Nové operační programy klíčovou dírkou - Euroskop.cz

euroskop.cz
  • No tags were found...

Nové operační programy klíčovou dírkou - Euroskop.cz

Evropský sociální fond 2007 – 2013Nové operační programyklíčovou dírkou


Evropský sociální fond 2007 – 2013Vzdělávání pro konkurenceschopnost a PrahaAdaptabilita, díky kterým mohou čeští žadatelézískat z Evropské unie až 3,8 mld. EUR (spolus nezbytným spolufinancováním ze státního rozpočtuse jedná celkem o 4,4 mld. EUR, což činícca 124,2 mld. Kč).Nabízíme vám první možnost nahlédnout do novýchoperačních programů ESF. Tato publikacenemá ambice na komplexní a detailní představenítěchto programů, se kterými se můžete blížeseznámit v jiných dokumentech. Cílem je poskytnoutvám čtenářům stručný přehled o možnostech,které tyto programy nabízejí a podnítit takváš zájem. V následujících sedmi letech budedíky těmto programům možné podpořit širokouškálu aktivit v rámci projektů, jejichž nápady zrajíprozatím ve vašich hlavách. Nebojte se je realizovat!Dne 16. října 2007 byly slavnostně podepsányprvní tři české operační programy, jejichž prostřednictvímpoputují do České republiky evropsképeníze pro programové období 2007–2013.Jedná se o: Lidské zdroje a zaměstnanost,Evropský sociální fondESF je nejstarší ze strukturálních fondů EU a letosslaví 50 let od svého vzniku. Česká republikase podílí na využívání prostředků z tohotofondu od svého vstupu do EU v roce 2004, ato nejdříve ve zkráceném programovacím obdobív letech 2004–2006 a nyní v již probíhajícímobdobí 2007–2013. ESF je klíčovým finančnímnástrojem pro realizaci Evropské strategie zaměstnanosti.Z toho plyne i jeho hlavní poslání:rozvíjet zaměstnanost, snižovat nezaměstnanosta podporovat sociální začleňování osob a rovnépříležitosti se zaměřením na rozvoj trhu práce alidských zdrojů.V centru pozornosti ESF jsou lidé a snahapomoci jim lépe se přizpůsobit měnícím sepodmínkám na trhu práce.Nové operační programy klíčovou dírkou


Evropský sociální fond 2007 – 2013Operační programy ESF pro období2007–2013Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)Cíle OP LZZGlobálním cílem OP LZZ pro období 2007–2013 je „Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnostlidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepšíchzemí EU.“Specifické cíle:1. Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů.2. Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti.3. Posílení integrace osob ohrožených sociálnímvyloučením nebo sociálně vyloučených.4. Posilování institucionální kapacity a efektivnostiveřejné správy a veřejných služeb.5. Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblastirozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.Horizontální témata:Globální a specifické cíle OP LZZ úzce souvisejí stzv. horizontálními tématy, které jdou napříč všemioperačními programy a měla by být respektovánavšemi žadateli o finanční podporu. Jedná seo dvě horizontální témata:• rovné příležitosti• udržitelný rozvoj.Principy:V rámci OP LZZ budou rovněž uplatňovány tzv.principy, které se osvědčily ve zkráceném programovémobdobí 2004–2006 v programu IniciativySpolečenství EQUAL (CIP EQUAL). V rámci jednotlivýchoblastí podpory bude zvláštní pozornostvěnována principům:• inovativnost• partnerství• mezinárodní spolupráceCelková alokace na OP LZZ pro období 2007–2013 činí 2,1 mld. €, což představuje cca 7 %všech finančních prostředků EU. Míra spolufinancováníOP LZZ z ESF dosáhne 85 %, zbývajících15 % bude hrazeno ze státního rozpočtu ČR.Prostředky bude možné čerpat do konce roku2015.Prioritní osy OP LZZOP LZZ obsahuje 6 prioritních os rozdělujícíchprogram na tematické logické celky, a ty jsoudále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastípodpor, které vymezují, jaké typy aktivit mohoubýt v rámci příslušné prioritní osy podpořeny a najaké cílové skupiny zaměřeny. Jednotlivé prioritníosy OP LZZ jsou v souladu se specifickými cíliprogramu.Prioritní osa 1 – AdaptabilitaAdaptabilita je zaměřena na předcházení nezaměstnanostiprostřednictvím podpory investicdo rozvoje lidských zdrojů ze strany podniků aorganizací, rozvoje odborných znalostí, kvalifikacía kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů,vytváření a zavádění moderních systémů řízenía rozvoje lidských zdrojů a rozvoje specifickýchslužeb v oblasti zaměstnanosti, odborné přípravya podpory zaměstnanců v souvislosti s restrukturalizacípodniků a odvětví.Oblast podpory 1.1 – Zvýšení adaptabilityzaměstnanců a konkurenceschopnostipodnikůTato oblast podpory má přispět ke zvýšení úrovněodborných znalostí, dovedností a kompetencízaměstnanců a zaměstnavatelů.Cílovými skupinami jsou zaměstnavatelé (podnikatelskéi nepodnikatelské subjekty mimo institucíveřejné správy) a zaměstnanci podniků, kterémají perspektivu dalšího rozvoje.Nové operační programy klíčovou dírkou


Evropský sociální fond 2007 – 2013Příjemci podpory dané oblasti mohou býtodborné útvary Správy služeb zaměstnanostiMPSV (SSZ), organizace sociálních partnerů ajimi zřizované organizace, Ministerstvo průmyslua obchodu, Ministerstvo zdravotnictví, jím zřizovanéorganizace (např. fakultní nemocnice), případnědalší ministerstva a jimi zřizované organizace,zaměstnavatelé a vzdělávací a poradenskéinstituce.Oblast podpory 1.2 – Zvýšení adaptabilityzaměstnanců restrukturalizovaných podnikůTato oblast podpory je zaměřena na zvýšeníadaptability zaměstnanců ohrožených nezaměstnanostía zaměstnavatelů restrukturalizovanýchpodniků.Cílovými skupinami jsou zaměstnanci podnikůpůsobících v oborech a odvětvích, které procházejístrukturálními změnami a jejichž zaměstnancijsou ohroženi nezaměstnaností.Příjemci podpory dané oblasti mohou být odbornéútvary SSZ MPSV, vzdělávací a poradenskéorganizace, profesní asociace a úřady práce.Prioritní osa 2 – Aktivní politiky trhupráceAktivní politiky trhu práce jsou zaměřeny na zlepšenípřístupu k zaměstnání, na trvalé začleněníosob hledajících zaměstnání a na prevenci nezaměstnanosti,zejména dlouhodobé nezaměstnanostia nezaměstnanosti skupin znevýhodněnýchna trhu práce.Oblast podpory 2.1 – Posílení aktivníchpolitik zaměstnanostiRealizace této oblasti podpory má přispět kezvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osobnebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvímefektivního a cíleného využití nástrojů aopatření aktivní politiky zaměstnanosti.Cílovými skupinami jsou uchazeči o zaměstnánía zájemci o zaměstnání. Podpora bude zaměřenazejména na osoby, kterým se věnuje zvýšenápéče při zprostředkování zaměstnání, a jsouohroženy dlouhodobou nezaměstnaností nebojsou již dlouhodobě nezaměstnané.Příjemci podpory dané oblasti mohou být odbornéútvary SSZ MPSV, úřady práce, vzdělávacía poradenské instituce, organizace sociálníchpartnerů a nestátní neziskové organizace.Oblast podpory 2.2 – Modernizace institucía zavedení systému kvality služeb zaměstnanostia jejich rozvojTato oblast podpory se zaměřuje na zvýšení kapacity,komplexnosti a kvality služeb poskytovanýchinstitucemi služeb zaměstnanosti.Cílovými skupinami jsou instituce veřejnýchslužeb zaměstnanosti a jejich pracovníci, spolupracujícíorganizace a jejich pracovníci a sociálnípartneři, jejich organizace a jejich zaměstnanci.Příjemci podpory dané oblasti mohou být odbornéútvary MPSV.Prioritní osa 3 – sociální integrace arovné příležitostiSociální integrace a rovné příležitosti je zaměřenapředevším na pomoc osobám ohroženým sociálnímvyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným,a to formou jednak přímé podpory těchtoosob a jednak formou zvyšování kvality a dostupnostisociálních služeb pro tyto osoby včetněposilování místních partnerství. Podporována budoutaké opatření vedoucí ke zvyšování zaměstnatelnostitěchto osob a opatření směřující k lepšíslučitelnosti rodinného a profesního života. Vrámci tohoto cíle budou podporovány také aktivityzaměřené na prosazování rovných příležitostížen a mužů na trhu práce. Zvláštní pozornostbude věnována příslušníkům romských komunita migrantům a dalším skupinám z odlišného sociokulturníhoprostředí.Oblast podpory 3.1 – Podpora sociální integracea sociálních služebTato oblast podpory přispěje k sociálnímu začleňovánísociálně vyloučených osob a osobohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňováníbariér v jejich přístupu ke vzdělávánía k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování do-Nové operační programy klíčovou dírkou


Evropský sociální fond 2007 – 2013stupnosti, kvality a kontroly služeb.Cílovými skupinami jsou tedy na jedné straněosoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálnímvyloučením, na straně druhé organizace asubjekty poskytující sociální služby.Příjemci podpory dané oblasti mohou býtOdbor sociálních služeb MPSV, Ministerstvovnitra, Ministerstvo spravedlnosti, orgány státnísprávy, organizační složky státu a příspěvkovéorganizace státu, kraje, obce, organizace zřízenékraji a obcemi, nestátní neziskové organizace,poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, zaměstnavatelédle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanostia vzdělávací instituce.Oblast podpory 3.2 – Podpora sociální integracepříslušníků romských lokalitCílem této oblasti podpory je sociální začleňovánípříslušníků sociálně vyloučených romskýchkomunit zajištěním dostupnosti, kvality a kontrolyslužeb, včetně odstraňování bariér v jejich přístupuke vzdělávání a k zaměstnání a v přístupu kinvestiční podpoře.Cílovými skupinami jsou zejména příslušnícisociálně vyloučených romských lokalit a poskytovatelésociálních služeb.Příjemci podpory dané oblasti mohou býtOdbor sociálních služeb MPSV, Úřad vlády, orgánystátní správy, organizační složky státu apříspěvkové organizace státu, kraje, obce, organizacezřízené kraji a obcemi, nestátní neziskovéorganizace, poskytovatelé sociálních služeb dlezákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,zaměstnavatelé dle zákona č. 435/2004 Sb., ozaměstnanosti a vzdělávací instituce.Oblast podpory 3.3 – Integrace sociálněvyloučených skupin na trhu práceTato oblast podpory je zaměřena na posílenípracovní integrace osob ohrožených sociálnímvyloučením, odstraňování bariér znesnadňujícíchjejich rovnocenný vstup na trh práce.Cílovou skupinou jsou osoby dlouhodobě vyčleněnéz trhu práce.Příjemci podpory dané oblasti mohou být města,obce, místní a občanské iniciativy, nestátníneziskové organizace a vzdělávací a poradenskéorganizace.Oblast podpory 3.4 – Rovné příležitosti žena mužů na trhu práce a sladění pracovníhoa rodinného životaTato oblast podpory bude prosazovat naplňováníprincipu rovných příležitostí žen a mužů na trhupráce a vytváření podmínek pro soulad rodinnéhoa pracovního života.Cílovými skupinami jsou především ženy ohroženéna trhu práce, muži v obdobné situaci jakoženy s malými dětmi, rodiče s dětmi, rodiče samoživitelé/samoživitelkya osoby pečující o dalšízávislé členy rodiny. Dále sem patří zaměstnavateléa organizace prosazující rovnost žen a mužůPříjemci podpory dané oblasti mohou být zaměstnavatelé,vzdělávací a poradenské organizacezabývající se řešením politiky rovnosti žen amužů, organizace prosazující rovnost žen a mužů,orgány státní správy a jimi zřizované organizace,a příspěvkové organizace státu, organizace zabývajícíse slučitelností pracovního a rodinnéhoživota, poskytovatelé služeb péče o děti, nestátníneziskové organizace, příspěvkové organizace,odborové organizace a sociální partnery, kraje,obce, organizace zřízené kraji a obcemi a Odborrodinné politiky a rovnosti žen a mužů MPSV.Prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejnéslužbyVeřejná správa a veřejné služby budou naplňoványprostřednictvím intervencí zaměřených na zvýšeníinstitucionální kapacity, kvality, efektivnosti atransparentnosti veřejné správy a veřejných služeb.Podpora bude zaměřena jak na modernizaciorgánů ústřední státní správy, tak na modernizaciúzemní veřejné správy. Pozornost bude věnovánarovněž realizaci aktivit a aplikaci nástrojů zvyšujícíchkvalitu a dostupnost veřejných služeb,participaci občanů na místním veřejném životě av neposlední řadě i etickým standardům ve veřejnésprávě.Nové operační programy klíčovou dírkou


Evropský sociální fond 2007 – 2013Oblast podpory 4.1 – Posilování institucionálníkapacity a efektivnosti státní správyTato oblast podpory se zaměřuje na zlepšeníkvality řízení správních úřadů a zefektivnění vzděláváníúředníků státní správy.Cílovými skupinami jsou správní úřady, zaměstnancitěchto úřadů a organizace a organizačnísložky zřizované těmito úřady a jejich zaměstnanciPříjemci podpory dané oblasti mohou býtMinisterstvo vnitra, správní úřady ČR, Ministerstvospravedlnosti a organizace zřízené Ministerstvemzdravotnictví.Oblast podpory 4.2 – Posilování institucionálníkapacity a efektivnosti samosprávníchcelkůCílem této oblasti podpory je zefektivnit vzdělávánía zlepšit kvalitu řízení úřadů územních samosprávnýchcelků.Cílovými skupinami jsou územní samosprávnécelky a úřady územních samosprávných celků,jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizacea jejich zaměstnanci a politici územních samosprávnýchcelků včetně volených zastupitelůúzemních samosprávných celků.Příjemci podpory dané oblasti mohou být obce,kraje, organizace zřizované kraji a obcemi, odborovéorganizace a sociální partneři, Ministerstvovnitra, územní samosprávné celky, jejich orgánya jimi řízené nebo založené organizace a jejichzaměstnanci, Policie ČR a svazky a sdružení obcía jejich zaměstnanci.Prioritní osa 5 – Mezinárodní spolupráceMezinárodní spolupráce je zaměřena na podporumezinárodní spolupráce v rámci rozvoje lidskýchzdrojů mezi projekty v různých členských státechEU, mezi skupinami aktérů zaměřených na specifickouproblematiku, mezi aktéry ze společnéregionální oblasti s aktéry v dalších oblastech amezi národními organizacemi v několika členskýchstátech EU.Oblast podpory 5.1 – Mezinárodní spolupráceTato oblast podpory bude přispívat k zintenzivněnímezinárodní spolupráce a rozvoju partnerství,paktů a iniciativ v oblasti rozvoje lidských zdrojůa zaměstnanosti.Cílovými skupinami jsou instituce odpovědnéza příslušné politiky a dále instituce podílející sena implementaci OP LZZ a jejich zaměstnanci,ústřední orgány státní správy, úřady práce, kraje,obce, svazky obcí a jejich asociace, nestátní neziskovéorganizace, sociální partneři, výzkumné avzdělávací instituce a místní partnerství.Příjemci podpory dané oblasti mohou být obce,kraje a jimi zřizované organizace, nestátní neziskovéorganizace, sociální partneři, výzkumné avzdělávací instituce, místní partnerství, ústředníorgány státní správy, úřady práce, ŘO a ZS.Implementační struktura OP LZZŘízení OP LZZ bude zajišťováno subjekty na různýchstupních řízení, které tvoří tzv. implementačnístrukturu OP LZZ. Ta zahrnuje Ministerstvopráce a sociálních věcí – odbor Řízení pomoci zESF jako Řídící orgán a Zprostředkující subjekty,na které Řídící orgán deleguje některé činnosti.Typy projektů OP LZZFinanční prostředky z OP LZZ lze získat předloženímprojektových žádostí v rámci vyhlašovanýchvýzev. Rozlišujeme dva typy projektů – individuálnía grantové.Individuální projekty jsou projekty většího rozsahu,které předkládá předem stanovený příjem-Nové operační programy klíčovou dírkou


Evropský sociální fond 2007 – 2013bým či trvalým pobytem včetně azylantů a žadatelůo azyl. Jeho primárním cílem je poskytováníprávního a sociálně-právního poradenství imigrantůmv krajích, kde doposud takováto pomocchyběla. Jedná se o kraj Jihočeský, Karlovarský,Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Vysočina aZlínský. Větší informovanost o problematice je zajištěnaprostřednictvím propagace a sedmi jednodenníchškolících seminářů. Jsou rozesílányletáky na úřady práce, cizinecké policie, živnostenskéúřady, sociální odbory měst a obcí. Dáleje distribuován Bulletin OPU, kde jsou uvedenyinformace o aktuálních problémech cizinců, ozměnách zákonů a současné praxi práce s imigrantyi o dotačních programech EU. V každémkraji má být zorganizován jednodenní seminář sdobrovolnou účastí odborné i laické veřejnosti,kde dojde k seznámení s Koncepcí integrace cizincůMPSV a s programy EU. Cílem je zaškolenípracovníků z krajských úřadu přicházejících dokontaktu s cizineckou problematikou.Dále se projekt zaměřuje na zapojení místní veřejnostido procesu integrace cizinců, což probíháformou zapojení dobrovolníků (tzv. „bridgepersons“), pomocí kterých jsou vytvářeny párycizinec - dobrovolník. Dobrovolníci tímto způsobema spolu s masivní informační kampanípomáhají cizincům jednak v orientaci v českémprostředí, jednak v navázaní jejich komunikaces majoritní společností, čímž zlepší možnost jejichintegrace do společnosti a přijmutí obyvateli.Dobrovolníkům je poskytována pravidelná supervize.Výše uvedené aktivity směřují ke zvýšení zaměstnatelnostiimigrantů, k jejich udržení se na trhupráce a ke zvýšení možnosti jejich společenskéhouplatnění.„Dobrovolnictví je v České republice teprve v počátcích,přesto jsme však zaznamenali velký zájemo tuto práci. Se zajištěním této služby proimigranty jsou spojeny různé zajímavé situace, sekterými se musíme vyrovnat. Například se jednáo velmi různé sociokulturní prostředí, z něhožk nám cizinci přicházejí. Například muži muslimovéobtížněji přijímají ženu dobrovolnici apod.“ říkákoordinátorka projektu k systému „bridge persons“Lucie Machalová. „V rámci sociálně-právníhoporadenství se nejvíce konzultací týká hledánízaměstnání, komunikace s úřady a nostrifikací“ adoplňuje konkrétním příkladem cizince, „kteréhožádost o zaměstnání byla nejdřív odmítnuta kvůliobavám zaměstnavatele z nadměrné administrativyspojené se zaměstnáním cizince. Poté bylazaměstnavateli naším pracovníkem problematikazaměstnávání cizinců objasněna, na základě čehožbyl cizinec do zaměstnání přijat.“Realizace projektu byla zahájena 1. 9. 2006,předpokládané datum ukončení je 30. 6. 2008.Název projektu: „Komplexní program zvyšováníkvalifikace zaměstnanců společnostiLipno Servis, s.r.o.“Realizátor projektu: Lipno Servis s.r.o.Název operačního programu: Operační programRozvoj lidských zdrojůNázev priority: Adaptabilita a podnikáníNázev opatření: Zvýšení adaptability zaměstnavatelůa zaměstnanců na změny ekonomickýcha technologických podmínek, podpora konkurenceschopnostiFinanční podpora: 510 592,- KčAdresa a kontakt: LIPNO SERVIS s.r.o., 382 78Lipno nad Vltavou 307, tel.: +420 380 731 440,+420 731 501 515www.lipno.infoSpolečnost Lipno Servis je provozovatelem významnýchstředisek cestovního ruchu v obciLipno nad Vltavou. Společnost výrazně investu-Nové operační programy klíčovou dírkou


Evropský sociální fond 2007 – 2013je do rozvoje svých stávajících struktur, s čímžsouvisí i zvyšování rozsahu nabízených služeb.Z tohoto pohledu je klíčové zajistit odpovídajícíúroveň v personální oblasti.Cílem projektu je posílit konkurenceschopnost apracovní sílu, čímž dojde k dalšímu rozvoji cestovníhoruchu. Cílovou skupinou jsou zaměstnancispolečnosti Lipno Servis, s.r.o., jejichž kvalifikačnírozvoj je důležitý nejen z pohledu reprezentacespolečnosti, ale také obce Lipno nad Vltavou apotažmo i celého regionu Lipenska.Hlavní aktivity projektu lze rozdělit do tří následujícíchskupin. Tou první je jazykové vzdělávání jakojedna ze základních podmínek zlepšení servisupro zahraniční turisty. Druhou oblastí vzděláváníje marketing a komunikace ve službách. Pro společnostje zcela zásadní vedle aktivní znalosti cizíchjazyků prohlubovat komunikační dovednostizaměstnanců v každodenním styku se zákazníkem.Třetí vzdělávací oblastí je obsluha výpočetnítechniky – rozvoj schopností personálu uživatelskyovládat základní software, zejména pro udržováníkontaktů se zákazníky, zajištění podnikovéadministrativy a tvorbu grafických prezentací.Základní znalost práce na PC je v moderní komunikačníspolečnosti, a obzvláště pak v stále semanagement, c) kurz výpočetní techniky – 7 lekcína různé počítačové programy. „Velký ohlas mělkurz komunikace,“ říká Lucie Bravencová, manažerkaprojektu.Celkově hodnotí manažerka přínosy projektu následovně.„Realizace projektu měla pozitivní přínospro cílovou skupinu zejména ve zvýšení jejíadaptability a způsobilosti pro výkon zastávanýchpracovních činností, rozvoji osobnostního potenciáluúčastníků projektu a růstu jejich odbornékvalifikace. Tyto skutečnosti mají v konečném důsledkupozitivní vliv na široké spektrum zákazníků– návštěvníků turistické destinace Lipenska – vesmyslu zkvalitnění poskytovaných služeb.“Realizace projektu byla zahájena 1. října 2005,datum ukončení bylo 30. září 2007.rozvíjejícím odvětví cestovního ruchu, nezbytnousoučástí odborné „vybavenosti“ pracovníků.Celkem byly realizovány 3 druhy kurzů: a) jazykovékurzy anglického a německého jazyka různýchúrovní, b) kurz komunikace – zaměřený na proklientskéchování (zvyšování kvality poskytovanýchslužeb), manažerské dovednosti pro střední managementa manažerské dovednosti pro vyšší10Nové operační programy klíčovou dírkou


Evropský sociální fond 2007 – 2013Operační programy ESF pro období2007–2013Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost(OP VK)OP VK svým zaměřením pokrývá koncept celoživotníhoučení a je zaměřen nejen na modernizacipočátečního vzdělávání ve školách, ale i na podporua dostupnost dalšího vzdělávání pro ty, kteřípociťují potřebu a nutnost doplňovat si v průběhuprofesní kariéry svoji dosavadní kvalifikaci.Cíle OP VKGlobálním cílem OP VK je„Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelemposílení konkurenceschopnosti ČRprostřednictvím modernizace systémů počátečního,terciárního a dalšího vzdělávání,jejich propojení do komplexního systémuceloživotního učení a zlepšení podmínek vevýzkumu a vývoji.“Specifickými cíli OP VK jsou:1. Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávánís důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventůpro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhupráce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.2. Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směremk propojení s výzkumnou a vývojovou činností,větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelnýchve znalostní ekonomice, k zatraktivněnípodmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexnícha efektivních nástrojů, které by podporovalyinovační proces jako celek.3. Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojůjako základního faktoru konkurenceschopnostiekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvímpodpory dalšího vzdělávání jak na straněnabídky, tak poptávky.4. Vytvoření moderního, kvalitního a efektivníhosystému celoživotního učení prostřednictvím rozvojesystému počátečního, terciárního a dalšíhovzdělávání včetně propojení těchto jednotlivýchčástí systému celoživotního učení.Na financování OP VK je celkově určena částka2 151,4 mil.€ (cca 60,240 mld. Kč), přičemž 85% tvoří zdroje EU (ESF) a 15 % národní zdroje zestátního rozpočtu (z rozpočtu MŠMT).Prioritní osy OP VKNíže jsou uvedeny prioritní osy a oblasti podpory,na něž se program zaměří, včetně výčtu možnýchpříjemců podpory pro dané prioritní osy.Prioritní osa 1 – Počáteční vzděláváníTato prioritní osa je zaměřena na podporu prvníhospecifického cíle OP VK. Zaměřuje se na nastavenísamotného systému počátečního vzdělávánítak, aby byl akceptován rovný přístup s důrazemna podporu klíčových dovedností, zajištění kvalityvzdělávání pedagogických pracovníků a sezohledněním individuálního talentu každého jednotlivce,aby se zvýšila uplatnitelnost absolventůškol na trhu práce a zároveň bylo dosaženo pozitivníhopřístupu k dalšímu vzdělávání.Cílovými skupinami dané osy jsou děti se speciálnímivzdělávacími potřebami z mateřskýchškol a přípravných tříd základních škol, žáci škola školských zařízení včetně žáků se speciálnímivzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženipředčasným odchodem ze vzdělávacíhoprocesu, děti a žáci mimořádně nadaní, rodičesociálně znevýhodněných dětí a žáků, pracovníciškol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škola školských zařízení, pracovníci České školní inspekcea pracovníci organizací působící v oblastivzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblastivolného času dětí a mládeže.Příjemci podpory dané osy mohou být zejménaústřední orgány státní správy, přímo řízené or-Nové operační programy klíčovou dírkou11


Evropský sociální fond 2007 – 2013ganizace ústředních orgánů státní správy, kraje,města a obce, školy a školská zařízení, vysokéškoly zřízené na základě zákona č. 111/1998 Sb.o vysokých školách, sdružení asociace škol, nestátníneziskové organizace, profesní organizacezaměstnavatelů, profesní organizace odborové,zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové,zaměstnavatelé, organizace působící ve vzdělávánía kariérovém poradenství, další organizacepůsobící v oblasti volného času dětí a mládeže.Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality vevzděláváníStěžejní oblastí bude dokončení kurikulární reformya propracování a poskytnutí komplexní metodicképodpory pro tvorbu a realizaci vzdělávacíchprogramů a jejich inovaci s nezbytným důrazemzejména na rozvoj klíčových kompetencí žáků.Podpořeno bude rovněž zapojení českých škol aškolských zařízení do mezinárodních projektů.Oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětía žáků, včetně dětí a žáků se speciálnímivzdělávacími potřebamiV rámci této oblasti budou podpořeny rovné příležitostivšech, kteří do vzdělávacího systémuvstupují, a tvorba individuálních vzdělávacích programů,a to rovněž s důrazem na problematikuromského etnika. Důraz bude kladen zejména napodporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebamia na tvorbu optimálních podmínek pro mimořádněnadané žáky. Pozornost bude věnovánarůzným aspektům vzdělávání pro udržitelný rozvoj– zejména prevenci rasismu a xenofobie, podpořemultikulturní a environmentální výchovy a vzdělávání.Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníkůškol a školských zařízeníPodpora vytvoření motivujícího systému dalšíhovzdělávání pedagogických a nepedagogickýchpracovníků škol a školských zařízení, dále pak systematickápodpora tohoto vzdělávání s důrazemjak na odborné kompetence, tak na kompetencevedoucí ke zvyšování manažerských schopnostínutných pro další rozvoj škol a školských zařízení.Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání,výzkum a vývojTato prioritní osa naplňuje druhý specifický cíl OPVK. Naplňování cílů této prioritní osy povede kezvýšení flexibility a kreativity absolventů uplatnitelnýchve znalostní ekonomice. Zaměřuje se dálena rozvoj a zatraktivnění oblasti výzkumu a vývoje(dále VaV) a na podporu partnerství a sítí.Cílovými skupinami dané osy jsou studentiVOŠ a VŠ, žáci základních a středních škol, pedagogičtía nepedagogičtí pracovníci VOŠ, akademičtía ostatní pracovníci VŠ a pracovníci VaVinstitucí.Příjemci podpory dané osy mohou být zejménaústřední orgány státní správy, přímo řízené organizaceústředních orgánů státní správy, kraje,města a obce, školy a školská zařízení, vysokéškoly zřízené na základě zákona č. 111/1998 Sb.o vysokých školách, sdružení asociace škol, nestátníneziskové organizace, profesní organizacezaměstnavatelů, profesní organizace odborové,zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové,zaměstnavatelé, organizace působící ve vzdělávánía kariérovém poradenství, další organizacepůsobící v oblasti volného času dětí a mládeže.Oblast podpory 2.1 – Vyšší odborné vzděláváníV oblasti vyššího odborného školství bude posílenvýznam a upřesněno postavení VOŠ ve vzdělávacímsystému a bude definováno provázáníVOŠ s vysokoškolským systémem.Oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzděláváníV případě vysokoškolského vzdělávání bude důrazkladen na takovou nabídku studijních programů(především na bakalářské úrovni), která budev co největší míře reflektovat trendy na trhu prácea požadavky znalostní ekonomiky (včetně výchovyk podnikání), dále pak na rozvoj a realizaci potenciálustudentů a na přípravu mladých lidí protrh práce, zajištění jejich zaměstnatelnosti a motivacek odbornému růstu v dlouhodobé časovéperspektivě. Budou podpořeny aktivity k rozšířenívýukových modulů, které budou zaměřeny na12Nové operační programy klíčovou dírkou


Evropský sociální fond 2007 – 2013netradiční studenty – starší, již zaměstnané atd.Oblast podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumua vývojiDůraz bude kladen na zatraktivnění prostředí propůsobení pracovníků ve VaV a pozornost budezároveň věnována zvyšování atraktivity a propagaciVaV na úrovni celé vzdělávací soustavy.Oblast podpory 2.4 – Partnerství a sítěPozornost bude zároveň věnována podpořepartnerství a utváření sítí mezi vzdělávacími avýzkumnými a vývojovými institucemi a dalšímiinstitucemi veřejného a soukromého sektoru.Prioritní osa 3 – Další vzděláváníTato prioritní osa bude naplňovat třetí specifickýcíl OP VK. Záměrem je, aby bylo další vzdělávánívnímáno jako ucelený, ale současně otevřenýsystém, kde jsou vymezeny kompetence a odpovědnostjednotlivých institucí a je vytvořenanárodní politika dalšího vzdělávání.Cílovými skupinami dané osy jsou účastnícidalšího vzdělávání, lektoři, pracovníci vzdělávacíchinstitucí a občané s trvalým pobytem v ČR.Příjemci podpory dané osy mohou být zejménaústřední orgány státní správy, přímo řízenéorganizace ústředních orgánů státní správy, kraje,školy a školská zařízení, instituce terciárníhovzdělávání, instituce poskytující poradenství prooblast dalšího vzdělávání, nestátní neziskové organizace,zaměstnavatelé, profesní organizacezaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů,organizace působící ve vzdělávání a kariérovémporadenství, města a obce.Oblast podpory 3.1 – Individuální dalšívzděláváníOblast se zaměří na systémovou podporu obyvatelstvaČR při osvojení obecných dovedností sdůrazem na jazykové dovednosti, využívání informačníchtechnologií a podporu k podnikatelství.Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšíhovzděláváníKromě systémové podpory budou intervencesměřovat do podpory nabídky dalšího vzdělávánía na posílení škol a školských zařízení na „trhudalšího vzdělávání“. Budou vytvořeny mechanismy,které umožní shromažďování a diseminaciinformací o dalším vzdělávání a vzájemné působenístrany nabídky a poptávky v této oblastivčetně poradenských služeb. Budou podporoványintervence zaměřené na zvyšování dostupnostia kvality nabídky dalšího vzdělávání poskytovanéinstitucemi veřejného nebo neziskového sektoru.Podpořena bude také nabídka dalšího vzdělávánílektorů v oblasti zájmového vzdělávání, přičemžpůjde zejména o podporu neformálního vzdělávánía kompetencí v něm získaných.Prioritní osa 4 - Systémový rámec celoživotníhoučeníCílem této prioritní osy je realizace systémovýchaktivit na národní úrovni dotýkajících se věcnýchpriorit 1, 2 a 3. Jedná se o specifické prioritní osyvytvořené za účelem podpory a financování aktivitpodporujících budování systému na úrovnipočátečního, terciárního i dalšího vzdělávání.Cílovými skupinami dané osy jsou děti se speciálnímivzdělávacími potřebami z mateřskýchškol a přípravných tříd základních škol, žáci základních,základních uměleckých a středníchškol včetně žáků se speciálními vzdělávacímipotřebami a těch žáků, kteří jsou ohroženi předčasnýmodchodem ze vzdělávání, rodiče sociálněznevýhodněných dětí a žáků, pracovníci škola školských zařízení, vedoucí pracovníci škol aškolských zařízení, pracovníci VOŠ a VŠ, pracovníciinstitucí VaV, studenti VOŠ a VŠ, účastnícidalšího vzdělávání, pracovníci organizací působícív oblasti výchovy a vzdělávání ve volnémčase dětí a mládeže a instituce poskytující dalšívzdělávání, instituce poskytující poradenství prooblast dalšího vzdělávání.Příjemci podpory dané osy mohou být pouzeústřední orgány státní správy.Oblast podpory 4.1 – Systémový rámecpočátečního vzděláváníV oblasti počátečního vzdělávání bude kladendůraz na zajištění vybraných aktivit systémovýmNové operační programy klíčovou dírkou13


Evropský sociální fond 2007 – 2013přístupem s důrazem na kurikulární reformu, evaluaci,další vzdělávání pedagogických pracovníkůa zajištění rovných příležitostí dětí a žáků.Oblast podpory 4.2 – Systémový rámecterciárního vzdělávání a rozvoje lidskýchzdrojů ve výzkumu a vývojiV oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývojebude usilováno o vytvoření systémovéhoa institucionálního rámce pro oblast terciárníhovzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumua vývoji.Oblast podpory 4.3 – Systémový rámecdalšího vzděláváníKlíčovou aktivitou v oblasti dalšího vzdělávání jevytvoření systémového a institucionálního rámcepro poskytování dalšího vzdělávání včetně ověřovánía uznávání jeho výsledků a jeho podpůrnéhoinformačního a poradenského systému.Implementační struktura OP VKŘídícím orgánem OP VK je Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy ČR. Zabezpečenímfunkce Řídícího orgánu OP VK pak byla v rámciMŠMT pověřena Sekce pro řízení strukturálníchfondů.Část implementace (v prioritní ose 1 a v prioritníose 3) bude zajišťována prostřednictvím globálníchgrantů krajů; 13 krajů bude pro tyto globálnígranty plnit roli Zprostředkujících subjektů.Typy projektů OP VKV rámci OP VK je možné realizovat následujícítypy projektů:Individuální projekty (IP)Individuálním projektem je ucelený projektový záměr,který předkládá žadatel s cílem získat dotaciv rámci OP VK. IP je realizován na celostátní,resp. nadregionální úrovni, nebo na regionálníúrovni (např. v případě Prioritní osy 2 nebo v případěprojektů systémového charakteru v prioritníose 1 a 2, které připraví kraj pro své území). IP serealizují v rámci všech prioritních os 1, 2, 3 a 4.a) národní - příjemcem je MŠMTb) ostatní - příjemcem jsou kraje, obce, školy,NNO či další subjekty specifikované v jednotlivýchvýzvách.Grantové projekty (GP)Ucelený projektový záměr, který předkládá žadatels cílem získat dotaci v rámci Globálního grantu.Projekt je realizován na území příslušnéhokraje. V případě Prioritní osy 1 je GP zaměřen jenna cílovou skupinu spadající do tohoto území.GP se realizují v rámci části Prioritní osy 1 a částiPrioritní osy 3.Příklad úspěšného projektuNázev projektu: „Informační a komunikačnítechnologie jako nástroj pro rozvojsystému, struktury a kvality vzděláváníaneb Nechť studuje kdokoliv, kdekoliv akdykoliv!“Realizátor projektu: Ekonomická fakulta Vysokéškoly báňská – Technické univerzity OstravaNázev operačního programu: Operační programRozvoj lidských zdrojůNázev priority: Rozvoj celoživotního učeníNázev opatření: Podpora terciárního vzdělávání,výzkumu a vývojeFinanční podpora: 9 507 000,- KčAdresa a kontakt: Sokolská třída 33, 701 21Ostrava 1http://virtuniv.czpříjemceZS (kraje)GGpříjemceDnešní společnost od absolventů vyžaduje, abykromě znalostí vynikali i v komunikaci, týmovéspolupráci a byli schopní samostatné tvůrčípráce. Stejně tak je kladen důraz na to, aby ke14Nové operační programy klíčovou dírkou


Evropský sociální fond 2007 – 2013vzdělání měli přístup skutečně všichni lidé, včetněosob s různým handicapem. A právě k tomutocíli směřoval úspěšný projekt pojmenovaný„Nechť studuje kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv!“Nejlepším způsobem, jak odstranit bariéry v přístupuke vzdělání, je podle autorů projektu využitímoderních informačních a komunikačních technologií.V rámci projektu proto postupně vytvořilicelkem 70 eLearningových studijních kurzů,prostřednictvím nichž studuje na 3300 studentů.Tento způsob studia má pro studenty neocenitelnévýhody. Mohou si »stahovat« potřebné materiálypřímo z webových stránek, a to kdykoli sejim to hodí. Na příslušných stránkách také najdouzadání úkolů, termíny nebo platformu pro jejichodevzdávání. Mohou tu komunikovat s ostatnímistudenty i pedagogy a najdou tu i nástroje k sebetestování.Kurzy mají vysokou úroveň a studenti díky nimmohou při vzdělávání postupovat tempem, kteréjim osobně vyhovuje, a také podle svých individuálníchmožností a schopností. Autorům projektuse tak podařilo vytvořit takový model efektivníhovzdělávání, který je nezávislý na čase, v němž sestudent vzdělává, na místě, kde se během studianachází, a dokonce i na jeho individuálníchschopnostech – například na rychlosti prácenebo předchozích znalostech. Beze zbytku sejim tak podařilo naplnit motto projektu „Nechťstuduje kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv“.„Studenti hodnotí online studium velmi kladně.Nové přístupy jim výrazně pomohly a oni je pomaluzačínají chápat jako samozřejmé. Divné jimnaopak připadají ty studijní předměty, které jsoudosud koncipovány postaru, tedy aniž by bylyakceptovány změny, jež do společnosti přineslinternet“ komentuje změny, které projekt přinesl,jeho manažerka Danuše Bauerová.Projekt má ale ještě dva neméně významnépřínosy – s jeho přispěním byl založen institutinovace vzdělávání, který školí samotné vzdělavatele.Projekt navíc zásadním způsobem přispělke zlepšení studijních podmínek pro zdravotněznevýhodněné studenty. V jeho rámci totižvzniklo Centrum pro handicapované studentySlunečnice, jehož úkolem je tyto studenty podporovata pomáhat jim překonávat ty bariéry, kterénesouvisejí s jejich schopnostmi nebo nadáním.Centrum navíc pomáhá i handicapovaným uchazečůmo studium. „Jsme pyšní hlavně na to, žejsme zdravotně handicapované studenty zapojilido vlastní práce na projektu. Centrum Slunečniceiniciovala a vede těžce zdravotně handicapovanáabsolventka, grafické práce spojené s propagacíprojektu jsou zase dílem zrakově postiženéhospolupracovníka. Oba dva tak mohou své osobnízkušenosti využít pro prospěch ostatním“, vysvětlujeDanuše Bauerová.Realizace projektu byla zahájena 1. istopadu2005, předpokládané datum ukončení je 31. října2007.Nové operační programy klíčovou dírkou15


Evropský sociální fond 2007 – 2013Operační programy ESF pro období2007–2013Operační program Praha - Adaptabilita (OPPA)Cíle OPPAGlobální cíl OPPA:„Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílenímadaptability a výkonnosti lidskýchzdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání provšechny.“Specifickými cíli OPPA jsou:1. Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníkůa zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality aproduktivity práce.2. Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněnéosoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce.3. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí,které odpovídají požadavkům trhu práce.Popis prioritních os OPPAPrioritní osa 1 – Podpora rozvoje znalostníekonomikyPodpora je směřována do rozvoje odborných teoretickýchi praktických znalostí a kompetencí pracovníkůna trhu práce, zejména prohlubováním čirozšiřováním jejich kvalifikace.Zvláštní pozornost bude věnována zlepšení spoluprácemezi pracovišti výzkumu a vývoje, vzdělávacímiinstitucemi a podnikatelskou sférou např.formou transferu know-how a stáží. Důraz je kladentaké na podporu samostatné výdělečné činnosti,zakládání podniků a poradenství v této oblasti.Cílovými skupinami dané osy jsou zaměstnanci,zájemci o podnikání, zaměstnavatelé a osoby samostatněvýdělečně činné.Příjemci podpory dané osy mohou být podnikatelskésubjekty, veřejné instituce (tj. orgány územněsprávních celků včetně organizací těmito orgányzřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejnévýzkumné instituce, organizační složky státu, případnědalší subjekty zřizované zákonem), nestátníneziskové organizace, profesní a zájmová sdruženía školy.Na Podporu rozvoje ekonomiky znalostí je určenopřibližně 38 % celkových prostředků OPPA, vyjádřenoabsolutně se jedná o 48 729 498 EUR.Prioritní osa 2 - Podpora vstupu na trhprácePodporu mohou získat projekty zaměřené na začleňováníznevýhodněných osob do zaměstnání,včetně projektů zaměřených na doplňující sociálníslužby.Projekty mohou spočívat buď v přímé práci seznevýhodněnými (např. tréninkové zaměstnáníapod.) nebo se mohou zaměřit na zvýšení kvalitypodpůrných služeb určených pro znevýhodněné,tj. mohou být zaměřeny na vzdělávání pracovníkůa případný další rozvoj organizací, které se znevýhodněnýmipracují.Podpora dále směřuje do vytváření specifickýchpodmínek na pracovišti pro znevýhodněné osobya na realizaci opatření proti diskriminaci v přístupuna trh práce (prosazování rovných příležitostí žen amužů, skupin z odlišného sociokulturního prostředíapod.).Cílovými skupinami dané osy jsou znevýhodněnéosoby, pracovníci organizací sociálních služeb azaměstnavatelé.Příjemci podpory dané osy mohou být nestátníneziskové organizace, veřejné instituce (tj. orgányúzemně správních celků včetně organizací těmitoorgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a dalšíveřejné výzkumné instituce, organizační složky státu,případně další subjekty zřizované zákonem) apodnikatelské subjekty.Na Podporu vstupu na trh práce je určeno přibližně29 % celkových prostředků OPPA, vyjádřeno absolutněse jedná o 37 188 301 EUR.16Nové operační programy klíčovou dírkou


Evropský sociální fond 2007 – 2013Prioritní osa 3 - Modernizacepočátečního vzděláváníPodporován je rozvoj ŠŠ, odborných učilišť, VOŠ aVŠ a také vzdělávání pedagogických a akademickýchpracovníků. Dotaci mohou získat programyzaměřené na rozvoj přenositelných kompetencí arozvíjení podnikavosti (rozvoj výchovy k podnikánía podnikavosti v kurikulu SŠ a VOŠ). Dalším cílemje zvýšení zájmu o technické a přírodovědné oboryna VŠ. Školy jsou podporovány v rozvíjení poradenskýchslužeb pro studenty v oblasti vzdělávací dráhyči volby povolání a v orientaci na trhu práce.Na VŠ je akcentován především rozvoj bakalářskýchstudijních programů, podpora doktorskýchstudijních programů a spolupráce se subjekty z oblastivýzkumu a vývoje. Podpora je zároveň určenana rozvoj distanční či kombinované formy studia.OPPA je určen také na podporu začleňování žákůa studentů se speciálními vzdělávacími potřebamido vzdělávání. Zatímco u ostatních skupin aktivit seOPPA zaměřuje jen na sekundární a terciární vzdělávání,v oblasti podpory začlenění žáků a studentůse specifickými vzdělávacími potřebami mohous projekty uspět i ZŠ. Školám je umožněna přípravaa realizace plánů individuálního začleňování žáků astudentů se speciálními vzdělávacími potřebami doběžných tříd, zpracování komplexních programůpro tyto žáky a studenty včetně doplňujícího vzděláváníči doučování.Průřezovým tématem je podchycení a vzdělávánínadaných žáků a studentů, kteří vzhledem k různostikvality i kvantity svého nadání potřebují kombinacirůzných forem diferenciace přípravy v průběhuškolního vzdělávání.Cílovými skupinami dané osy jsou žáci, studenti,pedagogičtí pracovníci, akademičtí pracovnícia osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém.Příjemci podpory dané osy mohou být školy,veřejné instituce (tj. orgány územně správních celkůvčetně organizací těmito orgány zřizovaných,dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumnéinstituce, organizační složky státu, případně dalšísubjekty zřizované zákonem) a nestátní neziskovéorganizace.Na Modernizaci počátečního vzdělávání je určenopřibližně 29 % celkových prostředků OPPA, vyjádřenoabsolutně se jedná o 37 188 301 EUR.Implementační struktura OPPAŘídicím orgánem OPPA je hlavní město Praha.V rámci Magistrátu hl. m. Prahy zajišťuje realizaciprogramu pro všechny prioritní osy odděleníEvropského sociálního fondu odboru fondů EU. Doimplementace programu nejsou zapojeny žádnézprostředkující subjekty.Typy projektů OPPAFinanční prostředky OPPA budou na projekty přiděloványdvěma distribučními mechanismy:Grantové projektyGrantovými výzvami jsou poskytovány prostředkyna realizaci grantových projektů. Výzvy vyhlašujehlavní město Praha obvykle společně pro všechny třivěcné prioritní osy (mimo Prioritní osu 4: Technickápomoc), a to zpravidla jednou ročně. Výzvy vždyvymezují (v souladu s textem OPPA), kdo má právopředložit projekt, jaké aktivity lze financovat, jaká jeminimální a maximální výše podpory na jeden projekt,kdy je termín pro předložení žádosti a jakouformou je možné o podporu žádat. Výzva zajišťujesoutěž žadatelů o předem vymezený objem prostředků.Podle ohodnocení žádostí bude podporanabídnuta nejkvalitnějším projektům.Komplexní projektyPřímým přidělením jsou poskytovány prostředkyna realizaci komplexních projektů, tj. projektů, kteréřeší část cílů OPPA a z jejichž charakteru plyne, žemusí být zajišťovány jednotně na celém území hlavníhoměsta. Vzhledem k tomu, že tyto projekty jsoukvůli svému systémovému charakteru realizovatelnépouze z pozice územně samosprávného celku,je pro ně hlavní město Praha předem určeným příjemcempodpory.Nové operační programy klíčovou dírkou17


Evropský sociální fond 2007 – 2013Příklad úspěšného projektuNázev projektu: „Modelový systém podporyintegrace žáků se speciálními vzdělávacímipotřebami v běžných ZŠ“Realizátor projektu: Rytmus, o. s.Název operačního programu: Jednotný programovýdokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 – hl. m. PrahaNázev priority: Celoživotní učeníNázev opatření: Rozvoj počátečního vzdělání jakozákladu celoživotního učení a z hlediska potřebtrhu práce a ekonomiky znalostíFinanční podpora: 6 000 000,- KčAdresa a kontakt: Bruselská 16, 120 00 Praha 2http://www.rytmus.orgHlavním cílem Střediska podpory integrace o.s.Rytmus v rámci projektu je vytvořit, vyzkoušet aškolám nabídnout fungující systém, který by stanoviljasná pravidla a nabídl způsoby zajištění nezbytnýchpodmínek pro úspěšnou integraci dětí se speciálnímivzdělávacími potřebami do běžných škol. Jednáse o děti, které by jejich znevýhodnění opravňovalok zařazení do speciální školy, ale jejich rodiče se rozhodlipro vzdělávání v běžné škole formou individuálníintegrace.Občanské sdružení Rytmus v projektu přímo zajišťujezapojení žáků do fungování tříd na celkem 5základních školách v Praze. V zapojených školáchprobíhá sestavování individuálních vzdělávacích programůpro integrované děti, školy zároveň poskytujíprostory pro práci terénního speciálního pedagogadocházejícího za dětmi a starají se o pedagogickoudokumentaci vypovídající o průběhu vzdělávání, forměa rozsahu poskytované podpory i o dosaženýchvýsledcích a rozvíjení praktických manuálních a sociálníchdovedností.Kromě práce se žáky má projekt i část zaměřenouna vytvoření systému, který bude funkční i poukončení realizace projektu jako takového. SdruženíRytmus tvoří program vzdělávání pro učitele a ostatnípracovníky škol zaměřený na základní orientaci votázkách přístupu k integraci, na sociální dovednostia metody práce s integrovanými dětmi. Učitelé,ředitelé, asistenti a ostatní pracovníci běžných škol,kteří se s integrací dětí se znevýhodněním do hlavníhovzdělávacího proudu setkávají, na ni nebyli přisvém studiu ani během předešlé praxe dostatečněpřipraveni. Kvalita jejich práce má ale přímý vliv nakvalitu vzdělávání integrovaného žáka.A aby se podařilo tuto mezeru v odbornosti pedagogůdo budoucna odstranit, přivádí občanskésdružení Rytmus k tématu integrace žáků se specifickýmivzdělávacími potřebami do tříd běžnéhotypu i studenty pedagogických oborů na vysokýcha vyšších odborných školách. Zapojené základníškoly umožňují studentům vykonávajícím praxi získathlubší vhled do problematiky integrace a umožňujíjim získat praktické zkušenosti.Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebamiformou individuální integrace je na úrovni evropskéi světové považováno za prioritní, proto lzepředpokládat, že se počet žáků začleněných doběžných škol bude zvyšovat. Projekt „Modelovýsystém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacímipotřebami v běžných ZŠ“ pomáhá k tomu,abychom na to byli připraveni. Realizace projektubyla zahájena 1. ledna 2006, předpokládané datumukončení je 31. prosince 2007.18Nové operační programy klíčovou dírkou


Evropský sociální fond 2007 – 2013Slovník pojmůCílová skupina - je taková skupina, která je přímo nebo nepřímo dotčena realizovaným projektemnebo z jeho realizovaných efektů má užitek, přičemž se zásadně na jeho realizaci nepodílí (např.nezaměstnaní, skupiny obyvatelstva ohrožené exkluzí (vyloučením) apod.).Evropský sociální fond - jeden ze strukturálních fondů Evropské unie, prostřednictvím kteréhojsou členské země finančně podporovány pro předcházení nezaměstnanosti a boj proti ní, pro rozvojlidských zdrojů a sociální začleňování na trh práce.Globální grant - je rámcový plán pro realizaci oblasti podpory nebo části oblasti podpory. Globální grantlze využít při poskytování podpory podnikatelským subjektům, ale i veřejným orgánům a neziskovýmorganizacím.Grantový projekt - návrh a popis činnosti plánované Konečným uživatelem v rámci příslušnéhograntového schématu, na níž žádá finanční podporu od Konečného příjemce. Projekt je prezentovánna předepsaném Formuláři žádosti o finanční podporu z ESF.Projekt - je časově ohraničený soubor cílených činností prováděných příjemci pro cílové skupiny zaúčelem dosažení požadovaného výsledku v rámci OP LZZ; jedná se o konkrétní akce realizovanépříjemcem a spolufinancované prostřednictvím ESF.Příjemce - Příjemci jsou subjekty (soukromé či veřejné) zodpovědné za zajištění realizace projektů.Příjemci připravují vlastní projekty, které realizují buď vlastními silami nebo ve spolupráci s partnery neboprostřednictvím externího dodavatele, případně kombinací těchto variant.Příručka pro žadatele – je dokument, který podává informace žadatelům o možnostech operačníhoprogramu a procesech souvisejících s podáním žádosti do programu. Příručka pro žadatele je vždy kdispozici ke stažení na webových stránkách v době platné výzvy.Řídicí orgán (ŘO) - je subjekt plně odpovědný za správné a efektivní řízení programu a prováděnípomoci z ESF v souladu s předpisy Evropské unie a národními normami. Části svých pravomocídeleguje na implementační jednotky (zprostředkující subjekty, viz níže).Spolufinancování - je nutné ze strany České republiky v každém programu hrazeném z fondůEU. V programovacím období 2007-2013 poskytují fondy EU maximálně 85 % alokace a domácíspolufinancování činí 15 % (státní rozpočet, veřejné rozpočty).Výzva (k předkládání žádostí) - Souhrn informací o termínu, od kterého je možné předkládat žádostio finanční podporu, o místech příjmu žádostí a vyhlašované struktuře oblasti podpory pro dané koloapod. Vyhlášení výzvy probíhá v zpravidla tisku a na internetových stránkách vyhlašovatele a www.esfcr.cz. Každá výzva obsahuje všechny nezbytné informace o způsobu předložení projektu. Výzvamůže být časově neomezená (tzv. průběžná) nebo časově omezená (tzv. kolová).Zprostředkující subjekt (ZS) - Zprostředkující subjekt je subjekt, na který Řídící orgán deleguje výkonněkterých svých činností. Rozsah delegovaných činností je stanoven formou písemné dohody mezi ŘOa ZS.Nové operační programy klíčovou dírkou19


Evropský sociální fond 2007 – 2013Další informace a kontaktyMinisterstvo práce a sociálních věcí ČROdbor řízení pomoci z ESFNa Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2E-mail: esf@mpsv.czTel.: +420 226 206 841www.esfcr.czMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČRKarmelitská 7, 118 12 Praha 1E-mail: opvzdelavani@msmt.czTel.: +420 257 193 111www.msmt.czHlavní město PrahaMariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1Email.: feu@cityofprague.czTel: +420 236 002 859www.oppa.czISBN 978-80-86878-57-7TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNAEVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.VYDALO MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ© MPSVListopad 2007Vytiskl: TISKÁRNA BÍLÝ SLON Plzeňwww.esfcr.cz20Nové operační programy klíčovou dírkou

More magazines by this user
Similar magazines