KOMPAKT REGO 400-2500 - Komfovent

komfovent.lt

KOMPAKT REGO 400-2500 - Komfovent

Instrukcja montażuUrządzenia wentylacyjne zasilane prądem zmiennym 400 V należy podłączać doinstalacji odpowiednio dobranym przewodem. Wszystkie urządzenia z wydajnościądo 2000 m 3 /h włącznie muszą być podłączane przez bezpiecznik z zabezpieczeniemupływności nie większym niż 30 mA. W przypadku urządzeń o wydajności od 3000m 3 /h wzwyż zabezpieczenie winno być nie większe niż 300 mA.Przed podłączeniem urządzenia do sieci zasilania elektrycznego obowiązkowonależy sprawdzić prawidłowość uziemienia.1.3. Podłączenie elementów zewnętrznychCentrala wentylacyjna jest wyposażona w płytę przyłączeniową (rysunek 1.3), do której podłącza się wszystkieelementy zewnętrzne.Schemat podłączenia elementów zewnętrznych podano na rys. 1.3 a.Płyta przyłączeniowa C3Rys. 1.34


Instrukcja montażuSchemat podłączenia zewnętrznych elementów automatykiRys. 1.3aStyk sterujący.Nie przyłączać napięcia!Styk normalnie zamknięty.Nie przyłączać napięcia!Wyjście sterujące pompy!Bezpośredenie podłaczęnietylko dla pomp o małej mocybez uziemienia.1stosuje się tylko w urządzeniach z nagrzewnicą wodną.2funkcja na zamówienie dodatkowe.5


Instrukcja obsługi2. INSTRUKCJA OBSŁUGI2.1. SterowanieAutomatyka urządzenia wentylacyjnego zapewnia sterowanie procesami fizycznymi, zachodzącymi wurządzeniu wentylacyjnym. System automatyki składa się z:• płyt sterownika;• bezpieczników, sterowniczych płyt mocy oraz płyt pośrednich, zamontowanych wewnątrz urządzenia;• panelu sterowania, który może być zamontowany w miejscu wygodnym dla użytkownika;• napędów zaślepek powietrznych;• czujników ciśnienia oraz temperatury.Panel sterowania (rys. 2.1.) przeznaczony jest do sterowania dystansowego urządzeniem wentylacyjnym,ustawienia parametrów sterownika oraz ich przekazania. Panel posiada ekran ciekłokrystaliczny z oświetleniem,który pozwala widzieć różne parametry oraz informacje tekstowe. Sygnały świetlne panelu wskazują trybydziałania urządzenia oraz usterki urządzenia. Temperaturę powietrza. Intensywność wentylacji, tryb działania iinne parametry ustala się przy pomocy przycisków.Ogólny widok paneluRys. 2.1Przyciski na panelu sterowania mają następujące znaczenia:uruchomienie i wyłączenie centrali / powrót do poprzedniego okna menu;wpisywanie danych w menu zmiany parametrów / potwierdzenie ustalonych parametrów;nawigacja w menu / zmiana wartości parametrów.7


Instrukcja obsługi2.4. Przegląd parametrówGłówne parametry wyświetlane są w oknie uruchomienia (rys. 2.3). W celu przejrzenia innych parametrów (wartośćtemperatury lub intensywność przepływu powietrza) należy przyciskać przyciski , aż do wyświetleniawłaściwego okna:Trzecie okno dostępne jest jedynie w urządzeniach z silnikami typu EC. Istniejemożliwość zmiany jednostek, w jakich wyświetlany jest wydatek centrali z m 3 /hna m 3 /s lub l/s. Żeby zmienić typ jednostek należy będąc w oknie, w którymwyświetlany jest wydatek powietrza, przytrzymać przyciskprzycisków , ustawić wymagany typ jednostek.i przy pomocyTrzecie i czwarte okno jest wykorzystywane tylko w jednostkach z funkcją utrzymywaniaprzepływu powietrza. W zależności od zainstalowanych czujnikówjakości powietrza, czwarte okono może pojawiać się w jednym z trzech stanów.Czwarte okno jest wykorzystywane, gdy funkcja jakości powietrza jest aktywna(zobacz Ustawienia funkcji jakości powietrza).2.5. Przełącznik szybkiej zmiany poziomu wentylacjiUrządzenie posiada trzy stopnie wentylacji. Każdy z nich ma własną intensywność (bliższe informacje wnastępnym rozdziale). Istnieje możliwość szybkiej zmiany poziomu wentylacji z okna uruchomienia (rys. 2.3).W celu zwiększenia intensywności wentylacji: przytrzymać przycisk jednocześnie naciskając .W celu zmniejszenia intensywności wentylacji: przytrzymać przycisk jednocześnie naciskając .Jeżeli zmieniono powyższym sposobem intensywność wentylacji i urządzeniedziała według kalendarza tygodniowego, tryb działania zmienia się automatyczniena ręczny.9


Instrukcja obsługi2.6. Programowanie ustawień urządzeniaDostęp do menu parametrów uzyskuje się naciskając przycisk . Okno menu wybiera się przyciskami ,(zob. opis poniżej). Po wyborze okna menu należy przycisnąćw celu wybrania pożądanych parametrówi wybrać ich wartość przyciskami , . Zmiany zatwierdza się przyciskiem .W celu powrotu do poprzedniego menu lub do okna uruchomienia należy nacisnąć .Uwaga: jeżeli przez jedną minutę nie zostanie przyciśnięty żaden przycisk, wyświetlane jest okno uruchomienia.1. Wybór trybu działania urządzeniaIstnieją dwa tryby pracy urządzenia: ręczny i automatyczny. W trybie ręcznym urządzenie pracuje stale zustaloną intensywnością wentylacji. W trybie automatycznym pracuje według tygodniowego kalendarza (zob.poniżej ustalanie kalendarza tygodniowego).Uwaga: jeśli wybrano tryb automatyczny, w oknie uruchomienia wyświetlany jest symbol .2. Ustalanie ilości powietrzaUrządzenie obsługuje różne tryby sterowania ilościami powietrza pobieranego i oddawanego:• Tryb stałej ilości powietrza (CAV) – urządzenie dostarcza i pobiera stałą ilość powietrza wybraną przezużytkownika bez względu na zmiany w systemie wentylacyjnym;• Tryb zmiennej ilość powietrza (VAV) – urządzenie pobiera i dostarcza ilości powietrza stosownie dopotrzeb wentylacyjnych poszczególnych pomieszczeń. W przypadku często zmieniających się potrzebwentylacyjnych, tryb utrzymania ilości powietrza, znacząco zmniejsza koszty eksploatacji urządzenia.Uwaga: Tryb sterowania zmiennym strumieniem powietrznym – funkcja na zamówienie dodatkowe.10Okno menu służące do ustalania kontroli ilości powietrza posiadają tylkourządzenia wyposażone w funkcję utrzymywania przepływu powie.Jeśli centrala klimatyzacyjna jest wyposażona w funkcję kontroli zmiennej ilościpowietrza, konieczna jest kalibracja podstawowego trybu sterowania. W przeciwnymrazie urządzenie nie będzie działało po wybraniu trybu VAV.Kalibracja trybu kontroli zmiennej ilości powietrza:1. Przed uruchomieniem urządzenia należy wyregulować urządzenia nawiewne i wywiewne w systemiewentylacyjnym, otworzyć wszystkie zawory dla zmiennego przepływu powietrza w sposób umożliwiającydopływ powietrza do wszystkich wentylowanych pomieszczeń.2. Włączyć urządzenie i wybierając okno menu dotyczące ilości powietrza (zob. powyżej) włączyć trybutrzymywania stałej ilości powietrza.3. Po wybraniu trybu CAV, pozostając w tym samym oknie menu nacisnąć jednocześnie przyciski ,. Powoduje to rozpoczęcie trzyminutowej kalibracji. Urządzenie rozpocznie pracę z maksymalnąintensywnością wentylacji i na wyświetlaczu podany zostanie komunikat „wait”. W trakcie kalibracji niedziałają żadne przyciski z wyjątkiem , który służy do wyłączenia urządzenia i przerwania kalibracji.4. Po zakończeniu procesu kalibracji centrala wentylacyjna będzie pracowała we wcześniej wybranym trybie.


Instrukcja obsługi3. Ustawianie poziomu wentylacjiUrządzenie ma trzy poziomy wentylacji: 1, 2, 3. Dla każdego z poziomów można wybrać automatyczny lub ręcznytryb działania. W celu wybrania poziomu wentylacji w trybie ręcznym należy wybrać okno menu:Uwaga: w centrali wentylacyjnej wyposażonej w funkcję utrzymania przepływu powietrza dla każdego z trzechpoziomów wentylacji można oddzielnie regulować i ustawiać utrzymywany przepływ powietrza dostarczanego ipobieranego. Zakres wynosi od 20 -120% i jest regulowany co jeden %.Centrala jest zaprojektowana do działania z maksymalną intensywnościąwynoszącą 100%, ale w szczególnych przypadkach intensywność możnazwiększyć.4. Korekta powietrza pobieranegoUstaloną intensywność przepływu powietrza (lub utrzymywaną ilość powietrza) w okresach 1-99 minut możnakorygować w zakresie 50% do +50% ustalonej wartości.Przykład: po zmniejszeniu intensywności przepływu powietrza pobieranego przez pewien czas występowaćbędzie wzrost ciśnienia (czasami jest to niezbędne w celu rozpalenia w kominku etc..).„On” – włączenie funkcji korekty.„Off” – wyłączenie funkcji.Uwaga: Po włączeniu funkcji urządzenie będzie działało przez wybrany czas z obecną korektą, a po jego upływiefunkcja automatycznie się wyłączy.Funkcji tej nie posiadają urządzenia wyposażone w trzystopniową regulacjęprędkości wentylatora.5. Ustawianie trybu utrzymania temperaturyCentrala wentylacyjna posiada kilka opcji utrzymywania temperatury: powietrze podawane, powietrze wpomieszczeniu (pobierane), automatyczny.Po wyborze „auto” jeśli wymagane jest chłodzenie, urządzenie będzie działało w trybieutrzymania temperatury w pomieszczeniu. Jeśli temperatura zewnętrzna jest o kilkastopni niższa od ustawionej, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb utrzymywaniatemperatury powietrza podawanego.6. Ustawianie wartości temperaturyCentrala klimatyzacyjna utrzymuje temperaturę ustawioną przez użytkownika: powietrze podawane lub wpomieszczeniu, zależnie od wybranego trybu kontroli temperatury.Uwaga: jeśli wcześniej wybrano tryb kontroli temperatury powietrza podawanego, w oknie uruchomienia i ustawianiawartości temperatury wyświetlany jest symbol , jeśli wybrano tryb temperatury w pomieszczeniu – symbol .11


Instrukcja obsługiUwaga: Jeżeli temperatura powietrza w sezonie letnim jest niewystarczająca, centralę można ustawić w trybiezimowym, a pobór energii pozostanie bardzo niski.10. Ustawianie daty i czasuAby urządzenie mogło działać właściwie w trybie automatycznym zgodnie z ustalonym kalendarzem tygodniowym,konieczne jest ustawienie dnia tygodnia i czasu:Oznaczenia dni:Pn – poniedziałekWt – wtorekSr – środaCz – czwartekPt – piątekSb – sobotaNd – niedziela11. Ustawianie kalendarza tygodniowegoZaprojektowano dwa sposoby programowania tygodniowego:• “1-5/6, 7” – opcja uproszczonego programowania: jeden tryb pracy dla wszystkich dni roboczych w tygodniuoraz tryb specjalny dla weekendu;• “1-7” – wszystkie dni tygodnia: możliwość programowania innego trybu pracy dla każdego dnia tygodnia.Możliwość wyboru jednego z dwóch trybów programowania.Po wybraniu programu na każdy dzień tygodnia „1-7” wyświetlane jest okno ustawiania kalendarza:Każdy dzień tygodnia ma trzy zdarzenia: N1, N2, N3. Rozpoczynamy ustawianie od poniedziałku (Mo). Powyborze zdarzenia, następuje przypisanie do niego czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz intensywności wentylacji(0, 1, 2, 3).Przed wybraniem kalendarza dla dni roboczych i weekendu „1-5/6,7” wyświetlane jest okno menu:Po wyborze zdarzenia (N1, N2, N3) dla dni roboczych „1-5” w ten sposób wybiera się czas rozpoczęcia izakończenia zdarzenia oraz intensywność wentylacji. W ten sam sposób ustawia się trzy zdarzenia dla każdegoz dni weekendu:Uwaga: Czas rozpoczęcia i zakończenia każdego zdarzenia przypadać musi od 0:00 do 23:59.13


Instrukcja obsługiPrzykładowo:Poniedziałek:N1 od 0:00 do 07:00 poziom wentylacji 2N2 od 10:00 do 20:00 poziom wentylacji 1N3 od 20:00 do 23:59 poziom wentylacji 312. Wybór językaPanel sterowania posiada menu wyboru języka. W celu wyboru jezyka należy wybrać ostatnie okno menu:13. Blokada menuDo zablowkowanie dostępu ustwień menu, niezbędne jest nadanie kodu PIN. Jeżeli menu jest zablokowane,wyświetlane są tylko główne parametry pracy centrali, jak również jest możliwość włączenia lub wyłączeniaurządzenia.W celu wprowadzenia kodu PIN, wciśnij + i przytrzymaj przez 4 sekundy, aż pojawi się okno:W celu ustawienia kodu PIN postępuj zgodnie z krokami:1. Wciśnij lub w celu wprowadzenia pierwszej cyfry.2. Wciśnij w celu przejścia do kolejnej cyfry.3. Powtórz powyższe kroki w celu wprowadzenia drugiej i trzeciej cyfry.4. Po wprowadzeniu trzeciej cyfry wciśnij w celu potwierdzenia kodu.5. Wciśnij oraz i przytrzymaj na 4 sekundy w celu zapisania kodu w pamięci strownika.Menu może zostać odblokowane tylko za pomocą kodu PIN. Jeżeli zapomniałeśkodu PIN, skontaktuj się z serwisem.2.7. Pozostałe funkcje sterowania1. Sterownik kontroli zdalnejUrządzenie jest wyposażone w możliwość zdalnego sterowania, za pomocą zewnętrznej jednostki (przyciski,programowanie czasowe, inne czujniki), która jest podłączana do styków 17, 18 (patrz rozdział 1.3) na płycie połączeń.Funkcję ta może realizować jeden z poniższych przypadków:• jednostka zdlana zarządza włączaniem i wyłączaniemlub• jednostka zdlana zarządza intensywnością wentylacji (funkcja występuje jako dodatkowa opcja).1.1. Jednostka zdlana zarządza włączaniem i wyłączaniemJeżeli urządzenie nie pracuje w zaprogramowanym harmonogramie tygodniowym poprzez zwarcie styków,jednostka pozostanie włączona i będzie pracować z intensywnością wentylacji ustawioną w menu „Wentylacja”(zobacz strona 12). Po rozłączeniu styków, jednostka powróci do poprzedniego stanu.Jeżeli jednostka pracuje w trybie auto z wybraną intensywnością wentylacji, w celu wyłączenia centrali poprzezsterownik zdalny połączenia 17, 18 muszą być zwarte.Wyłączenie lub włączenie jednostki poprzez sterownik zdalny jest możliwe tylko,gdy ustawiony jest tryb auto!14


Instrukcja obsługi1.2. Zdalna kontrola intensywności wentylacji (OVR)*Jeżeli funkcja została zamówiona, intensywność wentylacji będzie kontrolowana poprzez styki wymienionepowyżej.Jeżeli styki są zwarte, zostanie aktywowany czwarty poziom intensywności wentylacji. Po rozwarciu styków,jednostka powróci do poprzedniego stanu. Regulacja intensywności czwartego poziomu nawiewu lub wyciągujest nastawiana w oknie „Wentylacja”, tylko gdy funkcja jest aktywna, to znaczy gdy styki są zwarte.Zdalna kontrola intensywności wentylacji ma najwyższy priorytet w każdymtrybie, nawet gdy centrala jest wyłączona.Uwaga: Funkcja nie jest dostępna w centralach z trzema prędkościami wentylatora.2. Korekcja wentylacji zimąZimą, gdy mocy grzewczej jest za mało i przez określony czas temperatura dostarczanego powietrza jestniższa od ustawionej, automatycznie obniża się o jeden poziom intensywność wentylacji. Jeżeli tego nie wystarcza– jeszcze o jeden poziom (do minimalnego), dopóki zostanie zapewnione utrzymanie temperatury powietrzadostarczanego.3. Sterowanie pompąW urządzeniach z nagrzewnicą wodną przewidziano sterowanie pompą cyrkulacji wody. W sezonie zimowympompa działa ciągle, a latem jest wyłączana. Jednak przy spadku temperatury powietrza na zewnątrz do 5 0 C, pompawłącza się automatycznie. Pompa podłączana jest do kontaktów skrzynki przyłączeniowej (patrz rozdział 1.3.).4. Zwrot chłoduLatem, gdy temperatura pomieszczenia jest niższa od temperatury zewnętrznej, i w urządzeniach z wymiennikiempłytowym, i w urządzeniach z wymiennikiem obrotowym, automatycznie włącza się funkcja zwrotu chłodu.5. Wskazania błędów w przypadku sterownika zdalnegoJeżeli wymagane są informacje na temat trybu pracy (gdy centrala pracuje lub nie pracuje), należyzainstalować dodatkowy wskaźnik (na przykład diodę) oraz podłączyć do styków 33 i 35 na płycie połączeń.W skrzynce przyłączeniowej (patrz rozdział 1.3.) znajdują się zaciski 33, 34, do których podłączany jest elementindykujący awaryjne unieruchomienie urządzenia, np. dioda.6. Nocna funkcja chłodzenia latem *Jeśli temperatura w pomieszczeniu (powietrze usuwane) w okresie letnim jest o 5 °C wyższa od wartośćzadanej oraz temperatura zewnętrzna jest pomiędzy 12°C a wartością zadaną, poziom wentylacji jest automatycznieprzełączany do trzeciego poziomu intensywności o godz. 0:15. Urządzenie będzie pracować na trzecimpoziomie intensywności aż do godziny 06:00 lub gdy powietrze na zewnątrz zbyt mocno ochłodzi (ogrzeje) sięalbo gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie wartości zadaną. Powietrze jest chłodzone tylko przez wentylatory, bez udziału ciepła lub chłodu z odzysku czy dodatkowego ogrzewania lub chłodzenia. Kiedy funkcja jestwyłączona urządzenie kontynuuje pracę w dotychczasowym trybie.Funkcja zacznie działać automatycznie, gdy tylko urządzenie pracuje napierwszym lub drugim poziomie intensywności wentylacji. Funkcja przestajedziałać, gdy poziom intensywności wentylacji będzie zmieniony.*- funkcja zamawiana dodatkowo .15


Instrukcja obsługi2.8. Sterowanie komputerowe urządzeniemTo jest dodatkowo zamawiana funkcja i dla tego wykonania przewidziany jest specjalny moduł sieciowy “Ping”.Schematy podłączeń oraz wymagania dotyczące instalacji modułu sieciowego podano w instrukcji montażumodułu Ping.Po podłączeniu urządzeń do sieci komputerowej lub internetu przez specjalne moduły sieciowe oraz udzieleniudla nich adresów IP, program wizualizacji Ventilation Control System udziela operatorowi możliwość ze swegokomputera nie tylko obserwować przebieg procesów zachodzących w urządzeniach: temperatury, intensywnościwentylacji, tryby działania, lecz również sterować działaniem urządzeń wentylacyjnych: włączyć lub wyłączyćurządzenie, zmienić intensywność wentylacji, ustawić tryb działania itd., a także rejestrować usterki. Szczegółowyopis sterowania komputerowego urządzeniem podano w instrukcji obsługi programu komputerowego.2.9. Usterki urządzeniaJeśli urządzenie nie działa:• Sprawdzić czy jest podłączone do zasilenia.• Sprawdzić czy wyłącznik główny jest w pozycji „włączony” (znajduje się on na bocznej ścianie urządzenia).• Sprawdzić wszystkie bezpieczniki bloku sterowania. W razie potrzeby wymienić bezpieczniki na nowe otych samych parametrach elektrycznych (rodzaje bezpieczników opisano w schemacie elektrycznym).• Sprawdzić czy na pulpicie nie ma komunikatu błędu. Jeśli jest, należy usunąć usterkę korzystając zTabeli 2.9.• Jeśli na pulpicie nie jest nic wyświetlone, sprawdzić czy nie został uszkodzony przewód łączący panel zurządzeniem.Tabela 2.9.Komunikaty błędu podawane na pulpicie sterowniczym,możliwe przyczyny i ich usuwanieZawiadomienie Dioda LED Możliwa przyczyna usterki Usunięcie usterkiMigająca naczerwonoi zielonoMigająca naczerwonoi zielonoŚwieci czerwoneŚwieci czerwoneŚwieci czerwoneŚwieci czerwoneZanieczyszczony filtr powietrzadostarczanego.Zanieczyszczony filtr powietrzausuwanego.Temperatura powietrza dostarczanegospadła poniżejzakresu dozwolonego.Temperatura powietrza dostarczanegopodrosła powyżejzakresu dozwolonego.Z powodu wysokiegoobciążenia przegrzał się silnikwentylatora powietrzadostarczanego.Z powodu wysokiegoobciążenia przegrzał się wentylatorpowietrza usuwanego.Po wyłączeniu urządzenia należywymienić filtr.Po wyłączeniu urządzenia należywymienić filtr.Sprawdzić ustawienia oprogramowaniaoraz działanie przewodnikaciepła i nagrzewnicy urządzenia.Sprawdzić ustawienia oprogramowaniaoraz działanie przewodnikaciepła i nagrzewnicy urządzenia.Sprawdzić, czy wstawione są filtrypowietrza, czy zamknięto drzwiczkiurządzenia, czy prawidłowo zostałzamontowany system wentylacyjny.Sprawdzić, czy wstawione są filtrypowietrza, czy zamknięto drzwiczkiurządzenia, czy prawidłowo zostałzamontowany system wentylacyjny.16


Instrukcja obsługiZawiadomienie Dioda LED Możliwa przyczyna usterki Usunięcie usterkiMigająca naczerwonoi zielonoŚwieci czerwoneŚwieciczerwoneNagrzewnica wyłączona z powodumałego strumienia powietrznego.Zadziałało zabezpieczenieawaryjne przegrzanianagrzewnicy elektrycznej.Temperatura wody zwrotnejw nagrzewnicy wodnejspadła poniżej zakresu dozwolonego.Po ostudzeniu nagrzewnicy zabezpieczenieodnowi się automatycznie.Zaleca się zwiększenie poziomuintensywności wentylacji.Odnowić zabezpieczenie możnaprzyciskiem “RESET” na nagrzewnicy.Sprawdzić stan pompy cyrkulacyjnejoraz systemu grzewczego, działanienapędu zaślepki nagrzewnicy.ŚwieciczerwoneŚwieciczerwoneŚwieciczerwoneŚwieciczerwoneŚwieciczerwoneZerwany pasek lub uszkodzonysilnik wirnika.System ochronyprzeciwpożarnej budynkuwysłał sygnał pożaru.Czujnik temperatury powietrzapodawanego odłączony lubuszkodzony.Czujnik temperatury powietrzaodbieranego odłączony lubuszkodzony.Czujnik temperatury powietrzazewnętrznego odłączony lubuszkodzony.Sprawdzić stan napędu wirnikaoraz czujnika obrotowego.Po zniknięciu sygnału pożaru,należy ponownie włączyćurządzenie z panelu.Konieczne jest sprawdzeniepodłączeń czujnika lub wymianaczujnika.Konieczne jest sprawdzeniepodłączeń czujnika lub wymianaczujnika.Konieczne jest sprawdzeniepodłączeń czujnika lub wymianaczujnika.Odnowić zabezpieczenie awaryjne od przegrzania przyciskiem “RESET” możnatylko po uprzednim wyjaśnieniu przyczyny przegrzania nagrzewnicy oraz jejusunięciu.Jeżeli urządzenie jest wyłączone i na panelu sterowania świeci dioda czerwonaoraz widnieje zawiadomienie tekstowe, oznaczające usterkę, należy likwidowaćuszkodzenia!Podczas wykonywania wszelkich prac wewnątrz urządzenia należy się upewnić,że urządzenie zostało wyłączone i odłączone od sieci zasilania elektrycznego.Po usunięciu uszkodzenia i podłączeniu zasilania ukaże się zawiadomienie tekstowe o byłej usterce. Jeżeliwięcej usterek nie ma, urządzenie znowu można uruchomić przyciskiem i będzie ono nadal działało w trybieuprzednio ustawionym. Jednak jeżeli usterka nie została likwidowana, urządzenie albo uruchomi się i po pewnymczasie znowu stanie, arbo w ogóle nie uruchomi się i ukaże się zawiadomienie o usterce.17


Schematy funkcjonalneSchemat funkcjonalny Kompakt REGO 400...1200Schemat funkcjonalny Kompakt REGO 1600...2500Uwaga. Pozycja konkretnych elementów jest zaznaczona na rysunku każdej centrali.18


SpecyfikacjeOznaczenie NazwaABBlok automatykiB1czujnik temperatury powietrza dostarczanegoB2czujnik temperatury powietrza usuwanegoB3czujnik temperatury powietrza na zewnątrzB5czujnik temperatury wody zwrotnejB6, B7 Zewnętrzne czujniki ciśnieniaB8czujnik jakości powietrzaC3M Płyta sterownikaCW Chłodnica wodnadP1 Włącznik różnicy ciśnienia filtra powietrza dostarczanegodP2 Włącznik różnicy ciśnienia filtra powietrza usuwanegoD1Czujnik obrotów wirnikaDX1, DX2 Sterowanie chłodnicy wyparowania bezpośredniegoEK1 Nagrzewnica elektrycznaF_bezpiecznik topikowyFG1 Napęd zaślepki powietrza dostarczanegoFG2 Napęd zaślepki powietrza usuwanegoHE1 Nagrzewnica elektrycznaHW Nagrzewnica wodnaK1Przekaźnik 30A, 230V ACM1Napęd rotacyjnego wymiennika ciepłaMBR, MBS Płyta głównaP3Płyta przyłączeń zewnętrznychPFFiltr powietrznyPD1 Skrzynka przyłączeniowaQF1, QF2 BezpiecznikQS1 Wstępny wyłącznik nożowyR2, R3 Płyta sterowania rotorem silnikaRTRotacyjny wymiennikS1Pompa cyrkulacyjnaSIM1, SIM2 Triac 40ATG1 Napęd zaworu ogrzewaniaTG2 Napęd zaworu chłodzeniaTK1 Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem 80 0 C (odnowienie automatyczne)TK2 Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem 120 0 C (odnowienie ręczne)TR1 Transformator 2 x 24V ACTR2 Autotransformator 0-105-130-145-160-230V ACTR3 Transformator 1x18V ACV1Wentylator powietrza dostarczanegoV2Wentylator powietrza usuwanegoVPPanel sterowaniaX1…X5 Przyłączenie19


Podstawowy schemat elektryczny nr1 KOMPAKT REGO 400HE-EC


Podstawowy schemat elektryczny nr2 KOMPAKT REGO 400HW-EC


Podstawowy schemat elektryczny nr3 KOMPAKT REGO 500-700H(V)E-AC


Podstawowy schemat elektryczny nr4 KOMPAKT REGO 500-700H(V)W-AC


Podstawowy schemat elektryczny nr5 KOMPAKT REGO 500-700H(V)E-EC


Podstawowy schemat elektryczny nr6 KOMPAKT REGO 500-700H(V)W-EC


Podstawowy schemat elektryczny nr 7 KOMPAKT REGO 900HE-AC


Podstawowy schemat elektryczny nr 8 KOMPAKT REGO 900HW-AC


Podstawowy schemat elektryczny nr9 KOMPAKT REGO 900-1200HE-EC


Podstawowy schemat elektryczny nr10 KOMPAKT REGO 900-1200HW-EC


Podstawowy schemat elektryczny nr11 KOMPAKT REGO 1200PE-EC


Podstawowy schemat elektryczny nr12 KOMPAKT REGO 1200PW-EC


Podstawowy schemat elektryczny nr13 KOMPAKT REGO 1600-2500H(V)E-EC


Podstawowy schemat elektryczny nr14 KOMPAKT REGO 1600-2500H(V)W-EC


Ventia Sp. z o.o.ul.Bartycka 26/D200-716 Warszawa, POLANDtel. (+48 22) 841 11 65fax (+48 22) 841 10 98info@ventia.plwww.ventia.plUAB AmalvaOzo str. 10,LT–08200 Vilnius, LITHUANIAe-mail info@amalva.ltwww.amalva.comwww.komfovent.com 2012

More magazines by this user
Similar magazines