Views
3 years ago

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki - Fota

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki - Fota

GRUPA

GRUPA FOTASprawozdanie Zarządu z działalności za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 rokuArt. Gum Spółka z .o.o.Rok 2010 był dla spółki kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju i zwiększaniaprzychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów stałych. Sprzedażwzrosła o ponad 22%, z poziomu 131,7 mln w 2009 roku do poziomu 160,9 mln w2010 roku. Jest to rezultat kontynuacji prac, mających na celu optymalizację kosztóworaz koncentrację na zwiększeniu rentowności sprzedaży. W Spółce zostaływprowadzone nowe procedury w zakresie bezpieczeństwa aktywów, w tym monitoringzapasów oraz zmiany w procedurach windykacyjnych. Uruchomiono działania mającena celu zminimalizowanie ryzyka nieściągalności należności tj. ubezpieczenianależności handlowych, ścisłej kontroli w zakresie udzielania kredytów kupieckich orazuszczelnienia procedur windykacyjnych. Wprowadzono również nowe mechanizmy wzakresie kontroli rotacji towarów, powołano Dział Kontroli Wewnętrznej i Analiz orazskupiono się na modyfikacji systemu B2B.Obecnie sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Dzięki osiąganym wynikomfinansowym oraz skracającemu się cyklowi konwersji gotówki (lepsza rotacja zapasów idobra ściągalność należności) Spółka ma zapewnione wysokie limity kredytowe udostawców oraz finansowanie w banku.W 2011 roku Spółka planuje organiczny wzrost sprzedaży oraz koncentrację nazwiększeniu rentowności sprzedaży.FOTA UkrainaW 2010 roku spółka – po przeprowadzonym w roku poprzednim i wdrożonym zsukcesem programie restrukturyzacyjnym – skoncentrowała się na działaniachrynkowych i umacnianiu swojej pozycji na rynku ukraińskim. Prowadzono intensywneprace nad przygotowaniem i wdrożeniem programów partnerskich dla klientów,rozszerzeniem portfolio produktów, umocnieniem marki własnej KAGER orazoptymalizacją asortymentu, zakupów, zapasu magazynowego oraz stosowanychrozwiązań logistycznych.W chwili obecnej działania spółki skierowane są na zwiększenie obrotów poprzezdalsze promowanie i wdrażanie programów partnerskich w poszczególnych regionachUkrainy, poprawę współczynnika rotacji i dostępności towarów oraz poprawę jakościobsługi klientów. Spółka zamierza również poszerzyć ofertę asortymentową idopasować ją do potrzeb i oczekiwań klientów.EXPOMSpółka zakończyła wdrożenie rozpoczętego w roku 2009 programurestrukturyzacyjnego i osiągnęła etap stabilizacji finansowej.Rok 2010 był dla spółki rokiem wdrożeń modyfikacji i nowych standardów w zakresieprodukcji, co zostało docenione przyznaniem Spółce tytułu laureata i godła „NajwyższaJakość QI 2010” w kategorii „QI product – produkt najwyższej jakości”. Docenionezostały tym samym wszelkie starania Spółki w zakresie wdrażania i promowania ideijakości we wszystkich aspektach działalności.W chwili obecnej Spółka prowadzi działania mające na celu poszerzenie kręguodbiorców , zwłaszcza z rynków zagranicznych, oraz przybliżenia wizerunku i zakresujej działalności w Europie. Służyć miał temu między innymi udział w zeszłorocznychtargach motoryzacyjnych Automechanika we Frankfurcie.6

GRUPA FOTASprawozdanie Zarządu z działalności za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 rokuAUTOPRIMA CzechyW 2010 roku spółka realizowała działania w ramach programu naprawczego,obejmującego między innymi aktywizację sprzedaży, wdrożenie systemówinformatycznych, weryfikację i usprawnienie procesów zarządzania zapasami,rozrachunkami oraz przepływem gotówki.Uruchomiono system E-shop pozwalający na dokonywanie przez klientów zamówień woparciu o dostępne towary w ofercie spółki oraz Fota S.A., a tym samym zdecydowaniepoprawiono standardy obsługi klienta biorąc pod uwagę obowiązujące standardyrynkowe. Zdecydowanie poprawiono komunikację z rynkiem i skupiono się nauaktywnieniu klientów oraz służb sprzedażowych. Skupiono się na opracowaniu iwdrożeniu nowych programów warsztatowych oraz programów lojalnościowych.Wprowadzono również dodatkowe działania, których głównym celem była poprawarentowności oddziałów oraz optymalizacja sieci oddziałów.Uszczelniono procedury kontroli i windykacji należności oraz wprowadzono nowerozwiązania w zakresie zarządzania zapasami.Prowadzone w spółce w roku 2010 działania oraz działania prowadzone w chwiliobecnej mają na celu zwiększenie skuteczności oraz potencjału rynkowego AutoprimaCzechy.AUTOPRIMA SłowacjaW roku 2010 Spółka skoncentrowała swoje działania na poprawie rentownościsprzedaży oraz zwiększeniu przychodów i optymalizacji kosztów funkcjonowania. Odmarca 2010 rozpoczęto wdrażanie programu restrukturyzacyjnego mającego na celurealizację powyższych zamierzeń. Zweryfikowano i poszerzono posiadaną ofertęasortymentową i dokonano jej optymalizacji w oparciu o zgłaszane przez klientówpotrzeby rynkowe. Wdrożono – tak jak i w Autoprimie CZ – system informatyczny E-Shop celem udrożnienia i poprawy funkcjonowania systemu zamówień klientów.Dokonano weryfikacji rentowności posiadanej sieci sprzedaży i wdrożono mechanizmypoprawy osiąganych wyników finansowych.Wszystkie powyższe działania mają przełożyć się w 2011 roku na poprawęefektywności Spółki oraz zwiększeniu jej udziału w rynku.AutomotosportDziałania spółki w 2010 roku skoncentrowane były na optymalizacji asortymentu,poprawie rentowności sprzedaży i optymalizacji kosztów funkcjonowania.W chwili obecnej jednostka kontynuuje wcześniej rozpoczęte działania, a przedewszystkim koncentruje się na optymalizacji zakupów, zatrudnienia oraz poprawieprocedur w zakresie zarządzania gospodarką magazynową. Dalsze kroki skierowanebędą na rozbudowę i dostosowanie do potrzeb rynkowych oferowanych programówlojalnościowych, rozbudowę sieci sprzedaży i umacnianie pozycji rynkowej.7

Sprawozdanie zarządu z działalności [Pobierz] - Inwestycje.pl
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ... - Zamet Industry SA
Sprawozdanie z działalności PTE w latach 2005-2010 - Polskie ...
Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i ...
Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2012 r.
Sprawozdanie z działalności centrów edukacji ekologicznej na ...
skonsolidowane sprawozdanie finansowe z działalności ... - PBG SA
Sprawozdanie z działalności NIK w 2011 roku (plik PDF)
Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2010 r.
Sprawozdanie z działalności NIK w 2010 roku - Najwyższa Izba ...
Sprawozdanie z działalności Oddziałów PTE w latach 2005–2010
Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2011 r.
Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ...
Sprawozdanie zarządu z działalności Fota S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej - Fota SA
Sprawozdanie Zarządu PBG SA z działalności spółki PBG SA za ...
Sprawozdanie z działalności - Fota SA
Sprawozdanie Zarządu PBG SA z działalności Spółki za rok 2012
Sprawozdanie z działalności - Fota
Sprawozdanie z działalności - Fota
Sprawozdanie Zarządu PBG SA z działalności spółki za okres od 01 ...
JC Auto Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ... - Site S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PKM ... - Bankier.pl
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FAM ... - Notowania
APLISENS Sprawozdanie Zarzadu z Działalności Spółki w ... - Parkiet
Korekta Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ... - Fota
sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej ...
Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Spółki w 2009 r. - PGE