OGLAS KREDITNE LINIJE - IDA

ida.hr

OGLAS KREDITNE LINIJE - IDA

O G L A Sza dodjelu kredita za malo gospodarstvo na podruËju Istarske æupanije1 Pravo na koriπtenje kredita imaju poduzetnici sa sjediπtem u Istarskojæupaniji, a registrirani su kao: obrt, malo i srednje trgovaËko druπtvo,zadruga ili ustanova, i Ëlanovi su Konzorcija za jamstva “Istra 21”.2 Prioriteti za dodjelu kredita.Pri dodjeli kredita prednost Êe imati poduzetnici Ëija je aktivnost usmjerenaili se temelji na:- proizvodnim djelatnostima- inovativnom programu, uvoappleenju novih tehnologija- zapoπljavanju, samozapoπljavanju ili oËuvanju radnih mjesta- izvozu ili supstituciji uvoza- turistiËkoj aktivnosti ili u njezinoj funkciji- ekoloπkoj prihvatljivosti3 Namjena kredita.Krediti Êe se odobravati za:- kupnju graappleevinskog i pripadajuÊeg zemljiπta te ureappleenjeinfrastrukture- kupnju, izgradnju, ureappleenje ili proπirenje objekata- nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme4 Realizacija kredita.Krediti Êe se realizirati putem sljedeÊih poslovnih banaka: Croatia bankad.d. Zagreb, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb, Istarska kreditna bankaUmag d.d. Umag, OTP banka Hrvatska d.d. Zadar, Podravska banka d.d.Koprivnica, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, ZagrebaËka banka d.d.Zagreb5 Uvjeti kreditiranja.Uvjeti kreditiranja ovise o poslovnoj banci putem koje se realizira kredit te su definirani u sljedeÊoj tablici:Banka Kamatna stopa na godiπnjoj razini* Naknade banci Rok otplate Minimalan iznos kreditaCroatia banka d.d. Zagreb TromjeseËni EURIBOR + 2,00% 0,80% 10 godina Kunska protuvrijednost 10.000 EURHypo Alpe-Adria-Bank d.d. TromjeseËni EURIBOR + 2,00%Zagreb TromjeseËni CHF LIBOR + 2,95% 0,80% 10 godina Kunska protuvrijednost 5.000 EURIstarska kreditna banka TromjeseËni EURIBOR + 2,00 %Umag d.d. Umag Kunski krediti: 6,00%, promjenjivo 1,00% 12 godina Kunska protuvrijednost 5.000 EUROTP banka TromjeseËni EURIBOR + 2,00%Hrvatska d.d. Zadar TromjeseËni CHF LIBOR + 2,95% 0,50% 12 godina Kunska protuvrijednost 5.000 EURPodravska banka d.d. Koprivnica TromjeseËni EURIBOR + 2,00% 0,50% 10 godina Kunska protuvrijednost 5.000 EURRaiffeisenbank Austria d.d. Zagreb Kunski krediti: 6,00%, promjenjivo 0,50% 10 godina Kunska protuvrijednost 10.000 EURZagrebaËka banka d.d. ZagrebReferentna kamatna stopa za kune(RSP) + 3,00% 0,50% 10 godina 35.000 kn* Napomena: kamata vezana na tromjeseËni EURIBOR trenutno iznosi 6,04%, dok kamata vezana na tromjeseËni CHF/LIBOR trenutno iznosi 5,30% na godiπnjoj razini. Kamata izraæena kroz referentnukamatnu stopu za kune (RSP) trenutno iznosi 6,12% na godiπnjoj razini.Ostali uvjeti jedinstveni su za sve poslovne banke:a) Visina kredita: Maksimalan iznos: ovisno o ocjeni opravdanosti projektakoji se kreditira, te o kreditnoj sposobnosti korisnika.b) Rok otplate: Prema uvjetima navedenim u tablici za pojedinu banku;PoËek do jedne godine (uraËunat u rok otplate); Otplata kredita vrπise u mjeseËnim ili tromjeseËnim ratama.c) Rok i naËin iskoriπtenja kredita: do 12 mjeseci temeljem isplatnedokumentacije, do 20% na æiro-raËun.d) Naknade:Naknada banci: plaÊa se jednokratno na iznos odobrenog kredita,ovisno o uvjetima pojedine banke navedenim u tabliciKonzorciju: 0.2% jednokratno na iznos odobrenog kreditae) Instrumenti osiguranja povrata kredita:- hipoteka u omjeru do 1:1.3;- moguÊnost zaloga opreme;- Regionalni jamstveni fond Istarske æupanije putem Konzorcija zajamstva ”Istra 21”;- kod projektnog financiranja minimalan odnos odobrenog kredita ivrijednosti nekretnine prije plasmana mora iznositi 1:0.8, a koriπtenjeje 100% temeljem isplatne dokumentacije.f) Valutna klauzula: Sve financijske odrednice izmeappleu Banke i Poduzetnikaza kredite sklopljene u stranoj valuti veæu se uz valutnu klauzulu uzEUR odnosno CHF, po srednjem teËaju iz teËajne liste HNB-a.KONZORCIJ ZA JAMSTVAISTRA 216 Postupak odobravanja kredita.Zainteresirani poduzetnici zahtjev za pristup Konzorciju, kao i zahtjev za kredit mogu podiÊi u: Istarskoj razvojnoj agenciji, putem internet stranicewww.ida.hr odnosno u sljedeÊim istarskim gradovima:GRAD ADRESA KONTAKT OSOBA UREDOVNO VRIJEME TELEFON / FAXBuje Istarska 2 Nada FrankoviÊ 08,00 - 15,00 tel. 772 128 fax. 772 158Buzet II. istarske brigade 11 Ornela Rumen 07,00 - 15,00 tel. 662 726 int. 135 fax. 662 676Labin Titov trg 10 Davor »erljenkoPatricija TerkoviÊ 08,00 - 16,00 tel. 866 800 fax. 852 269Novigrad Veliki trg 1 Marina StanËiÊ 07,00 - 15,00 tel. 758 422 fax. 758 260Pazin Druæba Δirila i Metoda 10 Edi Δus, Roberto Ladavac 07,00 - 15,00 tel. 624 111 fax. 624 133PoreË Obala Marπala Tita 5 Viliam Radessich 07,00 - 15,00 tel. 451 099 int. 208 fax. 451 198Pula MletaËka 12/IV kat Emil RojniÊ, Edo Cetina 08,00 - 16,00 tel. 381 900 fax. 381 905Rovinj Trg Matteotti 2 Iva Vuljan-Apollonio 08,00 - 16,00 tel. 805.202 fax. 805 224Umag Ul. Garibaldi 6 Paolo Dragan 07,00 - 15,00 tel. 702 989 fax. 741 576Zahtjev za pristup Konzorciju kao i zahtjev za kredit s odgovarajuÊom dokumentacijom podnose se osobno ili preporuËenom poπtom na sljedeÊu adresu:Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o.MletaËka 12/IV, 52100 Pula


NA»IN FUNKCIONIRANJA JAMSTVENE SHEMEZadovoljstvo nam je predstaviti Vam novu kreditnu liniju organiziranuu sklopu Konzorcija za jamstva “Istra 21” u suradnji sa sedamposlovnih banaka koje posluju u Istarskoj æupaniji (Croatia bankad.d. Zagreb, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb, Istarska kreditnabanka Umag d.d. Umag, OTP banka Hrvatska d.d. Zadar, Podravskabanka d.d. Koprivnica, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb,ZagrebaËka banka d.d. Zagreb).Konzorcij za jamstva “Istra 21” pokrenut je potpisivanjem Ugovorao Konzorciju izmeappleu Istarske æupanije i Istarske razvojne agencijeu veljaËi 2005. godine kao prva regionalna jamstvena shema uRepublici Hrvatskoj te je u dosadaπnjem tijeku u okviru Konzorcijarealizirana kreditna linija “Jamstvo za uspjeh”.Glavni cilj uspostavljanja Konzorcija za jamstva stvaranje jepovoljnijeg financijskog okruæenja za poduzetnike na podruËjuIstarske æupanije. Kao osnovna prednost u odnosu na dosadaπnjeKREDITNE LINIJE (2000. - 2006.)Poπtovane poduzetnicei poduzetnici,poticajne kreditne linije izdvaja se moguÊnost da se poduzetnicima,pored kamatnih stopa i opÊenito uvjeta kreditiranja povoljnijih uodnosu na træiπne, putem Konzorcija osigura pokrivanje dijela jamstva(do maksimalno 50% iznosa kredita) za perspektivne i odræive projekte.Na taj naËin omoguÊava se poduzetnicima, koji ne raspolaæu sadekvatnim instrumentima osiguranja, da uz potporu Konzorcijarealiziraju svoje projekte.Pored toga, bitno je istaknuti da Konzorcij za jamstva predstavljasamoodræiv i obnovljiv model financiranja putem kojeg se sredstvaporeznih obveznika racionalnije koriste.Pozivamo sve obrtnike i poduzetnike na suradnju kako bi zajedniËkiostvarili prosperitet naπe Æupanije.U dosadaπnjem tijeku poslovanja, od 2000. godine Istarska razvojna agencija operativno je provela 8 kreditnih linija.Istarska razvojna agencijaKREDITNA LINIJA Godina Realizirani krediti Sredstva u milijunima kuna Otvorena radna mjestaKreditna linija za MSP u turizmu 2000. 31 6,1 25Gruda snijega 2001. 49 23,6 143Poduzetnik 2002. 82 45,6 256Poduzetnik 2 2003. 223 129,7 524Mladi i æene 2004. 12 2,3 9Kreditna linija za poticanjemalog gospodarstva u turizmu 2004. 22 23,9 21Poduzetnik 3 2005. 116 101,7 203Jamstvo za uspjeh 1 2006. 23 17,7 -UKUPNO 558 350,6 1.181 21 Kreditna linija “Jamstvo za uspjeh” je prva kreditna linija u okviru Konzorcija za jamstva “Istra 21”. Pokrenuta je u svibnju 2005. godine te je u dosadaπnjemtijeku za 23 realizirana kredita izdano isto toliko jamstava u iznosu od 1,7 milijuna kuna.2 Podaci o otvorenim radnim mjestima dobiveni su anketama poduzetnika koje su se provodile od 2001. godine. Zadnja anketa ostvarena je tijekomlistopada i studenog 2006. godine.· Preduvjet za dobivanje kredita / jamstva je Ëlanstvo u Konzorciju.· Poduzetnici predaju zahtjev za Ëlanstvo u Konzorciju i zahtjev za kredit s odgovarajuÊomdokumentacijom u Istarsku razvojnu agenciju koja je punomoÊnik Konzorcija.· Slijedi obrada zaprimljenih zahtjeva, obilazak poduzetnika na terenu te sjednica Odboraza jamstva na kojoj se donose odluke o Ëlanstvu i odobravanju kredita.· Nakon πto je poduzetnik dobio pozitivno miπljenje Odbora za jamstva, njegov sepredmetni zahtjev prosljeappleuje u poslovnu banku.· Poslovna banka, koja vrπi konaËni odabir poduzetnika s kojima Êe sklopiti ugovor okreditu, na temelju dostavljene dokumentacije utvrappleuje moguÊnost odobravanja kreditai uvjete te prema Odboru za jamstva πalje prijedlog za odobrenje kreditnih zahtjevauz naznaËenu potrebnu visinu jamstva Konzorcija po pojedinom predmetu.· Odbor za jamstva razmatra predloæene uvjete te odobrava jamstva.· Izdaje se Izjava o spremnosti Konzorcija za izdavanje jamstva na temelju koje se sklapaUgovor o kreditu.· PunomoÊnik Konzorcija (IDA) potpisnik je svakog Ugovora o kreditu.· »lankom 44. Ugovora o Konzorciju definirano je da ne postoji pravna osnova premakojoj bi se nekome morao odobriti kredit odnosno jamstvo.POTREBNA DOKUMENTACIJAUz zahtjev za pristup Konzorciju potrebno je priloæiti dokumentaciju kako je navedeno uËlanku 7. Ugovora o Konzorciju, dok je uz zahtjev za kredit potrebno priloæiti sljedeÊudokumentaciju (preslike):Obrt, slobodna zanimanja01. Popunjen obrazac Zahtjeva za odobravanje kredita02. Preslika Rjeπenja o osnivanju obrta s upisanom djelatnosti odnosno izdvojenihpogona/obrtnica03. Preslika Rjeπenja o obavljanju registrirane djelatnosti04. Preslika potpisnih kartona za sve æiro-raËune05. Prijava poreza na dohodak (obrazac DOH) te popis dugotrajneimovine i Rjeπenje Porezne Uprave za posljednje razdoblje06. BON 2 ne stariji od 7 dana07. Za obrte koji vode dvojno knjigovodstvo: bilanca i raËun dobitii gubitka za posljednje razdoblje08. Kratak opis investicije (plan ulaganja ili poslovni plan, ovisno o visini iznosa)09. Opis nekretnine ili pokretnine koja se nudi u zalog s podacima o vrijednosti istePopis dokumentacije:10. Lokacijska dozvola (ili potvrda da je ista u postupku), ako je potrebna za takav objektTrgovaËko druπtvo, zadruga, zadruga, ustanova ustanova01. Popunjen obrazac Zahtjeva za odobravanje kredita01. Popunjen obrazac Zahtjeva za odobravanje kredita02. Preslika izvadka iz sudskog registra TrgovaËkog suda02.Preslika izvatka iz sudskog registra TrgovaËkog03. Preslika obavijesti Dræavnog zavoda za statistiku o razvrstavanju04. Preslikasudapotpisnih kartona za sve æiro-raËune03.Preslika 05. Bilanca i obavijesti raËun dobiti Dræavnog i gubitka zavoda (po obrascu za statistiku za srednje i velike poduzetnike) za posljednjerazdoblje o razvrstavanju04.Preslika 06. BON 1 i BON potpisnih 2 - ne kartona stariji od za 30 sve dana æiro-raËune05.Bilanca 07. Kratak opis i raËun investicije dobiti (plan i gubitka ulaganja (po obrascu ili poslovni za plan, ovisno o visini iznosa)08. Opis srednje nekretnine i velike ili poduzetnike) pokretnine koja za posljednje se nudi u zalog s podacima o vrijednosti iste09. Lokacijska razdoblje dozvola (ili potvrda da je ista u postupku), ako je potrebna za takav objekt06.BON 1 i BON 2 - ne stariji od 30 dana07.Kratak Osoblje Istarske opis razvojne investicije agencije (plan stoji Vam ulaganja na raspolaganju ili poslovni za sve savjete i eventualne nejasnoÊe u pogledu potrebne dokumentacije, ispunjavanjazahtjeva plan, za ovisno kredit, zahtjeva o visini za iznosa) pristup Konzorciju, postupka uËlanjenja te ostalo vezano za realizaciju Vaπeg projekta. Obratite nam se putem telefona381.900, fax-a 381.905, putem e-maila: ida-uprava@ida.hr, ili na adresi MletaËka 12/IV u Puli. Osim toga, sve informacije o aktivnostima Istarske razvojne08. agencije Opis moæete nekretnine pratiti na ili internet pokretnine stranicama koja www.ida.hr. se nudi u zalogs podacima o vrijednosti isteU prilogu Zahtjeva za kredit nalazi se anketa te Vas molimo da je popunjenu vratite zajedno s ostalom dokumentacijom. Namjera nam je na taj naËin prikupiti πto je09.Lokacijska moguÊe viπe informacija dozvola o problematici (ili potvrda s kojom da se je susreÊete ista u u poslovanju, kako bi i nadalje bili u moguÊnosti kreirati poticajne programe u skladu s Vaπim potrebama.postupku), ako je potrebna za takav objekt

More magazines by this user
Similar magazines