TELEKABEL - Superinfo

superinfo.ba

TELEKABEL - Superinfo

Zenica, Kakanj, Busovača, Žepče, Vitez, Fojnica, Visoko, Zavidovići, Maglaj, Tešanj, Doboj Jug, Usora ...1.BH. BESPLATNE NOVINEPetak, 5. juli 2009 / broj 66tel. 061 788 088, 063 992 100 www.superinfo.baZASLUŽILI SMO KVALITETAN RASPUST!TRUD NIJE UZALUDTELEKABELN A G R A Đ U J Ena kraju i ove školske godineSVE VRLODOBRE I ODLIČNE UČENIKE Iredovne studentenastanjene u višestambenimobjektima u ZeniciPRIKLJUČKOMKABLOVSKETELEVIZIJEZA SAMO1 KMNagradna akcija traje do kraja mjeseca julaV r e m e n s k a p r o g n o z az a z e n i č k u r e g i j uPetak, 5. juliSubota, 6. juli Nedjelja, 7. juli Ponedjeljak, 8. julipromjenjivo promjenjivo promjenjivo promjenjivojutarnja 13 0 Cdnevna do 26 0 Cjutarnja 14 0 Cdnevna do 27 0 Cjutarnja 14 0 Cdnevna do 29 0 Cjutarnja 14 0 Cdnevna do 28 0 CPozovite446-110 ili 446-111i uživajte u 44 TV kanalaŠtrosmajerova 14, 72000 Zenicawww.telekabel.ba, e-mail: info@telekabel.ba


Info linija:062/337-071Nagradite sebeudobnim snomJedinstvenaponudaanatomskihmadraca imultifunkcionalnihležajaPosteljine iprekrivačiza kreveteVrandučka bb, 72000 Zenica, 032/456-266, 446-510, 446-511 info@almy.ba, komercijala@almy.ba


Petak, 5. juli 2009.INTERVIEW SEDMICEDr. Ahmed ĆerimDjelovati na uzroke problema3Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnostidjeluje u Zenici od decembra 2005. godine. Radi se ojednom od samo dva zavoda ove vrste u našoj zemljii jedinom koji ima stacionarne kapacitete za smještajovisnika. U povodu Svjetskog dana borbe protiv droge,26. juna, razgovarali smo sa prvim čovjekom oveinstitucije, doktorom Ahmedom Ćerimom.Zavod je ovih dana proveo velikukampanju pod motom „Stavi tačkui kreni ponovo ispočetka“. Koliki je značajovakvih kampanja u borbi protiv droge?„Kampanja je realizovana povodom Dana borbeprotiv bolesti ovisnosti. Ideja i dizajn djelo su ZlatanaAlispahića Zlaje, a promotori su Edin Džeko, Dino Merlini Ćiro Blažević koji su uputili poruke mladim ljudima,ovisnicima, ali i cijeloj zajednici. Nadam se da ćemofinale kampanje imati na utakmici reprezentacije naBilinom polju protiv Turske. Mi kontinuirano djelujemou školama, kroz rad sa mladima. Puno smo učinili i uedukaciji nastavnika o prevenciji. Treba znati prenijetiporuku mladima i možemo izraziti zadovoljstvo činjenicomda je oko 500 nastavnika prošlo našu edukaciju,a u planu su programi edukacije za još njih oko 700.Također, educirali smo i veliki broj vjerskih službenika,a aktivnostima u primarnoj prevenciji posvetit ćemoveliku pažnju i u budućnosti.“Gubi li bosanskohercegovačko društvobitku sa problemom droge?„Na području ZDK registovano je 485 ovisnika, odčega je oko 200 njih na svakodnevnom tretmanu, uglavnomna suspstituciji. Radi se o mladićima i djevojkamau najproduktivnijoj životnoj dobi od 20 do 40 godina, azabrinjavajuće je svakako i to da više od 20 posto ovisnikadolazi iz seoskih, ruralnih područja. Dakle, problemse širi na cijelo društvo. Zavod kao institucija jedini nudisistemski pristup problemu, a ujedno i prevenciju. Imamopredrasude kada je u pitanju opravdanost liječenjaovisnika. Ja bih rekao da su oni samo zadnja karika ubolesnom lancu. Mi kao roditelji ili nastavnici, odnosnocjelokupno društvo, negdje smo zakazali. Problem narkomanijene može ostati u četiri zida. Nevažno je ko jekriv, važne su posljedice i zbog toga u rješavanje problematreba uključiti sve strukture našeg društva.“Koliko Zavod kao jedina institucijakoja se sistemski bavi ovim problemommože učiniti?„Naših tridesetak uposlenika, od kojih je 40 posto savisokom i višom stručnom spremom, kontinuirano radi ipostiže značajne rezultate. Danas u osam gradova ZDKimamo ambulante u kojima pacijenti svakodnevno dobijajuuslugu, a naš mobilni tim dvaput sedmično prisutanje u svakoj od ovih ambulanti. Prema procjenama, jedanuloženi euro u borbu protiv bolesti ovisnosti zajedniciuštedi oko 30 eura. Naše su računice da oko 200 klijenataZavoda sa područja ZDK ima dnevne potrebe za heroinomu iznosu od oko deset hiljada maraka, što je mjesečno oko300 hiljada ili godišnje oko 3,5 miliona maraka. Većinanovca pribavi se na kriminogen način, pa možemo rećida su ovo direktne uštede za zajednicu, a naravno, veći je istepen sigurnosti građana i imovine. Nedavno je usvojenaStrategija nadzora nad opojnim drogama i sprečavanja isuzbijanja zloupotrebe droga u BiH. Vjerujemo da će provođenjemAkcionog plana i formiranjem mreže institucijakoje se bave ovim problemom, rezultati biti bolji.“Kako ste vi kao ljekar doživjeliovaj posao koji zasigurno od čovjekatraži veliko odricanje?„S obzirom na težinu i razmjere problema sigurnoje jedan ovakav angažman ogroman izazov za svakogčovjeka. I ja sam tako prihvatio ovaj posao, sa velikimmotivom da ideje i viziju koju sam imao, zajedno sa svojimsaradnicima, pokušam provesti u djelo. Mislim dasmo na dobrom putu da realizujemo naše profesionalneciljeve i da kroz dnevni centar koji planiramo izgraditi,ponudimo izlazna vrata i strategiju uspješnog završetkatretmana odvikavanja. Za razliku od komune, jedanovakav dnevni centar ne traži da pacijent bude odvojenod porodice, već da kroz okupacionu radnu i duhovnuterapiju pobijedi ovisnost. To je model kojim zapravotestiramo kako pacijent funkcioniše u sredini u kojoj živii smatramo da je to najbolji vid završetka tretmana.“Koje biste poruke uputili čitaocima„Superinfa“ u povodu Svjetskogdana borbe protiv droge?„Poruka roditeljima svakako je da odgoj djetetanije posao za vikend. Mi kao roditelji moramo biti svjesnida smo prvi uzori svojoj djeci. Učitelji i nastavnici takođermoraju biti svjesni da imaju ogroman potencijalu kreiranju životnih stavova mladih. Moramo im pokazatida učenjem i školovanjem otvaraju vidike. Također,ovisnicima treba staviti do znanja da zaslužuju šansu.Ali isto tako, oni moraju biti svjesni da je ključ terapijskoguspjeha u njihovim rukama. Dužni smo pružitišansu ovisnicima kao i bilo kome drugom. Radi se onašoj djeci. Ne činiti ništa znači platiti višestruko većucijenu. Bitno je da zajednica prepozna da je najvažnijedjelovati na uzroke problema. Dostupnost droge jeveliki problem koji mora biti prioritet ovog društva, aukoliko kaznena politika bude rigoroznija, sigurno ćei posljedice biti manje.“ul. Zmaja od Bosne 1Tel. + 387 (32) 405 339Fax + 387 (32) 406 255e-mail: europart@telekabel.baGARANCIJA1 godina


4 Petak, 5. juli 2009.Putne ispraveNovi sistem za izdavanje putnih isprava - pasoša utestnoj fazi počeo je sa funkcioniranjem 1. jula. Testnafaza izdavanja putnih isprava trajat će šest mjeseci. Do5. jula vršit će se prenos podataka na novi hardver, a od6. jula počet će izdavanje pasoša po novom sistemu. Utestnoj fazi provodit će se kompletna procedura kao dase izdaje biometrijski pasoš ali izdavat će se pasoš kojije trenutno u upotrebi. Pasoši koji će biti izdati u tokutestne faze važit će do datuma koji će biti naznačen upasošu (5 godina) a cijena pasoša će u ovoj fazi ostatiista (30 KM). Izdavanje biometrijskih pasoša počet će udecembru 2009. godine. Izdavanje pasoša po novom sistemuvršit će se na lokacijama CIPS-a u svim općinamana području Zeničko-dobojskog kantona.NevrijemeOlujno nevrijeme praćeno gradom i grmljavinomzahvatilo je proteklih dana Kakanj i okolinu. Najvišeje stradala MZ Tršće i lokalitet naseljenog mjestaČizmići u kojoj je nabujala voda nosila sve predsobom. Nakon nevremena za saobraćaj je bio neprohodanputni pravac Alagići-Crnač, ali je brzomintervencijom Službe za civilnu zaštitu omogućenaprohodnost.Sanacija putevaGotovo redovno nakon zime u proljećese na ulicama Fojnice pojave udarnerupe, pa oni koji dođu na rehabilitaciju u ovo banjskoliječilište često moraju da “rehabilituju” i svogljubimca četverotočkaša. Ovih dana je završena sanacijai asfaltiranje udarnih rupa i asfaltiranje nekihgradskih ulica Fojnice. Pored saniranja udarnih ruparadit će se i na postavljanju novog asfaltnog slojadijelom u ulicama Husnije ef. Numanagića, MustafeSudžuke i u Gornjoj mahali u dužini od oko 550 metara.Vrijednost ovog projekta je oko 65 hiljada KM.O rebalansu budžetaRebalans ovogodišnjegbudžeta ZDK, usvojen ovihdana, biće na snazi tek akofederalni Zakon o platamaprođe proceduru usvajanja uParlamentu Federacije BiH,izjavio je premijer MiralemGalijašević. Odgovarajući napitanje poslanika Skupštine ZDK Mehmeda Bradarića, štaće usvajanje pomenutog zakona i rebalans kantonalnogbudžeta značiti za primanja budžetskih korisnika u ovomkantonu, premijer Galijašević je ukazao, da se još ništau potpunosti ne zna. “Mi smo svoj dio obaveza uradili,uključujući umanjenje budžeta za oko 35 miliona KM, alinismo precizirali detalje pojedinih transfera”, kazao je Galijaševićza skupštinskom govornicom, naglasivši da većduže vrijeme zastupa stav da se primanja u Federaciji BiHmoraju ujednačiti.* FLASH INFO *Štrajk upozorenjaSindikati budžetskih korisnika u ZDK održali su dvosatništrajk upozorenja zbog najave smanjenja plata,kao posljedice Interventnog zakona na nivou F BiH.U sindikatu smatraju da bi planirano smanjenje plaćaza uposlenike institucija ZDK značilo umanjenje ido 20 posto u odnosu na decembarski iznos, jer je umartu došlo do korekcije primanja, odnosno određenogpovećanja.Manji prihodiTokom prvih šest mjeseci 2009. u budžet OpćineZenica uprihodovano je 14,8 miliona maraka, štoje 30 posto niže u odnosu na isto razdoblje lani, alii ovogodišnji budžetski plan. Dževad Selimović, pomoćniknačelnika za budžet i finansije, izjavio je dasu glavni razlozi deficita pad prihoda od indirektnihporeza, koji se kreće između 15 i 20 posto, zatimsmanjenje prihoda na imovinu i nekretnine, koji sudrastično smanjeni, te znatno manji priliv neporeznihprihoda. Donošenje rebalansa budžeta, navodiSelimović, očekuje se do kraja avgusta.Ponuda ŽepčaU organizaciji Općine Žepče održana je drugaTuristička i gastro ponuda Žepča. Učešće na ovoj manifestacijiuzeli su brojni žepački restorani, pizzerije,proizvođači prehrambenih proizvoda, udrženje malinara,lovci, ribolovci... Organizator je svim sudionicimadodijelio zahvalnice za sudjelovanje na manifestaciji,a najbolja jela iz kotlića i prigodno nagradio.U sklopu Turističke i gastro ponude Žepča, dan prijesvečano su otvoreni i Dani maline u Željeznom polju.Podrška izvozuRegionalna razvojna agencija REZ implementirat će unaredne dvije godine u regiji Centralna BiH, Programpodrške izvozu i trgovini (SET) vrijedan dva miliona maraka.Program najvećim dijelom, sa 1,7 miliona maraka,finansira Vlada Kraljevine Holandije, a glavni ciljevi suunapređenje atraktivnosti i konkurentnosti regionalnogposlovnog okruženja u pogledu investicija i povećanjakonkurentnosti privatnog sektora za izvoz i trgovinu.


Petak, 5. juli 2009.U Kantonalnoj bolnici Zenica,izgradnjom objekta za smještaj magneta,te nabavkom magneta 1,5 T imultislajsnog CT aparata, realiziran jeprojekat vrijedan oko sedam milionamaraka, što je finansijski gledano najznačajnijiprojekat ove bolnice u posljednjih35 godina. Realizacijom ovogprojekta pacijenti više neće morati ićina klinike za obavljanje ovih usluga a5PSC Džananović -Kamberovića poljeMagnetna rezonanca u KBZtehničke performanse ovih uređaja imogućnosti pretrage koje se na njimaobavljaju predstavljaju garanciju i ulijevajuoptimizam stručno-medicinskomosoblju bolnice u nastojanju da dosegnunajviše standarde pružanja medicinskihusluga. Što se tiče opreme čijaje vrijednost oko 5,5 miliona marakaod dobavljača je zahtjevano plaćanje nakredit od pet godina, bez traženja ikakvoggaranta. Već su u pogon puštenevisokosofisticirane mašine, uređaj MRIjačine 1,5 T (Tesla) i multislajs aparat40 slojeva, oba firme Siemens MedicalSolutions. Već postojeći modaliteti kojimaraspolaže ova Služba, a to je stariCT aparat, aparat za radioskopiju koji jetakođe digitalni i ultrazvuk su uvezani uradiološki informacijski sistem, tako daoni čine jednu cjelinu i svi podaci kojise dobiju na njima se mogu obrađivatiunutar samoga sistema. Svečano presijecanjevrpce obavili su kantonalnipremijer Miralem Galijašević i MirzetaSubašić, direktorica Zavoda zdravstvenogosiguranja ZDK.Centar iza uglaProdavaonica Centra imabogatu ponudu ženskog,muškog i dječjeg asortimana,kao i kućanskog tekstilaskrojena je prema specifičnostisvake lokacije.Povoljne cijene i ljubaznausluga dio su Centrinogimidža, a nerijetko našiprodavači poznaju velikibroj svojih kupaca kao injihove potrebe i ukuse.


6 Petak, 5. juli 2009.Željko i VisočaniVisočani koga cijene, baš ga cijene. Tako i ŽeljkoKomšić član Predsjedništva BiH nije uspio da se “sakrije”od legendarne visočke postave. Gledano s lijeva nadesno sa članom predsjedništva su Meho Bečić (visočkiHaris Džinović), Rešad Efendira najpoznatiji visočkiopančar i Ismet Karasalihović neuništivi sindikalista iborac za ljepše Visoko. Naravano bila je tu i mlađa rajakojima je kako vele Željko Komšić “drugi Tito”.VandalčićiIzdaje se poslovni prostorTel. 061/807-528RudariRudari Rudnika mrkog uglja Zenica u junu su proizveli22.008 tona uglja, što je za oko sedam hiljadatona manje od predviđenog plana proizvodnje.Kako je izjavio Munir Halilović, tehnički direktorRMU Zenica, najveće količine uglja proizvedenesu u pogonu Raspotočje - 11.552 tone. U pogonuStara jama prošlomjesečna proizvodnja iznosila je10.897 tona, dok je iz jame Stranjani eksploatisano559 tona. Uspješno je sanirano oksidaciono polje upogonu Stranjani, čime su stvoreni bolji uvjeti zarad u ovom pogonu.MuralUčenici zeničke osnovne škole Skender Kulenovići ove godine su na neobičan način obilježili kraj školskegodine. Nakon prošlogodišnjeg akrilikon muralakoja je uradila likovna sekcija na na spoljašnjem zidufiskulturne dvorane, ove godine su krenuli u projekatoslikavanja zidnog murala ili zidne slike na bočnomzidu škole. “Ovog puta smo se odlučili za tehnikumozaika od ostataka keramičkih pločica”, kažu školarci.Površina murala je 12,5 sa dva metra.* FLASH INFO *Sindikat AMZSindikat kompanije ArcelorMittal Zenica (AMZ)odbio je poziv Uprave da na zajedničkom sastankuutvrde visinu naknade za vrijeme privremenog prekidarada koji će Odlukom uprave, na snazi biti tokomjula, avgusta i septembra.„Protivimo se praksinezakonitog upućivanja zaposlenika na takozvaniprivremeni prekid rada, što je pravno nepostojećakategorija“, stoji u dopisu Sindikata AMZ-a. U sindikalnomsaopćenju konstatovano je da kompanijaradi gotovo istim intenzitetom kao prošle godine.Visoko definitivno ima problem sa vandalčićimakoji višak energije oslobađaju na turističkim panoima.Malo malo pa neki bude razbijen. Visočani u šali znajureći da pano sa fotografije nisu razbili vandali negoneki turista iskružio piramide: Sunca, Mjeseca i Zmaja.OdlikašiZenički načelnik i ove godine priredio je prijemza učenike koji su sve razrede srednje škole završiliodličnim uspjehom. Od ukupno 1.700 maturanata iz11 srednjih škola u školskoj 2008/09. godini, njih 114su tokom školovanja zabilježili ovaj uspjeh, zahvaljujućikojem su oslobođeni polaganja mature. Osimupućenih lijepih želja mladim zeničkim odlikašima danastave isto tako školovanje na visokoškolskim ustanovama,te da imaju puno sreće u životu, uručen je ipoklon - prigodna knjiga o historiji Zenici i jednokratnanovčana pomoć u iznosu od po 100 maraka.Akcioni planSkupom u sjedištu općinske administracije u Zenicizavršena je javna rasprava o nacrtu Lokalnog ekološkogakcionog plana (LEAP), dokumentu koji bitrebao identificirati lokalne prirodne, ekonomske idruštvene resurse, procijeniti stanje okoliša i postavitiprioritete sa rokovima za rješavanje ekološkihproblema. Izvršena je analiza stanja i obavljenamjerenja kako bi se ustanovilo stanje. Ustanovljenoje da je pitanje kvaliteta zraka problem koji u najvećojmjeri pogađa građane


Petak, 5. juli 2009.Studentsko ljetoU Maglaju je počeo 39. međunarodni festival „Studentskoljeto“. Ceremonija otvaranja počela je tradicionalnimmaskenbalom za najmlađe i šetnjom ulicamagrada kojoj je prisustvovalo više stotina Maglajlija. Uime Doma kulture „Edhem Mulabdić“ prisutnima seobratila direktorica Rašida Mulalić, koja je pozvala mladeljude da budu sudionikom ovog festivala. OtvarajućiFestival, općinski načelnik Mehmed Mustabašić istakaoje kako je „Studentsko ljeto“ više od festivala jer Maglajtokom ljeta postaje pozornicom mladosti i ljepote,dobrog druženje i novih mostova prijateljstva. Nakonsvečanog otvaranja održan je dječiji festival „Malo ljeto“,koji nije imao takmičarski karakter. Na sceni se predstavilo20-tak malih interpretatora narodne i zabavnemuzike iz Zagreba, Tešnja i grada domaćina. Ono što slijedijeste gostovanje glumaca BKC Tuzla (09.07.2009.g.)sa predstavom „Dvije kristalne čaše“ u režiji AhmedaImamovića. Biće postavljena i izložba slika i nakitanastalih u radionici pri ovoj ustanovi , a pod vodstvomvrsne slikarke Admire Bradarić. Maglaj će 07. i 08. julabiti najraspjevaniji grad u BiH i šire u vrijeme održavanjameđunarodnog festivala mladih i neafirmisanih pjevačanarodne i zabavne muzike „Studentsko ljeto“.Susreti prijateljstvaU organizaciji Saveza udruženja gluhih i nagluhihBiH u Zenici je održan malonogometni turnir “Prvisusreti prijateljstva ZENICA 2009.”, na kojem su se takmičileekipe iz Zenice, Viteza, Sarajeva i ekipa TurskogEUFOR-a. Pobjednik ovog turnira je malonogometnaekipa „Zambaci“ koji su u finalnom meču pobijediliekipu KUD „Bosnia-folk“ rezultatom 3:2 i sa svih pet pobjedapostali su osvajači pehara. Za najboljeg golmanaturnira proglašen je Saudin Đulan, najbolji strijelac jebio Hajrudin Đerahović, a za najboljeg igrača proglašenje bivši nogometni reprezentativac BiH Nermin Šabić.Takmičenje ribičaUdruga sportskih ribolovaca Busovača prvi put jebila organizator kantonalnog takmičenja i druženjazaljubljenika u prirodu i ono što nudi rijeka Lašva.Riječ je o takmičenju u disciplini fly fishing, koja sekod ribiča preferira već desetak godina, a nudi impravi osjećaj nadmoći i prave pobjede. Okupilo sudvadesetak takmičara, a domaćini su bili najuspješnijipojedinačno i ekipno. Prvo mjesto osvojio je IvicaKrišto-Bela, a vlasnik trofejnog ulova na ovom takmičenjuje Ismet Zulum iz Fojnice, a radi se o ulovljenojpastrmki dugoj 50 cm.Projekti mladihU sali Općinskog vijeća Tešanj načelnik Fuad Šišići predstavnici udruženja mladih potpisali su desetugovora za projekte mladih i projekte borbe protivovisnosti. Na raspisani javni poziv pristiglo je ukupno27 projekata, od čega je nakon provedene procedure,deset projekata ispunilo potrebne uslove. Ovo jetreća godina realizacije javnog poziva za projektemladih i projekte borbe protiv ovisnosti. Cilj je boljipoložaj mladih i angažovanje mladih u društvenomživotu. Inače, u budžetu Općine Tešanj za 2009. godinuza ovu namjenu predviđeno je 70.000 maraka.Kenguri uBaškom polju7Jedanaestu godinu zaredom zenički košarkaškiklub „Kengur“ organizirao je ljetni kamp za svoječlanove. Odredište ekspedicije u kojoj je bilo višeod stotinu članova iz Zenice, Maglaja, Žepča, Bugojna,Donjeg Vakufa i Bihaća, i ovoga puta je biloBaško polje na Makarskoj rivijeri. Da sve protekneu najboljem redu brinuo se trenerski tim „Kengura“na čelu sa Enverom Jahićem, a izabrani su i najperspektivnijipolaznici kampa. To su Ilma Islambegovići Eldar Merdanović. Kamp je bio i svojevrsna uvertiraza jedanaesto izdanje najvećeg međunarodnog turniraza mlade na ovim prostorima, tradicionalnog„Kengur kupa“ koji se u Zenici održava posljednjegavgustovskog vikenda.


8 Petak, 5. juli 2009.Nakon više decenija čekanjaVizežani su dobili modernui multifunkcionalnu gradskusportsku dvoranu. Kao krunatradicionalnih Dana trgovine, usvečanom i raspjevanom tonu, uzdefile sportskih klubova, kulturno-umjetničkiprogram i nastupečlanova ritmičkih i folklornih sekcija,dvorana je predata brojnimbudućim korisnicima, sportistimaViteza koji će u budućnosti imatineuporedivo bolje uslove zatrening i takmičenje. Najveći diosredstava osigurala je Općina Vitez,Vlada Srednjobosanskog kantonau ovaj projekat uložila je oko100.000 maraka, a Vlada Hrvatske45.000 KM. Načelnik OpćineVitez Vlado Alilović u prigodnomgovoru istakao je da je izgradnjaove dvorane počela prije više odčetiri godine i da je investicijabila vrijedna oko 5.800.000 maraka.Kapacitet nove dvorane jeoko 1.500 sjedećih mjesta, a uokviru kompleksa su i sportskaigrališta na otvorenom. Dvoranaje opremljena najsavremenijomopremom i rekvizitima, a svojeće trenažne aktivnosti istovremenomoći obavljati čak tri ekipe.Proteklih godina brojni kluboviiz ovog grada, među kojima sukošarkaši i rukometaši, svoje suzvanične utakmice bili primoraniigrati u susjednim gradovima. Odnaredne takmičarske sezone toviše neće biti slučaj, a grad je dobioi objekat u kojem će se moćiodržavati kulturno-umjetničkepriredbe, performansi, koncerti,sajmovi i drugi događaji. Potvrdioje to i jedan od najpopularnijihmuzičara iz susjedne Hrvatske,Goran Karan, koji se na otvaranjudvorane predstavio publici u Vitezu.Zabava je trajala do kasno unoć, kao svojevrsna najava sličnihokupljanja građana Viteza svihgeneracija.Velika svečanost na zatvaraO T V O R E N A G R A D S K A


nju Dana trgovine u VitezuPetak, 5. juli 2009.S P O R T S K A D V O R A N A9Otvaranje dvorane u Vitezusa nestrpljenjem su čekalii dočekali brojni aktivni i bivšisportisti Viteza. Jedan od njihje i dugogodišnji košarkaš klubaiz ovog grada, Marijan Vidović.„Ne mogu skriti svoje oduševljenjeovim što sam vidio. Dvoranaje zaista sjajna i predstavljat ćeveliki motiv našim sportašimada u budućnosti ostvaruju jošbolje rezultate. Moja generacijaigrala je na betonu i sretan samda buduće generacije neće prolazitiono što smo mi prolazili.Mladi ljudi koji se bave sportomzaslužuju da imaju jedan ovakavdom“, kaže za „Superinfo“Marijan Vidović.


10 Petak, 5. juli 2009.Partibrejkersiu ZeniciLegendarni beogradski rock band Partibrejkersinastupili su prošlog petka u Zenici, prvi putnakon 20 godina. Frontmen Zoran Kostić Cane,gitarist Nebojša Antonijević Anton i ostatak ovogkultnog benda gostovali su na 13. motorijadi “Zenica2009” koji je organizovao Moto kluba Tica,te “odradili” odličan posao. Zenički fanovi, alii bajkeri koji su stigli sa prostora ex Jugoslavijeuživali su u hitovima “Kreni prema meni”, “Hoćuda znam”, “Ona sve zna”, “Zemljotres”, “Ne želimda živim hiljadu godina”…Inače, ova motorijadaje prvi puta održana u strogom centru grada naplatou ispred zgrade RMK Prometa i Hard RockCafea. Kao predgrupa su im nastupili Red HotChili Chips iz Zenice.Zlatna misanekadašnjeg robijašaDon Anto Baković u povodom 50. obljetnicesvog svećeničkog ređenja održao je svetu misu uKazneno-popravnom zavodu Zenica, zatvoru u kojemje kao mladi svećenik u dva navrata robijao. Onje u deset godina robijanja promijenio šest zatvora,od čega je najviše vremena proveo u zeničkojkaznionici, prisjetio se vremena kada je boravio tu.„Dva puta sam bio na robiji. Prvi puta zbog stavovaiznesenih 1953. godine kao vojnik na političkoj nastaviosuđen sam na četiri godine strogog zatvoras prisilnim radom, a drugi puta 1962. godine kadasam kao svećenik osuđen na šest godina robije.Najgore je bilo što ja nisam ni znao zašto sam tu...“,priča don Baković.Izložba EX INIzložba slika zeničkog akademskog slikara DuškaAbramušića „EX IN“ koja je postavljena u Muzejugrada Zenice zapravo je njegova prva samostalnapostavka u Zenici. Izložbu je otvorio predsjednikUdruženja likovnih umjetnika ZE-DO kantona, MiroslavŠetka koji je predstavio Abramušića ne samo kaoslikara već i kao pedagoga. Svi koji su zaintresovanida pogledaju izložbu slika Duška Abramušića moguto učiniti do 15. jula do kada je otvorena izložba uMuzeju grada Zenice.Superinfo reklamaNedimu Pandžiću - Dimčetu je definitivno “svanulo”.“Svaka vam čast! Vi ste majstori. Čim je novinastigla u Visoko mene pos’o kren’o ko lud. Ima dana dazaradim više i od advokata. Svi nešto ruše, renoviraju,izbacuju. I svi traže mene. Kaže čitali vaše novine.Ima da ih uokvirim a ram zakucam na sred zida oddaske naše barake u kojoj živi nekad i po 20 duša.Ako pos’o ovako nastavi, konj je skoro otplaćen.”-reče nam Dimče i nastavi sa utovarom “šuta”.Kikin antistresniprogramPuno je starih zanatlijakoji u Visokomprolaznicima mogupopraviti dan. LegendarniKiko Karavdićispred svoje radnječesto je u priči sa zabrinutimakoje je obuzeodever dunjaluk. Uvijekje spreman za prijateljski savjet, priču iz davnina ovisočkoj čaršiji. Veli da je odavno “pomeo svoju avliju”pa tako voli i popričati sa ljudima i ukazati im narješenje briga koje ih muče. Ko ne vjeruje neka gapotraži u zelenkastoj zanatskoj radnji kod Tabhanskedžamije. Antistresni program je zagarantovan.Izložba MirzeSubašića u VarešuU okviru Dana Srebrenice koji se obilježavajuu Varešu, u kino sali Općine postavljena jeizložba fotografija mladog zeničkog fotografaMirze Subašića. Četrdeset fotografija u crnobijelojtehnici koje su postavljene na izložbinastale su u protekle dvije godine na prostoruPodrinja.


IZBJEGNITE RECESIJUDISKONTMAXIOrnel 2l + 500 ml4,50Calgon dup pack + 25 %8,45Sapun Palmolive 3+12,75Sapun Nivea 3+13,45Goraždanska 28aRadno vrijeme:7,00 - 17,00 h.Nedjelja:7,30 - 14,00 h.AKCIJA DO 50%Supa Yumis 3+11,68Supa mix 3+11,70Juha sa gov.okrugl. 2+12,90Knorr juha od gljiva 2+13,40Začin Yumis 3+11,40Vegeta 500gr+100gr4,30Puding Yumis 3+10,70Keks 2 kom + napolitanke2,55Miješani keks 2+13,55Minjon kocke 3+17,70Paris keks 300 gr 3+17,40Jaffa 125 g0,72 Bombon stars 300gr1,65Marmelada miješana2,30Kremino 2 kg7,50Čokolada Ariana0,60 Vitela narandža 1 kg + čaša7,25Mini Pili hrenovka1,10


12 Petak, 5. juli 2009.Visočki strijelciSamira Užičanina, najboljeg strijelca Streljačkogkluba “Visoko” zatekli smo u šetnji sasuprugom Sanelom i potomcima. Veli da se takonajbolje opušta pred takmičenja koja ga očekuju.“Lijepo je šetatati kraj Fojnice u naselju Prijeko.Uživate u prirodi, a mala raja u radu mašina kojepripremaju teren za izgradnju novog mosta.”, rekaonam je Samir. I zaista je tako. Dugo planiranimost kod “KTK konfekcije” u budućnosti će rasteretitisrce visočke čaršije od viška saobraćaja. Moždase vrati i staro dobro kupalište te skokovi s mostakoji je nekada tu i postajao, a koje su izvodili sadveć dobro ostarjeli Visočani.UspjehTempo sportaŠkola nogometa „Tempo sport“ iz Zenice,igrači rođeni 1998. godine i mlađi osvojila je međunarodniturnir u Jastrebarskom kod Zagreba nakojem je učestvovalo 24 ekipe iz Hrvatske, Slovenijei BiH. Na turniru su ostvarili sedam pobjedauz svega tri primljena gola. U finalnom meču dječaciškole nogometa koju je prije dvije godine pokrenuoNermin Šabić, nekadašnji reprezentativacBosne i Hercegovine, i jedan od najboljih zeničkihnogometaša svih vremena zajedno sa svojimprijateljem Senadom Šahbazovićem, savladali suekipu Orijenta iz Rijeke boljim izvođenjem penala.Za Tempo sport u Jastrebarskom su nastupaliAnes Škrijelj, Tarik Isaković, Ivan Dujmović, BelminKulalić, Muhamed Brahmi, Anel Lemeš, HarisŠkrijelj, Amar Isaković, Anel Hukić, Kenan Šahbazović,Ensar Skomorac, Benjamin Sagdati, EnesŠeper, Tarik Kazić i Din Šabić.Azur ŠarićIako su školarcipoodavno nazasluženom raspustu,za one kojise bave sportomodmora nemani tokom ljetnihmjeseci. Tako smoovih dana na terenimaKamberovićapolja na jednomod mnogobrojnihi svakodnevnihtreninga primjetili našeg mladog sugrađanina,dvanaestogodišnjeg tenisera Azura Šarića. Saznalismo da je učenik šestog razreda, naravno odlikaš,a da se tenisom bavi već šest godina. Kako namsam kaže, tenis je prva, a nogomet njegova drugasportska ljubav. Azur je trenutno na bh. teniskimrang-listama u svojoj starosnoj kategoriji rangiranmeđu dvadeset najboljih.Dejan Marjanović,mladišahista iz Viteza,ostvarioje novi vrhunskirezultat.Na izuzetnoMarjanovićprvi u Sentijakom, međunarodnom,turniru u Sentiu konkurenciji32 igrača, osvojio je prvo mjesto. Ovaj uspjeh jošje veći ako uzmemo da je trinaestogodišnji DejanMarjanović još uvijek kadet. Iako deseti po rejtinguDejan je iz sedam partija ostvario 5 pobjeda i 2 remijate tako s ukupno 6 bodova osvojio prvo mjestoi novčanu nagradu.Emma 4. naMediteranuOdličan rezultat ostvarila je Zeničanka EmmaŠkaljo na Mediteranskim igrama u talijanskoj Pecari.Ona je u streljačkoj disciplini zračna puška osvojilačetvrto mjesto, a bronzana medalja izmakla jojje samo za četiri desetine kruga. Treba istaći da jeEmma bila najmlađa učesnica finala, te da će već nanarednim Mediteranskim igrama biti jedna od favoritkinjaza osvajanje odličja.


Petak, 5. juli 2009.Sportski susretiimamaSuperInfo u Španiji13Jedanaesti sportski susreti uposlenika Islamske zajedniceu BiH održani su u Zenici. Takmičenja su se odvijalana atletskom stadionu Kamberovića polje i Gradskojareni, a oko 150 učesnika podijeljenih u 11 ekipa odmjeriloje snage u šest atletskih disciplina, stonom tenisu,šahu, košarci i nogometu. Osim ekipa muftijstava izBiH, Bihaćkog, Goraždanskog, Tuzlanskog, Mostarskog,Travničkog, Sarajevskog, Zeničkog i Vojnog muftijstva,učestvujovale su i ekipe Medrese i obrazovnih institucijaIZ BiH, te Zagrebačkog i Sandžačkog muftijstva.BiH na 20.mjestuReprezentacija BiH u ragbiju sedam, budućojolimpijskoj disciplini, na ovogodišnjoj rang listinajuspješnijih reprezentacija Evrope zauzela je 20.mjesto. Od zemalja bivše Jugoslavije jedino je boljaHrvatska (17.), dok je Srbija plasirana na 23. mjesto.Selekcija Slovenije nije rangirana. Kada je u pitanjuporedak prvoplasiranih, na prvom mjestu nalazi seFrancuska ispred Portugala, Italije i Rusije.Zrinjski pobjednikPrvak BiH Zrinjski pobjednik je prvog nogometnogViteškog turnira. U finalnoj utakmici domaćinimostarski klub boljim izvođenjem jedanaesteracasavladao je domaćina, ekipu Viteza.. U duelu za trećemjesto Čelik je bio bolji od hrvatskog prvoligaša Šibenikarezultatom 2:1.Prošli broj Superinfa putovao je u Barcelonu narukometni turnir gdje je “Škola rukometa Visoko”opet pokazala rukometne majstorije iz srca Bosne.Novine su nakon čitanja podijeljene kao “suveniri” jerriječ «Superinfo» nije potrebno prevoditi, a otputovalesu sa majicama i patikama širom Evrope i svijeta.Predstavljamo sportske talenteBelmin ČurićZeničanin Belmin Čurić, rođen 7. jula 1993. godine,talentovani je golman Čelika u čijoj kadetskojselekciji brani. Ovaj mladić je nedavno proglašen zanajboljeg golmana turnira u Parizu na kojem je Čeliku konkurenciji 20 klubova iz Francuske, Belgije, Poljskei BiH zauzeo 11. mjesto. „Ovo je svakako podstrekza mene da u budućnosti još više i bolje radim, te danapredujem“, veli Belmin dodavši kako mu je željada jednog dana stane među stative seniorskog tima.Sportske igre RVI SBKNa sportskim terenima u Dolcu na Lašvi održanesu XIV sportske igre RVI SBK-a. Učešće je uzelopreko 250 takmičara koji su se borili u više sportskihdisciplina. Ukupni pobjednik igara je općinska organizacijaRVI Fojnica. Drugo mjesto je pripalo NovomTravniku, a treće Gornjem Vakufu i Travniku.Uspješna sezonaAlma Kovačević (26), kapiten je KŽK Čelik iz Zenicei reprezentativka BiH. Ove godine Alma je bila ponajboljiigrač i skakač tima kojeg je predvodila do drugogmjesta u prvenstvu i trećeg u Ligi za prvaka, te izborilapoziv i u našu najbolju vrstu. U Čeliku je od 1998. godinei njegovog samog osnivanja a sa svim omladinskimselekcijama – pionirke, kadetkinje i juniorke – bila ješampion naše zemlje. U protekle dvije godine na izborusportiste bila je redovno birana među najboljesportiste seniore Općine Zenice. „Mislim da smo i midonekle ostvarili svoj cilj. Biti treći u državi je dobarrezultat.Na nama je da dalje radimo i da iduće sezonepokušamo ostvariti još bolji rezultat“, kaže Alma.

More magazines by this user
Similar magazines