Views
3 years ago

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki - Fota

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki - Fota

GRUPA

GRUPA FOTASprawozdanie Zarządu z działalności za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 rokuW 2010 roku Spółka rozszerzała ofertę o części do samochodów starszych niż 10 lat. Wrezultacie podjętych działań udział części do samochodów starszych, pochodzącychgłównie z Dalekiego Wschodu w łącznej marży brutto za 2010 rok wyniósł około 3%.Kolejnym projektem realizowanym w obszarze zarządzania asortymentem jest ofertadedykowana. Jest to kompletne zestawienie najważniejszych indeksów d la danegomodelu auta. Oferta dedykowana dotyczy najpopularniejszych modeli samochodów napolskim rynku.Zapas graniczny w magazynach oddziałowychW 2010 roku została opracowana i aktualnie jest wdrażana procedura zarządzaniapoziomem zapasu w oddziałach w ścisłej relacji do wielkości sprzedaży. Celem jestoptymalizowanie zapasu, zablokowanie niekontrolowanego wzrostu zapasów, realnezabezpieczanie zapasu dla wzrastającej sprzedaży, stałe monitorowanie zmianumożliwiające przeciwdziałanie niewłaściwym zjawiskom.Realizacja projektów informatycznychW 2010 roku Spółka kontynuowała proces wdrożenia zintegrowanego systemuinformatycznego IMPULS. Całkowite wdrożenie nastąpiło w 1 kwartale 2011. Ponadtow chwili obecnej w Spółce trwają testy nowego systemu katalogowego INTEGRA.Powyższe działania były kolejnym krokiem wynikającym bezpośrednio z planunaprawczego zrealizowanego w Spółce w latach 2008-2009. Główne działaniazrealizowane w ramach restrukturyzacji obejmowały:Zmiany w strukturze sieci dystrybucji, polegające na likwidacji nierentownychoddziałów, konsolidacji oddziałów funkcjonujących na tych samych obszarachgeograficznych, przekształceniach oddziałów,Restrukturyzację zatrudnienia, w tym wdrożenie nowego systemu wynagradzania,zmianę zasad premiowania,Racjonalizację kosztów transportu, kosztów magazynowania, kosztów działańmarketingowych i innych kosztów funkcjonowania,Optymalizację działań logistycznych w celu skrócenia okresu rotacji zapasów(w tym procedury kontrolne zapewniające szybką relokację towarów dostępnychw sieci magazynów FOTA S.A. w celu ograniczenia wydatków na zakupytowarów),Działania mające na celu skrócenie przeciętnego okresu płatności należnościhandlowych (w tym, zaostrzenie polityki kontroli kredytowej, rozszerzeniezakresu działań windykacyjnych i odpowiedzialności za ich efekty, a takżewykorzystanie zmian w przepisach o podatku o towarów i usług),Usprawnienia w systemie kontroli wewnętrznej, m. in. w obszarze zarządzanianależnościami, zarządzania zapasami, kontroli wydatków, i innych.5

Sprawozdanie zarządu z działalności [Pobierz] - Inwestycje.pl
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ... - Zamet Industry SA
Sprawozdanie z działalności PTE w latach 2005-2010 - Polskie ...
Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i ...
Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2012 r.
Sprawozdanie z działalności centrów edukacji ekologicznej na ...
skonsolidowane sprawozdanie finansowe z działalności ... - PBG SA
Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2010 r.
Sprawozdanie z działalności NIK w 2010 roku - Najwyższa Izba ...
Sprawozdanie z działalności NIK w 2011 roku (plik PDF)
Sprawozdanie z działalności Oddziałów PTE w latach 2005–2010
Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2011 r.
Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ...
Sprawozdanie zarządu z działalności Fota S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej - Fota SA
Sprawozdanie Zarządu PBG SA z działalności spółki PBG SA za ...
Sprawozdanie z działalności - Fota SA
Sprawozdanie Zarządu PBG SA z działalności Spółki za rok 2012
Sprawozdanie z działalności - Fota
Sprawozdanie z działalności - Fota
Sprawozdanie Zarządu PBG SA z działalności spółki za okres od 01 ...
JC Auto Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ... - Site S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PKM ... - Bankier.pl
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FAM ... - Notowania
APLISENS Sprawozdanie Zarzadu z Działalności Spółki w ... - Parkiet
Korekta Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ... - Fota
sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej ...
Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Spółki w 2009 r. - PGE