1/2009 - AIP ČR

aipcr.cz

1/2009 - AIP ČR

12009


Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR)aInternational Centre for Scientificand Technical Information (ICSTI)připravují mezinárodní konferenciScientific and Technological Innovation:National Experienceand International CooperationUskuteční seve čtvrtek 21. května 2009 od 10 hodinv Kongresovém sále ČSVTS, sál č. 217, Novotného lávka 5, Praha 1Program konference upřesní AIPČR a ICSTIna jednání ke 40. výročí ICSTI v Moskvě ve dnech 25. – 27. 2. 2009Pozvánky vybraným odborníkům ve členských zemích ICSTI a v ČRrozešlou ICSTI a AIP ČR do 20. 4. 2009.Kontakty:Asociace inovačního podnikání ČRNovotného lávka 5, 116 68 Praha 1Pavel Švejdae-mail: svejda@aipcr.cz, www.aipcr.czInternational Centre for Scientific and Technical Information21-B, Kuusinen St., 125252 MoskvaViktor Kodolae-mail: kodola@icsti.ru, www.icsti.ru


Pro přípravu návrhu NP VaVaI jmenovala Rada pro výzkum a vývoj(RVV) Řídící skupinu, vedenou I. místopředsedkyní RVV PhDr.M. Kopicovou. V řídící skupině byli zástupci vysokých škol, Akademievěd ČR, Grantové agentury ČR, podnikatelské sféry a nezávislíodborníci pro záležitosti výzkumu, vývoje a inovací. Podklady, zekterých příprava NP VaVaI vychází, složení a závěry z jednání Řídícískupiny a další materiály vztahující se k NP VaVaI, jsou veřejněpřístupné na www.vyzkum.cz, v části Národní politika VaV.Struktura a obsah NP VaVaINP VaVaI je nyní členěna do šesti částí:◆ Východiska NP VaVaI, která rekapitulují základní dokumentyz nichž NP VaVaI vychází (zejména Reformu systému výzkumu,vývoje a inovací v ČR, novelu zákona č. 130/2002 Sb., priorityaplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, mezirezortní koncepcezaměřené na oblast výzkumu, vývoje a inovací, strukturální fondyEU, Bílou knihu výzkumu, vývoje a inovací v ČR, Evropskéstrategické dokumenty) a uvádí i trendy v zahraničí.◆ Hlavní principy NP VaVaI, které jsou rozděleny na devět oblastí,na něž se NP VaVaI zaměřuje (Systém řízení VaVaI,Priority státní podpory VaVaI, Posílení závislosti výše podporyna dosahovaných výsledcích, Využívání výsledků VaV v inovacíchjako ukazatel efektivity veřejné podpory, InternacionalizaceVaVaI, Zajištění kvalitních lidských zdrojů pro VaVaI,Vztah VaVaI a společnosti, Návaznost na politiky (koncepce)pro jiné oblasti, Periodická hodnocení průběhu Reformy, plněníNP VaVaI a systému veřejné podpory).◆ Cíle a aktivity NP VaVaI – tato část je strukturována stejnějako předchozí a jsou zde konkretizovány cíle pro realizaciprincipů uvedených v části II a současně je pro každý cíl stanovenoněkolik opatření, pomocí nichž bude cíl naplněn,včetně gestora a termínu realizace jednotlivých opatření.V současné etapě přípravy NP VaVaI je pro devět cílů navrženo36 opatření, která je realizují.◆ Hlavní principy NP VaVaI pro roce 2015 – jedním z novýchprvků NP VaVaI je, že současně s principy, cíli a opatřenímina léta 2009 až 2015 zároveň stanovuje, co se musí běhemtohoto období vykonat, aby se z dosud jednorázového procesupřípravy politiky (většinou ve velmi krátkých termínech)se stala stejně jako v jiných zemích kontinuální činnost, kdeotevření otázky a problémy budou analyzovány, diskutoványatd. po celou dobu její přípravy a současně bude zajištěnazpětná vazby z realizace NP VaVaI. Zvláštní pozornost budevěnována zásadní změně finančního rámce pro realizaci politikyVaVaI pro období po roce 2015, dané výrazným poklesemprostředků ze strukturálních fondů EU.◆ Nároky a dopady – v této části jsou podrobně zmapovány vevazbě na navrhovaná opatření, co bude, zejména ve finančníchzdrojích, realizace NP VaVaI stát a co přinese.◆ Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací – integrálnísoučástí jsou i prioritní směry (nahrazují dosavadnídlouhodobé základní směry výzkumu). Na jejich přípravě sevedle odborníků v jednotlivých oblastech podíleli představiteléuživatelů výsledků. Pro každý z uvedených směrů jsouv návrhu uvedeny důvody a kritéria pro výběr příslušnéhosměru, stanoveny jeho cíle. Zdůvodnění jsou doplněnaSWOT analýzami. Pro každý směr jsou uvedeny očekávanévýsledky. Stručně je charakterizován stav v zahraničí a stavv ČR, posouzeny jsou předpoklady a možností výzkumnézákladny, připravenost na využití výsledků a předpokládanépřínosy využití výsledků.Další postup přípravy NP VaVaIPůvodně měla být NP VaVaI vládě předložena do 31. března2009. Vzhledem k tomu, že úzce navazuje na novelu zákona č.130/2002 Sb., jejíž projednávání stejně jako jiných zákonů v Poslaneckésněmovně je pomalejší, než se v březnu 2008 předpokládalo,požádala RVV na svém 240. zasedání dne 13. února2009 vládu o prodloužení termínu předložení o dva měsíce nakvěten 2009. Tato doba bude využita jednak k zapracování dalšíchpoznatků a zkušeností vyspělých zemí (získaných např.z INCOMu proběhlého v závěru ledna t.r.), jednak k podrobnějšídiskuzi se zainteresovanými orgány a institucemi před meziresortnímpřipomínkovým řízením ve druhé polovině března2009. Upřesnění harmonogram přípravy NP VaVaI je rovněžzveřejněn na www.vyzkum.cz, v části Národní politika VaV.ICSTI is 40. Status and prospectsVIKTOR KODOLAInternational Centre for Scientific and Technical InformationIn February 2009 ICSTI is going to be 40.Even for a human life it is a serious date, but foran international intergovernmental organizationthat has managed to hold out and even grow inspite of complex national, economic and politicalperipetias in its member states it is a remarkablestage.What thoughts appear today while estimating thestatus and future prospects of ICSTI?It can be noted that in the difficult situation of the 1990's thebeginning of the 1st century ICSTI Committee of PlenipotentiaryRepresentatives and Headquarters (CPR) managed to showthe needed flexibility and adapt the Organization’s work to todayneeds. The Center has not merely held on. The number ofICSTI member states has increased from 8 to 22. Clear and relevanttasks have been formulated and are being fulfilled.Work is underway on a series of important multilateral projects.On the threshold of the anniversary it is appropriate to rememberkey stages of ICSTI development.The agreement on ICSTI creation was signed on February7th, 1969 by Ministers for Foreign Affairs of 8 CMEA membercountries. The CPR first session was held in Moscow on August6–8th the same year, and appointment of ICSTI Director was thefirst point on the agenda.Vil Mikhailovich Frolov, DS, a well known expert,was appointed the first Director.The first Headquarters occupied the followingaddress: Krzhizhanovsky street, Moscow. Thedecision on construction of a special buildingfor ICSTI Headquarters was taken at the samesession.By January 1970 ICSTI already had staff ofemployees, and work was beginning gradually. It was the timewhen construction of the International system for scientific andtechnical information (STI), as well as organization of an informationservice for consumers began.ICSTI faced crucial problems of staffing the Center with highlyskilled experts from 8 countries, accommodating them inMoscow, preparing basic documents regulating ICSTI activity,organizing the Academic Council, and defining forms of interactionwith the CMEA Secretariat.Soon enough V. Frolov was recalled for anotherappointment, and Yu. N. Sorokin that had worked fora long time at the All-Union Institute of Scientific &Technical Information became the Director of ICSTI.During this period of time both ICSTI and theInternational system of scientific and technicalinformation (ISSTI) proceeded with the stage oforganizational formation.1/2009ip&tt3


The Center staff reached 200 persons, works in the field ofstandardization of information processes became more active.In May 1974 ICSTI moved to its own building in Kuusinenastreet.At the end of 1975 the CPR of ICSTI sessionappointed L.N. Sumarokov Director of ICSTI. Hisarrival initiated rapid development of practicalactivities of all divisions of the Center.The following projects were launched by Sumarokovand fulfilled to a great extent under hisdirect control:– formation and periodic edition of a series of materials«Achievements and prospects» highlighting complex problemsof international scientific and technical cooperation;– elaboration and creation of documentation on applicationpackages for the purpose of their wide circulation in ICSTImember countries;– wide distribution and rendering of ICSTI services on a contractualbasis.During this period first experiments on remote search in theon-line mode were carried out, including the lines Moscow –Vrotslav, Moscow – Havana, Moscow – Hanoi etc.A considerable complex of ICSTI research and experimentalworks on generation and assimilation of teleprocessingsystem programmes, development of application programmesand means of teleaccess to remote databases (DBs) wascompleted with the creation of a system of teleaccess to scientificand technical information DBs (an ICSTI network)using the computer ES-1055M and equipment made in InternationalCentre for Scientific and Technical Information memberstates.The teleaccess system (industrially operated since 1981)developed and introduced by the Center enabled scientistsand experts of the organizations from ICSTI member countriesto receive scientific and technical information they neededdirectly at the local level with minimum of time spent onaccess to the system and search in information files.Due to a growing interest of ICSTI subsystems and many nationaland international organizations of CMEA member statesin the use of experience and results of, for that time, advanced,information technology available at ICSTI, works on transfer ofaccumulated experience extended year by year.In particular, according to agreements and contracts ICSTI:– transferred experience on engineering and functional designand operation of the computerized information systemto several hundreds of organizations;– regularly rendered technical help to ICSTI subsystems ingeneration and installation of software, checking their computerizedinformation system functionality;– transferred hundreds of sets of distribution materials andtechnical documentation for application packages developedat International Centre;– conducted teamwork with organizations from ICSTI memberstates on the analysis of external DBs;– actively transferred experience of creation and operation ofthe Complex Database to the partner organizations.For the purpose of popularization and transfer of experience,the Center held seminars and exhibitions in the majorityof ICSTI member states (including Romania, Hungary, Poland,the GDR and Cuba). The Centre signed mutually beneficialcontracts on cooperation with international organizations– the UNESCO, UNEP, UNIDO, IAEA etc. At the sametime, execution of regional functions under information projectsof these global organizations of the UN system remainedthe basic function of the Center.In 1973 the Republic of Cuba and in 1979 the Socialist Republicof Vietnam joined ICSTI. During this period the CPRapproved programme of regular assistance to the least developedcountries of ICSTI community – Vietnam, Cuba, Mongolia.In 1987 L.N. Sumarokov was transferred tothe post of Deputy Chairman of the SCST ofthe USSR, and A.V. Butrimenko was appointedDirector.The stage when A.V. Butrimenko was at thehead of the Center (1987–2000) was objectivelyone of the most difficult periods for ICSTIand its Management Council.In the late eighties the Center faced the following stable factorsnegatively affecting its activity:– gradual reduction of financing from member states;– curtailment of multilateral cooperation within ICSTI subsystems,which was also connected with cessation of the CMEAactivity;– decrease of consumer interest in STI DBs and applicationpackages (AP) that became a commercial product.At the same time interest in ICSTI and demand for commercial,technological and other business information fromrepresentatives of small and medium business began to grow.During this period, proceeding from new social and economicconditions in ICSTI member states, the CPR recognizedas necessary to carry out reorganization of methods andforms of functioning of the Center, including gradual transitionto self-financing.While converting ICSTI to a new system, the managementand the personnel of the organization faced a number of newproblems. First of all, it was necessary to create new, flexibleenough relations with state organizations and convince thegovernments of many countries that the Center which was, ina sense, a CMEA’s brainchild, nevertheless, could be usefulunder new conditions too.As in most ICSTI member countries, the state policy in thefield of scientific and technical information underwent considerablechanges, it was also important to prove that ICSTIwas useful not only to state organizations.States and governments were oriented mostly to a marketeconomy, and scientific & technical information was regardedas a purely market product. It meant that ICSTI had to demonstrateconvincingly that it could work with other organizationson the basis of market relations, be useful to private institutionstoo. At the same time the Centre had to prove thatthe organization was capable of supporting itself financially,because increase of dues or allocation of considerable fundswas out of the question for many member states.Under those circumstances it was necessary to find someways to earn means of subsistence for the Organization.The creation of the so-called institute of “associated members”was one of the important stages on the path to meetingthat challenge. This decision made it possible to establish regularcontact and involve organizations and firms includingprivate ones, from member states and other countries in cooperationwith ICSTI.Over 20 years contacts on this basis have been establishedwith more than 200 organizations, and the geography of ICS-TI associated membership covers a territory from the UnitedStates of America to the Korean peninsula.The introduction of such a form of cooperation did not onlyextend ICSTI contacts, but also caused appearance of new typesof service.Simultaneously, awareness that effective penetration intothe system of new relations requires an ability to offer a complexof services according to the customers requirements appeared.This complex should include high-intelligence products(analytic market research, databanks) and protocol activity(meeting and reception of delegations, accommodation andmeals for participants of events etc.), all of equally high quality.Among the new types of ICSTI services that appeared atthat time, one can mark out the following:– Analytic research of the market of a wide spectrum of productsand services;– Input of scientific and technical information in English intothe largest international information systems;– Search for partners for various companies;– Support (by request) of contracts concluded between thirdfirms.Practising the methods of holding big and small internationalconferences and exhibitions played a considerable role inreorganization of the Center`s activity and expansion of contacts.Each such action, besides a direct informational effect, ledto new contracts and orders.The essential factor of success consisted in regularity andpredictability of such actions. It was especially important incase of large international exhibitions.In particular, during several years the Center took part inexhibitions devoted to information products and technologies– since 1989 in INFOBASE (Frankfurt), and since 1993 in Online(London).4 ip&tt 1/2009


ICSTI partners from member countries have been involvedin those actions also as presentations at the Center’s stand.Among major and important actions of that time, promotingappearance of companies from ICSTI countries at foreignmarkets, were the trade exhibition and seminar «InvestmentProjects and Products from Russia, Other CIS Countries andBaltic States» (San Francisco, 1995), the International Congress«Banking Operations, Finance and Business» (Johannesburg,1996), the first commercial and industrial exhibitionof Shri Lanka in Russia (Moscow, 1996).In 2000, due to an appointment to a positionin Germany, A.V. Butrimenko finished his workat ICSTI. The post of ICSTI Director was takenup by Z.A. Jakobashvili who had worked asa Deputy Minister of Science and Technical Policyof the Russian Federation.Towards the beginning of the XXI-st centurybuilding an economy of the innovation type becamethe dominant line of ICSTI member states development.The obligatory requirements to the activity in the sphere ofscientific & technical information at the present stage of developmentof these countries are: its compliance with the innovative–technologicalinfrastructure of the country (knowledge generation,technologies development and commercialization),satisfaction of needs of scientific, innovation and implementationactivity for the corresponding information. One of foregroundtasks is information support of business in the part of estimationof competitiveness on the domestic and foreign markets andadoption of an effective investment policy.The essential changes that occurred in the sphere of informationare connected with the following objective factors ofthe global development as a whole:• a steady trend in the development of national STI systemstowards the principles declared in the UNESCO programmes- Information for All and Free Access to Information -got outlined at the state level;• progress in the field of development of information technologies,first of all Internet-based technologies penetratingpractically into all kinds of human activity;• increase of the part of services connected with support ofbusiness in the total amount of services rendered on theworld information market;• accretion of demand from the international business community,individual businessmen for high-quality informationservices.In this situation, the CPR and Headquarters pay a specialattention to elaboration of specific aspects of assistance topromotion of innovation and technologies.In particular, for a number of years ICSTI has been workingon a project conditionally titled «Business Office for Subjectsof Innovative-Technological Structures».The project is intended for developers of new technologies,businessmen, venture investors, managing directors and advisersinvolved in the sphere of innovation and technologiescommercialization.The project’s main objectives are: to promote developmentof individual and corporate business perfection, render informationsupport to participants of the innovation process at allits stages, serve as an operating platform for the global businesscooperation and dialogue.The project was appreciated and, in a number of cases, introduced.On the basis of this project ICSTI carries out training, distributingthe up-to-date Business Office version through regionaldealers.In 2005, according to the CPR decision, development andcreation of the “Innovation Promotion Network» (IPN) becamethe next stage of development of the above-mentioned line.The IPN is a partner network of national and internationalorganizations and associations rendering information, analyticaland organizational services to small and medium innovationenterprises (SME), research and educational institutionsof ICSTI member states and other countries with thepurpose to support international cooperation in the field of innovation-technologicalbusiness.For associates, the access to information in the network iscarried out using an information interchange toolkit and promotionof the results of scientific & technical and innovativeactivity to the markets of the Centre member states and othercountries of the world.The basic IPN toolkit includes:• international ICSTI journal “Information and Innovations”considered to be one of key tools of the Network, informingreaders about innovation processes, the national innovationsystems of ICSTI countries; as well as about dissemination ofinformation on innovation products and technologies;• information-analytical compendium «Innovation Processesin ICSTI Community»;• international seminars and conferences;• on-line DB «New Technologies and Hi-Tech Products»;• exposition of hi-tech products and innovation technologiespresented at ICSTI Headquarters.At the end of 2005, Z.A. Jakobashvili left the post of Directorfor reasons of health.In May, 2006, V.E. Kodola was appointed Director of ICSTIat the 57th session of the Committee of Plenipotentiary Representative.Over the past three years, in accordance with the lines formulatedbefore, ICSTI sees its strategic task in assisting in organizationof multilateral projects of interested countries andpartners in the field of information, analytical, organizationalsupport of science, innovation and business.The priority lines of ICSTI activity are:– information support, generation of and access to informationresources, preparation of analytical research;– assistance to innovation development, technologies transfer;– support to small and medium innovation business.Importance and topically of these works are also confirmedby the fact that five more countries have joined ICSTI over thelast years. They are: India, Egypt, the Republic of South Africa,Kazakhstan and Azerbaijan.The mentioned key lines in ICSTI activity will remain topicalin the nearest future too.Integration into the Center of a significant number of thematicallyspecialized information structures from ICSTI membercountries, that are mostly separated, not associated intoa single structure at the national level, seems to be a possibleresource of ICSTI development.Information projects bringing together scientific organizationsof interested countries for the purpose of exchange of dataobtained during scientific research, of continuing scientificwork or commercializing its results can be also promising ina certain way.Now, about 100 experts work at ICSTI. All in all over 40 yearsof activity of this international organization the honorableposition of “ICSTI employee” has decorated people biographiesof almost 3 thousand persons.Many of them continue to work successfully at national informationcenters and information firms of Bulgaria, Hungary,Germany, Mongolia, Poland, Romania, Russia, Czechia, Slovakia,Cuba, Vietnam and other countries.As it has been noted, at present science and technology,including STI systems, in most ICSTI countries are developingin difficult conditions. There are economic and other problemsin organization and implementation of joint international projects.However, the relations between information organizations ofmember states, supported at business level, and, which is noless important, at a level of personal human contacts, are sustainedand developed within ICSTI. ICSTI continues to workactively. The geography and structure of the Center`s activitylines are extending. The Center re-equipment is underway,new information technologies are being introduced.Looking back at its history of 40 years, ICSTI is sure it is preparedto face the future challenges.1/2009ip&tt5


EUREKA makes a major contribution toEuropean competitivenessSVATOPLUK HALADAEUREKA Secretariat, BrusselsEUREKA is the network for research and developmentbusinesses in Europe. EUREKA researchand development is industry-led, and closeto market with tangible results and visible benefits.EUREKA itself is not a funding mechanismbut it is able to facilitate a company access to nationalresearch funding. This article aims to serveas a compendious guide of EUREKA cooperationand a methodological overview on preparation ofEUREKA project proposals for foreign participants of conferencesand other events, which are organised by the Association ofInnovative Entrepreneurship of the Czech Republic.The purpose of EUREKALaunched in 1985, EUREKA has already changed the face ofresearch and development cooperation within Europe. It is aninnovation tool helping Europe to master and exploit the technologies,which will prove decisive in the worldwide race forcompetitiveness and a better quality of life. EUREKA interactswith companies and research organisations in member countriesand helps them pool their resources in the developing of leadingedge technology. EUREKA makes a major contribution toEuropean competitiveness and has an important role in the realisationof the European Research Area (ERA).The decentralised EUREKA Network covers 38 countries and theEuropean Commission as full members now. Two other Europeancountries have the pre-membership status (see Box 1). Althoughnot in itself a source of funding, EUREKA plays a catalytic role byawarding an internationally recognised label to projects that meetits stringent evaluation criteria, thus facilitating their applications fornational public finance. It also provides valuable services such asassistance with networking and partner searches and the disseminationof news about the innovations achieved.Box 1EUREKA’s members are:• Austria, Belgium, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark,Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia,Germany, France, Greece, Hungary, Iceland, Ireland,Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,Monaco, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania,Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia,Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, the UnitedKingdom and the European Union represented by EuropeanCommission.• EUREKA cooperating countries: Albania, Bulgaria.EUREKA is active in all technological areas but projects aregrouped into the following nine areas for easing of the statisticaloverview:◆ Information technology◆ Communication technology◆ Medical and biotechnology◆ Materials◆ Robotics and production automation◆ Environment◆ Energy◆ Transport◆ LasersThe fact that EUREKA is a flexible network, able to react tochanges in the business and innovation environment, has enabledthe successful creation of new activities and new instrumentssince EUREKAīs start in 1985. This flexibility and creativityof the network have been demonstrated through openingmembership of EUREKA to new members from Central andEastern European countries, and establishing EUREKA Umbrellasand EUREKA Clusters. More recently, this approach is illustratedby the launch of the Eurostars Programme as the veryfirst concrete and visible cooperation between EUREKA andthe EU Framework Programme for RTD.Results stemming from EUREKA projects are everywhere:GSM mobile phone technology, navigation systems, smartcardsto support mobile and electronic commerce, flight ticketingsystem, technologies to monitor and limit environmentpollution, special effects software for cinema, and many others.How EUREKA worksEUREKA underlines two key words that are a special value tocooperate internationally:◆ Bottom-up, which is the EUREKAīs ground rule. It meansthe projects and their targets are defined by the project participantsthemselves. And once the project is launched, it isthe participants who run it and exploit results. They decidewho is involved, how the partnership is managed, who contributeswhat and how the results will be shared. Participantsalso own 100% of the intellectual rights for any discoveriesresulting from the project.◆ Flexibility, which implies that all forms and all sizes of projectsthat fulfil the overall aim of developing competitive newproducts, processes and/or services can apply (if project criteriaare fulfilled) and that they are supported by EUREKA ina manner best fitting to the individual project.These two working principles result in an easy and smoothEUREKA procedure.EUREKA status provides an image of excellence that willfacilitate status – valuable when searching for private financingsuch as venture capital. Investigations have shown that it willlend an appreciated image value to the product when it is a readyfor the market. EUREKA simply acts as a facilitator, helpingparticipants communicate and cooperate. There are public fundingsources in member countries available to EUREKA projectapplications, each with its national rules and conditions. ManyEUREKA participants use the name and the protected EURE-KA logo as a seal of excellence on their marketing.EUREKA network structureEUREKA organisational structure is designed to minimise bureaucracyand ensure the desired flexibility. EUREKA is builtaround its network of the National Project Coordinator offices,which assist in setting up the structure of each EUREKAindividual project and its technological expertise, provide contactswith national public or private financing sources and partnersearching. These services are provided across the entireEUREKA network. Contact details of National Project Coordinatorscan be found at www.eureka.be/contacts/home.doIn Brussels, the EUREKA Secretariat (ESE) acts as thecentral support unit. It manages the project database, undertakesmarketing, communications and network-development. TheSecretariat also handles the collection and dissemination of informationon projects and promotion on EUREKA as a whole.Representatives from the ministries responsible for EUREKAin each member country comprise the High Level Group. Thisbody takes key management decisions and prepares policy discussionsfor the Ministerial Conference.The Ministerial Conference is the main EUREKA decisionmaking authority. It lays down political guidelines, officially announcesapproved projects and endorses decisions regardingthe EUREKA strategy and new membership.The Chairmanship of the EUREKA network rotates betweenmember countries on a yearly basis from July to June. Its roleis to represent EUREKA externally, to organise and chair HighLevel Group and National Project Coordinators meetings, tohost the Ministerial Conference or the Inter-Parliamentary Conference.The Chairmanship country implements and developsEUREKA activities and strategy in co-operation with the previousand future Chairs (known as the “Troika”).EUREKA in figuresDespite the general low-increasing in European research investment,EUREKA continues to forge ahead in developing lifeenhancingsolutions that are helping to maintain Europe’s competitiveedge and technological advantage.6 ip&tt 1/2009


Each year, some two hundred EUREKA individual projectsare generated by European companies and research centres.By December 2008 there were 700 individual projects underway,worth an estimated investment of around 1 268 MEuro andinvolving around 2 700 companies, research institutes and universitiesacross Europe. Two third of these participants are fromindustry, reflecting EUREKAīs business-oriented approach. Morethan 2 200 EUREKA individual projects have been completedwith investment of 16 824 MEuro. Detailed information seesBox 2.Box 2EUREKA individual projects• 692 running projects involving 1 268 MEuro• Number of participating organisations: 2 690• SMEs 1 204• Large companies 485• Research centres 494• Universities 450• Others 53• 2 218 finished projects involving 16 824 MEuro• Number of participating organisations: 10 983• SMEs 3 899• Large companies 3 430• Research centres 1 781• Universities 1 469• Others 404• Value of total budget 18 093 MEuroSource: EUREKA Secretariat, Dec. 2008Long-term and strategically significant industrial actions arethe EUREKA Clusters. The Clusters play a major role in EU-REKA, offering a strategic view with a critical mass of key playersincluding large companies, SMEs, universities and researchinstitutes. The EUREKA Clusters are largely autonomous, developingtheir own roadmaps and evaluating projects accordingly.The most important Clusters are aimed to informationand communication technologies. Many of Europe’s leadingcompanies participate, developing generic technologies of keyimportance to European competitiveness. The Clusters showhow public-private partnership can produce breakthroughs inhigh technology sector of significant economic importance inEurope. An overview of ongoing EUREKA Clusters you can seeBox 3 and a summary of Cluster project statistics see Box 4.Other detailed and website information about EUREKA Clusterssees Box 5.Box 3EUREKA Running FinishedClusters projects projects All projects(ongoing) (budget in M¢) (budget in M¢) (budget in M¢)MEDEA+ 1 618 2 512 4 131ITEA 419 940 1 360CELTIC 229 113 343ITEA 2 248 0 248PIDEA 65 171 236EURIMUS II 78 13 91EURIPIDES 75 0 75PIDEA+ 44 0 44EUROGIA 41 3 44EUROFOREST (IMP) 9 5 14Source : EUREKA Secretariat, December 2008EUREKA Clusters• 157 running cluster projects involving 2 836 MEuro• 238 finished cluster projects involving 5 576 MEuro• Value of the total budget 8.412 MEuro• Average cluster project duration 30 monthsBox 4Source: EUREKA Secretariat, Dec. 2008Box 5EUREKA Clusters Duration Web siteInformation technologyMEDEA+ (2001–2008) www.medeaplus.orgITEA (1998–2009) www.itea-office.orgITEA 2 (2006–2014) www.itea2.orgEURIPIDES (2006–2013) www.euripides-eureka.euCATRENE (2008–2012) www.catrene.orgCommunication technologyCELTIC (2003–2011) www.celtic-initiative.orgEnergyEUROGIA (2004–2008) www.eurogia.comEUROGIA+ (2008–2013) www.eurogia.comBiotechnologywww.euroforest.orgEUROFOREST (IMP) (1999–2009)Source : EUREKA Secretariat, December 2008EUREKA todaySince 1985, EUREKA has already seen more than 26 500MEuro of public-private investment in over 4 000 individualand cluster projects, with more than 15 000 project participants.The industrial organisations (both SMEs and large companies)are representing two third of all participants. The informationand communications technology sectors account forsome 23% of this effort.The EUREKA network includes broader European researchand development cooperation than the European Union programmes.EUREKA is seen long the champion of SMEs and renewsas an advocate of innovative industrial growth by industryitself. EUREKA has created a new important action with the recentlaunch of the Eurostars Programme, supporting R&D-performingSMEs. This Programme is designed to align and synchroniserelevant national research and innovation efforts ina joint programme funded by both participating member countriesand the Commission, marking an important contribution toERA.The Eurostars ProgrammeEUREKA’s new Eurostars Programme isthe first joint EUREKA-EU funding andsupport programme to be specifically dedicatedto research-performing SMEs.The Eurostars Programme stimulates themto lead international cooperative researchand innovation projects by easing access tosupport and funding. Research-performing SMEs are those whohave the ability to conduct research in-house and fulfil the EuropeanUnion adopted definition of an SME and that, in addition,invest 10% or more of annual turnover and/or full-time equivalentin their research and innovation activities.The Eurostars Programme:◆ creates a sustainable international support network for R&D-performingSMEs;◆ encourages SMEs, especially those with high-growth potential,to create new business activities based on R&D results;◆ allows these SMEs to bring new products, processes andservices to the world market faster than would otherwise bepossible.A Eurostars project must be carried out by a consortium involvingpartners from two Eurostars participating countries. Theproject life cycle must be short (three years maximum) and nomore than two years after the project completion the result ofthe research should be ready for introduction onto the market.A typical Eurostars project has a total value of 1.5 million euroand involves between two and three SME participants, a largecompany and perhaps a research institute or university.Eurostars is centrally managed by the EUREKA Secretariat inBrussels, with close cooperation with the European Commissionand National research funding bodies. Project assessment isbased on a common set of agreed criteria carried out with theassistance of the Eurostars Independent Evaluation Panel. Atgovernmental level, 31 EUREKA members have already committedto the Eurostars Programme. A list of Eurostars participatingcountries can see Box 6.1/2009ip&tt7


Box 11Straightforward steps to setting up a Eurostars project• You are an R&D-performing SME wanting to lead a Eurostarsproject.• Contact your EUREKA NPC who will guide you through thestraightforward application process.• Submit electronically your application to the EUREKA Secretariatvia the Eurostars website.• Application is automatically acknowledged and is checkedto ensure completeness.• Complete application is checked against the Eurostars eligibilitycriteria.• Application is assessed and evaluated by technical expertsand an Independent Evaluation Panel for its technical valueand market potential.• Within just three months of the deadline of the call for proposals,you will be informed of the Eurostars funding decision.EUREKA’s strategic action planThe core task of EUREKA is to generate international researchand development projects co-funded by national programmes.The development of European Union programmes in thedirection of increased coordination of national research and developmentprogrammes with modest or more substantial financialsupport from the European budget such as ERA-nets, Article169 initiatives is an important change in the ERA, whereEUREKA most certainly will have to find and play its role. It isespecially due to EUREKAīs long term experience in organisinginternational cooperation among the member countries.However, by focusing attention on development within EuropeanUnion programmes, EUREKA should not lose sight its autonomousrole in generating national resources for internationalcooperation projects. The intergovernmental character of EU-REKA needs to be maintained, as it successfully complementsthe organisational structure of the European Union. It is also themain EUREKA asset to help build the ERA by initiating joint programmethrough direct actions from ministries, without focusingtoo much on the development within European Union programmes.Very important for the future of EUREKA is that the Networkneeds to demonstrate that the Eurostars Programme, asa new financing instrument of EUREKA, works successfully andis helpful for R&D-performing SMEs in Europe.Do you want to know more about EUREKA and its Eurostarsprogramme?The EUREKA website www.eureka.be provides access to a widerange of supporting information as well the project database. Informationabout the Eurostars programme including explanationhow to submit electronically the Eurostars project application is availableat the website www.eurostars-eureka.eu In your homecountry you should also contact the EUREKA National Project Coordinatorvia the website link www.eureka.be/contacts/home.doAn overview of the basic EUREKA terms as a tool for easy understandingand introduction to EUREKA cooperation can seeBox 12.Box 12Glossary of the EUREKA termsEUREKA aims is to strengthen European competitivenessby promoting cross-border, market-oriented cooperativeR&D. It enables industry and research centres from 38 membercountries and the European Commission to cooperate ina bottom-up approach to developing and exploiting innovativeproducts, technologies and services. Since 1985, substantialpublic and private funding has been deployed troughthis intergovernmental network to support leading edge R&D.EUREKA individual projects is market-oriented R&D projectlabelled by EUREKA based on its bottom-up approachand involving partners from at least two EUREKA membercountries, often SME-led.EUREKA Cluster is long-term, strategically significant industrialinitiative. It usually has a large number of participants,and aim to develop generic technologies of key importancefor European competitiveness, primarily in ICT and, more recently,in energy and biotechnology. The EUREKA Clustersplay a key role in building European competitiveness.Cluster project is project generated within EUREKA Cluster.EUREKA Umbrellas are thematic networks which focus ona specific technology area or business sector. The main goalof an Umbrella is to facilitate the generation of EUREKAprojects in its own target area.EUREKA label is acknowledgement of quality attributed toa project for fulfilling the EUREKA project criteria.EUREKA Chairmanship rotates between member countrieson a yearly basis from July to June. Its role is to implementthe programme and strategy of EUREKA, to organize andhost the MC, to organize and chair HLG, EG, NPC meetings,and to represent EUREKA externally.EUREKA Ministerial Conference (MC) is a political bodywhich decides on EUREKA guidelines and policy, endorsesnew membership, and officially announces new projects.EUREKA High Level Group (HLG) comprises representativesfrom the ministers or national agencies responsible forEUREKA in each member country. HLG takes key managementdecisions and prepares policy discussions for the MC.EUREKA National Project Coordinators (NPC) facilitatethe setting up and running of projects, evaluate proposals,provide national and international support and follow-up.EUREKA Executive Group (EG) implements HLG decision, advisesto Chairmanship country and debates central policy issues.EUREKA Advisory Committee (EAC) is advisory body ofrepresentatives from industry and science to provide a structuraldialogue between users and the EUREKA network andto give advice on the EUREKA policy and actions.EUREKA Secretariat (ESE) is a coordination office based inBrussels, which supports the EUREKA network. It managesthe EUREKA project database, central public relations andcommunication activities, helps to define EUREKA strategyand document drafting. It ensures continuity within EUREKA.EUREKA National Information Point (NIP) is a national officein European non-member country and marking alsocountry which intends to join EUREKA.EUREKA Associate country is a status awarded to non-Europeancountries wishing to participate in the EUREKA framework.Eurostars is a new European Programme for research and developmentperforming small and medium sized enterprises(SMEs) funded by both the Eurostars participating countries andthe European Commission. As an action of the EUREKA networkit will support through its bottom-up approach, researchand development activities carried out by trans-national consortialed by SME co-operating with other SME, research centre,university or large company.INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývojea inovací v ČRPAVEL ŠVEJDAAsociace inovačního podnikání ČRVe dnech 2. – 5. 12. 2008 uspořádala Asociace inovačníhopodnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládežea tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborempro hospodářství, zemědělství a dopravu SenátuParlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery,pod záštitou předsedy vlády České republiky Ing. MirkaTopolánka, INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovacív ČR.1/2009ip&tt9


Součástí této mezinárodní nejdůležitější akce v oblastiinovačního podnikání v ČR byly:• 15. mezinárodní sympozium INOVACE 2008• 15. mezinárodní veletrh invencí a inovací• 13. ročník Ceny Inovace roku 2008V rámci čtyřdenního programu se uskutečnily:• 15. mezinárodní sympozium INOVACE 2008– Plenární sekce, 2. 12. 2008 (Jednací sál Senátu ParlamentuČR)• Inovační potenciál ČRVaVaI z 20 zemí, výstavníčásti se zúčastnilo 67vystavovatelů prezentujícíchtéměř 400 projektůVaVaI. Vzhledem k účastipředstavitelů Mezinárodníhocentra pro vědeckotechnickéinformace(ICSTI) budou informaceo INOVACE 2008 sdělenyodborníkům z dalšíchzemí (22 zemí na vládníúrovni, řada zemí na nevládníúrovni; Českou republiku zastupuje na nevládní úrovniv tomto Centru AIP ČR).V průběhu úvodní plenární sekce 2. 12. 2008 byla pokřtěnapublikace Vědeckotechnické parky v ČR, ředitelům 5 ze 7 nověakreditovaných VTP bylo předáno osvědčení o akreditaci v rámci9. etapy akreditace.Poprvé byla do programu INOVACE 2008 zařazena samostatnásekce Enterprise Europe Network (EEN).Po vernisáži výstavy byl pokřtěn CD ROM Technologický profilČR, verze 09.V průběhu INOVACE 2008 se uskutečnila řada jednání s tuzemskýmia zahraničními partnery, AIP ČR uzavřela dohoduo přípravě konference a jednání orgánů ICSTI ve dnech 21. –22. 5. 2009 v Praze s představiteli ICSTI, dále uzavřela dohoduo spolupráci s Běloruskou státní univerzitou a Běloruským inovačnímfondem o zabezpečení vědeckotechnické a inovačníspolupráce obou zemí.◆ Vernisáž výstavy se křtem CD ROM Technologický profilČR, verze 09 a setkání s vystavovateli a účastníky INO-VACE 2008, 2. 12. 2008– Enterprise Europe Network, 3. 12. 2008 (sál č. 206 KAV ČR)• poprvé zařazená odborná sekce, v součinnosti s Technologickýmcentrem AV ČR– Odborné sekce, 4. 12. 2008 (budova ČSVTS)• Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce• Kulatý stůl „Příprava odborníků pro oblast inovačníhopodnikání“ (projekt ČR/RF)◆ Setkání se zahraničními účastníky INOVACE• 15. mezinárodní veletrh invencí a inovací, 2. – 5. 12. 2008(přízemí; 1. – 4. patro budovy ČSVTS)– Výstavní sekce, formy prezentace• 13. ročník Ceny Inovace roku 2008 (vyhlášení výsledkův Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR)Hodnocení INOVACE 2008Jednotlivých částí sympoziálního a výstavního programu a navazujícíchsetkáních se zúčastnilo 494 osob, výstavu navštívilo individuálněcca 1200 osob. Byly prezentovány zkušenosti projektů– ankety výstavní části se zúčastnilo 16 návštěvníků, z toho 2anketní lístky byly neplatné:• nejvíce hlasů získal poster „Výzkumný ústav rostlinné výrobyAV ČR, v.v.i.“• vylosovaným účastníkem je Karel Král (Fyzikální ústav AVČR, v.v.i.)Podrobné informace o průběhu jednotlivých dnů sympoziálníhoprogramu, o výstavní části a o výsledcích 13. ročníku o CenuInovace roku jsou umístěny na www.aipcr.cz.10 ip&tt 1/2009


V rámci 13. ročníkusoutěže o Cenu Inovaceroku 2008 bylo hodnoceno12 přihlášek, z nichž 10inovačních produktů získaloocenění. Předáníocenění v rámci soutěžeo Cenu Inovace roku 2008se uskutečnilo v rámci Inovačníhofóra.Orgány AIP ČR nasvém jednání 5. 12. 2008 ocenily přípravu a průběh INOVACE2008 a potvrdily přípravu INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývojea inovací v ČR ve dnech 1. – 4. 12. 2009.Závěry:– uspořádat 16. ročník mezinárodního sympozia s výstavou IN-OVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Prazea dalších místech ČR v termínu 1. – 4. 12. 2009 pod záštitoupředsedy vlády ČR a předsedy Rady pro výzkum a vývoj MirkaTopolánka• do sympoziálního programu zařadit sekci EEN a setkání inovačníchfirem v rámci Inovačního fóra, na kterém předat oceněnív rámci 14. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2009;připravit setkání s partnery ze SRN, Ruské federace a dalšíchzemí.• nomenklaturu výstavní části doplnit o významné inovační počiny,klastry, platformy a o prezentaci vybraných projektův rámci ekonomické diplomacie• v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2009 zaměřit pozornostna výsledky projektů v rámci tuzemských a mezinárodníchprogramů průmyslového VaVaI, zejména IMPULSa EUREKA.Fotogalerie i závěry jednotlivých dnů jsou umístěny nawww.aipcr.czASOCIACE INOVAâNÍHO PODNIKÁNÍ âROrgány 5. 12. 2008Společné jednání 57. vedení a 22. zasedáníAIP ČR se tradičně uskutečnilo nazávěr INOVACE 2008, Týdne výzkumu,vývoje a inovací v ČR.Před jednáním orgánů AIP ČR se uskutečnilopředávání Cen Inovace roku 2008.Předání se zúčastnilo 54 účastníků – zástupcivšech 10 oceněných inovačníchproduktů v soutěži Cena Inovace roku2008, členové orgánů AIP ČR, novinářia další hosté.Inovační fórum s předáváním Cen Inovaceroku 2008 zahájil senátor Jiří Nedoma,člen Výboru pro hospodářství, zemědělstvía dopravu.Prezentaci inovačních produktů přihlášenýchdo soutěže moderoval Pavel Švejda,generální sekretář AIP ČR, předsedaKomise Inovace roku. V úvodu uvedl charakteristikuCeny Inovace roku, kritériasoutěže, její hodnocení ve čtyřech úrovnícha představil přítomné členy předsednictvatohoto shromáždění – Miroslavu Kopicovou,1. místopředsedkyni RVV, Karla Čadu,předsedu Úřadu průmyslového vlastnictví.Po zahájení prezentovali účastníci svojeúspěšné inovační produkty v pořadí, vekterém byly zasílány do soutěže. Prezentoványbyly rovněž dva inovační produkty,které nesplnily kritéria soutěže.Deset ocenění v rámci Ceny Inovaceroku 2008 předal z pověření místopředsedkyněRady pro výzkum a vývoj MiroslavyKopicové Karel Čada, spolu s prezidentemAIP ČR Karlem Šperlinkema členy komise Inovace roku StanislavemHolým, Asociace strojních inženýrů a IvetouNěmečkovou, AIP ČR.Charakteristika dvou udělených CenInovace roku 2008 je zveřejněna na str.30–32 tohoto časopisu, v dalších dvoučíslech ip tt budou zveřejněny inovačníprodukty umístěné na druhém a třetímmístě (čestné uznání, účast v soutěži).Druhou část programu – jednání orgánůAIP ČR – řídil prezident AIP ČR K.Šperlink. Byly přijaty tyto nejdůležitějšízávěry:– využívat „diskusní fórum Galerie inovací“,předkládat návrhy, náměty, doporučenía připomínky k inovačnímuprocesu v ČR a k mezinárodní spolupráci– AIP ČR bude i nadále plnit metodickoua koordinační funkci ve vztahům ke krajůmČR (pracovní tým AIP ČR „regiony“,odborné týmy k inovačnímu podnikánív krajích ČR – regionální inovačnístrategie; implementace; regionální inovačníinfrastruktura)– do připravované Národní politiky VaVaIzahrnout činnosti a projekty AIP ČR,realizované postupně od 23. 6. 1993– členové orgánů AIP ČR vzali na vědoinformaci P. Švejdy o přípravě dvoustrannýchjednáních 2009:• nově zařazeny údaje k hodnocení roku2008 – počet účastí na jednání orgánůAIP ČR (4), pracovních týmů (3), redakčnírady ip tt (4); příspěvky v rubricev ip tt (4); účast na akcích AIP ČR (4)– členové orgánů AIP ČR vzali na vědomíinformaci P. Švejdy o průběhu 15.mezinárodního sympozia s výstavouINOVACE 2008 (2. – 5. 12. 2008) a 13.ročníku soutěže o Cenu Inovace roku2008• závěry jednotlivých byly průběžněumísťovány na www.aipcr.cz,• připravit závěrečnou zprávu INOVACE2008, zaslat ji M. Topolánkovi, V. Růžičkovia umístit ji na– vyhodnotit Anketu výstavní části INO-VACE 2008 a výsledky umístit nawww.aipcr.cz• předat vylosovaným „ocenění“ na 58.vedení AIP ČR– členové orgánů AIP ČR vzali na vědomíinformaci P. Švejdy o přípravě 16. ročníkuINOVACE 2009 (1. – 4. 12. 2009)• součástí sympoziálního programu budesamostatná sekce „Enterprise EuropeNetwork ČR“• výstavní část se uskuteční v budověČSVTS1/2009ip&tt11


• potvrzena kritéria 14. ročníku soutěžeo Cenu Inovace roku 2009; předáníocenění se uskuteční 4. 12. 2009v rámci Inovačního fóra• byla vydána písemná informace INO-VACE 2009 (česky -3000, anglicky-1500 výtisků); informace předánaúčastníkům INOVACE 2008• zajistit přípravu INOVACE 2009 v uvedenýchtermínech v programovém a organizačnímvýboru INOVACE• umístit informaci o INOVACE 2009 nawww.aipcr.cz– předložit na 58. vedení AIP ČR informacio účasti svých organizací na INO-VACE 2009 (sympozium, výstavní část,Cena Inovace roku 2009)– členové orgánů AIP ČR vzali na vědomíinformaci K. Šperlinka o vypuštění veletrhuMATERIALICA 2009, Mnichov z kalendářeakcí AIP ČR (AIP ČR se zúčastníosmi akcí uvedených na www.aipcr.cz)– nahlásit účast svých organizací na veletrzích,výstavách a konferencích v tuzemskua zahraničí, na kterých budepotřebná účast AIP ČR (potvrdit nadvoustranných jednáních)– členové orgánů AIP ČR vzali na vědomíaktuální informace:• závěr česko-ruského projektu „Přípravaodborníků pro oblast inovačního podnikání“(součást sympoziální části INO-VACE 2008 dne 4. 12. 2008) (J. Dvořák)• příprava vyhlášení soutěže Inovační firmaZlínského kraje, kde AIP ČR budeplnit funkce partnera (P. Švejda)• připravit pověření AIP ČR zástupcůmAIP ČR v krajích (J. Lakomý); budeupřesněno na jednání ČARA (V. Gašpar)• novela zákona 130/2002 Sb. (nově definoványinovace) (P. Švejda)• příprava Technologické agentury (K.Šperlink)– přítomným předány odznaky s logemAIP ČR (P. Švejda)– P. Švejda poděkoval jmenovitě všempracovníkům AIP ČR za přípravu, průběha hodnocení INOVACE 2008Dvoustranná jednání 2009program:1.Kontrola plnění závěrů dvoustrannýchjednání v roce 20082.Hlavní úkoly a kalendář AIP ČR na rok20093.Společné projekty4.Cena za služby AIP ČR v roce 2009a členský příspěvek na rok 20095.Delegování zástupců do orgánů AIPČR, redakční rady ip&tt a pracovníchtýmů AIP ČR6.Různé– do data uzávěrky tohoto čísla se uskutečniladvoustranná jednání s těmito 15subjekty: SVTP ČR, ČSNMT, ČSSI,RVS ČR, AVO, A.S.I., ZČU, VŠCHT,ZČU, ČC IET, ČKVŘ, ČSVZ, TUL, APP,AZVK;– je připraveno jednání s VUT;– zbývají uskutečnit jednání s 10 členy:SPTT, FS ČVUT, FSv ČVUT, AMAVET,VŠE, UK, VŠB-TU, ČAOE, ČSJ, ČARA;– se zahraničními členy AIP ČR se dvoustrannájednání nekonají; program spolupráceje upřesňován v rámci plánovanýchmezinárodních akcí.Oponentury projektů KONTAKT,INGO a EUREKA 2008Oponentní jednání k níže uvedenýmprojektům AIP ČR se uskutečnilo v pátek23. ledna 2009 v zasedací místnosti č.336, Novotného lávka 5, Praha 1.V dopolední části byly hodnocenyvýsledky těchto projektů:• ME 08113 – Podpora účasti českýchvýzkumných a vývojových pracovníkůorganizací ze všech oblastí VaVaI v aktivitáchmezinárodní bilaterální spolupráce(průběžná zpráva)• ME 950 – Technologický profil ČR (průběžnázpráva)• LA 337 – INGO AIP ČR (průběžnázpráva)Řešitel těchto projektů P. Švejda podal informacio dosažených výsledcích, informovalo provedeném auditu jednotlivých projektůa auditu AIP ČR. Oponentní rada,které předsedal P. Křenek, konstatovala, žebyly splněny cíle řešených projektů v rozsa-hu stanoveném smlouvami na rok 2008. Nositeliprojektů – AIP ČR – se podařilo zabezpečitúkoly, vyplývající z programu KON-TAKT se zeměmi Belgie – Vlámskéspolečenství, Francie, Maďarsko, Polsko,Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko(mobilita, public relations, posudky projektůa jednání dvoustranných komisí, součinnosts řešiteli); aktualizace databáze Technologickýprofil ČR s provozováním domovskéstránky a přípravou harmonogramu řešeníprojektu na další období; úkoly projektu IN-GO AIP ČR (součinnost s partnery – TII,EHK OSN, ICC, WIPO, European Federationof High Tech SMEs a MCVTI).Oponentní rada přijala průběh a výsledkyřešení projektů a doporučila řešeníprojektů ME 08113, ME 950 a LA 337v dalším období.V odpolední části byly hodnocenyvýsledky projektu:• OE 193 – Zabezpečení spolupráce připředsednictví ČR a podpoře programuEUREKA v České republice (závěrečnázpráva)Řešitel projektu K. Šperlink podal informacio dosažených výsledcích, informovalo provedeném auditu projektu a audituAIP ČR. Oponentní rada za řízenípředsedy J. Martince konstatovala, že bylysplněny cíle projektu v rozsahu stanovenémsmlouvou na rok 2008, např. činnostS. Halady v Bruselu, prezentacevybraných projektů E! na zahraničnícha tuzemských výstavách a konferencích,ocenění dalších prezentací programu E!i mimo plánované akce, funkčnost Radyprogramu E! pod vedením prof. Václavíkaa provádění včasných a kvalitních zápisůz plánovaných i mimořádných porad.Oponentní rada ocenila výsledky ukončenéhoprojektu a doporučila jeho pokračovánív dalším období. Řešitel projektuK. Šperlink informoval o tom, že návrhprojektu EUREKA – OE 09005 na období2009 – 2011 byl přijat; v tomto obdobíjsou upřesňovány projektové činnosti narok 2009.P. Š.Výroční zpráva Laboratoře ASCOCza rok 2008Předkládaná zpráva shrnuje tématikuzpracovávanou v Laboratoři pokročilé výpočetnítechniky ASCOC a výsledky, kterýchbylo dosaženo.Charakteristika laboratořeLaboratoř pokročilých vědeckých výpočtů(Advanced Scientific Computing Center– ASCOC) umístěná ve Fyzikálnímústavu AV ČR je provozována jako společnépracoviště FZÚ AV ČR, v.v.i. a Asociaceinovačního podnikání ČR.Hlavní výpočetním prostředkem Laboratořejsou dva klastry dvouprocesorovýchpracovních stanic doplněné dedikovanýmvýkonným výpočetním klastremDavid Fyzikálního ústavu AV ČR. Všechnypočítače jsou vzájemně propojenyv lokální počítačové síti umožňující vzdálenýpřístup.V Laboratoři pokročilých vědeckých výpočtůje nyní registrováno 17 uživatelů,z nichž 8 provádí rozsáhlé vědeckotechnickévýpočty pro projekty základního výzkumupodporované Grantovou agenturouČR a Grantovou agenturou AV ČR,resp. granty MŠMK. V uplynulém rocepracovali v Laboratoři celkem 2 studentina své doktorské disertaci a jeden na svédiplomní práci.Problémy zpracovávané v LaboratořiASCOC v roce 2008• Studium atomárních procesů při růstukovových nanostruktur na površíchSi(100),M. Kotrla, FZÚ AV ČR.• Nelokální dynamické fluktuace v kovecha slitinách kovů,V. Janiš, P. Augustinský, FZÚ AV ČRa MFF UK.• Mikroskopická teorie spinových skel,V. Janiš, A. Klíč, FZÚ AV ČR a MFF UK.• Procesy energetické přeměny v sestaváchněkolika molekul daleko od rovnováhy,F. Slanina, FZÚ AV ČR.• Teorie elektronové struktury netradičníchmagnetických supravodičů,A. Shick, FZÚ AV ČR.12 ip&tt 1/2009


• Elektronová struktura semimagnetickýchpolovodičů,J. Mašek, F. Máca, FZÚ AV ČR.• Elektronové korelace a vlastnosti pevnýchlátek,V. Drchal, J. Kudrnovský, FZÚ AV ČR.• Fyzikální vlastnosti materiálů pro nanoelektroniku,J. Kudrnovský, I. Turek, FZÚ AV ČRa MFF UK.• Elektronový transport v organicko-anorganickýchnanosoučástkách,K. Král, FZÚ AV ČR.• Nerovnovážná dynamika silných korelacív itinerantních elektronových systémech,A. Kalvová, B. Velický, FZÚ AV ČRa MFF UK.Práce vypracované v Laboratořia publikované v roce 2008– V. Janiš, P. AugustinskýKondo behavior in the asymmetric Andersonmodel: Analytic approach Phys. Rev.B 77 (2008) 085106(1) – 085106(11).– V. Janiš, A. Klíč, M. RingelReplica-symmetry breaking: discrete andcontinuous schemes in the Sherrington-Kirkpatrick modelJ. Phys. A-Math. Gen. 41 (2008)324004(1) – 324004(14).– K. KrálElectronic spectral densities in quantumdotsMat. Sci. Eng. B 147 (2008) 267 – 270.– K. Král, C.-Y. LinPhonon excess heating in electronic relaxationtheory in quantum dotsInt. J. Mod. Phys. B 22 (2008) 3439 – 3460.– F. Máca, J. Kudrnovský, V. Drchal, andG. BouzerarMagnetism without magnetic impurities inoxides ZrO 2and TiO 2Philos. Mag. 88 (2008) 2755 – 2764.– C. Maes and K. NetočnýCanonical structure of dynamical fluctuationsin mesoscopic nonequilibrium steadystatesEurophys. Lett. 82 (2008) 30003(1) –30003(6).– C. Maes, K. Netočný, and B. WynantsSteady state statistics of driven diffusionsPhysica A 387 (2008) 2675 – 2689.– A. B. Shick, A. I. LichtensteinOrbital moment of a single Co atom ona Pt(111) surface – a view from correlatedband theoryJ. Phys.-Condens. Mat. 20 (2008) 015002– 015007.– A. B. Shick, F. Máca, M. Ondráček, O.Mryasov, and T. JungwirthLarge magnetic anisotropy and tunnelinganisotropic magnetoresistance in bi-metalliclayered nanostructures: Case studyof Mn/W(001)Phys. Rev. B 78 (2008) 054413-1 –054413-6.– F. SlaninaCritical comparison of several order-bookmodels for stock-market fluctuationsEur. Phys. J. B 61 (2008) 225 – 240.– F. Slanina, K. Sznajd-Weron, P. PrzybylaSome new results on one-dimensionaloutflow dynamicsEurophys. Lett. 82 (2008) 18006 – 18006.– I. Turek, V. Drchal, J. KudrnovskýRelativistic LMTO method for systems oflight elementsPhilos. Mag. 88 (2008) 2787 – 2798.– B. Velický, A. Kalvová, V. ŠpičkaWard Identity for Non-Equilibrium FermiSystemsPhys. Rev. B 77 (2008) 041201(1) –041201(4).VýhledV roce 2009 plánujeme nákup 1-2 víceprocesorovýchserverů k posílení výpočetníhovýkonu Laboratoře, bude nutnáúdržba a opravy stávající techniky a nákupdoplňků stávajícího zařízení, službya drobné práce v rámci smluv (opravya konfigurace výpočetní techniky).Výpočetní prostředky Laboratoře budoudál využívány výhradně ve vědeckovýzkumnéoblasti, úzké propojení s teoretickým oddělenímFyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.a studenty MFF UK je i nadále prioritní.Zpráva byla projednána a schválena RadouLaboratoře ASCOC dne 2. února 2009.RNDr. František Máca, CSc.vedoucí Laboratoře ASCOCSPOLEâNOST VùDECKOTECHNICK¯CH PARKÒ âRVýbor 9. 12. 2008Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.V jeho průběhu byly projednány všechnyplánované úkoly a schváleny tyto nejdůležitějšízávěry:– zaslat informace o činnosti v regionechJ. Lakomému, který je umístí nawww.svtp.cz;– členové výboru vzali na vědomí informaciP. Švejdy o účasti SVTP ČR na IN-OVACE 2008, Týden výzkumu, vývojea inovací v ČR– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaceP. Švejdy, vedoucího autorskéhokolektivu, o vydání publikace VTP v ČR(informace o publikaci je umístěnav rubrice Literatura, str. 32)– poznatky z činnosti v regionech i nadálepředávat J. Lakomému k umístění nawww.svtp.cz– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomíinformaci P. Švejdy, M. Dittricha,J. Herinka a D. Sobieské o přípravě novýchprojektů SVTP ČR– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomítyto informaci P. Švejdy o mezinárodníspolupráci SVTP ČR v roce 2008– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomíinformaci P. Švejdy o přípravěXIX. VH SVTP ČR 11. 2. 2009:– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informacio semináři „Podnikové inkubace“,konaném 8. 12. 2008 v TIC ČKD, pořádanémTC AV ČR a SVTP ČR– zajisti účast SVTP ČR na veletrhu Z-2009,Lipsko, 24. – 27. 2. 2009 (součinnost seSČMVD)Oponentura projektu 2008Oponentní rada 23. ledna 2009 přijalavýsledky řešení projektu LA 336, předloženéřešitelem projektu P. Švejdou s tím,že průběh a řešení projektu odpovídajícílům projektu stanoveným v jeho zadánípro rok 2008, tj. spolupráce s partneryna multilaterální úrovni (IASP, SPICE,EBN), elektronické propojení SVTP ČRse zahraničními partnery a bilaterálníúrovni (součinnost s asociacemi VTP veV. Británii, SRN, Francii, ČLR, Rakousku,Slovensku, Ruské federaci, Polsku,Itálii, Švýcarsku a zemích Indočíny)a účast na vybraných jednáních a workshopech,cíle public relations v uvedenýchoblastech včetně zajištění financováníprojektu a potřebných kontrolníchzpráv. Na řešení projektu se podíleli členovévýboru SVTP ČR, průběžné informaceprojednával výbor SVTP ČR v průběhuroku 2008, byly předloženy takémezinárodní poradě ředitelů VTP ve Zlíně5. – 6. 6. 2008.Oponentní rada konstatovala, že bylysplněny cíle projektu v roce 2008 v rozsahustanoveném smlouvou. Podařilo sezajistit povinnosti vyplývající ze členstvíSVTP ČR v IASP a SPICE, součinnostSVTP ČR s partnery, jednotlivé aktivityv rámci PR zaměřené na partnery SVTPČR v uvedených zemích, prezentace výsledkůna vybraných veletrzích a výstavách,informací pro sdělovací prostředky.Na spolupráci SVTP ČRs Asociacemi VTP v partnerských zemíchnavazuje spolupráce mezi jednotlivýmiVTP, spolupráce inovačních firemumístěných v těchto VTP. K plnění těchtoúkolů je využívána domovská stránkawww.svtp.cz.XIX. valná hromadaVe středu 11. února 2009 se uskutečnilav Praze další valná hromada SVTP ČR.Zúčastnilo se jí 15 zástupců členů právnickýchosob, 7 fyzických osob a dalšíhosté.V dopolední veřejné části, které se zúčastnilo39 osob, byla pozornost věnovánaNárodní síti VTP v ČR, 9. etapě akreditaceVTP vč. předání diplomu akreditovanému1/2009ip&tt13


VTP (VTP a CTT při UTB Zlín), mezinárodníspolupráci SVTP ČR, jednotlivýchVTP a inovačních firem v nich umístěných,výsledkům programu PROSPERI-TA I a probíhajícímu programu PROSPE-RITA II (s vystoupením P. Poráka, MPOa P. Koláře, CzechInvest). Na četné dotazyúčastníků týkajících se podmínek programuPROSPERITA II odpovídali P. Poráka P. Kolář.Odpoledne se uskutečnila XIX. valnáhromada SVTP ČR. Prezident P. Švejdapředložil zprávu o činnosti, zprávu o hospodařenía zprávu revizní komise za rok2008. VH schválila tyto materiály a projednalahlavní úkoly a návrh rozpočtu narok 2009 a schválila usnesení.V rámci uskutečněné diskuze předložiličlenové SVTP ČR a hosté valné hromadyinformace, hodnocení a dotazy, týkajícíse postavení společnosti, přípravyprojektů VTP, programu PROSPERITA II,možnosti umístění českých inovačních firemv zahraničních VTP, public relationstéto oblasti.Schválené základní dokumenty:• Hlavní úkoly SVTP ČR na rok 2009• Kalendář akcí na rok 2009• Usnesení XIX. VH SVTP ČRjsou umístěny na www.svtp.czP. Š.ASOCIACE V¯ZKUMN¯CH ORGANIZACÍZe životaNejvětší objem prací byl v období odposlední zveřejněné informace v této rubricevěnován:– ročnímu ukončování projektů a s tímspojenými oponentními řízeními (Asociacevýzkumných organizací je příjemcemči spolupříjemcem několika projektůvýzkumu a vývoje podporovanýchz veřejných prostředků)– účetní závěrce za rok 2008.Přehled vybraných aktivit AVO– Úspěšně proběhlo průběžné oponentnířízení největšího projektu AVO „Oborovákontaktní organizace aplikovanéhoVaV pro přípravu českých subjektůk mezinárodní spolupráci (r.2006 – 2010)“. Oponentní rada konstatovalasplnění všech stanovenýchcílů projektu v roce 2008, zvýšený zájemo služby Oborové kontaktní organizaceAVO (OKO AVO) a vysokou odbornouúroveň těchto služeb. AVOposkytovala v rámci projektu poradenskoua expertní činnost předevšímv oblasti ekonomické části řešení a vyúčtováníprojektů výzkumu a vývojea v oblasti legislativy výzkumu a vývoje.Veřejně přístupná „Databáze organizacíaplikovaného výzkumu a vývoje“byla průběžně aktualizována a rozšiřována.Byla též použita k několika výběrůmdat podle potřeb a stanovenýchkritérií spolupracujících organizací.– Oponenturou bylo úspěšně ukončenořešení projektu NPV II „Výzkum a verifikaceúčinnosti moderních metodprezentace a popularizace výsledkůVaV“. Byla zpracována Souhrnná studiek řešení projektu, která kromě jinéhoobsahuje jako jeden z výsledků řešeníprojektu – metodiku přípravyvideoprezentace, která bude ve smyslusmlouvy o budoucím využití výsledkůnabízena zájemcům a v souladu sesmlouvou o řešení projektu podnikatelskýmsubjektům, zabývajícím se výzkumema vývojem.– S kladnými závěry hodnocení se uskutečnilotaké průběžné oponentní řízeníprojektu Inženýrské akademie ČR„Konzultační středisko pro podporuvyužití poznatků výzkumu v mezinárodníspolupráci a inovacích.“. Cílemprojektu je vytvoření a provoz konzultačníhostřediska pro podporusystematického a efektivního zhodnocenípoznatků základního a aplikovanéhovýzkumu v další mezinárodní výzkumnéspolupráci a inovacích. AVOse účastní na řešení tohoto projektuspolu se Svazem průmyslu a dopravyČR jako spolupříjemce. Ve srovnánís r. 2007, kdy se nepodařilo zajistit dostatečnéprostředky pro řešení projektu,se v r. 2008 rozvinula spolupráceopět do původní šíře. AVO se předevšímpodílela na zahájení pravidelnéčinnosti Konzultačního střediska a naposkytování odborné podpory pro veřejnost.Její odborníci hledali vazby navnější subjekty, šířili informace a propagovaliprojekt mezi odbornou veřejností,posuzovali a zpracovávali poptávkya dotazy klientů.– Úspěšné bylo rovněž průběžné oponentnířízení nového projektu „Technologickýprofil ČR“ (projekt Asociaceinovačního podnikání ČR v rámciprogramu Kontakt MŠMT), který navazujena obdobný projekt z minulých let.AVO spolupracuje jako garant jednéčásti projektu.– AVO účetně uzavřela své hospodařeníza r. 2008 s kladným výsledkem.Asociace byla celý rok plátcem DPHa účtovala v podvojném účetnictví.S potěšením lze konstatovat, že neplněnízákladní povinnosti člena AVO –úhrada služeb Asociace – se stalo výjimečnýmjevem. AVO také vypořádalaposkytnuté dotace se státním rozpočtem.– Hlavní běžnou činností AVO jako obvyklebyla poradenská činnost týkajícíse stávajících projektů výzkumu a vývojea při vyhlašování dalších programůpodpory výzkumu a vývoje. Na různýchakcích AVO informovala o možnostechzískání podpory pro výzkumné a inovačníprojekty. V současné době se velmizvýšil zájem o tyto informace. Souvisíto i s tím, že se objevily reálné možnostidalších zdrojů financování výzkumnýcha inovačních aktivit firem(vyhlášení programů financovaných zestrukturálních fondů EU) a firmy začínajíztrácet orientaci v široké škále příležitostí.– Jedním z dosti frekventovaných dotazůbyla definice „výzkumné organizace“(VO), kde se jedná předevšímo přesné vymezení „ekonomické (hospodářské)činnosti“ tak, aby daný subjektsplňoval uvedenou definici. Přesřadu jednání, seminářů a vyjádřenírůzných úřadů není tato otázka stálezcela jasná, především pak z hlediskakonkrétní aplikace u českých podnikatelskýchsubjektů, které čerpaly dosudinstitucionální financování díky plněnípodmínek §28 zák. č. 130/2002 Sb.AVO se proto v r. 2009 pokusí iniciovatve spolupráci s RVV, MF a ÚOHS aktivitu,která by vedla k vyřešení tohotoproblému.– Další řada dotazů byla zaměřena nadopady „Rámce Společenství prostátní podporu VaVaI“ na výši možnémíry podpory pro nové projekty výzkumua vývoje. Jednalo se předevšímo aplikaci nových příplatků („bonusů“)k možně maximální míře veřejné podporypro různé druhy výzkumu a vývoje,a to nejen v r. 2009 podle novelizacenařízení vlády č. 461/2002 Sb.nařízením vlády č.88/2008 Sb., alei v dalších letech po přijetí novely zák.č. 130/2002 Sb. Často byla diskutovánai otázka možnosti 100% míry veřejnépodpory pro VO bez ohledu na typvýzkumu a vývoje.– Aktuální dotazy směřovaly také k nověvyhlášenému programu TIP (poskytovatelMPO) a k informacím z kontrolprovedených MPO u příjemců podpory.– Odborníci AVO se účastní přípravy a realizaceprogramů OP VaVpI a OP VK.V případě programu OP VK se všakAVO domnívá, že omezení plynoucíz toho, že výzva dovoluje jako možnépříjemce (příp. partnery) pouze „výzkumnéorganizace“, je velmi nešťastné14 ip&tt 1/2009


a v tomto smyslu se obrátila i na náměstkaMŠMT Ing. Jana Vitulu.– V rámci řešení projektu OKO AVOuspořádala Asociace jako každoročněřadu seminářů o možnostech a problémechfinancování výzkumu a vývoje,které byly věnovány kromě obecnýchinformací i vybraným aktuálním tématům,především pak novému zaměřeníčásti strukturálních fondů EU na podporuvýzkumu, vývoje a inovací a dálevyužívání ustanovení §34 odst. 4 a 5zákona č. 586 / 1992 Sb., o daníchz příjmů, ve znění pozdějších změna doplňků. Semináře byly organizoványjak přímo na pracovištích firem, kteréo ně projevily zájem (AVO nabízí tutoslužbu stále zdarma), tak formouspecializovaných seminářů. Velmi úspěšnébyly také semináře pořádanév rámci projektů NICER a CZELOTechnologickým centrem AV ČR a AVO„Porovnání finančních pravidel v programechvýzkumu a vývoje“ (Praha 21.11. 2008; Brno 26. 11. 2008), seminář„Velké podniky v projektech mezinárodnívýzkumné a vývojové spolupráce“(Siemens Industrial Turbomachinery,s.r.o., Brno 2.12.2008) a seminář„Ekonomické aspekty managementuduševního vlastnictví“ (Praha, 24. 11.2008).– V rámci řešení projektu OKO AVO seAsociace účastnila výstavy a sympoziaINOVACE 2008 „Týden výzkumu, vývojea inovací v ČR“, pořádaném vednech 2.–5. 12. 2008 v Praze Asociacíinovačního podnikání ČR.– AVO připravuje na první polovinu roku2009 každoročně pořádanou odbornoukonferenci s mezinárodní účastí „Kotle,energetická zařízení a kogenerace2009“ (16.–18. 3. 2009 Brno).– Pokračovala úzká spolupráce s Radoupro výzkum a vývoj zajišťovaná předevšímprostřednictvím jejích členů – zástupcůAVO, a to jak přímo v Radě, takv jejích odborných komisích. Hlavní náplníčinnosti je nyní realizace Reformysystému výzkumu, vývoje a inovací v ČRa novelizace zákona č. 130/2002 Sb.– Zástupci AVO se začali aktivně podíletna vzniku „Technologické agentury“,která nahradí v budoucnu řadu poskytovatelůdotací pro výzkum a vývoj a inovace.– Experti AVO připomínkovali pracovníverzi Národní politiky výzkumu, vývojea inovací ČR na léta 2009–2015.– Zástupci AVO se jako supervizoři projektůúčastnili celé řady průběžnýcha závěrečných oponentních řízeníprojektů programu EUREKA a jakooponenti a členové oponentních radoponentur programu EUPRO a dalšíchprogramů. Nezanedbatelná byla jejichaktivní činnost v komisích jednotlivýchprogramů podpory výzkumu a vývojena MŠMT, MPO, MO, AV ČR a u dalšíchposkytovatelů.– AVO dále spolupracuje na přípravě„Středočeského centra rostlinnýchbiotechnologií“, které by mělo vzniknouts pomocí programu Aktivity provýzkumné organizace VaVpI. V rámcičinnosti centra byla založena „Českátechnologická platforma rostlinných biotechnologií“.– AVO se také účastnila práce v AKTOP– Asociace institucí a odborníků transferuznalostí, o.s.– Byla dokončena další etapa aktualizaceanglické verze katalogu českýchsubjektů aplikovaného výzkumua vývoje. Reprezentační katalogv barevné „papírové“ formě je poskytovánpředevším zahraničním účastníkůmmezinárodních akcí.– Sekretariát AVO rozesílal průběžněčlenům Asociace aktuální zprávy z oblastivýzkumu, vývoje a inovací, upozorněnína termíny vyhlašovaných veřejnýchsoutěží na programy výzkumua vývoje včetně informací k vyplňovánípříslušných žádostí a následně o průběhuhodnocení podaných projektů,odpovědi na nejčastější dotazy z oblastivýzkumu a vývoje, pozvánky nazajímavé semináře a konference, aktuálníinformace z EU (od CEBRE), upozorněnína nové legislativní dokumentya další informace. Průběžně byly aktualizoványwebové stránky AVO.Zasedání předsednictva AVOPředsednictvo Asociace zasedalo 5. 11.2008 ve SVUM Praha.Kromě již výše uvedených témat projednalo:– přijetí několika nových členů AVO– změnu stanov AVO (nutné připojenízkratky právní formy k názvu)– změny ve složení RVV– soutěž Manažer roku– účast na veletrhu v Melbourne, kterábude podpořena z MPO– činnost společnosti Aktivity pro výzkumnéorganizace, o.p.s.Kontakt:Asociace výzkumných organizací,Novodvorská 994, 142 21 Praha 4tel/fax: 241 493 138, tel. 239 041 998,e-mail: avo@avo.cz,www: http://www.avo.czâESK¯ SVAZ VYNÁLEZCÒ A ZLEP·OVATELÒÚčast na mezinárodníchvýstavách vynálezcůČSVZ je členem nadnárodní organizaceIFIA (International Federation of InventorsęAssociations), která sdružujenárodní svazy vynálezců z 89 zemí světa,se sídlem v Ženevě a má přímé napojenína WIPO (World Intellectual Property Organization)– světovou organizaci duševníhovlastnictví, sídlící také v Ženevě. Dlepodmínek členství v IFIA může za jednuzemi zastupovat vynálezce pouze 1 organizacez dané země, takže ČSVZ zprostředkovávájako jediný svaz toto spojeníza ČR a je také podle této aktivity z IFIAhodnoceno. IFIA pořádá pravidelně ročněpro národní svazy několik zahraničníchvýstav, které finančně podporuje, kdemohou vynálezci nebo firmy vystavovatpostery nebo i funkční modely. ČSVZ natyto výstavy zprostředkuje pro členy i nečlenysvazu možnost vystavování. Pokudjsou vynálezy kvalitní, mohou uspět v mezinárodníkonkurenci a získat určité ocenění,které jim může pomoci v realizacia uplatnění na trhu na celém světě.Jak bylo publikováno v č. 4/2008 tohotočasopisu a Zpravodaje č.3/2008ČSVTS, získal ČSVZ pro velmi kvalitnívynálezy několik medailí na mezinárodníchvýstavách v Suzhou (Čína) a Norimberkuna podzim loňského roku (viz i webwww.csvz.cz).V letošním roce budou podporovanénásledující veletrhy a výstavy:– Mezinárodní výstava vynálezkyň (žen)v Soulu ve dnech 1.–5. května;– ITEX se zaměřením na evropský rokkreativity a inovací mimo Evropu v KualaLumpur ve dnech 15–17.května;– IWIS se zaměřením na evropský rokkreativity a inovací a na studenty veVaršavě ve dnech 2.–4. června;– Al-Basel mezinárodní veletrh vynálezův Damašku ve dnech 15.–20. července;– Šampionát vynálezců v Sangeorgiu(Rumunsko) ve dnech 4.–6. září;– Mezinárodní veletrh vynálezů, pracíkrásného a užitého umění, výstavaprací studentů v Budapesti ve dnech9.–13. září se zaměřením na evropskýrok kreativity a inovací;– ARCA mezinárodní veletrh vynálezův Záhřebu ve dnech 16.–20. září se zaměřenímna evropský rok kreativitya inovací;– IENA se zaměřením na evropský rokkreativity a inovací v Norimberku vednech 5. – 8. listopadu;– Soulský mezinárodní veletrh vynálezův Soulu ve dnech 3. – 9. prosince 2009.Podpora spočívá ve slevě na výstavnístánek a u vzdálenějších destinací i naubytování jednoho reprezentanta výpravyvystavovatelů z jedné země, vedoucíhoa člena IFIA.Bližší podmínky budou uvedeny nawww.csvz.cz. Texty na exponátech a vyplňovanépřihlášky do soutěže o cenymusí být v angličtině. Žádosti o vystavováníje nutné podávat nejlépe více než 2měsíce před termínem výstavy.Pokud nebude přítomen žádný reprezentantvystavovatelské země, lze vespolečném stánku IFIA členů vystavit 1–2panely z jedné země, které musí být ČS-VZ zaslány elektronicky v .jpg nebo .pdfprogramu s dobrou rozlišovací schopností,aby mohly být pracovníky IFIA vytištěnyve formátu max. A0 a ve výstavnímstánku IFIA na dané výstavě vystaveny.Tyto exponáty nezískávají ceny, mohoubýt však pro vynálezce nebo výrobce obchodněpřínosné.Ing. Pavel Dlouhý, EUR Ing.předseda ČSVZ1/2009ip&tt15


TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCIVýzkumné centrum „Pokročilésanační technologie a procesy“Vývoj nových technologií pro zlepšenístavu životního prostředí, studiumvlivu skládek průmyslových odpadůna kontaminaci podzemních voda konečně i bezpečné ukládání vyhořeléhoradioaktivního paliva si kladeza cíl pětiletý projekt výzkumné centrumPokročilé sanační technologiea procesy (ARTEC). Jeho realizaci zahájilaTechnická univerzita v Liberci(TUL) v roce 2005 v rámci Národníhoprogramu výzkumu Ministerstva školstvímládeže a tělovýchovy. Centrumpracuje ve čtyřech sekcích: Horninovéprostředí, Speciální technologie, Modelovánía Informatika. Roční rozpočetprojektu ARTEC činí 34 milionu korun.Liberecká univerzita získala státní dotacive výši 29 milionů korun na každýrok řešení. Zhruba 3,5 milionu korun siopatřuje sama z neveřejných zdrojů.Zakládajícími členy jsou kromě libereckéuniverzity také akciová společnostAquatest a Česká geologická služba.Dalšími příjemci dotace jsou Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Výzkumnýústav anorganické chemie, a. s. a Ústavinformatiky Akademie věd ČR. Velkou výhodoupři plánování úkolů je propojení výzkumnéčinnosti uvedených institucí.Dosavadní činnost lze podle vedoucíhocentra ARTEC Jiřího Maryšky z libereckéuniverzity hodnotit kladně, zejména přiuplatnění výsledků výzkumu, kde je významnýmpartnerem Správa úložišť radioaktivníchodpadů (SÚRAO). Úspěšně bylnapříklad ukončen úkol studia procesů tzv.blízkého pole hlubinného úložiště vyhořeléhojaderného paliva, jehož koordinátorembyl Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.Technická univerzita v Liberci má významnépostavení při vývoji a aplikaci nástrojůpro numerické simulace, tj. dlouhodobýchprognóz chování látek pomocí specializovanéhosoftwaru na počítači. „Je nutné odhadnouttermohydromechanické a chemicképrocesy, které se vzájemně ovlivňují.Uložený materiál bude vydávat teplo. Protostudujeme podmínky, za kterých teplota nepřesáhnemez, která by mohla vést k poškozenímateriálu a snížení jeho izolačníschopnosti. Kontejner s nebezpečným odpademse obloží cihlami z vylisovanéhospeciálního jílu – bentonitu, který je vhodnýpředevším díky jeho bobtnací schopnostipři hydrataci a díky sorpční schopnosti proradionuklidy.“ řekl jeden řešitelů Milan Hokr.Dodal, že zkušenosti z této spolupráceCentrum ARTEC využilo i na mezinárodníúrovni, v běžícím projektu „Task ForceEBS“. Ten se zaměřuje na vzájemné porovnánívýsledků počítačových simulacía laboratorních experimentů a na vzájemnéovlivnění hydratace a bobtnání bentonitua šíření tepla. Výzkum a vývoj softwarovýchnástrojů je jedním z hlavních cílů výzkumnéhocentra ARTEC. Do modelů jsou postupněintegrovány moduly pro simulaci vlivůfyzikálních a chemických procesů,duální porozity a je studován jejich významna zpomalení migrace kontaminantů v horninovémprostředí, tak zvaných vzdálenýchpolí. V počítačových simulacích se napříkladzkoumá transport látek přes tyto bariéryaž k bodu, kde mohou způsobit znečištěníokolí. „Ve spolupráci s koordinátoremprojektu ČGS a dále ÚJV a Geotechnikoujsme studovali procesy a význam jednotlivýchgeologických formací pro stabilitu prostředí,bezpečnost horninového prostředípro únik radionuklidů do biosféry. Vzhledemk tomu, že poločas rozpadu studovanýchlátek jsou desetitisíce až statisíce let,jedná se o hodně vzdálenou budoucnost.U nás se plánuje vybudování úložiště někdypo roce 2050. Máme tedy ještě 30 let na výzkum,“uklidňuje za ARTEC hlavní řešitelkaprojektu Jiřina Královcová.Také díky kladným výsledkům v CentruARTEC může Technická univerzita v Libercizahájit účast i v další etapě podobnězaměřeného projektu DECOVALEX,který má již patnáctiletou tradici. V rámcitohoto projektu studují vědci napříkladúlohu jak mechanické namáhání hostitelskéhorniny (granit) ovlivňuje její hydraunározpouštědla TCE a PCE či polychlorovanébifenyly PCB, ale kladné výsledkybyly dosaženy i pro těžké kovy. Podstatareakce, při které se mění vlastnosti toxickýchlátek, je založena na schopnosti nanočásticželeza působit na některé látkya měnit jejich oxidační stav. Například redukovatmocenství chrómu v toxickýchlátkách ze šesti na tři. Trojvalentní chromje méně rozpustný a tím i méně pohyblivýa toxický; vysráží se a kontaminovaná vodase vyčistí. Vědci českých vysokýchškol dělají také experimenty na reakci nanoželezas dalšími kontaminanty jako jearzen, který se do přírody dostal z nedostatečnězabezpečených koželužen či přitěžbě nerostů. Ukazuje se, že po reakcis nanoželezem se snižuje jeho rozpustnostvazbou na vznikající oxidy železa.Nadějně vypadají také experimenty reakcínanočástic železa s šestimocným uranem,který nadlimitně vytéká z některýchuranových dolů a musí se zatím čistit pod-Docent Miroslav Černík a doktorandi při provádění kolonových experimentů, které jsou nutné prozískání základních informací o způsobu migrace nanočástic elementárního železa nebo kontaminantůhorninovým prostředím.lickou vodivost jako hlavního parametruurčujícího rychlost proudění vody v puklinácha tedy i transport radionuklidů v případějejich úniku z inženýrských bariér.Za velký úspěch výzkumného centraARTEC lze považovat také pilotní aplikacejednotlivých sanačních materiálů navybraných lokalitách. Studium je z velkéčásti zaměřeno na použití nanomateriálů.Hlavní roli zde hraje firma Aquatest a.s.„Pro sanaci podzemních vod se jako účinnýjeví postup, při kterém se do podzemízasákne látka schopná vyvolat reakci, přikteré se kontaminant mění na méně toxickoulátku, nebo se v podzemí stabilizujetak, aby kontaminace dále nemigrovala.To jsou metody založené naoxidačně redukčních procesech. Jakovhodná účinná látka se již osvědčilo elementárnínanoželezo,“ vysvětluje pracovníkARTECU Miroslav Černík. Těžiště experimentálnípráce je v použití této látkyna chlorované uhlovodíky, jako jsou běž-statně nákladnější technologií. Uran sepo reakci s nanoželezem vysráží jako ménětoxický čtyřmocný prvek. Nanočásticeželeza mají tendenci reagovat už se samotnýmkyslíkem ve vodě. Těmito reakcemise snižuje kyselost vody, což bymohlo pomoci například u důlních vods nízkým pH. V této části výzkumu hrajevýznamnou roli Univerzita PalackéhoOlomouc, která kromě výzkumu zajišťujepoloprovoz na výrobu nanočástic železav rámci společného projektu Akademievěd ČR. Použití nanomateriálů v sanačníchtechnologiích je také tématem dvoumezinárodních projektů 7. rámcovéhoprogramu Evropské Unie, kterých se AR-TEC účastní.Dalším z problémů řešených Technickouuniverzitou v Liberci v rámci Výzkumnéhocentra ARTEC je vývoj softwarových nástrojůpro simulaci reálných sanačních zásahů.Pro simulaci sanací je třeba zvládnoutzejména metody modelování transportu16 ip&tt 1/2009


kontaminantů a sanačních činidel složitýmgeologickým porézním prostředím s puklinamia metody modelování vzájemných chemickýcha geochemických interakcí kontaminantů,činidel a horninového prostředí.V těchto souvislostech je nejsložitější úlohouzajištění dostatečné rychlosti výpočturozsáhlých reálných úloh při zachování očekávanépřesnosti. Vývoj simulačních softwarovýchnástrojů se ve výzkumném centruARTEC konkrétně zaměřuje na modelovánítransportu železných nanočástic používanýchjako činidlo pro sanaci chlorovanýchuhlovodíků, transportu koloidních částicvznikajících v průběhu imobilizace in situa geochemických interakcí. Pro použití vestátním podniku DIAMO v odštěpném závoděTěžba a úprava uranu vyvíjí výzkumnécentrum ARTEC software pro snížení složitostisimulace chemických reakcí a metodyinterpretace karotážních měření obsahurozpuštěných látek v podzemí. „Právě tatometodika může významně snížit výpočetníčas potřebný ke stanovení scénáře i pro velmirozsáhlou oblast jakou je Strážský blokpři zachování dostatečné přesnosti“, doplnildalší člen týmu Jan Šembera.Současnou velkou výhodou ARTECUje trvalá snaha o prohlubování jeho spojenís praxí. V Radě centra jsou zastoupenysubjekty, které přímo odebírají výsledky– SURAO, státní podnik Diamo,Aquatest a.s. Mezi nejvýznamnější aktivitycentra patří proto také budování laboratořís napojením na konkrétní průmyslovépodniky. V rámci projektu vzniknenapříklad v areálu Technické univerzityv Liberci biotechnologická laboratoř zaměřenána funkcionalizace povrchu nanomateriálůa testování jejich aplikací.V rámci smlouvy o spolupráci nainstalovalaspolečností LentiKat‘s a.s. v laboratořiliberecké univerzity bioreaktor potřebnýpro vývoji biotechnologií v oblastičištění odpadních vod. Připravuje se taképrojekt na zřízení společné laboratořev liberecké spalovně Termizo, která patřímezi technologicky nejvyspělejší spalovnyv Evropě. Zde se budou na plynechprocházejících spalovnou zkoumat sorpčníschopnosti a tepelná stabilita filtrů založenýchna nanovlákenných materiálech.„Od spolupráce očekáváme takénová řešení na čištění spalin a přípravupoloprovozní jednotky pro výrobu řass využitím odpadního CO2. V současnédobě sháníme finanční prostředky na stavebníúpravy v prostorách spalovny, v nichžmá být laboratoř zřízena. Máme podanoužádost o finanční prostředky naúřadu Libereckého kraje a věříme, že zastupiteléodsouhlasí tuto dotaci, vždyť novéfiltrační materiály mohou v budoucnuvýznamně ovlivnit čistotu ovzduší nejenv Liberci,“ uvedl vedoucí Centra ARTECJiří Maryška. Dodal, že pracovníci CentraARTEC si také hodně slibují od rozvíjejícíse spolupráce s firmou MEGA, která patřímezi přední světové výrobce membránovýchtechnologií. Tato spolupráce bykromě výzkumné činnosti měla podle Maryškyzahrnovat i přípravu nových technologickýchzaměření studijního oboruPřírodovědné inženýrství.V rámci ARTECU byla na TUL nově vytvořenaskupina zaměřená na vývoj technickýchprostředků pro měření přírodnícha technických systémů a procesů s možnostíbezobslužného přenosu měřenýchdat. Výzkumná činnost této sekce budezaměřena na výzkum a vývoj speciálníchměřicích přístrojů a zařízení pro odběrvzorků, které jsou na trhu velmi obtížnědostupné a navíc velmi drahé. „Tímto krokemdostanou příležitost se zapojit do výzkumnéčinnosti i další odborníci z oblastielektroniky, měřicí techniky a komunikačníchtechnologií, jejichž výsledky mohouvýznamně ovlivnit další aktivity centra. Našímzáměrem je ve spolupráci se SURAOumístit v bedřichovském přivaděči přístrojeurčené pro dlouhodobý monitoring geologickýcha hydrogeologických procesů,“sdělil Maryška. Zdůraznil přitom podstatnýcíl centra a to je výchova mladých odborníků.Řešitelé mladší 35 let jsou zapojeniv kapacitě Centra ARTEC z 57 procent.Od roku 2005 bylo na výzkumných tématechúspěšně také ukončeno šest habilitacía obhájeno 12 disertačních prací. Do vědecképráce jsou zapojováni ve velké mířei studenti, kteří si mohou vybrat i v nabídcetémat pro studentské projekty, bakalářskéa diplomové práce.Výzkumné centrum Pokročilé sanačnítechnologie a procesy má smlouvu s poskytovatelem– MŠMT do roku 2009 a nynípřipravuje jednání o prodloužení smlouvyaž do roku 2011. „Velmi bychom prodlouženíčinnosti uvítali. Více času na vlastnívýzkum a na budování potřebné infrastrukturyby umožnilo skupinám ARTECu prokázatuplatnitelnost nových výsledků vespolečnosti a tím splnit záměry programuaplikovaných výzkumných center,“ shrnulpředseda Rady centra Zdeněk Kůs.Nový studijní programNanotechnologieZájemci o studium na Technické univerzitěv Liberci mohou letos podávatpřihlášky ke studiu nového studijníhoprogramu „Nanotechnologie“. Výukabude zahájena v říjnu. „Jedná se o výrazněmultidisciplinární studium, které seopírá o výsledky univerzitních pracovišťv oblasti výzkumu a vývoje nanomateriálůa jejich aplikací. Studijní plán usiluje o vyváženostteorie a praktických dovedností.Počítáme se zařazením množství laboratorníchcvičení a experimentálních metodstudia struktury a vlastností nanomateriálů,“uvedl rektor TUL Vojtěch Konopa.Akreditační komise MŠMT udělila Technickéuniverzitě v Liberci (TUL akreditacipro nový mezioborový studijní (tříletý bakalářskýa dvouletý navazující magisterskýprogram Natechnologie, obor Nanomateriályloni v listopadu 2008. Svoji roli při uděleníakreditace jistě hrály světově uznávanéúspěchy ve výzkumu v oblastinanovlákenných technologií na TUL. Jednímz nejvýznamnějších bylo v roce 2004zvládnutí technologického postupu elektrozvlákňování– elektrospinningu pro průmyslovouvýrobu nanovláken řešitelskýmtýmem profesora Oldřicha Jirsáka.Nanotechnologie jsou moderní technologie,zabývající se vytvářením a studiemvlastností objektů s rozměry mezi tisícinouaž miliontinou milimetru. Při těchtorozměrech se vlastnosti látek dramatickymění a nabízejí proto nové možnosti prouplatnění v mnoha oborech. První vizi nanotechnologiípředložil v roce 1959 americkýfyzik Richard Feynman. K masovémupoužívání této technologie ale tehdynedošlo. Hlavní příčinou je složitost průmyslovévýroby nanovláken. Ke zvratudošlo, když na TUL vznikla technologieelektrospinningu – elektrozvlákňováníroztoků polymerů ve stejnosměrnémelektrostatickém poli o vysoké intenzitě.CO NOVÝ OBOR NABÍDNEBakaláři a inženýři, šance i na tituldoktora◆ Technická univerzita v Liberci otevíráv příštím akademickém roce tříleté bakalářskéstudium, jehož absolventi získajítitul bakalář. Tato nabídka je určenapro absolventy středních škol. Studiumposkytne posluchačům informaci o vývojioboru, přehled o různých typech nanomateriálů,jejich vlastnostech a využitív praxi. Pozornost je věnovánametodám přípravy nanostruktur, experimentálnímmetodám jejich studia a charakterizacijejich užitných vlastností.Polský student Zbigniew Rozek pracuje na disertační práci na téma Modifikace povrchu nanotextilieuhlikovymi vrstvami1/2009ip&tt17


Cílem studia je připravit absolventy napracovní uplatnění v materiálovém výzkumua v řízení moderních provozníchtechnologií v různých odvětvích průmysluse vztahem k nanotechnologiím.◆ Absolvent je připraven na navazujícídvouleté magisterské studium v oboruNanomateriály, které liberecká univerzitanabízí rovněž od letošního října.Absolventizískají titul inženýr. Navazujícímagisterské studium je určeno absolventůmbakalářského programu Nanomateriálya absolventům bakalářskýchstudijních oborů se zaměřením na aplikovanoufyziku, aplikovanou chemii,moderní materiály a technologie. Obsahujepokročilé metody studia strukturya vlastností nanomateriálů. Teoreticképředměty zahrnují studium elektronovéstruktury, optických a magnetickýchvlastností a zabývají se vztahem vlastnostínanomateriálů k jejich funkčnosti.Důraz je kladen na experimentální metodya laboratorní práce. Cílem studia jepřipravit výzkumné pracovníky nebotechnology v průmyslových podnicích,popř. ve výzkumných institucích, kterése zabývají vývojem, výrobou nebo aplikacemimoderních materiálů, zvláštěnanomateriálů.◆ Předpokládá se že část absolventů budepokračovat v doktorských studijníchprogramech na TUL v existujících doktorskýchprogramech: Materiálové inženýrství,Fyzikální inženýrství, Textilní inženýrství,Přírodovědné inženýrství,popř. v doktorském studiu na Fyzikálnímústavu AV ČR.Výuka v novém oboru se bude opírato výsledky výzkumuSoučasný výzkum na TUL směřuje kezdokonalení a nalezení nových konkrétníchaplikací technologie elektrospininngu. Jevšak mnohem širší. Výzkumné aktivityv oblasti nanomateriálů na TUL zahrnují takéspeciální povrchové úpravy, vývoj nanokompozitů,využití nanočástic v medicíně,při sanačních procesech atd. To vše budeobsahovat nový studijní obor. Jeho garantemje fakulta mechatroniky, informatikya mezioborových studií. Protože je ale novýobor svoji povahou výrazně mezioborový,budou výuku zajišťovat odborníci ze čtyřfakult TUL (fakulty strojní, fakulty textilní,fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborovýchstudií a fakulty přírodovědně-humanitnía pedagogické) a Fyzikálního ústavuAkademie věd ČR., na kterém budeprobíhat i část praktické výuky.Na co se zaměřuje výzkum v oblastinanotechnologích na TUL:Do výzkumu v oblasti nanotechnologiíjsou zapojeny všechny technicky zaměřenéfakulty TUL. „Je to skutečně mezioborovázáležitost. Nejde jen o vědu, ale takéo její aplikace do praxe a o výchovu novýchodborníků. Důležitá je zvláště přípravatechnicky zdatných odborníků. To je hlavnísmysl nového studijního programu Nanotechnologie,“řekl rektor TUL Vojtěch Konopa.Zdůraznil, že do vědecké práce sezapojuji i studenti. Například principům vybranýchmetod holografické interferometriejako účinnému nástroj pro měření nanodeformacía nanovibrací se v laboratoři laboratořeoptických metod měření věnuje doktorandVít Lédl. Polský student TULZbigniew Rozek pracuje na disertační prácina téma Modifikace povrchu nanotextilieuhlikovymi vrstvami. Vietnamsky doktorandAnh Tuan DAO se zabývá na fakultětextilní mechanismy a proměnnými elektrostatickéhozvlákňováni technologii Nanospider.„Samozřejmě máme zájem aby sepočet studentů doktorských studií zvyšoval.Doktorandi jsou zdatnými členy vědeckýchtýmů a podílejí se často na řešení velmináročných úkolů,“ řekl prorektor TULOldřich Jirsák.Soutěž KYBER robotTři desítky středoškoláků z celé republikyse zapojily do druhého ročníku soutěžeLiberci „KYBER robot 2008“, kterouv závěru loňského roku vyhlásila Fakultamechatroniky, informatiky a mezioborovýchstudií Technické univerzity v Liberci.Cílem soutěže bylo podle odborného garantaJosefa Janečka prověřit schopnostia nápaditost studentů a také u nich vzbuditzájem o studium technických oborů.Porota hodnotila choreografii a kreativitusestavy, využití všech funkcí robota a dodrženíčasového limitu.Předmětem soutěže byla libovolná kreacemalých výukových programů podlevolné invence soutěžících. Do soutěže sezapojili jednotlivci i dvou a tříčlenné týmy.Soutěžilo se ve dvou kategoriích:1. Stavebnice Bioloid, do které se přihlásilosedm robotů2. Libovolný robot bez použití stavebniceBioloid , ve které soutěžily dva roboty.Absolutním vítězem se stal Jakub Hůlkaze Sezimova Ústí, který předvedl v libovolnékategorii průzkumového robotadálkově ovládaného přes počítač. Robotpodobný obrněnému vozu se pohybujev terénu, umí objíždět překážky, dokážetaké zaparkovat. „Mám v plánu mu ještěpřidat tepelné a světelné senzory, abyuměl vyhledat a sfouknout plameny svíčky,“řekl Jakub.Hlavní cena a stavebnice Bioloid zůstáváv Liberci. Získal ji Filip Svoboda za robotapřipomínajícího svojí podobou, pohybema tancem člověka.Úroveň soutěžních exponátů byla podleproděkana FM TUL Jaroslava Noskavelmi dobrá. „Člověk až žasne, co dokážístředoškolští studenti. Proto jsem zdůraznil,že jim na naší fakultě vytvoříme dobrépodmínky pro další studium a rozvoj jejichdovednosti. Kreativní, technickyvzdělaní odborníci jsou snem každéhoprůmyslového podniku, který se chce dálerozvíjet, “ řekl profesor Nosek. Přítomnézaujal například robot podobný ještěrustudentů z České Třebové, šestinovýpavouk z Brna který ukázal bravurní přemet.S uznáním hovořili také o robotu pardubickýchstudentů. „Využili jsme Lego,programovatelnou jednotku, tři motorya čtyři čidla," řekl pedagog pardubickéVítěz soutěže Jakub Hůlka ze Sezimova Ústístřední odborné školy Aleš Kubelka. Robot,který jeho studenti představili, reagujena barvy, zvuky a umí také odhadnoutvzdálenost, vyhýbat se překážkámnebo zaparkovat. Ovládá se přes mobilnítelefon a v praxi by z něj byl dobrý průzkumník.Sestavit ho a vyladit program trvalostředoškolákům asi měsíc.„Myslím, že se podařilo založit dobroutradici této soutěže. Loňský první ročníkprobudil u škol o soutěž velký zájema k uspořádání druhého nás v podstatěsamy vyprovokovaly. Už nyní začínámeuvažovat o třetím ročníku,“ řekl Josef Janeček.Fakulta uspořádala soutěž s finančnípodporou Nadace Preciosa, a.s., Českomoravskéspolečnosti pro automatizaci,firmou MEGAROBOT.NET a časopisy Automaa Automatizace. Sponzorem soutěžebyla pražská firma MEGAROBOT.CZ,která zajistila i technickou podporu.Jaroslava Kočárková18 ip&tt 1/2009


RADA PRO V¯ZKUM A V¯VOJInformace o zasedáníRady pro VaVV období od minulé informace se uskutečnila3 zasedání RVV (237. až 239.).Nejzávažnějšími tématy byly následující:Příprava NP VaVaIPříprava Národní politiky VaVaI pokračujezejména na úrovni řídící skupiny a zavydatného přispění aktivit TC AV, kterépro tento účel vypracovalo řadu podkladovýchmatriálů. Vedle již dříve zmíněnýchzelené, bílé a „modré“ knihy VaVaIjsou to i studie, mapující politiky VaVaI vevybraných zemích, nebo srovnávací studievybraných metodik hodnocení VaV.Všechny jmenované i další podkladovémateriály jsou umístěny na webu RVVwww.vyzkum.cz v rubrice „Příprava NPVaVaI“. Lze tedy říci, že i v této oblasti seČeská republika přibližuje k rozvinutýmzemím, kde se studiu strategickýcha koncepčních dokumentů systematickyvěnuje skupina lidí, která pak může aktivněpřispět při formulování nových politik.Do přípravy NP VaVaI nesporně promluvíi výsledky prestižní mezinárodní konferenceINCOM, která se konala v Praze vednech 22. a 23. ledna.Hodnocení VaVOdborná veřejnost je průběžně seznamovánas připravovanými změnami přidělováníinstitucionální podpory výzkumnýchorganizací, vyplývajícíchz Reformy systému VaV. Podstatným rysemje přechod od tzv. výzkumných záměrůk systému, založenému na dosaženýchvýsledcích VaV. Metodikahodnocení byla již dříve schválena vládoua zájemci ji naleznou na stránkáchRVV Oproti stavu, který byl popsán v našemčasopise přibližně před rokem, došlok významnému posunu, zejménav upřesnění kriterií, která by pomohla conejjednodušším způsobem odhalit a odstranitvýsledky, které nesplňují měřítkavysoké odborné úrovně a kvality. Podleupravené metodiky byly již zhodnocenya na stránkách RVV zveřejněny výsledkyVaV za rok 2009. Každá výzkumnáorganizace se tak může přesvědčito svých výsledcích a o šancích na získáníinstitucionální podpory v příštích letech.Stejný zdroj informuje i o dílčích výsledcíchpráce Komise RVV prohodnocení výsledků VaV, ať je to upřesněnýseznam tuzemských recenzovanýchneimpaktovaných periodik, kriteriapro vyřazování výsledků z hodnocení výsledkůVaV nebo o dalších aktualitách.Technologická agentura ČR, DZSVOdborné komise RVV aktualizovaly dlouhodobézákladní směry výzkumu (DZSV)a doplnily je o odhady finančních prostředků,které by měly v budoucích letech být dotěchto oblastí ze státního rozpočtu i ze soukromýchzdrojů alokovány. Prioritní směryvýzkumu byly vybrány z pohledu úrovně vědyi potenciálu jejich využití v Česku. Jakotakové by měly být přednostně podpořenyv rámci nově formované Technologickéagentury ČR. Vznik TA ČR je zakotven v novelezákona 130/2002 Sb., její projednávánív parlamentu však ještě nějaký čas potrvá.RVV stojí tedy před obtížným úkolem, jakzajistit, aby TA mohla začít s financovánímaplikovaného výzkumu a vývoje od roku2011, když formálně bude moci vzniknoutaž po přijetí novely zákona, tedy pravděpodobněna podzim letošního roku.Další aktualityPo obtížné notifikaci programu v Bruselubyl v lednu vyhlášen program průmyslovéhovýzkumu a vývoje TIP. MPO usiluje o to, abyprvní projekty mohly být financovány již oddruhého pololetí letošního roku.Monitorovací výbor operačního programuVýzkum a vývoj pro inovace, v němž má zastoupeníi RVV schválil podklady, potřebnépro vyhlášení prvé výzvy.MJAktuální aktivity 2009V novém sídle národního komitétu ICCČR, Thunovská 12, Praha 1, se konalav tomto roce dvě klubová setkání a jednospolečné jednání výkonné a dozorčírady.ICC âRTémata klubových setkání:– „Světová finanční a ekonomická krize –hrozba nebo příležitost“– „Dostupná energie“ (ekonomika, energetika,environment)Za účasti členů orgánů ICC ČR a pozvanýchhostů byla posouzena projednávanáaktuální tématika. K prvnímu tématuvystoupil např. člen NERV J. Kunert,k druhému náměstek ministra průmyslua obchodu E. Geuss.Více na www.icc-cr.czP. Š.REGIONY v âRSoutěž Cena inovace 2008Euroregionu NISAÚspěch Liberecké univerzityJméno Technické univerzity v Liberci zaznělov závěru loňského roku na šestémročníku liberecké soutěže Cena Inovace2008 při udílení cen dvakrát: Hospodářskáfakulta získala první místo v kategorii BestPartnership za vynikající přeshraniční spoluprácis vysokými školami v EuroregionuNisa. Druhé místo v prvním ročníku speciálnísoutěže „Cena Inovace STUDENT2008" získal student druhého ročníku fakultystrojní Josef Ďuriš za projekt Inovacein-line kolečkových bruslí. Cenu Inovacepořádá každoročně Okresní hospodářskákomora v Liberci pro české, německé a polskéfirmy v Euroregionu Nisa.Na organizaci se podílí také Akademickékoordinační centrum Euroregionu Nisa(ACC) se sídlem na Technické univerzitěv Liberci. Firmy soutěží ve dvou kategoriích:Best Innovation, ve které letos zvítězilafirma RETAP, s.r.o., a kategorie BestPartnership, ve které excelovala Hospodářskáfakulta TUL. Z iniciativy ACC bylaletos poprvé vyhlášena a zároveň zařazenajako samostatná kategorie speciálnícena ročníku 2008 – mezinárodní "CenaInovace STUDENT 2008". ACC v ERN setaké velmi účinně zapojilo do propagacesoutěže a motivace studentů.Bylo dohodnuto, že v kategorii "CenaInovace STUDENT 2008" budou uděloványnejen hodnotné věcné ceny, ale také finančníodměna, která bude vyplacenapříslušnou fakultou TUL formou mimořádnéhostipendia (1. cena: 500 euro, 2.cena: 300 euro, 3. cena: 200 euro)."Chceme zavedením této studentské kategoriezviditelnit postavení a úlohu vysokýchskol v ERN, které vychovávají budoucímanažery. Byl to první ročník a napropagaci nebylo mnoho času. Přesto sesešlo osm zdařilých projektů, které jsoupřínosem k rozvoji spolupráce firem a institucív ERN v oblasti techniky, v oblastisociální, kulturní či ekonomické, nebo jinýmzpůsobem zpracovávají euroregionálníproblematiku. Věřím, že v příštím rocebude účast početnější," uvedlavedoucí sekretariátu ACC v ERN HelenaNeumannová. Zdůraznila, že vítězovésoutěže budou mít právo prokazovat sejako držitelé ceny "INNOVATION – STU-DENT 2008" – Euroregion Neisse-Nisa-Nysa a budou uváděni při všech veřejnýchakcích zaměřených na udělovánícen za inovaci. Technická univerzita v Libercinestála na stupních vítězů poprvé.1/2009ip&tt19


V roce 2005 byla na třetím ročníku cenouNejlepší partnerství oceněna Fakultastrojní TUL, která dlouhodobě a úspěšněspolupracuje s německou firmou Techno-Coat Oberflächentechnik GmbH v Žitavě.Ve stejný rok získal první cenu stroj naprůmyslovou výrobu nanovláken, kterývyvinula liberecká firma Elmarco ve spoluprácis řešitelským týmem profesoraOldřicha Jirsáka z katedry netkaných textiliíFakulty textilní TUL.Kontakt s cizinou je naší prioritou,říká prorektor TUL Oldřich Jirsák:„Univerzity jsou svým posláním mezinárodníinstituce a izolovat se od okolníhosvěta je nemyslitelné. Kontakty s partnerskýmiuniverzitami v jiných zemíchpatří k prioritám každé univerzity, kterámá určitou úroveň. Tuto úroveň pak zvyšujemožnost konfrontace se zahraničnímipartnery. Pokud univerzita nemá mezinárodnírozměr, může hrát jen druhouligu. To ovšem není případ Technické univerzityv Liberci, která má řadu hodnotnýchzahraničních kontaktů. Zahraničnímstudentům nabízíme studijní programyakreditované v angličtině a snažíme sezvyšovat počty zahraničních studentů nanaší univerzitě. Poměrně široká je i nabídkazahraničních stáží pro studentya pedagogy. To, že prestižní Cenu inovacev kategorii Best Partnership získalyv poměrně krátké době dvě naše fakulty,svědčí o tom, že jdeme správným směrem.Projektem Univerzity Nisa, alei partnerstvím s dalšími zahraničními univerzitamipřispívá Technická univerzitav Liberci k vytváření společného evropskéhoakademického prostoru a pro realizacistudia a vědy bez hranic. Přínosembude, když u nás zahraniční studenti zůstanoua budou zde pracovat. Užitečnéale bude i to, když po studiu odjedou dosvojí země. Během studia si většinou vytvořilikladný vztah k naší zemi a stávajíse de facto našimi vyslanci.“K OCENĚNÝM PROJEKTŮM:MEZINÁRODNÍ UNIVERZITA NISA= EVROPSKÝ UNIKÁTPrvní místo v kategorii Best Partnershipza vynikající přeshraniční spolupráci s vysokýmiškolami v Euroregionu Nisa potvrdilo,že Hospodářská fakulta Technické univerzityv Liberci je spolehlivým a kreativním partnerem,jehož význam přesahuje hraniceČeské republiky. Cenu na slavnostním večerupořádaném Okresní hospodářskou komorouv Liberci převzala děkanka fakultyOlga Hasprová. Odborníci ocenili předevšímMezinárodní univerzitu Nisa, jako společnýstudijní projekt technických univerzitv Liberci, polské Vratislavi a Vysoké školyv saské Žitavě a Zhořelci.Mezinárodní univerzita Nisa je označovánaza evropský unikát. První ročník absolvujístudenti v Liberci, druhý v Polskua třetí v Německu. Garantem v Vyučujícímjazykem je angličtina. "ProjektemUniverzity Nisa přispívají zúčastněnéškoly k vytvoření společného evropskéhoakademického prostoru. Výhodou absolventůjsou praktické znalosti reálií všechtří zemí a především nadstandardní jazykovévybavení. Naučí se německy, česky,polsky a samozřejmě anglicky, což jespolečný studijní jazyk," uvedla děkankaHasprová. Dodala, že absolventi UniverzityNisa většinou pokračují ve studiu navazujícíchmagisterských studijních programůna univerzitách v zemi, kterou sivyberou. Ti, kteří se rozhodnou jít do praxejako bakaláři, nemají vzhledem k získanýmjazykovým i odborným znalostema schopnosti orientovat se v prostředí jinýchzemí rozhodně nouzi o pracovní nabídky.Aktivity liberecké hospodářské fakultysměrované do zahraničí jsou ale mnohemširší. Velkou zásluhu na tom má Akademickékoordinační centrum se sídlem naTechnické univerzitě v Liberci. "Pořádámemezinárodní studentské konference,semináře a sympozia. Například mezinárodníhosemináře pro vysokoškolské studentyekonomických oborů v EuroregionuNisa se loni v listopadu zúčastnilo 30 studentůz Hospodářské fakulty TUL, studentipolských parterských škol Uniwersytetekonomiczny we Wroclawiua Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystykiw Jeleniej Górze a studenti takéz partnerské německé školy FachhochschuleZittau/Görlitz,“," řekla koordinátorkačeské části ERN a vedoucí sekretariátuACC Helena Neumannová z libereckéhospodářské fakulty. Připomněla také letošnídruhý ročník mezinárodní konferencev saském Marienthalu. Jejími ústřednímitématy byla internacionalizacevysokoškolského vzdělání v EuroregionuNisa a mezinárodní formy vzdělávání, zejménav magisterských a doktorskýchstudijních programech. Konferenci podpořilaEvropská unie v rámci programuInterreg IIIa a zúčastnili se jí zástupcičeských, německých a polských vysokýchškol (Technické univerzity v Liberci,Hochschule Zittau/Görlitz , Kolegium Karkonoskie,Jelenia Góra), zástupci UniverzityNisa a ministerstev školství zúčastněnýchzemí. "Hodně jsme diskutovalio odborných projektech, pro které jsoupřipravovány žádosti o financování v rámciprogramu Cil 3, evropská územní spolupráce.Ukazuje se totiž nedostatek exaktníchinformací o formách a obsahuvzdělávání na vysokých školách EuroregionuNisa. ACC se proto v dalším obdobísoustředí na zpracování podkladů prorealizaci mezinárodních studijních programů,"připomněl viceprezident ACC LubomírPešík.Cena inovace je spojená s finanční odměnou1000 eur. Tyto peníze fakulta podleděkanky Hasprové investuje do dalšíhoprohlubování a rozšiřování svých zahraničníchaktivit. "Chceme zintenzivnit spoluprácipředevším s polskou stranou. Připravujemeprojekt, který umožnípedagogům a studentům vzájemně poznatprávní daňové a účetní prostředía celkově zlepšit povědomí o hospodářskésféře, včetně podmínek pro drobnépodnikatele," nastínila plány děkanka.Velká rezerva je podle Hasprové takév realizaci projektů zaměřených na konkrétníproblémy sousedních zemí jako jeturistický ruch, rekultivace krajiny a volnočasovéaktivity. Do takové spolupráceby se podle ní mohly zapojit kromě školi instituce napříč hospodářskou sféroujednotlivých zemí. "Společně bychom připravovalibudoucí podnikatele pro tentoregion," upřesnila Hasprová.Udržovat kontakty se zahraničními univerzitamije podle ní v současné době nezbytnoupodmínkou pro další upevňovánípozic hospodářské fakulty. "Zahraniční stážezvyšují kvalitu pedagogů i studentů.Spolupráci s vysokými školami v EuroregionuNisa, ale i mimo něj, budeme proto věnovatvelkou pozornost i v budoucnu," konstatovalaHasprová. Zdůraznila ale, žezahraniční aktivity nejsou ohraničené EuroregionemNisa. Již řadu let mají napříkladstudenti možnost absolvovat třetí ročníkstudia, a získat tak bakalářský titul veVelké Británii na Ekonomické fakultě Univerzityv Huddersfieldu. Fakulta se aktivněpodílí na realizaci mezinárodního projektuREPLIKA v rámci vzdělávacích a kulturníchprogramů Evropské unie Leonardo da Vinci.Ve spolupráci s Francií, Slovenskem,Rumunskem, Maďarskem a Asociací univerzitPodkarpatské Rusi připravuje projektTEMPUS na zvýšení mobility studentůa pedagogů. "Mobilitu studentů se nám dařízvyšovat. Studenti si stále více uvědomují,že na zahraniční stáži získají zkušenosti,které doma získat nemohou," řekladěkanka.20 ip&tt 1/2009


STUDENT VYLEPŠILKOLEČKOVÉ BRUSLEDruhé místo v prvním ročníku speciálnísoutěže "Cena Inovace STUDENT 2008"získal student druhého ročníku Fakultystrojní Technické univerzity v Liberci JosefĎuriš za projekt Inovace in-line kolečkovýchbruslí.Josef Ďuriš se zaměřil na vyřešení nerovnoměrnéhoopotřebování koleček nain-line bruslích a svůj úspěšný projekt realizovalve spolupráci s Hochschule Zittau-Görliz..„Díval jsem se, jak bruslaři přiodrazu napínají nohy, a do kontaktus podložkou se tak dostává jen přední kolečko.Člověk se odráží do strany a předníkolečko se ve srovnání dalšími podstatněvíce obrušuje. To poslední seprakticky neobrušuje vůbec. Napadlo mě,že bych se mohl tento problém vyřešit,“řekl student druhého ročníku magisterskéhooboru „Inovační inženýrství“.Josef Ďuriš do soutěže přihlásil novoukonstrukci in-line kolečkových bruslíRozdíl je v tom, že podvozek není k botěuchycen celý ale en vepředu, a bota se botatak může pohybovat. Konstrukce je opatřenataké speciální pružinou zajišťující návratboty na podvozek. „Ve fázi odrazu je nohasice ve stejné poloze jako předtím alev kontaktu s asfaltem jsou nyní neustálevšechna kolečka. Tlak se roznese na většíplochu, kolečka se už tolik nesjíždějí,“ vysvětlilsvůj nápad připravený k patentováníJosef Ďuriš. Dodal, že při práci využíval modelyvytvořené v konstrukčním programuCatia, který používal na Hochschule Zittau.Hlavní součástka byla pro prototyp vyřezanávodním paprskem z duralu. Na každoubrusli jsou potřeba dvě. V sériové výrobě byse ale podle Ďuriše volilo levnější vystřihováníz plechu. Do řešení svého projektu zabralnatolik, že se rozhodl ho dotáhnout dokonce ve své diplomové práci.Pořadatele soutěže návrh studenta Ďurišezaujal také proto, že je směrován provolnočasové aktivity v Euroregionu Nisa.„Inovované in – line brusle jsou jako dělanéna míru pro využití cyklostezek v příhraničníoblasti. Zejména v Německujsou tyto stezky velmi pěkné a mají dobrýpovrch. My v Čechách máme ještě hodněco dohánět,“ koordinátorka české částiERN a vedoucí sekretariátu Akademickéhokoordinačního centra Euroregionu Nisa(ACC).Do soutěže ve třetí kategorii -Cena InovaceSTUDENT 2008 se zapojilo osm studentůz Česka, Německa a Polska.První místozískala Nadine Baumgart, studentkaz Hochschule Zittau-Görlitz za projekt studentskáněmecko-polská kavárna. Třetí místoobsadila Anna Chochol, studentka z JeleniHory z Uniwersytet ekonomiczny zaprojekt, zaměřený na lidské zdroje v elektrárněTurow.Jaroslava KočárkováMEZINÁRODNÍ SCÉNA – ZAHRANIâNÍ STYKYVsledky duhé výzvy EurostarsEurostars program,který podporuje evropskouspolupráci malýcha středních podniků, ježprovádějí vlastní výzkumnéa inovační činnosti,uzavřel v termínu21. listopadu 2008 druhou výzvu pro podáváníprojektů. Závěrečné bodové ohodnoceníprojektů bude provedeno Nezávislýmhodnotícím panelem koncem února 2009.Konečné výsledky a vyhlášení pořadí projektůpro jejich financování z Eurostarsúčelových veřejných prostředků musí býtnásledně schváleno Skupinou vysokýchpředstavitelů Eurostars programu. Koncemdubna 2009 by potom mělo být ukončenojednání úspěšných předkladatelů Eurostarsprojektů v druhé výzvě s národními financujícímiorganizacemi a agenturami.V České republice provádí financování Eurostarsprojektů Ministerstvo školství, mládežea tělovýchovy. Rámcový časový plán,který uvádí hlavní etapy od předložení Eurostarsprojektu v druhé výzvě až po závěrečnéuzavření smlouvy o finacování projektu,je v tabulce č. 1.Pro připomenutí je účelné zopakovat výsledkyprvní výzvy Eurostars programu, ježbyly podrobně popsány v předchozím čísle4/2008 IP&TT a jejich souhrn uvádí tabulkaTabulka č. 1ActionDeadline• Call for proposals (2nd cut-off date) 21 November 2008• Project Eligibility check 12 December 2008• Technical assessments and Cover notes 30 January 2009• Independent Evaluation Panel 26 February 2009• HLG approval 11 March 2009• Communication of results to the applicants 16 March 2009• Funding negotitations between successfulproject applicants and National agencies 30 April 2009č. 2. Celkový rozpočet úspěšných Eurostarsprojektů v první výzvě činí 132 milionů euro.Z toho účelová podpora z Eurostars národníchprostředků je 40 milionů euro a doplňkovýzdroj k národnímu financování z prostředků7. Rámcového programu (tzv.top-up funding) je ve výši 13 milionů euro.Tyto doplňkové finanční prostředky Evropskéunie vázané k první výzvě by měly býtposkytnuty Eurostars členským zemím v roce2009. V uvedeném souhrnu je důležitáinformace v části ęFunding stageę, kterádokumentuje výsledek první Eurostars výzvyz hlediska úspěšnosti předkladatelůprojektů. Z 189 projektů, které splnily stanovenákriteria Eurostars programu (tzv. eligibilitycriteria), je po konečném doladění národníchfinančních prostředků financováno92 Eurostars projektů. To znamená, žez celkového počtu 189 projektů je 43% projektůfinancováno z Eurostars národníchprostředků. Pokud vezmeme údaj, že 133projektů dosáhlo stanovenou kvalitativní bodovacíhranici úspěšného hodnoceni (tzv.treshold), potom 69% úspěšně bodovanýchprojektů získalo financování z Eurostars národníchprostředků.Přehledné výsledky druhé výzvy Eurostarsprogramu a zároveň jejich srovnání s prvnívýzvou jsou shrnuty v tabulce č. 3. Z údajůuvedených v této tabulce je vidět jednoznačnýnárůst počtu předložených projektů vedruhé výzvě, který činí 50%. Tomu samozřejmětaké odpovídá zvýšený jak celkovýrozpočet všech předložených projektů, takpočet zúčastněných řešitelských organizací.1/2009ip&tt21


Tabulka č.2Submission stageProjects received 215Total budget 300 M¢Number of organisations 667Evaluation stageProjects eligible 189Projects above threshold 133Funding stageNumber of funded projects 92*/Total budget 132 M¢Total public funding 53 M¢• Member countries funding 40 M¢• EC funding 13 M¢*/ 43% of the eligible projects*/ 69% of the projects abovetresholdUvedené porfolio řešitelů Eurostars projektůpodle typu organizací je znázorněnov grafu č. 2.První údaje o výsledku druhé výzvy Eurostarsprogramu ukazují nižší účast Českérepubliky ve srovnání s první výzvou (viz tabulkač. 4). V druhé výzvě bylo předloženo18 projektů, které mají v řešitelském konsorciučeský řešitelský subjekt. Z toho v 6projektech byly české organizace v druhévýzvě jejich předkladatelem a to znamenátaké hlavním řešitelem. Ve 12 projektechjsou české organizace v druhé výzvě v pozicispoluřešitele. Celkový počet českýchorganizací v druhé a první výzvě Eurostarsprogramu je ale prakticky stejný. Celkovýrozpočet předložených projektů s českouúčastí je 7,2 milionu euro a průměrný rozpočetprojektu činí 0,4 milionu euro. Na řešeníEurostars projektů v roce 2009 Českárepublika vyčleňuje 1,0 milion euro. Tato finančníčástka zahrnuje jak podporu řešeníTematické zaměření projektů druhé výzvyEurostars programu, jejich průměrný rozpočet,počet řešitelů v jednom projektu a dobařešení jsou velmi obdobné jako projektůpředložených v první výzvě. Deset projektů,které byly předloženy v první výzvě a jejichžkonečné hodnocení a výsledek neumožnilyfinancování z národních Eurostars prostředků,bylo nyní opakovaně předloženo v rámcidruhé výzvy. V padesáti projektech předloženýchv druhé výzvě se zúčastňují organizace,které již byly členy řešitelských konsorciív projektech první výzvy Eurostars programu.Graf č. 1Tabulka č. 3General overview 2 nd Call 1 st CallDeadline of the call 21 Nov 2008 5 Febr 2008Applicationsreceivedand validated317 215Graf č. 2Total cost (M1) 446 300Average cost (M1) 1.42 1.45Total numberof participantsAverage participantsper projectAverage countriesper projectAverage durationof project (In months)1 098 6673.5 3.22.5 2.429 2880%industrialparticipantsV druhé výzvě Eurostars programu bylonejvíce projektů předloženo s účastíněmeckých organizací (90 projektů), následujeFrancie, Itálie, Španělsko a VelkáBritánie (více než 50 projektů). Itáliea Velká Británie se nezúčastnily první výzvy.Jejich zapojení v druhé výzvě, toznamená účast organizací z obou uvedenýchzemí, mělo jednoznačný vliv na zvýšenýpočet předložených projektů v druhévýzvě Eurostars programu o již výšeuvedených padesát procent. Účast organizacíz České republiky je v druhé výzvěnižší a české organizace se podílely napředložení 18 projektů (podrobněji viz.tabulka č. 4). Přehled a porovnání účastiv projektech v druhé a první výzvě Eurostarsprogramu podle jednotlivých zemíuvádí graf č. 1.Z hlediska typu organizací v druhéi první výzvě dominují průmyslové organizace(80% řešitelů), což podtrhujea odpovídá zaměření Eurostars programuna podporu malých a středních podnikůs vlastními výzkumnými aktivitami.Účast velkých podniků je přibližně 5%z celkového počtu organizací. Spolupracujícívýzkumné organizace a univerzityposkytují doplňující zázemí pro výzkumnoučinnost a představuji 20% zúčastněnýchorganicí v Eurostars projektech.běžících Eurostars projektů s českou účastíschválených v první výzvě, tak projektů,které uspějí v druhé výzvě.Eurostars program byl vytvořen členskýmizeměmi EUREKY včetně podporyEvropské komise. Česká republika se významněpodílela na jeho přípravě v rámcisvého předsednictví programu EUREKAv období 2005–2006. Činnost Eurostarsprogramu vychází z aplikace článku 169Evropské smlouvy a po schvalovací proceduřeEvropskou radou a Evropským22 ip&tt 1/2009


Tabulka č. 4Czech Republic 2 nd Call 1 st CallDeadline of the call 21 Nov 2008 5 Febr 2008Projects receivedand validatedNumber of projectswith CZ main participantNumber os projectswith CZ other participantTotal cost(private + public in M1)Average cost perproject (in M1)Total numberof participantsAverage CZparticipants per project18 226 1112 117,267 9,3150,403 0,42325 261.4 1.2parlamentem byl tento program vyhlášenna časové období 2008–2013. Nyní seEurostars programu zúčastňuje 31 členskýchzemí EUREKY, které na jeho financovánívyčlenily 300 milionů euro. Poskytovánítohoto financování se řídínárodními pravidly v jednotlivých Eurostarsúčastnických zemí. Evropská komisez prostředků 7. Rámcového programupřispívá na stejné období částkou 100 milionůeuro, které jsou poskytovány jakodoplňkový zdroj k národnímu financování(tzv. top-up funding). Eurostars program,jako finanční mechnismus, nabízí evropskýmmalým a středním podnikům přinášetna trh více nových výrobků, technologiía služeb a zároveň také v kratšímčase, který je důležitý a hraje důležitouroli pro obsazení trhu a komerční úspěch.Podrobně budou výsledky druhé výzvyEurostars programu komentovány v dalšímčísle IP&TT.Eurostars program je řízen SekretariátemEUREKY v Bruselu, který také provozujewebovou stránku www.eurostars-eureka.eua společně s Eurostars Help Desk info@eurostars-eureka.euposkytuje všechny důležitéinformace o programu.Svatopluk HaladaEUREKA Sekretariat, BruselHamburg vsadilna vzdělanost a věduRozvoj vědy a vzdělanosti má ve Svobodnéma hansovním městě Hamburgudlouhou tradici, která vychází z pozitivníhopřístupu k jiným kulturám a stimulujedůležité obory budoucnosti.Hamburg se po staletí vyznačoval otevřenostívůči obchodu se světem, což vedlok rozmachu jedinečné kultury a životníhostylu. Od počátku nového století je jejichnedílnou součástí i důraz na rozvoj vzdělanosti,jehož důsledkem bylo založení univerzityPřístavního města (HafenCity University).Tato univerzita sdružuje dosudoddělené obory: architekturu, urbanistiku,stavební inženýrství a geomatiku. Univerzita,jejíž hlavní budova bude zprovozněnaaž v roce 2011, se v průběhu posledníchdvou let stala významnou vysokou školous mezinárodním ohlasem.V Hamburgu dnes působí 16 vysokýchškol se 70 000 studujícími, světově největšíspecializovaná knihovna hospodářskýchvěd a mnoho renomovaných mimouniverzitních institucí. Jednou z nich jeNěmecké výzkumné centrum elektronsynchroton(DESY). Hamburská univerzitaje se svými 38 000 studenty, 680 profesory(z nich 130 působí na univerzitníklinice Eppendorf) a dalšími 3 000 vědeckýmipracovníky pátou největší v SRN.Její výukový program zahrnuje africké jazykya kultury stejně jako finougristiku,uralistiku, turkologii, japano- a sinologiinebo otázky světového hospodářství.Globální vědecká orientaceHamburg je významným centrem humanitníchvěd v propojení s dalšími obory.O tom svědčí projekty Mezinárodního centraCarl Friedrich von Weizsäckera pro přírodnívědy a mírové výzkumy (ZNF). Jehopředními tématy jsou otázky násilí, moci,bezpečnosti a stability politických systémů,což upevňuje pověst Hamburgu jako centrapro studium globálních konfliktů a jejichřešení. Již v roce 1971 byl zde založenÚstav pro výzkum mírové a bezpečnostnípolitiky (IFSH).Německý ústav pro globální a teritoriálnístudie (GIGA) se věnuje politickému, hospodářskémua společenskému vývojiv Africe, Asii, Latinské Americe a na Blízkéma Středním východě. Dnes je největšímevropským výzkumným pracovištěmpro globální a regionální srovnávací studie.Strategické klastryOd přelomu století zvýšil hamburskýSenát výdaje na vědu a výzkum o vícenež 20%. Cílem je propojení základníhoa technologicky orientovaného výzkumua vývoje. K tomu jsou vytvářeny strategickékompetenční klastry, jejichž účelemje podpora vzájemného působení mezivědou a hospodářskou praxí.Příkladem takové budoucí strategie jeprůmyslový klastr pro civilní leteckou dopravu,který je po Seattlu a Toulouse třetímnejvětším na světě. V klastru spolupracujíTechnická univerzita Hamburg-Harburg(TUHH), Vysoká škola aplikovaných věda Helmut Schmidtova univerzita Bundeswehru.Výzkumné výdaje ze strany průmysluv řádu mnoha stovek tisíc Eur ročnědokládají pozornost, kterou město klade nadostavbu areálu ve čtvrti Hamburg-Finkenwerder.Zdánlivě klidněji probíhá výstavbacenter základního výzkumu lékařskýchvěd (Life Science Cluster), která všakv posledních letech nabrala značné tempo.Univerzitní klinika v Eppendorfu(UKE) nabízí předním vědcům unikátníinfrastrukturu v novém výzkumném kampusu.UKE je zapojena do výzkumův neurogenerativní a – degenerativní oblastia na úseku prevence cukrovky.Hamburský „KlimaCampus“ je mezinárodněuznávaným centrem excelencepro výzkum klimatu a představuje klastrsestávající z univerzity a řady renomovanýchmimo univerzitních výzkumnýchpracovišť.Dlouhodobou investicí je vědeckovýzkumnécentrum DESY, které se vyvinulove světově přední středisko strukturníhovýzkumu. Od roku 2005 je v provozuelektronový laser „Flash“ umožňující inovativnívýzkum vysoce intenzivních ultrakrátkýchsvětelných záblesků. V letošnímroce bude uveden do provozu světověšpičkový zdroj rentgenového záření „PetraIII“ a v roce 2013 Evropský elektronovýlaser „XFEL“.Příznivé nadační klimaSpecifikum vědeckého hamburskéhocentra tkví ve směsi tradičního s moderním,v organicky propojené multidisciplinárníkultuře s dostatkem občanskéhosmyslu pro samostatnost. Ten se také odrážív kritickém působení medií reprezentovaných„Severoněmeckým rozhlasem“,deníkem „Die Zeit“ a časopisy „Der Spiegel“a „stern“. Tato kompetentní a častovědecky zaměřená media jsou důležitápro další rozvoj demokracie v SRN. Vedleuniverzity jsou přednášeny mediálnía komunikační vědy i na Hamburg MediaSchool.V takto vytříbeném klimatu se daří tradicinadací. Například nadace „ZEIT“ založilav roce 2000 státem akreditovanouBuceriovu právnickou školu. Soukromá,technicky zaměřená Vysoká škola „orthernInstitute of Technology Management“(NIT) byla založena společněTUHH a Körberovou nadací i dalšími významnýmiprůmyslovými podniky a vychovávámezinárodní manažery pro potřebyprůmyslu. Movitý dědic Jan PhillippReemtsma založil v roce 1984 Ústav sociálníhovýzkumu jako občanskoprávnínadaci. Ten se uvedl ve známost nekonformnímistudiemi v oblastech společnost,národnost a formy násilí.Pramen: DAAD Letter 28(2), 2008Vladimír TalášekČeská strojnická společnost.Problémy a výzvy podnikánív rámci ekonomického trojúhelníkuČeská republika – Slovensko – PolskoDne 27. listopadu 2008 se uskutečnilv Ostravě již 11. ročník česko-slovenskopolskéhofóra, které uspořádaly Technologickécentrum AV ČR a Hospodářskákomora Moravskoslezského kraje v rámciaktivit sítě Enterprise Europe NetworkČR. Akci, konanou pod záštitou hejtmanaMoravskoslezského kraje a prezidentaHospodářské komory ČR, navštívilo 180účastníků a vystoupilo na ní 16 řečníků zevšech třech zastupujících zemí.Fórum zahájil blok zaměřený na česképředsednictví v Radě EU v první poloviněroku 2009. Toto téma se objevovalo i v následujícíchpřednáškách věnovaných jednotnémuvnitřnímu trhu EU a podmínkámpodnikání na něm, neboť je potřeba konfrontovatpriority českého předsednictví(konkurenceschopnost, čtyři svobody a liberálníobchodní politika) s vývojem vnitřníhotrhu EU a se současnou ekonomickoukrizí. Účastníci akce dále s lítostí konstatovali,že se zemím bývalé Visegradské1/2009ip&tt23


čtyřky nepodařilo společně vstoupit do eurozóny.Přijetí evropské měny ve stejnýokamžik by výrazně napomohlo rozvojipodnikání v dotčených regionech. Běhemtiskové konference, která paralelně proběhlav dopolední sekci, také zazněla potřebaurychleného propojenímezinárodní silniční a železničníinfrastruktury, řešeníenergetiky v evropském kontextua prosazení zálohovéhosystému financovánív rámci podpůrných programůEU na rozvoj podnikání.Přehledná shrnutí legislativních,kvalifikačních a jinýchpodmínek podnikánív České republice, Slovenskua Polsku odstartovalaodpolední část fóra. Teoretickéinformace doplnily příkladydvou firem, které jižmají zkušenosti z československo-polskéobchodníspolupráce a nabídly takpohled na podnikání z druhé strany.V souvislosti s expanzí na zahraniční trhyse jejich reprezentanti shodli na tom, ženedostatečná harmonizace právních norempro podnikatele vede k vytváření samostatnýchsubjektů v cizí zemi, nežk vedení obchodu z mateřské firmy. Souběžněs přednáškovým blokem probíhalapředem naplánovaná kontaktní setkání firem,která napomohla vzniku nových obchodníchpartnerství.Závěr konference byl ve znamení transferutechnologií, rámcových programůEU a ochrany duševního vlastnictví, nakterou se velice často zapomíná. Zástupceředitele Wroclavského centratransferu technologií si stěžoval na nedostatečnouspolupráci akademickéa podnikatelské sféry a na nízkou angažovanostuniverzit v inovačních procesech.Jak vyplývá ze statistik, také účastčeských, slovenských a polských subjektův mezinárodních výzkumných programechEvropské unie je nízká. Tentostav lze přičíst i nedostatečné osvětěa nabídce podpůrných služeb. Síť EnterpriseEurope Network ČR by mělav rámci svých poradenských aktivit tentonedostatek napravit.Barbora MachoňováTechnologické centrum AV ČRP¤EDSTAVUJEME SECentrum spolupráce s průmyslemFakulta elektrotechnická ČVUT májednotný kontaktní bod pro zájemceo spolupráciFirmy a zájemci o spolupráci s ČVUTmají nyní snazší cestu k využití výzkumnéhoknow-how a personálníchkapacit univerzity. Na Fakultě elektrotechnickényní funguje Centrum spolupráces průmyslem (CSP), jednotnýkontaktní bod pro společnosti, kteréhledají partnery pro řešení společnýchprojektů. Centrum je jednotkou, kteráaktivně vyhledává příležitosti ke spoluprácina obou stranách.Zahajovací proslov děkana Fakulty elektrotechnickédoc. Ing. Borise Šimáka„Zaměřujeme se na kontraktaci. V praxito znamená, že vyhledáváme vědeckétýmy na ČVUT pro řešení průmyslovýchproblémů a poskytujeme administrativní,právní a organizační servis souvisejícís realizací zakázky,“ popisuje klíčové aktivityCentra jeho ředitel, Ing. JaroslavBurčík, Ph.D.Centrum realizuje zakázky v oblastechprojektově řízeného aplikovaného výzkumuči vývoje, měření a testování, expertníchkonzultací či vypracování rešerše o stavutechniky a trendech v určité oblasti. O hladkýprůběh spolupráce se stará projektovýmanažer, který koordinuje postup pracív rámci zakázky. To je výhodou zejménav případě, kdy je do projektu zapojeno vícepracovišť ČVUT. Z praxe je známo, že většinazpoždění je způsobena nedostatkem komunikacea zpětných vazeb. Centrum soustředíveškerou komunikaci, a dokáže takvčas odhalit a minimalizovat rizika. Zároveňzajišťuje ochranu důvěrných informací.K řešení společných projektů nabízí CSPslužby grantového poradenství. OdborníciCentra se zaměřují zejména na využití grantovéhofinancování ze strukturálních fondůEU i dalších dotačních titulů. „V minulostijsme realizovali projekty v hodnotě 60Činnost CSP zahájil děkan Fakulty elektrotechnicképřestřižením páskyNa slavnostním otevření CSP se sešli zástupci firem a představitelé ČVUT24 ip&tt 1/2009


miliónů Kč, do poslední výzvy jsme připraviliprojekty v celkové hodnotě 100 mil. Kča v poslední výzvě, tj. od počátku roku 2008jsme konzultovali a vedli přípravu projektův celkové hodnotě 90 mil. Kč,“ rekapitulujeJaroslav Burčík a dodává „Grantový servisposkytujeme zájemcům z řad podniků i bezpodmínky spolupráce s ČVUT v Praze“.Další oblastí, kterou se Centrum zabývá,je ochrana a komercializace duševníhovlastnictví vyvinutého vědci z ČVUT.Vizí Centra je podnítit patentovou aktivituna univerzitě a vytvořit výhodné podmínkypro uplatňování vynálezů v praxi.Centrum také připravuje projekty v oblastilidských zdrojů, které firmám umožnípřístup k nejkvalitnějším studentůms perspektivou dlouhodobé spolupráce.Jedná se například o přednáškové cyklyodborníků z firem, na které jsou navázánytýmové projekty, stáže a praxe.V rámci CSP bude v průběhu měsíceúnora otevřeno první autorizované testovacístředisko Pearson VUE a Prometricna akademické půdě v ČR. Toto střediskonabídne certifikaci pro IT profesionály zavýhodných podmínek.KontaktCentrum spolupráce s průmyslemČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnickáIng. Jaroslav Burčík, Ph.D.Ředitel CentraTel. +420 224 354 055Email: burcik@fel.cvut.czJugoslávských partyzánů 3166 27 Praha 6Mgr. Michal BrnušákČeská centraČeská centra jsou vládní agenturou prorozvoj kulturního dialogu a spolupráce,jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zahraničníchvěcí ČR. Jejich posláním je prezentaceČeské republiky v zahraničí předevšímv oblasti kultury a vzdělávání,podpory vnějších ekonomických vztahů,prosazování ČR jako atraktivní turistickédestinace a zajišťování kvalitního informačníhoservisu o České republice.V současné době působí 24 center ve 21zemích světa.V rámci podpory obchodní spolupráceČeská centra poskytují organizační zázemíči sama zajišťují firemní prezentace,tiskové konference a školení. České centrum-Českýdům Moskva navíc nabízíslužby Business centra provozovanéhove spolupráci s CzechTrade, s CzechTourisma s Komorou pro hospodářské stykyse Společenstvím nezávislých států.K dispozici je informační, kontaktní a podnikatelskýservis včetně pronájmů kanceláří,zajištění ubytování a stravovacíchslužeb.Česká centra připravila pro období ledenaž červen 2009 kombinovaný projektČESKÉ HVĚZDY, který představí kulturníhodnoty České republiky spolu s reprezentantyčeského obchodu a cestovníhoruchu. Celkem se jedná o 17 prezentací ve14 zemích. Celodenní program zahrnujespolečné představení tradičních českýchznaček spolu s ukázkami české kulturya prezentací českých regionů. Partneremprojektu je agentura CzechTourism, kterápřipravila kromě informací o České republicea gastronomických prezentací tradičníčeské kuchyně, také soutěž pro návštěvníkyo zajímavé ceny.Česká republika je zemí moderní, kdelze vedle sebe spatřit tradiční hodnotysnoubící se s inovativními přístupy. Kreativnípotenciál je Českými centry v zahraničípodporován v rámci prezentačníhoprojektu Česká kreativita / Czech Creativity.Například v oblasti designu se dlouhodoběpodílíme na organizaci módníchpřehlídek, výstav, odborných workshopůapod.. Spolupracujeme nejen s renomovanýmičeskými studii ale též s akademickýmipracovišti. A právě akademickápracoviště bychom rádi dále podpořiliv rámci Ceny Inovace roku. Společněs vedením AIP ČR jsme vyprofilovali zajímavoupříležitost pro nejvýše oceněnéakademické pracoviště v daném roce.Řešitelský tým si bude moci vybrat jednoměsto působnosti Českých center, kdebude zajištěna prezentace oceněného inovačníhoproduktu. Ta se uskuteční nazákladě konzultací s oceněným týmem,jehož dvěma zástupcům zajistíme stáž.Cena Inovace roku plně zapadá do konceptuprojektu Českých center Českákreativita a má tak šanci stát se jeho významnousoučástí.Česká centra jsou otevřena rovněž dalšímnámětům na spolupráci. Jejich možnostia aktuální nabídka jsou popsány nahttp://www.export.cz.Jan ŠpundaČeská centraâINNOST NA·ICH PARTNERÒEnterprise Europe Network ČRAktuální akce a úkoly v roce 2009Nově vzniklá evropská síť Enterprise EuropeNetwork ČR na pomoc malým a střednímpodnikům v oblasti inovací má za seboujiž rok úspěšné existence. Aktivity celoevropskésítě Enterprise Europe Network jsounavázány na poskytování služeb a informacípodnikatelské sféře a to jak v Evropě, taki tzv. asociovaným a třetím zemím.Podpora inovačních aktivit předevšímmalých a středních podniků je zaměřenazejména na poradenství v otázkách rozvojepodnikání, účast v mezinárodníchvýzkumných projektech a rozvoj lidskýchzdrojů především ve smyslu řízení inovací,přenosu znalostí a technologií.Technologické centrum AV ČR je nositelema koordinátorem projektu nazvanéhoBISONet, realizovaného konsorciem složenýmz 11 projektových partnerů a 4 asociovanýchčlenů, což jsou regionální institucepřevážně dříve působící jako hostitelé EuroInfo Center, Innovation Relay Centres a jakoregionální kontaktní organizace pro Rám-cové programy EU pro VaV. Kromě koordinacecelého projektu, který realizuje aktivitysítě Enterprise Europe Network v ČR, TCAV ČR přímo koordinuje jeho dva tématickémoduly, a to modul B zaměřený na přenostechnologií a znalostí a modul C, jeho cílemje podpora účasti malých a středních podnikův rámcových programech EU.Modul B – transfer technologiía podpora inovacíNosnou činností tohoto modulu je řízenápodpora mezinárodního přenosu technologiípřevážně v podnikatelském sektoru. SíťEnterprise Europe Network má k dispozicimezinárodní databázi technologických nabídeka poptávek (Bulletin Board Service– BBS). Manažeři transferu technologií soustředilisvoji činnost na vkládání nabídeka poptávek technologií (Technology OfferTO + Technology Request TR) svých klientůdo této databáze, která je veřejně přístupnápro všechny potenciální zájemceprostřednictvím webových stránek www.enterprise-europe-network.cz.Pokud hledáte novou technologii nebotechnické řešení, máte možnost prohlížetna tomto webu on-line bez registracezmíněnou databázi nabídek a poptávektechnologií všech evropských zemí i některýchjiných států světa. V současnostiobsahuje databáze přibližně 2100 nabídeka cca 400 poptávek po technologiícha řešeních. Přístup do aplikace je jednoduchýa přímo z webových stránek.Rozvíjení projektových aktivit v tomtomodulu je soustředěno především naidentifikaci inovačních technologií a jejichoboustranný zahraniční transfer s cílemstimulovat více český průmysl ve vybranýchsektorech.Technologické sektory• Strojírenství, materiály a dopravnítechnologie• Biotechnologie a medicína• Informační technologie• Potravinářství• Alternativní energetika• Textil• Životní prostředí• Micro & NanotechnologieV rámci technologických sektorů jsouprostřednictvím sítě nabízeny tyto služby:– vyhledání partnerů a zprostředkováníkontaktů pro společný vývoj, výrobnínebo obchodní spolupráci a technologickýtransfer prostřednictvím evropskýchdatabází– účast na technologických burzách (matchmakingovýchakcích) sítě EnterpriseEurope Network ve výše uvedenýchoborech ve 44 zemích jak Evropy, taki přidružených státech;– podporu při jednání včetně nabídky právníhoporadenství v oblasti licenčních smluv– pořádání tematických seminářů (např.z oblasti ochrany duševního vlastnictvíapod.)1/2009ip&tt25


Modul C – podpora účastimalých a středních podnikův Rámcových Programech EU.Organizované akce:V rámci aktivit Modulu C budou již tradičněv roce 2009 organizovány akce, zaměřenéna cílenou informovanost o podpůrnýchprogramech jak MSP, takzainteresovaných institucí. Pořádané seminářevětšinou poskytují posluchačůmjak obecné, tak i účelově směrované informaceo 7. rámcovém programu EU proVaV, Rámcovém programu EU pro konkurenceschopnosta inovace a operačníchprogramech současného programovacíhoobdobí.Velkému zájmu se těší též akce spoluorganizovanés externími institucemi, a topřevážně se spolupracujícími partnery sítěa s projektem NICER, koordinovanýmskupinou Technologického centra AV ČRa působící jako národní kontaktní organizacepro 7. rámcový program EU pro VaV.Jejich cílem je poskytnout informaceo aktuálních otázkách z oblasti ochranyduševního vlastnictví, ale středem zájmujsou i otázky financování rozvoje firem rizikovýmkapitálem a podpora výzkumu,vývoje a inovačního podnikání ze strukturálníchfondů.V zajímavém duchu se též nesou neformálnísetkání pro zástupce vědeckotechnickýchparků, či inkubátorů. Běhemtěchto setkání si účastníci mohou předat,či načerpat cenné informace z budovánítéto inovační infrastruktury a zjistit téžspokojenost nájemních firem s nabízenýmislužbami. S lítostí však stále konstatujeme,že tato problematika a její vývoj jestále na okraji zájmu mediálních zástupců.Jako příklad by mohla sloužit publikace„Kniha zahraničních dobrých praxí –při realizaci politik výzkumu, vývoje a inovací“(TC AV ČR Praha 2008), kde jsouuváděny příklady ze zahraničí, jak se žurnalistévzdělávají, aby problematice „parků“rozuměli a uměli ji interpretovat.Technologické centrum AV ČR má vesvém výhledu naplánovány v roce 2009dvě akce obdobných neformálních setkánía hodlá podpořit předávání poznatkůmezi historicky staršími a nově vznikajícími„parky“. Tato oblast může být velmi aktuálnízejména v době recese a finančníkrize, kdy malé firmy dostávají i mnohépříležitosti uplatnit se na trhu v době, kdyse firemní náklady stlačují na minimum.Tato situace – četné propouštění zaměstnanců– může i směřovat k nárůstu vznikunových firem, ale je na vládě, jak tutomožnou skutečnost dokáže nastartovat.V souvislosti s cílem a zaměřením sítěEnterprise Europe Network se projektovýtým zabývá také dalšími činnostmi specializovanýmina poskytování informací o financovánízakládání a rozvoje firem a naotázky spojené s právy k duševnímu vlastnictvívýzkumných a vývojových výsledků.Propagační a publikační činnostČeská síť Enterprise Europe Networkprovozuje webové stránky portálového typuwww.enterprise-europe-network.cz .Tyto stránky jsou průběžně doplňoványa aktualizovány. Za období od 15. září dokonce října zaznamenaly tyto stránky2533 individuálních návštěv.Byl zpracován a klientům sítě rozeslánprvní ze série elektronických informačníchletáků, věnovaných programům podporyaplikovaného a inovačního výzkumu a podnikání.Tento leták, který obsahuje informacea klíčové odkazy na aktuální výzvy 7.rámcového programu, vybraných operačnícha dalších grantových a podpůrnýchprogramů, byl elektronickou cestou rozeslán5887 individuálním klientům sítě.Individuální leták shrnující přehlednouformou „Možnosti finanční podpory promalé a střední podniky“ byl připravena vydán v klasické tištěné formě a je nynípostupně distribuován klientům. Elektronickáverze téhož materiálu byla zaslánana adresu 3000 klientů.Projekt BISONEt jako národní síť EnterpriseEurope Network byl rovněž propagováni tiskem, v němž byl publikován článek„Enterprise Europe Network – nová iniciativana podporu evropských malýcha středních podniků a jejich aktivity v ČeskéRepublice“ (Inovační podnikání & transfertechnologií, 2/2008, str. 29–31).Do pokročilého stupně postoupila přípravametodické brožury „Sedmý rámcovýprogram pro začátečníky“, kterou zpracovávajípracovníci modulu ve spoluprácis pracovníky skupiny IPV a která bude vydánav sérii „Vademecum 7. RP EU“.Koordinace projektuV roce 2008 se skupina asociovanýchpartnerů sítě rozrostla o Asociaci inovačníhopodnikání ČR, zájem o spolupráciaktivně projevilo i Technologické a inovačnícentrum ČVUT.Ve spolupráci s KHK MSK pořádalo TCAV ČR 11. Česko-slovensko-polské ekonomickéfórum, zaměřené na předsednictvíČR v EU a s tím související otázkytýkající se prostředí a podmínek pro podnikánív ČR, SK a PL.Koordinační modul dále asistoval připřípravě akcí, pořádaných v rámci ostatníchmodulů (např. při realizaci letníchseminářů Aktuální programy podpory výzkumu,vývoje a inovací pro podnikatelskésubjekty; prosincového semináře EnterpriseEurope Network – síť pro inovacev rámci INOVACE 2008, Týden výzkumu,vývoje a inovací v ČR, 2. – 5. 12. 2008).S obdobnými akcemi se počítá i v letošnímroce, v rámci INOVACE 2009, Týdenvýzkumu, vývoje a inovací v ČR, 1.– 4. 12. 2009, se opět uskuteční seminářsítě ENTERPRISE EUROPE NET-WORK České republiky.Mezinárodní konference s podtitulemekonomické podmínky v regionu se plánujena září v Brně a zde bychom chtělioslovit i sousední země, aby se s námipodělily o své zkušenosti v oblasti podnikání(Slovensko, Rakousko, Maďarsko).V souvislosti s českým předsednictvímČR v EU v první polovině roku 2009 se budesíť angažovat v řadě aktivit, jako např.při realizaci Czech Open Days v Lucemburku6. – 7. květen. Akce je organizovánaLucemburskou obchodní komorou vespolupráci s European Consulting Luxemburga Technologickým centrem AV ČR.S účastí sítě ENTERPRISE EUROPENETWORK se počítá i při iniciativě SMEweek Evropské komise, která proběhnev květnu a v rámci ČR je v kompetenciMPO.Podnikatelské fórum – Evropská uniea její sousedé bude 14 a 15. května doprovodnouakcí 16. kongresu Eurochambers2009 a českého předsednictvív Radě EU. Představeny budou partnerskézemě evropské politiky sousedství,Ruská federace, země rady pro spolupráciv Zálivu a Společenství nezávislýchstátů. Síť ENTERPRISE EUROPE NET-WORK zde bude prezentovat Centrumpro regionální rozvoj ČR.Další významnou konferencí v roce2009, kterou pořádá Technologické centrumAV ČR pod záštitou MŠMT s finančnípodporou Evropské komise, je EURO-NANOFORUM 2009. Konference seuskuteční ve dnech 2. – 5. června v Kongresovémcentru Praha a proběhne zdei technologická burza a schůzka sektorovéskupiny „Nano-mikro“.Prezentace sítěStěžejní aktivitu modulu D představujeprezentace sítě navenek. Webové stránkyprojektu mají charakter portálu a tak jsoupro podnikatele přehlednější. Jsou pravidelněaktualizovány a doplňovány nové informace.Na základě dohody je možnék propagaci využívat také webové stránkywww.businessinfo.cz a www.inovace.cz.Veškeré zásadní aktivity jsou také zveřejňoványna webových stránkách TC AV ČR.Projekt využívá jednotné grafické podobyv pozvánkách, tiskových materiálech, elektronickékorespondenci a 4x do roka vycházív elektronické podobě newsletter26 ip&tt 1/2009


informující o aktivitách celé české sítě EnterpriseEurope Network Informační roletaa mapa ČR dokumentuje celorepublikovépokrytí službami jednotlivých partnerů.V roce 2009 se počítá s vydáním aktualizovanéverze letáku s využitím nového grafickéhostylu sítě Enterprise Europe Networka vytvoření širokoplošného banneru.Na základě spolupráce s jinými skupinamiTC AV a se spřátelenými subjekty jemožné prezentovat síť i na cizích akcích –např. formou vystavení posterů na vybranýchakcích AIP ČR, asociovaného partneraEnterprise Europe Network, nebovystoupení na mezinárodních konferencích.Síť se pravidelně představuje kromětohoto i v periodikách ECHO, EURO FIR-MA, Odpady, Odpadové fórum, aj.Stěžejní akce sítě Enterprise EuropeNetwork České republiky v roce 2009Skupina transferu technologií Technologickéhocentra AV ČR v rámci projektuEnterprise Europe Network ČR:– účast na veletrhu FOR WASTEv Praze Letňanech ve dnech 15.–17. dubna2009 (kontaktní osoba: Mgr. RadkaHávová, 724 331 015);– účast na technologické burze /matchmakingovém setkání dne 21.dubna v Kongresovémcentru BVV v Brněv rámci Stavebních veletrhů IBF/SHK(kontaktní osoba: Jiří Janošec, Ph.D., registracena akci a další informace v angličtiněje na webových stránkách akce).Marcela PŘÍHODOVÁTechnologické centrum AV ČRPlán odborných akcí ČSSna rok 2009Seminář: Modelování a simulace tekutinovýchsystémůtermín: 3. března 2009místo: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka5, budova A – 4. patro, sál 417odborný garant: Česká asociace pro hydraulikua pneumatiku – OS ČSSProf.Ing. Petr Noskievič, CSc. – VŠB TUOstravaorganizační garant: Česká strojnická společnost– Ludmila StránskáSeminář: Úsporné a inovativní strojírenskétechnologie, moderní strojnízařízení a systémy řízení výroby– spojený s doprovodnou výstavkou firemtermín: 8. dubna 2009místo: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka5, budova A – 4. patro, sál 417 (+ 414)odborný garant: OS Nástroje a strojírenskétechnologie ČSS – Bohumil Plšekorganizační garant: Česká strojnická společnost– Ludmila StránskáSeminář: Úspory v údržbě – možnostitribotechnikytermín: 16. dubna 2009místo: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka5, budova A – 4. patro, sál 417odborný garant: OS Tribotechnika ČSSVladislav Chvalina, KLEENTEK, spol.s r.o. ; mobil 602 223 236 ; e-mail: chvalina@kleentek.czorganizační garant: Česká strojnická společnost– Ludmila StránskáSeminář: Těsnění v hydraulice a pneumaticetermín: 2. června 2009místo: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka5, budova A – 4. patro, sál 417odborný garant: Česká asociace pro hydraulikua pneumatiku – OS ČSSDr. Radim Olšovský – Parker Hannifins.r.o., e-mail: rolsovsky@parker.comorganizační garant: Česká strojnická společnost– Ludmila StránskáKonference: AUTOSYMPO 2009termín: 9. června 2009místo: Areál výstaviště BVV Brno, sál Moravapavilonu A3odborný garant: Česká automobilováspolečnost ve spolupráci s OS Motorovávozidla ČSS– Ing. Branko Remek,CSc. – ČVUT – FS,Praha 6, e-mail: branko.remek@fs.cvut.cz– Ing. Zdeněk Novák – SAP, Praha 1, tel.221 602 984 ; e-mail: sapnov@autosap.czorganizační garant: Česká strojnická společnost– Ludmila StránskáSeminář: Diagnostika kapalin v hydraulickýchsystémechtermín: 8. září 2009místo: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka5, budova A – 4. patro, sál 417odborný garant: Česká asociace pro hydraulikua pneumatiku – OS ČSSIng. Petr Jáchym. – HYDAC spol. s r.o.organizační garant: Česká strojnická společnost– Ludmila StránskáKurz: Kurz tribotechniky – dvoudenní kurz(tribotechn. poznatky o mazivech a mazání,předpoklady praktické realizacev podnikové praxi, atd.)termín: 14. – 15. října 2009místo: hotel U Lípy, Kamenice nad Lipouodborný garant: OS Tribotechnika ČSSorganizační garant: Česká strojnická společnost– Ludmila StránskáSeminář: Tribotechnický seminář (témabude upřesněno)termín: 11. listopadu 2009místo: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka5, budova A – 4. patro, sál 417odborný garant: OS Tribotechnika ČSSorganizační garant: Česká strojnická společnost– Ludmila StránskáSeminář: Seminář OS CAHP (téma budeupřesněno)termín: 1. prosince 2009místo: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka5, budova A – 4. patro, sál 417odborný garant: Česká asociace pro hydraulikua pneumatiku – OS ČSSorganizační garant: Česká strojnická společnost– Ludmila StránskáSeminář: Progresivní metody konstrukce,výroby forem a nástrojů ,moderní strojní zařízení a systémy řízeníjejich výroby– spojený s doprovodnou výstavkou firemtermín: 9. prosince 2009místo: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka5, budova A – 4. patro, sál 417 (+ 414)odborný garant: OS Nástroje a strojírenskétechnologie ČSS – Bohumil Plšekorganizační garant: Česká strojnická společnost– Ludmila StránskáPoznámka:Pořadatel – Česká strojnická společnost– si vyhrazuje právo v průběhu rokuplán upřesňovat a doplňovat.Ludmila Stránská – tajemníke-mail: strojspol@csvts.czwww.strojnicka-spolecnost.cz7KONFERENCE – SEMINÁ¤E – V¯STAVYPollutec 2008, LyonVe dnech 2. – 5. 12. 2008 se Technologickécentrum AV ČR a firmy podpořenév rámci projektu Enterprise Europe Networkprezentovaly na stánku České Republikyběhem veletrhu Pollutec 2008. Cílemčeské oficiální účasti bylo představitčeské firmy, které nabízejí environmentálnítechnologie na evropské i světovéúrovni. Účast českých firem byla podporovánaMinisterstvem průmyslu a obchodu(podpora typu B).Sdružení firem Water Treatment Alliance,Ústav chemických procesů AV ČR,GEOtest Brno, a.s. a Technologické centrumAV ČR dostaly možnost prezentovatsvé technologie na samostatných stáncích,zástupci společností Aquatest, a.s.Viscon s.r.o. a Centrum biologickýchtechnologií zastupovali své technologiena stánku Technologického centra osobně,fermentační reaktor EWA firmy Agro –eko spol. s.r.o., mikroturbína Setura systém na čištění vod firmy Silfor bylyzastoupeny ve formě dostupných materiálůa videosmyčky. Na stánku Technologickéhocentra AV ČR byly prezentoványtéž technologie firmy EKOSYSTEM s.r.o.Praha.Vzhledem k tomu, že probíhá rok Česko– Francouzské ekonomické spolupráce,měla expozice ČR velkou sledovanost.Během třetího dne veletrhu bylorganizován workshop o technologickémpotenciálu ČR, v rámci kterého zástupceTC AV ČR představil projekt EnterpriseEurope Network, Ing. Severa prezentovalfirmu Viscon s.r.o., prof. Štys představil1/2009ip&tt27


práci Centra biologických technologiíÚstavu fyzikální biologie Jihočeské univerzitya Ing. Štolc technologii fy. Aquatest,a.s. Všechny firmy, které se veletrhuPollutec zúčastnily na stánku České Republiky,měly zájem prezentovat své technologiena workshopu, který uvedl SamuelKettanjian, vedoucí oddělení průmysluz Francouzského velvyslanectví v Praze,Ivana Pavlíčková, z Českého velvyslanectvív Paříži a Miloslava Tomíková z Ministerstvaprůmyslu a obchodu.Během veletrhu navázaly jen firmy zastoupenéna stánku Technologickéhocentra 62 kontaktů s potenciálem budoucítechnologické spolupráce. Firmu Mistras.r.o., která se veletrhu zúčastnila samostatně,podpořilo Technologickécentrum AV ČR při jednání s americkýmodběratelem technologie z Chicaga.Ministerstvo průmyslu a obchodu nabídlokaždému vystavovateli zdarma 9m2 výstavní plochy se základní stavbouspolečného stánku. Zároveň financovalodoprovodné aktivity, kterými byly např.workshop, odborný seminář, setkání s obchodnímipartnery apod.Na veletrhu Pollutec byl největší zájemo technologie pro odpadové a vodní hospodářství.Zejména o nízkoenergetickétechnologie na zpracování a využívánídruhotných surovin, sběr a separaci komunálníchodpadů včetně jejich následnéhozpracování a využití, novinkyv energetickém využití odpadů, destrukcinebezpečných odpadů na inertní materiályapod. V oblasti vodního hospodářstvíšlo o poptávku po intenzifikacičistírenských procesů, o nové způsobyhygienizace kalů, aerační technologietřetí generace, speciální separační zařízeníapod. V oblasti ochrany ovzduší bylavyhledávaná zařízení na filtraci mikroa zejména nano částic (PM10, PM2,5a menší), technologie na fixaci anorganickýcha organických látek obsaženýchv emisích z různých výrobních procesůapod.Na veletrhu Pollutec vystavovaly v rámcičeské oficiální účasti (podporovanéMPO) tyto české firmy: VISCONs.r.o.Praha, Ústav fyzikální biologie UniversityČeské Budějovice v Nových Hradech,Dapol s.r.o. Ostrava, AQUATEST,a.s. Praha, Ústav chemických procesů AVČR Praha, GEOtest Brno, a.s., ENVI-PUR, s.r.o. Tábor, ASIO spol. s r.o. Brno,ŽĎAS a.s. Žďár nad Sázavou, RUBENAa.s. Hradec Králové, FEDOG – Ivo SolnařPraha,Další informace naleznete na:www.pollutec.comRadka HávováTechnologické centrum AV ČRWorkshop 2009České vysoké učení technické v Prazepořádalo ve dnech 16. – 20. února 2009odborný seminář, kde se formou posterůpředstavily výsledky výzkumné činnostiv široké spektru technických oborů: Matematika,Fyzika, Informační technologiea automatizační technika, Elektrotechnikaa přístrojová technika, Materiálové inženýrství,Mechanika a termodynamika,Strojírenství, Výrobní systémy, technologiea automatizace technologických procesů,Energetika a silnoproudá elektrotechnika,Jaderné inženýrství, Chemie,Biomedicínské inženýrství, Stavebnictví,Architektura, územní plánování, geodéziea kartografie, Doprava, logistika, ekonomikaa management.Místo konání – atrium Fakult stavebnía architektury, bylo zaplněno 111 ti postery,které prezentovaly výsledky řešeníprojektů prezenčních doktorandů podpořenýchv roce 2008 interními grantyČVUT a dále výsledky řešení externíchgrantů a ostatních výzkumných aktivit využitelnýchv praxi. Nejhojněji z 15 ti tématickýchsekcí byly zastoupeny sekceStavebnictví, Materiálové inženýrství, následněInformační technologie a automatizačnítechnika a také Biomedicíncké inženýrství.Možnosti prezentovat svéaktivity využily také spolupracující organizace,jako např. Asociace inovačníhopodnikání ČR, Americké vědecké informačnístředisko aj. Zájemci z praxe se tak28 ip&tt 1/2009


mohli během celého týdne seznámit s vystavenýmitématy a získat nejnovější informacea navázat přímé kontakty.První den Workshopu proběhlo pracovníjednání. V zahajovacím projevurektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček,CSc. zdůraznil, že ČVUT je a bude výzkumnouuniversitou. K problematice aktuálníchotázek vědy a výzkumu na vysokýchškolách vystoupila Ing. JanaŘíhová, – ředitelka odboru programů výzkumua vývoje MŠMT a prof. Ing. VladimírHaasz, CSc. – předseda Radyvysokých škol a místopředseda Rady proVaV zaměřil své vystoupení k problematicehodnocení výsledků vědeckovýzkumnéčinnosti. Pracovníci ČVUT využilipřítomnosti obou hostů a vzneslik nim mnoho adresných dotazů.V souvislosti s konáním Workshopu2009 byl vydán jeho sborník a také CDROM. Případní zájemci si jej mohou vyzvednoutna odboru vědeckovýzkumnéčinnosti R ČVUT v Praze.Anotace příspěvků Workshopu 2009jsou uveřejněny na:http://workshop.cvut.cz/20089.Z – 2009, LipskoKvěta LejčkováVe dnech 24. – 27. února 2009 se v Lipskuuskutečnil 10. mezinárodní veletrh dílů,součástek, modulů a technologií Z –2009, Die Zuliefermesse.Zároveň se konal veletrh obráběcích,nástrojářských a jednoúčelových strojůnazvaný INTEC.Zúčastnilo se ho 1200 vystavovatelů nacelkové výstavní ploše okolo 60tis. m2.AIP ČR se letošního ročníku zúčastnilav rámci oficiální účasti České republiky organizovanéMPO v Hale 5, stánek 12. ExpoziceAIP ČR měla 9 m 2 a AIP ČR na níprezentovala Systém inovačního podnikánív ČR, Technologický profil ČR, programKONTAKT a další projekty a činnosti. Důležitábyla prezentace oceněných inovačníchproduktů, které získaly některou z cenv rámci Ceny inovace roku 2008. V průběhuveletrhu byly zprostředkovány kontakty s tuzemskýmia zahraničními organizacemi působícív rámci Systému inovačního podnikánív ČR. Získané poznatky přispějí k dalšímuzkvalitnění Technologického profilu ČR.Manažerem účasti AIP ČR na Z-2009byl Ing. Jan Kofroň, tel. 221082259, e-mail: kofron@aipcr.cz, další informaceo skončeném veletrhu jsou na www.zuliefermesse.de.J. K.FOR INDUSTRY 2009Dne 15. – 17. 4. 2009 se koná v Pražskémveletržním areálu již tradičně 8. mezinárodníveletrh strojírenských technologií,viz: www.forindustry.cz.Mottem letošního veletrhu je:„Progresivní strojírenské technologie= budoucnost našeho průmyslu“Strojírenství je nejvýraznější odvětvíčeského zpracovatelského průmyslu.Směr budoucího vývoje strojírenské výrobystále více určuje automatizace a robotizaces cílem vyrábět ve velmi krátkémčase pomocí moderních procesů a zajistitco nejlepší konkurenceschopnost.Cílem veletrhu je:– představit mezinárodní průmyslovétrendy v oblasti strojírenských technologiía navazujících oborů– prezentovat co nejefektivněji modernívýrobní techniku a technologie pro budoucnost– přispět k rozvoji firemních know-how– podporovat inovační podnikání a technologickouspolupráci– porovnat aktuální nabídku firem, kvalituproduktů, jejich design a vlastnosti,provozní spolehlivost, účinnost, hospodárnost,provozní bezpečnost, nákladyna údržbu, životnostV letošním ročníku veletrhu FOR IN-DUSTRY se pořádají souběžně tyto odbornéveletrhy:– FOR SURFACE – 5. mezinárodní veletrhpovrchových úprav a finálních technologií– FOR WASTE – 4. mezinárodní veletrhnakládání s odpady, recyklace, průmyslovéa komunální ekologie– FOR 3P – 1. mezinárodní veletrh potravinářských,obalových a tiskařskýchtechnologií. Tento veletrh je zařazenpoprvé, neboť integruje technologie,které úzce souvisí s potravinářskýmsektorem do kterého putuje 70–80 %obalových materiálů, obalů i balícíchstrojů a linek.Asociace inovačního podnikání ČR(AIP ČR) potvrdila pro tento významný veletrhv oboru strojírenství a navazujícíchprůmyslových odvětví odbornou garancia mediální partnerství časopisu „Inovačnípodnikání a transfer technologií“.Veletrh doprovází již tradičně bohatýdoprovodný program, viz: http://www.forindustry.cz/2009/cz/dopr.aspVěříme, že i v tomto roce bude tento veletrhpřínosem pro české strojírenstvía navazující průmysl a pomůže jak vystavovatelůmtak i návštěvníkům z řad podnikatelů,malých a středních firem v tomtosložitém období hospodářské recesea podpoří také inovační podnikání a spoluprácinejen v rámci EU.Poznatky z tohoto veletrhu můžete uveřejňovatna Diskusním fóru AIP ČR(www.aipcr.cz).VMHannover Messe 2009V roce 2009 se koná tento veletrh vednech 20. – 24. dubna již po dvaašedesáté.Nejvýznamnější světová událosttechnologií zahrnuje 13 předních mezinárodníchveletrhů:INTERKAMA, Factory Automation, IndustrialBuilding Automation, Digital Factory,Subcontracting, Energy, Power Plant Technology,MicroTechnology a Research & Technology.V roce 2009 se k nim přiřadí tři odbornéveletrhy Motion, Drive & Automation,SurfaceTechnology a ComVac, které se konajíkaždý druhý rok. Premiéru bude mít letosveletrh Wind – Mezinárodní veletrh zařízení,součástí a služeb pro větrné elektrárny.Hlavními tématy a těžišti různýchoborů budou automatizace, energie,mobilita, subdodávky, technologie budoucnostia technický dorost.Zastřešujícím tématem celého veletrhuje energetická účinnost v průmyslovýchprocesech.Partnerskou zemí veletrhu je Korejskárepublika, jedna z 15 nejsilnějších ekonomiksvěta. Obohatí nabídku veletrhu svýmišpičkovými technologickými produktya představí svůj vlastní potenciál vevšech průmyslových oblastech.Rozhodujícími tématy budou v roce2009 energie (v „Renewables“ obnovitelnýchzdrojích energie budou např. výstavníoblasti rozšířeny o bioenergie a solárníenergie) a ochrana klimatu. Dopopředí se také stále více dostává témamobility. Na veletrhu Motion, Drive &Automation představí výrobci vozidela subdodavatelé pod titulem „E-Motive“1/2009ip&tt29


elektrické pohony. Hlavními oblastmi zdebudou elektrifikace hnacího ústrojí vozidela mobilních strojů, hybridní řešení až po plněelektrická řešení jako silný trend energetickyúčinných technologií, univerzální pohonys nulovými emisemi s různými nositeliprimární energie, a to především regenerativními.V oblastech veletrhů Energy a IndustrialAutomation uskuteční řada prezentací,které jsou rovněž zaměřené na téma energetickyúčinná mobilita, jako například CleanMoves, společný stánek věnovaný vodíkovýma palivovým článkům, stánekSpolkového svazu obnovitelných energií(BEE) nebo prezentace mobilních robotůa autonomních systémů.Cílem iniciativy pro mládež „TectoYou“ je nadchnout mladé lidi pro technickéučební a studijní obory. Jedním z vrcholůzde bude právě výstavní oblast „Mobilní robotya Autonomní systémy“, která v minulémroce poprvé představila celou paletu využívánírobotů a získala si velkou oblibu návštěvníků.Výstavní oblast opět doplní „RoboCupGerman Open“ – fotbal robotů nanejvyšší hráčské a vědecké úrovni.Součástí veletrhu je téměř 2000 akcí –kongresy, diskusní fóra, semináře a workshopy,které umožní poznat a zažít nejmodernějšítechnologie.Také v roce 2009 bude udělena mezinárodnícena průmyslu HERMES AWARDspojená s částkou 100 000 Eur za technologickya ekonomicky inovativní produktya postupy. Věříme, že letos se mezi kandidátyna tuto cenu objeví i zástupci ČR. Cenabude předána během oficiálního zahájeníveletrhu Hannover Messe v neděliv předvečer veletrhu.Asociace inovačního podnikání ČR(AIP ČR) bude mít již počtvrté stánekC34/1 v hale číslo 2.Cílem účasti na Hannover Messe je prezentovatoblast výzkumu, vývoje a inovacív ČR. Na ploše stánku 20 m 2 představí AIPČR kromě svých hlavních projektů a činností– Systém inovačního podnikání v ČR; Technologickýprofil ČR; INOVACE 2009, Týdenvýzkumu, vývoje a inovací v ČR; Cenu Inovaceroku 2009 a výsledky Ceny Inovace roku2008; časopis Inovační podnikání a transfertechnologií; přípravu odborníků prooblast inovačního podnikání; mezinárodní vědeckotechnickouspolupráci v rámci programuKONTAKT; program EUREKA, EUROS-TARS. Prezentovány budou také úspěšnéinovační produkty oceněné v rámci soutěžeo Cenu Inovace roku, např. prototyp PlantografuV07, mikroturbína SETUR a další.Dále zde budou představeny vybrané výsledkyČeského svazu vědeckotechnickýchspolečností: model vzdělávání MCI(Manažer kreativity a inovací) připravenýDTO CZ s.r.o. Ostrava; dále budou představenyvýsledky spolupráce s 32 mezinárodnímiorganizacemi, např. FEANI (Evropskáfederace národních inženýrskýchasociací) a WFEO (Světová federace inženýrskýchorganizací) a výsledky výzkumua inovací oboru geoinformatika České asociacepro geoinformace.Hlavním stánkem v hale 2 na témapřenos technologií je „tech transfer –Gateway2Innovation – trh inovačníchnápadů, který maximálně efektivně přispívák setkávání lidí, kteří nové nápadynabízejí a poptávají. Tak lze odhalit příštípožadavky a připravit budoucí synergie.Vystavovatelé a odborní návštěvníci veletrhumohou plně využít tuto iniciativuv popředí univerzit a výzkumných organizací,které budou prezentovat své knowhowa své nejnovější vědecké výsledky.V letošním roce připravuje poprvé i AIPČR spolu s ČSVTS v rámci doprovodnéhoprogramu „Inovační fórum ČR“ – dvouhodinovouprezentaci výsledků výzkumu, vývojea inovací v ČR, která se bude konatv konferenčních prostorách – sál PARISv hale 2 – Research and Technology večtvrtek 23. 4. od 10.00 – 12.00 hodin.Případní další zájemci o prezentaci nastánku, v rámci doprovodného programu„Inovační fórum ČR“ nebo případnouúčastí na stánku AIP ČR kontaktujte AIPČR, Mgr. Věru Mísařovou, tel.: 221 082 274.Věra MísařováUplatňování práv duševníhovlastnictví – ochrana protipadělkůmDne 21.1.2009 se konal po dvouleté přestávceopět seminář ČSVZ s lektorkou Generálníhoředitelství cel – Celní správyMFČR ing. Jindřiškou Kubelkovou. V mezidobíobou přednášek nastal posun v kompetencíchCelní správy ČR, a proto bylovhodné se danou problematikou opět zabývat.Podle účasti na seminářích je vidět, žeto zajímá nejen pracovníky průmyslověprávníochrany. Lektorka provedla výčeta podrobné vysvětlení všech zákonnýchpředpisů týkajících se dané problematikya upozornila i na vazby na jiné zákonya předpisy platné v ČR. Nechyběla ani praktickáukázka nejen fotografií, ale i názorná –některé výrobky obuvi a spotřebního průmyslusi mohli posluchači prohlédnout a tipnout,zdali se jedná o padělek. Překvapenínebralo konce. Odborné vysvětlení lektorkyk jednotlivým tipům posluchačů bylo spíšekomorní, ale velmi poučné.Znalost zákonných předpisů je v ČRu odborné veřejnosti na dobré úrovni. Horšíje to však se znalostí zákonných noremk výkonu ustanovení těchto předpisů. Zjistilose, že Celní správa stále potřebuje aktuálníinformace pro plodnou spolupráci výkonnýchorgánů s majiteli práv,patentovými zástupci, výrobci a dalšími organizacemi.Ne všechny databáze jsouprávě aktuální, a proto se velmi často Celníspráva obrací na majitele práv nebo je-jich právní zástupce. Pokud tito obdrží výzvuk dodání informací (lhůta je 15 pracovníchdnů) musejí spolupracovat, neboť jsoupod sankcí až 50 mil. Kč včetně zabrání nebopropadnutí zboží v případě liknavosti.Výroba a distribuce padělaného zbožíneohrožuje jen majitele práv duševníhovlastnictví, ale v průmyslovém měřítkurostoucí měrou ohrožuje zdraví, bezpečnostobčanů a v neposlední řadě přinášírizika nejen bezpečnostní, ale i ztráty nadaňových výnosech včetně konkurenceschopnosti,protože velká část výrobkůse prodává na černém trhu. Průmysl padělkůpřináší nezákonnou zaměstnanosta přistěhovalectví. Dříve se zboží zadrželona státní hranici, ale vstupem ČR doEU se hranice posunula do velkých mezinárodníchpřekladišť a do vnitrozemí, kdeCelní správa provádí oprávněné kontrolyv kamenných obchodech i na tržištích.V celosvětovém měřítku stačí Celníspráva namátkově zkontrolovat, odhalita zastavit maximálně 70% padělanéhozboží, přičemž 7–10% obchodovanéhozboží všeho druhu (i luxusního) tvoří padělky.Roční nárůst výroby padělků vesvětě se pohybuje v rozmezí 30-50%,z toho u farmaceutických výrobků ažo 385%. Je to z důvodů vysokých ziskůa malého rizika při postihu a malé pravděpodobnostiodhalení. Z celkového obchodníhozboží přicházejícího do EU je50–80% z Číny.Porušování práv duševního vlastnictví sestalo lukrativní záležitostí pro zločinecké organizace,propojené na organizovaný zločin,přičemž tyto aktivity zpravidla přinášejí vyššízisk než jiné zákonné obchodování. Dovozpadělků do ČR sice v poslední době klesl, alevzrostla jejich výroba přímo na území ČR.Padělky jsou při rozšiřování spojovány i s dalšímnelegálním zbožím (omamné a psychotropnílátky). Jedná se o padělané léky, potraviny,kosmetika a hygienické potřeby, pracíprášky, dětské hračky a kojenecké zboží,elektronika. Zvláště u dětského zboží můžedojít k vážnému poškození zdraví, neboť nelegálnívýrobky používají většinou neschválené,nestandardní a méně kvalitní materiály,které jsou zpravidla i zdraví škodlivé.Lektorka vysvětlila i pravidla a problémys použitím zadrženého zboží pro humanitárníúčely.Rostoucím problémem je prodej zboží přesinternet. Celní orgány ČR zadržují pravidelněaž 10% všech případů porušování práv.Při větší spolupráci majitelů práv a jejichzástupců, stejně jako spotřebitelů, by seprocentní podíl zachyceného nelegálníhozboží mohl zvýšit. Spolupracujte tedy s Celnísprávou, Českou obchodní inspekcí i Svazempro ochranu spotřebitelů. Pomůžete tímnejen sobě při ochraně zdraví i práva. Zdenení na místě využívat přísloví, že když jsemse napálil já, ať se napálí i druzí.Ing. Pavel Dlouhý, EUR Ing.předseda ČSVZCENA INOVACE ROKUCharakteristikaCeny Inovace roku 200830 ip&tt 1/2009V rámci 13. ročníku soutěže o CenuInovace roku získaly nejvyšší ocenění– Cenu Inovace roku 2008 –produkty Mostní římsa ze syntetickéhovláknobetonu, Fakulta stavebníČVUT v Praze, Katedra betonovýcha zděných konstrukcí; Lepenévelmi přesné sendvičové panelypoužívané jako optické plochy radioteleskopu,5M Kunovice.Dále uvádíme charakteristiku oceněnýchproduktů uvedenou v přihláškách:


Betonáž, hotový prvek, aplikaceMOSTNÍ ŘÍMSAZE SYNTETICKÉHOVLÁKNOBETONUMostní římsa jako prefabrikovanýbetonový prvek je součástínosné konstrukce určitých typůmostů. Inovace materiálu z betonuna vláknobetonu přinesla výraznévylepšení funkčních vlastností,úsporu materiálů a sníženípracnosti.Více na www.fsv.cvut.cz,katedra K 1331/2009ip&tt31


LEPENÉ VELMI PŘESNÉSENDVIČOVÉ PANELYPOUŽÍVANÉ JAKO OPTICKÉPLOCHY RADIOTELESKOPUJedná se o lehké lepené velmipřesné sendvičové panely sloužícíjako optické plochy pro vlnovédélky v řádu desetin mm ažmilimetrů. Používají se jako segmentyparabol radioteleskopůumístěných na Zemi, případněve vesmíru.Více na www.5m.czV čísle 2/2009 uveřejnímeinformace o produktech,které získaly ocenění„Čestné uznání“ (5 produktů)v rámci soutěžeo Cenu Inovace roku 2008.I. N. Detail paraboly radioteleskopu LMT, MexikoLITERATURAVědeckotechnické parky v ČRSpolečnost vědeckotechnických parkůČR vydala v závěru roku 2008 česko –anglickou publikaci „Vědeckotechnicképarky v ČR“, ISBN 80-903846-1-3, P.Švejda a kol. (P. Janák, P. Kolář, J. Lakomý),v nákladu 3500 výtisků s CD ROM,s finančním příspěvkem MŠMT, Evropskéhofondu pro regionální rozvoja MPO.Na 120 stranách jsou soustředěnyobecné a konkrétní informace o VTPv ČR a o mezinárodní spolupráci v tétooblasti.Obecná část obsahuje základní pojmy,základní data o historii SVTP ČRa etapách jejích činnosti, zakládánía dalším rozvoji VTP v ČR, podmínkáchakreditace, úloze VTP v rámci inovačníinfrastruktury, programu PROSPERTI-TA, výsledcích činnosti VTP v ČR a konkrétníchpartnerech v rámci mezinárodníspolupráce na multilaterální a bilaterálníúrovni.Konkrétní část obsahuje informaceo 25 akreditovaných a 17 dalších provozovanýchVTP v ČR, souborná statistickádata (základní parametry všech VTPv ČR v letech 1991 – 2008, technologickézaměření jednotlivých VTP, početVTP, celková plocha VTP, pronajatá plochaVTP celkem a plocha pronajatá inovačnímfirmám, počet inovačních firem,jejich pracovníků a počet nově vytvořenýchpracovních míst, počet podpůrnýchpracovníků VTP), data o programu PRO-SPERITA (VTP podporované v rámci programuPROSPERITA I, VTP připravovanév rámci programu PROSPERITA II, přehledtechnologií v připravovaných VTPv ČR v rámci PROSPERITA II), Národní32 ip&tt 1/2009síť VTP v ČR s uvedením lokalizace akreditovaných,dalších provozovaných a připravovanýchVTP, adresář akreditovanýcha dalších provozovaných VTP v ČR.Další přílohy obsahují základní údajeo SVTP ČR a její mezinárodní spolupráci,o SPICE Group, Technologickém profiluČR, Systému inovačního podnikánív ČR, Regionální inovační infrastruktuřea o Českém výzkumu, a.s.Tuto publikaci využije SVTP ČR a jednotlivéVTP k dalšímu zkvalitňování svéčinnosti s tuzemskými a zahraničnímipartnery.P. Š.7. RP, Vyjednávání o podmínkáchuzavření grantové dohodys Evropskou komisíV listopadu 2008 vyšla v nakladatelstvíVŠCHT Praha publikace 7.RP, Vyjednávánío podmínkách uzavření grantovédohody s Evropskou komisí. Tato publikacevznikla ve spolupráci tří autorek,jejichž každodenní pracovní činností jeradit výzkumným pracovníkům, manažerskýma administrativním útvarům v různýchtypech organizací, jak se úspěšnězapojovat a řešit projekty 7. rámcovéhoprogramu (7. RP). Díky jejich zkušenostem,jak s bruselskou administrativou,tak českým výzkumným prostředím, není


tato publikace překladem bruselskýchpravidel a formálních postupů do češtiny,ale spíše praktickým průvodcem pro vyjednávánío uzavření Grantové dohodymezi řešiteli projektů 7. RP a Evropskoukomisí. Komentáře a poznámky v publikacivycházejí z dobrých i špatných zkušenostíautorského týmu s řízením a administracíprojektů rámcových programů.Cílem autorek tohoto průvodce je odstranitobavy výzkumníků a jejich mateřskýchorganizací z účasti a koordinaceprojektů RP a předávat jim dobrou praxi,získanou ve třech různých typech českýchprávních subjektů: v české poradenskéspolečnosti Grant Garant s.r.o.(Mgr. Karolína Řípová), v kanceláři proadministrativní a manažerskou podporuv projektech rámcových programů fungujícína VŠCHT Praha (Ing. Anna Mittnerová)a v Bruselské kanceláři Technologickéhocentra AV ČR (Ing. LenkaLepičová).Brožura se zaměřuje na teoretickéa praktické aspekty související s vyjednávánímpodmínek pro uzavření Grantovédohody. V první nejobsáhlejší části sebrožura zaměřuje na samotnou vyjednávacíschůzku dále na proces transformaceprojektového návrhu na Grantovou dohodua úspěšný podpis smlouvy. Druháčást se okrajově dotýká dalšího smluvníhodokumentu, který je uzavírán v obdobívyjednávání podmínek Grantové dohody,a to Konsorciální smlouvy. Poslední částposkytne informace o podpůrných institucícha subjektech zabývajících se toutoproblematikou.Publikaci je přístupná v elektronické forměna adrese http://vydavatelstvi.vscht.cz/,nebo ji lze v nakladatelství VŠCHT Prahaobjednat v tištěné formě.A. MittnerováVŠCHTv ZKU·ENOSTI – DISKUSETechnologieimitující příroduHledáme-li řešení konkrétního technickéhoproblému, bývá užitečné porozhlédnoutse po přírodě.Někdy počátkem let čtyřicátých minuléhostoletí se jistý pan de Mistral, Švýcar, vydalna procházku se svým psem. Cestou si povšimnul,jak se ostnaté kuličky semen lopuchupevně drží na jeho kalhotách a na psímkožichu. Nelenil a kuličku si prohlídl podmikroskopem. Uviděl systém háčků a smyček,které zabezpečovaly pevné přichyceníkuličky na kolemjdoucí zvířata a tím i rozšířenísemen lopuchu do vzdálených míst.Uvědomil si, že podobný přístup může zabezpečiti připevnění jiných předmětů. Takvznikl systém Velcro (u nás známý jako suchýzip), testovaný a vylepšovaný přírodouskoro 3 miliardy let.Kopírovat přírodu lze v mnoha oborech, odrobotiky po materiálové inženýrství, a posledníléta se konstruktéři inspirují přírodoustále častěji. Bylo by bláznovství ignorovatněco, co vydrželo test času. Pořád ale ještějde o nesystematický přístup k tomuto bohatství.Vznikají už ale pracoviště, která se inspiracípřírodou, biomimetikou, zabývají důkladně,například universita v Bathu ve VelkéBritánii založila Centrum biomimetiky a přírodníchtechnologií. Jejich cílem je umožnittechnikům přímý přístup k přírodním řešením,aniž by se museli obracet na pomoc k biologům.Postupně vytvářejí databázi „biologickýchpatentů“, v níž by kdokoliv mohl prohledatširokou škálu biologických mechanismůa vlastností, hledá-li přírodní řešení svéhotechnologického problému.Může skutečně slepá příroda, se svýmprocesem vývoje, postaveném na pokusua omylu, nabídnout lepší řešení, než kvalifikovanýlidský mozek? Zdá se že ano. Vývojtrval miliardy let, a v jeho průběhu se rozvinulata nejrůznější řešení složitých problémůreálného světa. Tak třeba vezměte obtížnýúkol řízení pohybu ponořených těles.Použijeme-li k tomu lodní šrouby, je nesmírněobtížné dosáhnout jemné manévrovacíschopnosti. A tak firma Nekton Research zeSeverní Karolíny vyvinula robotickou rybku,pohybující se pomocí ploutví.Stalo se již, že technikové vynalezli a podesítky let vylepšovali novou technologii,aby nakonec zjistili, že příroda je už dávnopředběhla. Těla jistého druhu mořskýchhvězdic mají oko složeno z několika tisícovekdrobných čoček o velikosti zhruba 50mikronů. Ty jsou vzájemně propojeny sítí kanálkůnaplněných tekutinou obsahující světlopohlcující pigment. Tak mohou měnit kontrastčoček řízením této kapaliny, v závislostina osvětlení, a tím lépe vidět v rozdílnýchpodmínkách a uniknout dravcům. Firma LucentTechnology z Bellových laboratořív New Jersey pracuje na vývoji mikrooptickéhosystému s podobnými vlastnostmi.Jinou ukázku možností biomimetiky přinášígekon, druh ještěrky. Jeho schopnostlézt po svislých stěnách a po stropě vzbudilazájem vědců na Universitě v Manchesterua na Universitě v Berkeley v Kalifornii. Tinezávisle na sobě dokázali tuto schopnostokopírovat. Gekonova lezecká schopnost jezpůsobena tím, že má nohy pokryty nepatrnýmichloupky, které díky neuvěřitelně slabýmsilám přitažlivosti mezi molekulami, tzv.van der Waalsovým silám, působícím mezilibovolnými přilehlými objekty, a díky ohromnémumnožství chloupků na nohách gekona,podobných lopatkám, jsou schopnyunést jeho tělo. Oba výzkumné týmy prokázaly,že takové mikroskopické chloupky lzevyrobit s použitím syntetických materiálů. ,Technologie je ještě řadu let vzdálena odpraktického využití. A lze očekávat, že místorukavic a nohavic pro horolezce bude spíševyužita pro využití ve zdravotnictví, kdenelze použít chemická lepidla.Jsou oblasti, v nichž inspirace přírodounemusí vést tak krkolomnými cestičkami.Jednou z nich je robotika. NASA vyvíjí vozítkapro výzkum vesmírných objektů, kterénebudou používat kola, ale nohy. To proto,že nohy se dostanou na místa, kam kola nemohou.Kola jsou vhodná pro ploché povrchy,ale na nerovném terénu způsobují problémy.Výzkumníci Ames Research Centrev Kalifornii pracují na osminohém chodícímrobotu, inspirovaném škorpionem. Armádnívýzkumná agentura Spojených Států DAR-PA vyvíjí čtyřnohého robotického psa propoužití na bojištích.Vybavit robota nohama je ovšem jen polovinaproblému. Otázkou je, jak je účelně řídit,říká Joseph Ayers, biolog a neurofyziologna Northeastern University v Massachusetts.Ten strávil poslední léta vývojem biomimetickéhorobotického raka, který jako raknevypadá, ale ve skutečnosti simuluje částijeho nervového systému, řídící jeho chůzi.Řídící systém tohoto robota je vyvíjen v NA-SA v součinnosti s universitou v Brémáchv Německu, a je rovněž inspirován poznatkyz biologie. Mezitím vyvinula finská firmaPlustech šestinohý traktor pro použití při lesnickýchpracích. Překračování poraženýchstromů a slézání strmých strání je s využitímkol nemožné.Ještě pár příkladů z biomimetiky. Autotype,firma zabývající se novými materiály, vyvinulaplastický film založený na mikrostruktuřeobjevené v očích můr, které jsouuspořádány tak, aby využily co nejvíce světla,aniž by je odrážely. Když se takový filmpoužije v mobilních telefonech, snižuje reflexya zlepšuje čitelnost displeje, a tím, žepotřebuje jeho nižší osvětlení, šetří životnostbaterie. Výzkumníci z University Florida navrhlinátěr inspirovaný hrubou, srstnatou kůžížraloka. Je výhodné jej použít na trupy lodía na povrch ponorek, aby se předešlousazování řas a vodních živočichů na něm.Na Penn State University vyvinuli inženýřikřídlo letadla, u kterého lze měnit v různýchfázích letu jeho tvar, podobně jako to činíptáci. A Dr Vincent vyrobil chytrou tkaninu,která se, podobně jako borová šiška, otvíráči zavírá v závislosti na vlhkosti vzduchu.Z ní se dá vyrobit oblek, který se automatickynastavuje podle měnící se teploty tělaa v případě potřeby je ochlazuje.Přes všechny tyto úspěchy závisí stále biomimetikaspíše na schopnosti tvořivě využítinspiraci přírody, než na systematickémvyhledávání možných řešení. Dr Vincent odhaduje,že je pouze 10% překrývání přírodnícha technologických řešení. Jinak řečeno,je zde ještě stále obrovská zásobárnadosud nevyužitých užitečných mechanismů.Problém tkví v tom, že se technici musíopírat o spolupráci s biology, kteří taková řešeníuž znají, a jedni a druzí se pohybují pojiných cestičkách a hovoří jinou řečí. Přírodnímechanismus či vlastnost musí být nejprveobjeven biology a popsán technologickýmitermíny, a poté osvojen inženýrem, kterýrozpoznal jeho možnosti. Dr Vincent říká:„Biomimetika, má-li být účinná, musí přinášetpříklady biologických technologií vhodnýchpro řešení konkrétních technickýchproblémů.“ Proto se svými kolegy, s finančnípodporou Britské výzkumné rady pro strojírenstvía fyzikální vědy, strávil minulé tři rokysestavováním databáze biologickýchtriků, v nichž by mohli technikové nalézt přírodnířešení svých vývojových problémů.Například na stránce www.bath.ac.uk/-ensab/TRIZ/s klíčovým slovem „propulsion“naleznete škálu pohonných mechanismůpoužívaných medúzami, žábami a korýši.Databázi lze rovněž zkoumat pomocí technikyTRIZ, vyvinuté v Rusku. Jde v zásaděo soubor pravidel, podle nichž se problémrozloží na menší celky a ty na konkrétní funkce,které je zapotřebí vykonat jednotlivými1/2009ip&tt33


součástmi řešení. Obvykle se tyto součástiporovnávají s databází patentů, ale Dr Vincentvytvořil se svými kolegy databázi „biologickýchpatentů“. Samozřejmě nejde o patentyv konvenčním sova smyslu, protože tatoinformace je k dispozici komukoliv. Pojmem„biologický patent“ se zdůrazňuje, že ve skutečnostije majitelem patentů Matka Příroda.Systém se pak dá využívat tak, že setechnický problém charakterizuje ve forměseznamu požadovaných vlastností, které bymělo řešení mít, a jiným seznamem nežádoucíchvlastností, kterým by se mělo vyhnout.Pak se prohledá databáze biologickýchpatentů, které těmto kriteriím vyhovují.Tak například hledáme-li prostředky, kteréby čelily gravitaci, mohli bychom získatmožná řešení, převzatá od různých létajícíchstvoření, ale popsaná technickým jazykem.„Chcete-li vzlétnout, nekopírujete ptáky,ale použití křídel o vhodném nosnémprofilu,“ říká dr. Vincent.Doufá, že databáze bude uchovávat vícenež jen náčrty biologických mechanismů, kterémohou být zopakovány v technickém řešení.Biomimetika může napomoci jak se softvérem,tak i s hardvérem, jak ukazujerobotický rak postavený Dr Ayersem. Jeho fyzickéřešení i systém řízení jsou obojí inspiroványbiologií. Naproti tomu, většina stávajícíchrobotů je programována deterministicky.Stavíme-li robot, musíme předpokládat každoumožnost jeho prostředí a říci, jak máv každém případě reagovat. Naproti tomu zvířecímodely poskytují škálu odzkoušených řešenísituací reálného světa, které lze využít přivšech možných aplikacích. „Soubor behaviorálníchúkonů, kterými rak prochází, hledá-lipotravu, je přesně to, co chceme, aby robotdělal při vyhledávání podmořských min,“ říkáDr Ayers. Přírodě trvalo miliony let, než totochování vyvinula a optimalizovala, a bylo byhloupé nevzít si z toho ponaučení.I když databáze Dr Vincenta nebudeschopná nabídnout tak specifická řešení, jakojsou řídící algoritmy, mohla by pomoci naléztpřírodní systémy a postupy, které bymohly být užitečné technikům. Dnes je aleještě brzy. V současnosti databáze obsahujekolem 2500 patentů. Dr Vincent se domnívá,že má-li být opravdu prospěšná, musíobsahovat desetkrát více údajů, a k jejímunaplnění hodlá využít spolupráci světové komunityvýzkumníků. Doufá, že vytvořenískladiště těch nejchytřejších přírodních návrhů,usnadní technikům nalézt vhodná řešenía zrychlí jejich práci.(podle zahraniční literatury)Petr HolecEuroSkills – šance pro mladéa šikovnéMoto: Je lépe zažehnout malé světýlko,než setrvávat v temnotě. A. EinsteinCelá odborná veřejnost především pakHK ČR sledují se znepokojením některévývojové tendence, které ohrožují rozvoja stabilizaci sektoru drobného a maléhopodnikání, pro který je charakteristickývysoký podíl práce řemeslného sektoru.K rizikovým faktorům patří zejména chronickýnedostatek kvalifikované pracovnísíly s potřebnými řemeslnými dovednostmi,výskyt nehlášené práce, který umožňujeobcházení sociálního zabezpečení.Nízký a nadále klesající počet absolventůodborných škol a učilišť je způsoben zejménamalou prestiží řemeslných profesí. Řemeslaa živnostníci jsou u nás v ohrožení –to je bohužel naše blízká budoucnost. Oficiálníúdaje o chybějících kapacitách dělníkůa řemeslníků na českém trhu neexistují. Podleneoficiálních odhadů je to 250 – 300 tisíc.A co s tím? Apely zřejmě nefungujía představa rodičů, že budoucnost dětí jev kanceláři (při nejmenší s maturitou) jesama tak zažitá, jako zásadně chybná.Jedná se o problém, který naše republikazapříčinila sama o to přibližně předpatnácti lety, kdy začala kampaň – všichnimladí by měli mít maturitu a pracovatrukama byla ostuda. Celá Evropa stejnějako my v ČR se potýká se stejným problémemnedostatku řemeslníků. Prestiždělnických povolání v posledních letechvýrazně poklesla a je našim úkolem tozměnit, už jen proto, že nám tito lidév ekonomice chybějí.Jak to všechno začalo?Soutěže v odborných dovednostech vždyhrály a stále hrají i v dnešní době důležitou rolia vedou k celkovému zjištění různorodostiodborných dovedností nejen u nás, v Evropě,ale i na celém světě. Myšlenka pořádání národníchsoutěží jako prostředku propagacekvality odborných dovedností a kompetencívyvstala s možností účasti České republikyna mezinárodních soutěžích EuroSkills. Alenejen to. Česká republika byla vždy zemí, kdeřemeslo mělo zlaté dno. Ne nadarmo se takéříká „zlaté české ručičky“. V poslední dobějsme však svědky postupného upadání zájmuo odborné vzdělávání, což pro českouekonomiku nevěstí nic dobrého. Podobná jesituace v ostatních evropských zemích.Už více než padesát let symbolizují vrcholnejvyšší kvality odborného výcvikuOlympiády dovedností, oficiálně nazývanéWorldSkills. Každé dva roky se stovkymladých, perspektivních lidí z celého světashromáždí v doprovodu svých učitelůa mistrů odborné výchovy, aby veřejnostiprezentovali své dovednosti a obstáli napoli náročných mezinárodních standardů.Na základě výběru z regionálních a národníchsoutěží, které jsou pořádané ve vícenež 45 zemích současně, představují titomladí lidé tu nejlepší odbornou úroveň mezisvými řemeslnými vrstevníky.EuroSkills 2008 předcházela mezinárodníakce WorldSkills v japonském městěŠizuoka v listopadu loňského roku. Našerepublika se dosud mezinárodníchsoutěží takového formátu jako World-Skills nezúčastnila, to se ale změnilos konáním soutěže EuroSkills 2008.EuroSkills se tak v rámci Evropy snažínavázat na dlouholetou tradici odbornýchsoutěží na celosvětové úrovni. EuroSkills2008 je akce otevřená mladým lidem, kteříse vyučili nebo učí odborným dovednostemv rozličných odvětvích a na různých úrovních.Uchazeči by měli být ve věku 17 – 25let, narození po 1. lednu 1983. Druhou nezbytnoupodmínkou je splnění požadovanéodborné úrovně a kompetencí, které vymezujeKatalog soutěží EuroSkills. Každá soutěžmá omezený počet účastníků.A co si lze pod pojmem EuroSkillspředstavit?Jak již nám anglický název napovídá,jedná se o jakési porovnání dovednostía zručností, přesněji řečeno o soutěžeprezentující odborné dovednosti a zručnostina evropské úrovni.HK ČR silně vnímá současnou situaci,a proto myšlenku pořádání národních soutěžípodporuje. V březnu 2007 byla ustanovenapracovní skupina složená ze zástupcůHK ČR, MŠMT, NÚOV a MPSV,která koncept soutěží dále rozpracovává.V září 2007 HK ČR získala oficiální souhlasod MŠMT ke zřízení Národního centraCzechSkills při HK ČR, které bude národnísoutěže v odborných dovednostech zaštiťovata iniciovat a vyšle vítěze soutěží namezinárodní soutěže EuroSkills. Zároveňse Česká republika prostřednictvím HK ČRstala členem organizace ESPO (EuropeanSkills Promotion Organization), která mezinárodnísoutěže pořádá.Národní centrum CzechSkills při HKČR na výběru soutěžících a zajištění jejichúčasti na EuroSkills úzce spolupracujes příslušnými živnostenskými společenstvy,školami a dalšími organizacemi(firmami). Výběr soutěžích je prováděnna základě již existujících soutěží, kterévýše zmíněné instituce pořádají, nebo nazákladě nově vytvořených soutěží anebona základě doporučení.Shodou okolnosti, jak evropská soutěžEuroSkills, tak naše národní CzechSkillsměly svoji letošní premiéru.Sled soutěží Czech – Euro- World-SkillsJak již bylo řečeno, výběr soutěžícíchbyl proveden na základě již existujícíchsoutěží, které výše zmíněné instituce pořádají,nebo na základě nově vytvořenýchsoutěží anebo na základě doporučení.Jednou z takových dílčích výběrovýchsoutěží byla soutěž CzechSkills, která seuskutečnila v Brně dne 24. 5. 2008 při příležitostiStavebních veletrhů Brno. Soutěžilizde uchazeči v oborech Instalatér,Elektrikář a Mechanik – chladicí zařízení.Národní centrum CzechSkills při HKČR zaregistrovalo 30 soutěžích a jednohonáhradníka na soutěž EuroSkills 2008,která se konala 18. 9. – 20. 9. v rotterdamskéAhoy aréně v Nizozemí.Naší soutěžící s doprovodem se namísto dostavili autobusem již 16. 9.a z Nizozemí odjeli 21. 9.Celé akce jsem se zúčastnil jako týmovývedoucí, takže mohu podat autentické postřehy.Celkem se soutěží zúčastnilo 29 států 27z EU a dále týmy z Turecka a Švýcarska.Naše delegace byla třetí nejpočetnější,což umožnila spolupráce a podpora českýchfirem, které účastníky sponzorovaly, před námibyli co do počtu Turci a Nizozemci.Celkem se soutěží zúčastnilo více než 450soutěžících a soutěžilo se ve 49 profesí. Odkadeřníka pro web designera, od zedníka poelektrikáře, od autodopravce po květinářku.Více než 40 tisíc návštěvníků mělomožnost živě spatřit dovednostní soutěžev akci a současně se i zúčastnit různýchinteraktivních ukázek a názorných předvedení.Událost EuroSkills je založena nakonceptu vidím, provádím a informuji.Naši účastníci soutěžili v následujícíchoborech:– Květinářské práce– Kadeřnické práce – pánská a dámskýkadeřník34 ip&tt 1/2009


– Móda – tým složen z módní návrhářkya tvůrce módních výrobků– Pečovatelské práce– Instalační technologie – obory Instalatér,Elektrikář a Mechanik – chladicí zařízení– Truhlář– Malířství– Stavba domku – oboru: Tesař, Klempíř,Zedník, Obkladač, Supervizor– Dopravní stavitelství– Automobilová technologie – osobní automobily– Motocyklový sektor– Transportní technologie a logistika– Práce ve společném stravování – obory:Číšník a Kuchař– Office IT tým – obory: Open Sourcespecialista, Cisco specialista, Officespecialista, Microsoft specialistaU všech soutěží asistovali techničtí expertia hodnotící porota. Celá akce probíhala vevelmi dobrém zajištění v prostorné rotterdamskésportovní Ahoy aréně, která poskytovalai další potřebné zázemí.Rotterdam je největší evropský přístava jeden z nejdůležitějších faktorů nizozemskéekonomiky.Ubytování účastníků bylo zajištěno v cca40 km vzdálené vesničce EuroSkills, v podstatěv turistickém letovisku přímo u mořev pěkných stylových dřevěných vilkách. Zdebyla místa pro semináře workshopy a mezinárodníspolupráci. Pro studenty, organizacea podnikatele v odborném školství bylaatraktivní platformou pro výměnu zkušenostía propagaci a v neposlední řadě navázáníi nových kontaktů.Účast na WorldSkills není podmíněna výsledkyna EuroSkills – je na ní nezávislá.Výsledky a dílčí závěryV soutěži EuroSkills se utkali účastnício titul „nejlepší z nejlepších“ ve svém oboruve více než 49 náročných soutěží a zaznamenalinemalé výsledky. Na slavnostnímzávěrečném vyhlášení byl přítomeni eurokomisař pro vzdělávání Jan Figel,který prohlásil, že se jedná o mimořádnýúspěch pro celou Evropu, která se zdeshromáždila a ukázala, že dovednostia řemeslná zručnost je její budoucnostía zárukou konkurenceschopnosti.Během soutěže navštívili také Ahoy arénua podpořili naše soutěžící i zástupci velvyslanectví,MŠMT, MPSV, Magistrátu Hl. m.Prahy, odborných škol a dalších významnýchinstitucí. Ve foayé Ahoy arény byl takéumístěn stánek HK ČR, kde mimo jejich zástupcůbyly také tři zástupkyně Národníagentury pro evropské programy (NAEP).K této vrcholové mezinárodní událostise uskutečnila dne 17. 10. 2008 tiskovákonference, kterou pořádala HK ČR. Zdeza účasti viceprezidenta HK ČR a dalšíchvýznamných hostů z MŠMT, MPSV, zástupcemagistrátu Hl. m. Prahy, sponzorůa samotných soutěžících se uskutečnilovyhodnocení celé soutěže, byl promítnutobrazový materiál a proběhla diskuzeo budoucím směřování projektů Czech-Skills/EuroSkills a zúčastněným soutěžícímbyly předány certifikáty HK ČR zaúčast a věcné dary.A nyní k samotným výsledkům:Největší úspěch zaznamenaly módní návrhářkyz Integrované střední školy živnostenskév Plzni: Miroslava Polanková, věk19 let a Michaela Kadlecová, věk 18 let, kterése umístily ve svém oboru na krásnémtřetím místě, tedy bronzové medaile.Čtvrté místo ve svém oboru získal InstalatérMarek Kalianko, věk 23 let, Středníškola polytechnická Brno.Další čtvrté místo získal Klempíř, Petr Sadílekz týmu Stavba domku, věk 20 let zeS0Š a SOU Hradec Králové.Další čtvrté místo získaltým z Dopravního stavitelstvíVáclav Kabourek, věk23 let a Jan Vintr, věk 20 letz SSŽ.A páté místo v oboruObkladač získal PavelWohlgemuth, věk 20 letz týmu Stavba domku.Z celkového počtu 29soutěžících států jsme seumístili na 20 místě.EuroSkills představujedůležité jeviště, na kterémse Evropa celému světumůže předvést jako globálnívůdce (favorit) v arénědovedností. Inovace v evropskýchodborných dovednostecha mezinárodní spolupráce jsou nejvýznamnějšícharakteristikou celé události.Účastnit se EuroSkills znamená, podílet sena celkových dovednostních zkušenostech.Napínavé odborné soutěže jsou zdrojem inspiracea nabízejí jasný přehled poměrův různorodých oblastech dovednostía schopnostní. Evropská řemesla, kterájsou reprezentována na soutěžích a v prezentacíchna EuroSkills 2008, se různí odpřírodních zdrojů k technologiím a od dopravyke službám a administrativě.V porovnání s celosvětovou akcí a národnímikoly bylo EuroSkills více o týmovýchnež individuálních soutěžích. V týmovýchsoutěžích se hodnotilo nejen technické, alei sociální schopnosti (schopnost komunikovat,spolupracovat apod.) EuroSkills se budoukonat každé dva roky.Milan Matlocha, technický ředitel Klima– classic s.r.o. uvedl: Doufáme, že tímtozpůsobem přispějeme k rozšíření zájmuo uvedené profese, přispějeme ke zvýšeníodbornosti mladých a současně senám dostane srovnání znalostí a technického„fortelu“ našich vyučenců vůči ostatníEvropě. Musím přiznat, že i v neposlednířadě je to představení naší firmy,a určitý způsob reklamy naší činnosti.“Michal Vokurka, ředitel Národního centraCzechSkills se k soutěži vyjádřil: „Byla topro nás obrovská zkušenost, zejména prosoutěžící a návštěvníky. Naši soutěžící mělineopakovatelnou příležitost ke zhodnocenísvých znalostí a dovedností, k výměně zkušenostís ostatními soutěžícími, je to pro něvelká inspirace pro jejich budoucí kariéru.Návštěvníci, většinou mladí lidé a jejich rodiče,měli možnost vidět průřez tradičníchi nových profesí a získali konkrétní představuo tom, co které řemeslo či povolání obnáší,například i díky praktickým workshopům,do kterých se mohli zapojit. SoutěžEuroSkills 2008 ukázala, že řemeslo a dovednostimají v Evropě budoucnost a jsouklíčové pro budoucí rozvoj.“V dílčích závěrech lze hodnotit našiúčast na EuroSkills 2008, jako úspěch,neboť jsme se zúčastnili poprvé a získalineocenitelné zkušenosti.Celkové závěry a hodnocení provedeHK ČR společně s doprovodním týmema sponzory, ale už teď se dá zdůraznit,že je především nutno:– Začít s přípravou soutěžích co nejdřívea zajistit dostatečné mediální zajištění– Zajistit sponzory, bez kterých by účastnebyla možná– Vytvořit sítě odborníků, technických expertů,eventuelně členů poroty, kteréfungují při soutěžích a porotách – letosjsme neměli žádného1/2009ip&tt35


– Pokusit se oživit a zajistit do soutěžeu nás odcházející řemesla např. strojírenství– ruční i strojní, kovář, podkovář,kominík…– Prostřednictvím národní soutěžeCzechSkills důsledně zajistit výběrynejlepších řemeslníků a ty pak vyslatna EuroSkills– V neposlední řadě klást velký důrazu soutěžících na znalost cizího jazyka –především angličtinyA nyní pohled do organizátorské budoucnosti– 2009 – WorldSkills Calgary, Kanada –stáří soutěžících 17 – 22 let– 2010 – EuroSkills Polsko – stáří soutěžících17 – 25 let– 2011 – WorldSkills LondýnMezinárodní soutěže EuroSkills podporujena celoevropské úrovni kvalitu,lepší služby, efektu a inovace v řemeslecha odborném školství.Cílem je motivovat mladé lidi, aby absolvovaliodborné vzdělání a následněs tím vstupovali na trh práce. Je jedinečnoupříležitostí pro nás, ale i pro celouEvropu ukázat fakt, že odborné dovednostia zručnosti jsou nejen produktemodborného vzdělávání, ale důležitým prostředkemkonkurenceschopnosti a prosperitykaždého státu.Ing. Bohumír HeinzHospodářská komora České republikyJen dál!Do tohoto sousloví vtělil národní básníka spisovatel Jan Neruda osudové určeníobrozeného českého národa. Za všechokolností, i tak tíživých jako jsou dnešní,je třeba pracovat pro budoucnost. Pokrokovépodnikání a řízení má největší naději,že se stane historickým vkladem.Ani jsme se nenadáli, a máme finančníkrizi jako hrom! Jakoby se nenápadně připlížilaa naráz rozmetala finanční strategie.V osmdesátých letech se uvolnila finančníregulace. Finanční vlády se ujalaburza. Silný spekulační potenciál mají „finančníderiváty“ nebo „hedging“.A ovšem ohromné rozšíření loterie a herenatd.Právě se začíná ještě mnohem vyšší formaspekulace; na Západě jí říkají „second life“(„druhý život“). Při reálném životě můžeteprožívat souběžný „jiný“ život v umělésféře. Například můžete podnikat, potkávatsvé známé a společněs nimi se pokoušeto něco zajímavého,můžete navázat milostnývztah a vychutnávatrozkoš. Pak už jen stačívysadit na to, či ono nějaképeníze, můžete vyhrái prohrát, inkasovat,nebo platit.Doba 1980–2005byla dobou, kdy sesouběžně vylepšovalmanažment, a nastupovalyzcela nové, dosudneznámé způsoby,jak „dělat rychlépeníze“. Ve většiněsvěta rostla produktivitajako nikdy předtím,ale dělnické a jim podobné mzdy zůstávalyploché. To bylo také tajemstvíčeského tempa výroby a exportu. Málojsme platili vlastním lidem. Navíc byli lidéomámeni tím, co vše si mohou koupit, jaksnadné je se zadlužit, jak málo se pronásledujenepoctivost. Národ se na nějakýchuž patnáct let pohroužil „do bulváru“a rozplyznul se.Jak pomalu rostly dělnické mzdy, taknaopak explozivně bytněly příjmy vedoucíchmanažerů, kapitálových vlastníkůa spekulantů. Asi 10 % zámožných lidímá kontrolu nad celou ekonomikou.Enormně narostla peněžní bohatství, jakáani nelze utratit za něco užitečného, anise nestanou produktivním kapitálem.Zlepšovat reálný výkon a neutápětse v „metodikách“O naší době se hovořívá jako o doběchvatu, jedné změny za druhou, neustáléhotvoření. Znalci evropských poměrů pozorujíjiný obraz: klesá dřívější vzdělanost a mravnost.A tedy i schopnost sebe- rozvoje.Kupříkladu právě nyní je na pořaduCSR (nepřekládaná corporate social responsibility,podniková sociální odpovědnost).Kdyby před pochopitelný a potřebnýúkol sociální odpovědnosti bylpostaven vlastník nebo manažer, asi byuvažoval, jak ji včlenit do strategickéhorozvoje podniku, jak brát v úvahu podnikovézvláštnosti, jak napomoci reálnémuúčinku, popřípadě jakou část věnovat jakoanonymní dar. Ale tak to není; už kdosipřispěchal a formuloval model a metodiku,co se má pod CSR chápat. Od tédoby nejde o skutečnou sociální dimenzipodnikání a řízení, nýbrž jen o „splnění“metodiky.Aby to vyznělo důstojněji, zavedla se soutěžCSR. Ne jedna, ale hned tři. Jednu sleduje(bez vyhodnocování) OECD; druhé seujal poradenský podnik Triton; třetím je zahrnutísociální odpovědnosti do soutěže jakosti(dnes už platí „inovace“ – sice pouzeformální, zato netrpělivě vyžadovaná: nikolijakosti, nýbrž kvality). Takže CSR je dnesmožné vyložit ve třech podobách. Všechnyna formální základně.Stejně je tomu na přemnoha dalšíchmístech. Například doporučené praktiky(best practices) místo vynalézavého přístupu;MbO, řízení podle cílů, v němž „cíle“jen zastupují „úkoly“; hodnocení na180 %, nikoli pozorné poznání lidí; plněnínorem ISO, anebo práce podle EOQC,nikoli skutečné zvedání stále se rozšiřujícíjakosti; definování „znalostního pracovníka“místo věcně odůvodněné aplikovanéznalosti; levné rozšiřováníhypoték, namísto řádného úvěru; a takdále a podobně. Řídící tvorbu nahrazuje„plnění vzorců“. Kde jiní hledají schopnélidi jako průkopníky pokroku, tam my pořádámeporady, semináře, konferenceo „metodikách“.Doporučené praktiky, informatika,inovace už nestačíPo desítky let stahujeme manažmentk napodobování. Populární se staly „doporučenépraktiky“, kdy to, co přinesloúspěch, se doporučuje napodobit u nás.Nenechávají nás v klidu doporučení informačníchmodelů, jež mají zajistit všeobecnouprosperitu. Má se za to, že podnikby měl získat pověst inovačníhopodniku. Podobné rady se donekonečnaopakují.Pro naprostou většinu je to nadále dobrárada. Jenže v předním voji se ukazujípodniky, pro něž je to málo. Patrně uniklo,že jim už nestačí počítače a informace,napodobování vzorů, inovační aktivita.Jejich přístup k novotám je původní, vynalézavý,získaný tvůrčím způsobem. Jetaké těžko napodobitelný bez přiměřenévzdělanosti, duševní námahy a etické odpovědnosti.Vyrábět obvyklými technologiemi mohouleckde. Globalita, k níž se tak častopovzbuzujeme, nepřímo říká totéž: běžnévěci může vyrobit mnoho zemí a podniků.Nelze se však od nich nadít žádné většíoriginality ani vyššího tržního postavení.Nemohou dokázat vysoké „zhodnoceníhodnot“. Do povýšení výroby a obchoduje tedy třeba mnohem víc zapojit mozek.Nechá se očekávat, že nynější finančníkrize (jež nejspíš přeroste v ekonomickoua nakonec politickou) uvolní cestu právětakovým průkopnickým podnikům a zahájínovou éru podnikání.Vyšší stupeň novátorství není jen inženýrský;nestačí na něj ani žádná jiná pouháodbornost. Je třeba se snažit o tvůrčíčiny, původnost, originalitu, o nenapodobitelné(nebo jen obtížně napodobitelné)vymoženosti. Předpokládá to i vědeckost,filozofický a historický přístup, nebo aspoňsilně, mimořádně vyspělou přemýšlivosta nápaditost. Takové vzory nacházímezatím ponejvíce v přírodovědníchoborech.Nápor na mozek je tak robustní, že semusí uvažovat o problémech šíře. Mohoupřetrvat naše uzavřené hierarchické podniky?Někde už pozorujeme jak se „nakazily“a stávají se „sítěmi“. Rozvíjení mozkovépráce předpokládá rovněž, že senesmíme zastavit u novátorství, ale povzbuzovatmozek srovnáními (benchmarkingem),podobenstvími, vyprávěnímo širších souvislostech, tvořivou zábavoua radostí z práce.Jaroslav A. JirásekPodpora vzniku VaV pobočekzahraničních firem v ČRNechci se pouštět do diskuze, zda bylapodpora budování výrobních poboček zahraničníchfirem pro stát prospěšná či ne.Dynamický rozvoj HDP spíše mluví pro to,že v určité etapě to byl pozitivní krok, kterývšak zřetelně znevýhodňoval česképodnikatele. V současnosti se hodněočekává od toho, že se státní podporouvznikají a budou vznikat v České republicepobočky nadnárodních firem zabývajícíchse výzkumem a vývojem a existujepředstava, že tyto firmy budou v nejbližší36 ip&tt 1/2009


udoucnosti velkým zdrojem podpory výzkumua vývoje v Českých zemích. Jakáje současná situace a jaké jsou zkušenostiv jiných zemích?Čína, nedávno ještě rozvojová země, můžesloužit jako velmi dobrý příklad. Na různýchmístech zde pracuje několik stovek výzkumnýchpoboček zahraničních firemzaměstnávajících tisíce čínských odborníků.Ačkoliv má Čína obrovské lidské zdrojea ročně opouští čínské vysoké školy velkémnožství odborníků začínal být zřejmý nedostatekšpičkových odborníků pro čínskýprůmysl. Budování výzkumných pobočekv Číně bylo pro nadnárodní firmy výhodnější,než provozovat stejné instituce v mateřskýchzemích. A výsledek výzkumu byl vždyuplatňován v mateřských podnicích mimoúzemí Číny.Proto již před dvěma roky, Čínazačala omezovat vznik dalších vývojovýchpracovišť zahraničních firem, protože čínskéfirmy avizovaly nedostatek odborníků prosvůj výzkum.V nedávné době proběhla ve Finskuvelká diskuze o tom co znamená relativněvelký úspěch finských akademickýchvýzkumných pracovišť v získávání podporz Evropských zdrojů a jaký je to přínospro rozvoj výroby (růstu HDP) ve Finsku.Zjistilo se, že velká část takto získanýchvýsledků byla realizovaná v jiných zemíchEU a vedlo to k zásadním změnám v podpořevýzkumu a vývoje.Oba příklady ukazují na závažný fakt, žepodpora výzkumu a vývoje (VaV) bez zohledněníjasného směřování využití výsledkův mateřské zemi je často kontraproduktivnía bez většího efektu pro danou zemi.A to i v současné době globalizace vevšech oborech lidské činnosti.Jaká je situace v České republice? Vímevšichni, že „nejsou lidi“ je jedním z nejčastějšíchproblémů prakticky ve všech oblastech.Ve výzkumu a vývoji to platí již delšídobu a hledají se způsoby jak tento problémřešit. Státní pomoc přitom předevšímmyslí na problémy výzkumu a vývoje naVysokých školách a v Akademii věd. Donedávnabyl nedostatek výzkumných pracovníkůve výrobních podnicích malý, protožei počet výrobních podniků zabývajícíchse vývojem a inovacemi byl malý. Značnýrozvoj českého hospodářství v posledníchletech sebou nese i rozvoj firem s vlastnímvývojem a podnikajících a vyrábějícíchv České republice. A boj o odborníky, vědeckéa inovační pracovníky nabývá na síle.A především malé a střední podniky(MSP), které jsou všude na světě nositelya prvotními realizátory nových myšlenek vevýrobě, jsou oběti této politiky. Akademickápracoviště dostávají v posledních letechstále větší dotace a velké zahraniční firmyjsou ekonomicky natolik silné, že jejich finančnínabídky vysoko převažují možnostiMSP. Přitom při pohledu do přehledů žadatelůo projekty s 50% spolufinancovánímze soukromých zdrojů velké firmy praktickynevidíme. Téměř výhradně jde o MSPa převážná část finančních prostředků taktověnovaných na VaV nakonec končí vevýrobcích firem působících v Česku. To neplatív případě nadnárodních firem, kterévýsledky VaV využívají především ve svýchmateřských závodech, nebo v závodechbudovaných v zemích s nyní levnější pracovnísilou.Přitom je nutné si připomenout, že všudeve světě jsou právě MSP realizátoryprvotních inovací vzniklých na základěvýsledků výzkumu na akademických pracovištích.Na druhou stranu nechci zlehčovat významvýzkumu ve velkých firmách podnikajícíchv Českých zemích, ani jejich význampro spolupráci s VŠ a AV ústavy. Jenjsem chtěl upozornit na skutečnost, žei podpora na pohled užitečné věci přinášínové problémy. A problém s nedostatkemkvalifikovaných lidí pro výzkum a vývoj jakv akademických tak i průmyslových subjektechje již nyní skutečností.Vladimír ViklickýManažer vedoucí či vůdceinovačního procesuV naší ekonomické literatuře, zejménapak v publikacích o managementu se propagujenázor, ztotožňující manažeras vůdcem. Od r. 2007 po současnost sev příloze Hospodářských novin (HN)a v sérii statí v nich uveřejňovaných v říjnu2008, zařadil mezi šiřitele uvedenéhonázoru Pepper de Callier.V příloze HN „Kariéra speciál“ ze17.5.2007 se autor k této otázce na str.28–30 vyjadřuje. Jsou zde rovněž uveřejněnastanoviska představitelů některýchfirem, oceňujících jeho „koncepčnímyšlení“ (R. Mrázková, str. 13) či, „že přisvých radách manažerům klade důrazna etiku podnikání“ (V. Havel, titulní strana).Považuji za účelné vyslovit se k autorověpojetí managementu jako vůdcovství,mimo jiné i proto, že si s analýzouproblematiky nedělá starosti. Na str. 28uvádí: „Achilles…byl…obávaným rekema vůdcem na bitevním poli stejně jakomnozí dnešní manažeři na, bitevních políchbyznysu. Ale byl také příšernýkouč.“ 1) Dále píše: „Dnes…na poli managementudochází ke dvěma výraznýmtendencím: prolomení vůdcovského principuminulosti 2) a úspěšné začlenění dosvětové ekonomiky.“ Dle de Calliera„Vůdčí osobnosti typu Achilla…se na světdívají…jako na bitevní pole s vítězi a poraženými.Není to nutně špatný postup,pokud jste ovšem vždy ten nejsilnější šéfna světě. Jenže dnes je tohle nejen nemožné,ale navíc tento typ vedení nijaknepomáhá druhým v rozvoji a nepřispívák udržitelnému růstu organizace jakocelku.“(tamtéž)Autor se sice v náznacích zmiňujeo změnách, k nimž v ekonomice v 21. stoletídochází a které ovlivňují koncepci managementu,avšak jeho reakce na ně jepovrchní. Patrně snaha po stručnéma zjednodušeném vyjádření ho přimělak tomu, že se nezabývá podstatou a důsledkemzměn, což mu umožnilo stavětdo jedné řady pojmy manažer, řídící manažer(proč ten pleonasmus ? – M. P.),šéf, lídr, vůdce a bez ohledu na jejich obsahje zaměňovat. Ke škodě věci sev publikaci ani v článcích nevyskytuje pojemvedoucí. Vůbec si nepoložil otázku,zda existuje rozdíl v pojetí manažera jakovedoucího či vůdce. 3) V případě, že ano,v čem spočívá.Při hledání odpovědi na položené otázkyje nutno vzít náležitě v úvahu procesy,které na konci 20 na počátku 21. stoletíve světě probíhají a označují se jako vědeckotechnickáa informační revoluce.Jejich.vlivem dochází k přechodu od postindustriálníke znalostní společnosti.Z technického a technologického hlediskajsou charakterizovány špičkovou technikouve strojové výrobě – automatizací,robotizací, elektronizací, kompjuterizací,informatikou, ale i novými technologiemi– nanotechnologiemi, obráběcími, beztřískovýmia bezodpadovými technologiemi,biotechnologiemi i novými kovovýmia nekovovými materiály. Hluboce ovlivňujívšechny oblasti společnosti, zejménačinnost podniků, firem a kladou enormnínároky na kvalitu řízení, na koncepci a vysokouúroveň managementu.Hlavním úkolem managementu je zabezpečitprosperitu podniku a dosahovánízisku, který umožní jeho další rozvoji se prosadit v konkurenčním prostředí nadomácích či zahraničních trzích. K tomutoúčelu je nezbytné zaměřit se na permanentníinovační činnost ve všech článcíchvýrobního procesu, včetně řízení, alei v marketingu i v obchodní sféře, s cílemprodukovat s nižšími náklady kvalitnějšívýrobky i služby a prodat je.Zabezpečení adekvátního, komplexníhorozvoje managementu – všech složekjeho systému:organizační, vědeckotechnické,funkcí i úrovní – regulační, řídícíi forem vedení pracovníků, je velice náročnýmúkolem. Analýza systému v celkupřesahuje rámec nevelké statě 4) , a protosoustředím pozornost na hlavní otázku,na úlohu lidí, zaměstnanců, kteří jsou tímnejcennějším, čím podnik disponuje,a zejména na pojetí vztahu mezi manažerya pracovníky.Vztah mezi manažery a zaměstnanci jedeterminován charakterem podniku, firmy.Jedná se o specifický vztah mezi subjektemřízení – manažerem a objektem jehopůsobení – podřízeným zaměstnancem.Vztah má subordinační povahu. Podstatusubordinace utváří komponenty – organizační,provozní, výrobní, technické, technologickéi odborný aspekt informací.Avšak objekt – výkonný pracovník je rovněžsubjektem, osobností. Vztah mezi manažerema podřízeným má tudíž jak složkuodbornou a organizační – subordinační,tak personální – osobnostní a sociální. V nínabývají na váze potřeby a zájmy účastníků,podmiňující utváření vztahů mezi nimi.Z lidského, humánního hlediska se stírározdíl mezi manažerem a podřízeným, výkonnýmpracovníkem.Tento fakt se častonedoceňuje a pak se vztah ztotožňuje s jehosubordinační složkou. Bez efektivnísoučinnosti obou typů zaměstnanců – řídícíchi ostatních pracovníků – podnik nemůžeprosperovat. Měli by mít kvalifikaci odpovídajícízastávané funkci a schopnostkooperovat. Zmíněná degradace vztahupřekáží spolupráci a oslabuje jejich společnéúsilí k dosažení úspěchu.Manažer je určujícím článkem vztahu.Disponuje ekonomickou mocí a celýmsouborem prostředků, umožňujících realizovatstanovené cíle. Mezi prostředkyzaujímá dominantní, specifické místo výkonnýpracovník. Velice tudíž záleží naodborné a lidské vyzrálosti manažera,aby byl schopen a ochoten jednat s podřízenýmjako s rovnocenným subjektema nikoliv řídit ho jako bezduchý objekt,neživou komponentu podnikového organizmu.Zájmy a potřeby zaměstnancůnejsou ovšem totožné se zájmy a potřebamipodniku. V této souvislosti nabývána váze umění manažera, aby dokázalv potřebné míře akceptovat zájmy a potřebypracovníků a citlivě usměrňoval jejichčinnost k dosažení podnikových cílů5) .Moudrý manažer počítá s tím, žejeho chování a pracovní styl může mít pozitivnínebo negativní vliv na činnost zaměstnanců.Dbá tudíž na to, aby byl poodborné i morální stránce pro podřízené1/2009ip&tt37


uznávanou autoritou a přitažlivým příkladem,hodným následování. Efektivní realizaceinovačního procesu v celé komplexitěvyžaduje aktivní a iniciativníspoluúčast všech podnikových útvarůa jejich osazenstva. Manažer proto nekladepři jednáních se zaměstnanci důrazna subordinaci, ale na spolupráci.Svou vůli neprosazuje bezohledně, aledává najevo, že mu záleží na názorecha doporučeních zaměstnanců. Nápadyprospívající podniku pak náležitě odměňuje.K prohloubení spolupráce se zaměstnancia k podpoře jejich aktivitya iniciativy uplatňuje soubor pozitivníchmotivačních nástrojů – finančních i různýchnehmotných podnětů a výhod. Přitomdbá na dodržování všech noremvčetně etických. 6) Pouze ve výjimečnýchpřípadech se uchyluje k použití sankčníchprostředků. Potom velice úzkostlivědbá, aby bylo zcela evidentní, že mu jdeo nápravu nedostatků, chyb a nikolio mstu a aby jeho opatření byla spolupracovníkyakceptována. Ze stručné rozvahyje patrno, že vztah mezi nadřízenými(vedoucím pracovní skupiny,mistrem,vedoucím provozu či hlavnímmanažerem) a podřízenými má po celévertikální ose specifickou podobu. Pozicemanažera (pokud není členem správníči dozorčí rady) je mimořádně náročná.Jednak je podřízeným, tzn. objektempůsobení ze strany nadřízeného orgánu,a současně je subjektem řízení ve vztahuk podřízeným útvarům a jejich personálu.Platí to rovněž o funkcionářích nanižších stupních. Podle toho, jak se jimdaří zvládat uvedenou (subjekt – objektovou)roli, se projevují jako moudří nebošpatní vedoucí. Záleží na tom do jaké míry(a zda vůbec) dokáží počítat se subjektivitoupodřízených. Volí tudíž takovýstyl vedení, který podporuje její rozvoja dovedně usměrňují projevy subjektivity– zájmy, hodnotovou orientaci, aktivitua iniciativu ku pospěchu podniku. K tomutoúčelu používají účinné formy vedenílidí a dbají, aby různé aspekty subordinaceneoslabovaly vůli zaměstnancůke spolupráci. Uvedené způsoby jednánís personálem lze označit za vedenív pravém smyslu. 7 Naše pojednání ukazuje,že vztah mezi manažerem a podřízenýmimá kvalitativně odlišný charakteri úlohu než je vztah vůdcovský. Pro vůdce(nikoli v pejorativním smyslu) je příznačné,že vyžaduje absolutní podřízenosta poslušnost. Svou vůli zpravidlaprosazuje bez ohledu na potřeby podřízenýcha na jejich úkor. K tomu mu sloužíaparát a donucovací prostředky a častoneváhá použít i násilí.Vztah vůdcek pořízeným s nimiž jedná jako s poddanýmije ovlivněn přikazovacími prostředky,na které je kladen důraz, a na zájmypodřízených se nebere zřetel (či jen takový,který neodporuje vůli vůdce).Formyvůdcova jednání mají tudíž despotickoupovahu a nelze je hodnotit jakoskutečné vedení, ale jako způsob panování.Důsledkem je vzájemné odcizenívůdce a jeho podřízených. K takovýmpraktikám by se manažer neměl uchylovat.Jeho úspěch je podmíněn i tím zdanebude jednat jako vůdce a klást důrazna přikazovací formy. Moudrý vedoucívolí takové prostředky a formy vedení,opírající se dohodu, konsens, které prohlubujívzájemnou spolupráci – jak mezimanažery a zaměstnanci, tak i mezi zaměstnancinavzájem. Z uvedených důvodůpovažuji doporučení, aby se manažerchoval jako vůdce za iracionální, neboť jev rozporu s podstatou i funkcí managementu.Po odborné, profesní, psychickéi morální stránce může vytvářet bariérumezi manažerem a jeho spolupracovníkya oslabovat efektivitu řízení i prosperitupodniku. Proto by se nemělo usilovato prolomení vůdcovského principu minulosti,jak se de Callier domnívá, ale o jehonegaci, překonání a o nutnost jejv žádném případě v managementu neakceptovat.Z uvedených důvodů považujiza účelné odlišit rozdíly v pojetí manažerai terminologicky a neoznačovat jej zavůdce, ale za vedoucího. 8)M. PittnerOdkazy:1) Nevím jaký byl Achilleus vůdce a kouč.Myslím, že jako příklad je pro současné manažeryneadekvátní.2) Myslí jím „vysoce byrokratický a nepružnýhierarchický model“ (tamtéž).3) Po formální stránce se uvedené pojmy občasnerozlišují. Pro nás je však důležitý jejichkvalitativní a obsahový rozdíl uvedenýv jazycích např. v češtině, angličtině, němčině,ruštině.4) Podrobněji viz publikace: Inovační podnikání,Pavel Švejda a kolektiv, Asociace inovačníhopodnikání ČR, Praha 2007 a Řízeníinovací v podniku, Miroslav Pittner, PavelŠvejda, Asociace inovačního podnikání ČR,Praha 2004.5) Problematikou potřeb a zájmů se autorv uvedené publikaci i článcích nezabývá.6) Autor se zmiňuje o zásadách např., že „zvítězitčestně je důležité.“ Sám však etickápravidla pro publikování neakceptuje. Opětovněv HN otiskuje stejné statě např. –o serendipitě, o tzv. Goetheho konceptumanagementu, o Darwinově evoluci v kariéře.Obdobnéto je s prolomením vůdcovskéhoprincipu (neuvádí se v čem spočívá),ale nadále se i s kategorií vůdce propaguje.7) V systému řízení existují kromě vztahů povertikále i vztahy horizontální (uvnitř útvarů,mezi nimi i mezi podniky), které nemají subordinační,ale kooperační povahu a rozvíjíse na bázi spolupráce. Na ní je založeno vedení.Nutno podotknout, že v literatuře jižzdomácněl názor – lidé se neřídí, ale jsouvedeni.8) I v zavedených, běžně používaných termínechse mistr, vedoucí provozu, podnikovýchútvarů nepovažují za vůdce, ale za vedoucí.Pomůže českému výzkumuevaluace mezinárodním týmem?Současný stav české vědy, výzkumua inovací (VaVaI) není uspokojivý. Totojednoduché konstatování se ozýváz mnoha stran. Veřejné prostředky napodporu VaV jsou rozmělněné, a důsledkempak je financování projektů menšíhorozsahu; jsou podporovány týmy průměrnéči podprůměrné, stále je nedostatečnákvalita výstupů výzkumné práce, což bránídosažení excelence českého výzkumu.Současné rozdělování veřejných prostředkůformou institucionálního financovánínení spojeno s ex-post hodnocenímvýsledků. Přestože je v současném hodnoceníkladen důraz na inovace, jejichpodíl na výsledcích je velmi malý.Za jednu z hlavních příčin současnéhostavu lze považovat nedostatečné mzdovéohodnocení podle kvality výzkumnépráce. Ve výdajích na VaV je patrný nízkýpodíl, které se pohybují pouze naúrovni 30 % zemí EU-15. Výzkumná prácemá tak nízkou společenskou prestiž,dochází k odchodu kvalitních pracovníkůdo zahraničí a jsou vytvářeny bariéry nejenpro příchod výzkumných pracovníkůz jiných zemí, ale i pro návrat špičkovýchčeských vědců ze zahraničí. Ve srovnáníse zeměmi EU-15 máme podstatně nižšípočet výzkumných pracovníků a to ještěve věkově nepříznivé skladbě. Stávajícínedostatek se může kriticky projeviti v souvislosti s novými výzkumnými kapacitamibudovanými ze Strukturálníchfondů EU. Přípravou na výzkumnou prácije doktorské studium, ale výzkumu se věnujepřibližně jen třetina.Reforma systému VaVaI (usnesení vládyč. 287 ze dne 26. března 2008) obsahujeopatření na změnu této nepříznivésituace: posílení závislosti výše podporyna dosahovaných výsledcích, zlepšenínávaznosti na koncepce v jiných oblastech,definování priorit státní podpory,lepší využití mezinárodní spolupráce,zkvalitnění řízení VaVaI a rozvoj lidskýchzdrojů. Zásadní a potěšující je ten fakt,že Reforma deklaruje nutnost periodickéhohodnocení průběhu Reformy a zavedeníkorekčních opatření. K tomu účelubylo na MŠMT 1. ledna 2009 zahájenořešení tzv. individuálního projektu národního„Audit systému VaVaI v ČR a implementacejeho závěrů do strategickýchmateriálů“, který je financovánv rámci operačního programu Vzdělánípro konkurenceschopnost. Cílemprojektu je zajistit vnější a nezávislé hodnocenísystému VaVaI nastaveného Reformouprostřednictvím autoritativníhoa nezpochybnitelného pohledu zahraničníchexpertů. Evaluován bude způsobdělení veřejných výdajů z hlediska poměruúčelového a institucionálního financování,základního a aplikovaného výzkumua inovací a výdajů v jednotlivýchsektorech a porovnání úrovně v ČR a zahraničí.Zahrnuto bude i hodnocení státnísprávy a managementu programů VaV.Audit bude zaměřen i na spolupráci akademickésféry s průmyslem a na ochranuautorských práv a duševního vlastnictví.Budou analyzovány podmínky odbornéhorůstu zejména mladých vědeckýchpracovníků v různých typech institucía úroveň výchovy studentů doktorskýchstudijních programů včetně jejich pozicena trhu práce. Dále pak podmínky pro migracivýzkumných pracovníků mezi institucemi,sektory a mezi státy včetně zaměstnánívýzkumníků ze třetích zemí.Auditu bude podrobena i úroveň mezinárodníspolupráce ve VaV a účinnost získávánífinančních prostředků z programůEU. Celkovým výstupem projektu budezpráva o auditu, doporučení pro nejvyššíorgány státní správy a návrhy na legislativnízměny.Jitka MoravcováJitka.Moravcova@msmt.cz38 ip&tt 1/2009


1/2009ip&tt39


CONTENTS IP & TT 1/2009 INHALT IP & TT 1/2009• TO THE NEW YEAR (P. ŠVEJDA)• PREPARATION OF NATIONAL R&D AND INNOVATION POLICYOF CR FOR 2009 – 2015 (M. BLAŽKA)• ICSTI IS 40. STATUS AND PROSPECTS (V. KODOLA)• EUREKA MAKES A MAJOR CONTRIBUTION TO EUROPEANCOMPETITIVENESS (S. HALADA)• INNOVATION 2008, THE WEEK OF RESEARCH,DEVELOPMENT AND INNOVATION IN THE CR (P. ŠVEJDA)ASSOCIATION OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP CR• Bodies of AIE CR 5. 12. 2008 • Two-way negotiations 2009 •Opponency of projects 2008 • The annual report of the LaboratoryASCOC •SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK’S ASSOCIATION CR• Agenda on the committee 9. 12. 2008 • Opponency of the project 2008• General Assembly 11. 2. 2009 •ASSOCIATION OF THE RESEARCH ORGANIZATIONS• From the life of AVO •CZECH ASSOCIATION OF INVENTORS AND INNOVATORS• Participation on international inventors exhibitions •TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC• Research Centre Advanced sanitation technology and processes •New study programme Nanotechnology • KYBER robot competition •RESEARCH AND DEVELOPMENT COUNSIL• Reports on session of committee •ICC CR• Actual activities 2009 •REGIONS• Competition Innovation Award 2008 of Euroregion NISA •INTERNATIONAL SCENE – FOREIGN CONTACTS• Results of Eurostars second call • Hamburg set on education andscience • Problems and calls of entrepreneuship •WE INTRODUCE US• Centre of cooperation with industry • Czech Centres •ACTIVITY OF OUR PARTNERS• Enterprise Europe Network CR in 2009 • ČSS – special eventsscheme for 2009 •CONFERENCES – SEMINARS – EXHIBITIONS• Pollutec 2008, Lyon • Workshop 2009 ČVUT • Z-2009, Leipzig •FOR INDUSTRY 2009, Praha • Hanover Messe 2009 • Enforcementof intellectual property rights – protection against forgery •INNOVATION OF THE YEAR AWARD• Characterization of products of „Innovation of the year 2008 award” •LITERATURE• Science and technology park’s in CR • 7. FP, negotiation aboutconditions of grant agreement contractation with EC •EXPERIENCE – DISCUSSION• Technology imitating nature • EuroSkills – chance for young andhandy people • Go on! • Support of foreign companies R&D branchesfoundation in CR • Manager – chief or leader of innovation process •Can evaluation by international team help to the Czech research? •TECHFILM, EMTECH 2009, PrahaSUPPLEMENT TECHNOLOGY TRANSFER• Club of innovative companies • EUREKA, EUROSTARS •KONTAKT – Programme of science and technology cooperationin 2009 • Innovation of the year 2009 award •• ZUM NEUEN JAHR (P. ŠVEJDA)• VORBEREITUNG DER NATIONALEN POLITIK DERFORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND INNOVATIONEN FÜRZEITRAUM 2009 – 2015 (M. BLAŽKA)• ICSTI IS 40. STATUS AND PROSPECTS (V. KODOLA)• EUREKA MAKES A MAJOR CONTRIBUTION TO EUROPEANCOMPETITIVENESS (S. HALADA)• INNOVATION 2008, DIE WOCHE DER FORSCHUNG,ENTWICKLUNG UND INNOVATIONEN IN DER TSCH. R.(P. ŠVEJDA)ASSOZIATION DER INNOVATIVEN UNTERNEHMEN CR• Organe AIU CR 5. 12. 2008 • Zweiseitige Verhandlungen 2009 •Die Opponentur der Projekten 2008 • Jahresbericht des LaborASCOC •GESELLSCHAFT DER INNOVATIONSZENTREN CR• Ausschuss 9. 12. 2008 • Opponentur des Projektes 2008 •Generalversammlung 11. 2. 2009 •ASSOZIATION DER FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN• Aus dem AVO Leben •TSCHECHISCHES VERBAND DER ERFINDER UND NEUERER• Teilnahme an den internationalen Erfinderausstelungen •TECHNISCHE UNIVERSITÄT IN LIBEREC• Forschungszentrum Fortgeschrittene Sanierungstechnologien undProzesse • Neues Studienprogramm Nanotechnologie • KYBERRobot Wettbewerb •RAT FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG• Sitzungsreporte •ICC CR• Die aktuelle Aktivitäten im Jahre 2009 •REGIONEN• Wettbewerb Innovationspreis des NISA – Euroregion •INTERNATIONALE SZENE – AUSLÄNDISCHE KONTAKTE• Ergebnisse des zweiten Aufrufes Eurostars • Hamburg einsetzte fürBildung und Forschung • Probleme und Aufrufe des Unternehmens •WIR STELLEN UNS VOR• Zentrum für Kooperation mit der Industrie • Tschechische Zentren •AKTIVITÄTEN UNSERER PARTNER• Enterprise Europe Network Tsch.R. im Jahre 2009 • Plander fachlichen Veranstaltungen der CSS für Jahr 2009 •KONFERENZEN – SEMINARE – AUSSTELUNGEN• Pollutec 2008, Lyon • Workshop 2009 ČVUT • Z-2009, Leipzig •FOR INDUSTRY 2009, Praha • Hannover Messe 2009 •Durchsetzen der Rechte des geistigen Eigentums – der Schutzgegen den Fälschungen •PREIS INNOVATION DES JAHRES• Charakteristik des Produktes „Preis Innovation des Jahres 2008“ •LITERATUR• Innovationszentren in der Tschechischen Republik • 7. RP,Verhandlung über Bedingungen für Abschliessung desZuschussvertrages mit EK •ERFAHRUNGEN – DISKUSSION• Technologien, die imitieren die Natur • EuroSkills – Chance fürjunge und geschickte • Nur weiter! • Unterstützung der Entstehungder R&D Zweigstellen der ausländischen Firmen in der Tsch. R. •Manager – Leiter oder Führer des Innovationsprozesses • Kann dieEinschätzung durch internationalem Team der tschechischenForschung helfen? •TECHFILM, EMTECH 2009, PrahaBEILAGE TECHNOLOGIETRANSFER• Klub der innovativen Firmen • EUREKA, EUROSTARS •KONTAKT – das Programm der wissenschaftlich-technischenZusammenarbeit im Jahre 2009 • Preis Innovation des Jahres 2009 •40 ip&tt 1/2009


®Pfiíloha ãísla 1/2009TRANSFER TECHNOLOGIÍKLUB INOVAâNÍCH FIREMASOCIACE INOVAâNÍHO PODNIKÁNÍ âESKÉ REPUBLIKY®Klub inovačních firem AIP ČR pracuje již řadu let v souladu se svým statutem a je pro AIP ČRdůležitým nástrojem při plnění jejího hlavního úkolu: podpora inovačního podnikání v ČR.Tak jako se mění podmínky pro podnikání všeobecně a tím i pro vznik inovací, tak je také třebačas od času se zamyslet nad postavením KIF AIP ČR a dodat nové impulsy pro jeho činnost.Uvítali bychom proto Vaše názory na KIF, jeho zaměření a činnost. Svoje podněty můžete zaslatpřímo na naši adresu nebo využít Diskusního fóra na domovské stránce www.aipcr.cz.Těšíme se na Vaše názory a doufáme, že společně činnost KIF pro další období rozvinemeku prospěchu všech spolupracujících stran.Úspěšným firmám v soutěži Cena inovace roku 2008 byly předány ceny za jejich produkty v Jednacímsále Senátu Parlamentu ČR dne 5. 12. 2008. Klub inovačních firem AIP ČR v souladu se svýmstatutem nabídl oceněným firmám členství a k datu uzávěrky tohoto vydání ip&tt obdržel dvě novépřihlášky. Jsou to firmy 5M s.r.o. Kunovice a MICo, spol. s r.o. Třebíč. Připomínám dalším oslovenýmsubjektům možnost přihlásit se do KIF (přihláška je umístěna na www.aipcr.cz, část Inovace v ČR,Klub inovačních firem).Činnost Klubu v roce 2009■ Inovace a technologie v rozvoji regionů, Brno, 23. 4. 2009■ Ochrana průmyslového vlastnictví, Praha, 3. 6. 2009■ Inovační potenciál ČR, Praha, 9. 9. 2009INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR,Praha 1. – 4. 12. 2009■ vystoupení v rámci sympoziálního programu■ prezentace v rámci veletržní části■ účast v soutěži o Cenu inovace roku 2009Prezentace členů Klubu■ v časopise Inovační podnikání a transfer technologií■ na domovské stránce AIP ČR■ v rámci Technologického profilu ČR (www.techprofil.cz)■ na veletrzích, výstavách a konferencích v tuzemsku a zahraničí,kterých se zúčastňuje AIP ČRJan Kofroňtajemník KIF AIP ČRpfiíloha ip&tt 1/2009 – transfer technologiíI


Programy EUREKA a EUROSTARSEUREKA – nově kvalifikované projektyK datu 29. 1. 2009 došlo po předchozí proceduře ke kvalifikaci33 projektů, které dosáhly celkového rozpočtu 55,4 milionů Euro.Za Českou republiku došlo ke schválení následujících tříprojektů, zásluhou spoluúčasti našich řešitelských organizacína jejich řešení:E!4060 MED-WEBE!4494 VITALON 21E!4498 SAFETRACETyto projekty splnily podmínku pro uplatnění přihlášky doveřejné soutěže.O tom jak byly projekty vyhodnoceny, jaký je současný trend,bude dále uvedeno pomocí několika základních ukazatelů, kterése týkají dosažených výsledků portfolia projektů této lednové sady.Průměrné náklady na projekt dosahují 1,7 milionů Eur, průměrnádélka řešení projektu činí 31 měsíců a podílí se na něm 2,4země s tím, že na projekt připadlo 3,6 řešitelských organizací.Největší podíl, tj. 32 % v členění podle technologických oblastí získalaoblast průmyslových technologií, dále pak 27% oblast biotechnologiía 18% oblast informačních technologií.Podle výčtu řešitelských organizací, malé a střední podniky dosahujístabilně nejvyššího % účasti, nyní činila 46%. Podle statistikyse Česká republika umístila z pohledu nově kvalifikovaných projektůna 9. místě. Došlo také k oživení otázky porovnání vlivuprojektů Eurostars a EUREKA, jejichž procedura byla zahájenav loňském roce souběžně. Podle tohoto srovnání došlo k poklesuu podaných nových projektů v programu EUREKA o 10%.Z hodnocení vyplývá, že podle porovnání projektové činnostiu obou programů dosahuje v projektech Eurostars menší velikostiprojektů a kratší dobu řešení při menším počtu účastníků.Zároveň došlo k představení nových projektů s větším finančnímrozpočtem, ke kterým se již připojilo několik členských zemíprogramu a jsou stále otevřené novým řešitelským organizacím.Tato situace vyplývá z jejich struktury organizace.E!4927 ACQUEAUJedná se o nový klastrový projekt, kde hlavním nositelem projektuje Velká Británie. Cílem tohoto rozsáhlého projektu je novýtechnologický vývoj v oblasti zásobování vodou, pro potřeby lidstva.Uvádí se oblast zemědělství a průmyslu. Implementační fázeprojektu bude sloužit k nasměrování činností mezinárodníhokonsorcia. Podle druhu využití a zaměření se bude jednat takéo zkoumání oblasti zdravotnických a hygienických požadavků.Mělo by se jednat také o možnost podílet se na rozhodování globálníhotrhu s vodou a využívat nových technologií pro ochranuživotního prostředí. Je zapotřebí brát v úvahu například klimatickézměny, globalizační důsledky, technologické a finanční možnostizemí pro udržování infrastruktury. Součástí řešení je takévývoj účinné ochrany pitné vody, její dostupnost, udržet zásobovánívodou pomocí bezpečných dodavatelů a ve zdravém prostředí.Nutná prevence a ochrana vodních zdrojů před jejichvlastním znečištěním v souvislosti s legislativou EU.Podle dostupných informací se k projektu přihlásily následujícízemě: Švýcarsko, Izrael, Rakousko, Dánsko, Rumunsko, Turecko,Portugalsko, Francie, Norsko, Německo a Španělsko.E!4914 EUROAGRI FOODCHAINZde se jedná o umbrelový projekt. Týká se potravinářskéhosektoru, který je největším sektorem v Evropě. Ve srovnání sesvětem je Evropa jedním z hlavních exportérů potravin. Vizí projektuje nabídka tržně orientované produkce zdravých potravin,která bude reagovat na potřeby uživatele, využívat znalostí a novýchtechnologií ve vztahu k prostředí. Přidaná hodnota budevznikat využíváním nových technologií, inovačních nástrojů, zejménave výrobě a službách.Mezinárodní koordinaci projektu bude zabezpečovat Holandskopo dobu prvních dvou let řešení. Z členských států projevilo zájemo spolupráci Dánsko, Rakousko Finsko, Francie, Maďarsko, Portugalsko,Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko a Turecko.EUROSTARS– stav v projektové činnosti první výzvyV posledním čísle časopisu 4/2008 je uveden výčet deseti projektůEurostars, které prošly hodnocením a s českými řešitelskýmiorganizacemi došlo v průběhu konce druhého pololetí 2008k uzavření smluvního vztahu za účelem poskytování veřejné podpory.Jednalo se o historicky první spolufinancování. Mezi tyto novéprojekty Eurostars bylo v České republice rozděleno v prvnímroce financování celkem 14,3 milionů Kč. Lze konstatovat, že nastavenýtrend elektronického systému pro podání přihlášky projektudo databáze Sekretariátu v Bruselu pokračuje i na českéstraně ze strany poskytovatele – MŠMT. Pro mezinárodně kvalifikovanéprojekty Eurostars mají čeští řešitelé připravenu databázi,která je dostupná na adrese www.msmt-vyzkum.cz. Zde jeprováděna administrace počínaje uplatněním přihlášky pro spolufinancováníčeské části až po poskytování každoročních informacío řešení projektu. Již zde není prováděno žádné hodnoceníprojektů a dochází zde ke zjednodušení a zkrácení celkové lhůty.Na základě vložených dat je následně uzavřen smluvní vztah,podle kterého dochází ke spolufinancování řešení daného projektu.Lze konstatovat, že celý systém byl již odzkoušen a je předpokladv něm pokračovat také v dalších letech.Druhá výzva měla uzávěrku k 21. listopadu 2008. Na Sekretariátv Bruselu bylo podáno celkem 317 přihlášek, z toho 18 přihlášeknávrhů projektů s účastí českých řešitelských organizací.Jedná se o následující přehled přidělených evidenčních číselEurostars, který obsahuje také spolupracující členské země:E!4602 FHT – Německá republika, ČRE!4607 Autom. Sewing System – Německá republika, ČRE!4632 ProBaSensor – ČR, SlovinskoE!4649 ARCA – Itálie, Španělsko, ČRE!4661 ANIREN – ČR, Rakousko, SlovenskoE!4668 CAVITE 2 – Slovinsko, Itálie, Chorvatsko, ČRE!4688 mDVI – ČR, SlovinskoE!4761 Stirling Cogen – Švédsko, ČRE!4770 PEASTAR – ČR, FrancieE!4774 CATAPULT – ČR, FrancieE!4789 ECOTREE – ČR, Itálie, PortugalskoE!4818 e-21 – Řecko, Velká Británie, ČRE!4829 LIPIDIESEL – Velká Británie, ČRE!4832 TriTrips – Německo, ČRE!4858 COMPOSTORM – Francie, ČRE!4881 MAPSense – Slovinsko, ČR, MaďarskoE!4885 McXI – Francie, ČR, Velká BritánieE!4903 SENIOFORM – Německo, ČRVýše uvedené návrhy projektů prochází v současné doběprocedurou hodnocení, kterou organizuje Sekretariát programuEUREKA v Bruselu. Podle nastavených termínů se spolufinancovánívyhodnocených projektů na národních úrovníchspustí v průběhu prvního pololetí 2009.Při srovnání počtu podaných přihlášek projektů první a druhévýzvy došlo celkově k podstatnému navýšení počtu přihlášeku druhé výzvy a sice o 102. Tento stav signalizuje zvýšenízájmu o projektovou činnost v programu.Další možností pro podání přihlášky nového projektu Eurostarsje třetí výzva, která má uzavírací termín dne 24. září2009 v 17.00 hod. Bližší informace včetně způsobu vyplněnípřihlášky jsou na www.eurostars-eureka.eu. a www.msmt.cz.Josef Martinecnárodní koordinátor programu EUREKA/EurostarsPodporu programu EUREKA v âeské republice zaji‰Èuje Asociace inovaãního podnikání âR,Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel: 221 082 277, fax: 221 082 275, e-mail: dlouhy@aipcr.czIIpfiíloha ip&tt 1/2009 – transfer technologií


KONTAKT – Program mezinárodní spolupráceve výzkumu a vývojiV roce 2009 navážeme na podmínky a zkušenosti z uplatňovánízměn při zabezpečování projektů v rámci programuKONTAKT – mobility v uplynulém roce. Téměř všichni řešitelé194 projektů zaslali ve stanoveném termínu 31. 1. 2009zprávy o řešení svých projektů za rok 2008. Součástí těchtozpráv byly informace o dosažených výsledcích v oblasti VaVa o vyčerpání finančních prostředků na mobilitu. AIP ČRpředala MŠMT, odboru 32, informaci o čerpání finančníchprostředků za rok 2008 dle jednotlivých zemí s doporučenímipro zaměření připravovaných výzev na další období. Děkujivšem řešitelům projektů, kteří zaslali včas zprávy o řešenísvých projektů.V tomto období připravuje MŠMT v součinnosti s AIP ČRa řešiteli schválených projektů (Maďarsko, Rakousko) „Rozhodnutí“,na které bude navazovat dokumentace pro „CEP“a „limit výdajů pokynu k nastavení “ statutárním zástupcůmorganizací schválených projektů.K tomuto číslu časopisu přikládáme dva výtisky brožuryINFO KONTAKT 2009 určené pro Vás a Vašeho zahraničníhopartnera. Tato brožura bude spolu s dalšími nezbytnýmiinformacemi (limity, termíny, formuláře) umístěna nawww.aipcr.cz, část Projekty, Program KONTAKT.Pavel Švejdagenerální sekretář AIP ČRDále uvádíme informace o uskutečněné dvoustranné česko-rakouskékomisi a o výsledcích vybraných řešených projektův roce 2008.Program KONTAKT – RAKOUSKODne 5. února 2009 se konala v Praze na Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy v Zrcadlovém sále Česko-rakouskásmíšená komise mezinárodní vědeckotechnickéspolupráce ČR v rámci programu KONTAKT.Za českou stranu se jednání komise zúčastnili:Jan Marek – MŠMT, Monika Šlajerová – MŠMT, Milan Elleder– 1.LF UK, Jan Staněk – VŠCHT, Jiří Švejcar – VUTv Brně, Helena Hanžlová – DZS, Věra Mísařová – AIP ČR.Za rakouskou stranu se jednání zúčastnili:Gisela Zieger – Bundesministerium fuer Wissenschaftund Forschung, Christine Buzeczki – Bundesministerium fuerWissenschaft und Forschung a Agnieszka Molozej – OestereichischerAustaauschdienst.Z přecházejících 16 projektů z prvního roku řešení bylopro druhý rok řešení schváleno 14 projektů ( jeden projektbyl jednoletý, druhý projekt byl ukončen z důvodu zrušeníorganizace zahraničního partnera). Finanční částkana 14 pokračujících projektů byla schválena ve výši851 000 Kč z toho 123 000 Kč na další náklady spojené s řešenímprojektu.Pro první rok řešení bylo z 15 přihlášených projektů načeské straně schváleno 13 projektů. Dva projekty nebylypodány na rakouské straně. Finanční částka na 13 projektůbyla schválena ve výši 698 000 Kč z toho 46 000 Kč nadalší náklady spojené s řešením projektu.Celkem bylo na řešení projektů v roce 2009 schváleno1 511 000 Kč na české straně a 63 700 Euro na rakouskéstraně.Zaměření nových projektů je následující:biovědy – 5 projektů, matematika, fyzika – 3 projekty a pojednom projektu – informatika, chemie, zemědělství, vědyo Zemi a průmysl.Termín ukončení výzvy pro podání nových projektů pro řešenív letech 2010 -11 schválila komise 15. říjen 2009.Počítačová simulace osvětlenostitubusovým světlovodemČesko –slovenská spolupráce, projekt Kontakt MEB 080804„Směrové charakteristiky difuzorů pro systémy světlovodů“Darula, S., Ústav stavebníctva a architektúry, Slovenská Akadémia Vied, BratislavaMohelníková, J., Vajkay, F., Fakulta stavební VUT v BrněVěra MísařováPro návrh vhodného typu světlovodu, jeho rozměrů i umístěnív osvětlovaném prostoru lze s výhodou využít počítačovéhomodelování. Simulace denního osvětlení pomocí počítačovýchmodelování vyžadují specifikaci okrajových podmínek,které jsou určeny typem oblohy, tedy vnějšími světelnými podmínkami[1]. Dále je nutné zadat geometrii osvětlovaného prostorua zadat členění i povrchové úpravy v interiéru posuzovanéhoprostoru jako je barva a struktura povrchů, které mají vlivna světelnou odrazivost. U transparentních vnitřních konstrukcíse zadává světelná propustnost výplně.Výpočet osvětlenosti od světlovodu (tubus průměru 600mm, délky 2 m s činitelem odrazu světla vnitřního povrchu0,93, činitelem prostupu nástřešní kopule 0,92 a stropníhodifuzoru 0,75) byl proveden pomocí počítačového programuRadiance [2], [3]. Výsledky počítačových simulací představujígrafické znázornění pohledu z interiéru do světlovodu.Způsob vyhodnocení osvětlenosti na základě posouzení šířenísvětla od pozorovatele směrem ke zdroji se v odborné li-Obr. 1 Osvětlenost [lux] světlovodem –pohled z interiéru do světlovodu(zatažená obloha, 21. prosinec 12:00)teratuře označuje jakozpětné sledování světelnéhopaprsku [4]. Naobr. 1 je prezentován výsledekrozložení osvětlenostive světlovodu zapodmínek zatažené oblohy(21. prosinec). Barevnévykreslení izočar –spojnic míst se stejnouosvětleností v luxechumožňuje rozlišit změnyosvětlenosti od okraje postřed světlovodu. Kružnicese stejnými hodnotamiosvětleností ukazují, že během zatažených dní je možnépod difuzorem světlovodu očekávat symetrické rozloženíosvětlenosti.pfiíloha ip&tt 1/2009 – transfer technologiíIII


Pro stejný typ světlovodubyla modelovanáosvětlenost pro podmínkyjasné slunečné letníoblohy. Jako příklad bylzvolen letní den s vyššívýškou Slunce (21. červen,čas 12:00). Výpočetosvětlenosti u této situacepotvrdil, že přesnostvýsledku stanovenéhopomocí numerické metodyzpětného sledovánípaprsku závisí na počtuvysílaných paprsků a počtuiterací ve výpočtu.Obr. 2 Osvětlenost [lux] světlovodem –pohled z interiéru do světlovodu(jasná obloha, 21. červen 12:00)Při zpětném sledování paprsku se může stát, že paprseknáhodně vyslaný od pozorovatele přes světlovod do venkovníhoprostoru při podmínkách jasné oblohy nemusí najítSlunce na obloze. Tento případ je dokumentován na obr. 2.Proto lze na tomto obrázku pozorovat v středu stropního krytu(difuzoru) světlovodu nižší intenzitu světla, než by ve skutečnostiměla být. Pro dosažení větší přesnosti výpočtu bybylo potřeba zvolit požadavek na mnohonásobně vyšší početpaprsků, čímž by se značně prodloužil čas výpočtu (grafickévyhodnocení z obr. 2 vyžadovalo výpočtový čas přibližně2,5 hodiny).a) jasná obloha b) zatažená oblohaObr. 3 Jas [cd.m -2 ] difuzoru světlovodu pro podmínky jasné i zatažené oblohyGrafické vyhodnocení počítačové simulace rozložení jasuna stropním difuzoru posuzovaného světlovodu je uvedenona obr. 3 pro podmínky jasné i zatažené oblohy.Z ukázek výsledků počítačových simulací je zřejmé, že tubusovésvětlovody pro difuzní světlo zatažené oblohy nejsoupříliš účinné. Z porovnání nejvyšších hodnot na obr. 1 a obr.2 vychází více jak deseti násobně vyšší osvětlenost běhemjasného dne. To ukazuje, že je nutné posuzovat světlovodypodle jiných kritérií než vyžadují dosavadní normativní předpisypro posuzování denního osvětlení budov.Zabudování světlovodů pro prosvětlení vnitřních bezokenníchprostor v budově má opodstatnění, protože v celoročnímprovozu tato technologie umožňuje šetřit elektrickou energii.Proto je potřebné hodnotit efektivnost přenosu světla světlovodys uvážením celoročních změn venkovních osvětlenostía nejen pro situace s rovnoměrně zataženou oblohu. Je potřebaprovést vyhodnocení celé řady případových studií návrhusvětlovodů různých rozměrů přímých i členitých s ohledemna jejich optické vlastnosti i způsob zabudování do stavbyv daných podmínkách exteriérové osvětlenosti a jejích změnv průběhu celého roku. K tomuto účelu je velmi vhodné využívatpočítačových simulací, které v případě zadání dostatečněpřesných okrajových podmínek mohou poskytnout srovnávacínávrhové studie. V každém případě je vhodné výsledky z počítačovýchmodelování konfrontovat se světelně technickýmiměřeními na reálných stavbách.PoděkováníČlánek byl napsán za podpory projektu dvoustranné česko-slovenskévědeckotechnické spolupráce MŠMT KontaktMEB 080804 a APVV-0264-07 "Směrové charakteristiky difuzorůpro systémy světlovodů".Použitá literatura[1] Dutre, P., Bala, K., Bekaert, P., Shirley, P., Advanced GlobalIlluminantion, A.K. Peters, Ltd., . Welesley, MA, 2006.[2] Ward, G. R., Shakespeare, R., Rendering with Radiance.Space & Light. Davis, California, 2003.[3] Computer program Radiance[4] Rybár, P., Šesták, F., Juklová, M., Hraška, J., Vaverka., J.,Denní osvětlení budov a oslunění budov. Brno: ERA, 2002.ÚNAVOVÁ ŽIVOTNOSŤ KORÓZIIVZDORNÝCH OCELÍČesko-slovenská spolupráca, projekt KONTAKT MEB 080812Otakar Bokůvka, František NovýŽilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, SKLudvík KunzÚstav fyziky materiálů AV ČR v.v.i., Žižkova 22, 616 62 Brno, CZDegradačné procesy prebiehajúce v konštrukčných materiálochpočas opakovaného, cyklického zaťažovania znižujú životnosťsúčiastok, znižujú ich funkčnosť, spoľahlivosť, bezpečnosť.Takmer už po dve storočia je experimentálnemuoverovaniu únavovej životnosti venovaná pozornosť, napriektomu lomy spôsobené únavou sú najfrekventovanejším porušenímv reálnej prevádzke. Experimentálne je overovaná únavováživotnosť konštrukčných materiálov tak v nízkocyklovejoblasti ako aj vo vysokocyklovej oblasti a v posledných rokochpotom únavová životnosť v oblasti veľmi vysokého počtu cyklovzaťažovania (10 7 < N < 10 11 cyklov). Lomy spôsobené únavousa totiž objavujú aj po biliónoch cyklov a viac a doteraz stanovenékonvenčné kritériá tak nespĺňajú požiadavkuživotnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti. Otvorené sú otázky –aký je priebeh závislosti napätie vs. počet cyklov, diskutuje saotázka fyzikálnej podstaty medze únavy a jej existencia, akésú degradačné únavové procesy pri veľmi nízkych hodnotáchamplitúdy plastickej deformácie, šírenie krátkych únavovýchtrhlín extrémne nízkymi rýchlosťami, vplyv heterogenity materiáluna povrchovú a podpovrchovú iniciáciu únavových trhlín,atď. Na tieto otázky hľadali [1] a hľadajú v rámci SK-CZ medzivládnejvedecko-technickej spolupráce, v rámci riešenýchprojektov „Únavová životnosť, lokalizácia sklzu a iniciácia únavovýchtrhlín vo vysokocyklovej a gigacyklovej oblasti“(2004–2005), „Gigacyklová únava vysokopevných liatin“(2006–2007) a „Únavové vlastnosti biomateriálov v oblasti veľmivysokého počtu cyklov“ (2008–2009) vyššie uvedené inštitúciea ich experimentálne pracoviská relevantné odpovede.Projekt riešený v súčasnom období (2008–2009) je zameranýna získanie pôvodných poznatkov a definovanie obecnýchzákonitostí o únavovej životnosti biomateriálov v oblastiveľmi vysokého počtu cyklov zisťovaných prinízkofrekvenčnom a najmä vysokofrekvenčnom cyklickomzaťažovaní. Rast priemernej dĺžky života človeka je spojenýs rastom množstva náhrad (implantátov) rôznych častí ľudskéhoorganizmu. Materiály používané ako implantáty (biomateriály)musia spĺňať prísne bezpečnostné kritériá. Od biomateriálovsa vyžaduje tzv. biokompatibilita, t.j. dlhodobáznášanlivosť implantátu s okolitým prostredím, pričom musídôjsť k vhodnej reakcii príjemcu. Implantáty sú mechanickydlhodobo zaťažované, vrátane zaťažovania opakovaného,cyklického. Poznanie o únavovej životnosti je preto u týchtoIVpfiíloha ip&tt 1/2009 – transfer technologií


materiálov potrebné a je predmetom kvalifikovanej voľbyvhodného biomateriálu pre reálny implantát.Špecifickým problémom zisťovania únavovej životnostiv oblasti veľmi vysokého počtu cyklov je však časová náročnosťskúšok na únavu. Sú preto používané originálne zariadeniapracujúce s frekvenciami okolo 20 kHz, kde je významnátak časová ako aj energetická úspora vlastnýchskúšok na únavu.Obidve partnerské pracoviská (Katedra materiálového inžinierstvaStrojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žilinea Ústav fyziky materiálů AV ČR v.v.i., Brno) dlhodobo spolupracujúcev oblasti hodnotenia únavových degradačnýchprocesov, majú k dispozícii potrebné experimentálne zariadeniana riešenie projektov. Na Žilinskej univerzite sú realizovanévysokofrekvenčné únavové skúšky na originálnomvysokofrekvenčnom zariadení pracujúcom s frekvenciou 20kHz; v ÚFM AV ČR v Brne potom skúšky na únavu na rezonančnýchskúšobných zariadeniach s frekvenciou do 200Hz. Tieto skutočnosti preukázateľne dokladujú potrebu spoločnéhoriešenia problematiky únavovej životnosti konštrukčnýchmateriálov. Slovensko – Česká medzivládna vedecko-technickáspolupráca tieto zámery umožňuje a jeefektívnym nástrojom využitia finančných prostriedkovpre vedu a výskum.Podpora, ktorá bola riešiteľom poskytnutá v rámci projektuSK-CZ-0070-07 (SK), projektu KONTAKT MEB 080812(CZ) prispela doteraz k získaniu čiastkových výsledkov, pozriobr. 1, závislosť σ a= f(N), únavová životnosť koróziivzdornýchocelí.Únavová životnosť, jej priebeh, má kontinuálny charakter,nebolo zaznamenané tzv. plató, resp. dvojstupňový či trojstupňovýcharakter závislostí σ a= f(N). S rastúcim počtomcyklov N klesala amplitúda cyklického napätia σ aza hranicouN = 10 7 cyklov (Δσ a≈ 50 MPa). S ohľadom na inžinierskuprax návrh a použitie vhodného materiálu pre daný konštrukčnýúčel sú tak údaje o medzi únavy (stanovovanézvyčajne pri N = 2.10 6 ÷10 7 , ocele a liatiny) nadhodnotené,vyššie. Túto skutočnosť treba rešpektovať pri optimálnomnávrhu, voľbe materiálu. Neprejavil sa výrazne vplyv frekvenciea charakteru zaťažovania (ohyb za rotácie, ťah – tlak,R = -1) na únavové charakteristiky, atď. [2-5].Publikácie, výstupy z projektu Slovensko – Českejmedzivládnej spolupráce:[1] Kunz L., Bokůvka O.: Únavová odolnost při vysokýcha ultravysokých počtech zatěžovacích cyklů, VI. príloha,ip&tt, 3/2007 – transfer technológií.[2] Nový F., Bokůvka O., Chalupová M., Motýľová E.: Fatigueresistence of AISI 316 L and AISI 316Ti steels. MaterialsEngineering, Vol. 15, No. 2a, 2008, p. 79.[3] Bokůvka O., Nový F.: Vysokocyklová a ultravysokocyklováúnava konštrukčných materiálov. In: Zb. Letná škola únavymateriálov 2008, Žilina – Oščadnica, Sept. 2008, s. 20.[4] Nový F., Bokůvka O., Činčala M.: High-cycle fatigue behaviorof various types of austenitic stainless steel grade AI-SI 316, In: Nowe technologie i osiagniecia w metalurgiii inžynierii materialowej, Czestochowa, PL, 2008, p. 291.[5] Nový F., Bokůvka O., Chalupová M., Valovičová V.: Vplyvkvality povrchu na iniciáciu únavových trhlín. Acta MechanicaSlovaca, 2008 (v tlači).VLIV PODESTÝLKY ZE SEPAROVANÉ KEJDYNA POHODU A UŽITKOVOST KRAVČesko – slovenská spolupráce, projekt Kontakt MEB 080816Miloslav Šoch 1 , Jan Brouček 5 , Jiří Zelenka 3 , Jana Lendelová 6 , Bohuslav Vostoupal 3 , Jana Šťastná 1 ,Lukáš Písek 1 , Václav Pálka 1 , Petr Zajíček 2 , Pavlína Kozlová 1 , Pavel Novák 4 , Jan Trávníček 1 ,Michal Uhrinčať 5 , Růžena Cempírková 1 , Štefan Mihina 51Zemědělská fakulta Jihočeské university, České Budějovice2Ministerstvo zemědělství ČR, Praha3ZD Krásna Hora, a.s., Krásná Hora nad Vltavou4Veterinární a farmaceutická universita, Brno5Výzkumný ústav živočišné výroby, SCPV, Nitra, Slovensko6SPU Nitra, Slovenskoσ aMPaObr. 1Vhodně zpracovaná, separovaná kejda je schopna nahraditkonvenční stelivové materiály, kterých začíná být nedostatek.Dosavadní technika boxového ustájení dojnic využívá prozkvalitnění pohody zvířat při ležení matrací. Ty pokrývají podlahuležiště a měly by vytvářet zvířatům tepelně izolovanéa pohodlnější, tedy měkčí uléhání. Z hlediska welfare však i totořešení není ideální. Gumové stájové matrace jsou totiž obtížněčistitelné a dezinfikovatelné. Jejich povrch není dokonaleprotiskluzový a tepelně izolačními vlastnostmi se sláměnemohou vyrovnat. Vzhledem k tomu, že tradiční stelivové materiályjiž zdaleka nejsou snadno dostupnými v důsledku obilninářskýcha energetických trendů (obnovitelné zdroje energie),je i proto nutné hledat jiný vhodný stelivový materiál. Takový,který vykazuje velmi dobrou plasticitu s dobrými tepelněizolačnímivlastnostmi, dostatečnou drsností proti skluzu, majícímdobré zoohygienické parametry. Z těchto aspektů můžebýt vhodný separát hovězí kejdy o sušině cca 40 %. Navíc manipulaces ním je velice snadná, nedochází k enormnímu rozptylovánínebo rozhrabávání na stání.Cílem práce bylo posoudit vhodnost použití separovanékejdy jako plastické podestýlky z hlediska jejích chemickýcha fyzikálních vlastností, zdravotního stavu dojnic, mléčnéprodukce, udržovacího chování, výskytu parazitů v separátua mikroklimatu stáje.pfiíloha ip&tt 1/2009 – transfer technologiíV


Pokus probíhal v objektech ZD Krásná Hora nad Vltavou,a. s., ve dvou stádech dojnic holštýnského plemene, ustájenýchve zděných halách s volným boxovým systémem ustájenía s betonovými rošty na průchozích hnojných chodbách.Napájení bylo řešeno pomocí napájecích žlabů, krmila sesměsná krmná dávka. Větrání bylo řešeno jako přirozené.V jednom z objektů bylo podestýláno separovanou kejdou,ve druhé byl klasický ustájovací režim s využitím slamnatépodestýlky.Objemová kapacita jednoho lože v pokusném objektu byla0,5 m 3 a na každé stání se každý měsíc přidávalo 0,15 m 3(tj. 150 litrů) tohoto plastického steliva. Experiment byl ještědoplněn použitím vybraných aditiv stimulativního typu, podporujícíchjak devitalizaci stelivové hmoty, tak i její naturálnídesodoraci.Vzorky kejdy byly odebírány dle obvyklých metodik. Stanovenívýskytu mikroorganismů a plísní v separované kejděbylo prováděno ve Státním veterinárním ústavu v ČeskýchBudějovicích, hodnocení výskytu parazitů bylo prováděnov parazitologické laboratoři Zemědělské fakulty JU v Č. Budějovicícha na pracovištích Akademie věd v Č. Budějovicích.Rozbory krve a výkalů byly prováděny v laboratoříchZemědělské fakulty. Hodnocení mikroklimatických podmínekbylo sledováno v hodinových intervalech pomocí Cometsystému, hodnocení čistoty povrchu těla proběhlo vizuálně.Podkladem pro stanovení tepelně-technických charakteristik– tepelného odporu a tepelné vodivosti loží vystlanýchplastickým stelivem bylo zjištění tepelné vodivosti „λ“, objemovéhmotnosti „p“ a měrné tepelné kapacity „C“ separovanékejdy. Ze získaných hodnot (λ=0,17 W.m -1 .K -1 , c= 1457J.kg -1 .K -1 , ρ=720 kg.m -3 ) byly výpočtovou metodou určenyhodnoty tepelného odporu a tepelné vodivosti u standardníhotypu prohloubeného betonového lože vyplněného200 mm vysokou vrstvou plastického steliva a porovnánys dalšími běžně používanými typy materiálů v ložích pro dojnice(sláma, gumová matrace, gumová rohož s tepelněizolačnípodložkou, piliny, beton).Bylo provedeno etologické 24 hodinové sledování v desetiminutovýchintervalech. U obou stájí (podestýlka slámou –sledováno 53 dojnic; separovanou kejdou – sledováno 66dojnic) probíhalo hodnocení životních projevů ustájenýchzvířat (doby stání, ležení a ostatních aktivit). Z výsledků bylvypočten index komfortu krav, vyjadřující, jak velké procentoz celkového počtu krav v době hodnocení leží.Na základě dosavadních mikrobiologických sledování bylozjištěno, že rizikovost plastického steliva ze separovanéa devitalizované hovězí kejdy rozhodně není horší, než u tradičníchstelivových materiálů.Zjištěné hodnoty z rozborů krve a moči svědčí o tom, žezdravotní stav stáda je z hlediska sledovaných parametrův pořádku. Zdravotní stav krav za roční období využívání separovanéhovězí kejdy jako plastického krmiva odpovídalčetností výskytu jednotlivých druhů onemocnění obvyklémuzdravotnímu stavu ve stádě před zavedením tohoto způsobupodestýlání. K výrazným výkyvům nedocházelo ani v kvalitěmléka a mléko bylo vždy zařazeno do I. třídy jakosti. Kvalitaprodukovaného mléka odpovídala po celou dobu sledováníve všech sledovaných parametrech požadavkům normyČSN 570529.Mikroklima stáje podestýlané separátem bylo obdobné jakomikroklima stáje s klasickou slamnatou podestýlkou, přičemžnejvíce kolísala a doporučované hodnoty překračovalarelativní vlhkost vzduchu.Zjistili jsme, že dojnice ustájené na tomto plastickém stelivubyly podstatně čistší, než zvířata srovnatelného druhua kategorie, umístěná v kontrolní stáji, podestýlané konvenčnímmateriálem (slamou). V průběhu dosavadního sledováníbylo však také zjištěno, že pro docílení optimálníchvlastností tohoto plastického steliva je důležité podpořit biodegradačníprocesy a mikrobiotransformační děje v separovanýchvýkalových hmotách vhodným typem aditiva.Podle aktuálních poznatků, získaných v absolvovaných etapáchřešení, je plastické stelivo zvířaty zcela bezproblémověakceptováno. Jeho fyzikální i fyzikálně-chemické vlastnostiplně vyhovují tomu, aby bylo používáno systémově jakoběžná náhražka dosavadních konvenčních stelivovýchmateriálů.V experimentu jsme hodnotili více podkladů. Z hlediska tepelnéhoodporu jsou nejvhodnějším materiálem boxy vystlanéslámou (tepelný odpor R= 2,914 m 2 .K.W -1 ), potom boxys pilinami (R = 1,724 m 2 .K.W -1 ) a jako třetí najkvalitnější jsouhodnoceny boxy vyplněné separovanou kejdou (R =1,233 m 2 .K.W -1 ). Syntetické povrchy tvořené gumovými rohožemis tepelně-izolační podložkou průměrně dosahujúprokazatelně menší tepelný odpor (R = 0,734 m 2 .K.W -1 ),než lože s matracemi z recyklované gumy (R = 0,682m 2 .K.W -1 ). Jednoznačně nejnevhodnějším materiálem naležení je nepokrytý beton (R = 0,057 m 2 .K.W -1 ). Z hlediskatepelné vodivosti při uvažovaných typech ložních konstrukcínejméně tepla při ležení odnímá zvířeti sláma (tepelná vodivostb=162 W.s 1/2 m -2 .K -1 ) a piliny (b=245 W.s 1/2 m -2 .K -1 ).Velmi dobré vlastnosti byly prokázané u separované kejdy(tepelná vodivost b=422 W.s 1/2 m -2 .K -1 ).Etologické sledování prokázalo vhodnost podestýlky zeseparované kejdy. Hodnoty „CCI – cow comfort index“ byly0,49 u stáje podestýlané separátem a 0,48 u stáje podestýlanéslámou. Průměrná doba ležení jednoho kusu činila 701minut pro krávy na podestýlce ze separátu a 690 minut naslaměné podestýlce během 24 hodin sledování.Výsledky potvrzují oprávněnost literárních poznatkůo tom, že separát kejdy skotu může být jednou z náhražkovýchalternativ podestýlky. Užití nativního separátu kejdyvšak není z veterinárního hlediska úplně bezproblémové.Hlavním potenciálním rizikem je epizootologický a epidemiologickýfaktor, vycházející z faktu, že mikrobiálně kontaminovanévýkaly zvířat se po určité fyzikální preparaci vracejízpět do prostředí jejich původu.Byly zjištěny významné tendence ke snížení počtu mikroorganismůi parazitů v separované kejdě podrobené biotermickémuošetření formou řízeného kompostování. Ve vzorcíchseparované kejdy odebrané z podestýlky se vyskytovaliv poměrně malém množství a teprve po třech týdnech od podestlánídošlo k jejich pozvolnému pomnožení. Z výsledkůvyplynulo, že procento a doba ležení krav byly přibližně stejnév obou technologiích.Z hlediska zdravotního stavu dojnic, množství a kvality jejichmléčné produkce, tepelné vodivosti a plastičnosti ložea hodnocených parametrů welfare zvířat při daných mikroklimatickýchpodmínkách se použití separované hovězí kejdyjako plastické podestýlky plně osvědčilo. I za podmínekvlivu momentální vlhkosti zhoršující nejen hygienickou, alei tepelnětechnickou kvalitu lože, je možné hodnotit podestýlkovýmateriál ze separované kejdy z hlediska tepelnépohody ustájených zvířat jako jednu z nejvhodnějších alternativv dnešní praxi.Dosavadní poznatky, získané v průběhu absolvovanéčásti experimentálního sledování nijak nenaznačují, že byzvířata, ustájená na pokusné plastické podestýlce trpělasymptomy nepohody nebo významnějších závad v oblastiwelfare. Zdravotní stav ustájených dojnic nebyl narušený.Z hlediska tepelné vodivosti byla separovaná kejda vyhodnocenajako velmi vhodný materiál pro použití jako plastickápodestýlka. Na základě zjištěných údajů je možno konstatovat,že podmínky welfare ustájených dojnic byly připoužití separované kejdy jako plastického steliva na dobréúrovni.• • •Výše uvedené výsledky se týkají prvního roku řešení dvouletéhoprojektu v rámci programu KONTAKT Česká republika –Slovensko. V rámci tohoto projektu byla podpořena setkánířešitelského týmu na výše uvedených pracovištích. To přispělok dosažení uvedených výsledků.VIpfiíloha ip&tt 1/2009 – transfer technologií


Asociace inovačního podnikání ČRČeská asociace rozvojových agenturVás zvou na seminářInovace a technologie v rozvoji regionůuskuteční seve čtvrtek 23. dubna 2009 od 10 hodinv administrativní budově BVV, a. s., sál č. 102v rámci doprovodných programů Stavebních veletrhů Brno 2008PROGRAM SEMINÁŘE:10.00 Zahájení seminářeJUDr. Vladimír Gašpar, předseda ČARA, viceprezident AIP ČR10.10 Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČRIng. Miroslav Janeček, CSc., FEng., viceprezident AIP ČR10.30 Regionální inovační infrastrukturaJUDr. Vladimír Gašpar10.50 Příklady regionálních inovačních strategií dvou vybraných krajůzástupci vybraného českého a moravského kraje11.20 přestávka (občerstvení)11.40 Inovační potenciál ČR* Technologický profil ČR* Cena Inovace roku 2009Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., generální sekretář AIP ČR12.00 Diskuseřídí Miroslav Janeček12.50 Závěry seminářePavel ŠvejdaPředpokládané ukončení semináře ve 13 hodinSeminář je určen odborníkům z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, odborným týmům k inovačnímu podnikánív krajích a dalším zájemcům o problematiku inovací a technologií v krajích.Vstup volný, po předchozím potvrzení účasti (mailem) dle pokynů na www.aipcr.czKontakty:Asociace inovačního podnikání ČRVeletrhy Brno, a.s.Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1Výstaviště 1, 647 00 BrnoIveta NěmečkováLenka KopčákováTel.: 221082275 Tel.: 541 152 530, 724 556 767e-mail: nemeckova@aipcr.cze-mail: lkopcakova@bvv.cz


1. – 4. 12. 2009

More magazines by this user
Similar magazines