Zpravodaj - 03-2011.pdf - TOP 09

top09.cz
  • No tags were found...

Zpravodaj - 03-2011.pdf - TOP 09

ZPRAVODAJR E G I O N Á L N Í H O V Ý B O R U T O P 0 9 L I B E R E C03 / 2011 5. 5. 2011ÚVODNÍKVážení přátelé,přinášíme Vám třetí číslo Zpravodaje Regionálníhovýboru TOP 09 Liberec, v němž se můžete dočíst onávštěvě ministra kultury Jiřího Besserav Libereckém kraji, další činnosti Pracovní komisepro město Liberec, ustavení pracovněkomunikačníchskupin TOP 09 a Starostů proLiberecký kraj, iniciativě k ustavení městskéorganizace TOP v Liberci a dalším aktuálním děnív RV TOP 09 Liberec.Bc. František Gáborpředseda Regionálního výboru TOP 09 LiberecNávštěva ministra kultury JiříhoBessera v Libereckém krajiV pondělí 28. března 2011 zavítal na návštěvuLibereckého kraje ministr kultury Jiří Besser.Hlavní zastávkou ministra se stala Malá Skála,kde se Jiří Besser setkal se starostou obceMichalem Rezlerem, s nímž řešil problematikuhavarijního stavu místní kulturní památky –Pantheonu.Po jednání s vedením obce zamířil ministr sesvým doprovodem, který tvořili mimo dalšíchposlanec TOP 09 za Liberecký kraj VáclavHoráček a předsedové regionálních výborůTOP 09 v Jablonci nad Nisou a Liberci PetrPošmourný a František Gábor, do kaplesvatého Vavřince, kde ministr obdivovalobrazy místního rodáka Jiřího Jíry a oltářmalovaný dalším známým malířemVladimírem Komárkem.V kapli strávil ministr asi dvacet minut, poténapsal věnování do zdejší návštěvní knihy, anásledně odjel do Liberce, kde se věnovalsoukromému programu.ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2011Minimální výše: 400,-- Kč / rok (důchodce, student - 100,-- Kč/rok)Číslo účtu:109 090 90 / 5500 (Raiffeisen Bank)Variabilní symbol: 513777Specifický symbol. členské číslo (bude Vám v nejbližší době zasláno)Zpráva pro příjemce: ČP: Příjmení JménoProsíme o úhradu členského příspěvku v co nejkratší době po obdržení členského čísla. Upozorňujeme, žečlenský příspěvek je z 60 % příjmem regionální organizace. Tzn., že v případě, že pošlete např. 400,-- Kč, ROLiberec obdrží 240,-- Kč. Členský příspěvek nelze odečíst ze základu pro daň z příjmu.V případě, že byste chtěli podpořit TOP 09 částkou vyšší, je vhodné učinit tak formousponzorského daru. http://www.top09.cz/podporovatele/financni-podpora/TOP 09 Liberec, Moskevská 52/24, 460 01 LIBEREC IV E ro-liberec@lib.top09.cz W www.top09.cz/liberecko IČ 71339728 DIČ CZ71339728


ZPRAVODAJR E G I O N Á L N Í H O V Ý B O R U T O P 0 9 L I B E R E C03 / 2011 5. 5. 2011Pracovní komise pro město LiberecJak již jste byli informováni (e-mailem ze dne 10.března), inicioval RV TOP 09 Liberec založeníPracovní komise pro město Liberec. Po prvnímzasedání komise (14. února 2011) se v pondělí 14.března, a následně v pondělí 11. dubna, v Krajskékanceláři TOP 09 Liberec uskutečnila další dvěsetkání zájemců o práci v komisi.Účastníci druhé schůzky (14. března) seshodli, že důležitými kroky pro budoucí působenístrany v krajském městě jsou (ve shodě se závěryprvního setkání komise) zejména: definicestrategie komunální politiky, monitoring akomentování práce současného zastupitelstva;monitoring/komentování hospodaření města aspolečností s majetkovou účastí města;identifikace a rozpracování politických témat proměsto Liberce.Pro naplnění těchto úkolů bylo odsouhlasenoněkolik úvodních kroků. Prvním je účastvybraných členů komise na jednáníchZastupitelstva města Liberec a informovánídalších členů komise o výstupech z těchto jednání.První jednání zastupitelstva za účasti členůkomise se tak uskutečnilo ve čtvrtek 31. března.Druhým z odsouhlasených kroků se stalo bližšíseznámení členů komise s návrhem novéhoúzemního plánu města Liberec, a obecnězpůsobem procesu tvorby územního plánu, kteréby mělo zlepšit informovanost komise v oblastidalšího rozvoje města. K tomuto účelu se v pátek8. dubna uskutečnila tematická diskuze o tvorběúzemního plánu s Ing. Arch. Jiřím Plašilem zespolečnosti SAUL s.r.o. – vedoucím projektantemúzemního plánu města Liberce, jíž se za pracovníkomisi zúčastnili Petr Burián, Kateřina, Červená,Robert Korselt, Zora Machartová a PavelMaškarinec. Diskuze se zúčastnili rovněž krajskámanažerka TOP 09 Iveta Kejdanová a zástupciz dalších regionů (předseda MV TOP 09 ČeskáLípa Jiří Kočandrle, předseda RV TOP 09 ČeskáLípa Tomáš Hudec a další).Konečně poslední úkol pro členy komise, stejnějako pro případné další zájemce o zapojení dojejích aktivit, představuje rozhodnutí každého zezájemců o činnost v komisi, týkající se konkrétníoblasti odborného zájmu, jíž se hodlá věnovat.K tomuto účelu byly na druhém setkání komisenavrženy následující programové oblasti, přičemžk vybraným komisím byli již na tomto jednánípřiřazeni odborní garanti, odpovídající za vytyčenízákladních programových priorit v jimpříslušných oblastech:- hospodaření města (Kamil Kříž);- školství a sport;- kultura a cestovní ruch (Vladimír Pour, PetrHavlena);- zdravotnictví;- sociální politika a zaměstnanost (ZoraMachartová);- doprava;- bezpečnost (Jan Béreš);- rozvoj a urbanismus;- podpora podnikání;- podpora vědy a výzkumu;- ekologie;- korupce a veřejné zakázky;- dotační politika.Třetí schůzka komise se uskutečnilav pondělí 11. dubna, kde Vladimír Pour (garantodborné komise pro cestovní ruch) představilúvodní koncept možných programovýchvýchodisek týkajících se oblasti cestovního ruchu.Část diskuze byla věnována rovněž aktuálnísituace ve vedení statutárního města Liberec, kdyTOP 09 Liberec, Moskevská 52/24, 460 01 LIBEREC IV E ro-liberec@lib.top09.cz W www.top09.cz/liberecko IČ 71339728 DIČ CZ71339728


ZPRAVODAJR E G I O N Á L N Í H O V Ý B O R U T O P 0 9 L I B E R E C03 / 2011 5. 5. 2011členové komise, kteří byli přítomni zasedánízastupitelstva, referovali o jeho průběhu (mezijiným např. Kamil Kříž stručně představil návrhprvního letošního rozpočtového opatření města).Značná část diskuze se nicméně věnovalainiciativě místopředsedy RV TOP 09 Liberec PetraBuriána, spojené s otázkou založení městskéorganizace TOP 09 v Liberci.Petr Burián odůvodnil svůj návrh k iniciacizaložení městské organizace několika důvody,mezi nimiž jako hlavní uvedl zejména:a) skutečnost, že členům liberecké TOP 09 chybíorgán s mandátem pro jakékoliv politické jednánís ostatními subjekty libereckého politickéhoživota, a z tohoto důvodu není TOP 09 schopnasoučasnou politickou situaci na liberecké radnicijakkoliv komentovat nebo k ní zaujímat patřičnástanoviska;b) slabou pozicí města, které není schopno, bezexistence městské organizace, dostatečněprosazovat své zájmy (přestože je Libereckrajským městem), což výrazně vystupujezejména s ohledem na blížící se krajské volby arozhodující roli, jež v těchto volbách bude hrát jaksamotné město Liberec, tak celý liberecký region;c) informací o podobě nových stanov TOP 09,podle jejichž znění musí každý člen regionálníorganizace TOP 09 být zařazen rovněž domístní/městské organizace. V opačném případěby, tři měsíce po schválení stanov, nezařazeníčlenové automaticky ztratili své členství v TOP 09(stanovy vešly v platnost 28. dubna 2011).K tématu proběhla široká diskuze, týkající sezejména rychlosti ustavení městské organizace amožnosti jak s tímto návrhem oslovit co nejširšíčlenskou základnu. Několik účastníků diskuze pakvyslovilo obavy, aby unáhlený vznik městskéorganizace nevedl ke vzniku nestabilníhoměstského výboru.Z diskuze vyplynul závěr, aby žádost o ustaveníměstské organizace byla podpořena co nejširšíčlenskou základnou.V návaznosti na předložení žádosti o založení MOTOP 09 Liberec se v úterý 26. dubnauskutečnilo další setkání členů TOP 09, ježnavázalo na činnost pracovní komise, s cílempřispět svou aktivní činností ke zdárnémuzaložení městské organizace.Na tomto jednání došlo ke shodě na několikakrocích, které by měly usnadnit založení městskéorganizace. Byli vybráni zástupci, kteří by mělioslovit předsedy dalších MO TOP 09v Libereckém kraji s otázkami týkajícími se jejichzkušeností s fungováním místních organizací apohledem na dění v liberecké organizaci TOP 09.Druhým úkolem se stalo zjistit, jakým způsobemfunguje stávající způsob interní komunikaceliberecké TOP 09 s členskou základnou. Výstupemtohoto úkolu by mělo být oslovení co nejširšíčlenské základny a zjištění jejich názoru nafungování MO Liberec a možnosti aktivníhozapojení jednotlivých členů do činnosti TOP 09 veměstě Liberci (pro tyto účely byl vypracovándotazník, který v nejbližší době obdržíte e-mailem).Třetí úkol představuje analýza fungování amožnosti využití komunitního portálu MY.TOP09pro další rozšíření počtu příznivců TOP 09v Libereckém regionu.Konečně poslední úkolem se stalo pokračovánípráce odborných komisí s tématy, jež definovalana svém druhém setkání pracovní skupinaLiberec.TOP 09 Liberec, Moskevská 52/24, 460 01 LIBEREC IV E ro-liberec@lib.top09.cz W www.top09.cz/liberecko IČ 71339728 DIČ CZ71339728


ZPRAVODAJR E G I O N Á L N Í H O V Ý B O R U T O P 0 9 L I B E R E C03 / 2011 5. 5. 2011Přijímaní nových členůV měsících březnu a dubnu došlo rovněž – podelší době – k rozšíření členské základy TOP 09v libereckém regionu. Na zasedání regionálníhovýboru RV TOP 09 Liberec dne 7. března 2011 byliza členy TOP 09 přijati pan Petr Havlena, pan JanBéreš a pan Vladimír Pour, na zasedáníregionálního výboru dne 14. dubna se členy TOP09 stali pan Roman Piroch a pan Ladislav Fuchs a2. května pan Rostislav Steiner.TOP 09 Liberec, Moskevská 52/24, 460 01 LIBEREC IV E ro-liberec@lib.top09.cz W www.top09.cz/liberecko IČ 71339728 DIČ CZ71339728

More magazines by this user
Similar magazines