Dębowieści - Dębowiec, Urząd Gminy

cieszyn.pl

Dębowieści - Dębowiec, Urząd Gminy

TRADYCJA DOŻYNKOWA ŻYJE!PAŃSTWO MACURA GAZDAMI TEGOROCZNYCH DOŻYNEK W OGRODZONEJW numerze m.in. :• Razem można więcej - Spartakiada Sołectw• Gminne inwestycje na pełnych obrotach• Dwór Dębowiec otwiera swe podwojes. 18-19 s. 5 s. 14


DOżynki 2009C z as d o ż y n ek to c z aswyjątkowy. Zbieramy bowiemowoce całorocznej pracy. Pracaz kolei to etos naszej ziemi,nieodłączna historia naszychprzodków, spuścizna wielupokoleń i rodów. I choć niezawsze doceniamy swoją pracęw okresie dożynek staje sięnam ona bliższa a jej wartośćrośnie, gdy patrzymy na plony.Plony to rodzaj nagrody zatrud włożony w uprawę ziemi.Zboże które jeszcze niedawnosmagało się wiatrem po polachpoświęcenie chleba na ołtarzuprzez Ks. Stanisława Pindelaz Parafii Rzymskokatolickiejśw. Jakuba oraz Ks GrzegorzaBrudnego z Parafii EwangelickoAugsburskiej w Cieszynie.Następnie Wójt GminyTomasz Branny powitał wszystkichgości oraz zgromadzonycha także wygłosił krótkie przemówieniew którym zawarły sięsłowa: „Każdy z nas jest gospodarzemi codziennie pracuje naswój chleb, czy to na roli, czyw kopalni, w zakładzie pracy,jest chlebem naszej ziemi. I tymchlebem w ten szczególnydzień dożynek przyszło namsię dzielić 12 września 2009r w Ogrodzonej. Tym razem towłaśnie Ogrodzona stanęła nawysokości zadania i ugościłamieszkańców całej Gminy.K o r o w ó d d o ż y n k o w ywyruszył o godzinie 13.00z Iskrzyczyna przez Łączkę,aż dotarł do Ogrodzonej naboisko szkolne gdzie o godzinie14.00 rozpoczęła się częśćoficjalna ceremonii dożynkowej.Wszystkich zebranych powitałaOrkiestra Dęta POGWIZDO-WIANKA z Pogwizdowa.Następnie dzieci z zespołu„Ogrodzanie” pod przewodnictwemPani Renaty Mendrekprzekazały chleby WójtowiTomaszowi Brannemu, PrzewodniczącemuRady ZbigniewowiChwastkowi orazGazdom tegorocznych DożynekPaństwu Annie i KrzysztofowiMacura. Nastąpiło uroczysteczy w prywatnej firmie. Życzęwszystkim, aby tego chlebanigdy nam nie brakowało i bybył on z każdym rokiem corazwiększy”. Po Wójcie życzeniarolnikom złożył także StarostaCieszyński Czesław Gluza.Gdy przemówienia dobiegłykońca, przyszedł czas napiękny występ zespołu Ogrodzanie.Wirujące spódnice cieszyńskichstrojów i ochoczyśpiew urzekł widownię zgromadzonąna dożynkowej uroczystości.Po występie dzieciprzyszedł czas na koncertOrkiestry Dętej POGWIZDO-WIANKA. I znowu brawomnie było końca. Panowie dalijuż drugi koncert w tym rokuw naszej Gminie. Po częścioficjalnej przyszedł czas nawspólne rozmowy i kosztowaniesmacznej miodonki.Wieczorna zabawa i tańceprzy muzykowaniu zespołuMr. Baby zdawały się nie miećkońca. Tak to rolnicy co roku1Jan Chmiel, Wiersze gwaróm zdobióne czyli sztyry pory roku z przistawkami, wiersz pt: „Żniwa”dziękują za plony pielęgnującludową tradycję, oddająccześć ziemi a rolniczej pracy -należyty szacunek.W całej uroczystości, niemożna pominąć podziękowań,które Wójt Tomasz Brannyskierował do wszystkich organizatorówtegorocznych dożynekjak i sponsorów. Serdeczniejeszcze raz na łamach Dębowieścidziękujemy:S o ł e c t w u O g r o d z o n ai sołtysowi Ogrodzonej p.Ryszardowi Woźniakowi, StowarzyszeniuInicjatywa z Ogrodzonej,Rolniczej Spółdzielni„Promień” z Ogrodzonej i jejprezesowi Marianowi Matejczukowi,Radnym z Ogrodzonej,Gazdom tegorocznych DożynekPaństwu Annie i KrzysztofowiMacura z rodziną, SzkolePodstawowej w Ogrodzonej,Kołom Gospodyń Wiejskich,Strażakom, którzy zabezpieczylicałą uroczystość, GminieSkoczów za wypożyczeniesceny, Zespołowi Ogrodzaniei kierowniczce Zespołup. Reni Michnik, uczestnikomkorowodu, sponsorom,pracownikom Urzędu Gminyi wszystkim przybyłym na tęuroczystość. Wszystkim zaśRolnikom składamy najlepszeżyczenia pomyślności i urodzajuna następny rok i niech słowapoety Jana Chmiela będą mobilizacjądo kolejnych dożynkowychspotkań w naszej Gminie:Tóż jak ci chlebiczek na stolezawónio,zakiyl go łukrajesz, to nadnim porzykej,podziel się z biydokym, choćci go nie zbywo,nejmiyńszej łokruszki chlebanie wyciepej,bo w chlebie jako w szkiełkuwidać trud człowieka,łod poczóntku, kie role podzboże załorze,zasieje, wymłóci, zymiele,wycióngnie go z pieca...Chlyb to namacalne czysteSŁOWO BOŻE. 1Estera BrudnyDębowieściStrona2


wydarzeniaZ obrad Rady GminyNa Sesjach Rady GminyDębowiec, które odbyły się 25sierpnia oraz 29 września2009r. podjęto uchwały m.in.w następujących sprawach:zmian budżetu gminy▪▪Dębowiec na 2009r.zawarcia porozumienia▪▪z Gminą Cieszyn dotyczącegozorganizowania naukireligii w Kościele Zielonoświątkowym.zawarcia porozumienia▪▪z Gminą Skoczów dotyczącegozorganizowania naukireligii w Kościele Zielonoświątkowym.określenia wysokości▪▪stawki procentowej opłatyadiacenckiej z tytułu udziałuw kosztach budowy urządzeńinfrastruktury technicznejokreślenia wysokości▪▪stawki procentowej opłatyadiacenckiej z tytułu podziałunieruchomości.zatwierdzenia taryf zbio-▪▪ro w e g o o d p ro w a d z e n i aścieków.wyrażenia zgody na zakup▪▪nieruchomości gruntowejw Simoradzu z przeznaczeniemna mieszkania socjalne.utworzenia Stowarzysze-▪▪nia – Lokalna Grupa Rybackaz udziałem Gminy Dębowiecjako członka zwyczajnegooraz udzielenia umocowaniaprzedstawicielowi GminyDębowiec do jej reprezentowaniai składania oświadczeńwoli.uchylenia uchwały Rady▪▪Gminy Dębowiec nr 213/XXIII/08 z dnia 9 grudnia2008 roku w sprawie uchwaleniazmiany studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowaniaprzestrzennegoGminy Dębowiec.zaciągnięcia kredytu dłu-▪▪goterminowego w bankukrajowym na dofinansowaniezadania inwestycyjnego„Dostosowanie budynkuOśrodka Zdrowia w Dębowcudla potrzeb osób niepełnosprawnych”ustalenia przebiegu istnie-▪▪jących dróg gminnychz a s a d n a b y w a n i a ,▪▪zbywania i obciążania nieruchomościoraz ich wydzierżawianialub wynajmowania naczas oznaczonydłuższy niż 3 latalub na czas nieoznaczonyzamiany nieru-▪▪chomości położonychw Simoradzup r z y j ę c i a▪▪„Programu współpracysamorząduGminy Dębowiecz organizacjamipozarządowymioraz innymi podmiotamiprowadzącymidziałalność pożytkupublicznego w roku 2010”.przyznania wyróżnie-▪▪nia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”dla WładysławaSzwedy z OgrodzonejW ramach zapytań i wolnychwniosków poruszono m.in.następujące sprawy:terminu remontu drogi▪▪Ogrodzona – Kisielówprocedury prawnej doty-▪▪czącej wydzielenia drogi doOśrodka Zdrowia w Ogrodzonejspękań na ul. Żniwnej▪▪w Dębowcu na wysokościposesji p. Cichoniaterminu remontu drogi▪▪Simoradz - Ochabyniedrożnego przepustu▪▪pod mostkiem koło posesji p.Sikory w Łączcezabezpieczenia trzech▪▪niebezpiecznych miejscw Iskrzyczynie: wyjazdu naDK1, koło posesji p. Sławińskiegooraz na wysokości p.KoconiaPrzewodniczący RGZbigniew ChwastekPowstanie boisko ze sztuczną nawierzchniąw DębowcuZ a r z ą d Wo j e w ó d z t w aŚląskiego zatwierdził listęoperacji w ramach działania„Odnowa i rozwój wsi” objętegoProgramem Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 2007-2013.Dofinansowanie z EuropejskiegoFunduszu Rolnegona rzecz Rozwoju ObszarówWiejskich otrzymała takżeGmina Dębowiec!!!Nabór odbył się w dniach 11lutego – 11 kwietnia 2009 roku,a wpłynęło na niego aż 161wniosków. Gmina Dębowiecpozyskała środki w wysokości383 928,00 zł na budowę boiskawielofunkcyjnego ze sztucznąnawierzchnią w Dębowcu. Jestto maksymalny poziom dofinansowania(75% kosztówkwalifikowalnych) o jaki możnasię było ubiegać w ramachtego konkursu. Całość zadaniaszacowana jest na ponad500 000 zł.Ogrodzony obiekt będziem i a ł w y m i a r y 5 0 x 3 0 m ,a z n a j d o w a ć s i ę n a n i mbędą boiska do piłki nożnej,siatkówki, koszykówki oraz piłkiręcznej. Będzie to pierwszytego typu, w pełni profesjonalnyobiekt sportowy naterenie naszej gminy. Posłużyon zarówno dzieciom uczęszczającymdo naszych szkół, jakrównież dorosłym. Myślę, żemieszkańcy Gminy Dębowiecbędą chętnie z niego korzystaćprzez cały rok. Aby obiektdobrze spełniał swoją rolę,planujemy także wykonanieoświetlenia – powiedział WójtGminy Dębowiec, TomaszBranny.Warto podkreślić, że zaprojektowanezostały także dwakolejne takie boiska:w Simoradzu oraz Ogrodzonej.Oczywiście chciałbym,aby te boiska powstały jaknajwcześniej, jednak realizacjaww. zadań uzależnionajest od pozyskanych środkówzewnętrznych na ten cel –zastrzega Wójt.Miejmy nadzieję, że inwestycjazostanie zakończonajak najszybciej i już wkrótcerozegrany zostanie pierwszymecz.Błażej ŻebrokStrona3Dębowieści


wydarzeniaPierwsze certyfikaty rozdaneProjekt współfinansowany ze środków UniiEuropejskiej w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego.W sobotę, 26 września,odbyło się ostatnie spotkanieuczestniczek kursu „Profesjonalnaobsługa klienta –techniki sprzedaży i asertywność”organizowanego przezGminę Dębowiec, w związkuz realizacją projektu „Kobietapracująca” współfinansowanegoze środków Unii Europejskiejw ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego.Z tej okazji odbyło sięuroczyste wręczenie certyfikatówukończenia kursu, naktórym nie mogło zabraknąćW ó j t a G m i n y D ę b o w i e c ,Tomasza Brannego: - Staramysię w pełni wykorzystać szansęjaką dają fundusze unijne.W obecnym okresie programowaniadużą ilość środków przeznaczonona Kapitał Ludzki,dlatego robimy wszystko,aby jak najwięcej pieniędzyt r a f i ł o d o n a s z e j g m i n y.Właśnie dobiega końca realizacjaprojektu „Razem możnawięcej”, w ramach któregoodbyła się tegoroczna SpartakiadaSołectw. Od wrześniatrwają kursy komputeroweoraz językowe, ale na tym niepoprzestajemy. W przygotowaniumamy kolejne wnioski,więc jest szansa, że takżew przyszłym roku zoorganizujemybezpłatne kursy. Jakwidać robimy wszystko abymieszkańcy Gminy Dębowiecmogli bezpłatnie podnosićswoje kwalifikacje. Myślę, żekorzyści z tego płynące będądla nich ogromne.Szkolenie składało się m.in.z następujących tematów:e l e m e n t y s a v o i r – v i v rew zakresie obsługi klienta,trening personalny – pracanad samooceną, komunikacjainterpersonalna w procesies p r z e d a ż y, z a r z ą d z a n i eczasem czy podstawowezasady pozytywnej autoprezentacji,a prowadziła go GrupaERGO z Wrocławia i sądzącpo opiniach uczestniczek,wywiązała się ze swojegozadania znakomicie.- Szkolenie było prowadzonew bardzo atrakcyjnejformie, gdyż oprócz wykładówmieliśmy dużo ćwiczeń orazscenek rodzajowych. Poza tymtematy poruszane na szkoleniub y ł y b a rd z o u n i w e r s a l n ei przydatne w wielu dziedzinachżycia, dlatego myślę, żewiedza zdobyta na tym kursieprzyda mi się w przyszłości –podsumowała Patrycja Holiszz Dębowca. Z kolei KarolinaWysłuch z Ogrodzonej zwróciłauwagę na inny aspekt: Jestembardzo zadowolona, że mogłamza darmo podnieść swoje kwalifikacje.Gdybym zdecydowałasię na taki kurs gdzie indziejmusiałbym zapłacić za niegookoło 1000 zł. Zadowolenianie kryje także inna z uczestniczek,Wioletta Pastucha:- Uważam, że takie kursy sąpotrzebne. Ponieważ na chwilęobecną jestem osobą bezrobotnąnajbardziej zainteresowałamnie tematyka związanaz autoprezentacją oraz prowadzeniemrozmowy kwalifikacyjnej.Niektóre z pań były wręczzaskoczone: - Nie spodziewałamsię, że ten kurs będzie ażtak interesujący i tak przydatny.Razem z mężem prowadzęwłasną działalność gospodarczą,a nabyta wiedza jużokazała się przydatna w pracy.Certyfikat ukończenia kursuwisi na ścianie naszego salonu– mówi z uśmiechem paniBrygida Nawrat z Simoradza.To nie jedyne darmowe kursyjakie oferuje Gmina Dębowiecswoim mieszkańcom. W październikuodbędzie się kurskelnerski, natomiast w listopadziekurs kosmetyczny. Jednocześnieod września trwająkursy komputerowe oraz językaangielskiego.DębowieściBłażej ŻebrokStrona4


wydarzeniaNowa droga Ogrodzona - KisielówDobiegający końca 2009rok jest niewątpliwie bardzoudany jeśli chodzi o inwestycjedrogowe w Gminie Dębowiec.W czerwcu przebudowanyzostał ciąg ulic Rajska i Żniwnaw Dębowcu o długości 2 205m. We wrześniu do użytkuoddano wyremontowaną drogę„Na Pasieki” na pograniczuKostkowic i Gumien dofinansowanez Narodowego ProgramuPrzebudowy Dróg Lokalnych.Zgodnie z zapowiedziami WójtaGminy: „Właśnie rozpoczął sięremont ul. Topolowej w Kostkowicach.Na odcinku 631m zostanie wykonana nowapodbudowa oraz nawierzchnia.Środki na ten cel pozyskaliśmyz Funduszu Ochrony GruntówRolniczych” – wyjaśnia WójtGminy Dębowiec, TomaszBranny i zaraz dodaje: „tooczywiście nie koniec. Jeszczew tym roku rusza termomodernizacjaośrodka zdrowia,właśnie trwają prace przybudowie szybu windy dla osóbniepełnosprawnych. W listopadzie– jeżeli aura pozwoli,a w s z y s t k i e p r o c e d u r yzakończą się pomyślnie – ruszabudowa boiska wielofunkcyjnego.W przyszłym roku (2010)gmina będzie kontynuować teinwestycje, które wymagająsprzyjających, wiosennychw a r u n k ó w t e r m i c z n y c h .Dodatkowo rozpoczną się praceprzy świetlicy w Gumnach.W ciągu najbliższych kilkumiesięcy wyjaśnią się równieżwszystkie niejasności wokółprzyszłorocznych inwestycjidrogowych. Pragnę podkreślićbardzo dobrze układającąsię współpracę ze StarostwemPowiatowym w Cieszynie, coowocuje kolejnymi, ważnymidla gminy realizacjami.”Na drodze Ogrodzona –Kisielów wykonano nowyprzepust oraz wykonano nowąnawierzchnię na długości 780m. Informacji na ten tematudzielił Stanisław Kubicius– członek Zarządu Powiatuw Cieszynie. - Wykonanienowego przepustu planowanood wielu lat. W tym miejscu, poopadach deszczu, wody Knajkiulegały spiętrzeniu, ponieważw korycie były położone równolegledwie betonowe rury.Na ich styku zatrzymującesię gałęzie i liście hamowałyprzepływ, woda zalewaładrogę i sąsiadującą posesję.Ponadto nowy przepust madwukrotnie większą powierzchnięprzekroju. Remont objąłteż nawierzchnię, na odcinku780 m położono nowy asfalt.Łączne koszty wyniosły 319tys. zł (przepust – 105 tys. złi asfaltowa nakładka – 214 tys.zł). Dobre wiadomości mogęteż przekazać mieszkańcomGumien. W ramach ProgramuRozwoju Subregionu PołudniowegoRegionalnego ProgramuOperacyjnego WojewództwaŚląskiego realizowana będzieprzebudowa drogi Gumna –Dębowiec na odcinku 2 050m od skrzyżowania z dawnądrogą krajową DK1 do skrzyżowaniaz ul. Pasieki. Na tencel zostały przyznane środkiw wysokości 688 tys. zł. Szacunkowawartość całegozadania wynosi 2 118 tys. zł.Obecnie pracownia projektowaRONDO z Katowic wykonujedokumentację techniczną.Zakończenie prac projektowychpowinno nastąpić w lutym2010 r. Rzeczową realizacjęzadania przewidziano w roku2011 – zapowiedział StanisławKubicius. Warto w tym miejscuzaznaczyć, że inwestycjaw Ogrodzonej otrzymała dofinansowaniez budżetu GminyDębowiec w wysokości 80 tyśzł.Patrząc już rozpoczęteprzedsięwzięcia oraz planywójta na 2010 rok będzie tookres obfitujący w ważne dlagminy inwestycje.DębowieściStrona6


InformacjeNAZWY ULIC, TAK CZY NIE?No i stało się. Odżyła jakfeniks z popiołów sprawanazewnictwa ulic w poszczególnychSołectwach GminyDębowiec, która zdominowałaobrady Zebrania Wiejskiegow Łączce.Temat, który został odłożonyprzez poprzednie władzenaszej Gminy, był realizowanyw drodze losowania. Tak więcnazwy ulic otrzymali dotychczasmieszkańcy Dębowcai Kostkowic. Pozostałe pięćsołectw jak Gumna, Iskrzyczyn,Łączka, Ogrodzonai Simoradz pozostają bez ulic,a raczej nazw ulic z odpowiedniąnumeracją. Tematwywołuje pośród mieszkańcówwiele emocji, bo przeciwnicywidzą tylko koszty związane zezmianami, niepotrzebne zamieszanie,argumentują że beztego też można żyć, a w ogólepo co nam to.Z w o l e n n i c y n a t o m i a s t ,a sądzę że jest ich większość,uzasadniają wprowadzenienazw ulic potrzebą dostosowaniasię do wymogów współczesności.Wnioski LGDNa stronie Urzędu MarszałkowskiegowojewództwaŚląskiego pojawiły się wzorywniosków do działań, którebędą realizowane w ramachdziałania 4.1 „Wdrażanielokalnych strategii rozwoju”przez lokalne grupy działania.W związku z tym już dziśzachęcamy do zapoznania sięz wymaganiami w poszczególnychdziałaniach, natomaisto terminach naboru poszczególnychwniosków będziemyinformować na stronie internetowejoraz w prasie lokalnej.W terminie naboru wniosków,Prawie wszystkie formularze,druki, oświadczenia orazwszelkie dokumenty, którewypada nam wypełniać, nieprzewidują ani też nie posiadająw swoich rubrykach nazwy wsi,a tylko ulicę oraz kod pocztowyi nazwę miejscowości w którejznajduje się siedziba poczty.Także dokumenty takie jakdowód tożsamości, prawojazdy, karta NFOZ nie posiadajązapisu o tym, że mieszkamy,np. w Łączce, mają wpis, żemieszkamy 43-426 Łączka conie odpowiada rzeczywistości.Taki jest jednak formularzprogram komputerowego,według którego wystawiane sąw/w dokumenty.Coraz częściej dokonujemyzakupu towarów i usługza pomocą internetu. Realizacjazamówienia odbywa się zapomocą kurierów, którzy częstobłądzą po wsi i pytają dlaczegonie ma nazw ulic. Także policja,pogotowie medyczne i innesłużby sugerują, iż byłby czas,aby nadać nazwy ulicom.Znacznie ułatwi im to pracę,a m i e s z k a ń c o m z a p e w n iw każdej z gmin będą takżepełnione dyżury przez pracownikówLGD, którzy będą odpowiadaćna wszystkie pytaniadotyczące możliwości otrzymaniadofinansowania jak i wypełnieniasamego wniosku.Wnioski można pobrać nastronie: prow.silesia-region.pl/Źródło: www.cieszynskakraina.pl/komfort i większe bezpieczeństwo.Pamiętajmy też, żejuż niedługo nasze podania,wnioski czy inne dokumentyskładane w urzędach czy instytucjachnie będą przyjmowane,bo musi na nich widnieć adresprawidłowy czyli miejscowość,ulica, nr domu, kod i poczta.Myślę, że przed nazewnictwemulic w naszych miejscowościachnie ma odwrotu.Jeśli sami nie przystąpimydo tego teraz, to w przyszłościnazwy ulic zostaną namnadane urzędowo. Sceptycyzmdo omawianego tematuwynika stąd, że przyzwyczajamysię do tego co nas otacza,a niestety postęp cywilizacyjnyczęsto wymusza na nas zmianymyślowe w celu prawidłowegofunkcjonowania we współczesnymświecie. Wiele dyskusjiwywołują też same nazwy ulic.PKO BPAgencja w Dębowcuul. Skoczowska 1BONUStel. 033 856 25 83Zapraszamyod pon.-pt. 8.30 - 16.30sobota 8.00 - 12.00Każdy ma swoją propozycjęi uważa że jest odpowiedniai najlepsza. Nie można tegonegować gdyż każdy z nas maswoje przesłanki ku temu.Uważam, że byłoby najlepiej,gdyby sami mieszkańcy danejulicy doszli do konsensusui nadali jej nazwę, którą uważająza najbardziej adekwatną. Niejest dobrym pomysłem, abyktoś odgórnie miał za nicho tym decydować. Dobrze sięstało, że mieszkańcy Łączki naZebraniu Wiejskim 15.10.2009r.większością głosów podjęliuchwałę o przystąpieniu doprogramu nazewnictwa ulic. Aco do kosztów, które przyjdzienam ponieść to „nie taki diabełstraszny jak go malują”, da sięto przeżyć.Bronisław BrudnyStrona7Dębowieści


oświataiInformatorWakacyjne remonty w SimoradzuWakacje w Szkole Podstawowejw Simoradzu byłybardzo pracowite. Wyremontowanoubikacje chłopcówna parterze, a także toaletędla personelu. Wymienionokafelki, zamontowano nowekabiny i sanitariaty. Podjęto sięrównież wymurowania nowychkominów oraz wymiany włazówna poddaszu. Wszystkie praceukończono przed rozpoczęciemroku szkolnego.N.S.Urząd Gminy Dębowiec,ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec,tel. 0 33 853 38 81 lub 0 33 85622 85Tel/fax. 033 856 22 83debowiec@debowiec.cieszyn.plwww: debowiec.cieszyn.plGminny Ośrodek PomocySpołecznej w Dębowcuul. Katowicka 3, 43- 426 DębowiecTel. 0 33 856 22 42gops@debowiec.cieszyn.plDo szkoły już czas …Pierwszy dzwonek, któryzabrzmiał podczas uroczystejakademii z okazji rozpoczęciaroku szkolnego ostateczniezakończył wakacje i oznajmijuczniom powrót do szkolnychławek. W tym roku nasza szkołapowitała 11 nowych uczniów,dla których była to szczególnachwila. Podczas pierwszejw ich życiu akademii, wzbogaconejwystępami artystycznymiodbyło się pasowaniedzieci na pierwszoklasistów.Od tej pory należą oni do całejspołeczności uczniowskiej.Dzieci otrzymały tradycyjnerogi obfitości oraz wyprawkiod Rady Rodziców. Dla upamiętnieniatej chwili wykonanozdjęcie grupowe z wychowawczyniąklasy mgr Stellą Raszykoraz zdjęcia indywidualne.Stella RaszykGminna Biblioteka Publicznaw Dębowcuul. Szkolna 3, 43-426 Dębowiec,tel. 0 33 856 23 45gbpdebowiec@op.plUrząd Pocztowy w Dębowcu,tel. 0 33 856 22 02Komisariat Policji w Strumieniuul. Ks. Londzina 47, 43-246Strumień,tel. 0 33 857 01 45, 857 11 99Powiatowa Straż Pożarnaw CieszynieUl. Chemików 16, 43-400 Cieszyn,Tel.: 0 33 852 11 06, 998Fax: 0 33 852 11 06,kppspcieszyn@o2.plOchotnicza Straż PożarnaDębowiecul. Szkolna 71,43 - 426 Dębowiec,tel.: 0 33 858 83 92Niepubliczny Zakład OpiekiZdrowotnej DębowiecGrupowa Praktyka LekarzyDomowych S.C.ul. Katowicka 3, 43-426 Dębowiectel. (033) 856 22 15Godziny pracyUrzędu GminySkargi i wnioski przyjmowanesą w dniachroboczych w godzinach:PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek7:30 - 15.307:30 - 16.007:30 - 15.307:30 - 15.307:30 - 15.30Dyżury wójtaInformujemy, że w listopadzieodbędą się dyżury WójtaTomasza Brannego, w dniach:12.11.2009 godz. 13.00– 14.00 Iskrzyczyn salaw strażnicy OSP12.11.2009 godz. 14.15– 15.15 Simoradz s a l aw strażnicy OSP19.11.2009 godz. 13.00 –14.00 Ogrodzona SzkołaPodstawowa19.11.2009 godz. 14.15– 15.15 Łączka BudynekGminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Turystyki26.11.2009 godz. 13.00 –14.00 Gumna salka w kaplicy26.11.2009 godz. 14.15– 15.15 Kostkowice salaw strażnicy OSPSkargi i wnioski przyjmowanesą przez Wójta Gminy, a w razienieobecności przez SekretarzaGminy. W przypadku nieobecności- w sekretariacieUrzędu Gminy.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek7:30 - 15.307:30 - 15.307:30 - 15.307:30 - 15.307:30 - 15.30Strona9Dębowieści


oświatAENGLISH DAYW ramach projektu językowego‘Yummy English’ dnia 29września 2009 odbył się w SPDębowiec ‘English Day’, czylidzień angielski. Uczniowie kl.IV-VI zaprezentowali lekcjęjęzyka angielskiego podczasktórej przybliżyli świat i kulturęWielkiej Brytanii, odegraliscenki w języku angielskimoraz pokazali, że nauka tegoprzedmiotu może być świetnązabawą. W szkole uczniowiezorganizowali wystawę pracplastycznych o tematycezwiązanej z Anglią. W ciągucałego dnia uczniowie naprzerwach słuchali piosenekw języku angielskim, oglądalipamiątki przywiezione z Anglii,a Królowa Elżbieta częstowałaprawdziwą angielskąherbatą oraz ciasteczkami.Najważniejszym jednak wydarzeniempodczas ‘English Day’było otwarcie biblioteczki anglojęzycznej-‘English Library’.Pani Dyrektor Katarzyna Rymaruroczyście przecięła symbolicznąwstęgę i zachęciławszystkie dzieci oraz nauczycielido czytania książekrównież w języku angielskim.Aleksandra ŻebrokCINDERELLADnia 9 października 2009rw SP Dębowiec odbyła się uroczystośćz okazji Dnia KomisjiEdukacji Narodowej. W podziękowaniuza naukę i wychowanie,najmłodsi uczniowie (kl.I-II), uczestniczący w projekciejęzykowym ‘Yummy English’,przygotowali wraz z paniąAleksandrą Żebrok przepiękneprzedstawienie pt.”Cinderella”,czyli „Kopciuszek”. Wszystkied i a l o g i p ro w a d z o n e b y ł yw języku angielskim. Na koniecmaluchy obdarowały swoichp e d a g o g ó w c z e r w o n y m ibalonami w kształcie serca.Przedstawieniom towarzyszyłacudowna muzyka, dekoracjaoraz barwne stroje.Aleksandra ŻebrokWelcome USA30 września do SzkołyPodstawowej w Simoradzuna lekcje języka angielskiegodo klasy I i II zawitało dwóchgości ze Stanów ZjednoczonychAmeryki Dietmar Giebeli Chuck Moody. Panowieprzybliżyli dzieciom informacjeo stanie Oregon, z któregopochodzą i w którym mieszkają.Uczniowie poznali położeniegeograficzne kraju, jego krótkąhistorię oraz główne miasta.Opowiedzieli dzieciom równieżz czym kojarzy się Ameryka,a na liście skojarzeń znalazłysię: Statua Wolności, Białydom, wodospad Niagara,Baseball, Football Amerykański,Indianie i inne. Spotkanieto było okazją do osłuchaniasię uczniów z językiem, któregouczą się w szkole. Pierwszoklasiścidowiedzieli się także jakDębowieściwyglądają szkoły w Amerycei czego uczą się tamtejszed z i e c i . N a z a k o ń c z e n i espotkania uczniowie wręczyligościom prezenty, w postaciwłasnoręcznie wykonanychflag.Stella RaszykStrona10


GIMNAZJALNIKDzień 14 października br był dniem szczególnym,zarówno ze względu na warunki atmosferyczne(zaskoczyły nasopady śniegu), jak i z powoduŚwięta Edukacji Narodowej,które wiązało się bezpośrednioz 10-leciem naszegogimnazjum.Uroczystą akademię rozpoczęładebiutująca przewodniczącaSamorząduUczniowskiego w roku szkolnym 2009/2010,Agata Szczypka. Następnie głos zabrali: panidyrektor Felicja Dudzińska oraz nasi wspanialigoście, którzy zgodzili się uświetnić tę uroczystośćswoją obecnością: obecny oraz były wójtGminy Dębowiec - Tomasz Branny i AdamBrudny, skarbnik Gminy - Iwona Krywulko -Grad oraz przewodniczący Rady Gminy - ZbigniewChwastek i jego zastępca - Marian Matejczuk,jak również dyrektor GZOSiP - RemigiuszJankowski. Delegaturę Kuratorium Oświaty wBielsku - Białej reprezentowała pani wizytator -Bożena Szypuła. Obecni byli księża: MarianKubecki i Adam Podżorski. Wgronie naszych10 - LECIE GIMNAZJUMznamienitych gości znaleźli się również: wieloletnidyrektor Szkoły Podstawowej w Dębowcu -Rudolf Mizia, były dyrektor SzkołyPodstawowej - Jerzy Szendzielarz,pierwszy dyrektor Gimnazjum wDębowcu - Stanisław Kubicius, któryprzedstawił dzieje szkolnictwa naterenie Gminy Dębowiec, dyrektorzyszkół i przedszkoli z GminyDębowiec, przewodnicząca RadyRodziców - Maria Legierska oraz jejpoprzednicy: Renata Michnik iCzesław Broda, grono pedagogiczne,przybyli rodzice, absolwenci szkoły ici, których nie mogło zabraknąć, aZŁOTA KSIĘGA ABSOLWENTÓWmianowicie młodzież gimnazjalna. Kolejnympunktem uroczystości był program artystycznyprzygotowany przez uczniów i nauczycielimających na celu wyrażenie w sposób humorystycznyswej wdzięczności za trud włożony wpracę na rzecz całej społeczności uczniowskiej.Elementem kończącym to spotkanie było przedstawienieprezentacji multimedialnej przygotowanejprzez panie: Barbarę Szczypkę i JoannęMaciałowicz, która opowiadała w telegraficznymskrócie historię naszej szkoły i jej dotychczasoweosiągnięcia.Akademię tę zaliczam do jednej z najbardziejudanych uroczystości szkolnych, która jestrównocześnie najlepszym przykładem harmonijnejwspółpracy ucznia inauczyciela. Każdy z naswłożył mnóstwo serca i pracyw ten projekt, dlatego jegorealizacja ogromnie cieszy.Oby kolejne rocznice byłytak samo wspaniałe i radosne.Beata JarczykESTERA WALAUrodzona 29 kwietnia 1993 roku w Cieszynie, córka Katarzyny i Mirosława, zamieszkała w Skoczowie, gdzie ukończyła zwyróżnieniem szkołę podstawową.W latach 2006-2009 była uczennicą Gimnazjum w Dębowcu. Odznaczała się wysoką kulturą osobistą, sumiennym wykonywaniemobowiązków ucznia, zaangażowaniem we wszelkie działania szkolne, w tym pozalekcyjne. Osiągała bardzo dobre i celującewyniki w nauce, otrzymując świadectwa z wyróżnieniem.Uczestniczyła w konkursach przedmiotowych. W roku 2008 została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego zJęzyka Angielskiego, a w roku 2009 również finalistką z Geografii i Języka Angielskiego. W roku 2009 zajęła 2 miejsce w PowiatowymKonkursie Języka Angielskiego „English is Cool”, w roku 2008 zdobyła wyróżnienie za piękna wymowę w Konkursie EnglishJokes oraz w roku 2007 dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”. Osiągała także bardzo dobrewyniki w sporcie tj. 2 miejsce drużynowo w Mistrzostwach Powiatu Cieszyńskiego Szkół Gimnazjalnych w dwuboju nowoczesnymdziewcząt w roku szkolnym 2007/2008.Z egzaminu gimnazjalnego uzyskała najwyższy wynik łączny 141 pkt. oraz bardzo wysoką średnią 5,5 i wzorowe zachowanie.Z wielkim zaangażowaniem brała udział w projekcie Sokrates Comenius, przyczyniając się do rozwinięcia międzynarodowej współpracy naszego gimnazjum.Swoje uzdolnienia zamierza rozwijać, kontynuując naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Osuchowskiego w Cieszynie w klasie o profilujęzykowym z rozszerzoną geografią.PAWEŁ KRZYWOŃ - MAJEWSKIUrodzony 30 stycznia 1993 roku w Cieszynie, syn Marii i Michała zamieszkały w Dębowcu, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej,którą kończył z wyróżnieniem.W latach 2006-2009 był uczniem Gimnazjum w Dębowcu. Odznaczał się wysoką kulturą osobistą. Osiągał bardzo dobre i celującewyniki w nauce, otrzymując świadectwa z wyróżnieniem. W klasie 3 uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole, 5,53.Brał udział w wielu konkursach przedmiotowych. W latach 2006/2007 i 2007/2008 otrzymał wynik dobry w OgólnopolskimKonkursie Języka Angielskiego „FOX”, a w roku szkolnym 2008/2009 uzyskał wynik bardzo dobry w tym konkursie. Był finalistą2 Powiatowego Konkursu Informatycznego „Internet-Algorytmy-Multimedia”.Wykazywał ponadprzeciętne zainteresowania różnymi dziedzinami nauki. Swoje uzdolnienia będzie rozwijał, kontynuując naukęw Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Cieszynie w klasie o profilu humanistycznym.SOCRATES COMENIUS - POBYT W SZWECJIDzień 118.09.2009r. o godz. 16:30 wszyscy członkowieprogramu Socrates Comenius wraz z rodzinamizebrali się na przystanku w Dębowcu czekając nabusa. O godz. 17:00 wyjechaliśmy. Do Katowic -Pyrzowic dojechaliśmy o 18:30.Następnieudaliśmy się do stanowiska odpraw, po czymprzeszedłszy przez stanowisko ochrony udaliśmysię do samolotu. Lot trwał około 1:05 godziny. Pojakże ekscytującej przygodzie dotarliśmy doMalme o godz 20:50.Czekał tam na nas już bus,który po 3 godzinach jazdy dotarł do Gotheborga.Stamtąd odebrały nas rodziny, u którychmieliśmy mieszkać.Dzień 2W niedziele 20.09.2009r. cała grupa Comeniusaspotkała się rano w centrum miasta i udała się wrejs promem, zwiedzając port i miasto. Wdrodze na obiad w Mc Donald’s obejrzeliśmypomnik Posejdona. Kolejną atrakcją byłGIMNAZJALNIK NR 13(44), PAŹDZIERNIK 2009największy park rozrywki w Skandynawii - Liseberg,w którym spędziliśmy resztę dnia.Najbardziej przypadł nam do gustu rollercoaster.Myślę, że ten wspaniały dzień oraz wspomnieniaz niego będą zawsze bliskie naszej pamięci.Dzień 3W poniedziałek popłynęliśmy statkiem na jednąz wielu wysp Szwecji. Tam mieliśmy czas na zapoznaniesię ze sobą. Tam po raz pierwszy realizowaliśmyczęść projektu. Po zjedzeniu lunchuSTRONA 1


udaliśmy się na plażę, aby poszukiwać materiałówna prace artystyczne wykonywane następnegodnia. Wśród naszych skarbów można byłoznaleźć między innymi nieżywe kraby, różnorodnemuszelki, kamyczki oraz nadmorskierośliny i kwiatki. Na wyspie tej życie toczy sięnormalnie. Tamtejsza plaża to głównie tylkoskały i drzewa. Na widnokręgu widać wielemniejszych i większych wysp.Dzień 4Wtorek to dzień gotowania wktórym reprezentacje poszczególnychkrajów przygotowują potrawynarodowe, w kuchni któraznajdowała się w szkole i przezcały dzień była do naszej dyspozycji.Podczas gdy część polskiejekipy majstrowała w pracowninad dziełem z rzeczy znalezionych na plaży,druga część gotowała już w kuchni. Potemnastąpiła zmiana, bowiem nikt z nas nie mógłwymigać się od gotowania. Polska ekipa przygotowałarosół z makaronem, niestety chińskim alei tak wszystkim smakowało, kotlet z kurczaka zsurówką z marchewki i jabłka oraz mizerię. Mogliśmypochwalić się także ciastem jabłkowoorzechowymupieczonym przez Dianę Sikorę.Smakowanie potraw różnych krajów było rozkosządla naszych podniebień. Wszyscy byliśmyzgodni co do tego, że najlepsza była kuchniaturecka. Dostaliśmy nawet kilka przepisów.Dzień 5W środę zwiedzaliśmy fabrykę Volvo.Oglądaliśmy sale produkcyjne, w których pracowałowiele robotów oraz 3 tysiące ludzi zczego 30% stanowiły kobiety. Mieliśmy szansęzobaczyć jak powstaje samochód od pierwszejśrubki, do czasu aż stanowi wspaniały okaz októrym każdy z nas marzy. Po wyjściu z fabrykiVolvo czekało na nas centrum recyklingu.NAJLEPSI UCZNIOWIE - 2008/2009Lp. Imię i nazwisko Średnia ocen rocznych1 Paweł Krzywoń-Majewski 5,532 Estera Wala 5,503 Tomasz Bijok 5,47Edyta CioskAgata Hałgas4Artur KaletaAleksandra Kuś5,33Anna KuśBeata Jarczyk5 Diana Sikora 5,316Justyna GajdzicaAgnieszka Wigłasz5,277 Monika Biegun 5,208 Piotr Boruta 5,179 Joanna Skiba 5,1510 Kamila Szczepańska 5,0811 Karolina Rzepiela 5,0812 Katarzyna Dziadek 5,0713Barbara SikoraZenobia Żyła5,00Anna Musiolik14 Seweryn Obracaj4,93Agata Szczypka15 Jolanta Cupek 4,9216 Paweł Wantulok 4,8717Szymon BochenekKamila Gawlas4,85Jakub BorkowskiSylwia Holisz18Adam ŁośkoAleksandra Kukucz4,80Marzena ByrtekTomasz Zagóra19 Magdalena Kuś 4,77GIMNAZJALNIK NR 13(44), PAŹDZIERNIK 2009Główną atrakcją były gry oraz łamigłówki dotyczącemiędzy innymi środowiska, oglądaliśmy teżprzedmioty utworzone ze zużytych materiałów.Dzień 6W czwartek pracowaliśmy w grupach wielonarodowych.Przygotowywaliśmy projekt na temattego w jakiej Europie chcemy żyć w przyszłości.Po południu wybraliśmy się na wycieczkę doUniverseum. Po koleioglądaliśmy najciekawszerodzaje przyrody z całego świata- lodowce, lasy deszczowe, różnewęże oraz inne płazy i gady.Najciekawszym i najlepszymmomentem tej wizyty byłooglądanie akwariów oraz różnorodnychzwierząt znajdującychsię w nich - rekiny, rybki, meduzy,koniki wodne a także kolorowe rafy koralowe.Po zwiedzaniu oceanarium mieliśmy czasna różne rozrywki - symulacje gier, miejsca dorobienia wielu doświadczeń fizycznych i biologicznych,sklepy z pamiątkami.Dzień 7Piątek - ostatni dzień naszegoniezapomnianego pobytu wSzwecji. Do południa zakończyliśmyprace rozpoczęte wszkole, odbyły się wielonarodowepokazy taneczne, teatralne,muzyczne i artystyczne.Ostatnie, pożegnalne popołudniespędziliśmy w lesie, grając wFreesbie. Była to ciekawa gra,jednakże męcząca, zwłaszcza wtedy kiedy niemogliśmy odnaleźć drogi do następnego koszalub kiedy dysk zaginął gdzieś w zaroślach. Kiedygra dobiegła końca i wyłoniliśmy zwycięzców,udaliśmy się na ognisko w lesie oraz jedliśmy hotdogi z grilla. Polska grupa zaśpiewała kilka piosenek,nasi koledzy z innych krajów nie byli takodważni. Jako że najmłodszy ‘’uczestnik’’ projektu- syn jednej z koordynatorek szwedzkichobchodził swoje urodziny, odśpiewaliśmy mu‘’Sto lat’’ w czterech językach.Dzień 8Sobota była dniem wolnym. Połowę dniamieliśmy spędzić wraz z rodzinami, u którychmieszkaliśmy. Większość z nas jednak pakowaławalizki w smutku, że to już koniec i za kilkagodzin opuścimy Szwecję. Bardzo trudno byłoopuszczać domy oraz żegnać się z domownikami,wiedząc że już nigdy się tu nie wróci i żepozostaną tylko wspomnienia i fotografie. Ogodzinie 15:00 mieliśmy zbiórkę na stacji kolejowej.Wraz z angielską grupą spotkaliśmy siętam, ponieważ oni opuszczali Szwecję w tymsamym czasie co my. Kiedy już trzeba byłowsiąść do pociągu, polało się kilka łez. O godzinie15:30 odjechaliśmy pociągiem do Malme.Tam czekała na nas niemiła niespodzianka ponieważautobus, który miał nas zawieść na lotnisko,miał pół godzinne spóźnienie. Wszystkojednak przebiegło pomyślnie i na lotniskozdążyliśmy na czas. Godzina 21:30- opuszczamy Szwecję.Co zapamiętamy z tego wyjazdu?Na pewno ludzi o niesamowitympoczuciu humoru - Hazel Robinson.Nigdy nie zapomnimy oprzeżyciach związanych z wyjazdemoraz o tym, że domynaszych kolegów ze Szwecji byłyprzez tydzień naszymi domami.Grupa polska: mgr Joanna Maciałowicz, EsteraWala, Justyna Michalska, Magdalena Gilowska,Beata Jarczyk, Diana Sikora, Olaf Warzecha,Szymon Szendzielarz.Magdalena GilowskaSTYPENDIUM DYREKTORAW roku szkolnym 2008/2009 uchwałą Rady Pedagogicznej zostałyprzyznane stypendia Dyrektora Gimnazjum w Dębowcu dla uczniówuzyskujących najwyższe średnie ocen:za I okresPaweł Krzywoń-Majewski – III CMonika Biegun – III ATomasz Bijok – III AEdyta Ciosk – III AAleksandra Kuś – III AEstera Wala – III AAgnieszka Wigłasz – III AAnna Kuś – II BBeata Jarczyk – II CJoanna Skiba – I BKarolina Rzepiela – I BDiana Sikora – I BTomasz Zagóra – II Bza II okresAnna Kuś – II BBeata Jarczyk – II CDiana Sikora – I BPiotr Boruta – I CJoanna Skiba – I BKamila Szczepańska – I CKarolina Rzepiela – I BRada Rodziców Gimnazjum w Dębowcu w roku szkolnym2009/2010przewodnicząca – Mariola Legierskazastępca przewodniczącego – Zdenka Golecskarbnik – Krystyna Czerniaksekretarz – Dorota SadowskaCzłonkowie rady:Barbara Chrapek, Jadwiga Olejarz, Anna Klimowska, MarzenaStaniek, Agnieszka Siewko, Katarzyna GorońskaZespół redakcyjny: mgr A. Wigłasz, mgr K. Penkała, B. Jarczyk, M. GilowskaPrzygotowanie do druku: mgr B. SzczypkaSTRONA 2


KULTURAJetelinka_na_zakończenieNie lada atrakcje czekałyna miłośników muzyki, którzy27 sierpnia zjawili się nakoncercie organizowanymw ramach cyklu ArtystyczneCzwartki przy fontannieprzez Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Turystyki w Dębowcu.Wystąpił Zespół Jetelinkaz Jaworzynki, który zaprezentowałurozmaicony programmuzyczno- rozrywkowy. Auradopisała, więc punktualnieo 18, dyrektor GOKSiT EsteraBrudny powitała wszystkichprzybyłych i aby nastroićsłuchaczy na odpowiednie tonywyrecytowała wiersz JanaChmiela.Gdy muzycy byli gotowi rozpoczęliwystęp, w którym każdymógł znaleźć coś dla siebie.U nostalgicznie usposobionychsłuchaczy na pewno łezkaw oku się zakręciła, gdy mogliusłyszeć znaną beskidzkąpieśń „… nigdy nie zaginiew Beskidach śpiywani”.U młodszych furorę robiłyludowe instrumenty, które nietylko można było zobaczyć, aletakże na nich zagrać! Wszyscynatomiast mogli zaśpiewaćz innymi „Zielony mosteczekugina się…”. Zespół opróczśpiewania zabawiał równieżpubliczność opowieściami,których wątpliwa autentycznośćwcale nie odbierała imwigoru i dużej dawki humoru.Przez ponad godzinę z nadfontanny solankowej dochodziłyodgłosy wspólnego śpiewaniai dobrej zabawy. Nic więcdziwnego, że z każdą chwiląprzybywało publiczności.Był to ostatni Czwartek Artystycznyw tym roku. GOKSiTprzygotował jednak jeszczekilka imprez muzycznych, którez pewnością przypadną dogustu mieszkańcom Gminy. Jużw piątek, 7-go listopada będziemożna usłyszeć koncert muzykimyśliwskiej z okazji dnia Św.Huberta. Początek zaplanowanona godz. 18 w KościeleEwangelickim w Dębowcu.Wystąpi zespół trębaczymyśliwskich z Czech orazchór Kwiczoły z Wisły. Z okazjiAndrzejek natomiast w dniu29 listopada Gminny OśrodekKultury, Sportu i Turystykiorganizuje koncert KatarzynyKoseckiej, która zaprezentujesię w repertuarze Edith Piaf.Na oba wydarzenia serdeczniezapraszamy.Radosław ŻwakRajd rowerowy OgrodzonaW sobotę 22-go sierpnia2009 roku StowarzyszenieOrganizacji Społecznych „INI-CJATYWA” w Ogrodzonej zorganizowałodla mieszkańcówOgrodzonej i wsi ościennychgminy Dębowiec „III RODZINNYRAJD ROWEROWY TURY-STYCZNO KRAJOZNAW-CZY” pod hasłem: „BĄDŹWIDOCZNY NA DRODZE”.Tym razem pogoda do końcabyłe wielką niepewną, jednakw końcu okazała się łaskawai rozpadało się dopiero godzinępo zakończeniu rajdu. Nastarcie każdy z ponad 20-tuu c z e s t n i k ó w r a j d u u b r a łufundowane przez organizatorówkamizelki odblaskoweprzydatne do bezpiecznejpodróży rowerem, zgodniez hasłem tej imprezy. Najliczniejszarodzina otrzymałakask rowerowy. Trasa wiodłaz Ogrodzonej do Schroniskapod Tułem. Tam na półmetkutrasy uczestnicy rajdu posililisię kiełbaska własnoręcznieupieczoną na ognisku. Całeprzedsięwzięcie mogło sięodbyć dzięki wsparciu finansowemuUrzędu Gminy Dębowiecoraz sponsorom. Stowarzyszenieoraz uczestnicyrajdu, za ten gest serdeczniedziękują. Zdaniem uczestnikówwycieczki, impreza była udanai już zapowiedzieli uczestnictwow następnym rajdzie.Przy okazji pragnę ponowićapel. Niech te kamizelki odblaskowenie zawisną w szafachna wieszakach. Dla niektórychwydają się śmieszne i nietwarzowe, lecz tym, którymżycie jest cenne będą to życiechronić i będą do twarzy.Pamiętaj! Życie masz Jedno!Prezes StowarzyszeniaMirosław GajdaczStrona13Dębowieści


kulturaObcowanie z książkamiO wartości czytania książekchyba nikogo nie trzeba przekonywać.Dzięki czytaniuu b o g a c a m y s w o j e ż y c i e ,poszerzamy horyzonty intelektualne,zdobywamy wiedzę,a nawet kształtujemy naszcharakter. Literatura uwrażliwianas bowiem na pewnezjawiska, uczy współczucia,dostarcza wielu wzorcówpostępowania. Prawda to niebanalna,choć często niedoceniana:książka jest dobra nawszystko. Ta spod znaku literaturyfantasy staje się odskoczniąod szarości życia, ta pełnahumoru – bawi i poprawianastrój, ta detektywistyczna –podnosi poziom adrenaliny, toznów uczy dedukcji, romanswzrusza. Poezja natomiast –jak już zauważył Słowacki -przemienia „zjadaczy chleba”w aniołów. Ludzie oczytani idużo czytający są zazwyczajinteligentni, bystrzy, mają niebanalnepomysły i własnysposób widzenia świata. AntoniCzechow z mocą przekonywał:„Kto czyta – żyje wielokrotnie,kto zaś z książkami obcowaćnie chce – na jeden żywotskazany”. Obcujmy wobec tegoz książkami jak najczęściej!P r z y k ł a d e m c z ę s t e g oobcowania z książką są czytelnicyBiblioteki Szkolno-Środowiskowejw Ogrodzonej,którzy podczas tegorocznychHotel Wellness - „Dwór Dębowiec”„ Ludzie jeszcze śpią. Hotelhołubi ich w sobie, kołyszebezpiecznie, jakby był wielkąmuszlą w środku świata,a oni drogocennymi perłami.[ …] Stoję i marze, żeby sięwykąpać w sterylnie czystejwannie, wytrzeć w te białeciepłe ręczniki, a potemwyciągnąć się na tej brązowejkapie i słuchać w spokoju jakoddychamy – ja i pokój, pokóji ja.” Tak o aksamitnej błogościhotelowych korytarzy rozmarzyłasię główna bohaterkap o w i e ś c i O l g i To k a rc z u kpt: „ Szafa”. Przebywającw pokojach hotelowych DworuDębowiec ma się dokładnietakie same odczucia. Relaksbowiem spływa na nas samoczynniei bezwolnie prowadzącnas niczym w transie przezwyciszone hotelowe korytarze.Każdy pokój ma swój inny niepowtarzalnycharakter, innąstylistykę, jest kolejną baśniąz tysiąca i jednej nocy. Tepokoje są jak obrazy ludzkichprzyzwyczajeń i upodobań.Mamy tu pokój dla ambitnegobiznesmena, zakochanej parynowożeńców, ludzi żyjącychzgodnie z naturą otaczającychsię zielenią, a także utrzymanywe wschodniej stylistycepokój dla ceniących sobie siłęi harmonię jing- jang, mamynawet pokój bambusowy.Estetyka przeplata się z różnorodnościąi symboliką naszychupodobań i gustów. Pokoje sąjakby emancypacją naszychprzyzwyczajeń i osobowości,przekraczając ich próg odrazu z łatwością można sobiewyobrazić człowieka, któryw takim pokoju spędza czas.Pomieszczenia są ubranew ludzkie cechy, radosne,poważne, stonowane, powściągliwei pełne przepychu,klasyczne i awangardowe.Wszystkie cechuje elegancja.Każdy znajdzie w nich swojeodbicie. Hotel jest odrestaurowanymdworem z XVIIIwieku. Posiada 16 pokoi 1,2,3 – osobowych. Pomimo pracremontowych nie zniknąłw nich czar i piękno przeszłości,która przemycona zostaław detalach. Drzwi wejściowedo pokoi są oryginalnymi odrestaurowanymidrzwiami sprzedwielu lat. Magia historii odbijasię także w pięknie oświetlonychsklepieniach, wiszącychobrazach, pięknych stylowychm e b l a c h i w s z k i e ł k a c hwiszących żyrandoli dodającychdostojności i dworskiejklasy całemu obiektowi. Hotelposiada salę balową na 60osób, przyjazną kawiarenkę,wakacji wyjątkowo dużo korzystalize zbiorów bibliotecznych.Cieszy fakt, że słowo pisanei drukowane nie przemija, żedobra książka dla wielu z nasnadal jest towarem pożądanymi nieraz deficytowym, zewzględu na swoją cenę. Bojak powiedział Kartezjusz,,Czytanie dobrych książek jestniczym rozmowa z najwspanialszymiludźmi minionychczasów”.Jako instytucja kulturalna,staramy się wyjść naprzeciwp o t r z e b o m c z y t e l n i k a ,zarówno tego najmłodszego jaki dorosłych i sprostać ich oczekiwaniom.Czynimy to międzyinnymi poprzez pozyskiwaniedodatkowych funduszy nazakup nowości. I tak od lat,jednym ze sposobów pozyskaniapieniędzy jest organizowaniezbiórek surowców wtórnychw naszej szkole. Prowadzonaod 2001 roku akcja , każdegoroku zyskuje grono tych, którzyją wspierają. W minionym rokuszkolnym zebrano 9 ton 155kg makulatury i 375 kg puszek.W nagrodę za całorocznąpracę 52-osobowa grupa dzieciwyjechała na wycieczkę doWisły oraz spędziła czas naRównicy. Podczas zakończeniaroku szkolnego wszyscyuczestnicy akcji otrzymalisłodycze ufundowane przez,,Indę” w Skoczowie, a najaktywniejsizeszyty i książkiufundowane przez UrządGminy w Dębowcu. Wśródliderowi znaleźli się: Patrycjai Krystian Raszewscy, Annai Dawid Plucińscy, KrzysztofMichalik, Klaudia Wysłuch,Paulina i Paweł Grzybek,Emilia i Marta Żwak, DominikKurek, Marcelina i KarolinaFoltyn, Ewelina Broda, PawełBaszczyński, Natalia i KingaKorona.Od 2002 roku w naszejszkole odbyło się 39 zbióreksurowców wtórnych podczasktórych zebrano 72 tony525 kg makulatury i 1 tonę512 kg puszek. W tym roku, we wrześniu padł rekordzbiórki makulatury podczasktórej zebrano 4 tony 350 kgsurowca.Nieoceniona jest wartośćpracy tych, którzy ponoszą trudw ciągu całego roku i mozolniesegregują surowce wtórne, Dlabiblioteki stanowi to dodatkowąpomoc , dla środowiska jestratunkiem a dla naszych dziecinauką poprawnych nawyków.Przy tej okazji bibliotekadziękuje wszystkim rodzicom,którzy z takim poświęceniem coroku przyłączają się do akcji.Poprzez organizowaniekiermaszy książkowych i okolicznościowych-,możliwośćnabycia książek w dobrej cenieoraz np. zakupu niepowtarzalnychozdób świątecznychwykonanych przez uczniówmajązwłaszcza rodzice. Bibliotekazaś otrzymuje bonusyw postaci nowych nabytków,a uczniowie ze sprzedanychwyrobów pieniążki, za którewyjeżdżają do kina bądź teatru.I w ten oto sposób wszyscyuczymy się marketingu.Nasze działania nie byłybymożliwe bez wsparcia instytu c j i i o s ó b p r y w a t n y c h ,którym w tym miejscu chcielibyśmybardzo serdeczniepodziękować. Dziękujemy:,firmie DARMA z Ogrodzonej,,DOMBUD” z Ogrodzonej,,,WIK” z Kostkowic, RSP,,Promień” z Ogrodzonej, PaniHalinie Buchalik z Kostkowic.Szczególne podziękowaniakierujemy do PaństwaJaniny i Czesława Baszczyńskichz Ogrodzonej oraz firmyRECTUS z Gumien. Dziękitak ogromnej życzliwościnasza biblioteka wzbogaci sięo nowe książki, wśród którychz pewnością każdy znajdziecoś ciekawego dla siebie.,,Człowiek jest wielki nieprzez to, co posiada, lecz to, kim jest; nie przez to, co malecz przez to, czym dzieli sięz innymi” Jan Paweł II.Bożena MichalikbibliotekarzDębowieścigabinet odnowy biologicznej,salkę do fitnessu, salkę konferencyjną.Organizuje imprezyokolicznościowe, bankiety,szkolenia, wczasy odchudzające,pakiety pobytowe i oczywiściedworskie wesela. Jużkiedy przebywa się w obejściuhotelu odczuć można specyficznąaurę, piękno otaczającegoparku i architektonicznyblask budynku. „ DwórDębowiec” to perła w naszejGminie i pozostaje się tylkocieszyć z jej istnienia i pogratulowaćPani Prezes JaninieHrynik tak wspaniałej pracyi inwestycji. Życzymy „DworowiDębowiec” samych sukcesów,zawsze pełnych pokoi i zadowolonychklientów.Estera BrudnyStrona14


ogłoszeniaLKS Simoradz prowadzi nabór chłopców z roczników2001 i starszych do sekcji żaków piłki nożnej. Spotkanie informacyjneodbędzie się 4 listopada br. w budynku klubowym w Simoradzu.D o d a t ko we i n f o r m a c j e m o ż n a u z y s k a ć p o d n u m e re m telefonu33 853 24 51.ZAPROSZENIE na ANDRZEJKIserdecznie zaprasza naktóry odbędzie się w dniu 14.11.2009 r.o godz. 13 - tej w sali w GminnymOśrodku Kultury, Sportu iTurystyki w ŁączceOsoby, które nie są w stanie dojechać we własnymzakresie proszone są o zgłoszenie telefoniczne tegofaktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznejw Dębowcu (33 8562242) do dnia 10.11.2009r.Zarząd oraz Rodzice zawodnikówSekcji Judo StowarzyszeniaSportowego „DĄB” Dębowiecmają zaszczyt zaprosić Państwana Zabawę Andrzejkową, któraodbędzie się w dniu 21.11.2009o godz. 19.00 w Gminnym OśrodkuKultury Sportu i Turystykiw Łączce. Koszt biletu to 140 złod pary, w cenie wliczony jestdowóz do domu po zakończonejzabawie. Organizatorzy zapewniająsmaczną kuchnię orazmiłą zabawę z zespołem OLT-BOJS.Dochód z zabawy przeznaczonyjest na młodzieżową sekcję judo,która liczy obecnie 46 zawodnikówpodzielonych na trzy grupywiekowe.dębowiec od kuchniTakie sobie refleksje..I nalewki czas zacząć....Podkomorzy rusza,i właśnie ma zarzucić wylotykontusza,i wąsa ma podkręcić, i dać rękęZosi,gdy ta się zapłoniła i grzeczniego prosi:- Waszmość Podkomorzeńku..– Cóż to moja złota?Ja nie chcę wódeczki, nalejmy„u-boota.”..(*)Prawdopodobnie, właśniet y m i s ł o w a m i , m o g ł a b yrozpocząć się XIII księga „PanaTadeusza” w wersji procentowej.Jednak nie o wódeczkę,a tym bardziej piwo, chodzi,a raczej o skarby własnejpiwniczki.Jesień, to czas, kiedy zapobiegliwepanie domu zaczynająnapełniać piwnice różnymi specjałami.Na półkach znajdująs w o j e m i e j s c e n i e t y l k oobyczajne kompoty i powidłaśliwkowe, lecz także złocistegruszki w zalewie słodko-kwaśnej,tak cudnie współgrającez pieczonym drobiem, sałatkiz buraczków, a to z cebulką,a to z papryką, ogórki i zielonepomidory o smakach zaskakującychi pysznych, żurawinai borówki, soki malinowe nazimowe przypadłości a w końcuwina i nalewki.Choć tworzę, czasami,nowe zestawy sałatkowe,to jednak najbardziej mojawyobraźnia lubi sobie poszalećw temacie: nalewki. Jakopierwsza pojawiła się, w tymroku, nalewka z truskawek.Dorodne, dojrzałe owoce,zalane alkoholem, przez długiedni traciły kolor na rzecz pogłębiającegosię aromatu przyszłegonapitku. Nie dość tego,po przefiltrowaniu i zasypaniuowoców cukrem, otrzymałamsłodki dodatek do nalewki,a oprócz tego przepyszne,i zdradzieckie procentowo,truskawki do deserów lub ciast.Następną, w kolejności, byłanalewka z agrestu. Zrobiona,po raz pierwszy, zaskoczyładelikatnością koloru i smaku.Kiedy dojrzały wiśnie, sprokurowałamnaszą tradycyjną,domową „pestkówkę”, któracierpliwe czeka na przedświąteczneprzygotowania, umilaćbędzie nam nie tylko pracę,ale i długie, zimowe wieczory.„Pestkówkę” pija się u nas odzawsze. W kolejności czekanalewka gruszowa i z pigwy. Taostatnia wymaga cierpliwości,bo owoce pigwy są nie tylkotrudne do obróbki, jak i długotrzeba czekać na smakowityefekt końcowy.D l a c z e g o o p o w i a d a mP a ń s t w u o n a l e w k a c hdomowych? To zamierzonedziałanie. Ma na celu nie tylkozachęcenie do robienia napojówna użytek domowy, lecz takżezachęcenie do kumulowania,w skromnych, szklanych naczyniach,w różnej postaci, letnichzapachów i smaków. Nie manic przyjemniejszego, w długiezimowe wieczory, niż kryształowykieliszek domowej nalewkiz zaklętym aromatem letniegoogrodu, kiedy szron rzeźbi naszybach tajemne wzory, a wiatrhula sobie po świecie.Barbara Karnas(*) Dla niewtajemniczonych:„u-boot”, to piwo z wrzuconymw e ń k i e l i s z k i e m w ó d k i ,paskudztwo.Strona15Dębowieści


SPORTSukcesy judokówNa terenie naszej Gminydziałają dwa kluby sportowe,których sekcje judo odnosząznaczne sukcesy. Są to Stowa r z y s z e n i e S p o r t o w e“DĄB” Dębowiec oraz LKSSimoradz. Młodzież z obutych klubów już nieraz udowadniałaswoje duże umiejętności,podobnie było w czasieminionych dwóch miesięcy.Dzień 11 października nadługo pozostanie w pamięcisympatyków StowarzyszeniaSportowego “DĄB” Dębowiec.Tego bowiem dnia DominikaBłasiak odniosła pierwszyw krótkiej historii klubu sukcesna zawodach rangi PucharuPolski. Zawody odbyły sięw Jastrzębiu, udział w niej bralijuniorki i juniorzy młodsi z całejPolski. Zawodniczka z naszejGminy pomyślnie przebrnęłaeliminacje w kategorii 44kg. Dała się pokonać tylkow półfinale, zdobywając tymsamym trzecie miejsce.Brązowy medal na zawodachtej rangi to bardzo duży sukcesdla samej zawodniczki jak i dlaklubu. Zanim do tego doszłozawodnicy klubu z Dębowcawystartowali w dwóch innychturniejach. 27 września odbyłsię Turniej Dzieci i Młodzieżyw Sosnowcu, natomiast03 października rozegranoX I T u r n i e j Ju d o D z i e c io Puchar Burmistrza MiastaRydułtowy. Wyniki obu imprezprzedstawia poniższa tabela:TURNIEJ GRUPA KATEGORIA ZAWODNIK LOKATAEJ GRUPA KATEGORIA ZAWODNIK LOKATAXI Turniej JudoTurniej Dzieci i Młodzieży wSosnowcuDzieci 25 kg Natalia Mohr 1 miejsceDzieci 25 kg Natalia Mohr 1 miejsceMłodzicy 40 kg Filip Czyrok 3 miejsceMłodzicy 40 kg 42 kg Mateusz Filip Czyrok Mohr 3 miejsce 3 miejsce47 kg Patryk Wyleżoł 2 miejsceXI Turniej JudoDzieci o PucharBurmistrza MiastaRydułtowy42 kg Mateusz Mohr 3 miejsce55 kg Kamil Górniak 1 miejsce47 kg + 70 kg Ryszard Patryk Kubica Wyleżoł 1 miejsce 2 miejsceJuniorzy młodsi 48 kg Dominika Błasiak 2 miejsce55 kg Kamil Górniak 1 miejsce66 kg Kamil Sadowski 1 miejsce+ 70 kg Ryszard Kubica 1 miejsce73 kg Tomasz Zagóra 3 miejsce+ 80 kg Ryszard Kubica 1 miejsceJuniorzy młodsi 48 kg Dominika Błasiak 2 miejsceMłodzicy 42 kg Mateusz Mohr 4 miejsce66 kg Kamil Sadowski 1 miejsce46 kg Patryk Wyleżoł 2 miejsce73 kg55 kg Grzegorz Tomasz Chmiel Zagóra 1 miejsce 3 miejsce57 kg Piotr Zagóra 4 miejsce+ 80 kg Ryszard Kubica 1 miejsceKamil Górniak 2 miejsce+ 70 kg Ryszard Kubica 1 miejsceMłodzicy 42 kg Mateusz Mohr 4 miejsce46 kg Patryk Wyleżoł 2 miejsceReprezentanci sekcji judo Słowacja, Czechy, Słowenia,LKS Simoradz nie byli ZAWODNIK gorsi od LOKATA55 kg Rumunia, Grzegorz Niemcy, Chmiel Holandia, 1 miejsceswoich kolegów z Wojciech Dębowca. Nowak Białoruś, 1 miejsceChorwacja, Węgry,Duży sukces odnieśli 57 Klaudia kg oni Nowak na Islandia 1 Piotr miejsce oraz Zagóra Polska). Tym 4 miejsceMiędzynarodowym Turnieju bardziej cieszą wyniki uzyskaneKrzysztof Szworc 2 miejsce“International Vienn Open przez Kamil podopiecznych Górniak Przemysława2 miejsce Kolondry. Oto one:2 miejsce2009”. Te silnie Klaudia obsadzone Szworczawody zgromadziły + 70 kgAdam zawodnikówRyszard Kubica 1 miejsceLebioda 2 miejscez 12 państw Dominika (Austria, Chrapek 5 miejsceAlbert Ziobrowski 7 miejsceZAWODNIK LOKATAWojciech NowakKlaudia NowakKrzysztof SzworcKlaudia SzworcAdam LebiodaDominika ChrapekAlbert Ziobrowski1 miejsce1 miejsce2 miejsce2 miejsce2 miejsce5 miejsce7 miejsceZarząd sekcji judo “DĄB”Dębowiec ogłasza nabór dziecii młodzieży do sekcji. Zapisyw poniedziałki, środy i czwartkiDębowieściw godz. 18:00 – 19:30 podczastreningów na hali sportowej SPw Dębowcu.Strona16


SportPiłka nożna w naszej gminieD o b i e g a k o ń c a r u n d ajesienna rozgrywek A i B klasyseniorów podokręgu Skoczów.Drużyny z naszej Gminy radząsobie ze zmiennym szczęściem,warto jednak przybliżyćnieco ich osiągnięcia.S w ó j p i e r w s z y s e z o nw A klasie rozgrywa StrażakDębowiec i ma na swoim konciebardzo przyzwoite wyniki.Po 11 rozegranych kolejkachzajmuje 8 miejsce w tabeliz dorobkiem 15 punktów,w tym czasie strzelił 19 brameki stracił 22. Bilans dotychczasowychmeczów jest wyrównany,Dębowczanie zwyciężali 4 –krotnie, tyle samo razy schodziliz boiska pokonani, 3 razy w ichmeczach padał remis. Po obiecującympoczątku, kiedy to„Strażak” w swoim inauguracyjnymmeczu wygrał przedwłasną publicznością z LKS99 Pruchna 3 – 0, przyszły 2porażki z silnymi przeciwnikami(kolejno TS Mieszko-PiastCieszyn, LKS Victoria Hażlach)oraz wyjazdowa przegranaz przeciętną w tym sezonieKKS Spójnią Zebrzydowice.Na szczęście w 3 następnychspotkaniach zawodnicy zagraliskuteczniej i zdobyli w nich 7punktów (zwycięstwa z LKSBeskid Brenna i LKS Rudnikoraz cenny remis na boiskuobecnego lidera A- klasy, WisłyStrumień). Następnie drużynaprzeplatała dobre meczegorszymi, co pozwoliło jej nauzbieranie 15 punktów. Przeddrużyną z Dębowca jeszcze 2mecze rundy jesiennej, 25 październikazmierzy się z OrłemZabłocie, a 31 w wyjazdowymmeczu „Strażak” zagraze Spójnią Górki Wielkie.Oba zespoły zajmują w tabeliwyższe miejsce od Dębowczan,dlatego należy trzymać kciukiza naszych jedynych reprezentantóww A- klasie, by po 3meczach bez zwycięstwa mogliznowu cieszyć się z wygranej.W B- klasie natomiastUKS ,,DĘBOWIANKA” W III LIDZE KOBIETwystępują LKS WyzwolenieSimoradz oraz LKS IskraIskrzyczyn. Lepiej radzi sobieklub z Simoradza, który zajmujeobecnie 6 miejsce z dorobkiem18 punktów. W 10 rozegranychmeczach Simoradzaniebyli bezkompromisowi, wygrali6 razy, a 4 – krotnie musieliuznać wyższość rywali. Nauwagę zasługuje fakt, że czteryzwycięstwa zostały odniesionew meczach wyjazdowych. IskraIskrzyczyn spisuje się niecogorzej i po 11 kolejkach z 12punktami zajmuje 11 miejsce.Radosław ŻwakW sobotę 24 październikazakończy się pierwsza rundazmagań siatkarek w III lidzekobiet, w której jak na raziedrużyna UKS ,,Dębowianka”spisuje się bardzo dobrze.Przypomnijmy kibicom i sympatykomsiatkówki, że w poprzednimsezonie po sukcesach naarenie województwa śląskiegow kategorii kadetek, naszesiatkarki wzmocnione przezAgnieszkę Spaczek-Krzywoń,wystartowały także w wojewódzkiejlidze seniorek. Tam kudużemu zaskoczeniu najpierww grupie eliminacyjnej wywalczyłydrugie miejsce, zostawiającw tyle drużyny ,,Polonii”Łaziska Górne, MKS-u BielskoBiała, ,,Halny” Węgierska Górkai UKS ,,Dycha” CzechowiceDziedzice. W turnieju półfinałowymrozgrywanym na parkiecierezerw I ligowego ,,Sokoła”Chorzów zdobyły także drugąlokatę, wyprzedzając faworyzowanyzespół gospodyńoraz UKS ,,Drama” Kamieniec,a premiowaną awansem dościsłego finału. W finale IV liginasze siatkarki zajęły miejscena najniższym stopniu podiumza zespołami VC VictoriaMOSiR Cieszyn i MKS ,,Rojca”Radzionków i mogły się cieszyćz upragnionego awansu do IIIligi kobiet. W czasie przygotowańdo nowego sezonu dodrużyny dołączyły rozgrywającaAnna Pietras, środkowaAnna Szturc, przyjmująca AnnaCiemała oraz Joanna Franek.Na inaugurację III ligowychzmagań w sobotę 19 wrześniana sali gimnazjum w Dębowcud o s z ł o d o d e r b o w e g opojedynku pomiędzy UKS,,Dębowianka” a VC VictoriąMOSiR Cieszyn. Po bardzowyrównanym i emocjonującympojedynku ze zwycięstwa 3-2i 2 punktów mogły cieszyć sięsiatkarki z Cieszyna, a dziewczętaz Dębowca musiałyzadowolić się zdobyciem 1punktu. W kolejnych spotkaniachnasze siatkarki zdobyłyjuż komplet punktów pokonującUKS ,,Dychę” CzechowiceDziedzice (3-0), AZSKU ATH Bielsko Biała (3-1)oraz MKS Wodzisław Śląski(3-0). W meczach wyjazdowychze spadkowiczem z IIligi MCKiS Jaworzno orazmającym II ligowe aspiracjeMOSM Tychy nasze siatkarkiuległy swoim przeciwniczkompo 3-0, choć w poszczególnychsetach przegrywałyróżnicą tylko dwóch, trzechpunktów. I tak na zakończeniepierwszej rundy nasz zespółuplasuje się prawdopodobniena bardzo dobrym trzecimmiejscu w grupie, zwłaszczaże podstawowym celem naten sezon jest utrzymanie sięw III lidze kobiet. Warto przypomnieć,że rywalizacja toczysię w dwóch grupach z którychdrużyny z czterech pierwszychmiejsc utworzą grupęfinałową walczącą o awansdo turnieju barażowego o IIligę, a pozostałe trzy zespołyz każdej z grup utworzą grupęspadkową, z której dwieostatnie drużyny spadną doIV ligi. Poniżej zamieszczamyaktualne tabele III ligi kobiet.Nasze siatkarki rozgrywająswoje mecze na sali gimnazjumw Dębowcu w soboty o 18.30,a najbliższy mecz rozpoczyna-Stronający rundę rewanżową zagrają31.10. o godzinie 18.00 z VCVictorią MOSiR Cieszyn na haliprzy Alei Łyska w Cieszynie. Nakolejne spotkanie w Dębowcuzapraszamy kibiców 7 listopada, a rywalem będzie drużynaMCKiS Jaworzno. Wstęp wolny.Fotoreportaże oraz krótkiefilmy video z meczów naszegozespołu można zobaczyć naPortalu Śląska CieszyńskiegoOX.PLNa zdjęciu stoją od lewej:W ł o d z i m i e r z H a b a r t a ,17Agnieszka Spaczek-Krzywoń(kapitan), Monika Pasiut,K a r o l i n a J a n i k , J u s t y n aNeniczka, Katarzyna Siekierka,Anna SzturcW dolnym rzędzie: AnnaPietras, Żaneta Hulbój, AnnaCiemała, Joanna Franek,Barbara SikoraNa zdjęciu nie kontuzjowanejAgnieszki Szczypki.Choć wydaje się że toz leżącą Żaneta mogło by takżebyć… wtedy do dórnego rzęduposzła anna pietras1 MCKiS Jaworzno 5 12 13:42 MOSM Tychy 4 11 12:33 UKS Dębowianka Dębowiec 6 10 11:104 AZS ATH Bielsko-Biała 4 9 10:65 UKS Dycha Czechowice-Dziedzice 5 5 7:126 VC Victoria-MOSiR Cieszyn 5 4 9:147 MKS Wodzisław Śląski 5 0 2:15Dębowieści


spartakiada 2009Pogoda nie była łaskawadla organizatorów tegorocznejSpartakiady – Pikniku Rodzinnegow Simoradzu. Zaplanowanana 29 sierpnia (sobota)impreza ze względu na ulewnydeszcz została przełożona nanastępny dzień. Na szczęściejednak niedziela przywitaławszystkich ładną, słonecznąpogodą i mieszkańcy Gminymogli wreszcie stanąć do rywalizacji.Właśnie współzawodnictwojest i od zawsze było głównymcelem Spartakiady. Jednakw tym roku organizatorzy postanowilizmienić nieco formułęimprezy. Dzięki finansowaniuzewnętrznemu pochodzącemuz Funduszy Unii Europejskiej,realizowano projekt pn.„Razem można więcej”. Jegogłównym celem była zmianaświadomości mieszkańcówGminy w zakresie aktywnejintegracji oraz przeciwdziałaniawykluczeniu społecznemu. Tymsamym postanowiono włączyćmieszkańców do współorganizacjiSpartakiady. Ich udziałpolegał przede wszystkim naprzygotowaniu przez każdez Sołectw krótkiego opracowaniana swój temat. Wszystkierazem zostały później zebranei wydane jako „Przewodnikpo Gminie Dębowiec”. W tensposób integracja stała sięfaktem, a nie tylko pustymsłowem. Oprócz PrzewodnikaOpracowanie przewodnika1 Dębowiec2 Ogrodzona3 ŁączkaKonkurs fotograficzny1 Simoradz2 Iskrzyczyn3 KostkowiceRzut ziemniakiem do wiklinowegokosza1 Dębowiec – Witoszek Estera2 Simoradz – Boruta Klaudia3 Gumna – Parchański KamilSlalom gigant - bieg doszarfy1 Łączka – Żwak Marta2 K o s t k o w i c e – B o g u s zWeronikaprzed mieszkańcami Gminystało jeszcze jedno zadanie.Należało wykonać i wyselekcjonować15 zdjęć o ustalonejtematyce, jednak wszystkiemusiały pochodzić z obszarudanego Sołectwa. Zadanieprzypadło do gustu wszystkimi każdy kto tylko mógł fotografowałpiękne krajobrazy, dzikiezwierzęta, ciekawych ludzi czyważne dla społeczności lokalnejbudynki. Zarówno Przewodnikjak i „fotoreportaż” były jednocześniekonkurencjami Spartakiady,zatem każdy próbowałzarobić jak najwięcej punktów(szczególnie, że można ichbyło zdobyć aż 21 za opracowaniePrzewodnika oraz 12 zakonkurs fotograficzny). Najlepiejudało się to mieszkańcomSimoradza i Ogrodzonej. To tedwa Sołectwa zarobiły po 26punktów i po dwóch konkurencjachprowadziły w rywalizacji.Dalszą część zmagań przeprowadzonojuż tradycyjnie naświeżym powietrzu. GospodarzemPikniku Rodzinnego byłSimoradz, którego mieszkańcynie szczędzili sił, aby wszystkoprzebiegało po ich myśli. Jakogospodarz przywitał wszystkichsołtys Simoradza Piotr Burawa,życząc udanej rywalizacjiprzekazał głos Panu WójtowiTomaszowi Brannemu. Pokrótkim wstępie, w którym podkreśliłjak ważne jest wspólnekultywowanie tradycji oraz3 Simoradz – Obracaj NataliaWyścig kangurów1 D ę b o w i e c – B o r k a ł aRemigiusz2 Ogrodzona – Gajda Mateusz3 Łączka – Sikora NikodemSkok w dal (dziewczęta)1 Simoradz – Librowska Anna2 Iskrzyczyn – NeniczkaJustyna2 Łączka – Ryszka KingaSkok w dal (chłopcy)1 S i m o r a d z – H e j n o w i c zMateusz2 Łączka – Kurek Dominik3 Dębowiec – Kubicius MichałSlalom z piłką i strzał nabramkę1 Dębowiec – Trombik2 Simoradz – Librowska3 Łączka – SikoraRzut lotkami do tarczy1 S i m o r a d z – H e j n o w i c zMateusz2 Gumna – Świątek Marcin3 Dębowiec – Staniek MateuszJazda rowerem z przeszkodami1 Łączka – Sikora2 Ogrodzona – Woźniak3 Kostkowice – WojtasBieg z rafką rowerową naczas1 Gumna – Świątek Włodzimierzpielęgnowanie idei współzawodnictwa,oficjalnie otworzyłPiknik Rodzinny. Nie obyło siębez podpalenia znicza orazprezentacji zawodników, którzydumnie przemaszerowali wokółboiska. Szczególnie to drugiebyło bardzo efektowne, gdyżkażda z miejscowości prezentowałasię w innym kolorzestrojów, niosąc przed sobątabliczkę z nazwą i herbemSołectwa. Po inauguracjiprzyszedł czas na rozegraniezawodów.Zmagania rozpoczęły przedszkolaki,których zadaniembyło trafienie ziemniakiem dowiklinowego kosza. Najlepiejz tym zadaniem poradziłas o b i e E s t e r k a W i t o s z e kz Dębowca. Później do rywalizacjiprzyłączyła się młodzieżz e s z k ó ł p o d s t a w o w y c hi gimnazjów. Ich konkurencjewymagały znacznie większejsprawności. „Slalom gigant”,czyli bieg slalomem do szarfywygrała Marta Żwak z Łączki,a w „Wyścigu Kangurów”(w workach) najlepszy okazałsię Remigiusz Borkała. Skokw dal zarówno w konkurencjichłopców jak i dziewczynw y g r a l i p r z e d s t a w i c i e l eSimoradza, Anna Librowskaoraz Mateusz Hejnowicz.Największym zainteresowaniemcieszyły się już tradycyjniekonkurencje siłowe.Przeciąganie liny, w którymnajlepsi okazali się Panowiez Gumien, wywoływało gorącydoping publiczności. Podobniereagowano, gdy przystępowanodo cięcia drewna na czas.W tej dyscyplinie bezkonkurencyjniokazali się Simoradzanie.W konkurencjach niespodziankachzgodnie z oczekiwaniamizwyciężyli gospodarze. Radniza zadanie mieli przetłumaczeniekilkunastu gwarowychokreśleń, natomiast Sołtysipróbowali się w zręcznościłowiąc „rybki” na magnes.Wiele osób bacznie przyglądałosię kolejnej widowiskowejkonkurencji, strzelaniaz wiatrówki do dzików. Udziałw niej brali przede wszystkimPanowie, a najlepsi okazali sięprzedstawiciele Gumien.Przez cały czas rozgrywaniakonkurencji wokół zawodnikówkłębił się tłum kibiców,by wspierać swoich. Aby sięposilić i ostudzić nieco emocje,można było odpocząć natrybunach lub pod namiotemi zjeść smaczny posiłek. KołoGospodyń Wiejskich oraz OSPSimoradz serwowali smacznągrochówkę i kołacze.Po rozegraniu wszystkich 21konkurencji, podliczono punktyi ogłoszono zwycięzców. 131punktów i pierwsze miejsce napodium zdobyła drużyna gospodarzy,Simoradz. Z drugiegomiejsca cieszyli się mieszkańcyŁączki, którym udało sięuzyskać 109 pkt. Na najniższymstopniu podium stanęlizawodnicy z Debowca, z 100punktów. Dalsze miejsca zajęłyekipy Iskrzyczyna, Gumien,Kostkowic i Ogrodzonej. Pooficjalnej dekoracji, pamiątkowychzdjęciach i odebraniunagród wszyscy udali się nazasłużony odpoczynek. Cieszylisię wszyscy niezależnie odilości zdobytych punktów, gdyżsam udział i dobra zabawa byłynajważniejsze.DębowieściRadosław Żwak2 Dębowiec – Trombik Grażyna3 Łączka – Sikora ZbigniewUbijanie piany z jajek1 Simoradz2 Łączka3 GumnaRzut wałkiem do ciasta1 Simoradz – Plinta Lidia2 Iskrzyczyn – Raszyk Alina3 Kostkowice – Bogusz KarinaSztafeta z jajem1 Kostkowice – Bogusz2 Gumna – Worek3 Iskrzyczyn – SikoraŁapanie balonów z wodą1 Gumna – Jabłoński/Wardas2 Iskrzyczyn – Sikora / RaszykStrona18


3 Łączka – Żwak / SikoraStrzelanie z wiatrówki dodzików1 Gumna2 Kostkowice3 DębowiecKulanie opony1 Simoradz2 Gumna3 DębowiecCięcie drewna na czas1 Simoradz2 Gumna3 DębowiecPrzeciąganie liny1 Gumna2 Dębowiec3 ŁączkaKonkurencja dla Radnych1 Simoradz2 Łączka3 IskrzyczynKonkurencja dla Sołtysów1 Simoradz2 Kostkowice3 Ogrodzona1 Simoradz 1312 Łączka 1093 Dębowiec 100Ogólnaklasyfikacjawszystkich konkurencji4 Iskrzyczyn 885 Gumna 846 Kostkowice 707 Ogrodzona 68Strona19Dębowieści


Dwumiesięcznik „Dębowieści”; Redaktor naczelna: EsteraBrudny; stali współpracownicy: Agnieszka Migacz, Błażej Żebrok,Barbara Karnas-Greń; adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Turystyki w Dębowcu, Łączka 71, 43-426 Dębowiec;adres e-mail: gok@debowiec.cieszyn.pl; tel: 033 858 83 51;Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne „MODENA” Sp. z o.o.,43-400 Cieszyn, ul. Mała Łąka 17, tel.: 33 852 36 65, fax: 33 85789 65, www.drukarniamodena.pl.

More magazines by this user
Similar magazines