Obecně prospěšné společnosti z pohledů ředitelů a ... - Neziskovky

neziskovky.cz

Obecně prospěšné společnosti z pohledů ředitelů a ... - Neziskovky

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTIZ POHLEDU ŘEDITELŮ A PŘEDSEDŮ SPRÁVNÍCH RADZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A PREZENTACE Z VÝZKUMNÉ STUDIEPŘIPRAVENÁ PRO ICNICN ve spolupráci McCANN-ERICKSON a MARKET VISION LEDEN 2003Projekt je financován programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti prostřednictvím NROS


2Celková situaceInformační centrum neziskových organizací - ICN (dále pouze Klient) má zájemzískat více informací o pozadí fungování obecně prospěšných společností (OPS)v ČR. Jako velice podstatná informace o principech, na nichž tyto organizacefungují, se ukazuje kvalita spolupráce mezi vedením OPS (reprezentovanévětšinou jejím ředitelem) a správní radou OPS, která je ze zákona zřizována. Ztohoto důvodu požádal Klient společnost McCann-Erickson, aby ve spolupráci smarketingovou agenturou Market Vision provedla výzkumnou studii zaměřenouna uvedenou problematiku.Cílem studie bylo zjistit zejména:- obecný názor obou stran na funkčnost OPS- mapování činností obou stran- reálnou spolupráci mezi oběma stranamiVýsledky studie budou sloužit jako podklady pro další zlepšení činnostijednotlivých obecně prospěšných společností, k podpoře jejich aktivit.


3MetodologieForma:Počet respondentů:Metoda:kvantitativní výzkum na kompletním univerzu OPS v ČR(dotazováno bylo celkem 645 OPS)Podařilo se shromáždit odpovědi od celkem 153 ředitelůa 73 předsedů správních rad OPSAnketa zasílaná přímo na adresy OPS (k rukám ředitele)resp. na adresu předsedy správní rady.Dotazníky: viz příloha 3Dotazníky byly formulovány tak, aby umožňovalyporovnání odpovědí obou stran při zachování anonymitydotazovaných.Seznam adres:Obchodní rejstřík, databáze Albertina, databáze KlientaTermín: anketa byla provedena během listopadu 2002


4Marketingová doporučeníOPS často nevyužívají dobře možnosti spolupráce vedení OPS a správnírady. Problém přitom není v nedostatečné komunikaci nebo primárněšpatných vztazích, ale ve velice podobném schématu činností, kterým seobě strany věnují.Obě strany jsou aktivní převážně směrem „dovnitř“, tj. věnují se řízeníchodu OPS, a málo se starají o „vnější tvář“, především marketing afundraising.Rozdělte tam, kde je to možné, činnosti v řízení OPS více mezi vedeníOPS (ředitele) a správní radu. Pokud bude správní rada více zajišťovatprezentaci OPS navenek a organizovat shánění prostředků na její činnost,bude se ředitel moci efektivněji věnovat praktickým otázkám řízení a přimarketingových a fundraisingových aktivitách vystupovat převážně jakoreprezentační osoba.


5Shrnutí výsledkůŘeditelé OPS i předsedové správních rad hodnotí výsledky působení vlastních OPSpřevážně velmi pozitivně.Pozitivní pohled mají i obě dotazované strany na sebe navzájem, tj. ředitelé hodnotídobře práci správních rad a předsedové správních rad hodnotí dobře práci ředitelů.U ředitelů jde ale někdy o akceptování určité pasivity správních rad, která jim vyhovuje.Projevuje se to mj. i v odlišných představách o konkrétních aktivitách správních rad.Vědomosti obou stran o sobě navzájem jsou vysoké a svědčí o pravidelnémvzájemném kontaktu (u OPS, které odpověděly).Činnost ředitelů OPS se soustředí převážně na interní problémy, zatímco prezentaceOPS navenek a její finanční podpora jsou pokrývány slabě. Nejvážnějším problémemje nedostatečný marketing a rovněž nedostatečná snaha obstarat financování OPS.Priority ve fungování správních rad jsou v podstatě obdobné.


6ÚČAST VE STUDIISrovnání postojů obou stranVe vzorku, který se podařilo získat, jsou poměrně rovnoměrně zastoupeny společnostirůzného stáří, různé velikosti. Zhruba polovina OPS, které odpověděly, pracuje v oblastivzdělávání, hojně zastoupeny jsou i aktivity sociální, práce pro mládež, kultura, služby, aj.Činnosti se často vícenásobně překrývají.Studie se zúčastnilo zhruba 24 % oslovených OPS, tj. svoje odpovědi poslal zpět cca.každý čtvrtý ředitel OPS. Účast předsedů správních rad byla přibližně poloviční (11 %).Tato disproporce byla jistě do značné míry způsobena horší kvalitou adres u členů správnírady, nicméně poukazuje na základní skutečnost ovlivňující fungování OPS:- fungování OPS je někde pouze záležitostí vlastního vedení OPS, zatímcoaktivity správní rady jsou spíše formálníDokládají to i některé autentické komentáře předsedů OPS, ve kterých si stěžují nanečinnost správní rady, případně ji omlouvají celkově špatnými podmínkami. Pouze vzácněje situace obrácená.


7CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE OPSSrovnání postojů obou stranSituace je ovšem z pohledu respondentů velmi pozitivní. Podle jejich výpovědí:- se v naprosté většině obecně prospěšným společnostem daří dobřenaplňovat svoje poslání- jsou ředitelé převážně spokojeni s činností správních rad a naopak,předsedové správních rad hodnotí kladně práci ředitelůV tomto pohledu jsou ředitelé i předsedové SR prakticky jednotni. Znamená to, ženejméně čtvrtina OPS v ČR je docela spokojena s výsledky svého působení a také nemávětší výhrady ke způsobu vlastního fungování, alespoň pokud jde o spolupráci mezivedením OPS a správní radou.Z komentářů ovšem plyne, že u ředitelů OPS je tato spokojenost někdy založena naskutečně dobré spolupráci, někdy ovšem pramení spíše z přesvědčení, že je nejlepší,když celou OPS vedou sami. Pasivita SR jim pak v podstatě vyhovuje.


8KOMENTÁŘE:Srovnání postojů obou stran- Uvítal bych větší zapojení SR do práce OPS, ale na druhé straně oceňuji i prácistávající - důvodem je velká časová zaneprázdněnost členů a ochota pracovatdobrovolně (ředitel OPS).- (… SR by měla …) Více se podílet na možnostech shánění finančních zdrojů proOPS (ředitel OPS).- SR, která by pracovala podle představ zákona, je ILUZE. Nelze sehnatkvalifikované vysokoškoláky a nezaplatit jim ani korunu. Můžeme být rádi, ženám to vůbec (i formálně) dělají (ředitel OPS).- Vzhledem k tomu, že pracuje ve svém volném čase a zadarmo, nelze klástpožadavky na aktivitu členů příliš vysoko (ředitel OPS).- (… SR …) Příliš prosazuje svoje subjektivní názory a vkus, nedostatečněrozlišuje podstatné od nepodstatného a vměšuje se do působnosti výkonnéhoředitele (ředitel OPS).- Hodnocení se týká správní rady jako celku, ve kterém však někteří členové jsoupouze do počtu (ředitel OPS).


9Srovnání postojů obou stranKOMENTÁŘE:- Většina práce zůstává na řediteli, SR nemá prostředky na optimální činnost,náklady hradí ze svého (předseda SR).- Ředitel soustřeďuje poměrně velkou pravomoc. Správní rada nese odpovědnost,ale má omezenou možnost zásahu (předseda SR).- Nejlepší by bylo, kdyby se do ničeho nepletl a nechal vše na správní radě(předseda SR).- Nevidím smysl publikace o spolupráci - závisí na osobním přístupu jak budoučlenové správní rady spolupracovat s ředitelem - aktivní i formální činnost másvé výhody, které kniha nezmění (předseda SR).- (… ředitel OPS …) Má to těžké, ale zvládá to (předseda SR).- Ředitelka nemá velké pravomoce (předseda SR).


10DISPROPORCE V POHLEDU NA ČINNOST SPRÁVNÍCH RADV některých konkrétních bodech jsou zřetelné rozdíly v pohledu na činnost správních radu ředitelů a předsedů správních rad. Ve všech takových případech jsou (podlepředpokladu) správní rady přesvědčeny, že se věnují uvedeným činnostem více, než jak jevidí ředitelé:- vyhodnocování a zdokonalování programů OPS- získávání nových členů správní rady- hodnocení vlastní činnosti- zabezpečování efektivního plánování OPS- zajišťování finančního řízení OPS- získávání finančních prostředků pro činnost OPSSrovnání postojů obou stranNaopak souhlasné (a velmi pozitivní) postoje vyjadřují obě strany k otázkám korektníhojednání správní rady dle zákona a etických norem, naplňování poslání OPS, podporyředitele a posilování kladného vnímání OPS na veřejnosti.


Srovnání postojů obou stranDISPROPORCE V POHLEDU NA ČINNOST ŘEDITELŮ OPSPodle svých vlastních slov se ředitelé zabývají převážně vnitřním chodem svýchOPS, daleko méně se starají o jejich působení navenek.Pohled předsedů správních rad na činnost ředitelů se od výše uvedenéhonejvíce liší v následujících položkách:- prezentace organizace navenek (předsedové správních rad mají představu,žese mu ředitelé věnují podstatně více)- komunikace se správní radou (i tady jsou předsedové SR optimističtější)Naopak shoda panuje v pohledu na absolutně nejvíce frekventované činnosti ana činnosti, kterými se ředitelé zabývají relativně nejméně.- absolutně nejčastější činností je z pohledu obou stran řízení provozu OPS- dvěma nejméně frekventovanými činnostmi je marketing a fundraising11


12Výsledky v grafechpočet OPSDatum vzniku OPS (zdroj: Obchodní rejstřík)24011590 865 3 7 2 049 4930199119921993199419951996199719981999200020012002Celkem 676 OPS


13Počet OPS podle regionu (zdroj: Obchodní rejtřík)Výsledky v grafechREGIONPOČET OPSPraha 159Jihomoravský kraj 100Moravskoslezský kraj 61Jihočeský kraj 55Ústecký kraj 53Středočeský kraj 46Olomoucký kraj 45Pardubický kraj 29Liberecký kraj 28Zlínský kraj 27Plzeňský kraj 26Královohradecký kraj 19Karlovarský kraj 12Kraj Vysočina 16


14Výsledky v grafechNávratnost rozeslaných dotazníkůředitelé předsedové SRPočet rozeslaných dotazníků: 685 675Adresát se odstěhoval: - 40 - 39Počet doručených dotazníků: 645 636Počet vyplněných dotazníků: 153 73Návratnost: 24% 11%


Oblast zaměření/působení OPSVýsledky v grafechvzdělávání53sociální oblast27volnočasové aktivity - děti, mládež23kultura20servisní organizace19ekologie a životní prostředí14volnočasové aktivity - dospělí13regionální a komunitní rozvoj13zdravotnictví12sport, rekreace12ostatní 7ochrana památek 5lidská práva 30 10 20 30 40 50 60% OPSN=22615


16Výsledky v grafechPracovní úvazek ředitelů OPSzkrácený úvazek9%dobrovolník, bez odměn28%plný úvazek63%N=153 ředitelů


17Výsledky v grafechDélka funkce ředitelů OPS% ředitelů2722221810méně než 1 rokvíce než 1 až 2 rokyvíce než 2 až 3 rokyvíce než 3 až 5 letvíce než 5 letN=153 ředitelů


18Výsledky v grafechDélka funkce předsedů SR OPS% předsedů SR302623147méně než 1 rokvíce než 1 až 2 rokyvíce než 2 až 3 rokyvíce než 3 až 5 letvíce než 5 letN=73 předsedů SR


19Výsledky v grafechPočet ročních zasedání správní rady152283-4405-6137-1313více než 1410 10 20 30 40 50% OPSN=226


20Výsledky v grafechJak se daří naplňovat poslání OPS?% OPSředitelépředsedové5658383752nedaří docela dobře daří velice dobře daříN=226 respondentů


Pracovní náplň ředitelů OPSVýsledky v grafechřízení provozu organizace82finanční řízení62personální řízení56strategické plánování51komunikace se správní radou47ostatní administrativaprezentace organizace3942marketingfundraising25280 20 40 60 80 100% věnuje se často (ředitelé OPS)N=153 ředitelů21


22Výsledky v grafechPracovní náplň ředitelů OPS z pohledu správních radřízení provozu organizace79komunikace se správní radou74personální řízeníprezentace organizace6263finanční řízení53strategické plánováníostatní administrativa4544fundraisingmarketing27260 20 40 60 80 100% věnuje seN=73


23Výsledky v grafechPracovní náplň ředitelů OPS - SROVNÁNÍřízení provozu organizacefinanční řízenípersonální řízenístrategické plánováníkomunikace se správní radouostatní administrativaprezentace organizacemarketingfundraisingnázor ředitelůnázor správních rad0 20 40 60 80 100% věnuje se často & věnuje seN=153/73


24Výsledky v grafechCelková úroveň spokojenosti% respondentůspokojenost ředitele se správní radouspokojenost správní rady s ředitelem46474136111521 10velmi nespokojenspíše nespokojenspíše spokojenvelmi spokojenneví, bez odpovědiN=153/73


Vzájemná spokojenost ředitelů a SRVýsledky v grafechspokojenostse spolupráci4445spokojenosts komunikací4658spokojenosts výsledky činnosti3241spokojenost ředitele se správní radouspokojenost správní rady s ředitelem0 10 20 30 40 50 60 70% velmi spokojen(a)N=153/7325

More magazines by this user
Similar magazines