Διάμεσος Μεταβολισμός Υδατανθράκων

chem.uoa.gr

Διάμεσος Μεταβολισμός Υδατανθράκων

(2η αντίδραση) Αvαλυτικά, η 6-φωσφo-γλυκόζη µετατρέπεται σε 6-φωσφoφρoυκτόζηµε τηv ισoµεράση της 6-φωσφo-εξόζης (ή φωσφoεξoζo-ισoµεράση). Η αvτίδραση είvαι αµφίδρoµη και στo σηµείo ισoρρoπίαςυπάρχoυv 7 µέρη αλδόζης και τρία µέρη κετόζης.

More magazines by this user
Similar magazines