Příručka REACH - CENIA, česká informační agentura životního ...

cenia.cz
  • No tags were found...

Příručka REACH - CENIA, česká informační agentura životního ...

Jsem podnikající konečný uživatel registrované látky jako takové neboobsažené v přípravku. Jaké mám povinnosti?Jsou látka nebo přípravek klasifikoványjako nebezpečné nebo mají na označeníuvedenu větu „Pro profesionálníuživatele je na vyžádání bezpečnostnílist“ nebo je jiný důvod pro to, aby bylk látce nebo přípravku poskytovánbezpečnostní list?neLátka nebo přípravek nevyžadujízvláštní opatření při jejich používání.Při používání dodržuji obecné zásadybezpečnosti a hygieny práce a ochranyživotního prostředí.anoNabízí mi dodavatel látku nebopřípravek s bezpečnostním listempokrývajícím můj zamýšlený způsobjejich používání?neJsem ochoten nebo schopen poskytnoutmému dodavateli látky nebo přípravkupodrobné informace o mém způsobupoužívání (podklady pro scénářexpozice)?neAanoanoAneJsem schopen nebo ochoten uplatnit připoužívání látky nebo přípravkudoporučení na omezení rizik, uvedenáv bezpečnostním listu?anoPři používání látky nebo přípravkuuplatním bezpečnostní opatření aopatření na ochranu zdraví a životníhoprostředí doporučované v bezpečnostnímlistu.Pokud při používání zjistím novévýznamné poznatky týkající sebezpečného používání látky nebopřípravku, které nejsou zohledněnyv bezpečnostním listu, sdělím jedodavateli.Povinnost hodnocení rizik, zpracovánízprávy o chemické bezpečnosti neboohlašování informací agentuře nemám.Požádám dodavatele o předání mýchpodkladů pro expoziční scénářvýrobci/dovozci a o zahrnutí méhozpůsobu používání látky do jejíregistrační dokumentace.Přislíbil mi dodavatel poskytnutíbezpečnostního listu pro můj způsobpoužití?anoPo získání bezpečnostního listus přílohou pokrývající můj způsobpoužívání (nejpozději do 30 dnů oddodání látky) uplatním bezpečnostníopatření a opatření na ochranu zdraví aživotního prostředí doporučenév dodaném bezpečnostním listu.Povinnost hodnocení rizik, zpracovánízprávy o chemické bezpečnosti neboohlašování informací agentuře nemám.neAAMusím nalézt jiného dodavatele látky nebo musím, pokud nebudu tétopovinnosti zbaven podle pravidel uvedených v čl. 37 odst. 4, provésthodnocení rizik mého způsobu používání látky sám na vlastní náklady.V případech uvedených v čl. 38 musím oznámit agentuře, že jsemprovedl vlastní hodnocení rizik, nebo že jsem využil některé z výjimekpro jeho neprovedení. Pokud dojdu k závěru, že je potřebné látkuklasifikovat jiným způsobem než navrhl dodavatel, musím tentopoznatek podle čl. 38 odst. 4 sdělit agentuře.

More magazines by this user
Similar magazines