Leden - Okno do kraje

oknodokraje.cz

Leden - Okno do kraje

Města vědí, kam budou investovatZPRAVODAJSTVÍZPRÁVIČKY Z KRAJEBaťa dostal oceněníZlínský kraj – Prosinec znamená Zlínský rozpočet počítá s investičnímivýdaji ve výši 160 milionůza své sociální cítěníLondýn - Tomáš Baťa převzal 20. listopadupro vesnice a města mimo jinév sídle královské rodiny v Londýně prestižní také schvalování rozpočtu na dalšíkalendářní rok. Po jeho odsou-milionů korun, půjde na dostav-korun. Největší položka, a to 81cenu za 70 let svého působení podnikatelese sociálním cítěním. Ocenění předal britskývládní kancléř Alistair Darling. Cenaje udělována významným osobnostem,které vynikají nejen v podnikání, ale i přihlasení se občané dozví, jakédůležité investiční akce se v jejichbydlišti v dalším roce uskutečnía kam bude jejich obec směřovat.bu Domu s chráněnými byty veZlíně-Malenovicích. Rozpočet alezatím neřeší přijetí investičníhoúvěru ani jiné mimořádné příjmy,z nichž by se realizovaly dalšíuplatňování zásad sociální odpovědnosti Ve většině velkých měst Zlínskéhokraje je už jejich o nejbližším stavby, jako je například dostav-podnikání. Udělené uznání oceňuje Baťovuceloživotní pomoc a loajalitu k rodné zemi.vývoji rozhodnuto.ba Kongresového centra.Tomáše Baťu za propagaci a pomoc ČeskéVe Vsetíně by se příští rok měly Nejvýznamnější investicí Otrokovicbude v následujícím rocerepublice v zahraničí ocenilo již Ministerstvozahraničních věcí ČR udělením vyznamenáníGRATIAS AGIT v roce 2005. Kromě téměř 250 milionů korun. „Nejví-dokončení rozestavěného Do-uskutečnit investice v objemujiného byla tímto vyznamenáním oceněna ce, bezmála 137 milionů korun, je mova pro seniory za šedesáti pomoc Tomáše Bati při vstupu České přesunuto z rozpočtu letošního milionů korun, který bude porepubliky do OECD a šíření dobrého jménanaší země v zahraničí.na dokončení logistického centraodpadů. Velká pozornost všakstavební stránce dodělán v září2008. „Mezi důležité akce řadímebude i v příštím roce věnována také úpravu prostranství předOtrokovická charitakomunikacím a chodníkům. Na nádražím, kde vznikne za 50 milionůkorun přestupní terminálpomáhá ukrajinským dětemOtrokovice - Více než sto krabic dětskéhojejich opravy je vyčleněno téměřzimního oblečení nashromáždila OtrokovickáCharita sv. Anežky v rámci dobročinné mluvčí města Eva Stejskalová. dl mluvčí Otrokovic Milan Plesar.50 milionů korun,“ prozradila hromadné osobní dopravy,“ uve-akce na podporu ukrajinských dětí. V jejímbohulibém úsilí jí pomohli žáci otrokovickýchzákladních škol a jejich ředitelé. Sbírkapomůže ukrajinským dětem ve Státnímdětském domově Zalučja. V tomto zařízenížije sto čtyřicet dětí ve věku od sedmi doosmnácti let, s různým stupněm zdravotníhoa mentálního postižení. V téměř rekordnímčase sesbíraly školy od třetího do sedméhoprosince více než sto krabic kvalitního dětskéhozimního oblečení, které dobrovolnicez Charitního šatníku roztřídily a připravilyk expedici.Národní památkabude kompletně opravenáStaré Město - Slovácké muzeum v UherskémHradišti chystá generální rekonstrukciPamátníku Velké Moravy. Kromě celkovéopravy národní kulturní památky počítá projekttaké s výstavbou nové expozice. Investičnízáměr je zhruba 30 milionů korun. Kvůlichybějícímu zateplení může být památníkv provozu jen v teplých měsících. Po opravěV měsíci lednu se opět do ulic rozejdou Tři králové, aby požádalio příspěvek do největší dobročinné akce u nás, do Tříkrálové sbírky. V loňskémroce nasbírali králové v celé republice padesát sedm milionů korun.bude moci přijímat návštěvníky po celý rok.Památník Velké Moravy patří mezi nejvýznamnějšínárodní kulturní památky. Budovabyla postavena v letech 1959 až 1960 nadVýtěžek je určen na pomoc potřebným lidem. (mij) foto: archivzáklady první objevené a uznané stavbyZlínský kraj – Období od listopadu podává také medikované krmení,které snižuje možnost růz-z doby velkomoravské, kostela Na Valách.do března bývá myslivci nazývánoDěti pomáhají dětemZlínský kraj – Charitativní akce Děti dětem,která chce pomoci sociálním a zdravotnickýmzařízením na území jižní a jihovýchodnídobou nouze. Ti se musív tento čas postarat o potravulesní zvěře. Krmelce navštěvujímyslivci alespoň jedenkrát týdnéhoonemocnění. Pro bažantya koroptve je pak nutné připravitzásypy krmení.Podle předsedy Okresního mys-Moravy, bude pokračovat i v roce ně. Hlavní je, aby v nich bylo liveckého spolku Zlín Františka2008. Odborná porota vybrala z výtvarné dostatek kvalitního sena a jadrnýchkrmiv.dobře připraveni. „Zima se zatímLibosvára jsou myslivci na zimua literární soutěže dvanáct obrázků a básní,které seřadila do speciálního kalendáře proKvalitní krmivo je pro zvěř moc neukázala, takže jsmerok 2008. Každý měsíc je navíc věnovánjednomu zařízení, které se soustřeďuje na důležitým zdrojem vitamínů. zatím moc přikrmovat nemuseli.pomoc znevýhodněným či jakkoliv hendikepovanýmdětem. Měsíc leden je věnován vána letninou, jako je seno, kte-znenadání jako před dvěma lety.Například srnčí zvěř je přikrmo-Nikdo ale neví, jestli se neobjevídomovu Hrádek Fryšták, který se stará o dětia mládež s různým stupněm mentálníhopostižení. Chcete-li pomoci domovu Hrádek,ré je dáváno do korýtek. Jadrnékrmivo je předkládáno pouzev malých dávkách. Zajíci se přikrmujíObecně lze ale konstatovat, žekvalita péče o zvěř vzrůstá,“ uvedlLibosvár.jen pokud je větší zima Na zajištění dobrého zdravotní-číslo jeho účtu je 218015918/0300, variabilnísymbol je 801.a vysoká vrstva sněhu. Těm se ho stavu se podílí také ZlínskýValašskomeziříčský rozpočet narok 2008, od něhož se investicebudou odvíjet, bude schvalovánaž 24. ledna. „Avšak vzhledemk tomu, že připravovaný rozpočetbude velmi napjatý, je nepravděpodobné,že by město v příštímroce nějakou významnější investičníakci realizovalo,“ konstatovalmluvčí města Josef Beneš.Největší investicí Kroměříže budev příštím roce stavba novéhodomu pro seniory v Purkyňověulici. „Práce přijdou na 77 milionůkorun, přičemž 55 milionů bychomměli získat jako státní dotaci.Zbytek město zaplatí ze svéhorozpočtu,“ uvedl vedoucí odborurozvoje města Josef Koplík. Jednouz podmínek státní spoluúčastije však doklad o závazkuinvestora na financování akce pocelou dobu výstavby. (mij)Nezaměstnanost 2007Zlínský kraj – Uplynulý rok bylco do křivky nezaměstnanostivelmi příznivý. Pracovníúřady zaznamenaly významnýpokles počtu nezaměstnaných.Srovnají-li se číslaz listopadu 2006 a 2007, bylona konci loňského roku uchazečůo práci o 5.555 méně.Celkem pak bylo ve Zlínskémkraji 19.120 nezaměstnaných.Jejich počet rostl jen v lednu,červenci a prosinci, což je alezaviněno sezonností některýchzaměstnání a odchodemstudentů ze škol. Tento trendby měl platit i v příštím roce,významný nárůst nezaměstnanostise neočekává. (mij)Zimní měsíce jsou pro zvěř takzvaným obdobím nouzekraj. Ten nedávno odhlasovalposkytnutí čtyř stotisícovýchdotací pro okresní mysliveckéspolky Kroměříže, Vsetína, UherskéhoHradiště a Zlína. Ze získanýchpeněz nakoupí mysliveckéspolky medikované krmivo,které rozdělí mezi uživatele jednotlivýchhoniteb, ti se budoučástečně spolupodílet na financovánízdravotního ošetření zvěřeve svých revírech.Podle výsledků výzkumů, kterépotvrdila i státní veterinárníspráva, je dokázáno , že pravidelnépodávání léčiv snižujevýskyt organismů parazitujícíchna lesní zvěři.(mij)


Darované krve není podle lékařů nikdy dostatekOdběr krve ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati.Dobrovolné darování krve je jednou z nejušlechtilejších věcí,které mohou lidé pro své bližní udělat. Ačkoliv je v současnédobě situace příznivá, obecně platí, že krve není nikdy dost.Co ale považují transfuzní oddělení za problém, je fakt, že krevdaruje jen úzká skupina lidí. Každého nového dárce proto vítajízdravotníci s otevřenou náručí. Ve Zlínském kraji můžetedarovat na každé transfuzní stanici, které jsou v nemocnicích.Současná situaceTento trend, kdy chodí k odběrůmkrve pravidelně jen stálídárci, se začal postupně projevovatpo sametové revoluci.Dříve totiž museli obvodní lékařievidovat mezi svými pacientyurčitý počet dárců a pokud byloněkde krve nedostatek, byli titodárci povinni přijít darovat krev.Po převratu se ale od totoho systémuodstoupilo a darování krvetak zůstalo zcela na dobrovolnících.A těch bohužel nepřibývá.Ve Zlínském kraji nyní chybípředevším krevní skupiny O+,A+ a A-. Lékařům navíc přibylystarosti po nedávném otevřenízlínské pobočky soukroméspolečnosti Sanaplazma, kteráodebírá krevní plazmu za 500korun. Dobrovolné dárcovství jetotiž bezplatné a je založeno nalidské solidaritě a slušnosti. Dárcemá ale jistotu, že jeho krevpomůže lidem, mezi kterými žije,a že až bude on sám nejvzácnějšílidskou tekutinu potřebovat,pomůže mu krev, která byla zestejných ušlechtilých a lidskýchpohnutek darována.Společnost Sanaplazma naprotitomu vyváží vykoupenou plazmudo zahraničí. Dosud se jejípůsobení výrazněji neprojevilo,jinak je tomu ale v Brně, kde jejedna z jejích poboček otevřenadelší dobu než v krajském městě.Zdravotníci tam už zaznamenávají,že kvůli placeným odběrůmpočet dobrovolných dárců klesá.Pravidla odběruV České republice může darovatkrev osoba, která u nás dlouhodoběžije, má mezi 18 až 60 lety,TÉMA MĚSÍCEfoto: Karla Havlíkováváží minimálně 50 kg a rozhodlase pro dárcovství dobrovolně.Dárce nesmí trpět závažnounemocí, která by mohla ohrozitjeho zdraví, nemůžejím býtani nikdo, kdo prodělal infekčníchoroby typu žloutenka neboAIDS. K odběru není třebaobjednání, rozhodně k němu alenesmí chodit lidé, kteří se necítízdrávi. Večer před odběrem byměl člověk omezit tučná jídlaa nepít alkohol. Před odběremby se měl člověk dietně nasnídata hodně napít. K odběru jenutné vzít si občanský průkaza kartičku pojišťovny a po něm12 hodin odpočívat.Krve se odebírá obvykle 450 mldo plastového vaku. Odběrupředchází několikaminutovévyšetření lékařem a rychlý kontrolníodběr krve, většinou z prstu.Samotný odběr trvá 5 až 10minut. Odebrané složky krve senahradí během několika dnůaž 3 týdnů. I když muži mohoudarovat krev 6x ročně a ženy 5xročně, obvykle se provádějí 4odběry u mužů a 3 u žen.Co se děje s odebranou krvíLidská krev obsahuje červenéa bílé krvinky, plazmu a krevnídestičky. Krevní destičky semohou použít hned, krevníplazma musí čekat v půlročníkaranténě, aby se potvrdilo, ženení nosičem nákazy. Pomocítzv. centrifugace lze krev zpracovattak, že každá její složkamůže být použita přesně tam,kde je potřeba. Krevní destičkydostávají lidé, kteří jich majínedostatek a mají tak problémyse srážením krve. Plazma jepotom důležitá třeba při léčběporuch srážlivosti krve.Výhody dobrovolnéhodárcovstvíZa klasické dárcovství se obvyklenic nedává, po odběru transfuznístanice poskytuje většinouobčerstvení a nápoje. Odběry siale lidé mohou odepsat z daní,za jeden odběr je možné si odečístaž dva tisíce korun z daňovéhozákladu.Velká města ve Zlínském krajiněvíc poskytují lidem, kteříbezplatně darují krev, některévýhody. Například v Otrokovicíchmohou lidé, kteří krevdarovali alespoň desetkrát,využít bezplatného jízdného.Otrokovická radnice navícv březnu zavedla 50 procentníslevu z ceny vstupenky při návštěvěkina Otrokovické Besedy,která platí pět let. Sleva sevztahuje na držitele bronzové,stříbrné a zlaté medaile doktoraJánského, která se udělujeza deset, dvacet a čtyřicet bezpříspěvkovýchodběrů krve.Nárok na slevu mají také dárcikostní dřeně.Také v Kroměříži mohouzasloužilí dárci bezplatně cestovatměstskou hromadnoudopravou. Bezplatné cestovánímohou využít i dárci z ValašskéhoMeziříčí, kteří mají za sebouminimálně čtyřicet bezplatnýchodběrů krve. Až dosud byly tytoprůkazy předávány každé dvaroky, od letošního roku bylajejich platnost prodloužena naroky čtyři. Podobné slevy najízdné městskou hromadnoudopravou chystá i město Vsetín.Také ve Zlíně mají lidé nárok nalevnější dopravu. Zasloužilí dárcizaplatí při nákupu celoročnísíťové jízdenky tisíc korun. (mij)INZERCEOkno do kraje / leden 2008


REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVAZprávy z krajeVýzva pro vycházející žáky a jejich rodičeZnáte stavby hodné ocenění?Přihlaste je do soutěže!Zlínský kraj – Již po šesté vyhlásilakrajská stavební společnost přiSvazu podnikatelů ve stavebnictvíspolu s Českou komorouautorizovaných inženýrů a technikůčinných ve výstavbě a Českoukomorou architektů soutěžo nejhodnotnější stavební dílodokončené v letošním rocev našem regionu. Záštitu nadsoutěží převzal opět hejtmanZlínského kraje Libor Lukáš.Organizátoři vyhlašují sedmkategorií: Stavby občanskévybavenosti, domy pro bydlení,rodinné domy, průmyslovéa zemědělské stavby, dopravní,inženýrské a ekologické stavbya realizace rozvojových projektůměst a obcí. Ocenění získá takéstavební dílo realizované stavbařiZlínského kraje na jiném místěČR nebo v zahraničí.Součástí je i klání studentů středníchškol se stavebním zaměřenímze Zlína, Uherského Hradištěa Valašského Meziříčí. Tentokrátzadání pro jejich práce připravilaarch. Dagmar Nová, předsedkyněodborné poroty a zároveň hlavníarchitektka města Zlína. Studentivypracují studii kavárny v prostoruu Krajské knihovny FrantiškaBartoše ve Zlíně.Termín podání přihlášek je do 15.března 2008. Vyhlášení výsledkůorganizátoři připravují na29. května 2008 do luhačovickéElektry. Podrobnější informacezískáte u oblastního manažeraSPS Karla Mikulce, 577 221 402,776 111 749, text přihlášek je kestažení na www.kr-zlinsky.cz.Portál pro neziskové organizacenabídne užitečné informaceZlínský kraj – Od února 2008 budespuštěn ostrý provoz novéhoportálu pro neziskové organizace,který zatím funguje ve zkušebnímrežimu. Portál by mělsloužit pro komunikaci a taképrezentaci neziskových organizacía pro budování partnerstvímezi krajem a neziskovýmsektorem. Web by měl obsahovatdatabázi řady neziskovýchorganizací v regionu. Ty budoumít příležitost své údaje v databázisamy průběžně obměňovata aktualizovat. Registrace a veškeréfunkce budou pro neziskovésubjekty zdarma. Evidenceby měla sloužit veřejnosti jakodůležitý nástroj k vyhledáváníneziskových organizací a ověřováníjejich činnosti. Kraj bude zdemoci shromáždit a podávat kompletníinformace např. o dotacíchkrajských, státních i evropských,a to pro celý neziskový sektorZlínského kraje. Podobný portála hlavně dobré zkušenostis jeho zřízením mají již krajVysočina a Královéhradecký kraj.Viz: http://zlk.neziskovka.cz.Vážení rodiče, milí žáci,pokud stále váháte, který středoškolskýči učňovský obor sizvolit, zvažte tuto nabídku. SnahouZlínského kraje je zachovánířemesel, o které je z Vaší stranymalý zájem, na trhu práce jsouvšak žádaná. Nabízíme Vámpřehled krajem dotovaných oborů,při jejichž studiu mohou žácizískat finanční příspěvek. Ten činíza tři roky studia až 12 000 Kč, přivyznamenání až 21 000 Kč. Jedinoupodmínkou pro vyplaceníčástky je nulová neomluvenáabsence v daném měsíci. Bližšíinformace na www.zkola.cznebo na příslušné škole.Josef Slovák,náměstek hejtmanaZlínského kraje pro školstvíStrojírenství a strojírenskávýroba:Strojní mechanik - strojea zařízení, Strojní mechanik(SPŠ polytechnická - COP Zlín)Zámečník (SŠ - COP technickéKroměříž, SOŠ technická UherskéHradiště, SPŠ Uherský Brod,SOŠ Slavičín a SŠ informat.,elektrotech. a řem. Rožnov podRadhoštěm)Klempíř – strojírenská výroba(SOŠ Otrokovice, SŠ - COPtechnické Kroměříž, SPŠ UherskýBrod)Obráběč kovů (SPŠ polytechnická- COP Zlín, SOŠ Slavičín,SŠ - COP technické Kroměříž,SPŠ Uherský Brod, SŠ - COPtechnické Uherský Brod, SŠinformat., elektrotech. a řem.Rožnov p. R., SOŠ Josefa SousedíkaVsetín, ISŠ - COP a JŠ s právemSJZ Valašské Meziříčí)Nástrojař (SPŠ Uherský Brod,ISŠ - COP a JŠ s právem SJZValašské Meziříčí)Stavebnictví, geodéziea kartografie:Instalatér (SOŠ Slavičín, SOŠOtrokovice, SŠ - COP technickéKroměříž, SOU Uherský Brod,SPŠ stavební Valašské Meziříčí,SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín)Klempíř - stavební výroba(SOU Uherský Brod, SPŠ stavebníValašské Meziříčí)Podlahář (SOU Uherský Brod)Tesař (SOŠ Otrokovice, SOUUherský Brod, SPŠ stavebníValašské Meziříčí, SOŠ JosefaSousedíka Vsetín)Zedník (SOŠ Otrokovice, SOUUherský Brod, SPŠ stavebníValašské Meziříčí, SOŠ JosefaSousedíka Vsetín)Zdroj: tiskový odbor krajského úřaduHry III. zimní Olympiády dětí a mládeže ČR 2008 jsou za dveřmiZlínský kraj – Na přelomu lednaa února se Zlínský kraj stanena jeden týden krajem olympijským.Od 27. 1. do 1. 2. se městaZlín, Rožnov pod Radhoštěm,Vsetín, Valašské Meziříčí a takésportovní střediska Pustevnya Soláň stanou hostiteli Her III.zimní Olympiády dětí a mládežeČR. Do Zlínského kraje sesjede téměř tisícovka mladýchsportovců ze všech krajů Českérepubliky. Soutěžit budouv devíti sportovních a dvou kulturníchdisciplínách.Zlínský kraj vysílá do soutěže72 sportovců, 14 trenérů a 2vedoucí výpravy.„Zlínská olympijská výprava setéto akce účastní velmi úspěšně.V roce 2004 na první zimníolympiádě dětí a mládeže, kteroupořádal Středočeský kraj,skončila zlínská reprezentacev celkovém bodování krajů natřetím místě a v roce 2006 nadruhé zimní olympiádě dětía mládeže, kterou pro změnupořádal Královéhradecký kraj, namístě čtvrtém. Letosvěřím, že dosáhnemeprozatím nejlepšíhovýsledku v celkovémbodováníkrajů. Velkénaděje vkládámepředevšímdo mladých,talentovaných hokejistů.Velkou šancina úspěch však majíi lyžaři,“ uvedl JosefSlovák, náměstekhejtmana Zlínskéhokraje pro oblast školství,mládeže a sportu.Podle oficiálních pravidel hermusí být sportovní klání doplněnadvěma kulturními disciplínami.Organizátoři zlínských herse rozhodli pro folklórní zpěva tanec, které mají v regionu silnoutradici. Jak vysvětlil náměstekSlovák, podobný důvodvedl i k zvolení maskota her:„Olympijská ovečka bylavybrána proto, že ovcepatří k Valašsku, kdese většina soutěžíbude odehrávat.Vymyslel jiúspěšný ilustrátordětských knih panAdolf Dudek a každádisciplína budemít svou speciálníovečku.“ Tento maskotbude veřejnostupozorňovat na veškerá místakonání zimní olympiády.Cílem organizátorů je nejenzorganizovat sportovní klánípro přítomné mladé sportovce,ale zapojit do dění her i širokouveřejnost. Diváci se tak mohoutěšit na slavnostní zahajovacíceremoniál, který se uskuteční27. ledna 2008 od 12:00 hod naZimním stadionu Luďka Čajky veZlíně, doprovodné akce přímona sportovištích, denní i podvečerníprogram na náměstív Rožnově pod Radhoštěm, kdepořadatelé počítají s ohňostrojemi vystoupením populárníchosobností a také na slavnostnízakončení olympijských her, kterése uskuteční v pátek 1. 2. 2008rovněž v Rožnově.Veškeré akce jsou pro veřejnostpřístupné zdarma. Víceinformací a aktualit z programui příprav samotné akce naleznetena internetových stránkáchorganizátorů her www.olympic.cz/odm2008.(hh)Okno do kraje / leden 2008


ROZHOVORMojmír Trávníček ve své pracovně.foto: Michal KratochvílByla cesta k činnosti literárního publicisty dětské preventorium. A protože se tam nějaknáročná?pořád střídali správci, tak to zařízení nebyloTo je dlouhá historie. Když jsem chtěl jít v dobrém stavu. Doktor Kudlák měl zájemna vysokou školu, tak jsem se místo toho na tom, aby se tam konečně některý správcekvůli své nemoci povaloval po sanatoriích takříkajíc usadil a spolehlivě ho vedl. Poněvadžjsme se za ta léta léčení dobře znali, taka potom již k tomu nebyla vhodná příležitost.Proto jsem se začal v rámci svých možnostívěnovat samostudiu literatury, která mě jsem byl už v Novém Hrozenkově ženatý. Nojsem na jeho nabídku přistoupil, tím spíš, žeodjakživa přitahovala. Začal jsem si vyhledávatnedostupné autory, kteří v padesátýcha tak jsem tam vydržel až do důchodu.Funkce správce dětské ozdravovny vásletech jakoby už neexistovali, ale ohromnětedy přivedla k publikování?mě zaujali. Takže jsem se bavil tím, čím málokdo.Chodil jsem po knihovnách, vyhledával Obrovský přínos to pro mě mělo díky tomu,knihy i nejrůznější časopisy, ze kterých jsem že naše knihovna, kterou jsem měl jakočerpal řadu článků, studií i dalších uměleckýchděl.na zdravotnického zařízení v jednotné sou-správce na starosti, byla jako ústavní knihovstavěknihoven, takže jsme měli nárok naParadoxně měla pozitivní vliv na vašitakzvanou meziknihovní výpůjční službu.práci i těžká nemoc. Jak se může nemocTakže cokoliv jsem žádal například z univerzitnínebo pedagogické knihovny, tak mnězasloužit o něco pozitivního?Díky své tuberkulóze, kterou jsem měl, jsem poslali. A protože za dodržování zákazůzískal místo v tehdejší zdravotní pojišťovněve Valašských Kloboukách, odkud mě knihovna na posledním stupni, tedy napří-půjčování knih veřejnosti odpovídala až tavylákal doktor Kudlák do dětské ozdravovnyv Kychové v Huslenkách. Šlo o bývalou ly, které bych běžně jako čtenář u okénkaklad ta naše, měl jsem k dispozici materiá-německou celnici, ve které bylo vybudováno v knihovně nedostal.INZERCE 10 Okno do kraje / leden 2008Mojmír Trávníček▪narozen 17. 12. 1931 ve Vsetíně jakosyn řídícího obecné školy▪ literární kritik, teoretik a publicista▪ dětství strávil v Horní Lidči▪▪▪▪kvůli těžké plicní chorobě nemohlvystudovat vysokou školupracoval celý život jako správceplicního sanatoria v Huslenkách naVsetínskustal se jedním z nejvýznamnějšíchvydavatelů děl katolických autorůpadesátých let minulého stoletív prosinci 2007 získal za významný,dlouhodobý a podstatný přínoskulturnímu rozvoji regionu cenuZlínského kraje PRO AMICIS MUSAEMojmír Trávníček: nejvýznamnější literární správceTakže jste potají shromažďoval knihy?Během let jsem nashromáždil obrovskémnožství materiálu, a když jsem pak v šedesátýchletech navázal nějaké kontaktys odborníky, tak jsem zjistil, že ani oni, kteříse s těmito autory v minulosti stýkali, nemajípohromadě tolik materiálu jako já. Z tohopak vyšlo v sedmdesátých letech samozdatovévydání.Kterým autorům jste se věnoval nejvíce?Jednalo se o autory převážně katolickyzaměřené, jako například Jakub Deml, JanZahradníček, Jan Čep i další, kteří byli jednakvětšinou uvěznění, jednak byly jejich knihyzakázané, nedostupné a ani ve školách seo nich neučilo. Pak jsem byl převážně v kontaktus doktorem Bedřichem Fučíkem, kterýspolečně s Vladimírem Binarem vydával takzvanérukopisy VBF, zatímco já jsem měl nastarosti Jan Zahradníčka a Jakuba Demla.Čili z počátku to byla činnost spíše soukromá,z vlastní záliby, pak už to prosakovalo dotěch kontaktů samizdatových a po převratuv děvětaosmdesátém byla řada těchto věcíkompletně připravena k tisku. (kra) ˇ ˇ


KULTURAKam za kulturouKulturní sezona bude opět nabitá▪V měsíci lednu zve Filharmonie B.Zlínský kraj – Každým rokem seve Zlínském kraji konají kulturníakce, které svým významempřesahují regionální, ale někdyi celorepublikové hranice. Anirok 2008 nebude výjimkou.Pro občany, pro které je kulturazákladní životní potřebou,jsou připraveny akce, jež jejichnáročný apetit zcela jistě dosytostiuspokojí.Jedním z vrcholů kulturní sezonybude již 48. Mezinárodnífestival filmů pro děti a mládež,který se v roce 2008 uskutečníod 1. do 8. června. Filmový svátek,který už dávno není určenýjen malým a dospívajícím divákům,ale oslovuje milovníky filmůnapříč věkovým spektrem,bude opět rozprostřený pocelém Zlínském kraji a nabídnevíce než dvě stovky filmů.Baťův mrakodrapVýstava ve 3. etážiDo 11. 1. Centrum služebpostiženým Zlín pomáháPrezentace neziskové organizace,která provozuje chráněnédílny.14. 1. – 31. 1. Mládí krajeVýstava kreseb ze soutěže školákův regionu.Rok 2008 bude výjimečný proobyvatele Vsetína. Město naBečvě totiž oslaví 700. let odsvého založení. „V duchu oslavse pak ponesou všechny akcev příštím roce. Ale budou i speciální.Z těch největších bychmohla jemnovat pátý ročníkbienále lidové kultury anebmezinárodní folklorní festivalVsetínský krpec, který se uskutečníod 3. do 6. července, nebo25. ročník mezinárodní soutěžnívýstavy fotografií InterfotoklubVsetín,“ uvedla mluvčí městaEva Stejskalová.Jednou z nejnavštěvovanějšíchakcí bude tradiční Letnífilmová škola, která proběhnev Uherském Hradišti od 25. červencedo 3. srpna. „Další vrcholbude o měsíc později, kdy budeo víkendu 13. a 14. září městopatřit Slováckým slavnostemvína,“ konstatovala Petra Vaďurová-Zemčíkováz uherskohradišťskéradnice.K hudebním vrcholům budebezesporu patřit každoročnífestival Hrachovka, kterýse koná u Valašského Meziříčí.Letošní ročník bude již 15.v pořadí a uskuteční se 25. a 26.července. „Další významnoukulturní akcí bude také 25. ročníkfilmové, hudební a divadelnípřehlídky Valašský špalíček,který bude pro návštěvníkypřipraven od 19. do 21. června,“prozradil mluvčí ValašskéhoMeziříčí Josef Beneš.Nejvýznamnější událostí Kroměřížskapak bude desátévýročí zapsání zámku a zahradna listinu světového kulturníhodědictví UNESCO. (mij)Kroměříž oslaví, že je na seznamu UNESCO už deset letAreál zámku a zahrad v Kroměříži.Kroměříž – V příštím roce uplynev Kroměříži deset let ode dne, kdyse díky zápisu tamních zahrada zámku na Listinu světovéhokulturního a přírodního dědictvíUNESCO dostalo toto moravskéměsto na všechny mapy světa.Při této příležitosti Klub UNESCOKroměříž připravuje řadu akcí,které občanům města kulatéjubileum připomenou.Knihovna se přestěhuje na zámekValašské Meziříčí – Západní a část jižního křídla zámku Žerotínů by porekonstrukci měly sloužit jako veřejná knihovna. Projekt má pracovnínázvev Litera a valašskomeziříčtí radní jej už doporučili ke schválenízastupitelům. Město mělo největší strach z nadměrného zatížení regályplnými knih. Posudek statika ale prokázal, že podlahy mají dostatečnounosnost. Městská knihovna chce využít všechna tři podlaží v částizámku. O stěhování se uvažuje z důvodu, že současné sídlo v bývalékrásenské radnici je pro ni příliš těsné. Pro klienty se sníženou pohyblivostíje navíc hůře přístupné. Náklady na adaptaci prostor pro potřebyknihovny jsou odhadovány na 14,5 milionu korun. (mij)foto: Ivo Hercík„Cítíme morální povinnostnespouštět zahrady a zámek zezřetele, protože právě zapsáníkroměřížských zahrad a zámkuna Seznam světového kulturníhoa přírodního dědictví UNESCObylo hlavním cílem zakladatelůklubu,“ uvedla předsedkyně klubuEva Nováková. „Jsme rovněžpřesvědčeni, že péče o tyto architektonickéskvosty nespočívá jenv jejich uchování pro příští generace,ale i v péči o jejich adekvátnívyužívání,“ dodala.Hlavní slavnostní program připravujeklub na červen a prázdninovéměsíce. V zámku a zahradách,ale i na dalších místech v Kroměříži,se odehraje více než desetkulturních akcí, které potěší dušikaždého návštěvníka. K vrcholůmprogramu bude patřit napříkladkoncert zlínské FilharmonieBohuslava Martinů a Českého filharmonickéhosboru, kteří zahrajísugestivní skladbu Carla OrffaCarmina Burana, IX. ročník festivaluHudba v zahradách zámkunebo konference s podtitulem Coohrožuje historické zahrady. Dalšímibody programu budou třebavýstava fotografií Poznej světovédědictví UNESCO nebo uděleníceny Karla z Liechtenštejna-Kastelkornutvůrcům a významnýmmecenášům v oblasti kulturya vzdělávání. Během roku takédojde k vydání publikace KolonádaKvětné zahrady. (mij)Martinů posluchače vážné hudby nakoncert vynikajícího violisty AlexanderaBesy, který žije ve Švýcarsku,kde působí jako sóloviolista CameratyBern a Symfonického orchestruv Luzernu. Koncert, na kterém zazníPohádka o krásné Meluzíně od F. Mendelssohna- Bartholdyho, Koncert proviolu A. Rolly a Symfonie č. 7 A. Dvořáka,bude řídit mezinárodně úspěšnýdirigent Jiří Stárek. Druhý koncertnazvaný Večer ruské hudby bude provedendvakrát, 23. ledna v Kroměříži,o den později ve zlínském Domě umění.Sólistou na trombon bude studentposledního ročníku Konzervatoře P.J. Vejvanovského Jakub Zívalík, dirigentemJakub Hrůša. Tradiční skladbyoděné do nového hávu neobvyklýcharanžmá přináší cimbálová muzikaDiabolské husle ze Slovenska, vystupujícípod novým názvem Cigánskidiabli. V doprovodu orchestru podvedením Aleše Podařila ji uslyšíme 30.a 31. ledna.▪Vsetínský Dům kultury si na ledenpřipravil hned několik zajímavýchakcí. V sobotu 19. ledna si přijdouna své milovníci valašské medicíny- slivovice. Od dvou hodin odpolednese ve Velkém sále uskuteční klánío Putovní pohár Valašska o najlepšíslivovicu. Program doplní také soutěžo nejchutnější hňápané zelí a bojo nejrychlejšího pojídače kabanosu.Malý sál naproti tomu zaplní 24. lednaDivadlo Schod se svou hrou RosalbaCarriera. Hra pojednává o historiízapomenutých postavách, které aleve své době ovlivňovaly život širokéspolečnosti. Začátek představení jev sedm hodin.▪Galerie slavičínského infocentra pořádáaž do 5. ledna vánoční výstavu,která má ve Slavičíně tradici již několiklet. Návštěvníci se mohou těšit nakolekci betlémů, budou vystavenyi vánoční a novoroční přání z archivuNadace Jana Pivečky.▪Dům kultury v Uherském Broděpořádá do 10. ledna II. ročník prodejnívýstavy fotografií z venkovskýchoblastí Tanzánie. V prostoráchbude umístěna kasička Občanskéhosdružení Bez mámy, kde mohou lidépřispět na dobročinné projekty v Tanzánii.Foyer Domu kultury je otevřenokaždý den.▪Jezdci Formule heavy metal se sjedouv sobotu 19. ledna od 20 hodin v sáleOtrokovické Besedy na mezinárodnímtrojkoncertu. Domácí kapele Imortelapokřtí nové CD s názvem Nesmrtelnýslovenská H. M. parta Janesessionsa polská kapela Barracuda.Okno do kraje / leden 200811


TIP NA VÝLET – BRUSLENÍINZERCEzimní stadion - Uherské HradištěZimní stadion je součástí sportovního areáluměsta Uherské Hradiště a nachází se v bezprostředníblízkosti krytého plaveckého bazénus koupalištěm, sportovní haly, atletickéhoa fotbalového stadionu asi 15 minut pěšíchůze z centra města. Bruslení veřejnosti jezveřejňováno na vývěsce u vchodu do objektuzimního stadionu, regionálním tisku a nawebových stránkách organizace. Před areálemzimního stadionu lze využít velkokapacitníparkovací plochu.Platí jednotné vstupné: 25 KčKontakt:tel.: 572 570 319e-mail: zs@sportoviste-uh.czPSG aréna ZlínBližší informace a také rozpis ledové plochy jek dispozici na webových stránkách www.hokej.zlin.cz v sekci PSG aréna – bruslení pro veřejnost(http://hokej.zlin.cz/page/15959.ii-ledovahala/).Zájemci mohou využít také službu broušeníbruslí.Platí jednotné vstupné: 30 KčOd září se bruslí v PSG aréně pravidelně.Středa 17.30 – 19.00Sobota 17.00 – 18.30Neděle 17.00 – 18.30Kontakt:tel.: 577 056 011e-mail: info@hokej.zlin.czzimní stadion - Valašské MeziříčíPlatí jednotné vstupné: 20 KčKontakt:U Kluziště 325757 01 Valašské Meziříčítel.: 739 634 219www: www.hcvm.cze-mail: tjhcvalmez@cbox.czzimní stadion – VsetínZimním stadion ve Vsetíně "Na Lapači"je přesztrátu hokejové extraligy stále v provozu, vedlejuniorských a mládežnických hokejovýcch soutěžíje zde prostor také pro bruslení veřejnosti.V rámci bruslení je k dispozici i služba broušeníbruslí.Platí jednotné vstupné: 20 KčKontakt:Na Lapači 394755 01 Vsetíntel.: 571 411 981, 571 416 140www: www.hc-vsetin.cze-mail: hcvsetin@hc-vsetin.czwww: http://www.hc-vsetin.czzimní stadion - Rožnov p. R.První zájemci o jízdu na ledové ploše si mohlizabruslit již v září 2007, kdy byl zahájen provozzimního stadionu pro veřejnost. Pro tuto sezonuje připraveno bruslení veřejnosti 4x týdně,a to vždy v úterý a pátek večerní bruslení(úterý 20:00 - 21:30 hodin, pátek 20:00 - 21:30hodin) a v soboty a neděle odpolední brusleníveřejnosti (sobota 14:00 - 16:00 hodin, neděle17:00 - 18:30 hodin). Další informace naleznetena internetových stránkách zimního stadionuwww.zimnistadionroznov.cz.Cena za hodinu: 25 KčKontakt:tel.: 724 318 556e-mail: obdrzalek@zimnistadionroznov.czzimní stadion - Uherský OstrohPlatí jednotné vstupné: 20 KčKontakt:Školní 867687 24 Uherský Ostroh-Ostrožské Předměstítel.: 572 591 117www: www. hokejostroh.xf.cze-mail: investice@uhostroh.czzimní stadion - Uherský BrodCena za vstup: 20 Kč (děti do 16 let 15 Kč)Kontakt:Lipová 1222688 01 Uherský Brodtel. : 572 637 733, 602 520 356www: www.hokej.uh-brod.cze-mail: vheca@iol.czzimní stadion - KroměřížPlatí jednotné vstupné: 30 KčKontakt:Obvodová 3474767 01 Kroměřížtel./fax.: 573 335 813www: www.hk-kromeriz.czemail: info@hk-kromeriz.cz12 Okno do kraje / leden 2008

More magazines by this user
Similar magazines