimi zakládané a zřizované organizace,svazky obcí:»»Výstavba regionálních datových sítí pro potřeby služebveřejné správy a přípojných bodů ve vybraných regionech.Zavádění, rozvoj a propagace regionálních a místníchslužeb informační společnosti vč. elektronické veřejnésprávy - eGovernment a programového a technickéhovybavení, které by nebyly v rozporu s centrálnědefinovanými standardy a projekty, včetně potřebnéúpravy navazujících back-office systémů zvýšení úrovnězabezpečení elektronických sítí a služeb.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací53


»»»»»»Zapojování orgánů veřejné správy a veřejných služebk systému sdílení dat.Zřizování kontaktních míst veřejné správy.Digitalizace vybraných datových zdrojů a jejichzpřístupňování ve smyslu veřejných služeb.Vybudování a propojení informačních systémů v oblastikultury, nezbytných pro účely prezentace, zpřístupnění adosažitelnosti veřejných kulturních služeb, dokumentacea ochrany na místní a regionální úrovni.Zavedení informačního managementu a podporaznalostních systémů v územní veřejné správě.Stabilizace, rozvoj a používání geoinformací a služebv oblasti GIS na místní a regionální úrovni.Prioritní osa 3: Zvýšení kvality a dostupnostiveřejných služebOblast intervence 3.1: Služby v oblastisociální integraceIndikativní výčet vhodných aktivit:Kraje, obce a jimi zřizované organizace:»Investiční podpora procesu a zavádění jednotnéhopřístupu v transformaci pobytových zařízení sociálníchslužeb v jiné typy sociálních služeb.Obce, svazky obcí a jimi zřizované organizace, NNO:»Investiční podpora při zajištění dostupnosti takovýchslužeb, které umožní návrat příslušníků nejvíceohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpětna trh práce a do společnosti.Obce a jimi zřizované organizace, NNO, podnikatelé:»Investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb,zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazovánía realizaci nástrojů sociální ekonomiky.Oblast intervence 3.2: Služby v oblastiveřejného zdravíIndikativní výčet vhodných aktivit:Organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi,fyzické a právnické osoby, poskytující veřejnou službuv oblasti zdravotní péče:»Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení(zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnickýchzařízení včetně technického zázemí.NNO, fyzické a právnické osoby, poskytující veřejnouslužbu v oblasti zdravotní péče:»Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizikobyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osobznevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem.Oblast intervence 3.3: Služby v oblasti zaměstnanostiIndikativní výčet vhodných aktivit:Kraje a jimi zřizované organizace:»Vybudování a podpora poradensko-vzdělávacích středisekpro klienty služeb zaměstnanosti.Oblast intervence 3.4: Služby v oblasti bezpečnosti,prevence, řešení rizikIndikativní výčet vhodných aktivit:Kraje – bude-li řešení součástí jednotného celostátníhosystému směřujícího k dosažení jednotné národníúrovně IZS:»Integrace operačních středisek IZS na území krajů.Organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi:Prioritní osa 4: Národní podporaúzemního rozvojeOblast intervence 4.1: Národní podpora rozvojecestovního ruchuIndikativní výčet vhodných aktivit:NNO s celorepublikovou působností v CR s minimálnětříletou historií, zájmová sdružení právnických osobs celorepublikovou působností v CR:»Prezentace a propagace kulturního a přírodníhobohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitímpro cestovní ruch na národní úrovni.Prioritní osa 5: Národní podporaúzemního rozvojeOblast intervence 5.1: Národní podpora využitípotenciálu kulturního dědictvíIndikativní výčet vhodných aktivit:NNO:»Vytváření a zefektivnění národních metodických centerpro vybrané oblasti kulturního dědictví.NNO, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí,zájmová sdružení právnických osob:»Realizace vzorových projektů obnovy a využitínejvýznamnějších součástí nemovitého památkovéhofondu ČR.NNO, zájmová sdružené právnických osob:»Budování infrastruktury pro moderní kulturní službys vyšší přidanou hodnotou.»Pořízení technologie pro zajištění efektivníakceschopnosti IZS.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací54


Oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředíproblémových panelových sídlišťIndikativní výčet vhodných aktivit:Obce nad 20 tis. obyvatel, které mají zpracovaný IPRM:»Revitalizace veřejných prostranství v rámciproblémových sídlišť.Vlastníci bytových domů:»»Regenerace bytových domů v těchto problémovýchlokalitách (energeticky efektivní sanace bytových domů,odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravykonstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu,opravy, rekonstrukce technického vybavení domů,zajištění moderního sociálního bydlení při renovacíchstávajících nebytových budov).Formou několika pilotních projektů ověření možnostinávaznosti regenerace domů v problémových sídlištíchobydlených zčásti sociálně vyloučenými romskýmidomácnostmi na aktivity v oblasti sociálního začleňování,lidských zdrojů a zaměstnanosti.Oznámení o ukončení výzvy v 5.3b) IOPMinisterstvo pro místní rozvoj ČR oznamuje ukončenípříjmu žádostí v Integrovaném operačním programu v 8.kontinuální výzvě pro prioritní osu 5 Národní podporaúzemního rozvoje, oblast intervence 5.3 Modernizacea rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměřenívýzvy 5.3b) Podpora tvorby a aktualizace územníchplánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.Termín ukončení příjmu žádostí:do 13. 12. 2010 ve 14 hodinŽádosti přijímají pobočky Centra pro regionální rozvoj ČRpodle územní příslušnosti určené místem realizace projektu.Kontaktní adresy můžete najít na stránkáchwww.strukturalni-fondy.cz/iop/5-3http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacniprogram/Novinky_article/Oznameni-o-ukonceni-vyzvyv-5-3b)-IOPBližší informace:www.strukturalni-fondy.czZaměření podpor Regionálních operačníchprogramů (Specifické cíle ROP):»»»»Modernizace technické infrastruktury zvyšujícípřitažlivost regionu pro investice při zohledňováníochrany životního prostředí.Zvýšení prosperity regionu vytvářením prostředípro rozvoj malých a středních podniků včetně prostředípro inovace a vytváření nových pracovních příležitostí.Zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářsképrosperitě regionu a na vytváření pracovních příležitostí.Modernizace a zlepšení podmínek pro obyvateleve městech a na venkově, související s rozvojemhmotného prostředí, lidských zdrojů, kultury avolnočasových aktivit, přispívajících ke zvýšeníatraktivity těchto území pro hospodářský rozvoj.Pro programové období 2007-13 se připravuje 7 regionálníchOP - pro každý region soudržnosti ČR. Prostřednictvímtěchto 7 ROP, 7 SOP a OP Technická pomoc je v ČR realizováncíl Konvergence politiky soudržnosti EU. Řídicím orgánemodpovědným za řádnou realizaci regionálního operačníhoprogramu je Regionální rada příslušnéhoregionu soudržnosti.Oblast intervence 5.3: Modernizace a rozvojsystémů tvorby územních politikIndikativní výčet vhodných aktivit:Obce s rozšířenou působností, kraje:»Podpora zavedení systému územně-analytickýchpodkladů na úrovni ORP a krajů.Obce nad 500 obyvatel:»Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcís ohledem na udržitelný rozvoj území.Regionální operační programyRegionální operační programy navazují na systémsektorových programů a své podpory směřují k řešeníproblémů vázaných na konkrétní region ČR. Podporují takvyužítí potenciálu daného území a přispívají k jehovyváženému rozvoji.Globální cíl regionálních operačních programů:Globálním cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR,zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivitypro investice a posílení kvality života obyvatel,při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionůvycházející z využití jejich potenciálu.Bližší informace:www.strukturalni-fondy.czEvropská územní spolupráceV programovém období 2007-2013 se Iniciativa ES Interregstává samostatným Cílem strukturálních fondů.Jedná se o Cíl 3, nazvaný Evropská územní spolupráce(European Territorial Cooperation).V rámci Cíle 3 budou realizovány programy pro přeshraniční,nadnárodní a meziregionální spolupráci, tedy pokračováníIniciativ ES Interreg IIIA, Interreg IIIB a Interreg IIIC. Dálebudou také pokračovat síťové programy ESPON a INTERACT.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací55


Největší část finanční alokace pro Cíl 3 připadne přeshraničníspolupráci. Všechny programy budou financoványz Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).Přeshraniční spolupráceV rámci cíle Evropská územní spolupráce budev programovém období 2007-2013 realizováno 5bilaterálních operačních programů Přeshraniční spolupráce:»»»»»ČR - SaskoČR - BavorskoČR - RakouskoČR - SlovenskoČR - PolskoCílem programů přeshraniční spolupráce je podporahospodářské a sociální integrace příhraničních územíprostřednictvím odstraňování přetrvávajících bariéra posilování jejich rozvojového potenciálu. Budouposilovány vzájemné hospodářské, společenské a kulturnívztahy, společná péče o přírodní bohatství, rozvojcestovního ruchu a budování flexibilního trhu práce.Specifickými cíli programů přeshraničníspolupráce jsou:1. Rozvoj místního podnikatelského prostředí a rozvojcestovního ruchu v příhraničí.2. Posilování dostupnosti dopravy a informačnícha komunikačních sítí.3. Ochrana životního prostředí, podpora obnovitelných zdrojůenergie, předcházení vzniku ekologickýcha technologických rizik.4. Rozvoje měst a venkova.5. Rozvoj spolupráce, podpora vzdělání, výzkumu a vývoje,kultury, podpora integrace trhu práce a sociálního zařazenía podpora malých místních iniciativ, socioekonomickýchaktivit s cílem podpořit projekty typu “ people to people”.Řídicím orgánem operačních programů přeshraničníspolupráce je Ministerstvo pro místní rozvoj. V rámciprogramů přeshraniční spolupráce budou podporoványbilaterálně, vždy s příslušnou partnerskou zemí, dohodnutépriority zajišťující společná řešení ve stanovených oblastech(konkrétní vymezení bude součástí každéhooperačního programu).Bližší informace:www.strukturalni-fondy.czProgram rozvoje venkova Českérepubliky na období 2007 - 2013Stručný popis zaměření programu:PRV je zaměřen na pozitivní změnu tváře venkova Českérepubliky a hlavně jeho hospodářské struktury. Investice,které dotacemi podporuje, vedou k výraznému zlepšeníživotní úrovně, životních podmínek jeho obyvatel av neposlední řadě ke zkvalitnění vlastního životníhoprostředí ve venkovských obcích.Svým zaměřením je PRV velmi rozmanitý a obsáhlý. Podporasamozřejmě primárně směřuje do oblasti zemědělství,zlepšení vzhledu obcí a zkvalitnění života místních obyvatela návštěvníků. Ale současný český venkov potřebuje dalekovíc. Proto si PRV klade za stěžejní cíl daleko více rozvinoutostatní druhy podnikání ve venkovských obcích. Zajímavédotace tak míří drobným a malým podnikatelům,živnostníkům i firmám, zabývajícím se nejrůznějšími obory.Dotacemi však nejsou opomenuti ani podnikatelé v oblasticestovního ruchu, provozovatelé penzionů a hotelů, dálepak zpracovatelé zemědělské produkce a subjektyhospodařící v lesích.Program rozvoje venkova je tak výrazným prostředkemk udržitelnému rozvoji českého venkova, jdoucím rukuv ruce s péčí o naší krajinu.Cílové skupiny:»»»»»»»»Zemědělští podnikatelé - fyzické i právnické osoby.Podnikatelé na venkově obecně (v obcích do 2000obyvatel), z mnoha oborů - fyzické i právnické osoby.Provozovatelé penzionů, hotelů, kempů – oblastcestovního ruchu.Zpracovatelé zemědělské produkce (tzv. potravináři)- fyzické i právnické osoby.Podnikatelé v lesích a zpracovatelé dřevaa ostatní biomasy.Obce, sdružení obcí (většinou obce do 500 obyvatel,u některých opatření do 2000 obyvatel).Neziskové organizace.Církve.Cíle oblasti podpory:»»»»»»Rozvoj podnikání zejména na venkově.Rozvoj cestovního ruchu – posílení infrastrukturyubytování, stravování a rekreačních služeb.Zajištění konkurenceschopnosti českýchvýrobců potravin a krmiv.Zlepšení infrastruktury zejména venkovských obcí.Zlepšení vzhledu venkovských obcí, i formou oprava výstavby zejména veřejnosti sloužících budov a objektů.Zextensivnění zemědělského hospodaření– zemědělští podnikatelé.Typ podpory»Přímá nenávratná dotace.Forma a výše podpory»»»40 tis. EUR – mladí začínající zemědělci.až 50 % - zpracovatelé zemědělské produkce(potravináři), podnikatelé hospodařící v lesích (nákuplesnické techniky, technologie na zpracování dřeva).až 60 % - zemědělští podnikatelé, ostatní podnikateléna venkově, podnikatelé v cestovním ruchu, investicedo občanského vybavení a služeb v obcích.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací56


»»až 90 % - obce, sdružení obcí, neziskové organizace- neziskové projekty.až 100% - podnikatelé hospodařící v lesích(jen na lesnickou infrastrukturu).Pro zemědělce»Podpora mladým začínajícím zemědělcům» Investice do rostlinné a živočišné výroby.» Nákup zemědělských strojů.» Nákup zemědělské půdy.» Stavební práce – rekonstrukce, výstavbazemědělských staveb.» Nákup souvisejících technologií.» Nákup technologií na zpracování produkce.»»Zpracování zemědělské produkce» Na potraviny, i na krmiva.» Stavební práce – rekonstrukce, výstavba provozůa manipulačních ploch.» Nákup technologií na zpracování produkce – finálníúprava, balení, kontrola, skladování apod.» Vybavení laboratořemi.» Vývoj nových postupů, technologií a výrobků.» Příjem dotačních žádostí v březnu 2012.Zpracování lesní biomasy – dřeva» Stavební práce – výstavba, rekonstrukce,modernizace provozu.» Nákup a modernizace technologií a strojů.» Příjem dotačních žádostí v říjnu 2012.Pro provozovatele penzionů, hotelů, kempů - oblastcestovního ruchu (v obcích do 2000 obyvatel)» Rozvoj cestovního ruchu na venkově.» Stavební práce – výstavba, rekonstrukce, modernizaceobjektů k ubytování a stravování.» Výstavba, rekonstrukce ploch a objektů pro sportovnívyžití (např. hřiště, koupaliště, jízdárna) a půjčovensportovních potřeb.» Výstavba, rekonstrukce ploch, odstavných stání,příjezdových cest.» Nákup nábytku, elektroniky, kuchyňských přístrojů,výpočetní techniky apod.» Nákup sportovních potřeb.» Výsadba zeleně.» Tvorba pěších a lyžařských tras, vinařských stezeka hippostezek.» Příjem dotačních žádostí v říjnu 2012.U tohoto dotačního titulu vzhledem k zveřejněnémuharmonogramu příjmu dotačních žádostí na rok 2012 nenídefinitivně potvrzeno, že bude vyhlášeno. Záležína případném uvolnění finančních prostředků. Pokudbude tento dotační titul vyhlášen, dojde k tomu v rámcipodzimního kola příjmu žádostí, tj. v říjnu 2012.»Rozvoj nezemědělských podnikatelských aktivit» Rozvoj řemesel, služeb, vlastních obchodů a dalšíchrozličných oborů na venkově.» Stavební práce – rekonstrukce, výstavba provozu,administrativních budov, ploch apod.» Nákup technologií, strojů, výrobních zařízení a náčiní.» Nákup vybavení, nábytku, počítačů.» Výstavba a modernizace bioplynové stanice.» Výstavba a modernizace kotelen a výtopenna biomasu.» Výstavba a modernizace zařízení na výrobutvarovaných biopaliv (peletovací linky).» Příjem dotačních žádostí v červnu 2012.Pro nezemědělské podnikatele na venkově(v obcích do 2000 obyvatel)»Zakládání a rozvoj mikropodniků (fyzickýchi právnických osob)» Rozvoj řemesel, služeb, vlastních obchodů a dalšíchrozličných oborů na venkově (např. truhlářství,zámečnictví, opravna strojů, servis, maloobchod).» Stavební práce – rekonstrukce, výstavba provozu,administrativních budov, ploch apod.» Nákup technologií, strojů, výrobních zařízení a náčiní.» Nákup vybavení, nábytku, počítačů.» Výstavba a modernizace bioplynové stanice.» Výstavba a modernizace kotelen a výtopenna biomasu.» Výstavba a modernizace zařízení na výrobutvarovaných biopaliv (peletovací linky).» Příjem dotačních žádostí v červnu 2012.Pro podnikatele hospodařící v lesích»»»»Nákup lesnické techniky – mobilních strojů» Nákup strojů a techniky pro obnovu, výchovu a těžbulesních porostů (kácení stromů, manipulaci s dřívímapod.), prvotní zpracování dříví a potěžebníchzbytků, údržbě lesních cest a toků apod.Zpracování lesní biomasy – dřeva» Stavební práce – výstavba, modernizace provozu.» Nákup a modernizace technologií a strojů.Lesnická infrastruktura» Stavební práce – výstavba, rekonstrukce,modernizace lesních cest, vodních děl (upravujícíchvodní režim) a ostatních infrastrukturních objektů(např. manipulační sklady, rozvody energie,vody a kanalizace).Příjem dotačních žádostí v říjnu 2012.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací57


Pro obce»»»Vybudování muzea a výstavní expozice» Stavební práce - obnova, nová výstavba.» Zpracování libreta výstavní a/nebo muzejní expozice.» Nákup zařízení, vybavení, hardware, software.» Příjem dotačních žádostí v březnu 2012.Oprava kulturních památek» Stavební obnova, revitalizace a zhodnocenípamátkových budov, ploch, kulturních objektůa prvků.» Zajištění stavebně historických průzkumů,včetně archeologických.» Zajištěná potřebných podkladů a dokumentů.» Studie a programy obnovy, využití a regeneracekulturního dědictví venkova.» Příjem dotačních žádostí v březnu 2012.Kanalizace, ČOV (čističky odpadních vod), vodovody» Stavební práce – budování (pouze, rekonstrukcenikoliv).» Doprovodná síť technické infrastruktury.» Nákup strojů a technologie pro ČOV.Příjem dotačních žádostí není na rok 2012 vůbec avizován.Tento dotační titul bude dle neoficiálních informacívyhlášen možná v roce 2013, nebo nebude vyhlášenjiž vůbec. Vše se bude opět odvíjet od případnýchdisponibilních finančních prostředků.»Infrastruktura a vzhled obcí» Stavební práce – rekonstrukce a výstavba.» Místní komunikace, včetně vodopropustných,chodníky.» Veřejná prostranství – náměstí, parky apod.» Technická infrastruktura – elektřina, plyn,osvětlení, rozhlas atd.» Veřejná zeleň – nákup a výsadba.»Nákup techniky pro údržbu zeleně – traktůrek,sekačka, křovinořez apod.Příjem dotačních žádostí není na rok 2012 vůbec avizován.Tento dotační titul bude dle neoficiálních informacívyhlášen možná v roce 2013, nebo nebude vyhlášenjiž vůbec. Vše se bude opět odvíjet od případnýchdisponibilních finančních prostředků.»Občanské vybavení a služby v obci – veřejné stavby» Stavební práce – rekonstrukce, modernizace,nová výstavba.» Budovy, plochy, rozvody, sítě, sociální zařízení apod.» Nákup vybavení, zařízení (nábytku), výpočetnítechniky.» V oblastech:- školství – venkovské školy, jídelny- péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetnědoprovodných stravovacích zařízení a dětských hřišť- kultura – např. centra společenského života, kulturnía spolkové domy, víceúčelové objekty - např. důmkultury a služeb, klubovny, knihovny- sportovní a volnočasové aktivity a tělovýchova– např. hřiště, tělocvičny, kuželny, víceúčelová sportovněspolečenskácentra, včetně zázemí (např. šatny,umývárny, WC, občerstvení, lavičky, stoly)- veřejná správa obecní úřadyPříjem dotačních žádostí není na rok 2012 vůbec avizován.Tento dotační titul bude dle neoficiálních informacívyhlášen možná v roce 2013, nebo nebude vyhlášenjiž vůbec. Vše se bude opět odvíjet od případnýchdisponibilních finančních prostředků.Bližší informace:www.szif.cz, www.mze.cz7.1.2. Státní programy ČRStátní fond životního prostředíČeské republikyVyhlašovatel:Ministerstvo životního prostředí ČR1. Oblast ochrany vodNa fond lze podat žádost na realizaci opatření v rámcinásledujících programů:» Program - Střední zdroje.» Program - Ochrana zdrojů pitné vody, nebo přírodníchléčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod,nebo opatření u zdrojů znečištění na území národníchparků (NP) a chráněných krajinných oblastí (CHKO)a jejich ochranných pásem.» Program – Rozšíření, intenzifikace a rekonstrukcestávajících obecních čistíren odpadních vod.» Program - Rozšíření kanalizačních systémů.2. Oblast ochrany ovzdušíNa Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatřenív rámci těchto programů:»»»»»Program snižování emisí látek znečišťujících ovzdušíu zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných za účelemveřejně prospěšných činností.Program rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzdušíve smyslu legislativních požadavků zákonao ochraně ovzduší.Program snížení emisí těkavých organických sloučenin.Program ochrany ozónové vrstvy Země.Územní program snižování emisí a imisí znečišťujícíchlátek do ovzduší.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací58


»»Program realizace územních programů snižování emisía imisí znečišťujících látek.Program posuzování ekologických opatření vedoucíchk významnému snížení skleníkových plynů.8. Program podpory environmentálníhovzdělávání a osvěty»»Program neinvestiční podpory environmentálníhovzdělávání a osvěty.Program investiční podpory environmentálníhovzdělávání a osvěty.Národní program podporycestovního ruchuVyhlašovatel:»Ministerstvo pro místní rozvoj ČR3. Program péče o přírodní prostředí, ochranaa využívání přírodních zdrojůNa Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatřenív rámci následujícího programu:»»»»Program péče o přírodní prostředí.Program na zpracování koncepcí ochrany přírody a krajiny.Program na zpracování krajských koncepcí ochranypřírody a krajiny.Program na vytvoření plánů opatření nutných ke zlepšeníživotního prostředí v obcích na území národních parkůa jejich ochranných pásem.4. Nakládání s odpadyNa Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatřenív rámci následujících programů:»»»»Program podpory sanací a rekultivací starých skládek.Program na podporu využití odpadů.Program na podporu zpracování Plánů odpadovéhohospodářství krajů.Program na podporu nakládání s autovraky.5. Technologie a výrobaNa Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatřenív rámci následujících programů:Bližší informace:www.sfzp.czStátní regionální programyVyhlašovatel:»Ministerstvo pro místní rozvoj ČRPodpora regionálního rozvoje:»»»»»Podpora úprav bývalých vojenských areálůk obecnímu využití.Podpora obnovy venkova.Obnova obecního a krajského majetku postiženéhoživelní nebo jinou pohromou.Podpora při odstraňování bariér v budovách.Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálněpostižených regionů.Bližší informace:»www.mmr.czNárodní program podpory cestovního ruchu je jednímz nástrojů implementace Koncepce státní politiky cestovníhoruchu ČR na období 2007 - 2013, která byla schválenausnesením vlády č. 1239 ze dne 7. 11. 2007 a Prováděcíhodokumentu ke koncepci, který byl následně schválenusnesením vlády č. 913 ze dne 23. 7. 2008.Hlavním cílem Národního programu podpory cestovníhoruchu je vytvořit nástroj, který efektivním způsobempřispěje k rozvoji cestovního ruchu pro všechny.V roce 2010 byl schválen Národní program podporycestovního ruchu na roky 2010 - 2013. Ve stejném roce bylrealizován podprogram Cestovní ruch pro všechny sezaměřením na tvorbu nových produktů v cestovním ruchuvčetně vytvoření podmínek pro jejich realizaci a marketingutěchto produktů. V roce 2011 je realizován podprogramCestování dostupné všem.Aktuálně: První výzva pro rok 2011 byla uzavřenadne 27. 5. Tato výzva byla zaměřena na rekonstrukci/vybudování odpočívadel a zázemí pro turisty a takéna zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu.Bližší informace:http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-cestovniho-ruchu»»Program nejlepších dostupných technik (BAT).Program zavádění systému řízení podniků a auditůz hlediska životního prostředí.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací59


Aktualizováno!7.2. Dotační programya příležitosti -celorepublikové»Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektůvzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury(polikliniky, školy, centra pro mimoškolní činnost dětí,domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotnímpostižením, centra denních služeb, domovy se zvláštnímrežimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půlcesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová centra,sociálně terapeutické dílny, centra sociálněrehabilitačních služeb, aj.).Vyhlášení výzvy:» 26. 4. 2011Příjem žádostí:» 26. 4. 20117.2.1. Aktuální – duben 2012»»Výstavba, rekonstrukce a modernizacemístních komunikací.Modernizace a rozvoj sítě městské hromadné dopravy(trakční vedení městské hromadné dopravy, kolejepro tramvajovou dopravu, aj.).Ukončení příjmu žádostí:» 28. 6. 2013Regionální operační program JihozápadPrioritní osa 2: Stabilizace a rozvoj měst a obcí»Management a koordinace aktivit IPRM (nákladyna manažery IPRM, na řídící výbor, na zabezpečenípřípravy a realizace IPRM, aj.).Bližší informace:www.rr-jihozapad.czOblast podpory 2.1: Integrované projektyrozvojových centerINTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČESKÉBUDĚJOVICE „LEVÝ BŘEH VLTAVY“Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):Specifickým cílem oblasti podpory je najít nové využitízanedbaných areálů, objektů a ploch; připravit rozvojovéplochy pro využití; doplnit občanskou vybavenost; zlepšitstav objektů občanské vybavenosti a zlepšit městskoudopravní infrastrukturu:»»»»Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektůa ploch v sídlech.Revitalizace centra města a památkových chráněnýchobjektů a území (náměstí, nábřeží, centrální ulice,parky, kostely, aj.).Příprava rozvojových území pro podnikání a služby.Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanskévybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas (kulturnídomy, knihovny, sály, klubovny, muzea, tělocvičny, aj.).Kdo může žádat:»»»»»»»»Statutární město České Budějovice.Kraje.Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi.Nestátní neziskové organizace.Fyzické osoby.Obchodní společnosti.Školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi.Církevní školská zařízení, soukromá školská zařízení,školské právnické osoby.Žadatelé musí mít svůj projekt zařazen do IPRMa realizovat ho v rámci IPRM na správním území městaČeské Budějovice.Podpora (typ, max., min):»»»Podpora bude poskytována formou dotace.Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajůna jeden projekt: 1 mil. Kč.Výše dotace: 30 – 87 %.Prioritní osa 2: Stabilizace a rozvoj měst a obcíOblast podpory 2.1: Integrované projektyrozvojových centerINTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ„PLZEŇ – UNIVERZITNÍ MĚSTO 2015“INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ „PLZEŇ– EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015“Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):Specifickým cílem oblasti podpory je najít nové využitízanedbaných areálů, objektů a ploch; připravit rozvojovéplochy pro využití; doplnit občanskou vybavenost; zlepšitstav objektů občanské vybavenosti a zlepšit městskoudopravní infrastrukturu:»»Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektůa ploch v sídlech.Revitalizace centra města a památkových chráněnýchobjektů a území (náměstí, nábřeží, centrální ulice,parky, kostely, aj.).Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací60


»»»»»»Příprava rozvojových území pro podnikání a služby.Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanskévybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas (kulturnídomy, knihovny, sály, klubovny, muzea, tělocvičny, aj.).Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektůvzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury(polikliniky, školy, centra pro mimoškolní činnost dětí,domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotnímpostižením, centra denních služeb, domovy se zvláštnímrežimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půlcesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová centra,sociálně terapeutické dílny, centra sociálněrehabilitačních služeb, aj.).Výstavba, rekonstrukce a modernizacemístních komunikací.Modernizace a rozvoj sítě městské hromadné dopravy(trakční vedení městské hromadné dopravy, kolejepro tramvajovou dopravu, aj.).Management a koordinace aktivit IPRM (nákladyna manažery IPRM, na řídící výbor, na zabezpečenípřípravy a realizace IPRM, aj.).Kdo může žádat:» Statutární město Plzeň.» Kraje.» Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi.» Nestátní neziskové organizace.» Fyzické osoby.» Obchodní společnosti.» Školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi.» Církevní školská zařízení, soukromá školská zařízení,školské právnické osoby.Žadatelé musí mít svůj projekt zařazen do IPRM a realizovatho v rámci IPRM na správním území města Plzeň.Podpora (typ, max., min):» Podpora bude poskytována formou dotace.» Minimální přípustná výše celkových způsobilýchvýdajů na jeden projekt: 1 mil. Kč.» Výše dotace: 30 – 87 %.Vyhlášení výzvy:» 26. 4. 2011Příjem žádostí:» 26. 4. 2011Ukončení příjmu žádostí:» 28. 6. 2013Bližší informace:www.rr-jihozapad.czPrioritní osa 1: Dostupnost centerOblast podpory 1.1: Modernizace regionální silniční sítěPodporované činnosti (co lze z podpory hradit):» Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba souvislýchúseků silnic II. a III. třídy pro zlepšení dostupnosti centera jejich napojení na nadřazenou silniční síť.» Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba silnicII. a III. třídy k hraničním přechodům.» Odstraňování bodových závad na silnicích II. a III. třídy(např. křižovatky, přejezdy, mosty).» Výstavba nových silnic II. a III. třídy vyvolanámodernizací nadřazené silniční sítě.»»Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace silnic II.a III. třídy pro napojení nových rozvojových ploch.Modernizace frekventovaných silnic II., popř. III.třídy v blízkosti sídel za účelem snížení negativníchvlivů dopravy na obyvatelstvo (obchvaty apod.).Kdo může žádat:» Kraje.» Organizace zřizované nebo zakládané kraji.Podpora (typ, max., min):» Podpora bude poskytována formou dotace.» Minimální přípustná výše celkových způsobilýchvýdajů na jeden projekt: 5 mil. Kč.» Výše dotace: 85%.Vyhlášení výzvy:» 22. 2. 2012Příjem žádostí:» 22. 2. 2012Ukončení příjmu žádostí:» 20. 4. 2012 12:00 hodBližší informace:www.rr-jihozapad.czPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací61


Prioritní osa 2: Stabilizace a rozvoj měst a obcíOblast podpory 2.4: Rozvoj infrastruktury základního,středního a vyššího odborného školstvíPodporované činnosti (co lze z podpory hradit):»»»Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů škola školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky.Pořízení a modernizaci vybavení škol a školskýchzařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky.Podpora bude zaměřena na projekty středníchškol a vyšších odborných škol se zaměřenímna oblast odborného vzdělávání.Kdo může žádat:»»»»Kraje.Obce.Školy a školská zařízení zřizovaná nebozakládaná kraji a obcemi.Církevní školy a školská zařízení, soukromé školya školská zařízení, školské právnické osoby.Podpora (typ, max., min):»»»»Podpora bude poskytována formou dotace.Minimální přípustná výše celkových způsobilýchvýdajů na jeden projekt: 0,5 mil. Kč.Maximální přípustná výše dotace najeden projekt: 30 mil. Kč.Výše dotace: 30 - 87%.Vyhlášení výzvy:»22. 2. 2012Ukončení příjmu žádostí:»15. 6. 2012 12:00 hodBližší informace:www.rr-jihozapad.czRegionální operační programSeverovýchodPrioritní osa 2: Rozvoj městskýcha venkovských oblastíOblast podpory 2.1: Rozvoj regionálních centerVýzva je vyhlášena pouze pro předkládání dílčíchprojektů, které jsou součástí schválenýchIntegrovaných plánů rozvoje měst::»»»»Integrovaný plán rozvoje města Pardubic„Přitažlivé město“.Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové„Centrum města = pól růstu a rozvoje“.Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna„Lidové sady“.Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivnía kvalitní život v Liberci.Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):»»Regenerace a revitalizace brownfields a investicedo dopravní a technické infrastruktury průmyslovýchzón a lokalit menšího rozsahu.Obnova vybraných částí měst a rozvoj infrastrukturyv oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí.Kdo může žádat:» Kraje.» Obce nebo města s více než 50 tis. obyvatel.» Organizace založené nebo zřízené městy či kraji.» Nestátní neziskové organizace.Podpora (typ, max., min):» Min. výše celkových způsobilých výdajů: 5 mil. Kč(1 mil. Kč v případě investic do vybavení a zařízení školnebo související s rozšířením nabídky vzdělávání,100 tis. Kč na přípravu a realizaci IPRM)» Max. výše celkových způsobilých výdajů: neuvedenoVýše dotace:» 40 – 85 %Ukončení výzvy:» 13. 12. 2013 ve 12:00 hodinBližší informace:http://www.rada-severovychod.czPříjem žádostí:»22. 2. 2012Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací62


Regionální operační programJihovýchodPrioritní osa 1: Dostupnost dopravyOblast podpory 1.1: Rozvoj dopravní infrastrukturyv regionu - silnicePříjem žádostí:» Od 21. 2. 2011Ukončení příjmu žádostí:» Max. do 31. 12. 2013»Výstavba, úpravy a technické zhodnocení přístupovýchkomunikací včetně související doprovodné infrastruktury(tj. např. chodníky a parkovací plochy, atp.) k turistickyvyužitelným objektům a památkám nadregionálníhovýznamu (např. k Národním kulturním památkáma UNESCO památkám, k naučným stezkám,k turistickým stezkám apod.).Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):»»Výstavba, technické zhodnocení a zlepšení technickýchparametrů silnic II. a III. třídy (včetně mostů) tvořícíchhlavní regionální dopravní síť regionu soudržnostiJihovýchod, která region napojuje na silniční síť vyššíhořádu nebo TEN–T nebo propojuje urbanizační a regionálnícentra, včetně jejich modernizace ve smyslu vytvořeníinfrastrukturních podmínek pro realizaci a rozvojnekomerčních veřejných telematických a datových služeb.Technické zhodnocení a výstavba mostů, protihlukovýchzdí a bariér, obchvatů nebo jejich částí, zklidnění průtahů,výstavba okružních křižovatek, přeložek silnic, a dalšíchdopravních staveb na silnicích II. a III. třídy(např. propustky, podchody, vyjma chodníky).Kdo může žádat:»»Kraje.Organizace zřizované nebo zakládané krajem.Podpora (typ, max., min):»»Podpora bude poskytována formou dotace.Minimální přípustná výše celkových způsobilýchvýdajů na jeden projekt: 2 mil. Kč.Vyhlášení výzvy:»21. 2. 2011Bližší informace:www.jihovychod.czPrioritní osa 2: Rozvoj udržitelnéhocestovního ruchuOblast podpory 2.1: Rozvoj infrastrukturypro cestovní ruchPodporované činnosti (co lze z podpory hradit):»»»Výstavba a technické zhodnocení turistické infrastrukturyvčetně pořízení technického zařízení pro aktivnía kulturně-poznávací formy cestovního ruchus prokazatelným nadregionálním dopademna cestovní ruch.Technické zhodnocení, zachování a zpřístupnění památeknadregionálního i regionálního významu pro potřebyCR v obcích nad 500 obyvatel (kulturní památky uvedenév seznamu kulturních památek Ministerstva kulturyk datu registrace projektu), včetně nezbytné doprovodnéinfrastruktury (značení, sociální zařízení, mobiliář,odpočívadla aj.).Výstavba, technické zhodnocení, značení a úpravycyklotras (které netvoří komunikace II. a III. třídy), stezekpro pěší a lyžaře, naučných a vinařských stezek včetnědoplňkového zařízení (např. cyklistická parkoviště,odpočívadla apod.).Kdo může žádat:»»»»»»Obce a svazky obcí.Kraje.Nestátní neziskové organizace.Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi.Právnické osoby s účastí samosprávy.Malí a střední podnikatelé.Podpora (typ, max., min):»»Podpora bude poskytována formou dotace.Minimální přípustná výše celkových způsobilýchvýdajů na jeden projekt: 2 mil. Kč.Vyhlášení výzvy:»20. 2. 2012Příjem projektových záměrů:»od 2. 4. 2012Ukončení příjmu projektových záměrů:»29. 6. 2012, 13:30 hod.Příjem žádostí:»od 2. 10. 2012Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací63


Ukončení příjmu žádostí:»31. 1. 2013, 13:30 hod.Bližší informace:www.jihovychod.czPrioritní osa 3: Udržitelný rozvoj města venkovských sídelOblast podpory 3.1: Rozvoj urbanizačních center- Projekty – Integrovaný plán rozvoje městPodporované činnosti (co lze z podpory hradit):»»»»»Regenerace historických center a městskýchpamátkových rezervací a obnova vhodného funkčníhovyužití stavebního fondu ve starší zástavbě těchtocenter a rezervací.Revitalizace veřejných prostranství ve městech(např.: náměstí, parky, dětská hřiště včetně ploch veřejnézeleně a jiné), včetně řešení související infrastruktury.Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury zařízeníneziskové sociální péče registrovaných dle zákonač. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve smyslu zvýšeníkvality a komfortu zařízení sociálních služeb v návaznostina komunitní plán měst.Řešení kvalitativně i kapacitně nedostatečné dopravníinfrastruktury související s rostoucí automobilovoudopravou (např. místní komunikace, automaticképarkovací domy určené pro veřejnost, aj.).Výstavba a technické zhodnocení škol, školských zařízenía infrastruktury pro další vzdělávání zaměřené na zvýšeníuplatnitelnosti na trhu práce včetně pořízení amodernizace učebních pomůcek a vybavení sloužícíchpřímo k výuce. Technické zhodnocení musí být využitoke zvýšení kvality a inovativnosti poskytované výuky.»»»»»Technické zhodnocení zdravotnických zařízeníposkytujících lůžkovou a ambulantní péči, ve smysluzákona č. 20/1966 v platném znění (zřizovaných azakládaných územně samosprávnými celky) a jejichvybavení informačními technologiemi, přístrojovýmvybavením včetně souvisejících stavebních úprav (např.přístrojová technika radiodiagnostických pracovišť,rehabilitačních zařízení a zařízení následné péče,informační systémy aj.).Technické zhodnocení infrastruktury a vybavení zařízenísloužících k poskytování služeb pro sociální integraciskupin ohrožených a postižených sociální exkluzí.Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury prokulturu, sport a práci s dětmi a mládeží, zařízenípro neformální aktivity.Regenerace, revitalizace a konverze brownfields a s tímsouvisejících zanedbaných území, včetně úpravya dostavby doprovodné infrastruktury (parkovací plochy,místní účelové komunikace, veřejné osvětlení) a technickéinfrastruktury (kanalizace, plynovod, vodovod,telekomunikační rozvody, rozvody elektro, slaboproud aj.).Součástí realizace projektů může být (do 10 % celkovýchzpůsobilých výdajů) budování partnerství a rozvoj sítímezi městy a dalšími subjekty (semináře, konference)za účelem přenosu dobré praxe (včetně mezinárodníhopartnerství s úspěšnými podobnými regiony a městy)v oblasti inovačních strategií zaměřených na oblastivzdělávání, veřejných služeb a veřejné správy.Kdo může žádat:»»»»»Statutární města regionu soudržnosti Jihovýchod(Brno, Jihlava).Organizace zřizované nebo zakládané statutárnímikrajskými městy regionu soudržnosti Jihovýchod (Brno,Jihlava) se souhlasem zřizovatele (jen pokud budou svůjprojekt realizovat na správním území vymezených měst).Nestátní neziskové organizace (jen pokud budou svůjprojekt realizovat na správním území vymezených měst).Vzdělávací instituce (jen pokud budou svůj projektrealizovat na správním území vymezených měst).Malí a střední podnikatelé (jen pokud budou svůj projektrealizovat na správním území vymezených měst).Projekty (aktivity) všech příjemců podpory musí býtobsaženy v Integrovaném plánu rozvoje města (dále jen„IPRM“), který je schválen zastupitelstvem města Brna(pro IPRM realizované v Brně), nebo zastupitelstvemměsta Jihlavy (pro IPRM realizované v Jihlavě).Podpora (typ, max., min):»»»Podpora bude poskytována formou dotace.Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajůna jeden projekt: 2 mil. Kč.Maximální výše dotace: není omezena.Vyhlášení výzvy:»21. 2. 2011Příjem žádostí:»od 21. 2. 2011Ukončení příjmu žádostí:»max. do 31. 12. 2013Bližší informace:www.jihovychod.czPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací64


Prioritní osa 3: Udržitelný rozvojměst a venkovských sídelOblast podpory 3.4: Veřejné službyregionálního významuZaměření výzvy: zařízení pro vzdělávání včetnětechnického vybavení pro výukuPodporované činnosti (co lze z podpory hradit):»Výstavba a technické zhodnocení zařízení proceloživotní vzdělávání (střední školy, speciální školy,knihovny, aj.) včetně technického vybavení nezbytnéhopro výuku a pro zvyšování úrovně vzdělávání.Kdo může žádat:»»Kraje.Organizace zřizované nebo zakládané kraji.Podpora (typ, max., min):»»»Podpora bude poskytována formou dotace.Minimální přípustná výše celkových způsobilýchvýdajů na jeden projekt: 2 mil. Kč.Maximální výše dotace: není omezena.Vyhlášení výzvy:»20. 2. 2012Příjem žádostí:»od 19. 3. 2012Ukončení příjmu žádostí:»20. 6. 2012 v 13:30Bližší informace:www.jihovychod.czRegionální operačníprogram SeverozápadPrioritní osa 3: Dostupnosta dopravní obslužnostOblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní infrastrukturyregionálního a nadregionál-ního významuPodporované činnosti (co lze z podpory hradit):»»»»Příprava projektů a související projektové dokumentacepro projekty zajišťující napojení regionu na síť TEN-T,páteřní regionální komunikaci I/13 a projekty řešícívnitřní propojení regionu včetně regionálníchpřeshraničních spojení se SRN.Rekonstrukce, modernizace a budování komunikacíII. a III. třídy zajišťujících napojení center regionuna nadregionální osy sítě TEN-T a regionální osu I/13včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty,kruhové objezdy, křižovatky, záchytná bezpečnostízařízení apod.) na komunikacích napojujících regionna síť TEN-T a I/13, zejména obchvatů sídel a aglomerací.Rekonstrukce, modernizace a budování komunikacíII. a III. třídy včetně odstraňování lokálních „slabýchmíst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, záchytnábezpečností zařízení apod.) zajišťujících efektivnípropojení uvnitř regionu, vyšší propustnost státní hranicea vytvářejících základní předpoklady pro efektivnímobilitu obyvatel v celém regionu.Rozvoj dopravní infrastruktury podmiňující efektivnívyužití potenciálu labské vodní cesty.Kdo může žádat:»»Kraje.Organizace zřízené či založené krajem.Podpora (typ, max., min):»»Min. výše celkových způsobilých výdajů: 50 mil. Kč.Celkové výdaje individuálního projektu (tj. způsobiléa nezpůsobilé) nesmí při předložení žádosti o dotacipřekročit hranici 49 999 999 EUR.Výše dotace:»Až 85%.Ukončení příjmu žádostí:»10. 5. 2012 ve 12:00 hod.Bližší informace:www.nuts2severozapad.czPrioritní osa 1: Regenerace a rozvoj městOblast podpory 1.1: Podpora rozvojových pólůregionu – IPRM I. (zónové)Integrovaný plán rozvoje městaÚstí nad Labem – centrumIntegrovaný plán rozvoje města Děčín – zóna CentrumIntegrovaný plán rozvoje města Karlovy VaryPodporované činnosti (co lze z podpory hradit):»Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplněníchybějící technické a občanské infrastruktury měst,městských částí, obnova historických a kulturníchpamátek, tj. stavební obnova nebo dostavba budov,včetně související dopravní a technické infrastruktury,včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení,zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací65


»»»»»»Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných proprůmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účelyve městech – pro jejich další veřejné využití nevýrobnípovahy (nepřijatelné jsou činnosti zpracovatelskéhocharakteru), včetně řešení dekontaminace a sanacepostižených území, pokud nespadá do působnosti OP ŽP,(jako součást širšího projektu v rámci regeneraceměstského prostředí) a související dopravní a technickéinfrastruktury jako součásti širšího koncepturegenerace určitého území.Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovanýchoblastí, jednotlivých měst nebo jejich částí včetnězajištění procesu jejich zpracování za použití vhodnýchparticipativních metod.Související projektová příprava, projektová dokumentace,architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejnéhoa soukromého sektoru (PPP), aktivity souvisejícís řízením IPRM.Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizaceměst, včetně sdílení „dobré praxe“ v ostatních zemích EU.Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů(výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravyvzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřebydalšího vzdělávání – např. polyfunkční vybavení učebens ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škola další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizacea rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálníchslužeb – např. centra denních služeb, denní a týdennístacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osobyse zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukcezdravotnických zařízení).Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifickéskupiny obyvatel – staré a handicapované občany,zvyšování atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy– např. zastávky.»»Nestátní neziskové organizace.Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitouzařazená do školského rejstříku.Žadatelé musí doložit souhlas s realizací projektu.Podpora (typ, max., min):»»»Min. výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.Max. výše celkových způsobilých výdajů dílčích projektůzaměřených na řízení IPRM může být do 2% objemucelkových způsobilých výdajů IPRM spadajících do oblastipodpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu.V případě většího počtu těchto projektů nesmí součetvelikostí projektů přesáhnout 2% celkového objemucelkových způsobilých výdajů IPRM spadajících do oblastipodpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu.Celkové výdaje dílčího projektu (tj. způsobiléa nezpůsobilé) nesmí při předložení žádosti o dotacipřekročit hranici 49 999 999 EUR.Výše dotace:»40 – 85%, v určitých případech je možná taképodpora de minimis.Ukončení příjmu žádostí:»10. 5. 2012 ve 12:00 hod.Bližší informace:www.nuts2severozapad.czPrioritní osa 1: Regenerace a rozvoj městOblast podpory 1.1: Podpora rozvojových pólůregionu – IPRM I. (tematické)Integrovaný plán rozvoje městaÚstí nad Labem – MobilitaIntegrovaný plán rozvoje města Most – DopravaPodporované činnosti (co lze z podpory hradit):» Modernizace městské hromadné dopravy (nákuptramvají a trolejbusů včetně doprovodné infrastrukturytypu měnírny pro trolejbusy apod., rozvoj tratí MHD,zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifickéskupiny obyvatel – staré a handicapované občany,zvyšování atraktivity a bezpečnosti veřejné dopravy– např. zastávky).Kdo může žádat:» Město Ústí nad Labem a Most.» Kraje.» Organizace zřízené či založené městemod 50 000 obyvatel nebo krajem.» Dobrovolné svazky obcí, jejichž členem jealespoň jedno město od 50 000 obyvatel.» Nestátní neziskové organizace.» Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitouzařazená do školského rejstříku.Žadatelé musí doložit souhlas s realizací projektu.Kdo může žádat:»»»»Město Ústí nad Labem, Děčín a Karlovy Vary.Kraje.Organizace zřízené či založené městem od 50 000obyvatel nebo krajem.Dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoňjedno město od 50 000 obyvatel.Podpora (typ, max., min):» Min. výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena.» Max. výše celkových způsobilých výdajů dílčích projektůzaměřených na řízení IPRM může být do 2% objemucelkových způsobilých výdajů IPRM spadajících do oblastipodpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací66


»V případě většího počtu těchto projektů nesmí součetvelikostí projektů přesáhnout 2% celkového objemucelkových způsobilých výdajů IPRM spadajících do oblastipodpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu.Celkové výdaje dílčího projektu (tj. způsobiléa nezpůsobilé) nesmí při předložení žádosti o dotacipřekročit hranici 49 999 999 EUR.Výše dotace:»40 – 92,5 %.Ukončení příjmu žádostí:»10. 5. 2012 ve 12:00 hod.Bližší informace:www.nuts2severozapad.czRegionální operační programStřední MoravaKe dni 13. 3. 2012 nebyla žádná výzva aktuální.Regionální operační programMoravskoslezkoPrioritní osa 2: Podpora prosperity regionuOblast podpory 2.2: Rozvoj cestovního ruchuDílčí oblast podpory 2.2.1: Výstavba, revitalizacea modernizace turistické infrastruktury,doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchuZaměření výzvy: Předkládání projektů na základěschválených Integrovaných plánů rozvoje územív prioritních lokalitách definovaných platnouMarketingovou strategií rozvoje cestovního ruchuv Moravskoslezském kraji 2009-13Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):»»»»»»»Aktivity prioritního okruhu č. 1 „Revitalizacea zpřístupnění památek pro jejich využití jakoatraktivit cestovního ruchu“Aktivity prioritního okruhu č. 2 „Výstavba či obnovavybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství“Aktivity prioritního okruhu č. 3 „Výstavba a rekonstrukcedalší infrastruktury pro cestovní ruch“Aktivity prioritního okruhu č. 4 „Zvýšení kvality ubytovánía doprovodných služeb v hromadných ubytovacíchzařízeních pro potřeby cestovního ruchu.Aktivity prioritního okruhu č. 5 „Zlepšení a rozšířeníslužeb turistických informačních center.Aktivity prioritního okruhu č. 6 „Podpora koordinačnícha propagačních aktivit v jednotlivých turistickýchoblastech (dle Marketingové strategie rozvoje cestovníhoruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska).Flexibilita (křížové financování).Kdo může žádat:»»»Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené.Obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízenéa založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí.Nestátní neziskové organizace.»»»Organizační složky státu.Organizace zřízené státem.Podniky.Podpora (typ, max., min):»»»Min. výše celkových způsobilých výdajů: 2 mil. Kč(u aktivit na značení tras a stezek a zřizování novýchnaučných stezek 0,5 mil. Kč, u aktivit na podporukoordinačních a propagačních aktivit v jednotlivýchturistických oblastech 1 mil. Kč).Max. výše dotace poskytnuté na projekt: bez omezenído vyčerpání výše alokace na daný IPRÚ.Výše dotace: 40 - 85%.Ukončení výzvy:»30. 9. 2012 ve 12:00 hod. nebo do vyčerpání celkovéalokace na výzvu.Bližší informace:www.rr-moravskoslezsko.czPrioritní osa 3: Rozvoj městOblast podpory 3.1: Rozvojové póly regionuZaměření výzvy: výzva k předkládání projektů v rámciIntegrovaných plánů rozvoje měst (IPRM)Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):»»»Ekonomický rozvojSociální integracePřitažlivá městaPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací67


»»»Dostupnost a mobilitaSpráva věcí veřejnýchŘízení a administrace IPRMBližší informace:www.rr-moravskoslezsko.czPodpora (typ, max., min):» Min. výše celkových způsobilých výdajů: 2 mil. Kč» Max. výše dotace poskytnuté na projekt: není stanovenaKdo může žádat:»»Projekty mohou předložit města Frýdek Místek, Havířov,Karviná, Opava a Ostrava na základě schváleného IPRM.Příjemci projektů, realizovaných v rámci IPRM, jsou:»»»»»Obce nad 50 tis. obyvatel, organizace zřízenéa založené obcemi nad 50 tis. obyvatel, realizujícíprojekt v rámci IPRM.Nestátní neziskové organizace, realizující projektv rámci IPRM.Moravskoslezský kraj, realizující projekt v rámciIPRM a organizace jím zřízené a založené, realizujícíprojekt v rámci IPRM.Podniky, realizující projekt v rámci IPRM.Vysoké školy, realizující projekt v rámci IPRM.Příjemci jiní, než uvedená města musí doložitsouhlas města s realizací projektu v rámci IPRM.Podpora (typ, max., min):»»»Min. výše celkových způsobilých výdajů: 2 mil. Kč(projekty na řízení a administraci IPRM 300 tis. Kč).Max. výše dotace: bez omezení do vyčerpání výšeschválené dotace na daný IPRM. Pro projekty Řízenía administrace IPRM je stanovena maximální dotaceve výši 3% z celkové schválené dotace na IPRM z ROP MS.Tento limit platí pro kumulativní částku všech projektůŘízení a administrace IPRM za celé období realizacedaného IPRM.Výše dotace: 40 – 85%.Ukončení výzvy:»30. 9. 2013 nebo do vyčerpání celkové alokacena tuto výzvu.Prioritní osa 2: Podpora prosperity regionuOblast podpory 2.1: Infrastruktura veřejných služebDílčí oblast podpory 2.1.3: Podpora zajištění efektivnostia dostupnosti poskytování zdravotnických služebZaměření výzvy: Infrastruktura zdravotnickýchslužeb - nemocnicePodporované činnosti (co lze z podpory hradit):Podporována je modernizace, rozvoj a vybavenízdravotnických zařízení, přispívajících ke zvýšenídostupnosti a kvality zdravotní péče a ke zlepšenízdravotního stavu obyvatel:»»»»»Výstavba, dostavba, rekonstrukce a rozvoj zázemí,včetně technického vybavení, lůžkových zdravotnickýchzařízení poskytujících zdravotnické služby v rámciMoravskoslezského kraje.Vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou technikous ohledem na jejich dostupnost, kvalitu a efektivnívyužívání (pořízení nových přístrojů, obnovastávajících přístrojů).Zvýšení dostupnosti a kvality zdravotnických zařízenípro osoby znevýhodněné jejich zdravotním stavem nebověkem (bezbariérové přístupy, vyhovující výtahy,…).Zavádění informačních technologií souvisejícíchs pořízením zdravotnické techniky.Stavební úpravy nutné při pořízení nového vybavenízdravotnických zařízení zdravotnickou technikou.Kdo může žádat:»Moravskoslezský kraj.Výše dotace:»40 - 85 %.Ukončení výzvy:»24. 5. 2012, 12:00 hod. či do vyčerpání celkové alokacena tuto výzvu.Bližší informace:www.rr-moravskoslezsko.czRegionální operační programStřední ČechyPrioritní osa 1: DopravaOblast podpory 1.1: Regionální dopravníinfrastruktura - silnice II. a III. třídyPodporované činnosti (co lze z podpory hradit):»»Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavbasouvislých úseků silnic II. a III. třídy (zajištění dostupnosticenter a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T,zajištění tangenciálního spojení středočeských měst,zkvalitnění silnic souběžných s nadregionální komunikačnísítí, obchvaty).Odstraňování místních bodových závad (např. úrovňovákřížení, mosty), úprava nebezpečných míst (např.nepřehledné a technicky nevyhovující železniční přejezdy)a dopravně závadných křižovatek (např. přetíženékřižovatky v okolí Prahy) na silnicích II. a III. třídy.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací68


»»»Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy v blízkostisídel s vazbou na snižování nepříznivých dopadů dopravyna obyvatelstvo (např. protihlukové stěny, protiprašnáopatření, apod.).Realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicíchII. a III. třídy na ekosystémy (např. mimoúrovňová kříženíbiokoridorů s komunikacemi).Zavádění moderních technologií a značení na silnicíchII. a III. třídy.Kdo může žádat:»»Středočeský kraj.Organizace zřizované nebo zakládanéStředočeským krajem.Podpora (typ, max., min):»»»Min. výše celkových způsobilých výdajů: 10 mil. Kč.Max. výše celkových způsobilých výdajů: není stanoveno.Výše dotace: max. 85%.Termín výzvy:»20. 1. 2011– 31. 12. 2012 do 12:00 hodBližší informace:www.ropstrednicechy.czPrioritní osa 2: Cestovní ruchOblast podpory 2.2: Veřejná infrastrukturaa služby cestovního ruchuPodporované činnosti (co lze z podpory hradit):» Budování turistických stezek (např. pěší turistické stezkya turistické okruhy, naučné stezky, hippostezky, in-linestezky), vč. stavebních úprav, značení, osázeníinformačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře,vybudování či rekonstrukce vyhlídek, rozhleden, zřízenípůjčoven in-line bruslí (vč. vybavení).» Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistikua rekreační plavbu, vč. budování přístavišť pro vodáckouturistiku a rekreační plavbu, budování tábořišť(vč. sportovního zázemí, sociálních zařízení, infobodů/recepcí a menších stravovacích zařízení, a podobně),budování navigačních systémů, pořízení vybavení provodáckou turistiku a rekreační plavbu (např. vč. nákupůlodí), výstavba čerpacích stanic pro rekreační lodě.» Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačníhosystému v turistické destinaci, vč. výstavby, rekonstrukcea vybavení informačních center, pořízení navigačních,orientačních a elektronických/internetových systémů,certifikace IC.» Výstavba a vybavení ubytovacích zařízení ve vazběna rozvoj specifických forem CR (např. vodáckou turistiku,cykloturistiku nebo ekoturistiku), vč. zázemí proposkytování stravovacích a doprovodných služeb ve vazběna aktivní trávení volného času. Podporována bude taktéžtransformace stávajících nevyužívaných či k jiné funkcisloužícím objektům na ubytovací zařízení. Podporoványbudou pouze projekty, které se zaváží k následnécertifikaci daného ubytovacího zařízení. Certifikace musíbýt provedena nejpozději do 1 roku od ukončenírealizace projektu.»»»»»Rekonstrukce, modernizace a vybavení stávajícíchubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifickýchforem CR (např. vodáckou turistiku, cykloturistiku,ekoturistiku nebo lázeňský cestovní ruch), vč. zázemí proposkytování stravovacích a doprovodných služeb ve vazběna aktivní trávení volného času. Podporované budoupouze projekty, jejichž realizací dojde ke zvýšenístandardu poskytovaných služeb či k rozšíření ubytovacícha stravovacích kapacit. Podporovány budou pouzeprojekty, které se zaváží k následné certifikaci danéhoubytovacího zařízení (pokud daný typ ubytovacíhozařízení certifikaci dosud nemá) . Certifikace musí býtprovedena nejpozději do 1 roku od ukončení realizaceprojektu. Podporovány budou také investice do dalšídoprovodné infrastruktury ve vazbě na výše zmíněnétypy ubytovacích zařízení (např. pořízení čtyřkolek, kol,lodí, minigolf, wellness zařízení).Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoňregionálního významu se záměrem využití pro cestovníruch včetně návazné infrastruktury (např. muzea,informační centra, ubytování).Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřebypoznávacího CR (např. skanzeny, muzea, návštěvnickácentra, galerie a obdobná zařízení), vč. pořízení zařízenía vybavení objektů pro potřeby poznávacího CR (např.pořízení vitrín, osvětlení, bezpečnostní zařízení, tvorbaexpozice vyjma pořízení exponátů).Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch navazujícíchna atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu.Budování cyklostezek a cyklistických tras s využitím procestovní ruch (tzn. nikoli pro každodenní dopravumístních obyvatel), včetně stavebních úprav, značení,osázení informačními tabulemi a mapami, pořízenímobiliáře, zřízení půjčoven kol a zajištění cykloservisu(vč. vybavení).Pouze doplňkově budou podporoványnásledující aktivity:» Výstavba a rekonstrukce přístupových komunikací a cestnavazujících na atraktivitu či infrastrukturu CRřešenou v projektu.» Terénní úpravy (vč. osázení zelení, houpačkami,pískovišti).Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací69


» Propagace turistických stezek (např. mapy).» Investice směřující k energetickým úsporám.» Propagace cyklostezek, cyklistických tras (např. mapy)a certifikace Cyklisté vítáni.» Doprovodná infrastruktura v přímé vazbě na cyklostezky,cyklistické trasy a turistické stezky zvyšující atraktivitustezek (např. dopravní hřiště, cyklotrial, skateparkpro in-line, apod.).Kdo může žádat:» Středočeský kraj a organizace jím zřízené a založené.Podpora (typ, max., min):» Min. výše celkových způsobilých výdajů: 2 mil. Kč.» Max. výše celkových způsobilých výdajů: není stanoveno.» Výše dotace: 40 - 85%.Termín výzvy:» 20. 1. 2011– 31. 12. 2012 do 12:00 hod.Bližší informace:www.ropstrednicechy.czPrioritní osa: 3. Integrovaný rozvoj územíOblast podpory: 3.1 Rozvoj regionálních centerPodporované činnosti (co lze z podpory hradit):» Budou podporovány projekty zaměřené pouze na jednuz následujících oblastí: oblast fyzické revitalizace, oblastsociální integrace, oblast vzdělávání, oblast volnočasovýchaktivit, oblast zdravotnictví, oblast dopravy či oblastřízení IPRM.Kdo může žádat:» Statutární města Kladno a Mladá Boleslav.» Organizace zřizované nebo zakládané statutárními městy.» Středočeský kraj a organizace jím zřízené a založené.» Nestátní neziskové organizace.» Hospodářská komora ČR a její složky.» Podnikatelé.» Dopravci.Podpora (typ, max., min):» Min. výše celkových způsobilých výdajů: 2 mil. Kč(netýká se projektů na řízení IPRM).» Max. výše celkových způsobilých výdajů: není stanoveno.» Výše dotace: 37 – 85,56 %.Termín výzvy:» 3. 5. 2011– 31. 12. 2012 do 12:00 hod.Bližší informace:www.ropstrednicechy.czPrioritní osa 2: Cestovní ruchOblast podpory 2.3: Propagace a řízeníturistických destinacíPodporované činnosti (co lze z podpory hradit):» 1. typ: projekty zaměřené na iniciaci a vytváření řídícícha koordinačních struktur v turistické destinaci.» 2. typ: projekty zaměřené na propagacituristických destinací.» 3. typ: projekty zaměřené na zajištění a propagacikulturních a sportovních akcí s významným dopademna cestovní ruch.» Jednotlivé typy aktivit nelze kombinovat v rámcijednoho projektu.Kdo může žádat:» Středočeský kraj.» Organizace zřizované nebo zakládanéStředočeským krajem.Podpora (typ, max., min):» Min. výše celkových způsobilých výdajů: 0,5 mil. Kč.» Max. výše celkových způsobilých výdajů: není stanoveno.» Výše dotace: max. 80%.Termín výzvy:» 15. 9. 2010 - 31. 12. 2012 do 12:00 hod.Bližší informace:www.ropstrednicechy.czPrioritní osa 3: Integrovaný rozvoj územíOblast podpory 3.2: Rozvoj měst – oblast vzdělávání(Střední školy a jiné instituce)Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):» Budování infrastruktury (nákup, výstavba).» Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů.» Transformace nevyužívaných prostor nebo zařízenísloužících k jiné funkci na využití, které odpovídálépe poptávce.» Zavádění moderních technologií a dalšíchinovací ve výuce.Pouze doplňkově budou podporovány následující aktivity:»»Pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšenía zajištění kvality výuky.Pořízení výpočetní techniky.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací70


»»»»Úpravy infrastruktury s ohledem na integracimarginalizovaných skupin společnosti(např. osoby s handicapem).Terénní úpravy.Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch.Investice směřující k energetickým úsporám.Kdo může žádat:» Středočeský kraj.» Organizace zřizované nebo zakládanéStředočeským krajem.Prioritní osa 3: Integrovaný rozvoj územíOblast podpory 3.3: Rozvoj venkova – oblast vzdělávání(Mateřské školy)Podporované činnosti (co lze z podpory hradit):» Budování infrastruktury (nákup, výstavba).» Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů.» Transformace nevyužívaných prostor nebo zařízenísloužících k jiné funkci na využití, které odpovídálépe poptávce.» Zavádění moderních technologií a dalšíchinovací ve výuce.Výše dotace:» 40 – 80 %.Termín výzvy:» 1. 2. 2012 - 6. 4. 2012 do 12:00 hod.Bližší informace:www.ropstrednicechy.czPodpora (typ, max., min):» Min. výše celkových způsobilých výdajů: 2 mil. Kč.» Max. výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena,přičemž max. celková výše dotace z ROP SČ nesmípřesáhnout 50 mil. Kč.Výše dotace:» 40 – 85 %.Pouze doplňkově budou podporovány následující aktivity:»»»»»»Pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšenía zajištění kvality výuky.Pořízení výpočetní techniky.Úpravy infrastruktury s ohledem na integracimarginalizovaných skupin společnosti(např. osoby s handicapem).Terénní úpravy.Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch.Investice směřující k energetickým úsporám.Aktualizováno!Přeshraniční spolupráceVýzvy v programu jsou průběžné, níže uvádíme pouzeuveřejněné předběžné termíny sběru žádostí, tyto termínyjsou stanoveny vždy tak aby sběr projektů korespondovals ohlášenými termíny zasedání Monitorovacích výborůa projekty tak mohly být co nejdříve vyhodnoceny.Termín výzvy:» 1. 2. 2012 - 6. 4. 2012 do 12:00 hod.Bližší informace:www.ropstrednicechy.czKdo může žádat:» Obce (od 500 do 5 000 obyvatel)» Organizace zřizované nebo zakládanéobcemi (od 500 do 5 000 obyvatel)» Dobrovolné svazky obcíPodpora (typ, max., min):» Min. výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč» Max. výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena,přičemž max. celková výše dotace z ROP SČ nesmípřesáhnout 20 mil. Kč.ČR – Sasko» Na zasedání Monitorovacího výboru, které se konalo8. - 9. 11. 2011 v Karlových Varech bylo schváleno14 projektů o celkovém objemu ve výši cca 22,1 mil. eur.Podávání projektových žádostí - důležité upozornění!»Od 1. 9. 2011 je v platnosti nové pravidlo pro délkurealizace projektů - maximální délka realizace projektuje stanovena na 2 roky. Ukončení realizace projektůje v současné době stanoveno na 31. 12. 2014!Veřejné zakázky – důležité upozornění!»Od 1. 1. 2012 jsou stanoveny nové finanční limitypro dělení veřejných zakázek dle nařízení EU, kterými jenutno se řídit ve všech oblastech přeshraniční spolupráce.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací71


Nejbližší termín zasedání Monitorovacího výboruje 13. 3. 2012, kde budou projednány projektové žádosti,které byly dostatečně kvalifikované a odevzdanédo 11. 10. 2011.Další termín pro doručení projektových žádostí je24. 4. 2012, přičemž plánovaný termín zasedáníMonitorovacího výboru pro tyto projekty je stanovenna 25. 9. 2012.ČR – Bavorsko»»Na 10. - 11. 5. 2012 je plánováno 11. zasedáníMonitorovacího výboru. Na tomto zasedání budouprojednány stávající projektové žádosti, o kterých ještěnebylo rozhodnuto, a žádosti o změnu projektu.Další termín podávání žádostí je stanoven na 1. 9. 2012,přičemž Monitorovací výbor se bude konat14. - 15. 11. 2012.ČR – Rakousko»Zasedání 12. Monitorovacího výboru se schvalovánímprojektů se uskuteční 28. - 29. 11. 2012, žádosti je možnépředkládat pro 12. Monitorovací výbor do 19. 9. 2012.ČR – Slovensko»Další termíny zasedání Monitorovacího výboruna rok 2012 zatím nejsou stanoveny.ČR – Polsko»Konečný termín pro předkládání žádostí, které budouprojednány na Monitorovacím výboru v roce2013, je 17. 9. 2012 do 16:00 hod.Bližší informace:www.strukturalni-fondy.czOperační program Meziregionálníspolupráce – INTERREG IV CŘídící orgán:Conseil Régional Nord - Pas de CalaisHôtel de Région595 55 Lille CedexFrancieVyhlašovatel:Monitorovací výbor programu Meziregionální spolupráce(INTERREG IVC)Národní kontaktní místo:Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územníspolupráce, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1Stručný cíl a zaměření programu:Operační program meziregionální spolupráce (OPMS)se zaměřuje na spolupráci mezi veřejnými orgány ainstitucemi s charakterem veřejných orgánů na regionálnía místní úrovni s cílem výměny a přenosu zkušeností azajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, kteréby měly zlepšit účinnost politiky regionálního rozvoje.Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostníekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky.Operační program Meziregionální spolupráce je společnýpro všechny členské státy EU, Norsko a Švýcarsko.Realizovány jsou dva typy projektů: výměna zkušeností(tzv. Regionální iniciativy - TYP 1) aktérů na regionálnía místní úrovni ve vymezených oblastech za účelemoznačení nejlepších postupů a vývoje nových nástrojůa přístupů, které jsou pak přejímány do praxe. Druhýmtypem projektů je přenos zkušeností (tzv. Fast track(kapitalizační projekty - TYP 2) prostřednictvím spoluprácev sítích, kde budou zkušenější regiony v příslušnéoblasti předávat své zkušenosti ostatním regionům.Podporované aktivity (typy projektů):Operační program meziregionální spolupráceobsahuje 3 priority:1) Inovace a znalostní ekonomikaNapř. strategická spolupráce pro optimalizaci/ zvýšenívyužívání nových technologií přátelských k životnímuprostředí, výměna zkušeností při restrukturalizaci regionůzávislých na tradičním průmyslu, shromáždění a přenosdobrých zkušeností na vědecké parky, inovační centra,podnikatelské inkubátory nebo klastry, spolupráce v oblastifinanční pomoci malým a středním podnikům a v oblastirozvoje rizikového kapitálu, podpora ekonomickédiversifikace venkovských oblastí, výměna informací o vývojiveřejných služeb založených na ICT pro zvýšení efektivnostia konkurenceschopnosti obchodu a podnikání, výměnanejlepších postupů při zaškolování a udržení výzkumnýchpracovníků, společné aktivity pro zlepšení pracovníhotrhu s účastí diskriminovaných skupin, jakými jsou ženya starší pracovníci apod.2) Životní prostředí a ochrana před rizikyNapř. výměna zkušeností se zvyšováním povědomí akrizovým plánováním v oblastech, jakými jsou komplikovaněpostavené přehrady, seismické oblasti, oblasti náchylnék povodním atd., výměna zkušeností s řešením znečištěníovzduší, strategie pro zlepšení kvality dodávek vody a jejíúpravy vč. spolupráce v oblasti hospodaření s vodou, výměnazkušeností pro zlepšení hospodaření s odpady, podporadruhů nebo ochrany prostředí jejich přirozeného výskytu,které dostaly prioritu v rámci Natura 2000, sdělováníznalostí a zkušeností týkajících se vozidel s nízkouPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací72


spotřebou paliva a nových technologií pohonu ke sníženíemisí, informační systémy pro lepší řízení dopravníhoprovozu a zlepšení průběhu dopravy a pro zlepšenímonitorování údajů o městské dopravě, rozvoj avýměna společných strategií pro propagaci kulturníhomajetku jako potenciálu pro ekonomický rozvoj regionůs důrazem na udržení cestovního ruchu apod.3) Technická pomocFinancování aktivit spojených s řízením programu, např.platy pracovníků zapojených do řízení OPMS, projektováasistence, organizace vyhodnocování projektů, monitorováníprojektů, finanční řízení programu a finanční kontrola,zpracování analýz, studií, zpráv, zajištění propagace apod.Typ žadatele:»Veřejné orgány a instituce svým charakteremrovnocenné veřejným orgánům.Podpora (typ, max., min):»»»Podpora je poskytována formou nenávratné dotacez Evropského fondu pro regionální rozvoj. Pro Českourepubliku činí maximální míra podpory z ERDF 85 %.Doporučená výše dotace – Regionální projekty:od 500.000 EUR do 5.000.000 EUR.Doporučená výše dotace – Kapitalizační projekty:od 300.000 EUR do 3.000.000 EUR. . (o tentotyp projektů již není možné žádat).POZOR: Dne 1. 4. 2011 byla uzavřena 4.a pravděpodobně poslední výzva v tomto programu.Zda bude vyhlášena ještě další dodatečná výzva,není zatím rozhodnuto.Novinka pro příjemce dotace: Byla zveřejněna AktualizacePokynů pro české partnery programů INTERREG IVC,CENTRAL EUROPE a ESPON. Plné znění naleznete nawww.strukturalni-fondy.cz.Operační programNadnárodní spolupráceOperační program Nadnárodní spolupráce je rozdělendo několika zón. Česká republika patří do zóny StředníEvropa a OP Nadnárodní spolupráce sdílíme s Rakouskem,Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem,Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.Kdo může být žadatelem:» Veřejné úřady, instituce svým charakterem rovnocennéveřejným orgánům a soukromé subjekty.Řídící orgán:Amt der Wiener Landesregierung v Rakousku,v České republice je Národním koordinátorem Ministerstvopro místní rozvoj ČR.Podporované aktivity (typy projektů):Program obsahuje pět priorit rozdělujících operačníprogram na logické celky, které jsou dále členěnyna oblasti intervence:» Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě» Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní» Odpovědné užívání životního prostředí» Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivityměst a regionů» Technická podporaNovinka pro potenciální žadatele:POZOR, DNE 10. 6. 2011 BYLA VYHLÁŠENA POSLEDNÍ 4.VÝZVA V TOMTO PROGRAMU! VÝZVA BYLA UZAVŘENA14. 10. 2011. DÁLE JIŽ PRAVDĚPODOBNĚ NEBUDEMOŽNÉ V TOMTO PROGRAMU O PODPORU ŽÁDAT.Upozornění: Projekt musí mít minimálně 3 partneryz minimálně 3 zemí! Míra spolufinancování z fondů EU jeu nových členských států 85 %, u starých zemí 75 %.4. výzva bude otevřena pro tyto osy intervence:1.3: Podpora rozvoje znalostí2.4:Podpora informačních a telekomunikačních technologiía alternativních řešení zaměřených na zlepšení přístupu3.4: Podpora ekologicky příznivých technologií a aktivit4.1: Budování polytechnických sídelních struktura územní spolupráce4.3: Kapitalizace kulturních zdrojů pro atraktivnějšíměsta a regionyNovinka pro příjemce dotace: Byla zveřejněna AktualizacePokynů pro české partnery programů INTERREG IVC,CENTRAL EUROPE a ESPON. Plné znění naleznete nawww.strukturalni-fondy.cz.ESPON 2013Zkratka ESPON (European Spaatial Planning ObservationNetwork) znamená česky Evropská monitorovací síťpro územní plánování a soudržnost. Jde o výzkumný programzaměřený na podporu výzkumu v oblasti územního plánovánía regionálního rozvoje na celoevropské, národníi regionální úrovni.NOVINKA: od 24. 8. 2011 do 20. 10. 2011 proběhne9. výzva v tomto programu. Bude se jedna o poslednívýzvu v tomto programovacím období.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací73


Výzva bude vypsána pro následující priority:Priorita 1: Aplikovaný výzkums tematickým zaměřením na:» Evropské sousedící regiony.» Malá a středně velká města a jejich funkční oblasti.»»Evropské vstupní brány nebo Územní rozměr sociálníinkluze a chudoby v Evropě.Ekonomická krize: Odolnost regionů.Priorita 2: Cílené analýzy» Témata,která byla vybrána na základě rozhodnutíMonitorovacího výboru OP ESPON (nejlépe hodnocenétzv. vyjádření zájmu budou vyhlášeny v průběhu srpna2011 poté co budou podrobněji rozpracovány Koordinačníjednotkou).Integrovaný operační programPrioritní osa 5: Národní podporaúzemního rozvojeOblast intervence 5.3: Modernizace a rozvojsystémů tvorby územních politikZaměření výzvy:» 5.3 a) Podpora tvorby a aktualizace územních plánůobcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.Oprávnění žadatelé:» Obce nad 500 obyvatel (včetně), dle ČSÚ k 1. 1. 2007.Podpora (typ, max., min):» Maximální výše celkových uznatelných nákladů: 3 mil. Kč.c) Podpora marketingu na národní úrovni a tvorbyzdrojových databází.e) Podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu.Zaměření výzvy:» Využití technického vývoje v oblasti ICT pro rozvojcestovního ruchu, vytvoření podmínek pro rozhodovánísubjektů v oblasti cestovního ruchu a zefektivněnípropagace ČR jako destinace cestovního ruchu.Ukončení výzvy:» Kontinuální příjem žádostí.Oprávnění žadatelé:» Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.» Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism.Priorita 3: Vědecká platforma a nástroje- 6 témat:» ESPON Atlas o evropských územníchstrukturách a dynamikách.» Zjištění územního potenciálu a výzev.» Balíčky územních důkazů pro programy ERDF.» Online mapovací nástroje ESPON.» Územní monitoring a reporting EU.» Územní monitoring v evropském makroregionu - test proregion Baltského moře.Ukončení výzvy:» Kontinuální výzva (o ukončení výzvy budou žadateléinformováni 20 pracovních dní předem)Bližší informace:www.mmr.czwww.strukturalni-fondy.czPodpora (typ, max., min):» Minimální výše celkových uznatelných nákladů:není stanovena.» Maximální výše celkových uznatelných nákladů:není stanovena.Bližší informace:www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.czPriorita 4: Nadnárodní síťové aktivity» Potenciálními příjemci jsou pouze národní kontaktnímísta OP ESPON 2013.Oblast intervence 4.1: Národní podporacestovního ruchuPodporované aktivity:a) Zavedení národního informačního a rezervačního systému.b) Zavádění a informační podpora národních a mezinárodníchstandardů ve službách cestovního ruchu (zejm. certifikace,manuály, metodiky, systémy, kontrola).Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací74


Oblast intervence 2.1: Zavádění ICT v územníveřejné správěPodporované aktivity:»»Vybudování přístupových míst pro komunikacis informačními systémy veřejné správy, zřizování a rozvojtzv. kontaktních míst veřejné správy – zapojováníregionálních a místních pracovišť k tzv. Czech POINT(zejména zajištění technického a technologickéhovybavení).V rámci této výzvy je možno zažádat buď o podporu plnéverze pracoviště Czech POINT, nebo o upgrade jižstávajícího pracoviště, a to v souladu s technickouspecifikací uvedenou v Příručce pro žadatele a příjemce.Ukončení výzvy:»Kontinuální příjem žádostí.Oprávnění žadatelé:»Obce a jimi zřizované a zakládané organizace.Podpora (typ, max., min):»Maximální limit na způsobilé náklady projektu činí u plnéverze pracoviště CzechPOINT 93 927,- Kč a u upgradestávajícího pracoviště činí maximální limit 68 540,- Kč.5.1b „Realizace vzorových projektů obnovy a využitínejvýznamnějších součástí nemovitého památkovéhofondu ČR“.Ukončení výzvy:»»Kontinuální příjem žádostí.Ukončení výzvy 31. 12. 2012, 12:00 hod.Oprávnění žadatelé:5.1a: Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkovéorganizace, nestátní neziskové organizace, a to obecněprospěšné společnosti, nadace či nadační fondy.5.1b: Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkovéorganizace, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšnéspolečnosti , církve a náboženské společnosti), obce a jimizřizované organizace, svazky obcí, zájmová sdruženíprávnických osob.Podpora (typ, max., min):»»Minimální výše podpory: 100 milionů Kč.Maximální výše podpory: 500 milionů Kč.Bližší informace:www.mmr.czwww.strukturalni-fondy.czUkončení výzvy:»»Kontinuální příjem žádostí.Ukončení výzvy 15.12.2010.Oprávnění žadatelé:»Orgány státní správy, uvedené v příloze usnesení vládyČR ze dne 14. května 2008 č. 536 o strategickýchprojektových záměrech pro čerpání prostředkůze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration– příloha ke strategii Efektivní veřejná správa a přátelskéveřejné služby – jako gestoři projektových záměrůs následujícími čísly:V rámci aktivity a)12, 73, 98, 100, 152, 155, 193, 205, 207, 246, 226, 239(Český statistický úřad, Český úřad zeměměřičský akatastrální, Ministerstvo vnitra, Česká správa sociálníhozabezpečení, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvospravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí,Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví,Ministerstvo kultury, Ministerstvo financí, Úřad pro ochranuosobních údajů, Úřad pro zastupování státu ve věcechmajetkových).V rámci aktivity b) 209, 203, 204.V rámci aktivity c) 162/I, 163 a Ministerstvo vnitra.Bližší informace:www.mmr.czwww.strukturalni-fondy.czBližší informace:www.mmr.cz, www.strukturalni-fondy.czOblast intervence: Rozvoj informační společnostive veřejné správě 1.1 A, 1.1 BOblast intervence 5.1: Národní podpora využitípotenciálu kulturního dědictvíPodporované aktivity:5.1a „Vytváření a zefektivňování národních metodických centerpro vybrané oblasti kulturního dědictví“.Podporované aktivity:a) Vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalšíchrelevantních registrů veřejné správy včetně systémubezpečného a chráněného přístupu.b) Budování komunikační infrastruktury veřejné správy.c) Vybudování přístupových míst pro komunikacis informačními systémy veřejné správy.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací75


Operační program DopravaOblast podpory 6.2: Rozvoj a modernizacevnitrozemských vodních cest sítě TEN-Ta mimo TEN-TVyhlašovatel:Ministerstvo dopravy ČRTypy podporovaných projektů:»»»»Projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci plavebníchobjektů na stávající vodní cestě.Projekty zaměřené na rozvoj vodních částí přístavů.Projekty zaměřené na vybavenost stávajících vodních cestchybějícími objekty pro vyšší a bezpečnější využití vodníchcest pro osobní vodní dopravu, rekreační i sportovní.Projekty zaměřené na zlepšení stavu infrastruktury adalších funkčních parametrů vodní dopravy řešenímproblémů splavnosti a bezpečnosti plavebního provozuna dopravně významných vnitrozemskýchvodních cestách.Typ žadatele:»Jiné subjekty/ostatní.Poznámka: Vlastníci/správci dotčené infrastrukturya Ředitelství vodních cest ČR.Výše podpory:»»Formou podpory je nevratná přímá pomoc pro jednotlivéprojekty, až do výše 85 % uznatelných nákladů projektu.Podrobnější údaje jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele.Oblast podpory 4.1: Rekonstrukce a modernizacena silnicích I. třídy mimo TEN-TTypy podporovaných projektů:»»»»»»»Projekty zaměřené na zajištění kvalitní sítě silnic I. třídy.Projekty zaměřené na modernizaci a odstraňování závadna silnicích I. třídy.Projekty zaměřené na postupnou implementacitelematických systémů na silnicích I. třídy.Projekty zaměřené na budování obchvatů a zklidňovánídopravy v obydlené zástavbě.Projekty zaměřené na zabezpečení dostatečné kapacitysilniční infrastruktury v příhraničnícha citlivých oblastech .Projekty zaměřené na realizaci technických opatřenívedoucích k minimalizaci vlivů již dokončených stavebna jednotlivé složky životního prostředía veřejného zdraví .Projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničníhoprovozu silnic I. třídy.Typ žadatele:»Jiné subjekty/ostatní.Poznámka: Příjemci podpory: vlastníci/ správci dotčenéinfrastruktury.Výše podpory:»»Formou podpory je nevratná přímá pomoc pro jednotlivéprojekty, až do výše 85 % uznatelných nákladů projektu.Podrobnější údaje jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele.Oblast podpory 3.1: Modernizace a rozvojželezničních tratí mimo síť TEN-TTypy podporovaných projektů:»»»»»»Modernizace důležitých tratí a železničních uzlů,včetně budování přeložek.Rekonstrukce dalších železničních tratí, vč. zajištěníinteroperability a budování přeložek.Rekonstrukce a rozvoj přeshraničních úseků(na území ČR).Postupná elektrizace dalších železničních tratí.Uvedení do optimálního stavu ostatních celostátnícha vybraných regionálních tratí včetně navázání na drážnísystémy regionální a městské hromadné dopravypřípadně jejich kombinace.Realizace technických opatření vedoucích k minimalizacivlivů dokončených staveb na jednotlivé složkyživotního prostředí a veřejného zdraví.Typ žadatele:»Jiné subjekty/ostatní.Poznámka: Příjemci podpory: vlastníci/správci železničníinfrastruktury (provozovatelé dráhy), či státní investorskáorganizace zřízená MD.Výše podpory:»»Formou podpory je nevratná přímá pomoc pro jednotlivéprojekty, až do výše 85 % uznatelných nákladů projektu.Podrobnější údaje jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací76


Oblast podpory 2.1: Modernizace a rozvoj dálnica silnic sítě TEN-TTypy podporovaných projektů:»»»»Pokračování ve výstavbě dalších úseků sítě TEN-T.Modernizace a zkapacitnění již provozovaných úsekůkategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T.Realizace technických opatření vedoucích k minimalizacivlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životníhoprostředí a veřejné zdraví a ke zvýšení bezpečnosti.Realizace investic do infrastruktury vedoucích ke zlepšenídohledu nad bezpečností a plynulostí provozu.Typ žadatele:»Jiné subjekty/ostatní.Poznámka: Příjemci podpory: vlastníci/správci dotčenéinfrastruktury.Výše podpory:»»Formou podpory je nevratná přímá pomoc pro jednotlivéprojekty, až do výše 85 % uznatelných nákladů projektu.Podrobnější údaje jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele.Oblast podpory 1.2: Zajištění interoperabilityna stávajících železničních tratíchTypy podporovaných projektů:»»»»Projekty zaměřené na zavádění technologií pro dálkovéovládání zabezpečovacího zařízení a řízení dopravy.Projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti provozunovými dokonalejšími technologickými zařízeními.Projekty zaměřené na zvyšování cestovní rychlosti,bezpečnosti cestování.Projekty zaměřené na zvyšování spolehlivosti apravidelnosti v osobní a nákladní dopravě.Typ žadatele:»Jiné subjekty/ostatní.Poznámka: Příjemci podpory budou vlastníci/správci dotčenéinfrastruktury, či státní investorská organizace zřízená MD.Výše podpory:»Do výše 85 % uznatelných nákladů projektu.Oblast podpory 1.1: Modernizace a rozvoj železničníchtratí sítě TEN-T včetně železničních uzlůTypy podporovaných projektů:»»»»»Modernizace tranzitních koridorů.Pokračování výstavby dalších úseků sítě TEN-T.Modernizace rozhodujících železničních uzlůna síti TEN-T .Rekonstrukce dalších železničních tratí zařazenýchdo sítě TEN-T za účelem zajištění požadovanýchparametrů.Realizace technických opatření vedoucích k minimalizacivlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životníhoprostředí a veřejné zdraví.Typ žadatele:»Jiné subjekty/ostatní.Poznámka: Příjemci podpory: vlastníci/správci železničníinfrastruktury (provozovatelé dráhy), či státní investorskáorganizace zřízená MD.Výše podpory:»Do výše 85 % uznatelných nákladů projektu.Ukončení výzvy:»30. 6. 2015Bližší informace:http://www.opd.cz/cz/Pokyny-pro-zadateleVyhlášení programu na webu OP Doprava.Aktualizováno!Operační program Životní prostředí(OP ŽP)Aktuální výzva č. 34»Od 20. 2. do 20. 4. 2012Prioritní osa 1: Zlepšování vodohospodářskéinfrastruktury a snižování rizika povodníOblast podpory 1.2: Zlepšení jakosti pitné vodyV rámci podoblasti podpory bude možnopodporovat projekty zaměřené na:»»»Výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace úpraven vody,zdrojů pitné vody zásobujících více než 2 000 obyvatel.Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitnévody a souvisejících objektů sloužících veřejnépotřebě v obcích nad 2 000 obyvatel.Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody,zdrojů pitné vody, výstavba a dostavba přivaděčůa rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejícíchobjektů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod2 000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územíchvyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parkya chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochrannýchpásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásmavodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivýchzdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněnéoblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodívodního díla Nové Mlýny . Tato aktivita bude podporovánaPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací77


pouze jako součást komplexního řešení zásobování vodoua odvádění a čištění odpadních vod v těchto aglomeracíchse související aktivitou v podoblasti intervence 1.1.1.(komplexní řešení jako součást žádosti nebudepožadováno v těch aglomeracích, které předchozípodmínku komplexního řešení splňují).Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt:» Jsou stanoveny ve výši 5 mil. Kč.Omezení v rámci výzvy:» Pokud se podporovaná aktivita bude týkat výstavbya dostavby přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody, budetato aktivita podporována pouze v případě napojenínových obyvatel na vodovodní síť nebo v případěpřipojení obyvatel na jiný zdroj z důvodunevyhovujícího zásobování vodou ze stávajícího zdroje.» Podpora se nebude vztahovat na rekonstrukce přivaděčůa rozvodných sítí pitné vody. Příjemce podpory v žádostidoloží, že splňuje podmínky pro způsobilost žadatelei provozování infrastruktury dotované z OPŽP včetněinfrastruktury související, ve smyslu aktuální Metodikypro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7Programového dokumentu OPŽP.Aktuální výzva č. 36»Od 2. 4. do 31. 5. 2012Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzdušía snižování emisíOblast podpory 2.2: Omezování emisíV rámci oblasti podpory bude možno podporovatprojekty zaměřené na:Podoblast 2.2b – tj. rekonstrukci nespalovacích zdrojů neboinstalaci dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelemsnížení emisí Nox, SO2 a tuhých znečišťujících látek.Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt:» Jsou stanoveny ve výši 0,5 mil. Kč.Omezení v rámci výzvy:» Výzva je určena pouze pro projekty realizované v okresechKarviná, Ostrava-město a Frýdek-Místek. Podpořenybudou pouze projekty, čerpající podporu dle vyjádřeníEvropské komise č. SA.35588 (2011/N) – Režim podporypro snížení znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji.7.3. Dotační programya příležitosti – Ústecký kraj7.3.1. Aktuální – duben 2012Program poskytování podporna hospodaření v lesích v Ústeckémkraji na roky 2010-2013Vyhlašovatel:Krajský úřad Ústeckého krajeStručný cíl a zaměření programu:Cílem programu je zlepšení stavu lesů v Ústeckém kraji,posílení jejich mimoprodukčních funkcí a podporaekologických opatření jdoucích nad rámec platné legislativy.Podporované činnosti:» Obnova, ochrana, zajištění a výchova porostů.» Podpora přírodně blízkého hospodaření v lesích.» Ostatní hospodaření v lesích.Podpora:» Minimální výše dotace: 10.000,- Kč.Datum uzávěrky:» PrůběžněBližší informace:www.kr-ustecky.czPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací78


Aktualizováno!Fond Ústeckého krajeVyhlašovatel:Krajský úřad Ústeckého krajeFinancování akcí a činnosti organizací, které nelzefinancovat z dotačních programů ÚK, např.:a) Akce regionálního významu, podpora NNO,mimořádné a významné události.b) Revitalizace a resocializace území dotčeného těžbou(okresy UL, TP, MO, CV).»Dotace max. 70% celkového rozpočtu projektu,u mimořádných nebo významných událostí až 100%.Ukončení výzvy:»PrůběžněBližší informace:http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1664254&p1=85158Podpora vybraných služebzdravotní péče 2012Vyhlašovatel:Krajský úřad Ústeckého krajeTypy projektů:» a) Zajištění zdravotní péče nehrazené ze zdravotníhopojištění v rámci programů hospicové péče.» b) Programy léčby osob závislých na drogách a ostatníchnávykových látkách a akutně intoxikovaných, programyprevence HIV/AIDS a programy zdravotní rehabilitacehandicapovaných dětí realizované ve zdravotnickýchzařízeních.Okruh žadatelů:» Fyzická nebo právnická osoba s registrací nestátníhozdravotního zařízení.Dotace» min. 30.000 Kč.» max. není stanoveno, Max. dotace 90%.Bližší informace:http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1664364&p1=851587.4. Dotační programya příležitosti – Ostatníkraje ČR7.4.1. Aktuální – duben 2012Aktualizováno!Hlavní město PrahaCeloměstské programy vzdělávánína území hl. m. PrahyVyhlašovatel:Hlavní Město PrahaOprávnění žadatelé:» A) Školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odbornéma jiném vzdělávání (školský zákon), ve zněnípozdějších předpisů.» B) Občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.,o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.» C) Obecně prospěšné společnosti podle zákonač. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostecha o změně a doplnění některých zákonů, ve zněnípozdějších předpisů, s výjimkou vysokých škol.» D) Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb.,o svobodě náboženského vyznání a postavení církvía náboženských společností a o změně některých zákonů(zákon o církvích a náboženských společnostech),ve znění pozdějších předpisů.» E) Další právnické a fyzické osoby jejichž předmětemčinnosti je výchova a vzdělávání s výjimkou vysokých škol.Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací79


Podporované aktivity:»»A) Program na podporu rozvoje škol zřízenýchhl.m. Prahou.B) Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků,studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.Termíny pro předkládání žádostí:»Do 30. 4. 2012Bližší informace:http://www.praha.eu/jnp/cz/home/granty/mestske_granty/vzdelavani/celomestske_programy_podpory_vzdelavani.htmlPartnerství hl. m. Prahy při pořádáníakcí v oblasti kultury, cestovníhoruchu, sportu, volného časua volného času dětí a mládežeVyhlašovatel:Hlavní Město PrahaOprávnění žadatelé:»»»»»»a) Podnikatelské subjekty.b) Obecně prospěšných společností.c) Občanská sdružení.d) Nadace a nadační fondy.e) Fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku.f) Fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku.Podporované aktivity:»»a) Kultura.b) Volný čas.»»»c) Cestovní ruch.d) Sport.e) Volný čas dětí a mládeže.Termíny pro předkládání žádostí:»»»a) Volný čas a kultura: do 31. 3. do 31. 10. 2012b) Cestovní ruch: celoročně, min. 60 dní předkonáním akcec) Sport a volný čas dětí a mládeže: celoročně,min. 60 dní před konáním akceBližší informace:http://www.praha.eu/jnp/cz/home/granty/mestske_granty/volny_cas_deti_a_mladeze/partnerstvi_hl_m_prahy_pri_poradani_akci.htmlOlomoucký krajFinanční příspěvky do výše 30 tis. KčVyhlašovatel:Olomoucký krajOprávnění žadatelé:»Fyzické či právnické osoby, které provozují veřejněprospěšnou činnost na území Olomouckého krajev následujících oblastech:»»»»a) vzdělávání a vědab) mládežc) kulturad) sport a tělovýchova»»»»»»»e) akce pořádané jednotkamisdružení dobrovolných hasičůf) prevence kriminality, sociální patologie aprimární prevence drogových závislostíg) zdravotnictvíh) sociální služby a humanitární pomoci) turistický ruchj) životní prostředík) spolková činnost.Výše podpory:» Do výše 20.000 Kč není třeba vlastního podílu žadatele» Nad 20.000 Kč (max. 30.000 Kč)– podíl žadatele min. 25 %Termíny pro předkládání žádostí:» Průběžně dle termínů zasedání Rady kraje.Bližší informace:http://www.kr-olomoucky.cz/financni-prispevky-do-vyse-30-tis-kc-cl-679.htmlPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most Dotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací80


Jihomoravský krajIndividuální dotace JMK 2012Vyhlašovatel:Jihomoravský krajOprávnění žadatelé:NNOPodporované aktivity:»Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatelez důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména prookruh projektů, které nejsou v předmětném obdobípodporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.Zlínský krajFond kultury Zlínského krajena podporu vydavatelské činnostiv roce 2012Vyhlašovatel:Zlínský krajOprávnění žadatelé:Právnické a fyzické osobyPodporované aktivity:Dotace jsou určeny na podporu vydavatelskéčinnosti zejména na:Bližší informace:http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=183989&doctype=ART&nid=12180&cpi=1Výše podpory:» Není stanovenoTermíny pro předkládání žádostí:» Celoročně»»Realizaci nekomerčního projektu (nadčasovéhocharakteru) propagujícího kulturu Zlínského kraje(publikace se zaměřením na kulturu,historii a místopis ZK).Vydání literárního díla místních autorůnadregionálního významu.Bližší informace:http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/1964-506-Individualni+dotace+JMK+2012.aspxVýše podpory:»»»a) Na podporu kulturních aktivit a akcí:minimálně 5.000 Kč, maximálně 150.000 Kč.b) Na obnovu kulturních památek: minimálně20.000 Kč, maximálně 500.000 Kč.c) Na podporu vydavatelské činnosti: minimálně5.000 Kč, maximálně 150.000 Kč.Termíny pro předkládání žádostí:»Do 10. 4. 2012Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., MostDotační programy pro rozvoj měst, obcí a nestátních neziskových organizací81


PŘEDSTAVENÍ ODBORNÉ SEKCE PODPORYPODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTIASISTENČNÍ CENTRUM, A.S.Sekce PODPORY PODNIKANI společnosti Asistenční centrum, a.s.nabízí komplexní služby v oblasti dotačního poradenstvípro PODNIKATELE.Náš tým je tvořen odborníky z oblasti ekonomie, managementu,marketingu, daní, účetnictví, financí, personalistiky a právní oblasti.Specializujeme se zejména na výzkum vývoj, inovace, investice,zaměstnanost, cestovní ruch, lidské zdroje a dopravu.Nabízíme odbornou spolupráci na partnerském principu, kteráspočívá v poradenství již při definování rozvojového projektupodnikatele, přes výběr vhodného dotačního programu, odbornézpracování komplexní žádosti včetně projektového záměru anezbytných příloh až po odborné poradenství v období realizace,monitoring a vyúčtování Vašeho podpořeného podnikatelskéhozáměru. Často jsme členy realizačního týmu projektu klientaa motivováni na jeho úspěšné realizaci.Náš kvalifikovaný odborný tým má bohaté zkušenosti s dotačnímiprogramy a se stovkami úspěšně zrealizovaných projektů po celérepublice v řádech několika mld. Kč. Neustále pro Vás sledujemeaktuální dění v oblasti dotací a jsme připraveni Vám kdykolivposkytnout odbornou pomoc. Naši projektový manažeři jsou členyNárodního registru poradců (NRP) agentury Czechinvest. Díkytomuto členství máme neustále aktuální informace. Současnějsme ze strany agentury Czechinvest pravidelně monitorováni ahodnoceni z hlediska kvality poskytovaného poradenství a služebpro podnikatele. Podmínkou pro udržení si členství v NRP je vysokáodborná úroveň poskytovaného poradenství.NABÍDKA SLUŽEB PRO PODNIKATELENaše motto: „DOTACE a PORADENSTVÍ pro PODNIKATELE– příležitost pro ROZVOJ“Období 2007-2013 lze nazvat pro PODNIKATELE v ČR obdobím„příležitostí pro ROZVOJ“. Je to dáno zejména celkovým objememfinančních prostředků, které mohou podnikatelé reálně čerpatze Strukturálních fondů EU a ze státních programů na podporurozvoje podnikání.Výše podpory (nevratné dotace) na uvedené aktivity se pohybujev rozmezí 40 až 60 % z uznatelných výdajů a to v závislostina velikosti podniku a konkrétních podmínkáchjednotlivých programů.Naše nabídka pro PODNIKATELE:Dotační programy a jejich podmínky se každoročně mění a je složitése v nich orientovat. Často lze navíc žádat o podporu na realizaciprojektu v několika programech současně a je obtížné určit, kterýprogram je daný záměr nejvhodnější a kde jsou největší šance.V průběhu přípravy žádostí o dotaci i v průběhu vlastní realizaceprojektů s využitím veřejné podpory je nutné řídit se striktněpodmínkami daného programu.Nabízíme:I. BEZPLATNÝ ASISTENČNÍ SERVIS»Analýzu Vašeho podnikatelského záměru, zjištění dotačníchmožností a detailních podmínek, odborné doporučení činedoporučení k podání žádosti o dotaci, monitoring programůpro Vaše projekty.II. PŘÍPRAVA PROJEKTŮ A ZPRACOVÁNÍŽÁDOSTÍ O DOTACE»Odborné zpracování kompletní žádosti včetně nezbytných příloh(podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, Cost-BenefitAnalýza, finanční výkazy, soulady projektu s rozvojovýmistrategiemi a další dle podmínek programu).III. PORADENSKÝ SERVIS V PRŮBĚHUREALIZACE PROJEKTU A ČERPÁNÍ DOTACE»Oděná pomoc při komunikaci s poskytovateli dotace, zpracovánívýběrových řízení, odborné ekonomické, finanční, účetnía daňové poradenství, tvorba průběžných a závěrečných zpráv,žádostí o proplacení dotace.IV. FINANČNÍ A EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ,PROJEKT MANAGEMENT»Zpracování podnikatelských a investičních záměrů včetnějejich odborného ekonomického vyhodnocení a doporučenívhodného způsobu financování, finanční a ekonomické analýzyvčetně analýzy návratnosti investice a rizik, analýzy trhu,řízení projektů, školení, vzdělávání atd.Připravujeme žádosti do všech vyhlašovaných dotačních programův ČR na provizním principu spolupráce. Pomáháme získat podporua realizovat projekty s jejím využitím malým, středním i velkýmpodnikatelským subjektům.Hlavní přínosy spolupráce v oblasti získávánídotací pro klienty:1) Zvýšení šancí na získání dotace - díky našim zkušenostema kvalitě podkladů.2) Úspora času a nákladů - díky kvalitě a profesionalitěnašich pracovníků.3) Snadnější dosahování Vašich podnikatelský cílů – díky principuvzájemného partnerství, společným cílům a filosofii.Pokud máte jakýkoliv záměr či projekt, kontaktujte nás. Rádi Vámbezplatně poskytneme veškeré informace o dotačních možnostechna rozvoj Vaší firmy.PODPOROVANÉ AKTIVITY A TYPOVÉ PROJEKTYTypickými příklady projektů podnikatelů, na které lze získat podporuze Strukturálních fondů EU či státních programů, jsou projektyzejména v následujících oborech:Zpracovatelský průmysl a specifické služby:1) Nákup, výstavba, rozvoj a rekonstrukce výrobních areálů2) Pořízení moderních výrobních strojů a zařízení do stávajícíchči nových areálů a provozoven3) Investice do úspor energií u stávajících objektů (zateplováníobjektů, výměna rozvodů a energetických zařízení)4) Pořízení zařízení na výrobu energií z obnovitelných zdrojů(vodní, větrné, solární elektrárny,zařízení na spalování biomasy...)5) Realizace projektů výzkumu a vývoje nových výrobků,materiálů a služeb6) Budování zázemí pro vzdělávání zaměstnanců –školící střediska7) Budování zázemí pro výzkum a vývoj – laboratoře,technologická centra8) Vzdělávání a odborný rozvoj zaměstnanců– specifické a obecné vzdělávání9) Expanze na zahraniční trhy – podpora marketingu v zahraničíCestovní ruch:1) Výstavba a modernizace zázemí pro volnočasové aktivity acestovní ruch – relaxační centra, sportovní areály, lázeňství2) Rozvoj ubytovacích kapacit – hotely, penziony, ubytovny…3) Obnova kulturních památek4) Propagace aktivit a služeb v oblasti cestovního ruchuDoprava a logistika:1) Modernizace a rozvoj dopravních sítí2) Podpora multimodální přepravy, vznik logistických center3) Rozvoj dopravní infrastruktury v regionech4) Rozvoj dopravní obslužnosti, zlepšování dostupnostia atraktivity veřejné dopravyBLIŽŠÍ INFORMACE: www.asistencnicentrum.czPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 82


JUDr. Richard Falbrkancelář poslance EPBudovatelů 2532, 434 01 Mosttel./fax: 476 206 857e-mail: sekretariat@falbr.czwww.falbr.czAsistenční centrum, a. s.Sportovní 3302, 434 01 Mosttel.: 476 105 840e-mail: info@asistencnicentrum.czwww.asistencnicentrum.czdesign a foto © Martin Špoula | martindesign.czPro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbrazpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most83

More magazines by this user
Similar magazines