Levaomanike Liit konventsioonist, Tanel Hinno

envir.ee
  • No tags were found...

Levaomanike Liit konventsioonist, Tanel Hinno

Ballastvee käitlemine klaevadelTanel HinnoTehnika - ja ohutusjuhtAS Tallink GruppProbleemi olemus - võõrliikAquatic Invasive Species (AIS) - meres elav organism, mis transporditakseinimtegevuse tulemusel regiooni, kus ta ei ole ajalooliselt esinenud enud ja kus tavõib asuda looduses kontrollimatult paljunema.Peale omadussõna “invasive” – sissetungiv, on võõrliigid veel tuntud ainsasõbraliku omadussõnaga – “exotic”,, kuid kõik ülejäänud iseloomustused onpisut halva maiguga – “alien” (võõras), “introduced” (sisse toodud),“nuisance” (tüüüütu, nuhtlus), “non-indigenous” (mitte pärismaine), p“non-native” (mitte kohalik) jne.... ja eeltoodu kajastab ka probleemi olemust.2.05.2008Eesti Laevaomanike Liit2.05.2008Täiendavad faktidKuidas võõrliigid levivadVõõrliikide levikuks on palju võimalusi, näiteks: nmeretaimed,merelise päritoluga pelustoit, kalasööööt, lemmikloomakaubandus,võõrliigi teadlik merre vabastamine, kuid ...Võõrliigid on arvatavalt peale globaalse elukeskkonna hävitamise teinesuurim oht bioloogilisele mitmekesisusele.arvatakse, et kaubanduslik meretransport võib olla tänaptnapäevalvastutav kuni 80% ulatuses võõrliikide sattumise eest nendemittetavapärasesse elurajooni.Kogemus ütleb, et paljud võõrliigid on võimelised oluliselt mõjutamaökoloogiat, majandust ja inimese tervist.Merekeskkonnaga seonduvalt on võõrliikidega seotud ebameeldivuste arvviimase 50 aasta jooksul järsult suurenenud ja on jätkuvalt tõusujoones.Allikas: California State Lands Commission... ja meretranspordi arengul on sellele tendentsile olnud oluline mõju.2.05.20082.05.2008


Ballastvesi ...BallastvesiLaevad kasutavad ballastvett piisava püstuvuse pja laevamanööööverdusvõime tagamiseks.Tavapäraselt võetakse ballastvesi pardale lossimisel sadamas jasellest vabanetakse laadimisel sadamas.2.05.2008... mis on hädavajalik hselleks, et tagadalaevale vajalik different(trimm) ja laevapüstuvus.Kuna võõrliikide mõõtmed onväga erinevad - viirustest kunipaarikümne sentimeetristekaladeni, on alati olemaspotentsiaalne võimalusvõõrliikide levikuksballastvee võtmisel ja selleväljapumpamiselsadamas või rannikuvetes.2.05.2008Ballastvee elutsükkel koosvõõrliigiga Võõrliigid satuvadoma uude elukohtaballastveepumpamisegalaeva ja seejärellaevastväljapumpamisega– juba uueselukohas.Võõrliigid ballastveesArvatavalt transporditakse maailmas ballastveega iga päev pumbes7000 võõrliiki. (California State Lands Commission)Globaalse transpordi mahud kasvavad - see viib liikvele üha enamja enam ballastvett koos võõrliikidega.Laevade kiirus kasvab - üha enam võõrliike jääjääb b transpordi käigus kellu ja leiab endale elukoha uues kohas.Tridentiger barbatus2.05.20082.05.2008 Palaemon macrodactylusPhiline auriformis


Rahvusvahelised reeglidLaevade ballastvee käitlemise krahvusvahelinekonventsioon - International Convention for theControl and Management of Ships’ BallastWater and Sediments.Sätestab ballastvee käitluse kkorra.Vastu võetud IMO poolt veebruaris 2004 Esimene läbivaatuslIMO’s s Juulis 2005 Teine läbivaatuslOktoobris 2006 Kolmas läbivaatus lJuulis 2007Jõustuks 1 aasta pärast ppeale ratifitseerimist30 riigi poolt, kes esindavad vähemalt v35 %maailma laevastiku GT’st.Reederi kohustusedSertifitseerimine - International Ballast WaterManagement CertificateHeaks kiidetud ballastvee käitlusplaani kväljatöötamine- (Ballast Water ManagementPlan)Ballastvee käitluse klogiraamat - (Ballast WaterRecord Book)Valikuvõimalused: Ballastvee hoidmine pardal (suletud tankides) Ballastvee vahetus (Standard D-1: DBallast waterexchange) Ballastvee töötöötlemine (nt. filtreerimine &keemiline töötöötlus) (Standard D-2: Ballast watertreatment) Ballastvee väljapumpamine vkaldal asuvassekäitlusrajatisse või eelnevate kombinatsioon2.05.20082.05.2008Konventsiooni rakenduskavaKell lay BW m 3 Ship type /DWT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016< 2009 1500 - Tankers: 3400 - 15000Bulk: 4200 - 14200D1 / D2D25000General cargo: 4100 - 14000< 2009 < 1500> 5000Tankers < 3400 > 15000Bulk < 4200 > 14200General cargo < 4100 > 14000>= 2009 < 5000 Tankers < 15000Bulk < 14200General cargo < 14000>=2009< 2012> 5000 Tankers > 15000Bulk > 14200General cargo > 14000>=2012 > 5000 Tankers > 15000Bulk > 14200General cargo > 14000D1 / D2Review of standard by 1stJan 2006.D2D1 / D2D2D2D2Ballastvee käitlusplaank Ohutus ballastvee käitlemisel k–eelkõige seotud laeva korpusetugevuse ja püstuvuse ptagamisega. Meeskonna tegevus ballastveekäitlemisel. Setetest vabanemise kord. Täpne tegevusplaan ballastveevahetamisel. Sätestab ballastveekäitlusplaani lähtuvalt llaevalrakendatud meetodist.2.05.20082.05.2008


Ballastvee logiraamat Kirjas peab olema kogu ballastveegaseotud tegevus Millal ? Kuhu ? Kui palju ?Ballastvee käitlusmeetodidk Ballastvee hoidmine pardal Ballastvee vahetamine Keemiline töötöötlus Ballastvee soojendamine Filtreerimine UV valgus Magnet – jaelektriline töötöötlus2.05.20082.05.2008Ballastvee käitlusvõimalusedkKäitlusmeetodi valiku kriteeriumid Laevapere ja reisijate ohutus Võõrliikide eemaldamise efektiivsus Käitlussüsteemi steemi kasutamise lihtsus ja selle töötöökindlus Käitlussüsteemi steemi integreeritus laeva muudesüsteemidegasteemidega Laevakere veekindlus ja tugevus Käitlussüsteemi steemi võimalik kahju keskkonnale Sadamavõimude võimalus jälgida jkäitlusmeetodikvastavust kehtestatud nõuetele ja selle tööttulemuslikkust. Käitlussüsteemi steemi mõõtmed Käitlussüsteemi steemi maksumus2.05.2008Käitlusmeetodi rakendatavus võõrliigile eemaldamiseks2.05.2008


Küsimused käitlusmeetodi kvalikul Kahjuks ei ole seniajani ükski eraldiseisev ballastveekäitlusmeetod tõendanud ennast absoluutseltefektiivsena. Kombineeritud meetodite kasutamine tundub olevattulemuslikum kui iga meetod eraldi rakendatuna. Erinevate meetodite kombineeritud kasutamist uuritaksesiiani ja kahjuks ei ole seniajani turul ühtegiheakskiidetult 100% toimivat metoodikat. Reederil on keeruline rakendada meetodeid jatehnoloogiaid, mille resultatiivsus on küsitav, kmis ei olelõpuni usaldusväääärsed, on kallid või mille paigaldamineja kasutamine võtab liiga palju aega.2.05.2008Küsimused käitlusmeetodi kvalikul ...Finantskulud, mis kaasnevad käitlusmeetodiga, kon süsteem s steem ise,selle paigaldamine, kuluvahendid, opereeriva meeskonna töötööaeg jameetodi rakendamisest tulenev ajakulu.Paljud käitlusmeetodid kei sobi vanematele laevadele ja seeõttunende kasutamine eeldab vanade laevade ümberehitamist, mis agaoluliste ümberehituste korral võivad tekitada olukorra, kus laev tulebviia uute ohutusreeglite alla ja seega on investeeringu majanduslikpõhjendatus küsitav. kSõltumata sellest, kas süsteem s steem paigaldatakse vanale või uuelelaevale, on selle paigaldamine seotud projekteerimiskuludega, mison oluline osa kogu projekti maksumusest, tavapäraselt kuni 25 %süsteemi steemi kogumaksumusest.Juhul, kui käitlusmeetodi keripära ra tõttu pikeneblaeva reisi kestvus või suureneb kütusekulu, ksuureneb ka transporditeenuse maksumus.2.05.2008Küsimused käitlusmeetodi kvalikul ... Laevaperel on palju erinevaid funktsioone. Iga täiendav tfunktsioon vähendab vlaevapere liikmete arvu, kestegelevad laeva nö. n . põhioperatsioonidega. Praegu valitseva üldise kvalifitseeritud meretööööjõudefitsiidi olukorras tähendab tsee kindlasti kompromissilaeva põhioperatsioonide ja kahjuks ka ohutuse arvelt. Iga käitlusmeetod kpeab sadamavõimudele pakkumavõimaluse kergesti kontrollida, kas käitlus kon teostatud jakas see on olnud efektiivne. See annab omakorda võimaluse vajadusel rakendadaseaduses ettenähtud mõjutusvahendeid, et tagadareeglite järgmine. jKüsimused käitlusmeetodi kvalikul ... Kuna mõned käitlusmeetodid ktoimivad hävitades hvõõrliike, siis sellised meetodid ise võivad ollaohtlikud inimese tervisele, elule ja keskkonnale,kui töötöötlus ei toimu näiteks nsuletud keskkonnas. On olemas selge vajadus hinnata javõrrelda omavahel käitlusmeetoditekkõiki aspekte ning võõrliikide rannikuvettesattumisest tekkivat kahju.2.05.20082.05.2008


Ballastvee hoidmine pardal kogureisi vältelv Seni on see arvatavalt enim rakendatud meetod. Väidetavalt 2006 aastal peaaegu 85% USA-ssesaabuvatest laevadest hoidis ballastvett pardal.Ballastvee vahetuse teooria “Kaldavete” elusorganismid ei jääjtoitainete poolt vaesesookeanikeskonnas ellu. Ookeanivees omakorda on elusorganismide tihedus(organism versus ballastvee kogus) väiksem.2.05.2008Percent Vessels1009080706050403020100RetainDischarge2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006aYear Ookeani elusorganismid ei jääjellupoolsoolastes ja suhteliselt saastunudtingimustes, mis on omane enamikelesuudmealadele ja sadamatele. Vähendatud organismide arv +vahendatud ellujäääämise tõenäosus= vähenenud invasiooni tõenäosus.2.05.2008PhytoplanktonBallastvee vahetus Läbipumpamine–pumbatakse merevetttanki kolmekordsesmahus läbi lballasttanki. Järjestikune tühjaks tpumpamine ja täitmine t–tank pumbatakse tühjaks tja seejärel täidetakse tveega. Lahjendamine – esmanetäitmine pealt ja sellelejärgnev tühjaks tpumpamine tanki põhjast.Ballastvee vahetuse efektiivsus Efektiivsus sõltub laevatüübist ja vahetuse meetodist Jääb b vahemikku 50 – 99% Setted jääjäävad tihti tankisõltumata vahetusemeetodist – see probleem onoluline, kuna settedsisaldavad võõrliikide jääjääkeja paljunemiseksvajaminevat ainest.2.05.20082.05.2008ballastitank


Ballastvee vahetuse meetodinõrkusedTanki põhjast on keeruline eemaldada setteid ja jääjääkvett, mis vähendab vmeetodi efektiivsust.Veejääääkide ja setete eemaldamist tankist tuleb tagada täiendavate tpumpadega, lisaks on vajalik tankide konfiguratsiooni muutmine selliselt, setvesi ja setted valguksid ühtekokku, kus neid saab kergemini välja vpumbata.Praeguste laevade tankid on projekteeritud ja valmistatud selliselt, elt, et tankison palju toestusi, torustikke, laevakere elemente ja soppe, kuhu organismidkinni jääjäävad.Seda saab vähendada, vprojekteerideslaevu nii, et selliseid kohti oleks tankides vähem vvõi paigaldades sellistesse kohtadessetäiendavaid pumpasid, mis eemaldaksidorganismid kas ballastvee vahetuse ajal võipärast seda.Kui ballastvee vahetus ei olnud efektiivne, siison organismid, mis jääjäävad ballasttanki, võimalikeemaldada alles pärast psadamasse tulekut.Ballastvee vahetusega seotudohud Tormisel merel ei ole ballastvee vahetus alati ohutu. Rooli ja laevakruvi väljumisel vveest põhjustab see laevavähenenud juhitavuse. Vähenenud süvisspõhjustab suurenenud tundlikkustlainetusele. Liigne rõhk tankides võibpõhjustada tankidevigastusi. Laeva korpuse pikitugevusvõib väheneda. v Võib väheneda vpüstuvus. p2.05.20082.05.2008Ballastvee vahetuse eelised Kuna ballastvett vahetatakse laeva reisi ajal, siis ajakaotus reisis on suhteliselt vähene. v Puudub otsene vajadus täiendava tvarustuse võioperaatorite koolituse järele, jseega investeeringud onminimaalsed ja protsessi juurutamine kerge. Sadamariigi kontrolli saabteostada efektiivselt,kuna ookeanivee soolsus onerinev rannaveest ja seda onvõimalik tuvastada.Ballastvee vahetuse eelisedBallastvee vahetamise efektiivsust saab suurendada olemasolevatorustiku ja pumbasüsteemide steemide modifitseerimisegaEnamik olemasolevaid ballastsüsteeme steeme on võimelised pumpamavett tankist ainult ühes suunas, ainult sisse või välja, vkuid mittesamal ajal erinevates suundades.Täiendava torustiku ja pumpade paigaldamisegaon võimalik vett samaaegseltpumbata sisse ja välja, vtagadespideva vee vahetuse tankis.See meetod on samaaegselt niiefektiivne kui ka ohutu laeva püstuvuse pseisukohalt, tagades pidevavee olemasolu tankis.2.05.20082.05.2008


Ballastvee filtreerimineBallastvee filtreerimine Ballastvett saab filtreerida enne tanki võtmist või ennetankist väljapumpamist.v Kui filtreerimist teostatakse enne ballastveeväljapumpamist, siis on vajalik filtreeritud organismidekontrollitud eemaldamine laevast, et vältida vnendejuhuslikku sattumist uude keskkonda. Filtreerimise tehnoloogiad arenevad pidevalt, etsuurendada filtrite tihedust, vältida vfiltrite ummistumist jasuurendada filtrit läbivaid lveekoguseid, et omakordasuurendada töötöötluse efektiivsust. Kõige efektiivsemakson osutunud filtreerimine u. 5 mmeelfiltriga, millele järgneb j25 kuni 50 mikromeetrine filter(µm).2.05.20082.05.2008Ballastvee filtreerimise nõrkused Spetsiaalsete filtrisüsteemide steemide ja nendeinstallatsiooni kõrge maksumus. Filtreerimise maksumus kasvab, kui on vajadusväiksemate organismide filtreerimiseks. Kuna filtrid ei ole sobivad kõikidemikroorganismide eemaldamiseks, eksisteeribvajadus täiendava ttöötöötlusmeetodirakendamiseks.Ballastvee töötöötlusBallastvee vahetus ja filtreerimine ei ole eeldatavasti siiskipiisavad kindlustamaks, et võõrliigid ei satuks rannikuvette.Keerukas on määmäärata, kus on ühe või teise regiooni jaoksvõõrliigi kontsentratsiooni kriitiline piir, mille ületamisel võõrliiksureb või hakkab uues asukohas arenema.Seega on väidetavalt vainus toimivmeede – mitte mingeid võõrliike.Seda on võimalik saavutada vaidkoostoimes ballastvee töötöötlusega.2.05.20082.05.2008The Hamann modular Ballast Water Treatment System


Keemiline töötöötlus Võõrliikide kõrvaldamiseks saab kasutadakemikaale, kuid nende valikul peab olemaväga ettevaatlik, et mittekahjustadainimest ja keskkonda.Keemilise töötöötluse eelisedKuna ka muude kemikaalide kasutamisel laevas peab olematagatud laevapere ohutus, mis eeldab laevapere koolitamist, siislaevapere koolitus kemikaalide kasutamiseks ei kujuta endastmidagi keerulist.Tavapäraselt hoitakse ja transporditakse selliseid kemikaalekontsentreeritult, kuivalt või vedelikuna. Selliselt on nendehoidmine laevas lihtne.Taoliste kemikaalide kasutamineon siiani olnud laialdane töötööstuses,mille kohta on olemas ka paljukogemust ja teadmisi.Masinad, mis kasutavad biotsiide,on osutunud töötöökindlaks ja vajavad vähest vhooldust.2.05.20082.05.2008Keemilise töötöötluse nõrkused Ilmselt ei ole merevee ja kemikaalide koosmõju veellaialdaselt hinnatud ja uuritud. Keemilise töötöötluse läbiviimiseks lkasutatavate masinatemõõtmed võivad takistada nende paigutamist laevadele. Oluline mure kemikaalide kasutamisel on neid kasutavalaevapere ohutus. Oluline problmeem on kajääkkemikaalide korrodeeruv mõjulaeva ballasttankidele, torudele,pumpadele ja teistelelaevakere osadele.Keemilise töötöötluse nõrkusedOn olemas kaks põhilist gruppi kemikaale: oksüdeerivad ja mitte-oksüdeerivad.Oksüdeerivad biotsiidid rikuvad rakustruktuuri, mis viib sellesurmani.Näiteks kloori kasutati joogivee töötöötlemiseks, kuid nüünüüd d on tekkinudkahtlus, et see ei olegi nii ohutu.On kahtlus, et oksüdeerivadbiotsiidid tekitavad kokkupuutelmereveega toksilisi kemikaale.Seetõttu ei pruugi oksüdeerivatebiotsiididega töötöödeldud veekeskkonda pumpamine olla eriti ohutu.2.05.20082.05.2008


2.05.2008Keemilise töötöötluse nõrkused Mitte-oksoksüdeerivad biotsiidid on kemikaalid, mismõjutavad organismi elufunktsioone, nagu näiteks npaljunemine. Mõned neist kemikaalidest muutuvad mõne päeva pjooksul ohutuks ühendiks, seega võib neid tanki lisadakohe pärast psadamast lahkumist, reisi alguses, mistõttuon reisi lõpus väljapumpamisel vnende mõju keskkonnalevähene. Kuna pestitsiidide deaktiveerimiseks on vaja aega, siislühematele reisidel ei ole see rakendatav. Samuti võib kasutada mitte-oksoksüdeerivaid biotsiide, mison kasutuses meditsiinis ja mis muutuvad ohutuksgaasiks, kuid nende kasutamine sellises mahus oneeldatavalt kulukas.2.05.2008Ballastvee termiline töötöötlusBallastvee termilise töötöötluseeelisedBallastvee termilise töötöötlusenõrkusedBallastvett saab soojendada masina jahutussüsteemi steemi abil, pumbatespeamasinate jahutusvett läbi ltankide, kus vesi jälle jmaha jahtub.Soojendamine 35 C ja 45 C kraadini ja temperatuuri hoidminepikema perioodi vältel von efektiivne suuremate organismidehävitamiseks.Meetod on effektiivne, kuna jahutusvesi võetakse merest niikuinii i japumbatakse pärast pkasutamist merre tagasi.Meetodi eeliseks on keemiliste kõrvalproduktide puudumine.Potentsiaalne probleem on tankide korrosioon, mis süveneb stemperatuuri tõustes.Uutel laevadel on tavapäraselt tankid kaetud värvkattega, vmis onvõimeline vastu pidama kuni 80 o C temperatuurile, seega on nadvähem tundlikud korrosiooni suhtes kui vanad laevad.Eeldatavalt on üks efektiivsemaid meetodeid ballastveesoojendamise ja ballastvee vahetuse kombineeritud variant.Ballastvee soojendamine ei ole efektiivne mikroorganismide suhtes.s.Torustiku paigaldamise vajadus selleks, et ballastvett soojendada.a.Meetodi efektiivsus on limiteeritud peamasinate võimekusega tootasoojust, seega töötöödeldava ballastvee hulk peab olema taskaalusmasinate poolt toodetud soojusega.Eeldatavalt on vajalik väljapumbatava vvee filtreerimine enne vettelaskmist, et kõrvaldada surnud organismid.Sõltub konkreetse laeva tüütüübist ja reisi omapärast.Reis peab olema piisavalt pikk, et oleks aega vee temperatuuritõusmiseks nõutud tasemele ja seejärel oleks tagatud ka vajalik aegtöötluseks.Kuna selle meetodi efektiivsus on otseses sõltuvuses ümbritsevasttemperatuurist, siis võib olla selle rakendamine külmades ktingimustes küsitav. k2.05.20082.05.2008


Ultravioletttöööötlus onefektiivnemikroorganismideeemaldamiseks. Peab olemakombineeritud muutöötlusmeetodiga,näiteks filtreerimisega. Samuti ei ole UV töötöötlusrakendatav kui vesi eiole selge, seega onvaja vesi ikkagifiltreerida.2.05.2008UV - töötlus2.05.2008Muud töötöötlusmeetodid Samuti on uuritud akustilist, elektrilist ja magnettöööötlust. Spetsiifilised sagedused tapavad spetsiifilisi võõrliike,seega on see efektiivne kindlate liikide kõrvaldamiseks. Magnet ja elektriimpulsid tapavad ka ainult kindlaidvõõrliike, kuid võivad osutuda ohtlikuks laevaperele. Nende meetodite nõrkused on varustuse mõõtmed jamaksumus. Loetletud meetodid on rakendatavad ainult koos muudemeetodiga.KokkuvõteKokkuvõteBallastvesi on osutunud põhiliseks “teerajaks”,, mida möömööda toimubvõõrliikide bioloogiline invasioon.Võõrliikide eraldamine ballastveest on võimalus “biosissetungijatest”vabanemiseks, kes võivad põhjustada nii ökoloogilist jamajandusliku kahju, kui ka terviseprobleeme inimestele.Kuna ükski meetod ei ole veel ennast tõestanud 100%-lt efektiivsevõõrliikide ballastveest kõrvaldajana, siis uurimine ja arendustööjätkub, et välja varendada uusi tehnoloogiaid ja efektiivseid(kombineeritud) meetodeid.Tänase päevani pon saadval väga vvähe vkonkreetset informatsiooniheakskiidetud lahendustest.Pikka aega on ballastevee käitlus kolnud madala prioriteetsusegaküsimus ja pigem teatud regioonide probleem. Selle tulemusel onpaljud käitlusmeetodid ksiiani katsetusjärgus. Kuna uute tehnoloogiate rakendamine nii uutel kui eritivanadel laevadel on kallis, siis arvan, et laevaomanikudon õigustatult tõrksad neid rakendama, kuna tehnoloogiaei ole ennast efektiivsena tõestanud. See omakorda on põhjustanud viivitusi reeglistikuvastuvõtmisel ja ballastvee käitluse kkorra muudatusterakendamisel laevadel. 31. märtsi2008 seisuga on ratifitseerinud riike 13 / 167 -st liikmesriigist, mis on kõigest 3.62 % maailmalaevastikust.2.05.20082.05.2008


2.05.2008Tänan !

More magazines by this user
Similar magazines