Views
3 years ago

Radiofonia w ciągłym rozwoju, cz. 2 - Elportal

Radiofonia w ciągłym rozwoju, cz. 2 - Elportal

Radiofonia w ciągłym rozwoju, cz. 2 -

Radio i TVW świecie radiofonii ciągle dokonujesię nowych, pasjonującychusprawnień. Mogłoby się wydawać,że w dziedzinie mediów telewizjazajmuje czołowe miejsce.Jest to jednak dalekie od prawdy.W ciągu wielu lat dokonano w radiowielu ulepszeń, które dowodzą, żedostosowuje się ono donajnowszych technologii i żedostarcza słuchaczom wszystkiego,czego potrzebują.Kontynuujemy krótki przeglądtechnik stosowanych w radiofonii,od najstarszych do współczesnych.RADIOFONIAw ciągłym rozwoju, część 2StereoGdy przyjęły się programy FM oczywistościąstała się potrzeba ich rozszerzenia do progra−mów stereo. Obecnie stosowany system emisjistereo pozwala nadal używać w dotychczasowysposób zwykłych odbiorników mono bez jakie−gokolwiek pogorszenia jakości odbioru. Osiągasię to drogą dołączenia dodatkowej informacjistereo poza normalnym pasmem audio. Nadajnikwysyła nadal sygnał mono w dotychczasowysposób.Sygnał ten jest tworzony jako suma kanałówlewego i prawego, czyli L + R. Jeżeli jest ponadtonadawany sygnał odpowiadający różnicy kana−łów lewego i prawego, czyli L − R, to z sumy obusygnałów można otrzymać kanał lewy, a z ichróżnicy kanał prawy. Standardowe transmisjeFM mogą przenosić sygnały o pasmie znacznieszerszym niż potrzebne. Sygnał mono, czyli L +R, jest nadawany w normalny sposób. Nato−miast sygnał L − R zostaje umieszczony powyżejnormalnego pasma audio przez zmodulowaniepodnośnej 38kHz. Sama podnośna zostaje na−stępnie stłumiona, pozostają więc jedynie wstęgiboczne. To tak, jakby umieścić transmisję AMtuż powyżej pasma audio i usunąć nośną.W celu ułatwienia odtworzenia sygnałóww odbiorniku, do transmisji zostaje dodany tonpilotujący, o częstotliwości 19kHz, dokładniedwukrotnie niższej od częstotliwości podnośnej38kHz. Wszystkie te informacje, sygnał L + R,ton pilotujący 19kHz i wstęgi boczne L − R, mo−dulują częstotliwość podstawową FM (zob rys.7).Sygnał odebrany przez odbiornik przechodziprzez wszystkie jego stopnie i zostaje zdemodu−lowany, odtwarzając sygnał audio wraz z wszys−tkimi dodatkami. Jeżeli jest to odbiornik mono,to po wzmocnieniu słyszalny będzie tylko sygnałmono L + R. Jeżeli jest to odbiornik stereo, tozdemodulowany sygnał zostaje skierowany dodekodera stereo.Dekoder poszukuje przede wszystkim tonupilotującego 19kHz. Jeżeli go nie ma, to znaczyże transmisja jest mono i dekodowanie sygnałustereo nie jest potrzebne. Jeżeli pilot został wy−kryty, zostaje on skierowany do podwajacza, abyodtworzyć podnośną 38kHz, albo posłużyć dosynchronizacji oscylatora 38kHz, jak przedstawiarys. 8.Podnośna i wstęgi boczne zostają doprowa−dzone do miksera, który wydziela sygnał L − R.Rys. 7. Widmo przebiegu modulującego UKF FM (zawiera sygnał stereo i daneRDS).ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 9/9637

Radiofonia w ciągłym rozwoju, cz. 1 - Elportal
historia rozwoju RTV i AV, cz. 2 - Elportal
Internet, cz. 2 - Elportal
Historia elektroniki, cz. 2 - Elportal
historia rozwoju RTV i AV, cz. 1 - Elportal
Komputerowe opowieści, cz. 2 (1380KB) - Elportal
RDS - stary system w pełnej krasie, cz. 1 (112KB) - Elportal
Mikroprocesor - a co to takiego? cz. 2 - Elportal
Mój pierwszy wzmacniacz (na układzie TDA7056), cz. 2 - Elportal
Historia elektroniki, cz. 4 - Elportal
Komputerowe opowieści, cz. 5 - Elportal
Historia elektroniki, cz. 6 - Elportal
to naprawdę proste, cz. 4 - Elportal
System wskaźników - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Miejsce transakcji w strategii rozwoju ... - Ernst & Young
Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce 2007 ...
Leczenie oparzeń cz.2 - Spondylus
Parkingi strategiczne cz.2 - Warszawa
Mój pierwszy wzmacniacz (na układzie TDA7056), cz. 1 - Elportal
Poznajemy przyrządy pomiarowe, cz. 6 [zasilacze] (378KB) - Elportal
Perspektywy rozwoju biznesu rodzinnego w Polsce w świetle badań ...
Fizyka oświecenia cz.2
lokomotywy rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w świetle ...
Wspieranie rozwoju krajów Partnerstwa Wschodniego - Fundacja im ...
Klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju ... - Portal Innowacji