Jednostka organizacyjna - KSOW

ksow.pl

Jednostka organizacyjna - KSOW

Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wnioskówMae projekty- wniosekq Pkt 13.2.1 Cele operacjiNaley szczegóowo okreli cel jaki stawia wnioskodawca przystpujc dorealizacji operacji i uzasadni w jaki sposób wpywa na osignicie celówzawartych w Programie;Maj by:Konkretne (bez sformuowa: prawdopodobnie, by moe itd.)Mierzalne (jeli to moliwe np. ilo km cieki rowerowej)Realistyczne i okrelone w czasieNa przykad: Dziaanie spowoduje popraw jakoci ycia poprzez zaspokojeniepotrzeb spoecznych i kulturalnych mieszkaców wsiJednostka organizacyjna • Wrocław, kwiecień 2009


Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wnioskówMae projekty- wniosekq W zestawieniu rzeczowo-finansowym muszby okrelone mierniki rzeczowe, zarówno ilojak i jednostki miary, kwotyq Opis zada musi stanowi szczegóowerozwinicie zestawienie rzeczowo-finasowego(np. charakterystyka zakupionych mebli, sprztumultimedialnego, marka, model orazuzasadnienie)Jednostka organizacyjna • Wrocław, kwiecień 2009


Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wnioskówMae projekty- wniosekZapytania ofertowe wysane do co najmniej 3 dostawców wraz zpotwierdzeniem ich wysania (kopia potwierdzona za zgodno z oryginaemprzez Wnioskodawc) oraz 3 odpowiadajce im oferty na zakup lubwykonanie zadania wraz z uzasadnieniem, e koszty kwalifikowalne wZestawieniu rzeczowo-finansowym operacji zostay okrelone na podstawieoferty najkorzystniejszej (orygina lub kopia) w przypadku zadania, które niebdzie realizowane z zastosowaniem trybu udzielania zamówie okrelonegow ustawie Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr223, poz. 1655 z pón. zm.), lub którego planowany koszt w kwocie nettoprzekracza 3,5 tys. z.Przez zadanie rozumie si dostaw lub usug, bdc przedmiotem zakupupochodzcego od jednego dostawcy lub wykonawcy, przy czym dostawaobejmowa moe zarówno jeden przedmiot jak i ca parti, a usuga moe skadasi z jednej usugi bd kilku rodzajów usug.Jednostka organizacyjna • Wrocław, kwiecień 2009


Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wnioskówMae projekty- wniosekq Pkt 19 wniosku naley uzupeni w przypadku kadego nastpnegowniosku skadanego w ramach dziaania 431 (dla maych projektów); wpisanr umowy/wniosku i kwotWpisuje się kwoty:wnioskowane, przyznane,otrzymaneq Pkt 14 miejsce realizacji operacji przy podawaniu numerów dziaeknaley równie uzupeni obrb geodezyjnyq W przypadku, gdy dla Wnioskodawcy VAT jest kosztem niekwalifikowalnymw zestawieniu rzeczowo finansowym oraz w opisie zada wymienionych wzestawieniu rzeczowo finansowym podajemy kwoty netto.Pkt 13.1 - Tytu operacji powinien odzwierciedla rodzaj i zakres planowanegoprzedsiwziciaJednostka organizacyjna • Wrocław, kwiecień 2009


Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wnioskówMae projekty- wniosekq Poprawne obliczenia kwot brutto/nettoW przypadku stawki VAT innejniż 22%, należy załączyćdodatkowe wyjaśnienieq Opis operacji - naley opisa w sposób szczegóowy zadania planowane wramach maego projektu, powinny one korespondowa z zestawieniemrzeczowo finansowym oraz opisem zada wymienionych w zestawieniurzeczowo - finansowymJednostka organizacyjna • Wrocław, kwiecień 2009


Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wnioskówMae projekty- wniosekq 14- dniowy termin na uzupenienia/ ponowne uzupenienia/wyjanienia w toku postpowania o przyznanie pomocyq Obliczanie i oznaczanie terminów dotyczcych skadania uzupenie /ponownych uzupenie / wyjanie w toku postpowania o przyznaniepomocy nastpuje zgodnie z przepisami art. 110 -116 ustawy z dnia 23kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z pón. zm.).q W przypadku gdy wniosek po drugich uzupenieniach bdzie zawierabdy/braki odmowa przyznania pomocyJednostka organizacyjna • Wrocław, kwiecień 2009


Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wnioskówMae projekty - zacznikiq Kosztorys inwestorski musi by zgodny z RozporzdzeniemMinistra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreleniametod i podstaw sporzdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczaniaplanowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztówrobót budowlanych okrelonych w programie funkcjonalnouytkowymDz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389)ü Strona tytuowa z nazw inwestora, adresem inwestycji (nr dziaki), wartocikosztorysow robót, jednoznacznym wskazaniem wykonujcego kosztorys, datasporzadzenia, podpisy autora i zatwierdzajcegoü Ogolna charakterystyka obiektu i robót (cz opisowa kosztorysu)ü Przedmiarü Koszorys uproszczonyü Tabela elementów scalonychJednostka organizacyjna • Wrocław, kwiecień 2009


Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wnioskówMae projekty - zacznikiq Dla IK dotacja z budetu jst moe by zabezpieczonatylko do wkadu wasnego, reszta w formie poyczki lubkredytu (w celu uniknicia podwójnego finansowania)q Dokument potwierdzajcy tytu prawny do nieruchomocimusi by wystawiony nie wczeniej ni na 3 miesiceprzed dat zoenia wnioskuJednostka organizacyjna • Wrocław, kwiecień 2009


Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wnioskówPowody odmowyprzyznania pomocy Planowane operacje dotycz kosztówniekwalifikowanych = nie przewidzianych do wsparcia wramach dziaania mae projekty, a idealnie wpisujcesi np. w dziaanie „Różnicowanie w kierunku działalnościnierolniczej”Usługi agroturystyczne to usługi prowadzone w czynnymgospodarstwie rolnym przez rolników ubezpieczonych wKRUS. Powyższe podmioty spełniają warunki przyznaniapomocy w zakresie działania „Różnicowanie w kierunkudziałalności nierolniczej”, dlatego nie mogą wnioskować opomoc na małe projekty.Jednostka organizacyjna • Wrocław, kwiecień 2009


Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wnioskówPowody odmowyprzyznania pomocyPark konny – zakup: wagonetki, osprzętu do wagonetki,sprzęt do pokazów (rzędy końskie).Do kosztów kwalifikowanych w ramach małych projektów należąkoszty zakupy, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn,urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu luboprogramowania, z wyłączeniem środków transportu.Zakup wagonetki nie mieści się w zakresie kosztówkwalifikowanych małych projektów. Również zakup sprzętu dowagonetki oraz sprzętu do pokazów nie jest możliwe.Jednostka organizacyjna • Wrocław, kwiecień 2009


Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wnioskówPowody odmowyprzyznania pomocyRozbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynkuświetlicy wiejskiej, w wyniku której zostanie podwyższonakonstrukcja budynku oraz zagospodarowanie większej liczbypomieszczeń.Zgodnie z ustawą Prawo budowlane - remont jestwykonywaniem w istniejącym już obiekcie budowlanym robótbudowlanych, polegającym na odtworzeniu stanupierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. Wobectego, prace związane z przebudową, nadbudową, czy teżrozbudową obiektu, nie mogą być uznane za remont i tymsamym nie wpisują się w zakres realizacji małych projektów.Jednostka organizacyjna • Wrocław, kwiecień 2009


Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wnioskówPowody odmowyprzyznania pomocyZakup materiałów na budowę obiektu - stajni, pod kątemstworzenia bazy rekreacyjnej i jej przyszłościowegoudostępnienia turystom.W ramach zakresu realizacji małych projektów budowastajni byłaby możliwa, gdyby wnioskodawca wykazał,iż obiekt ten będzie służył turystom. Warunek -stajnia będzie służyła zaspokajaniu potrzebzwiązanych z turystyką.Jednostka organizacyjna • Wrocław, kwiecień 2009


Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wnioskówPowody odmowyprzyznania pomocyNie dostarczanie uzupenie:Nieterminowe dostarczanie uzupenie;Dostarczanie niekompletnych uzupenie;Jednostka organizacyjna • Wrocław, kwiecień 2009


Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wnioskówMae projekty kwalifikowalnoq Szkolenia/imprezy zakup wyposaenia tylko w przypadku gdy niema moliwoci jego wypoyczenia albo koszt najmu przekroczybykoszt zakupuZakup sprzętu, wyposażenia może byćuznane za kwalifikowalne np. wprzypadku, gdy realizacja operacjizakłada jej cyklicznośćq Kwalifikowalno kosztów rozpatruje si wycznie w odniesieniu dopotrzeb operacji wyszczególnionych we wniosku o przyznaniepomocy, a cykliczno organizacji imprez, nie bdcych czcimaego projektu, nie wpywa pozytywnie na ocen racjonalnociplanowanych do poniesienia kosztów.Jednostka organizacyjna • Wrocław, kwiecień 2009


Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wnioskówMae projekty kwalifikowalnoq Wynagrodzenie koordynatora operacji maych projektów moestanowi koszt kwalifikowalny pod warunkiem, e realizacjaoperacji nie jest moliwa bez zatrudnienia koordynatoraq Zakup rzeczy uywanych w ramach PROW 2007-2013 ograniczonyjest jedynie do przypadków zakupu eksponatów w ramachwyposaenia muzeów.q W zakresie maych projektów wyszczególniona jest moliwoorganizacji szkole przez beneficjenta pomocy a nie jegouczestnictwa w szkoleniu.Szkolenia muszą mieć charakterotwarty, nie indywidualnyJednostka organizacyjna • Wrocław, kwiecień 2009


Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wnioskówMae projekty kwalifikowalnoq Wniosek moe dotyczy operacji, która realizuje wicej ni jedenpunkt zakresu realizacji maych projektów, ale tylko wtedy gdyzakresy i cele tej operacji s ze sob powizane.q Koszty upominków i nagród 5% pozostaych kosztówpodlegajcych refundacjiq Koszty wyywienia podczas imprez/szkole mog stanowijedynie rodek do osignicia celu (max. 20%)Jednostka organizacyjna • Wrocław, kwiecień 2009

More magazines by this user
Similar magazines