Program rolnośrodowiskowy, czyli rolnik strażnikiem przyrody - WWF

awsassets.wwfpl.panda.org

Program rolnośrodowiskowy, czyli rolnik strażnikiem przyrody - WWF

Pakiet: Ochro na gleb i wód (kod K01)Pa kiet ten obej mu je działa nia, ma ją ce na ce luza po bie ga nie za nie czysz cze niu wód oraz ero zji. W ra machtych dzia łań gle ba jest po kry wa na ro ślin no ścią w zi mie,aby unik nąć spły wa nia za nie czysz czeń i nad mia runa wo zów (np. azo ta nów) do wód po wierzch nio wych.Zwar te po kry cie gle by ro ślin no ścią za po bie ga teżroz wo jo wi pro ce sów ero zyj nych, np. wy my wa niu.Ro ślin ność po zo sta wio na na po lu na zi mę służy ja kopo karm dla zi mu ją cych pta ków. Działa nia wy ko ny wa new tym pa kie cie po śred nio przy czy nia ją się do wzro stuży zności gle by. Są one po dzie lo ne na 2 głów nero dza je (wa rian ty): wsiew ki po plo no we i mię dzy plo ny.Pa kiet: Stre fy bu fo ro we (kod K02)Stre fy bu fo ro we są to pa sy po kry te ro ślin nością, two rzo nena grun tach or nych. Ich głów nym ce lem jest za trzy ma niewszel kich za nie czysz czeń, aby nie prze nik nęły do wód.Stre fy bu fo ro we za kła da się wzdłuż cie ków i zbior ni kówwod nych. Mie dze różnią się od stref bu fo ro wych tym,że są za kła da ne na po lach o du żej po wierzch ni. Mato na ce lu prze ciw działa nie ero zji grun tów or nych.Po nad to, na mie dzach mo gą zna leźć schro nie nie pta kii drob ne zwie rzę ta; mo że to być też zbio ro wi sko np. ziółmio do daj nych.Wy bra ne wy mo gi pa kie tu:1. Utrzy ma nie ist nie ją cych pa sów bu fo ro wych wzdłużcie ków wod nych.2. Za kła da nie od po wied niej stre fy bu fo ro wej, od dzie la -ją cej po le od kra wędzi skar py ro wu lub mie dzyroz dzie la ją cej większą połać po la, po przez ob sia nieod po wied nio do bra ną mie szan ką traw.3. Za kaz sto so wa nia na wo zów i che micz nych środ kówochro ny ro ślin.4. Wy ka sza nie ro ślin no ści w mia rę po trze by, a po umocnieniu stre fy lub mie dzy – raz w ro ku po 15 lip ca.Płatności za pakiet „Strefy buforowe” na 100 metrów bieżących2-metrowa strefa na glebach słabych (klasa IVb - VI 18 PLN2-metrowa strefa na glebach dobrych (klasa I - IVa) 26 PLN5-metrowa strefa na glebach sŁabych46 PLN5-metrowa strefa na glebach dobrych64 PLNWybrane wymogi pakietu:1. Liczebność stada musi wynosić co najmniej: 4 krowylub 3 klacze albo 5 matek owcy olkuskiej lub też 10matek owiec pozostałych ras.2. Obowiązkowy jest wpis zwierząt do ksiąg hodowlanychi prowadzenie dokumentacji hodowlanej stada.3. Dozwolone jest kojarzenie klaczy tylko z ogierami tejsamej rasy.4. Warunkiem jest chów zwierząt czystorasowych, tylkow przypadku bydła polskiego czerwonego dopuszczalnajest 50% domieszka innej rasy czerwonej.Gdzie należy skierować pierwsze kroki?Warunkiem skorzystania z jakiegokolwiek programu, w tymz programu rolnośrodowiskowego, jest zarejestrowaniesię w krajowym systemie ewidencji producentów rolnychw Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wnioskidostępne od 9 lutego 2004 w Biurach Powiatowych).Następnie, należy udać się do najbliższego ośrodkadoradztwa rolniczego i tam skontaktować się z doradcąrolnośrodowiskowym. Jego pomoc będzie koniecznaprzy przygotowywaniu planu rolnośrodowiskowego orazwniosku o przystąpienie do programu. Formularz wnioskubędzie dostępny w najbliższym Biurze Powiatowym AgencjiRestrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tam należyzłożyć (lub wysłać pocztą) wypełniony wniosek. Wnioskio przystąpienie do programu będzie można składać przezcały rok. Terminy ich rozpatrywania będą dwa: 15 styczniai 15 czerwca. Działania wybrane w programie (pakiety)będzie można rozpocząć po otrzymaniu decyzji kierownikaBiura Powiatowego ARiMR, a płatności będą wypaconepo upływie ok. 1 roku. Co roku trzeba skladać wnioseko płatność. ARiMR będzie przeprowadzać kontrolew gospodarstwach rolnych (ok. 5 % gospodarstw),by sprawdzić, czy rolnicy realizują swe prace zgodniez decyzją. Jeśli rolnik nie przestrzega tego, do czego sięzobowiązał, to mogą być na niego nałożone różne kary.Programrolnośrodowiskowy,czyli rolnik strażnikiem przyrodyA) Wsiew ki po plo no weWy bra ne wy mo gi dla wsiew ki:1. Co naj mniej 66% grun tów or nych da ne go go spo dar stwapo kry tych ro ślin no ścią w zi mie (płat ne 33%).2. Przy go to wa nie wsiew ki (wsia nie tra wy wio snąw ro sną ce ro śli ny ozi me lub ra zem z sie wem ro ślinja rych i utrzy ma nie jej przez zi mę).3. Sprząt nięcie sło my z całe go po la po żni wach w ce luuła twie nia roz wo ju wsiew ki.4. Sto so wa nie obor ni ka tyl ko w przy pad kachko niecz nych.5. Sto so wa nie pe sty cy dów tyl ko w przy pad kach ko niecz -nych (miej sco wa i se lek tyw na wal ka z chwa sta mi).6. Wy pas zwie rząt do pusz czal ny przy ob sa dzie by dłado 0,4 DJP/ha.7. Roz po czy na nie za bie gów agro tech nicz nychpo 1 mar ca.B) Mię dzy plo ny: ozi my i ścier ni sko wyWy bra ne wy mo gi dla między plo nów:1. Za nie cha nie sto so wa nia na wo zów mi ne ral nych,or ga nicz nych i wap nio wych, z wy jąt kiem obor ni ka.2. W okre sie zi my 66% grun tów or nych da ne gogo spo dar stwa po kry te ro ślin no ścią (płat ne tyl ko 33%).3. W za leż no ści od ro dza ju mię dzy plo nu, ob siew po la np.gor czy cą, se ra de lą, fa ce lią (mię dzy plon ścier ni sko wy)lub np. mie szan ką wy ki z ży tem lub ży tem (mię dzy plonozi my).4. Ter min ob sie wu naj póź niej do 30 wrze śnia.5. Wzno wie nie za bie gów agro tech nicz nych nie wcze śniejniż po 1 mar ca.Płatności w pakiecie „Ochrona gleb i wód”zł/ha/rokWsiewki poplonowe 330Międzyplon ozimy 570Międzyplon ścierniskowy 520Pa kiet: Ochro na za so bów ge ne tycz nych(kod G01)Ce lem pa kie tu jest ochro na ro dzi mych ras zwie rzątgo spo dar skich po przez ich ho dow lę w go spo dar stwach.Ra sy ro dzi me są mniej wy daj ne, niż ra sy no wo cze snei dla te go są przez nie wy pie ra ne. Po sia da ją one jed naklicz ne za le ty: są do sko na le przy sto so wa ne do lo kal nych,czę sto bar dzo trud nych wa run ków śro do wi ska. Ma jąmniej sze wy ma ga nia po kar mo we, są od por ne na cho ro by,dłu go wiecz ne i płod ne. Często są zwią za ne z da nymre gio nem, ja ko ele ment tra dy cji i kul tu ry lo kal nychspołecz ności. Ra sy ro dzi me zwie rząt są szcze gól nieprzy dat ne do ho dow li w go spo dar stwach tra dy cyj nych,ma ło in ten syw nych (np. pro wa dze nie wy pa su).Rasy zwierząt, za hodowlę których przyznawane będąpłatności rolnośrodowiskowe.bydło polskie czerwone, białogrzbietekonie konik polski, huculski, konik śląski i mapolskiowce rasy: wrzosówka, świniarka, olkuska, polskaowca górska odmiany barwnej, merynosbarwny, uhruska, wielkopolska, żelaźnieńska,korideil, kamieniecka, pomorskaKiedy rozpocznie się realizacja programurolnośrodowiskowego?Pierwsze wnioski rolnicy będą mogli składać w okresie po1 maja 2004 roku. Dokładne informacje dotyczące tej datybędą dostępne w ARiMR.WWF Polskaul. Wiśniowa 3802-520 Warszawatel.: + 48 22 849 84 69+ 48 22 848 75 92+ 48 22 848 75 93fax: + 48 22 646 36 72http://www.wwf.plMinisterstwoRolnictwa i Rozwoju Wsiul. Wspólna 3000-930 Warszawahttp://www.minrol.gov.plWWF Polska wspiera rozwój obszarów wiejskich, przyjazny ludziom i przyrodzie.Pol scy rol ni cy po wej ściu na sze go kra ju do UniiEu ro pej skiej, mają moż li wość sko rzy sta nia z różnychform wspar cia fi nan so we go. Mogą sko rzy stać z ta kichpro gra mów, jak: wspie ra nie in we sty cji w go spo dar stwie,po moc dla mło dych rol ni ków, za le sia nie grun tówrol nych, ren ty struk tu ral ne, płat no ści ob sza ro we,wspar cie dla nie ko rzyst nych ob sza rów go spo da ro wa niaoraz pro gram rol no śro do wi sko wy.Pol ska wieć wno si ogrom ne bo gac two do UniiEu ro pej skiej. To bo gac two to m. in. tra dy cyj ne me to dygo spo da ro wa nia, bez sto so wa nia du żej ilo ści na wo zówi środ ków ochro ny ro ślin, ro dzi me ra sy zwie rząt i ro ślin.Z te go po wo du żyw ność pro du ko wa na przez pol skichrol ni ków jest żyw no ścią zdro wą, któ ra mo że staćsię na szym atu tem. Wy ma ga to jed nak utrzy ma niaśro do wi ska w do brym sta nie i stałe go dba nia o zie mię,któ ra ro dzi pło dy o naj wyż szej ja ko ści.Bo gac two Pol ski sta no wi uroz ma ico ny kra jo braz,stwa rza jący ko rzyst ne wa run ki dla licz nych dzi koży ją cych ga tun ków zwie rząt i ro ślin. Pol scy rol ni cy,po przez tra dy cyj ne użytkowanie zie mi przy czy nia ją siędo ochro ny przy ro dy. Bo cia ny cho dzą ce po łą kach czyskow ron ki śpie wa jące nad po la mi, w wie lu kra jach Eu ro pysta ły się bar dzo rzad kie wsku tek in ten sy fi ka cji pro duk cjirol ni czej. Płat no ści po cho dzą ce z pro gra mu rol no -śro do wi sko we go mo gą stać się szan są na za cho wa niepięk na przy ro dy i tra dy cyj ne go kra jo bra zu pol skiej wsi,za pew nia jąc rol ni kom od po wied ni po ziom do cho dów.

More magazines by this user
Similar magazines