Nová zákonná úprava konkurzu a reštrukturalizácie

fph.vse.cz

Nová zákonná úprava konkurzu a reštrukturalizácie

Miroslav Jakubec, Peter KardošPlatobná neschopnosťslovenskýchpodnikateľských subjektovv závislosti odhospodárskeho cyklu alegislatívnych zmien


Štruktúra príspevku– Hospodársky vývoj od roku 2008.– Vývoj zákona o konkurze areštrukturalizácii.– Štatistiky z oblasti konkurzov areštrukturalizácií.– Nová zákonná úprava konkurzu areštrukturalizácie.


Hospodársky vývoj od roku 2008Vývoj HDP 2007 2008 2009 2010 2011Grécko 3,0% -0,2% -3,3% -3,5% -6,9%Španielsko 3,5% 0,9% -3,7% -0,1% 0,7%Európska únia 3,1% 0,5% -4,3% 2,0% 1,5%Eurozóna 3,0% 0,4% -4,3% 1,9% 1,5%Slovensko 10,4% 6,4% -4,7% 4,2% 3,3%


Hospodársky vývoj od roku 2008Prehľad skutočného a odhadovaného vývoja HDPSlovenskaVývoj HDPSkutočnosťOdhad2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201510,4% 6,4% -4,7% 4,2% 3,3% 2,5% 2,1% 3,5% 3,6%


Vývoj zákona o konkurze areštrukturalizáciiZákon o konkurze a vyrovnaní č. 328/1991 Zb. mákorene v československom zákone o bankrote z roku1931, v rakúskom zákone z roku 1914 a uhorskomzákone o bankrote z roku 1881.V roku 1993 zákon novelizovaný zákonom č. 122/1993Z.z. – doplnené dohadovacie konanie.Od februára 1998 v platnosti ďalšia novela – zrušenédohadovacie konanie a doplnený inštitút vyrovnania.


Vývoj zákona o konkurze areštrukturalizáciiOd roku 2004 v platnosti nový zákon o konkurze areštrukturalizácii – nový inštitút riešenia problémov splatobnou neschopnosťou – reštrukturalizácia(formálna a neformálna).Aktuálna úprava zákona – v ďalšej časti prezentácie.


Štatistiky z oblasti konkurznýchkonaníPrebiehajúce, vyhlásené a zrušené konkurzy SR2008 2009 2010 2011 1/2 2012Prebiehajúce konkurzy 615 706 1 044 1 325 1 588Vyhlásené konkurzy 251 276 344 414 222Otvorené malé konkurzy 92 90 143 235 124Zrušené pre nedostatok majetku 35 53 61 101 43Zrušené po splnení rozvrhového uznesenia 23 36 55 85 44Zrušené z iného dôvodu 1 1 3 3 3


Štatistiky z oblastireštrukturalizačných konaníPrebiehajúce, povolené a skončené reštrukturalizácia v SR2008 2009 2010 2011 1/2 2012Prebiehajúce reštrukturalizácie 7 45 110 98 94Povolené reštrukturalizácie 10 58 87 86 33Skončené reštrukturalizácie 11 15 49 67 29


Konkurzné konanie a jeho dĺžkaPrehľad dĺžky konkurzných konaní vo vybraných krajinách svetaKonkurzné konanie a jeho dĺžka (roky)NajkratšieNajdlhšieÍrsko 0,4 Indonézia 5,5Japonsko 0,6 Haiti 5,7Kanada 0,8 Filipíny 5,7Singapur 0,8 Bielorusko 5,8Belgicko 0,9 Angola 6,2Fínsko 0,9 Maledivy 6,7Nórsko 0,9 India 7,0Austrália 1,0 Mauritánia 8,0


Konkurzné konanie a jeho nákladyPrehľad nákladov konkurzných konaní o vybraných krajinách svetaNáklady na konkurz v % z nehnuteľného majetkuNajnižšieNajvyššieKolumbia 1,0 Filipíny 38,0Kuvajt 1,0 Šalamúnove ostrovy 38,0Nórsko 1,0 Vanuatu 38,0Singapur 1,0 Venezuela 38,0Fínsko 3,5 Siera Leone 42,0Belgicko 3,5 Ukrajina 42,0Kanada 3,5 Libéria 42,5Bahamy 3,5 Centrálna Afrika 76,0


Konkurzné konanie na SlovenskuPriemerná dĺžka konkurzného konania je 4 roky.Náklady na konkurzné konanie sa odhadujú vo výške18 % z hodnoty nehnuteľného majetku.Keďže tieto štatistiky sú pomerne zlé, zákonodarca bolprinútený pristúpiť k novele zákona a konkurze areštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z.


Nová zákonná úprava konkurzua reštrukturalizácieNovela zákona so sebou priniesla nasledovnézmeny:1. Možnosť podania návrhu na vyhláseniekonkurzu.2. Spresnenie pojmu platobná schopnosť.3. Zadefinovanie pojmu predĺženie.4. Zodpovednosť členov predstavenstva zaporušenie povinnosti včasného zahájeniakonkurzného konania.


Nová zákonná úprava konkurzua reštrukturalizácieVeriteľ má právo podať návrh na vyhláseniekonkurzu i bez toho, aby mal uznanúpohľadávku dlžníkom alebo vykonateľnúpohľadávku.


Nová zákonná úprava konkurzua reštrukturalizácieDlžník je platobne neschopný, ak je viac ako 30dní v omeškaní s plnením aspoň dvochpeňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovia bol jedným z týchto veriteľov písomnevyzvaný na zaplatenie.


Nová zákonná úprava konkurzua reštrukturalizáciePredĺženie je stav, keď suma všetkýchzáväzkov dlžníka presiahne hodnotu jehomajetku.Predchádzajúca právna úprava definovalaPredchádzajúca právna úprava definovalapredĺženie ako stav, keď hodnota splatnýchzáväzkov presahuje hodnotu majetku, t.j.hodnotu majetku neporovnáva so sumouvšetkých záväzkov avšak iba so sumousplatných záväzkov.


Nová zákonná úprava konkurzua reštrukturalizácieNegatíva predchádzajúcej úpravy:1. Zákon umožňoval podnikať podnikateľom, ktorídlhodobo vykazovali stratu, v dôsledku ktorejhodnota ich majetku nekryla ich záväzky.2. Dlžník, ktorý bol účtovne v predĺžení mal možnosťzbaviť sa majetku avšak právne v predĺžení nebol.3. Akcionári, ktorí financovali spoločnosť formoupôžičiek neskôr v priebehu konkurzu ovplyvňovalijeho priebeh. Ich záujem bol však iný, akozákladný záujem sledovaný konkurzom resp.reštrukturalizáciou, t.j. čo najvyššie uspokojenieveriteľov.


Nová zákonná úprava konkurzua reštrukturalizácieV súčasnosti sa do celkových záväzkovnepočítajú záväzky veriteľov, ktorí súsúčasne aj akcionárom spoločnosti.Veritelia týchto záväzkov nemajúmožnosť ovplyvňovať priebeh konkurzualebo reštrukturalizácie svojímhlasovaním a v prípade uspokojeniabudú uspokojení až ako poslední.


Nová zákonná úprava konkurzua reštrukturalizácieĎalšia novinka, ktorú prináša novelazákona je zodpovednosť členovpredstavenstva za porušenie povinnostivčasného zahájenia konkurznéhokonania.


ZáverProblémy v tejto oblasti sú aj v inýchkrajinách, čo dokumentujú vyššie uvedenéštatistiky.Insolvencia a platobná neschopnosť tu vždybola, je a bude, je však dôležité do budúcnostinájsť také ekonomické nástroje, abypoškodenie veriteľov bolo čo najnižšie.Uvidíme, čo nám prinesie novela zákona okonkurze a reštrukturalizácii.


Ďakujeme za pozornosť a želámepríjemný deň ☺Ing. Miroslav Jakubec, PhD.Ing. Peter Kardoš, PhD.Ekonomická univerzita v BratislaveKatedra podnikovohospodárska

More magazines by this user
Similar magazines