VI Troškovi \(prvi dio\)

fms.tivat.me

VI Troškovi \(prvi dio\)

FAKULTET ZA MEDITERANSKEPOSLOVNE STUDIJE – TIVATEKONOMIKA PREDUZEĆA(osnovne kategorije)Troškovi (prvi dio)1


Nastavni program zaII kolokvijumTroškoviRezultati poslovanja.2


I. Troškovi (prvi dio)A. Pojam troškovaB. Pojam i vrste rashodaC. Prirodni troškoviD. Troškovi i stepen korišćenjakapaciteta3


A. Pojam troškovaPoslovanje preduzeća, odnosnostvarnje učinka (proizvodi,usluge) iziskuje:Trošenje elemenata proizvodnje(rad, sredstva za rad i predmetirada)Korišćenje tuñih uslugaIzvršavanje obaveza premadruštvenoj zajenici.4


Utrošci – su naturalni izraz utrošenihelemenata proizvodnjeTroškovi – utrošak elemenataprizvodnje iskazuju vrijednosno(novčano)Troškovi elemenata proizvodnje suodreñeni: Veličinom utrošaka u proizvodnju Visinom nabavnih cijena.5


Troškovi u užem smislu su troškovielemenata proizvodnje.Troškovi u širem smislu obuhvatajuizdatke za: Korišćenje usluga drugih(transport, konsalting...) Podmirivanje obaveza premadruštvenoj zajednici (porezi,članarine...).6


TROŠKOVI preduzeća predstavljajuvrijednost svih utrošaka i izdatakakoji su prouzrokovani stvaranjemproizvoda ili pružanjem uslugaZnači troškovi se: Izražavaju vrijednosno (novčano) Neposredno se vezuju za učinak(proizvodnja robe ili pružanjeusluga)Samo trošenja nastala stvaranjemučinaka predstavljaju trošak.7


Faktori koji utiču na visinutroškova:Unutrašnji faktori:– Tehnološki (objektivni)– Organizacioni (subjektivni)Spoljni faktori:– Cijene elemenata proizvodnje(reguliše tržište)– Propisi društva (zakonskeobaveze).8


Značaj praćenja i izučavanja troškova -poznavanje i praćenje troškova jeneophodan uslov za:Voñenje poslovne politike preduzećaMjerenje poslovnog uspjehaPlaniranje i kontrolu poslovanjaIzračunavanje cijena koštanjaproizvoda i uslugaVoñenje politike cijena.9


Izdaci – su sva novčana i naturalnaizdavanja uslovljenafunkcionisanjem preduzećaIsplate (novčani izdaci) – su svaizdavanja gotovog novca ili drugogsredstva plaćanja bez obzira nanamjenu.10


B. Pojam i vrste rashodaRASHODI – su sva namjenska inenamjenska trošenja upreduzeću (troškovi su samo diorashoda koji se može ukalkulisatiu cijenu koštanja proizvoda iusluga).12


Rashodi mogu biti: Poslovni (namjenski – prouzrokovanisvrhom poslovanja preduzeća)– troškovi (ukalkulisani rashodi – u cijenukoštanja)– vanredni rashodi (vezani su za poslovanjeali se ne mogu ukalkulisati u cijenukoštanja – penali, kazne, štete, otpisi...) Neposlovni (nenamjenski – nisu vezaniza osnovnu svrhu poslovanjapreduzeća – donacije, pomoći...).13


Rashodi i troškovi14


C. Prirodni troškoviPrirodni (osnovni, elementarni)troškovi ukazuju na porijekloprirodutroška:1. Troškovi sredstava za rad2. Troškovi predmeta rada3. Troškovi rada4. Troškovi tuñih usluga5. Troškovi koji potiču iz davanjazajednici.15


Troškovi sredstava za rad:- Amortizacija je osnovni trošaksredstava za rad- Troškovi tekućeg i investicionogodržavanja (potreba za održavanjem sepovećava intezivnijim korišćenjem istarošću sredstava)- Tekuće održavanje služi normalnomfunkionisanje sredstava (čišćenje,podmazivanje, popravke)- Investiciono održavanje obuhvatatemeljne opravke sredstava za rad ucilju održanja funkcionalnih svojstava iproduženja vijeka trajanja (zamjenadjelova, generalni remont).16


Troškovi predmeta rada(utrošci x cijena):- Troškovi materijala- Troškovi energije- Troškovi goriva i maziva- Troškovi sitnog inventara- Troškovi ambalaže- Troškovi ostalih potrošnihmaterijala.17


Troškovi rada:(utrošci rada x cijena)- Utrošci rada = vrijeme provedenona radu- Cijena rada se formira na tržišturada- Troškovi rada preduzeća čineukalkulisane bruto zarade(unaprijed ugovorom predviñene)- U troškove rada ne ulaze premije,stimulansi i sl.18


Troškovi tuñih usluga: (utvrñuju sena osnovu fakture davaocausluga)- Izdaci za transportne usluge- Popravke koje su izvršili drugi- Ptt usluge, i dr.Troškovi koji potiču iz davanjazajednici:- Porezi i doprinosti (obračunavajuse i plaćaju na bazi zakonskipropisanih stopa na odgovarajućuosnovicu).19


D. Troškovi i stepen korišćenjakapacitetaZavisno od ponašanja troškova pripromjeni stepena zaposlenostikapaciteta razlikujemo:1. FIKSNE troškove (troškovikapaciteta) – u masi se nemijenjaju promjenom obimaproizvodnje2. VARIJABILNE troškove – u masise mijenjaju promjenom obimaproizvodnje.20


Troškovi u odnosu na stepenkorišćenja kapaciteta:21


Fiksni troškovi se u ukupnom iznosu nemijenjaju pri promjeni stepenakorišćenja kapaciteta, a mogu biti: Apsulutno fiksni troškovi – nastajusamim postojanjem preduzeća iapsulutno su nepromjenljivi u odnosuna stepen korišćenja kapaciteta Relativno fiksni troškovi –nepromjenljivi su u masi u okvirujedne zone proizvodnje, a prelaskomu drugu zonu proizvodnje njihov iznosse naglo mijenja.22


Apsulutno fiksni troškovi:- Troškovi vremenski obračunateamortizacije- Kamate na kredite za osnovnasredstva- Izdaci za zakupnine- Troškovi osiguranja imovine- Troškovi istraživanja i razvoja- Lični dohoci rukovodećeg i drugogosoblja uslovljeni samim postojanjempreduzeća...23


Ukupni fiksnitroškoviProsječni fiksnitroškovi24


Relativno fiksni troškovi – njihovnajznačajni dio čine troškoviorganizacije proizvodnjeNapr. – kod organizacije nove smjenetreba organizovati:- rukovoñenje smjenom,- pripremu proizvodnje,- zagrijevanje i osvjetljenje prostorija idr.25


Ukupni relativnofiksni troškoviProsječni relativnofiksni troškovi26


Varijabilni troškovi se u ukupnom iznosumijenjaju pri promjeni stepenakorišćenja kapaciteta. Oni nastajuzapočinjanjem procesa proizvodnje irastu porastom obima proizvodnjeZavisno od načina praćenja rasta obimaproizvodnje dijele se na:- Proporcionalne varijabilne troškove- Degresivno varijabilne troškove- Progresivno varijabilne troškove.27


Proporcionalni varijabilni troškovi semijenjaju u direktnoj srazmjeripromjeni obima proizvodnje:- troškovi materijala,- zarade radnika u proizvodnji,- funkcionalna amortizacija...28


Ukupni proporcionalnovarijabilni troškoviProsječni proporcionalnovarijabilni troškovi29


Progresivni varijabilni troškovi rastuviše od rasta obima proizvodnje.Obično se javljaju kod visokogstepena iskorišćenja kapaciteta kaoznak prenapregnutosti preduzeća:- prekovremeni rad,- redovno održavanje kodpreopterećenosti sredstava za rad,- dodatni troškovi prodajne službekod zastoja u plasmanu – popusti,reklama...30


Ukupni progresivnovarijabilni troškoviProsječni progresivnovarijabilni troškovi31


Degresivni varijabilni troškovi rastumanje od rasta obima proizvodnje:- troškovi pogonske energije,- troškovi pomoćnog materijala,- transporta...32


Ukupni degresivnovarijabilni troškoviProsječni degresivnovarijabilni troškovi33


Ukupni varijabilni troškovi su zbirsvih vrsta troškova koji semijenjaju zavisno od obimaproizvodnje (progresivno,proporcionalno i degresivnovarijabilnih).34


Kretanje ukupnihvarijabilnih troškovaKretanje prosječnihvarijabilnih troškova35


Hvala na pažnji!36

More magazines by this user
Similar magazines