Výroční zpráva za rok 2011 - Strakonice

strakonice.eu

Výroční zpráva za rok 2011 - Strakonice

obsahVýroční zpráva města Strakonice 1


obsahměsto Strakonice¡ ¢£¤ ¥£¦§¨¤© ¨§© ©¤¦¡§ ¤© ¢¤¤ ¢£§¦¤¢£ ¡ ¢£§ §¦£©¦¢¨ ¡ ¢£§ ¦§ ¡ ¢£¤ ¥£¦§¨¤©! ¨§© §¨ $ ""© ¡ ¢£§ "% "¢¤#© &'¤¦( § ¨¤¡¢ " ) ¢¨§©&) ¤£§ ¦¤ %*"" " "©+&©§¡© +, ©¢£-© §¨ ¡ ¢£§ ¥£¦§¨¤© ¦¤ %*"" "! " ¤§© ¤¦.§©§ ¡ ¢£§ § ¤')¤© ¢¤ ¢ ¡§+£¨¤¤/ -§¢£ ¡ ¢£§ "$)¤¢¤§ © ¡ ¢£§ ¥£¦§¨¤© ¦¤ %*"" %* %%městský úřad¡ ¢£¢¨& § 2 ¨§© ©¤¦¡§ %¢¤¤ £§+¡©¨§ 0 1 %¤¦.§©§-© ¢£¦/¨£/¦§ ¡ ¢£¢¨)¤ §/ %¨§© £§+¡©¨§% 2 %!¤'¤¦ ¤¦§ % 2 %$¤'¤¦ ©§©-©* 2 "¤'¤¦ ¢¤© %¢£§'© § 2 ¤'¤¦ ¡§+£¨¤& 2 ¤'¤¦ ¦¤¤+ ! 2 ¤'¤¦ ,¨¤¢£ § ¢£¤©)¤ ¦/)/ $ 2 "¤'¤¦ ©£ ©) % 2 ¤'¤¦ #¤£©)¤ ¦¤¢£ ¤'© #©¤¢£©¢¨& § 2 ¡ ¢£¢¨ ¤ !5 § © ¤ ©§ 2 *Výroční zpráva města Strakonice 2


město Strakoniceměsto Strakonicepočet obyvatel: 23 451 (r. 2011)katastrální výměra:3 468 hazákladní geografické údaje:zeměpisná šířka:zeměpisná délka:nadmořská výška:městské části:49°16´s.š.13°53´v.d.390 – 430 m n.m.Strakonice IStrakonice IIPřední PtákoviceModlešoviceVirtHajskáStřelaDražejovVýroční zpráva města Strakonice 3


úvodní slovo starostyVážení spoluobčané,dostáváte do rukou výroční zprávuměsta Strakonice za uplynulý kalendářní rok2011. Najdete v ní všechny základníinformace o městském úřadu i vše ostatní,co se v důsledku činností jednotlivýchodborů i samosprávných orgánů v našemměstě v uplynulém roce událo.Rok 2011 probíhal ve znamení realizacea dokončování řady projektů započatýchv letech předchozích. Ať už to byly finančněvelmi náročné investiční akce nebo menšíprojekty, jejich realizace má významný vlivna řešení problémů v různých oblastechživota našeho města.Nejvýznamnější dokončenou akcí realizovanouv roce 2011 byla revitalizace centrálníčásti Velkého náměstí a navazujícíchprostor. Tady si mohu jen povzdechnout: jeobrovská škoda, že nebylo městu umožněnodokončit celkovou rekonstrukci i zbývajícíchprostor náměstí směrem do uliceBavorovy. Pevně věřím, že i toho se Strakoňáciv dohledné době dočkají.Mezi významné, finančně náročné a pronáš život naprosto nezbytné patřily projektyz oblasti vodohospodářské infrastruktury.Stavebně byla dokončena a do zkušebníhoprovozu uvedena úpravna vody v Hajské,ale také strakonická čistírna odpadních vod,včetně dobudování a rekonstrukce kanalizace.Zdárně pokračovala výstavba novézákladní školy na Povážské, přičemž částtéto stavby byla již u příležitosti zahájenínového školního roku uvedena do provozu.Zázemí zde našly děti navštěvujícíprvní stupeň. Ani ostatní základní i mateřskéškoly však nebyly upozaděny. Docházelo unich k celkovému vylepšování. Dokončilijsme např. zateplení a výměnu oken v ZŠPoděbradova, započali jsme rekonstrukcia modernizaci naší nejstarší školy ZŠ F. L.Čelakovského v Chelčického ulici.Za finanční spoluúčasti města pokračovalai postupná výstavba protipovodňovýchopatření tak, aby bylo naše město lépechráněno a současně došlo k výraznémuvylepšení jeho vzhledu úpravou nábřežíkolem řeky Otavy a Volyňky.Výroční zpráva samozřejmě neopomíjíani pravidelné i mimořádné akce a aktivityv oblasti sportu a kultury, které se u náskonají a jsou nezbytným doplňkem životaobyvatel i atraktivitou pro návštěvníkyStrakonicO všem, co se v našem městě v průběhuuplynulého roku dělo či připravovalok realizaci, jste byli průběžně informováníprostřednictvím zpravodaje a oficiálníchwebových stránek města. Jsem rád, žestoupá váš zájem o vše, co se ve Strakonicíchděje. To se projevuje například vašíúčastí na Fóru zdravého města, na veřejnýchprojednáních vybraných projektůměsta nebo na jiných našich setkáních.Osobně z toho mám radost a věřím, žetento trend bude pokračovat i v dalšímobdobí.Mgr. Ing. Pavel VondrysVýroční zpráva města Strakonice 4


partnerská městaPartnerské město Bad Salzungen – SRNS lázeňským městem Bad Salzungen(18 000 obyvatel) mají Strakonice nejdelšípartnerskou spolupráci - smlouva bylapodepsána již v roce 1977. Bad Salzungenje okresním městem Wartburgského kraje.Partnerská obec Lengnau – ŠvýcarskoS Lengnau (4 500 obyvatel) má našeměsto Strakonice již 12 let partnerskévztahy. Leží v severozápadní části země nahranici kantonů, zhruba uprostřed meziměsty Biel a Solothurn v údolí řeky Aarena úpatí vápencového pohoří Jura.Partnerská oblast Calderdale - VelkáBritánieRegion Calderdale se nachází v hrabstvíWest Yorkshire na severozápadě Anglie,cca 300 km severně od Londýna, blízkoměst Leeds, Manchester či Bradford. Celáoblast zaujímá plochu cca 363 km 2 a žijezde okolo 195 000 obyvatel. Správnímstřediskem celé oblasti je město Halifaxs téměř 100 000 obyvateli.Výroční zpráva města Strakonice 5


partnerská městaRok 2011CalderdaleDo našeho regionu přijela na začátku srpna1.-8. 8. 2011 na osm dnů anglická skupina.Angličané kromě věhlasných středověkýchslavností Rumpálování navštívili Blatensko,mlýn v Hoslovicích, Muzeum AntonínaDvořáka a jiná krásná místa naší země.Součástí programu bylo také oficiální přijetína strakonické a blatenské radnici.Doprovod hostů zajišťovali členovéobčanského sdružení Calderdale -Strakonice Twinning Association, jehožhlavním cílem je upevňovat přátelství aporozumění mezi lidmi z Calderdale a zeStrakonicka.Bad SalzungenGymnázium Strakonice udržujedlouhodobě kontakty s tamním gymnáziemDr. Sulzbergera. Plánovaná návštěvastudentů z Německa v rámci každoročníhoworkcampu se tentokrát neuskutečnila.LengnauNaposledy navštívil na pozvání švýcarskýchkolegů Lengnau Ing. Pavel Pavel v rámcisportovní akce Sommernachtfest v termínu18.-20. 8.2011.Foto: Archiv CSTA.Výroční zpráva města Strakonice 6


Zdravé město StrakoniceZdravé město Strakonicev roce 2011Rok 2011 byl Evropským rokemdobrovolnictví a také pátým rokem odzahájení programu Zdravé městoStrakonice. V rámci projektu Strakonice –moje město se k tomuto výročí uskutečnilprůzkum s názvem Kudy dál ve Zdravémměstě Strakonice?. Výsledek ankety meziobčany města ukázal, nakolik se aktivityzdravého města dostaly do povědomíveřejnosti a jak jsou lidmi hodnoceny.• Nejznámější kampaně: Týden mobility (63,9%) a Den Země (52, 3%).• Osobní účast na akcích: Loučenís prázdninami (27, 9%), Den bez aut (19, 8%) .• Budoucí zaměření na cílovou skupinu: všichniobyvatelé ( 52, 3% ), rodiny s dětmi (33, 7%).• Budoucí priority: ochrana přírody (20,9%),bezpečná doprava (20, 3%).• Největší pokrok v uplynulém období: tříděníodpadů (40, 7% ).V. Fórum zdravého městaPřítomní občané zvolili deset námětů k řešení,ze kterých následná anketa potvrdila osm:1. Zbudování hřiště pro seniory (a nejen pro ně)2. Vybudování kompostárny a likvidacebioodpadu3. Finanční podpora kulturních a společenskýchaktivit seniorů DPS Rybniční4. Zřízení infocentra volnočasových aktivit aporadny pro seniory5. Průběžná rekonstrukce domu kultury(stupňovité hlediště)6. NE cyklistům na chodnících7. Více spojů MHD na Velké náměstí8. Inventarizace starých vzrostlých stromůŠek na 10 000 Kč získal folklórní souborPrácheňáček, který slavil 30 let od svéhozaložení.Jarní setkání s občanyTématem tradiční besedy občanůs vedením města, která se tentokrát konalana strakonickém hradě, byla rekonstrukceVelkého náměstí a navazujících prostor.Komunitní plán sociálních služebV rámci Jihočeského kraje bylo území ORPStrakonice jedním z posledních, kde ještěKomunitní plán sociálních služeb (dále jenKPSS) nebyl zpracován.Projekt byl zahájen v září 2010 a skončil vprosinci 2011. Realizátorem bylo sdruženíChance in nature a realizace financována zOperačního programu Lidské zdroje azaměstnanost. Významným výstupem jekromě komunitního plánu sociálních služebtaké katalog jejich poskytovatelů avytvoření databáze na adrese www.kpssst.cz.Na vypracování KPSS se podílela řídícískupina a čtyři tématické pracovní skupinysložené ze zástupců města (městskéhoúřadu), poskytovatelů sociálních služeba jejich uživatelů. Pracovní skupiny mělycelkem 21 jednání a do práce bylo zapojenopřes 100 osob.Strakonice – moje městoSkončil projekt podpořený z Revolvingovéhofondu MŽP ČR. V jeho rámci se v roce2011 uskutečnila ve spolupráci s Policií ČRkampaň Bezpečné pneumatiky – základbezpečné jízdy. Ze 304 zkontrolovanýchvozidel mělo 221 vhodné zimní obutí.Uskutečnil se také poslední seminář proneziskové organizace specializovaný nazískávání finančních zdrojů a ve spoluprácise Strakonickou televizí byl realizovánworkshop zaměřený na vystupování předmikrofonem a kamerou.Kampaně ve zdravém městěMěsto Strakonice se spolu se svými partnerykaždoročně zapojuje například do těchtokampaní: Den Země (22. dubna), Den beztabáku (31. května), Evropský týdenmobility (17.–22. září). V roce 2011 byla akceVýroční zpráva města Strakonice 7


Zdravé město Strakonicedoplněna ukázkou práce vodících psů,kterou pod názvem Vodící pes – bezpečnáchůze, kterou připravila Sjednocenáorganizace nevidomých a slabozrakýchStrakonice. Dny zdraví (6.–17. října) -specifické pro ročník 2011 bylo velkémnožství akcí zaměřených na první pomoca nábor nových dárců kostní dřeně.Granty zdravého městaKomunitní nadace Blanicko–Otavská vespolupráci se Zdravým městem Strakonicerozdělila mezi neziskové organizace100 000 Kč.OrganizaceSeznam podpořených projektů v roce 2011Název projektuNadačnípříspěvekPřátele MC Beruška Strakonice Rodina v akci 11 000 KčSdružení Zdravotně postiženýchČR,územní sdružení StrakoniceZákladní článek hnutí Brontosaurus -Forest České Budějovice, pobočkaStrakonice3. ročník turnaje v petanque pro seniory a osoby se zdravotním postiženímv seniorském věkuEkofestival na Otavě14 200 Kč16 000 KčSportovní klub Basketbal Strakonice Strakonická basketbalová liga ZŠ 10 800 KčOS Prevent Fundraising 12 000 KčSdružení hasičů ČMS okresu Strakonice Hasičské dobrovolnictví a práce s mládeží 7 000 KčSdružení rodičů a přátel při DDMStrakoniceFOKUS Písek, pobočka StrakoniceDEN DĚTÍ aneb „hravě a zdravě“Rozvoj kapacit občanského sdružená jako nenahraditelné služby pro osobys duševním onemocněním3 000 Kč12 000 KčČeský červený kříž - ÚOS ČČK Ocenění nových bezpříspěvkových dárců krve a dobrovolníků 7 000 KčCentrum pro zdravotně postiženéJihočeského kraje - pracoviště StrakoniceChceme být nejlepší7 000 KčKřesadlo – ceny pro dobrovolníkyPočtvrté se v dubnu 2011 na strakonickémhradě předávaly ceny Dobrovolník rokuJihočeského kraje. Mezi oceněnými individuálnímidobrovolníky převzal cenu Křesadloi pan Miroslav Treybal ze Strakonic zaceloživotní dobrovolnictví v Junáku a přiochraně přírody.Mezinárodní program GrundtvigMěsto Strakonice v roce 2011 bylozapojeno do mezinárodního projektuzaměřeného na dobrovolnictví seniorů,který je součástí programu Grundtvigz rodiny evropských Programů celoživotníhoučení. Začátkem prvního květnovéhotýdne se uskutečnilo druhépracovní setkání, jehož účastníci sivyměnili své zkušenosti se získávánímdobrovolníků - seniorů a s jejich vzdělávánímv České republice, Německu,Dánsku, Rakousku, Itálii a Bulharsku.Miroslav Treybal přebírá cenuVýroční zpráva města Strakonice 8


kalendář akcíAKCE VE STRAKONICÍCH V ROCE 20111. 1. Novoroční ohňostroj24.-26. 3. Skupovy Strakonice46. ročník krajské loutkářské přehlídky profesionálních a amatérských souborů2. 4. Tatoo Jam9. ročník tetovacího festivalu15. 4. Koncert k 30. výročí založení Dětského folklorního souboru PrácheňáčekStrakonice16. 4. Čištění řeky Otavy v rámci projektu Otavská plavba29. 4. Aprílové bruslení městemjízda na in-line bruslích pro malé i velké30. 4. Strakonické vítání létaJohanitský den - otevření muzea, přivítání nové turistické sezony, bohatý kulturníprogram5. 5. Květnové oslavy7. 5. Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonickoslavnostní otevření výstavy k Roku Rožmberků8. 5. Den otevřených dveří Armády ČR ve vojenské posádce V Lipkách18. 5. Den otevřených dveří Muzea středního Pootaví ve Strakonicích27.-28. 5. Jamboreebluegrassová přehlídka za účasti domácích i zahraničních skupin4.-5. 6. Národní šampionát mažoretek ČR- mistrovství Čech8.-9. 6. Strakonický dudáček5. ročník přehlídky dětských dudáckých muzik a souborůVýroční zpráva města Strakonice 9


kalendář akcí10.-12. 6. DEP Strakonická 100 a Po stopách Švandy dudákadálkový etapový pochod a cyklojízda okolím Strakonic10.-12. 6. Dance showcelorepubliková přehlídka tanečních souborů a skupin16. 6. a 23. 6. Netradiční prohlídka strakonického hraduhraná prohlídka s dobovými postavami – projekt Dětského zastupitelstvaStrakonice17. 6. Muzejní nocnetradiční prohlídka Muzea středního Pootaví věnovaná Rožmberkůma Strakonicím25. 6. Pivovarská pouťzábavné odpoledne pro děti i dospělé, neckyáda, výborné strakonické pivo29.-31. 7 Czech Openotevřené mistrovství ve vodním póluStrakonický bazéncelorepubliková parašutistická soutěž v přesnosti přistání na bazén6.-7. 8. Rumpálovánístředověké slavnosti, ukázky zapomenutých řemesel, šermířská a kejklířskávystoupení13. 8. Procházka městem za magického úplňkuprvní možnost poznat město za svitu měsíce při komentované prohlídce městem.Ve vyprávěních nechyběli Švanda dudák, obří dudy, bílá paní, švédští vojáci,zachráněná Rozálka Hodánková, vodníci, víly i nemocní a žebrající chudáci21. 8. Strakonický běh městem15. 9. Běh nadějehumanitární akce na podporu nejen vlastního zdraví, ale především boje protirakovině24. – 25. 9. Strakonický fezcelorepubliková parašutistická soutěž v přesnosti přistání na cílVýroční zpráva města Strakonice 10


kalendář akcí24. – 25. 9. Václavská pouťpouťové atrakce, stánkový prodej, bohatý kulturní i sportovní program8. 10. Běh okolo KuřidlaXI. ročník závodu v přespolním běhu pro všechny věkové kategorie31. 10. Slavnostní otevření I. etapy rekonstrukce Velkého náměstí15. 11. Slavnostní odhalení bronzové plastiky dudáka na Velkém náměstíAutorem plastiky je Jiří Kubelka. Odhalení proběhlo v režii dětských zastupitelů,kteří byli u zrodu myšlenky.22. 11. – 26. 12. Vánoční výstavatradiční vánoční výstava s pohyblivým betlémem Františka MaléhoMuzeum středního Pootaví27. 11. Slavnostní zahájení adventuzapálení první adventní svíce starostou města, kulturní program, zvonkovýprůvod, rozsvícení vánoční výzdoby města před radnicí na Velkém náměstí2. – 4. 12. Adventní trhy pod Rumpálemjarmark, živý betlém, divadelní a pěvecká vystoupeníVýroční zpráva města Strakonice 11


vedení městaSeznam zastupitelů pro volební období 2010 – 2014Ing. Pavel Vondrys (SJS)Ing. Pavel Pavel (SJS)Ing. Jiří Treybal (SJS)Mgr. Ivana Parkosová (SJS)Eva Rabová (SJS)Mgr. Josef Samec (ČSSD)Mgr. Jaroslava Cháberová (ČSSD)Mgr. Emanuel Pavelka (ČSSD)Ing. Luděk Joza (ČSSD)PhDr. Ivana Říhová (TOP 09)Mgr. Miroslav Hlava (TOP 09)MUDr. Michal Pelíšek (TOP 09)RNDr. Ladislav Havel (ODS)Ing. Ludvík Němejc (ODS)Radek Chvosta (ODS)MUDr. Ibrahim Razak (VPM)Josef Štrébl (VPM)Mgr. Břetislav Hrdlička (SV)Milan Jungvirt (SV)Milada Vlasáková (KSČM)Václav Šrámek (KSČM)Po odstoupení MUDr. Josefa Vávry(VPM) byl na jeho místo jmenovanýMUDr. Ibrahim Razak. Složení slibunového člena ZM dne 15. 6. 2011 na4. zasedání Zastupitelstva městaStrakonice.Výroční zpráva města Strakonice 12


vedení městaRada města Strakonice pro volební období 2010 – 2014Ing. Pavel Vondrys (SJS)starostaPhDr. Ivana Říhová (TOP 09)místostarostkaIng. Pavel Pavel (SJS)místostarostaMgr. Josef Samec (ČSSD)radníMgr. Jaroslava Cháberová (ČSSD)radníMgr. Emanuel Pavelka (ČSSD)radníIng. Luděk Joza (ČSSD)radníVýroční zpráva města Strakonice 13


složení výborů a komisíSložení výborů a komisí provolební období 2010 – 2014Kontrolní výbor:předseda: Václav Šrámekčlenové: MUDr. Josef Vávra, MilanJungvirt, Radek Chvosta, MUDr. MichalPelíšek, Mgr. Radek Sosna, Ing. FrantišekLebeda ml., Ivan Šulc, Mgr. Petr HrnčířFinanční výbor:předseda: Eva Rabováčlenové: Josef Štrébl, Ing. Otomar Šimák,Ing. Libor Volf, Ivan Breindl, Ing. Luděk Joza,Vlasta Boguschová, Václav Drhovský, MartinHýbl, BBSMajetková komisepředseda: Ing. Ludvík Němejcčlenové: Jaroslav Čermák, Ing. FrantišekLebeda ml., Radoslava Novotná, Ing. MilošHynek, Ing. Jiří Jeníček, Jiří Urbánek,Mgr. Břetislav Hrdlička, Jan Pašava, MarekFügner, Lukáš Houdek, Zbyněk Blatský,Václav Šrámek, Ing. Vlasta PacourkováBytová komisepředseda: Mgr. Ivana Parkosováčlenové: Jaroslava Fornbaumová, EvaNová, PhDr. Ivana Říhová, ZdeňkaTomšovicová, Zbyněk Blatský, Mgr. MartinaKošťálováKomise pro sportpředseda: Luboš Parkosčlenové: Ing. Pavel Bublík, MVDr. PavelDušek, Mgr. Cyril Dušek, František Kouba,Jan Schneedorfer, Pavel Raba, MVDr.Miroslav Vondřička, Bc. Jitka Krýzová, Ing.Jan Žák, Mgr. Roman Heimlich, PaedDr.Pavel Kouba, Luděk Bastián, VáclavZábranský, Roman MarienkaKomise školstvípředseda: Mgr. Miroslav Hlavačlenové: Mgr. Radek Sosna, MUDr. SoňaPavlová, Mgr. Josef Mráz, Mgr. JaroslavaCháberová, Mgr. Václav Vlček, MiloslavaVozábalová, Mgr. Jaroslava Kolesová, VěraMaříkováKomise pro rozvoj městapředseda: Ing. Aleš Seitzčlenové: Mgr. Jitka Vápeníková, Ing.Ludvík Němejc, Ing. Jiří Treybal, Ing. MiladaBrejchová, Mgr. Josef Mráz, Ing. JosefZámečník, Ing. Jaroslav Brůžek, Ing. VáclavBýček, Ing. Jaroslav Bašta, Mgr. MichalNovotný,Sociální komisepředseda: MUDr. Michal Pelíšekčlenové: Drahuška Kolářová, HelenaBartáčková, Helena Mocová Linhartová,Jana Tlachová, Milada Vlasáková, MiloslavaPašavová, Marie Brejchová, Ing. KarelSekničkaKomise pro kulturu a cestovní ruchpředseda: RNDr. Ladislav Havelčlenové: Bc. Alena Barborková, PhDr.Ivana Říhová, Mgr. Ivana Parkosová, Ing.Ivana Bambásková, Michal Šochman, Mgr.Josef Samec, Bc. Šárka Kůsová, EvaDresslerová, Mgr. Iva Šrámková, VladimíraHradská, Heidrun Motlová, Pavel SoukupVýroční zpráva města Strakonice 14


přehled získaných dotací v roce 2011Přehled získaných dotací v průběhu roku 2011Č. NÁZEV PROJEKTU123456789101112131415Netradiční prohlídkastrakonického hraduRegenerace sídliště 1.Máje, II. etapaOprava Brušákovy kaplev Radomyšlské ulici veStrakonicíchOprava kaple Sv. Václavav ulici U Hajské veStrakonicíchRekonstrukce podlahyv tělocvičně ZŠF.L.Čelakovského,StrakoniceZřízení bezpečnostníchprvků na místníkomunikaci Ellerova,StrakoniceZřízení bezpečnostníchprvků na místníkomunikaci Na Ohradě,StrakoniceRozšíření stávajícíkapacity MŠ U Parku,StrakoniceStrakonice běžkařům –pořízení stopařeOprava glorietuv Rennerových sadech veStrakonicíchRekonstrukce Velkéhonáměstí, Strakonice – III.etapa**Komunikace ZŠ Povážskáa lokalita Na Muškách,Strakonice**Oprava střech kotcův psím útulku veStrakonicíchDovybavení zásahovéjednotky městaStrakoniceNavazující intervenčníprogram prevencekriminality městaStrakoniceDOT.TITULCELKOVÉ NÁKLADYV KČZ TOHO DOTACETERMÍN REALIZACEJčK 49 166,00 20 000,00 2011MMR 7 707 330,00 4 000 000,00 2011JčK 146 871,00 40 000,00 2011JčK 56 080,00 50 000,00 2011JčK 986 454,00 350 000,00 2012JčK 347 916,42 200 000,00 2011JčK 261 777,13 200 000,00 2011JčK 978 953,00 300 000,00 2011JčK 205 000,00 50 000,00 NerealizovánoJčK 399 646,00 180 000,00 2011ROP 88 683 000,00 33 089 871,00 2012 - 2013ROP 16 444 906,00 13 978 170,00 2012JčK 48 970,00 48 970,00 2011JčK 108 507,00 50 000,00 2011JčK 210 000,00 189 000,00 2011Výroční zpráva města Strakonice 15


přehled získaných dotací v roce 2011Č. NÁZEV PROJEKTUDOT.TITULCELKOVÉ NÁKLADYV KČZ TOHO DOTACETERMÍN REALIZACE16 Park Jezárky, Strakonice* OP ŽP 3 827 148,00 2 870 361,00 2012 - 201317Strakonické vítání létaaneb na kole popamátkách středníhoPootavíNJC 25 500,00 15 000,00 2012CELKEM 120 487 224,55 55 631 372,00* Dotace ještě není schválena** Projekt schválen jako náhradníZkratky:JčK – Jihočeský krajROP – Regionální operační program NUTS II JihozápadMMR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČROP ŽP – Operační program Životní prostředíNJC – Nadace jihočeské cyklostezkyVýroční zpráva města Strakonice 16


nejvýznamnější investiční akce města v roce 2011Významné investiční akce města Strakonice v roce 2011Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská• zahájení realizace: 4. 1. 2010• ukončení: 30. 9. 2012Úpravna vody v Hajské funguje od roku 1936, v následujících letech byla postupně rozšiřována.I přes značné úsilí a finance vynakládané na údržbu, zařízení zastaralo a přestalo odpovídatmoderním trendům v úpravě vody. Rekonstrukce a modernizace zajistí ještě vyšší kvalitu již takvelmi dobré pitné vody, jejímž přírodním zdrojem je prameniště Hajská. Kromě vody z Hajskéjsou Strakonice zásobovány také vodou z pracejovické úpravny a z Vodárenské soustavy jižníČechy (Římov). Na podzim 2011 proběhly komplexní zkoušky jednotlivých fází procesu výroby aúpravy vody a zařízení bylo posléze uvedeno do zkušebního provozu.Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace• zahájení realizace: 8. 4. 2010• ukončení: 23. 12. 2011Celá stavba se skládá ze čtyř podprojektů – 1. Intenzifikace čistírny odpadních vod, 2. SběračStrakonice – Mutěnice – Radošovice, 3. Sběrač E (ul. Písecká), 4. Sběrač Starý Dražejov. Zvýšenímúčinnosti ČOV bude omezeno znečišťování řeky Otavy a podzemních vod. Jednotlivé sběračejsou určeny k odkanalizování jmenovaných lokalit, kde dosud kanalizace nebyla nebo je jižtechnicky i kapacitně nevyhovující. V březnu byla spuštěna nová biologická linka.Základní škola Povážská• zahájení realizace: 25. 1. 2010• ukončení: 31. 10. 2012Školní rok 2011/2012 zahájili žáci prvního stupně ZŠ Povážská Strakonice již v nové škole.Připraveno bylo deset tříd, školní družina i školní kuchyně s jídelnou, multifunkční sálek sesvažitým hledištěm a zimní zahrada pro výuku pěstitelských prací. Některé třídy jsou vybavenystavitelným nábytkem, který „poroste“ s žáky a hlasivky učitelů šetří speciální akustické panely.Zatímco se na prvním stupni již učilo, pokračovaly stavební práce na stupni druhém, včetnětělocvičny. Do zimy byla hrubá stavba hotová a pod střechou.Rekonstrukce Velkého náměstí a navazujících prostor• zahájení realizace: 20. 3. 2010• ukončení: 30. 11. 2011V roce 2011 pokračovaly stavební práce v ulicích Na Stráži, Pionýrská, Hrnčířská a byladokončena centrální kruhová křižovatka. Tato poslední část projektu s sebou přinesla takénejviditelnější změnu. Velké náměstí od 31. října nově propojuje s ulicemi U Sv. Markéty a NaStráži kruhový objezd atypického tvaru. V prostoru uvnitř křižovatky byla v listopadu slavnostněodhalena plastika dudáka – symbolu města.Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova• zahájení realizace: 1. 8. 2011• ukončení: 30. 11. 2011Modrooranžové variace na nově zateplené fasádě oživily základní školu v ulici Krále Jiříhoz Poděbrad. Byl zateplen obvodový plášť i střechy objektů obou školních pavilonů, tělocvičny iVýroční zpráva města Strakonice 17


nejvýznamnější investiční akce města v roce 2011jídelny a vyměněno 390 oken. Úpravy zajistí snížení energetické náročnosti budov, cožznamená významné úspory v nákladech na vytápění.Regenerace Sídliště 1. máje – II. etapa• zahájení realizace: 5. 9. 2011• dokončení: 30. 11. 2011Předláždění dvou tisíc metrů čtverečních chodníků, přeznačení stávajících parkovišť a vznik 45nových parkovacích stání, obnovení a doplnění mobiliáře – laviček a odpadkových košů. Novélampy veřejného osvětlení a upravená zeleň. Tak to vypadá po druhé etapě regenerace najednom ze strakonických sídlišť, kde v současnosti žije 1400 obyvatel města. Úpravy prostorunavázaly plynule na předchozí práce z roku 2010.Oprava altánu v Rennerových sadech• zahájení realizace: 9. 8. 2011• dokončení: 27. 10. 2011Oprava nemovité kulturní památky. Součástí prací byla výměna krytiny, oprava odpadlé římsy,oprava dřevěných prvků, omítek a nový nátěr glorietu. Pozdně empírový gloriet byl postavenv roce 1837 na umělém návrší v Rennerových sadech. Jedná se o drobnou parkovou stavbuv podobě otevřeného antického chrámu.Úprava přechodu Na Ohradě a v Ellerově ulici• zahájení realizace: 22. 8. 2011/ 12. 8. 2011• dokončení: 8. 9. 2011/30. 8. 2011I když jde o akce spíše menšího rozsahu, svým významem patří k důležitým. Díky vybudovánístředových ostrůvků a osvětlení na přechodech přes široké a velmi frekventované komunikacev centru města byla zvýšena pasivní bezpečnost přecházejících chodců.Odpočinková zóna Virt• zahájení realizace: 12. 9. 2011• dokončení: 8. 11. 2011V západní příměstské části města, osadě Virt, bylo upraveno okolí již dříve zrekonstruovanékaple sv. Václava, která kdysi sloužila především jako obecní zvonice. Součástí úprav bylopředláždění chodníků ze zámkové dlažby, sadové úpravy, nové lampy veřejného osvětlení,dřevěná pergola, lavičky, odpadkové koše a oplocení. Vznikl příjemný prostor pro odpočinek,relaxaci i vzájemná setkávání obyvatel osady.Výroční zpráva města Strakonice 18


zřizované organizace města a obchodní spol. s majetkovou účastí městaPřehled zřizovaných organizací městaPříspěvkové organizaceMŠ ŠumavskáMŠ ČtyřlístekMŠ A. B. SvojsíkaMŠ LidickáMŠ U ParkuZŠ DukelskáZŠ F. L. ČelakovskéhoZŠ ul. Jiřího z PoděbradZŠ PovážskáMěstský ústav sociálních služeb StrakoniceMěstské kulturní středisko StrakoniceŠmidingerova knihovnaSpráva tělovýchovných a rekreačních zařízeníhttp://www.ms-svojsika.strakonice.eu/http://www.dukelska.strakonice.cz/http://www.zsflc.cz/http://www.podebradova.strakonice.cz/http://www.zs-povazska.strakonice.eu/http://www.muss.strakonice.eu/http://www.kultura.strakonice.cz/http://www.knih-st.cz/http://www.starz.cz/Obchodní společnosti s majetkovou účastí městaMěšťanský pivovar Strakonice, a. s.město je jediným akcionářem společnostiRecyklace odpadů a skládky a. s.město je vlastníkem 12,723 % akcií společnostiOdpady Písek, s. r. o.město Strakonice vlastní 45 % podílu společnostiTeplárna Strakonice, a. s.město je vlastníkem 77,35 % akcií společnostiTechnické služby Strakonice, s. r. o.město je 100% vlastníkem společnostiStrakonická televize, s. r. o.město je 100% vlastníkem společnostihttp://pivovar-strakonice.cz/http://ros-as.cz/http://odpady-pisek.cz/http://www.tst.cz/http://www.tsst.cz/http://www.sttv.cz/Výroční zpráva města Strakonice 19


hospodaření města Strakonice v roce 2011Hospodaření města Strakonice v roce 2011Rozpočet města na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem města dne 15.12.2010. V průběhuroku byl rozpočtovými opatřeními upravován.Celkové skutečné příjmy činily 668 788,4 tis. Kč. Z těchto příjmů činily 36 % daňové příjmy,13 % nedaňové příjmy, 3 % kapitálové příjmy a 48 % přijaté dotace. Z celkově přijatýchdotací činily dotace provozní 167 354 tis. Kč (z toho dotace na sociální dávky 104 473 tis.Kč) a 143 856 tis. Kč dotace kapitálové.Celkové výdaje činily 785 618 tis. Kč, z toho 49,8 % výdaje běžné a 50,2 % výdajekapitálové. Kapitálové výdaje činily 391 119 tis. Kč a byly vynaloženy na rekonstrukci,rozšíření a obnovu vodohospodářského majetku v částce 182 377 tis. Kč, dále byloinvestováno 127 837 tis. Kč do školského majetku, 42 046 tis. Kč na rekonstrukci Velkéhonáměstí, 21 133 tis. Kč na výkupy majetku, 7 548 tis. Kč na revitalizace a úpravy sídlišť,3 472 tis. Kč na technologické centrum ve Strakonicích a 6 707 tis. Kč na ostatní investice.Kapitálové výdaje byly ve výši 143 856 tis. Kč kryty kapitálovými dotacemi, 103 309 tis. Kčz vlastních zdrojů a 143 954 tis. Kč z úvěrů. Z úvěrů bylo 96 582 tis. Kč čerpáno na výstavbunové budovy ZŠ Povážská, 9 501 tis. Kč na rekonstrukci a rozšíření ČOV a 37 871 tis. Kčdoplnil kontokorentní úvěr na ostatní kapitálové výdaje.Bilance p¡íjm¢ a výdaj¢ po konsolidaci v porovnání s rokem minulýmV¤cný obsahRozpo£et 2011 v K£Pln ní 12/2010tis.v K£ tis. schválený upravenýPln ní 12/2011v tis. K£% RUI. P¥ÍJMY 736 950,8 666 382,0 693 587,7 668 788,4 96,4daňové příjmy 254 349,0 255 200,0 255 279,6 243 437,9 95,4nedaňové příjmy 74 002,2 67 403,6 61 403,6 85 074,6 138,5kapitálové příjmy 19 367,9 44 000,0 45 000,0 19 577,3 43,5přijaté transfery 389 231,7 292 713,0 331 904,5 320 698,6 96,6II. VÝDAJE 872 935, 784 603,0 836 752,3 785 618,2 93,9běžné výdaje 419 098,6 399 815,0 405 811,0 394 499,6 97,2kapitálové výdaje 453 836,4 384 788,0 430 941,3 391 118,6 90,8III. SALDO: p¦íjmy - výdaje - 135 984,2 - 118 221,0 - 143 164,6 - 116 829,8 81,6IV. FINANCOVÁNÍ 135 984,2 118 221,0 143 164,6 116 829,8 81,6přijaté úvěry a půjčky 146 472,7 144 856,0 165 530,0 143 954,1 87,0splátky úvěrů a půjček -14 026,3 -26 635,3 -26 635,0 -26 634,1 100,0použití prostř. minulých let 3 537,8 0,0 4 269,6 -490,2Výroční zpráva města Strakonice 20


hospodaření města Strakonice v roce 2011Struktura příjmů v roce 2011Přehled kapitálových výdajů do jednotlivých oblastíVýroční zpráva města Strakonice 21


hospodaření města Strakonice v roce 2011Odvětvová struktura běžných výdajů r. 2011Výroční zpráva města Strakonice 22


městský úřadměstský úřadCelkový počet zaměstnanců:......................164počet žen:.....................................................................118počet mužů:................................................................... 46Věková struktura zaměstnancůdo 30 let: ......................................................................... 1531–50 let: .....................................................................10451-60 let: ........................................................................ 4361 let a výše:....................................................................2Vzdělanostní struktura zaměstnancůse základním vzděláním: .............................................0se středním odborným vzděláním:.........................4s úplným středním odborným vzděláním:........ 86s vyšším odborným vzděláním:................................9s vysokoškolským vzděláním: ................................ 65Výroční zpráva města Strakonice 23


slovo tajemníka MěÚVážení klienti Městského úřadu Strakonice,rádi bychom vás již podruhé prostřednictvímvýroční zprávy informovali o činnostinašeho úřadu. Do rukou se vám dostávápřehled aktivit jednotlivých odborů a jejichpracovníků za rok 2011.K bezproblémovému chodu města, resp.ORP Strakonice, přispívalo svou prací 164městských úředníků. Uplynulý rok byl opětrokem řady významných legislativníchzměn, které bylo nutné náležitě zakomponovatdo práce městského úřadu. Taképroto věnujeme pozornost kvalifikačnímui osobnímu rozvoji našich zaměstnanců.V této souvislosti bych rád připomenul dvadůležité vzdělávací projekty Dva krokyk profesionální veřejné službě a Sám soběmanažerem, jejichž realizace spadalapředevším do období roku 2011. Na obaprojekty se nám podařilo získat významnoudotaci z Evropské unie. Další dotacepodpořila budování technologickéhocentra ORP Strakonice.Nemohu opomenout také konec rokua přípravy na sociální reformu, se kterousouvisí odchod našich sedmi pracovnicz oddělení sociální péče a pomoci, neboťdávkové agendy byly převedeny do kompetencíÚřadu práce ČR.Stát svěřuje úřadům místní samosprávystále více úkolů, což by pochopitelně mělovám, občanům, přinést větší pohodlí přivyřizování vašich záležitostí. Ne vždy jezajištění realizace těchto změn ze stranystátu dostatečné, nicméně naši úředníci se spřibývajícím množstvím povinností snažívypořádat tak, aby se různé počáteční komplikacepokud možno nedotkly komfortuposkytovaných služeb.Klienti i zaměstnanci mají pro větší pohodlík dispozici parkoviště ve dvoře městskéhoúřadu přímo v centru Strakonic. Podařilo senám díky elektronické aukci, která se uskutečnilana podzim 2011, výrazně snížitnáklady na provoz služeb mobilníchoperátorů pro další období. Po celý rok jsmese snažili, aby vám Městský úřad Strakonicebyl profesionálním průvodcem životnímisituacemi, aby naše práce byla kvalitní,efektivní a ku prospěchu našemu městu,jeho obyvatelům i obyvatelům našehosprávního obvodu. Věřím, že se nám tytocíle dařilo naplňovat.Ing. Jan TůmaVýroční zpráva města Strakonice 24


organizační struktura městského úřaduVýroční zpráva města Strakonice 25


kancelář tajemníkaOdbor: kancelář tajemníkaVedoucí: Ing. Stanislav ŠtěpánekOddělení personalistiky a mezdOddělení personalistiky a mezd patří meziservisní útvary kanceláře tajemníka, jejichžhlavním úkolem je zajistit kvalitní podmínkypro výkon všech služeb poskytovanýchMěstským úřadem Strakonice. Oddělenízajišťuje odbornou přípravu pracovníkůvyplývající ze zákona o úřednících i dalšíkvalifikaci prohlubující kurzy. Pro tutočinnost se úřad snaží využívat aktuálnídotační tituly a zajistit tak potřebné financez externích zdrojů. V průběhu roku 2011 bylpostupně naplňován harmonogram dvouvzdělávacích projektů, na něž v roce 2010úřad obdržel dotaci.výběrové řízení na pozici:početobdrženýchpřihlášekpracovník sociálního odboru -SPOD7vedoucí kanceláře tajemníka 35pracovník finančního odboru -pokladna53pracovník odboru vnitřníchvěcí – přestupkové řízení19pracovník sociálního odboru -SPOD20pracovník sociálního odboru -vedoucí oddělení SPOD2pracovník odboru vnitřníchvěcí – oddělení EO, OP a CD69pracovník odboru školství a CR– městské informační centrum31Nedílnou součástí práce tohoto oddělení jezajištění komplexní mzdové a personálníagendy. V roce 2011 proběhlo na Městskémúřadu Strakonice celkem osm výběrovýchřízení. Ve všech případech se jednalo opracovní místa uvolněná z důvodu externíči interní mobility zaměstnanců, aniv jednom případě nešlo o vytvoření novéhopracovního místa. Celkový počet pracovníkůúřadu se s koncem roku 2011 (súčinností od 1. 1. 2012) naopak snížil osedm, a to v důsledku přesunu některýchsociálních agend z městských úřadů naúřady práce.Největší zájem tentokrát vzbudilo výběrovéřízení na pracovníka odboru vnitřních věcí –oddělení evidence obyvatel, občanskýchprůkazů a cestovních pasů, do něhož zaslalosvou přihlášku celkem 69 uchazečů.Oddělení informatikyHardware:Proběhlo rozšíření serverovny úřadu o 2nové servery, diskové pole, páskovouknihovnu a elektrocentrálu.Software:Byly zahájeny práce na virtualizaciserverovny úřadu. Došlo také k upgradesoftwaru na centrálním firewallu.Projekty:Byly zahájeny práce na projektu„Technologické centrum ORP a rozvojslužeb E-Governmentu v obcích správníhoobvodu ORP Strakonice“.GIS:Průběžně probíhala aktualizace technickémapy a katastrálních map včetně popisnýchinformací.Síť:Došlo k rozdělení sítě MŠ a ZŠ Povážská načást ZŠ Povážská a MŠ Šumavská. Došlok dalšímu rozvoji využívání IP telefonie –došlo k instalaci IP ústředny v ZŠ Povážská,připojení STARZ a MěKS na IP telefonii. Bylypoloženy další chráničky pro optické kabelyměsta pro budoucí přesun částimetropolitní sítě na optiku. Došlo k instalacikamery na soutoku řek Otavy a Volyňky propotřeby krizového řízení.WWW stránky:Došlo k dalšímu rozvoji webových stránekměsta Strakonice v redakčním systémuDrupal včetně přípravných prací ke vznikujazykových mutací některých částí webu.Výroční zpráva města Strakonice 26


kancelář tajemníkaSprávní odděleníPracovníci správního oddělení kancelářetajemníka zajišťují správu a služby spojenés chodem úřadu, správu a údržbu budov,kde sídlí zaměstnanci úřadu, obřadní síněa reprezentačních prostor na hradě,hradního safari, garáží pro služební vozya rekreační chaty pro zaměstnance v Zátoni.Zaměstnancům dodávají vše potřebné kvýkonu jejich činnosti – od tužky, papírůa šanonů, po židle, stoly a skříně a zajišťujípřepravu na různá jednání a školení.Organizují skartaci vyřazených písemnostía ukládají písemnosti do spisoven. Nasprávním oddělení se také organizujívšechny typy voleb.Vydané kancelářské potřebyEvidence majetku –zaevidováno 147 novýchpoložekEvidence majetku – vyřazeno120 položekNáklady na poštovnéNáklady na telefonnía internetové spojeníElektronická spisová službapřijato/odeslánoSlužební vozy – najeto km752 000 Kč4 660 000 Kč4 160 000 Kč1 952 600 Kč732 000 Kč61 078 dopisůa datovýchzpráv148 000 kmAč na rok 2011 nepřipadly dle harmonogramužádné řádné volby, v obci Paračovproběhly nové volby do zastupitelstvaobce.Jak je výše uvedeno, telefonní a internetovéspojení si vyžádalo částku 732 000 Kč. Jepředpoklad minimálně 60% snížení tétočástky v roce 2012 díky veřejné zakázcev e-aukci, kdy se podařilo vysoutěžitpodstatně nižší ceny za telekomunikačnípoplatky.Od nálezců a městské policie bylo předánona podatelnu 86 nálezů (klíče, peněženky,kola, mobilní telefony, brýle, kabely, batohy,hodinky), z toho bylo 13 nálezů vrácenomajitelům.Vyměněna byla poničená značení ulica instalovala se značení ulic v lokalitě ZaStínadly (viz.kap. …a něco navíc). V lokalitěZa Rájem byla označena nová ulice MeziLesy.Pracoviště krizového řízeníÚkoly pracoviště k přípravě na mimořádnéudálosti a krizové situace, obranu státua hospodářská opatření pro krizové stavybyly upraveny v souladu s novelizací krizovéhozákona. Upraveno bylo i složeníBezpečnostní rady a Krizového štábu ORP. Vroce 2011 proběhla tři zasedání tohotoorgánu. Pracoviště zajišťuje rovněž úkolypožární ochrany, zřizování jednotek dobrovolnýchhasičů, jejich materiální a technickézabezpečení. Na tomto úseku sepodařilo zlepšit vybavení jednotek.K ověření připravenosti proběhlo již pátécvičení všech jednotek dobrovolnýchhasičů na území města Strakonice.Mezi svěřené úkoly patří i péče o místnírozhlas. Podařilo se provést revizi všech 126míst ve městě a městských částech.Pracoviště KŘ se rovněž podílelo na již III.ročníku „Večera pro záchranáře“, kteroupořádá město k ocenění práce záchranářů.Se Svazem CO byly organizovány soutěžemladých záchranářů ze škol. Družstvo ZŠPovážská obsadilo 2. místo v krajském kole.Pracoviště vede i evidenci válečných hrobůa pietních míst. V roce 2011 Ministerstvoobrany ČR ocenilo plaketou práci OÚCehnice za péči o tyto památky.Cvičení dobrovolných hasičů 2011.Výroční zpráva města Strakonice 27


odbor dopravyOdbor dopravyVedoucí: Ing. Václav BýčekOdbor dopravy vykonává státní správuobce s rozšířenou působností v oblastiregistrace vozidel, řidičských oprávnění,provozování taxislužby a MHD, projednávánípřestupků proti bezpečnostia plynulosti provozu na pozemních komunikacícha přestupků souvisejících, rozhodováníve věcech provozování staniceměření emisí. Provádí výkon funkce silničníhosprávního a speciálního stavebníhoúřadu silnic II. a III. třídy ve správnímobvodu obce, povoluje místní a přechodnéúpravy provozu a poskytuje metodickoupomoc obecním úřadům a informaceveřejnosti.Oddělení přestupkového řízeníNa oddělení přestupkového řízení nebylzaznamenán v r. 2011 žádný výrazný nárůstv počtu oznámení přestupků. Došlo pouze kmírnému nárůstu podaných opravnýchprostředků oproti loňskému roku.V porovnání s vyřešeným množstvím oznámenýchpřestupků je však tento nárůstzanedbatelný.Přehled některých ukazatelůr. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011Počet oznámenýchpřestupků720 780 967 953Uloženo napokutách Kč2 687 900 2 013 900 3 510 100 3 039 700Počet uloženýchzákazů činnosti 157 166 157 164Počet podanýchodvolání13 4 15 28Silniční správní úřadNěkteré z jeho činností dokumentuje následující tabulka:r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011Počet vydanýchrozhodnutísilničním správním395 391 389 490úřademPočet vydanýchrozhodnutíspeciálním66 70 76 53stavebním úřademPočet sděleník ohlášení stav. 68 137 97 40úpravPočet stanovenídopravního značení224 245 235 260Výroční zpráva města Strakonice 28


odbor dopravyVelké stavební akce realizované roku2011 ve Strakonicích, na jejichž povoleníse silniční správní úřad podílel:• Rekonstrukce ulic Velké náměstía Čelakovského, včetně přilehlých ulic• Regenerace Sídliště 1. Máje, Strakonice –II. etapa• ZTV Mezi lesy• Autobusová zastávka Husova ul.• Komunikace lokality Větrolamka• Stavební úpravy přechodů pro chodcev návaznosti na zlepšení bezpečnostisilničního provozu.Silniční správní úřad se podílel rovněž nazabezpečení kulturních akcí pořádanýchv roce 2011 ve Strakonicích, např.: Václavskápouť, Národní šampionát mažoretek,Jamboree, Rumpálování, Dance show.Oddělení dopravně správních agendV roce 2011 bylo ve správním obvoduStrakonice evidováno 34 783 řidičů. V souvislostis agendou registru řidičů bylov tomto roce provedeno celkem 41 524úkonů, z toho bylo 2 420 zaevidovanýchpřestupků včetně trestných činů. K 31. 12.2011 bylo v našem správním obvodu registrovánocelkem 141 řidičů, kteří dosáhliv bodovém hodnocení 12 bodů. V roce2011 pokračoval nárůst v oblasti provozovánítaxislužby, jak v počtu řidičů, takv počtu vozidel. Dále bylo v našem správnímobvodu k 31. 12. 2011 přihlášeno 62355 vozidel. V úseku registru vozidel byloobslouženo 10 441 klientůOddělení registru dovezených silničních vozidel a zkoušek řidičského oprávněníČinnost tohoto oddělení názorně dokumentují přiložené tabulky:Přehled schválených vozidelr. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011Dovoz vozidel zezahraničí1538 890 784 829Stavby a přestavby 142 157 87 48Celkem schválenávozidla1680 1047 871 877Přehled činnosti zkušebních komisařůr. 2011Registrační listiny vydané k provozování autoškol 12Počet zkoušek odborné způsobilosti, včetně opakovaných a rozšířenískupin1213Přezkoušení odborné způsobilosti po dosažení 12 bodů 27Zkoušky k vydání profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) 28Výroční zpráva města Strakonice 29


odbor finančníOdbor finančníVedoucí: Ing. Jitka ŠochmanováOdbor finanční sestavuje rozpočet města,vyměřuje a vybírá místní poplatky, vedeúčetnictví, povoluje provozování VHP,tomboly, zabezpečuje Václavskou pouť,spolupracuje na rozpočtech příspěvkovýchorganizací města. Provádí finanční kontroly.Oddělení rozpočtuSchvalování rozpočtu jakož i závěrečnéhoúčtu města patří do pravomocí zastupitelstvaměsta. Úkolem oddělení rozpočtu jejeho sestavení a kontrola.Za r. 2011 bylo na investiční akce vynaloženocelkem 391 mil. Kč. Z této částky činilynejvíce výdaje do vodního hospodářství,celkem 180 mil. Kč, dále do školství 127 mil.Kč. Nemalou část činily kapitálové výdajena zlepšení života občanů ve Strakonicích(rekonstrukce Velkého náměstí, regeneracesídlišť).Místní poplatky:V roce 2011 byla vydána nová vyhláška č.7/2011 o stanovení míst a času, ve kterém jeprovozování některých sázkových herpovoleno. Účelem této vyhlášky je zabezpečitveřejný pořádek a regulovat sázkovéhry.V roce 2011 nedošlo ke změně místníhopoplatku za provoz systému sběru a odstraňováníkomunálních odpadů a sazbapoplatku, tj. 470,- Kč na osobu, zůstává i prorok 2012 nezměněna.Oddělení účetnictvíOddělení účetnictví se v roce 2011 zaměřilohlavně na změny v předpisech týkajících seodpisování dlouhodobého majetku, inventarizace,tvorby opravných položekk pohledávkám a přípravu na nový režimDPH – přenesení daňové povinnosti u stavebnícha montážních prací od roku 2012.V roce 2011 byl zaveden elektronický systémna všech pokladnách úřadu.V závěru roku 2011 bylo schváleno povinnézpracování dalších výkazů – Pomocnýanalytický přehled pro účely monitorovánía řízení veřejných financí na základěpožadavků vyplývajících z evropskýchnařízení. V souvislosti s touto změnouprovedlo oddělení účetnictví potřebnékroky k zajištění již v účetní závěrce roku2011.Provedeným auditem a kontrolami dotačníchtitulů nebyly z hlediska účetnictvízjištěny žádné nedostatky.Vývoj běžných a kapitálových výdajů za období r.2006 - r.2011Výroční zpráva města Strakonice 30


odbor finančníOddělení kontrolyV roce 2011 bylo provedeno sedm veřejnosprávníchkontrol na místě, v rámci veřejnosprávníkontroly bylo kontrolováno pět škola školských zařízení, knihovna, městskékulturní středisko. Veřejnosprávní kontrolybyly věcně zaměřeny na kontrolu systémuvnitřních směrnic, hospodaření s finančnímiprostředky, vedení účetnictví, poskytovánícestovních náhrad, používání služebníchvozidel, zadávání veřejných zakázeka evidenci majetku. Při veřejnosprávníchkontrolách u příspěvkových organizacínebyly zjištěny žádné závažné nedostatky,které by nepříznivě ovlivnily činnostpříspěvkových organizací. Zřizovanýmpříspěvkovým organizacím nebyly uloženyodvody za porušení rozpočtové kázně, anijiné pokuty či penále dle zvláštních právníchpředpisůNa oddělení kontroly bylo předáno v roce2011 celkem 1 322 rozhodnutí o uloženýchpokutách v celkové výši 3 697 891 Kč.V r. 2011 bylo rozpečetěno 7 veřejných sbírekv celkové hodnotě 201 866 Kč a řešeno28 pojistných událostí.Přehled pohledávekpředpis zaplacenopočetrozhodnutíStavební úřad 228 000 Kč 190 500 Kč 31Veřejný pořádek 257 250 Kč 177 362 Kč 125Odbor dopravy 2 693 100 Kč 2 080 156 Kč 484Městská policie 246 800 Kč 166 916 Kč 587Odbor školství a CR 1 500 Kč 1 750 Kč 3Odbor sociální 213 041 Kč 203 971 Kč 45Odbor životního prostředí 42 000 Kč 34 000 Kč 11Živnostenský úřad 8 000 Kč 10 650 Kč 8MP-manipulační poplatky 8 200 Kč 8 200 Kč 28Celkem 3 697 891 Kč 2 873 505 Kč 1 322Výroční zpráva města Strakonice 31


odbor sociálníOdbor sociálníVedoucí: Mgr. Lenka VysokáSociální odbor prostřednictvím dvou oddělení– oddělení sociálně právní ochranydětí a oddělení sociální péče a pomoci -vykonával státní správu, tak i činnostiv rámci samostatné působnosti obce.Oddělení sociálně-právní ochrany dětíV roce 2011 evidovalo oddělení sociálněprávní ochrany celkem 200 nových spisůOm (ochrana mládeže) a 112 spisů Nom(dožádaná ochrana mládeže). Během uplynuléhoroku pracovnice řešily celkem v 792případech zajištění sociálně právní ochranynezletilých dětí.Sociální pracovnice vystupovaly jako kolizníopatrovník ustanovený soudemv případech soudních úprav poměrůk nezletilým dětem, kdy docházelo ke svěřenídětí většinou do péče jednoho rodiče,v menší míře do střídavé péče obou rodičů,či do společné péče rodičů a stanovení výživného.Pracovnice se účastnily celkem 416jednání u soudu, a to včetně trestních věcínezletilých a mladistvých pachatelů. Kurátorkapro mládež evidovala celkem 119klientů, z tohoto počtu bylo 38 dětí do15 let a 81 mladistvých pachatelů trestnéčinnosti.Byly podány 3 podněty k soudu na nařízeníústavní výchovy u dětí poměrně útléhověku, věc dosud není pro značnou komplikovanostpřípadu skončena. V ústavnívýchově se k 1. 1. 2012 nacházelo celkem 26dětí, pracovnice tyto děti navštěvovalypravidelně každé 3 měsíce tak, jak ukládázákon o sociálně právní ochraně dětí.Pracovnice v terénu řešily v problémovýchrodinách s nezletilými dětmi nadměrnépožívání alkoholu, zneužívání drog, gamblerství.Dále pracovnice řešily případydomácího násilí, kterému byly přítomnynezletilé děti. Oddělením sociálně právníochrany byl také řešen problém neomluvenýchabsencí nezletilých dětí, které odmítalynavštěvovat základní školu a jejichrodiče tuto skutečnost bagatelizovali.V agendě náhradní rodinné péče kleslv uplynulém roce zájem občanů o osvojení ipěstounskou péči, i přesto, že pěstounskápéče je státem placená a je také novámožnost této péče na přechodnou dobu.Oddělení sociální péče a pomociPracovnice oddělení zajišťovaly v roce 2011výplatu sociálních dávek (dávky v systémupomoci v hmotné nouzi – příspěvek naživobytí, doplatek na bydlení, mimořádnouokamžitou pomoc, dávky pro zdravotněpostižené), příspěvku na péči a vydáváníprůkazů mimořádných výhod. Při vyřizovánížádostí vždy postupovaly v souladu spříslušnými právními předpisy.Celková výše vyplacených dávek podledruhu (v tis. Kč)Příspěvek na péči 81 370Hmotná nouze 22 571Sociální dávky pro občany se7 252zdravotním postiženímVedle výkonu státní správy zabezpečovalooddělení sociální péče a pomoci řadučinností v rámci samostatné působnostiobce. Pracovnice oddělení jsou pověřenyradou města výkonem opatrovnické funkcenad lidmi, kteří jsou omezeni nebo zcelazbaveni způsobilosti k právním úkonům.V roce 2011 poskytovaly pomoc 15 lidem.Oddělení vyřizovalo také agendu spojenous žádostmi o umístění do domůs pečovatelskou službou, připravovalo podkladyna jednání sociální komise a zajišťovaloagendu spojenou s poskytnutímpříspěvkům organizacím se sociálním zaměřenímz rozpočtu města.Oddělení dále rozhodovalo v pěti případecho ustanovení zvláštního příjemcedávky důchodového pojištění (důchodu).Také zabezpečilo 3 pohřby osob, kterézemřely na území obce a neměly nikoho,kdo by jim pohřeb zařídil.Všechny pracovnice sociálního odboru zabezpečujíbezplatné základní poradenství omožnostech řešení nepříznivé sociálnísituace nebo jejího předcházení.Výroční zpráva města Strakonice 32


stavební úřadOdbor: stavební úřadVedoucí: Ing. Jaromír ZemanHlavní náplní činnosti stavebního úřadu jevýkon státní správy, tzn. přenesenépravomoci státu v oblasti veřejnéhostavebního práva, které je charakterizovánozákonnou úpravou.Základním zákonem účinným od 1. 1. 2007je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánovánía stavebním řádu, v platném znění(stavební zákon), jehož praktické užívání seřídí osmi prováděcími vyhláškami. Současněbyly zrušeny pravomoci stavebních komisí,působících při obecních úřadech ve většiněobcí. Správní obvod stavebního úřadu MěÚStrakonice tvoří k 31. 12. 2011 50 obcí +obvod města Strakonice, tj. celkem 38 308obyvatel. Agenda je zpracovávána softwarovýmvybavením „VITA“ „e-spis“ a on-linepřes e-portál územních samospráv.Mezi hlavní činnosti stavebního úřadu MěÚStrakonice patří vedení územních řízení oumisťování staveb, změn a využití pozemků,vedení stavebních a kolaudačních řízení prostavby, terénní úpravy a informační,reklamní a propagační zařízení, odstraňovánístaveb, přidělování čísel popisných,zajišťování udržovacích a zabezpečovacíchprací, změny v účelu užívání staveb, vydávánístanovisek, vyjádření a informací, zajišťovánístátního stavebního dozoru, udělovánípořádkových pokut a sankcí zapřestupky a správní delikty, zajišťováníexekučních řízení, vedení statistik, správaarchivu města, výkon státní památkovépéče pro města Strakonice a Volyně.Od poloviny roku 2011 byla na stavebníúřad nově přenesena povinnost vkládatúdaje do systému územní identifikace (ISÚI)dle §42 zákona č. 111/2006 Sb., o základníchregistrech.• Kavárna – Bezděkovská 123, Strakonice• Rekonstrukce Velkého náměstí (inženýrskésítě, veřejné osvětlení).• Dům nábytku – ul. Heydukova, Strakonice.• Nástavba budovy č. p. 87 - Palackéhonáměstí, Strakonice.Nejvýznamnější stavby dokončené azkolaudované stavebním úřadem v roce2011• Stavební úpravy polyfunkčních objektův areálu firmy Moira – Ostrov Strakonice(služby, fitness, bar).• Stavební úpravy obchodního centraMaxim Strakonice.• Bytový dům – Strakonice, lokalitaJezárky.• ZTV Mezi lesy – Strakonice, inž. sítě proobytnou zónu rodinných domů.• Rekonstrukce Vel. náměstí Strakonice –inž. sítě (El. NN, teplovody, veřejnéosvětlení, kontejnery na tříděný odpad).• Plynovody ul. Budovatelská, MUDr. K.Hradeckého, Strakonice.• Výrobní a skladovací hala dřevěnýchpodlah – ESCO Radomyšl.• Stavební úpravy ZŠ ul. Jiřího z Poděbrad,Strakonice (zateplení, výměna oken).Nejvýznamnější stavby povolené stavebnímúřadem v roce 2011• Rehabilitační, informační a školící centrumRadomyšl.• Bytový dům - Terasy Mlýnská, Strakonice(44 bytových jednotek).Výroční zpráva města Strakonice 33


stavební úřadZÁKLADNÍ ÚDAJE ČINNOSTI STAVEBNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2011INFORMATIVNĚČ Agenda Počet1Územní řízení - počet vydaných rozhodnutíÚzemní řízení + změna + Zjednodušené územní řízení + změna + 138Veřejnoprávní smlouva + změna.2Územní řízení - správní úkony, které nejsou rozhodnutímÚzemní souhlas + Územně plánovací informace.2913Povolení stavby - počet vydaných rozhodnutíStavební řízení + změna + autorizovaný inspektor + Zkrácené stavební řízení+ změna + Veřejnoprávní smlouva + změna + Spojené územní a stavební408řízení + změna + Dodatečné povolení.4Povolení stavby - správní úkony, které nejsou rozhodnutímOhlášení stavby + souhlas mlčky + Sloučený územní souhlas a ohlášení 176stavby + změna.5Užívání stavby - počet vydaných rozhodnutíKolaudační řízení + Předčasné užívání + Změna užívání - rozhodnutí + Zákaz 143užívání - rozhodnutí.6Užívání stavby - správní úkony, které nejsou rozhodnutímOznámení užívání stavby + Kolaudační souhlas + Zkušební provoz + 300Dokumentace skutečného provedení stavby + Změna užívání - souhlas.9Odstraňování staveb - počet vydaných rozhodnutíPovolení odstranění + Nařízení odstranění.398Odstraňování staveb - správní úkony, které nejsou rozhodnutímOhlášení odstranění.309Jiná řízení a opatření - počet vydaných rozhodnutíŘízení o výjimce + Jiná rozhodnutí + Procesní rozhodnutí.52110Jiná řízení a opatření - ostatníK 31. 12. sledovaného roku - Ostatní opatření a stanoviska.60611DohledStátní dozor + Kontrolní prohlídky.6312SankcePořádkové pokuty + Přestupky + Delikty.3013Odvolání - celkový počet podaných odvoláníPočet potvrzených nebo změněných rozhodnutí + autoremedura + Počet 21zrušených rozhodnutí.14Celkový počet vydaných rozhodnutíPočet všech vydaných rozhodnutí ve sledovaném roce - Územní řízení +Povolení stavby + Užívání stavby + Odstraňování staveb + Jiná řízení a1279opatření + Sankce.15Celkový počet ohlášení a správních úkonů, které nejsou rozhodnutímCelkový počet správních úkonů, které nejsou rozhodnutím - Územní řízení +Povolení stavby + Užívání stavby + Odstraňování staveb + Jiná řízení a861opatření + Dohled.16Celkový počet ostatních úkonůCelkový počet ostatních úkonů, které nejsou rozhodnutím - Jiná řízení aopatření - ostatní.606Výroční zpráva města Strakonice 34


odbor majetkovýOdbor majetkovýVedoucí: Ing. Jana NarovcováOddělení movitého a nemovitéhomajetkuOddělení movitého a nemovitého majetkuzajišťuje v rámci samostatné působnostiměsta hospodaření s movitým a nemovitýmmajetkem města. Vyřizuje žádosti o prodeja pronájem nemovitostí, tzn. pozemků,stavebních parcel, budov, bytových jednotek,nebytových jednotek. Dále zajišťujevýkup nemovitostí, a to zejména pozemkůod fyzických a právnických osob např. provýstavbu cyklostezek, chodníků a lokalitpotřebných pro další rozvoj města. V roce2011 byl zahájen i výkup pozemků prostavbu „I/22 Strakonice“, tzv. Severnídopravní půloblouk.V roce 2011 bylo prodáno celkem 25bytových jednotek v celkové hodnotě 7 mil.Kč, přičemž 18 bytů koupili stávající nájemciv rámci privatizace bytového fondu zazvýhodněnou cenu, přiděleno bylo dalšíchcelkem 47 bytových jednotek do nájmu.Dále bylo uzavřeno 19 nájemních smluv napronájem nebytových prostor ve výši 0,9mil. Kč. Příjem za pronájem všech nebytovýchprostor představoval v roce 2011částku ve výši 7,9 mil. Kč.V r. 2011 bylo rovněž uzavřeno 12 nájemníchsmluv na pronájem pozemků ve výši201 tis. Kč. Příjem za pronájem všech pronajatýchpozemků v r. 2011 byl ve výši 5,2mil. Kč.Byly prodány pozemky v celkové hodnotě4,6 mil. Kč, z této částky tvořil 3,2 mil. Kčprodej 4 stavebních parcel pro výstavburodinných domů v lokalitě Na Muškách.Dále byly prodány budovy a stavbyv hodnotě 6,8 mil. Kč.Vykoupeny a převedeny bezúplatnýmpřevodem na město Strakonice bylypozemky v celkové hodnotě 6,3 mil. Kč.Dále byla vykoupena budova v hodnotě 3,6mil. Kč.Celkový příjem za prodej nemovitostí vevlastnictví města Strakonice byl v r. 2011 vevýši 18,4 mil. Kč a za pronájem ve výši 13,1mil. Kč, celkem 31,5 mil. Kč.Mezi další činnosti oddělení patří i zajišťováníhospodaření v lesích města Strakonice,přičemž z prodeje dřevní hmoty bylo v r.2010 získáno 1,7 mil. Kč bez DPH, dopěstebních a těžebních prací byl investován1 mil. Kč.prodejv mil. Kčbyty 7,0pozemky 4,6stavby a budovy 6,8celkem 18,4pronájemv mil. Kčnebytové prostory 7,9pozemky 5,2celkem 13,1Výroční zpráva města Strakonice 35


odbor majetkovýOddělení investicOddělení zajišťuje zejména přípravu arealizaci stavebních akcí města v souvislostis investicemi, které se týkají budov,komunikací a inženýrských sítí a současnětaké zajišťuje opravy stávajícího majetkuměsta, tzn. provádí výběrová řízení naprojektanty a dodavatele investičních akcí,vyhodnocuje projektové dokumentacez hlediska technicky obsahového acenového, posuzuje akci z hlediskaenergetického, provádí inženýrskoučinnost. Oddělení zastupuje město vestavebně správním řízení.Dále byla v roce 2011 zahájena realizacestavby „Revitalizace sídliště Mír – I. etapa“,„Sběrný dvůr Strakonice, p.p.č.1208/5,2178“ a „Rekonstrukce a modernizaceZŠ F. L. Čelakovského, č.p. 555“. Běhemroku 2011 také probíhala stavba ZŠ Povážská.Vedle těchto investičních akcí bylo v roce2011 provedeno dalších cca 107 akcímalého rozsahu o celkovém finančnímobjemu 18 mil. Kč, jako např. opravy mateřskýchškol, základních škol a dalších objektůi komunikací v majetku města.V roce 2011 bylo realizováno jedenáctvýznamných akcí, přičemž z hlediskafinančních nákladů na realizaci se jednalo ocelkový finanční objem ve výši 364 mil. Kč.Z těchto akcí byly v roce 2011 stavebnědokončeny: „Intenzifikace ČOV a doplněníkanalizace“, „Revitalizace Velkého náměstí anavazujících prostor ve Strakonicích – I.etapa“, „ÚV Hajská – rekonstrukce amodernizace“, „Zateplení a výměna oken ZŠPoděbradova“, „Regenerace Sídliště 1. Máje– II. etapa“, „Komunikace k.ú. Modlešovicena poz. p.č. 1086/1“ a „Autobusová zastávkav ulici Husova“.Výroční zpráva města Strakonice 36


odbor rozvojeOdbor rozvojeVedoucí: Ing. arch. Marta SlámováOdbor rozvoje vykonává činnosti na úsekusamostatné působnosti, do nichž spadáoblast územního plánování, oblastarchitekta města a oblast externíhofinancování.Na úseku územního plánování odborvykonává agendu v přenesené působnostipro správní území obce s rozšířenoupůsobností pro 69 obcí vč. městaStrakonice. Odbor rozvoje zároveňpřipravuje podklady pro činnost Komise prorozvoj města.Úřad územního plánování vykonáváčinnosti:• Pořizuje územní plány, regulační plány,územní studie a územně plánovacípodklady pro město a obce ve správnímobvodu.• Pořizuje územně analytické podkladypro správní území.• Pořizuje vymezení zastavěného území nažádost obcí.• Pořizuje rozvojové studie pro město.• Seznamuje subjekty s problematikouzáměrů v území a rozvoje území.• Koordinuje rozvojové záměry města(majetková komise, rozvojová komise).• Jedná s investory z hlediska možnostírealizace záměrů v území.• Zajišťuje činnosti za město Strakonice vNadaci Jihočeské cyklostezky.Architekt městaDo kompetence architekta města spadázejména posuzování architektonickýcha urbanistických hledisek u stavebních záměrůna území města a obcí v příslušnémsprávním území, modernizace městskýchparterů včetně výběru městského mobiliářea v neposlední řadě zpracování urbanistickýchsměrnic a podmínek pro stavbya soubory staveb na území města.Činnost architekta města v roce 2011:Městský mobiliář• Osazení nových herních prvků naPodskalí (Drax, skluzavka, roura).• Průběžné osazování nových laviček veměstě.• Umístění nových laviček u cyklostezkyHajská (in-line).• Doplnění stávajících dětských hřišť onové herní prvky.• Realizace nové vánoční výzdoby naVelkém náměstí, v ul. Lidická a U Sv.Markéty.Projekty• Zpracování architektonické studieRegenerace sportovního areálu NaKřemelce.• Umisťovací studie parkovacích domů veStrakonicích.Činnost oddělení – úřad územního plánování v roce 2011Územně plánovacídokumentace pro městoVydání nového územního plánu StrakoniceStrakoniceÚzemně plánovacídokumentace pro obce v ORPStrakoniceVydání 6 nových územních plánůVydání 4 změn územních plánůVydání urbanistické studie pro obec NěměticeÚzemně analytické podkladyPrůběžná aktualizaceVýroční zpráva města Strakonice 37


odbor rozvojeOddělení rozvojeOddělení rozvoje zajišťuje koncepčnípodklady pro financování projektovýchzáměrů města Strakonice ze státníchdotačních titulů, státních fondů, nadací,z rozpočtu kraje a fondů Evropské unie.Řídí a koordinuje projekty města Strakonicefinancované z externích zdrojů. Informujepotenciální žadatele o dotace na územíměsta a v regionu o možnosti čerpánídotačních prostředků. Provádí poradenskoučinnost.Zajišťuje agendu spojenou s Programemobnovy venkova a s členstvím městaStrakonice ve svazcích obcí .Oddělení rozvoje dále zajišťuje koncepčnípodklady pro financování projektů svazkůobcí, jejichž je město členemV průběhu roku 2011 bylo připravenoa podáno 25 projektových žádostí opodporu rozvojových záměrů města dorůzných dotačních titulů. Z toho směřovalopět do programů Evropské unie, jeden dostátního rozpočtu, dvě žádosti do nadacía sedmnáct na adresu Jihočeského kraje.Celkový objem požadovaných dotací činiltéměř 73 mil. Kč, přičemž přiděleno bylovíce než 52 mil. Kč.Provést úspěšné projekty bez úhony celýmprojektovým cyklem, tedy od zahájení až poukončení realizace, je dalším úkolemoddělení rozvoje. U většiny projektů totižplatí tzv. systém předfinancování, toznamená, že celkové náklady je nejprvenutné uhradit z rozpočtu města a ažnásledně, po dokončení realizace a splněníveškerých podmínek stanovených dotačnímtitulem, se teprve můžeme těšit napřislíbenou finanční injekci. Sebemenšípochybení může znamenat krácení dotace,nebo její úplné odebrání. Projekty podpořenéz fondů EU je navíc ještě dál nutnémonitorovat po tzv. dobu udržitelnosti,tedy minimálně 5 let od jejich ukončení.V současně době se v období udržitelnostinachází 14 projektů.Městu Strakonice se v roce 2009 podařilozískat nemalé finanční prostředkyz Integrovaného operačního programu narealizaci tzv. Integrovaného plánu rozvojeměsta Strakonice (deprivované zóny„Sídliště MÍR“). V rámci Integrovaného plánurozvoje města Strakonice se realizujíprojekty zaměřené jak na revitalizaciveřejných prostranství (např. rekonstrukceVelkého náměstí), tak na regeneracibytových domů. V roce 2011 se podařilomezi vlastníky bytových domůnacházejících se ve vymezené zóně rozdělitcelkem 7,3 mil. Kč.Další činností je zajištění administraceProgramu obnovy venkova pro ORP Strakonice.Za rok 2011 se v této oblasti podařilopodat celkem 97 žádostí, které bylyschváleny v objemu 15 663 895 Kč. Početschválených žádostí je nejvyšší z celéhojihočeského kraje.ZdrojPočetpodanýchžádostí v roce2011PočetschválenýchžádostíPočetnerozhodnutýchžádostíCelkový objempožadovanýchfinančníchprostředkůCelkový objemzískanýchfinančníchprostředkůJihočeský kraj 17 12 - 2 975 615 1 678 000OP Životníprostředí1 - 1 2 870 361 -Regionálníoperační3 2* - 61 308 502 47 068 041programLEADER ČR 1 - - 786 510 -Nadace 2 1 - 1 015 000 15 000MMR ČR 1 1 - 4 000 000 4 000 000CELKEM 25 16 1 72 955 989 52 761 041* Projektové žádosti byly schváleny jako náhradní.Výroční zpráva města Strakonice 38


odbor školství a cestovního ruchuOdbor školství a cestovního ruchuVedoucí: Ing. Libuše ŘeřábkováOddělení školstvíTaké v r. 2011 bylo v oblasti předškolníhovzdělávání vedle zabezpečení materiálníchpodmínek mateřských škol hlavním úkolemměsta zajištění dostatečného počtu volnýchmíst. V září nastoupilo do mateřských školve Strakonicích celkem 873 dětí, tj. o 20 vícenež o rok dříve. Uspokojení zájemců bylomožné díky navýšení kapacity, tentokrátv MŠ U Parku, kde přestavbou bývaléhoškolnického bytu během hlavních prázdnin,vznikla jedna třída s dvaceti místy pronejmenší děti.Nárůst počtu dětí, který již několik letovlivňuje situaci v mateřských školách, sepostupně začíná projevovat i v základníchškolách. V září r. 2011 nastoupilo do prvníchročníků 239 žáků, což je oproti 198 žákům,kteří základní školu k 30. 6. 2011 opustili,o 41 více.1. září proběhlo slavnostní zahájení výukyv pavilónu prvního stupně nové ZŠ Povážská.Žáci měli také poprvé možnost ochutnatoběd ve zbrusu nové školní jídelně.Mimořádně úspěšným se stal uplynulý rokpro základní školy v oblasti získávánífinančních prostředků z různých projektů. Ztěch nejvýznamnějších to byly Operačníprogram Vzdělávání pro konkurenceschopnost– EU peníze školám a projekt s názvemRovné příležitosti pro každého, šance provšechny. V rámci těchto projektů bylov roce 2011 na účet našich základních školpřipsáno více než 5,5 mil. Kč. Školy tytofinanční prostředky využily na pořízenínových vzdělávacích a výukových programů,na školení pedagogů, na protidrogovéprojekty, na prevenci sociálně-patologickýchjevů, na posílení výuky čtenářskégramotnosti, cizích jazyků a přírodovědnýchvěd, ale také na nákup interaktivníchtabulí, počítačů a další výpočetní techniky.Projekt Rovné příležitosti pro každého,šance pro všechny probíhal v ZŠ Povážskáuž třetím rokem a byl vytvořen pro žáky sespeciálními vzdělávacími potřebami, předevšímpro žáky mimořádně nadané.V oblasti přenesené působnosti patřilo mezihlavní faktory, které v roce 2011 ovlivnilyfinancování škol ze státního rozpočtu,zejména rozdělení závazných ukazatelůmzdových prostředků zvlášť pro pedagogickéa zvlášť pro nepedagogické pracovníky,snížení objemu mzdových prostředkůpro provozní pracovníky v důsledku úspornýchopatření vlády o 10 %, odměňovánípedagogů podle dvou tabulek v členění navysokoškolsky vzdělané a kvalifikované a naostatní. Došlo také k dalšímu snížení finančníchprostředků poskytovaných ze státníhorozpočtu na učebnice a učební pomůckya další rozvoj škol. Naopak v r. 2011 bylyrozpočty mateřských a základních školposíleny řadou rozvojových programů.Poprvé v září r. 2011 základní školy povinněvyplňovaly a odevzdávaly data ze školníchmatrik.Údaje o mateřských školách zřizovaných městem Strakonicešk. rok šk. rok šk. rokkapacita2009/2010 2010/2011 2011/2012k 1. 9. 2011počet dětí počet dětí počet dětíMŠ Čtyřlístek 88 80 85 88MŠ U Parku 95 75 75 95MŠ Lidická 112 112 112 112MŠ Holečkova 413 90 90 90 90MŠ Spojařů 108 103 105 106MŠ Stavbařů 56 56 56 56MŠ Školní 112 100 112 112MŠ A. B. Svojsíka 100 100 100 100MŠ Šumavská 112 104 111 112CELKEM 873 820 846 871Výroční zpráva města Strakonice 39


odbor školství a cestovního ruchuÚdaje o základních školách zřizovaných městem Strakonicešk. rok šk. rok šk. rokkapacita2009/2010 2010/2011 2011/2012k 1.9.2011počet žáků počet žáků počet žákůZŠ Dukelská 975 840 857 897ZŠ F. L. Čelakovského 700 465 464 462ZŠ ul. Jiřího z Poděbrad 525 355 395 387ZŠ Povážská 630 306 275 285CELKEM 2 830 1 966 1 991 2 031Výroční zpráva města Strakonice 40


odbor školství a cestovního ruchuOddělení cestovního ruchuV roce 2011 do městskéhoinformačního centra zavítalopodle vedených statistikcelkem 6 720 návštěvníků(včetně 242 cizinců), elektronicky zaslanýchdotazů bylo vyřízeno 615 a zaslanýchpoštou 240. Na lince telefonní ústředny+420 383 700 111 bylo v období 1. 1.-31. 12.2011 přijato 3 451 hovorů.V prodejní nabídce bylo 488 druhů zboží sezaměřením na turistické průvodce, knihy,mapy a drobné upomínkové předměty od45 různých dodavatelů. Naše zboží jsmepředali do komisního prodeje 6 odběratelům.Do prodejního sortimentu byly novězařazeny výrobky značky Prácheňsko regionálníprodukt. Městské informační centrumse prezentovalo informačním stánkemna akci Prácheňská neděle, kterou pořádalaMAS LAG Strakonicko, o.s. v areálu strakonickéhohradu 11. září. Podrobnější informacejsou zveřejněny samostatně veZprávě o činnosti MIC za rok 2011 nawww.strakonice.eu.V oblasti prezentace města byly vydányinformativní letáky o zajímavostech našehoměsta, které doplňují ucelenou řadudesignově jednotných materiálů: Naučnástezka Švandy dudáka (náklad 20 000 ks),Gastronomická pozvánka do Strakonics přehledem ubytovacích kapacit (náklad5 000 ks). Pro zájmové skupiny návštěvníkůMIC byly zpracovány kopírované letáky –Naučné stezky na Strakonicku.Město se prezentovalo výstavními stánky naveletrzích a výstavách: Jihočeský kompas,veletrh turistických zážitků ČeskéBudějovice 7.–8. 10. 2011 a ITEP, největšírozcestník světa Plzeň 20.–22. 10. 2011.Propagační materiály města bylyposkytnuty pro výstavy a veletrhy: RegiontourBrno, Holiday World Praha a Zeměživitelka České Budějovice.Na oficiální webové stránky městawww.strakonice.eu byly přidány v portáluturista a volný čas sekce: církevní památky –kapličky, památníky, pamětní desky a sochy,které byly doplněny o nové texty a fotografie.Webové stránky strakonického hraduDo zahájení letní turistické sezóny 2011 bylydoplněny veškeré informace zachycujícístřípky z historie, architektonické skvosty,hradní klepy, virtuální prohlídky a kulturníprogramy v prostorách strakonického hraduna www.hradstrakonice.cz. Jde o ucelenouprezentaci areálu strakonického hradu vetřech jazykových mutacích včetně stránekpro nevidomé.Zpravodaj města StrakoniceOd června 2011 byla změněna grafika vydávanéhoměsíčníku Zpravodaj města Strakonice.V průběhu roku bylo vydáno 12 čísel(leden – prosinec) s celkovým rozsahem 160stran a 16 stran příloh. Náklad Zpravodajebyl z původních 10 200 ks od června navýšeno dalších 200 ks. Vydány byly Zásadypro vydávání Zpravodaje a Radou městaStrakonice byla od únorového čísla jmenovánanová redakční rada ve složení: Mgr.Ivana Parkosová (šéfredaktorka), Mgr. MarieKutheilová a Mgr. Marie Kotlíková.Vyšel 7. díl publikace Ohlédnutí za sportemStrakonice 2010 s rozsahem 72 stran.Na lávce u hradu a mostě v Ellerově ulicibyly instalovány informační cedules výstražným upozorněním na smrtelnénebezpečí, které hrozí vodákům na strakonickýchjezech.Výroční zpráva města Strakonice 41


odbor vnitřních věcíOdbor vnitřních věcívedoucí: JUDr. Eva DlouháOdbor vnitřních věcí z převážné většinyvykonává státní správu obce s rozšířenoupůsobností - v rámci přenesené působnostiplní úkoly státu v oblasti veřejné správy naúseku matrik, evidence obyvatel, cestovníchdokladů, občanských průkazů a přestupkovéhořízení na úseku veřejného pořádku,občanského soužití a majetku. V rámcisamostatné působnosti pak zabezpečujeněkteré činnosti především úsek matrik.Oddělení matrikOddělení vede matriční knihy narození,manželství a úmrtí pro matriční obvodStrakonice, který má 24 obcí. Na oddělení sevydávají rodné, oddací a úmrtní listy a jejichduplikáty. Do matričních knih se zapisujívšechny matriční změny (rozvod, osvojení,otcovství…). Vystavují se zde osvědčení procírkevní svatby a právní způsobilostk uzavření manželství. Nabírají se žádosti ovydání osvědčení o státním občanství ČR.Části městaPočet obyv. v částechměstaStrakonice I. 14195Strakonice II. 5001Přední Ptákovice 2552Dražejov 1320Modlešovice 175Hajská 54Střela 77Virt 77Pracovníci zajišťují svatební obřadyv prostorách městského úřadu nebostrakonického hradu a slavnostní obřadyjako např. vítání občánků. V roce 2011 bylopřivítáno 261 dětí. Rodiče dětí při tétopříležitosti obdrželi poukázku na 5000 Kč.V roce 2011 jsme blahopřáli 227 jubilantůmve věku 70 let. Další jubilanti, kteří dovršili75 let, 80 let a více, obdrželi i dárkovébalíčky v hodnotě 300 Kč.Slavnostně jsme předali doklad o získánístátního občanství ČR jedné bývalé občancePolska. Zajišťovali jsme také 13 zlatých a 4diamantové svatby.Statistika matričních událostír. 2010 r. 2011Narození 785 717Otcovství 139 161Sňatky 108 120Úmrtí 505 485Vidimace alegalizace11 053 7 697Oddělení přestupkového řízeníRozhoduje ve věci přestupků proti občanskémusoužití a majetku, dále na úsekuochrany před alkoholismem a jinýmitoxikomaniemi a proti veřejnému pořádku.Vyřizuje stížnosti a vypracovává posudkyv součinnosti se soudy a ostatními orgányv oblasti výkonu uložených trestů obecněprospěšných prací.Na základě uzavřených veřejnoprávníchsmluv projednáváme přestupky občanůz okolních 40 obcí.Celkový počet přestupků za rok 2011 byl483.Oddělení evidence obyvatel, občanskýchprůkazů a cestovních dokladůÚsek evidence obyvatel zpracovává veškerézměny a poskytuje změny v evidenciobyvatel i všem obcím ve správním obvodu,řeší reklamace správnosti údajů, duplicitya rozdíly s centrálním registrem obyvatel.V roce 2011 jsme provedli ve 156 případechvýdej údajů z databáze oprávněným subjektůma fyzickým osobám. Ohlašovnaobyvatel vede na žádost správní řízení nazrušení trvalých pobytů občanů. Za rok2011 jich bylo provedeno 100. Agendaohlašovny pobytu eviduje všechny obyvatelepřihlášené k pobytu ve městě.V roce 2011 se přistěhovalo do města Strakonice454 občanů, 690 se přestěhovalov rámci obce a 474 se odstěhovalo. Narodilose 246 a zemřelo 229 obyvatel.Strakonice 2011PočetobyvatelVěkovýprůměrcelkem 23 451 41,57muži 11 369 40,15ženy 12 082 42,91Výroční zpráva města Strakonice 42


odbor vnitřních věcíÚsek občanských průkazů zpracovávážádosti občanů o vydání občanskéhoprůkazu. Počet žadatelů se koncem rokuzvýšil z důvodu, že od ledna 2012 došlo kvydávání nového typu OP tzv. elektronickéhoobčanského průkazu se strojově čitelnýmiúdaji (s čipem nebo bez čipu). Celkovýpočet přijatých žádostí v roce 2011 byl3 950. Naše pracovnice vyřizují žádostia zabezpečují předání OP občanůms dlouhodobými zdravotními problémya občanům umístěným ve zdravotnickýcha sociálních zařízeních. Úsek OP provádítaké přestupková řízení v souladu sezákonem o občanských průkazech. V roce2011 bylo vybráno blokovými pokutami8 600 Kč.Úsek cestovních dokladů zajišťuje úkolyspojené s vyřizováním žádostí o cestovnídoklady, zejména se strojově čitelnými údajia s nosičem dat s biometrickými údaji. Vyřízenobylo celkem 1 486 žádostí, z toho vezkrácené lhůtě 76. V polovině roku skončilozapisování dětí do pasů rodičů, i tak byloprovedeno ještě 313 zápisů. Provádíme taképřestupková řízení v souladu se zákonem ocestovních dokladech. V roce 2011 bylovybráno blokovými pokutami 6 700 Kč.Specifickou činností úseku CD je prováděnísprávního řízení ve věci odnětí CD na žádostorgánů činných v trestním řízení.Za celé oddělení bylo vybráno na správníchpoplatcích v roce 2011 cca 1,1 mil. Kč.Současně odbor provádí ověřování shodyopisu nebo kopie s listinou a ověřování pravostipodpisu. Velice oblíbenou službou sestala pro klienty služba Czech Point, ze kteréposkytujeme výpisy z rejstříku trestů, výpisyz katastru nemovitostí, výpisy z obchodníhorejstříku, z bodového systému řidiče, zinsolvenčního rejstříku, formuláře živnostenskéhorejstříku a další. Provádíme autorizovanoukonverzi dokumentů, zřízení datovýchschránek a zneplatnění přístupovýchúdajů k datovým schránkám.Výroční zpráva města Strakonice 43


odbor životního prostředíOdbor životního prostředíVedoucí: Ing. Jaroslav BrůžekOdbor životního prostředí provádí výkonpřenesené působnosti ale i výkon samosprávyměsta Strakonice. V samosprávnýchčinnostech se zabývá především správouměstské zeleně, odpadovým hospodářstvímměsta, hradním Safari a provozem psíhoútulku. Nemalá pozornost je věnovánai ekologické výchově.Oddělení ekologie krajinyV roce 2011 toto oddělení připravilocelostátní konferenci na téma „Cibulovinya trvalky ve veřejné zeleni“. Konference bylaurčena nejen pro správce veřejné zeleně,ale i pro projektanty a realizátory sadovýchúprav. V rámci konference došlo ve Strakonicíchk premiéře strojové výsadby cibulovinv České republice.Oddělení ochrany prostředíHlavní náplní tohoto oddělení je státníspráva na úseku odpadového hospodářstvía ochrany ovzduší. Rok 2011 byl významnýv tom, že došlo k rozšíření komodit tříděnéhoodpadu, a to o kuchyňské olejea drobný elektroodpad. V režii tohoto odděleníse rovněž uskutečnil Týden mobility,tradiční kampaň Zdravého města Strakonice.Oddělení pravidelně každé jaro organizujei brigády pro pracovníky Městského úřadua Technických služeb zaměřené na jarníúklid města.Komodita odpadu(v tunách)komunální odpadcelkemsměsný komunálníodpadtříděný odpadcelkemrok 2009 rok 2010 rok 20117 178,29 7 226,59 7 011,334 972,84 4 754,60 4 612,441422,88 1 186,48 1 197,74vytříděný papír 869,98 726,59 573,5vytříděný plast 249,96 268,96 273,61vytříděný tetrapack 2,33 5,53 14,69vytříděné sklo 300,61 185,4 335,94Aktivity ekologické výchovy byly zaměřenytentokrát na téma lesa (viz kapitola…a něco navíc). Ve městě rovněž proběhlaceloplošná deratizace, jejíž náklady činily166 tisíc Kč. Rovněž bylo díky finančnípodpoře z evropských fondů provedenoošetření dřevin a pokácení nebezpečnýchdřevin v Rennerových sadech. Na úsekustátní správy byl tento rok ve znamenízvýšené péče o lesní porosty a byl kladenvelký důraz na neukázněné vlastníky lesův oblasti zalesňování holin.Oddělení vodního hospodářstvíToto oddělení převážně zajišťuje výkonstátní správy na úseku vodního hospodářstvía funguje jako speciální stavební úřad.K nejvýznamnějším stavbám roku 2011,jejichž realizace byla povolena patří Protipovodňováochrana města, rekonstrukceúpravny vody Hajská a připojení obcíRadošovice a Mutěnice na kanalizační síťměsta.Výroční zpráva města Strakonice 44


obecní živnostenský úřadOdbor: obecní živnostenský úřadVedoucí: Bc. Jana VadlejchováOdbor obecní živnostenský úřad vykonávástátní správu obce s rozšířenou působnostína úseku živnostenského podnikání a naúseku podnikání v zemědělství. Vzhledemke zrušení místní příslušnosti živnostenskýodbor přijímá i vyřizuje podání živnostníkůz celé republiky.Registrační odděleníPočet podnikatelů v našem správním obvoduje dlouhodobě stabilizován a jenvelmi mírně se zvyšuje. Mírný růst počtuživnostníků je patrný zejména u fyzickýchosob, které zřejmě řeší situaci na trhu práceohlášením živnosti. V posledním roce došlotaké ke zvýšení počtu osob, které majíživnostenské oprávnění přerušeno.V roce 2011 pokračovaly na živnostenskémodboru opatření směřující ke snižováníadministrativní zátěže podnikatelů a snahao dosažení vyššího komfortu oznamovatele- veškerá podání vyplňují registračnípracovnice podle pokynů oznamovatelepřímo do elektronických formulářů.Živnostenská oprávnění jsou vydávána napočkání, čímž spoříme čas i nákladypodnikajících osob a úřadu snižujemenáklady na poštovné.Další část činnosti registračního odděleníbyla vyvolána změnami zákonů, např.vznikla nová živnost „Poskytování nebozprostředkování spotřebitelského úvěru“.Vývoj počtu podnikatelů a živností:početpodnikatelůz tohoaktivníchpočet ŽOnově vznikléŽOr. 2009 r. 2010 r. 20118 462 8 492 8 5027 203 7 029 6 81911 531 11 699 12 031572 533 610Kontrolní odděleníKontrolní činnost živnostenského úřadu jezaměřena na kontrolu dodržování živnostenskéhozákona i předpisů souvisejících,tzn. předpisů upravujících výkon živnosti.V roce 2011 dokončilo kontrolní oddělenírozsáhlou kontrolu osob provozujícíchživnost kominictví, neboť v návaznosti nazměnu zákona nám byly signalizoványnedostatky, které se týkaly zejména oprávněník provádění revizí komínů a spalinovýchcest. I když se v našem správním obvoduvyskytl kominík, který nebyl oprávněnprovozovat živnost, většina stížností nanelegální práci kominíků byla bezpředmětná.Při provádění kontrol živnostenský úřadnadále spolupracuje s dalšími úřady (ČOI,cizineckou policií, úřadem práce, Policií ČRaj.), kontroly provádíme podle potřebi mimo obvyklou pracovní dobu (o víkendu,ve večerních hodinách). Ke kontrolám jsouvyzýváni i podnikatelé, kteří jsouv živnostenském rejstříku evidováni jakoaktivní, ale neplní oznamovací povinnostia podnikatelskou činnost již neprovozují.r. 2009 r. 2010 r. 2011početkontrol 478 566 509sankčnězrušenéoprávnění21 33 11Správní řízeníMezi nejzávažnější sankce, které živnostenskéúřady udělují, patří sankční zrušenínebo pozastavení živnostenského oprávnění.Návrhy na zrušení živnostenskýchoprávnění podává nejčastěji Okresní správasoc. zabezpečení, nově též Oblastní inspektorátypráce a na odsouzení podnikateleupozorňují živnostenské úřady soudy. Má-liživnostenský úřad pochybnost o souvislostitrestného činu s podnikatelskou činností, jepo novele živnostenského zákona oprávněnvyžádat si od soudu opis pravomocnéhoVýroční zpráva města Strakonice 45


obecní živnostenský úřadrozhodnutí, příp. i nahlédnout do trestníhospisu.V roce 2011 zrušil živnostenský úřad oprávněník podnikání celkem 11 osobám (z tohobylo 5 zahraničních osob). Ve čtyřechpřípadech bylo správní řízení zastaveno,neboť podnikatelé učinili nápravná opatření.Ochrana spotřebiteleŽivnostenský úřad poskytuje poradenskoučinnost nejen podnikatelům, často se na násobracejí i spotřebitelé, a to především ti,kteří jsou nespokojeni s určitým výrobkemnebo poskytnutou službou. Ke zkvalitnění azpřístupnění poradenské činnosti sloužíkonzultační dny České obchodní inspekce,které se opakují s frekvencí každé třetí úterýv měsíci. Tento den jsou přítomni inspektořiČOI, kteří poskytují rady týkající se spotřebitelskétématiky. Mimo stanovené konzultačnídny se občané obrací přímo napracovníky živnostenského úřadu, kteří jimbuď sami poradí, nebo zprostředkujíkontakt s ČOI. V roce 2011 jsme nejčastějiřešili reklamace zboží zakoupeného napředváděcích akcích a neuznané reklamaceobuvi.Výroční zpráva města Strakonice 46


městská policieMěstská policieVelitel: Milan MichálekV roce 2011 ovlivnily naší činnost dvě legislativnízměny. S účinností od 1. ledna 2011bylo zákonem č. 427/2010 Sb. doplněno do§11a zákona o obecní policii oprávněnístrážníků vyžadovat poskytnutí údajů ototožnosti cizinců z informačního systémupolicie. S účinností od 1. srpna 2011 bylnovelizován zákon č. 361/2000 Sb., oprovozu na pozemních komunikacích(zákon o silničním provozu ) a s tím spojenáprávní úprava přestupků proti bezpečnostia plynulosti provozu na pozemních komunikacích,které byly ze zákona č. 200/1990Sb., o přestupcích, ve znění pozdějšíchpředpisů, přesunuty právě do zákona osilničním provozu.Činnost Městské policie Strakonice můžemerozdělit na činnost preventivní a represivní.Celkově jsme za rok 2011 zaznamenali 9 305čísel jednacích.V rámci prevence jsme po celý rok zajišťovalizvýšený dohled nad veřejným pořádkema bezpečností při hromadných společenských,sportovních či politických akcích.Celoročně v ranních hodinách zabezpečovalistrážníci bezpečnost chodců, zvláštědětí, dohledem na přechodech pro chodce.Zajišťujeme přednášky a ukázky naší činnosti,jak na obou stupních základních škol,tak i v mateřských školách. U těch nejmenšíchje prevence pojata hravou formou: dětise učí především zásady bezpečného přecházenípřes vozovku, chování chodce nachodníku, jak se chovat při stykus neznámými lidmi a co například dělat,když uvidí odhozenou injekční stříkačku,když se ztratí atd. Žáci základních škol jsoupoté seznamováni s pravidly silničního provozu,s fungováním mezilidských vztahů av té souvislosti s jevy, které obecně nazýváme„šikanou“. Nechybí ani problematikazneužívání omamných a návykových látek ajedů.Do oblasti prevence můžeme zahrnout ivýsledky práce s kamerovým systémem.Celkem 144 události byly odhaleny a řešenydíky kamerám. Kamerový systém je denněvyužíván a výsledky práce s kamerami téměřdenně vyhodnocovány Policií ČR.Provádíme namátkové kontroly v domech,jejichž nájemci nás o tuto činnost požádali.Při preventivních kontrolách jsme za rok2011 nalezli padesát jedno nezajištěnévozidlo. Bylo nalezeno a předáno k opravěvíce než pět stovek komunikačních závad.Byly zajištěny více než dvě stovky nálezů,osmnáct černých skládek, osm vraků,sedmdesát vozidel připomínajících vraky.Na základě poznatků či žádostí občanů jsmevyráželi k více než šestnácti stovkámudálostí. Do útulku bylo předáno více nežjedno sto šedesát „psích tuláků“. U dvou setdevadesáti majitelů psů jsme provedlikontrolu přihlášení psa.Co se týče hodnocení represe a trestnéčinnosti, předali strážníci na OO PČR čtyřicettři případy podezření z trestného činu. Vedvaadvaceti případech byl podezřelýstrážníky dopaden a předán Policii ČR.Přestupků, zejména na úseku veřejnéhopořádku a přestupků, kterými docházík porušování obecně závazných vyhlášekměsta, bylo zaznamenáno tři sta dvacetsedm. Na Policii ČR byla předána jednaosoba, po níž bylo vyhlášeno celostátnípátrání. V dopravě pak strážníci řešili téměřtři tisíce sedm set přestupků. Mezi přestupcinebyli jen řidiči motorových vozidel, řadaakcí a kontrol byla zaměřena i na chodce, čicyklisty.V šesti případech jsme realizovali odvoz nazáchytnou stanici do Českých Budějovic.V pěti případech hlídky městské policieposkytovaly přímo na ulici první pomoc.Bezpečnostní situace ve městě je pravidelněkonzultována s Policií ČR.V následujícím období bude kladen důrazna další zvyšování podílu aktivit v oblastizabezpečování místních záležitostí veřejnéhopořádku. Městská policie se budepodílet v součinnosti s Policií ČR a dalšímizainteresovanými subjekty na vytvářenípodmínek pro efektivní boj s pouličníkriminalitou.Výroční zpráva města Strakonice 47


… a něco navícVlajka pro TibetNa budově Městského úřadu Strakonice 10.března 2011 opět vlála tibetská vlajka.Město se tradičně zapojilo do celosvětovékampaně proti čínské okupaci a porušovánílidských práv v Tibetu.Clifford se dobře učíVysvědčení ze druhé třídy poslal CliffordMwinde, africký chlapec „adoptovaný nadálku“ 16 pracovníky Městského úřaduStrakonice. Výborně mu jde angličtinaa matematika, úspěšný je také v tvořivostia společenské nauce. Clifford by se rád stalzdravotníkem. Svou podporou na dálku semu v tom snažíme pomoci.Další výhry pro lávkuMostní dílo roku a Nejlepší novostavbav historickém prostředí. Tyto obě cenyzískala v roce 2011 lávka přes Otavu ustrakonického hradu. Na první z nich seshodla odborná porota na XVI.mezinárodním sympoziu Mosty v Brně,druhé ocenění udělil Klub za starou Prahu.Podle památkářů se zde podařilo nejlépepropojit současnou architekturus historickou zástavbou. Lávka má tak nasvém účtu již tři významné úspěchy.Stíny lesa tajemnéOdbor životního prostředí MěÚ realizovalekologický projekt "Stíny lesa tajemné2011". Desetidílný soutěžní seriál proveřejnost a základní školy regionu byldoplněn výstavou výtvarných pracímateřských škol, jarním úklidem lesníchstudánek na Podsrpu, ve StřelskýchHošticích a v Milejovicích a výsadbounového lesa na strakonickém Kuřidle,kterého se zúčastnily zástupci všechstrakonických škol. Tematický výlet pro čtyřivítězné školy směřoval na Křivoklátsko adůstojně zakončil celý projekt, věnovanýzároveň i Mezinárodnímu roku lesů, kterýmbyl rok 2011 vyhlášen organizací UNESCO.Výroční zpráva města Strakonice 48


… a něco navícNejstarší obyvatelce Strakonic je 105 letNarodila se v Rakousko-Uhersku, dospívalaza Masarykovy první republiky, její životpoznamenaly dvě světové války, totalita idemokracie. Životní sílu jí dává předevšímvíra. Jmenuje se Marie Humlová, v srpnu2011 oslavila 105. narozeniny.MIC plné andělů a čertůVíce než tři stovky andělů a čertů sev prosinci 2011 předvedlo ve foyerMěstského informačního centra Strakonice.O tom, který z nich bude prohlášen zanejkrásnějšího, resp. nejošklivějšíhorozhodovalo 236 návštěvníků MIC. Početúčastníků předvánoční soutěže pro malé ivelké rok od roku stoupá.V safari se narodila BoženkaV úterý 21. června krátce po půlnoci se vestrakonickém hradním safari narodilo prvníhříbátko shetlandského poníka. ChovatelFrantišek Lebeda je pojmenoval Boženka.Děti na dopravním hřištiDopoledne plné her pro předškoláky zevšech mateřských škol ve Strakonicíchpřipravil odbor dopravy ve spolupráci s MPStrakonice dne 17. 5. 2011 na dopravnímhřišti ZŠ Poděbradova. Her se zúčastnilotéměř 300 dětí. Své schopnosti adovednosti mohly poměřit např. při skákánív pytlích, v pantomimě, v jízdě podledopravních předpisů nebo v hodu míčkemna cíl.Petice proti sloučení školSvým podpisem pod květnovou „Petici zazáchranu strakonické průmyslovky“vyjádřilo 4 260 občanů nesouhlas seslučováním VOŠ a SPŠ strojní se Středníškolou řemesel a služeb Strakonice. Dopodpisové akce se zapojily téměř všechnyvýznamnější firmy a organizace ve městě,strojírenské i stavební podniky, strakonickéškoly i jednotlivci.Výroční zpráva města Strakonice 49


… a něco navícŠest květinových ulic Na StínadlechCelkem 275 různých pojmenování pro novéulice zaslali obyvatelé města do soutěže,kterou pod názvem Jak se budou jmenovatuspořádal Městský úřad Strakonice. Radníměsta potom společně rozhodli, kterénázvy budou předloženy zastupitelstvu 15.června ke schválení. Možná také jarnípočasí přispělo k tomu, že se Na Stínadlechbude bydlet v ulicích Pomněnková,Kosatcová, Kopretinová, Sasanková,Zvonková a Liliová.č. 1 – Liliováč. 2 – Sasankováč. 3 – Zvonkováč. 4 – Pomněnkováč. 5 – Kosatcováč. 6 – KopretinováPneumatikosaurus odešel na odpočinekStará vysloužilá plastika z pneumatikpřipomínající prehistorického ještěra, kteráléta stávala na Podskalí a přežila i ničivépovodně v roce 2002 byla na podzimnahrazena novým herním prvkem. Na rozdílod svého „dědečka“ je drak Draxcertifikovaný a zcela bezpečný k dětskýmhrám.Strakonice rozkvetly v srdci EvropyKvětinová výzdoba našeho města zaujalaúčastníky středoevropské konferenceRozkvetlá sídla v srdci Evropy uskutečněnév říjnu 2011 v Havířově. Pracovníciměstského úřadu představili péči orozkvetlé Strakonice kolegům z ČR, Polska aSlovenska.Výroční zpráva města Strakonice 50


Vyhotovil Městský úřad Strakonice v roce 2012.Distribuováno v digitální podobě.

More magazines by this user
Similar magazines