Pučko otvoreno učilište, Pazin - MojaEnergija

mojaenergija.hr

Pučko otvoreno učilište, Pazin - MojaEnergija

Obnovljivi izvori energijeu mojoj zajednici- Prezentacija projekta AWERES -bozicevicv467686Spomen domPučko otvoreno učilište PazinPazin, 8. lipnja 2009.Ova prezentacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove prezentacije isključiva je odgovornostpartnera na projektu AWERES i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.


Sadržaj prezentacije• Razlozi za pokretanje projekta• O projektu AWERES• Aktivnosti u narednom razdobljubozicevicv467686


Uvod• Uporaba obnovljivih izvora energije u interesu je Republike Hrvatske• Hrvatska je donijela odluku da će novi obnovljivi izvori energijesudjelovati u opskrbi električnom energijom s 5,8% 2010. godine!bozicevicv467686• Da bi se to ostvarilo, potrebno je potaknuti i ponudu i potražnju natržištu obnovljivih izvora energije


Prednosti OIE za lokalnu zajednicu• Očuvanje okoliša, lokalnog i globalnog• Doprinos energetskoj nezavisnosti• Otvaranje novih radnih mjestabozicevicv467686• Poticanje lokalnog gospodarstva


Kako povećati uporabu OIE?• Tri su presudna faktora:– Razina svijesti javnosti o prednostima i mogućnostima OIE– Potpora lokalne i državne upravebozicevicv467686– Dobar marketing tvrtki koje se bave OIE


Uloga lokalne uprave• Informiranje– Letci, predavanja, radionice, tribine• Stručna pomoć u provedbi projekata– Energetski info centri• Pružanje dobrog primjera– Dovesti svoju kuću u red• Sufinanciranje ulaganjabozicevicv467686


Aktivnosti u Hrvatskoj• Sufinanciranje ugradnje sunčevih toplinskih sustava:– 20% od ukupne investicije, Sisačko-moslavačka županija– Do 20.000 kn po sustavu, Karlovačka županijabozicevicv467686• Modernizacija javne rasvjete – Novigrad: 2006. nagrada za najboljiekološki projekt u Europi, od Intenational Dark Sky Association• Gradovi u Energie-Cités: Rijeka, Kočevje, Zagreb, Ivanić-Grad• Studije potencijala obnovljivih izvora energije, energetski pregledi,Energetska povelja, osnivanje energetskih agencija…


Aktivnosti u Hrvatskoj/2• Sudjelovanje Ivanić-Grada uprojektu Display• Grad Dubrovnik sufinancira novuediciju DOOR-ove slikovnice“Obnovljivi izvori energije”bozicevicv467686• Tjedan održive energije…?


Lokalno energetsko planiranje/1• DOOR je 2008. godine organizirao 4regionalne radionice pod nazivom“Dijalogom do održive energije”, spredstavnicima sva tri sektorabozicevicv467686• Diskusije su se vodile u interesnimskupinama, između ostalog: “Kakodoprinijeti smanjenju potrošnje iosiguranju energetske opskrbe?”


Lokalno energetsko planiranje/2• Jedan od zaključaka: “Kad bi razvojne strategije dodatno poticalerješavanje deficita energije u lokalnim zajednicama u smislu da seveliki postotak podmiri u lokalnoj zajednici, obnovljivi izvori bi imaliviše šanse. Ako se proizvodnja bozicevicv467686 i potrošnja lokalizira, doprinijelo bi serješavanju problema na globalnoj/nacionalnoj razini.”• Zakon o energiji, članak 7: “Jedinice lokalne samouprave i jedinicepodručne (regionalne) samouprave su dužne u svojim razvojnimdokumentima planirati potrebe i način opskrbe s energijom i tedokumente usklađivati sa Strategijom energetskog razvitka iProgramom provedbe Strategije energetskog razvitka.”


Lokalno energetsko planiranje/3• Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji• Program županije sadrži prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednojpotrošnji energije, ciljeve, bozicevicv467686uključujući okvirni cilj ušteda energije na područjužupanije, mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti …• Godišnji plan županije sadrži ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije napodručju županije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti,nositelje aktivnosti, rokove …


Aktivnosti, prema Bijeloj knjizi EU• motivation of the population• technical development of the product• distribution and salesbozicevicv467686• information for craftsmen and consumers• other activities


Snage i slabosti, primjer toplinskih kolektorabozicevicv467686


Projekt AWERES• Dva su cilja projekta– Jačanje prisutnosti obnovljivih izvora energije u programima strukovnihškolabozicevicv467686– Povećanje svijesti građana o prednostima i mogućnostima uporabeobnovljivih izvora energijeS dugoročnim ciljem očuvanja okoliša i postizanja održivog razvoja u RH


Projekt AWERES u brojkama• AWERES – AWereness and Education in Renewable Energy Sources -- Osvještavanje i obrazovanje o obnovljivim izvorima energije• Od 1.12.2008. do 30.11.2009. godinebozicevicv467686• Očekivani troškovi: 81.070,72 EUR• Sufinanciranje: 78% Europska unija putem programa PHARE, 10%Ured za udruge Vlade RH, 12% vlastita sredstva


Projektne aktivnosti• Obrazovanje predstavnika škola i udruga na području OIE• Uvođenje OIE u strukovno obrazovanje• Podizanje razine svijesti javnosti o OIEbozicevicv467686• Širenje informacija o ciljevima i provedbi projekta


Projektni partneri• Društvo za oblikovanje održivog razvoja, Zagreb• Srednja škola Mate Blažine iz Labinabozicevicv467686• Društvo za komuniciranje ambijenta PUT iz Labina• Elektrostrojarska škola Varaždin• Ekološka udruga “Franjo Košćec” iz Varaždina


Očekivani rezultati• Nastavnici i predstavnici udruga dodatno educirani o OIE• Škole – partneri opremljene didaktičkom opremom za OIE• Osmišljen sadržaj novog školskog predmeta iz OIEbozicevicv467686• Javnost u Varaždinskoj i Istarskoj županiji upoznata s provedbomprojekta• Poduzetnici u Varaždinskoj i Istarskoj županiji upoznati s novimizbornim predmetom• Hrvatska javnost upoznata s provedbom projekta• Brošure “OIE u mojoj zajednici” dostavljene svim lokalnim upravama


Do kud smo stigli? /1• Održali smo seminar“Obnovljivi izvori energije ustrukovnom obrazovanju” soko 40 sudionika iz Istarske iVaraždinske županije te izZagrebabozicevicv467686


Do kud smo stigli? /2• Posjetili smo Ulm– Donauhochshule Ulm– FUG - najveću elektranu na biomasubozicevicv467686– Centar za istraživanje vodika


Do kud smo stigli? /3• Škole su opremljene sljedećom opremom– Sunčevim toplinskim sustavima– Sunčevim električnim sustavimabozicevicv467686– Stanicama za meteorološka mjerenja– Piranometrima– Vjetroagregatom


Što nas još čeka?• Podizanje svijesti građana – medijska promocija projekta, reportaže• Osmišljavanje sadržaja novog izbornog predmeta• Predstavljanje učeničkih radova na stručnim sajmovimabozicevicv467686• Izrada brošure “Obnovljivi izvori energije u mojoj zajednici”


Za više informacija• U Labinu– Srednja škola Mate Blažine, prof. Željko Brenčić– PUT – Društvo za komuniciranje ambijenta, Tulio Dagostin i Tina Šuranbozicevicv467686• www.aweres.net

More magazines by this user
Similar magazines