ovdje - Zagreb.hr

zagreb.hr
  • No tags were found...

ovdje - Zagreb.hr

Impressum / SadržajPoštovani sugrađani,izdavač / publisherGrad Zagreb, Gradski ured za strategijskoplaniranje i razvoj Gradaa Republike Austrije 18, 10 000 Zagrebt 01/6101-840f 01/6101-881e strategija@zagreb.hrza izdavača / for the publisherJadranka Veselić Bruvo, Pročelnicaurednica / editor-in-chiefIva Bedenkonaklada / run1000 primjerakatisak / printKerschoffsetsuradnici / authorsAna Magdić, Sonja Sočivica, Irena Matkovići Valerija Kelemen Pepeoniklektura / proof readerprof. Mirjana Štivičićprijevod / translationSabina Ekinovićkoncept i oblikovanje / design and layoutZoran Đukić, Jan Pavlovićtipografija / typographyNikola Đurek, TyponineKako bismo unaprijedili našu komunikaciju s javnošću otvaramo ZgForum, noviprostor u Gajevoj 27, u kojem će se odvijati niz aktivnosti – izložbe, predavanja,radionice, sastanci, promocije i slično.U lipnju ove godine našem je uredu, za potrebe aktivnosti ZgForuma, dodijeljenna korištenje poslovni prostor. Prostor je adaptiran tako da je u oblikovanju interijeranaglašena jednostavnost oblika i korištena bijela ‘ne-boja’, čime se sadržajizloženog materijala stavlja u prvi plan. Nakon završetka adaptacije, u atraktivnomizložbenom prostoru u gradskom središtu, ZgForum dobiva svoje pravo licei sigurni smo da će ga građani prepoznati i prihvatiti kao svoj ‘prostor za dijalog’.Uz aktivnosti Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, u nadležnostikojega je ZgForum i koji upravlja prostorom i njegovim aktivnostima, uZgForumu će se predstavljati i druga upravna tijela Grada Zagreba te znanstveneinstitucije kao što su Sveučilište u Zagrebu, stručne institucije, civilni sektor idrugi, sukladno programskoj orijentaciji djelovanja ZgForuma.Želimo vam sretan Božić i uspješnu novu 2012. godinu i pozivamo vas da nasposjetite u našem novom prostoru.Srdačan pozdrav,en Dear fellow-citizens,The Office of Strategic Planning and Development of the City is opening itsnew premises, ZgForum, in 27 Gajeva St, to improve communication withpublic through exhibitions, lectures, forums, workshops, meetings, promotionsand similar activities.In June 2011, the Office of Strategic Planning and Development of the City ofZagreb was approved use of commercial premises for the ZagrebForum activities.The space has been converted using simple forms and white ‘non-colour’,which highlights the exhibits rather than the space itself. Once the renovationis finished, these premises that offer an attractive exhibition space in thecity center, shall enable that ZgForum presents itself properly and it will certainlybe recognized and embraced by the citizens as their 'dialogue point'.The ZgForum premises will be used not only for presentation of activitiespursued by the Office for Strategic Planning and Development of the City ofZagreb, which is responsible for the ZagrebForum and for management of itspremises and activities, but will also offer hospitality to other City administrativebodies, scientific institutions such as the University of Zagreb, professionalinstitutions, ngos, and other organizations, in line with guidelinesof the ZgForum activities program.You are warmly invited to visit us in our new premises. We would also liketo use this opportunity to wish you a Merry Christmas and a successful newyear 2012.With best regards,Jadranka Veselić BruvoPročelnica / Head of Office2/


prikaz 01 / image 01prikaz 02 / image 02ZgForum – vizualniidentitet01, 02Gradski ured za strategijsko planiranje i razvojGrada otvara ZgForum, prostor u kojem će seodvijati niz aktivnosti namijenjenih komunikacijis javnošću.U ZgForumu će biti predstavljani projekti s ciljemda se omogući aktivno sudjelovanje građana uuređivanju Grada, osobito njegovih javnih prostora,poticat će se dijalozi o pitanjima s područjarazvoja Grada i razvojne strategije, omogućavat ćese uvid i rasprave o strateškim gradskim projektima,organizirat će se radionice i okrugli stoloviza stručne i ciljane skupine građana, izložbe, predavanja,sastanci, promocije i drugo.ZgForum će kao platformu za dijalog koristiti idruga upravna tijela Grada Zagreba te znanstvene istručne institucije, civilni sektor i drugo, sukladnoprogramskoj orijentaciji djelovanja ZgForuma.Sukladno navedenim ciljevima kreiran je vizualniidentitet koji naglašava ravnopravan dijalogizmeđu Grada i građana. Stvoren je jasan, čitljiv ilako pamtljiv identitet, zasnovan na tipografskomrješenju u koje je integriran znak – slovni znak 'g'preoblikovan u dva oblačića, simbole dijaloga.involvement of the Zagreb citizens in planningand development of the city, its public spacesin particular, to encourage dialogue on issuesrelated to the city's growth and developmentstrategy, to enable access to information andtopical discussions about strategic projects,for organization of workshops and roundtables for expert and targeted members ofthe community, organization of exhibitions,lectures, forums and panels, meetings, promotionsand the like.ZgForum shall be used as a dialogue platformby other administrative bodies of the City ofZagreb, scientific and professional institutions,ngos and others, in line with guidelines of theZgForum activities program.The ZgForum logo was created symbolizinga dialogue between the City and its citizenson an equal footing. A clear, transparent andmemorable logo is based on a typographicidea, depicting a letter ‘g’ as two little speechcloudswhich symbolize dialogue.en ZgForum Visual IdentityThe City Office of Strategic Planning andDevelopment is opening the new premises forvarious activities and communication withpublic.The ZgForum shall be used for presentationof projects and to facilitate pro-active


priprema / učenjeosnovna analizastrateško planiranjeswot analizavizija i strateški ciljevistrateški prioriteti i mjereakcijski plan i financijski plankomunikacijska strategijausvajanjepartnersko vijeće gzex ante vrednovanjeZagrebPlan je:11AAAAAADokument s vizijom do 2027., s popisomprioritetnih aktivnosti do 2013. – godinepristupa rh u euKompleksni razvojni dokument koji razvojpromatra i kroz konkurentno gospodarstvo,ali i kroz: okoliš, održivo gospodarenjeprostornim vrijednostima, kvalitetu života,socijalnu koheziju i jednakost…Preduvjet za sufinanciranje iz strukturnihfondova eu (kada hr postane punopravnačlanica)provedba, praćenje ivrednovanjepripreme za izradu i izradazagrebplana 2014. – 2020.preparation / learningbasic analysisstrategic planningswot analysisvision & strategic goalscity of zagreb partners' councilex ante evaluationen Zagrebplan is:AADocument with vision by 2027, with a list ofpriority actions to be carried out by 2013 – theyear of Croatia's planned accession to euAAIt is a complex development document whichsees development through competitiveeconomy as well as through the environment,sustainable management of spatial assets,quality of life, social cohesion and equality.AAA condition for co-funding from the eustructural funds (once Croatia becomes the eumember state)prikaz 11 / image 1115strategic priorities and measuresaction plan and financial plancommunication strategyadoptingimplementation, monitoringand evaluation2014 – 2020 zagrebplandevelopment preparation anddevelopmentGradski ured za strategijsko planiranjei razvoj Grada / Office of Strategic Planningand Development of the City of Zagreba Zagreb, Ulica Republike Austrije 18e strategija@zagreb.hrt 01 / 610-1840 f 01 / 610-1881


grad zagrebgradski uredza strategijskoplaniranje irazvoj gradazagrebforumgajeva 27, 10 000 zagrebt + 385 (0)1 6382 553, 6101 840e zgforum@zagreb.hr—radno vrijemepon – pet: 13 – 18, subota:10 – 13ili po dogovoru

More magazines by this user
Similar magazines