podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

montované domytext: Stanislav Müller, DiS.foto: VVÚD Praha, s.p.Výzkumný a vývojový ústavdřevařský Praha, s.p. (VVÚD)Dřevařský ústav se specializuje na oblast certifikacea zkušebnictví stavebních výrobků nabázi dřeva. Klienty jsou výrobci a dodavateléprvků dřevostaveb, zejména otvorových výplní,podlahovin, impregnačních prostředků,nátěrových hmot, lepidel, konstrukčních desek,stavebního dřeva a dřevěných rámovýchstavebních soustav.Historie VVÚDPodnik pod názvem Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha,s.p., byl založen v roce 1958. Od svého vzniku působil jako výzkumnáa vývojová základna pro potřeby dřevařského průmyslu a řešil úkolynapříklad v oblastech konstrukcí strojů, dřevostaveb, vývoje stavebnětruhlářských výrobků, sušení dřeva, ochrany dřeva, pilařskýchtechnologií a zajišťování prototypové výroby. Většina těchto oborůvšak průběhu devadesátých let postupně zanikala.život, Asociace dodavatelů montovaných domů, Moravskoslezskýdřevařský klastr, České vysoké učení technické v Praze nebo veletrhDřevostavby, jehož je odborným garantem, aj.V rámci Evropské unie se úspěšně rozvíjí i spolupráce se zahraničnímizkušebnami působícími v téže oblasti. Vedle dlouholeté spolupráces MPA Stuttgart a HV Austria se v posledních letech podařilo navázatspolupráci také s instituty v Braunschweigu, Rosenheimu, Berlíněa Drážďanech.Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.p., rozvíjí kromě dosudpopsaných činností aktivity také v dalších, souvisejících oblastech:■ zástupci VVÚD jsou členy technických normalizačních komisía spolupracují při tvorbě českých a evropských norem a jejichzavádění do praxe;■ odborníci v jednotlivých oblastech se aktivně podílejí na přednáškové,publikační a informační činnosti;■ zástupci VVÚD jsou členy vědecké rady Fakulty lesnické a dřevařskéna České zemědělské univerzitě v Praze a zkušebníchkomisí při státních závěrečných bakalářských zkouškách vysokýchškol dřevařského zaměření a závěrečných zkouškách odbornýchdřevařských učilišť.Současná úloha VVÚDV současné době se podnik zabývá zejména zkušebnictvím a certifikací.Podnik sestává z několika úseků:■ výrobková zkušební laboratoř v Březnici se zabývá zkoušenímochranných prostředků na dřevo a stavebně-truhlářskými výrobky;■ fyzikální a chemická laboratoř v Praze se zabývá testováním dřevařskýchmateriálů a drobných výrobků. Dále se zabývá také diagnostikoudřevostaveb (Blower Door Test, termokamera atd.);■ certifikační orgán pro výrobky č. 3075 provádí mj. odborný dohlednad dodržováním kvality dřevostaveb členské základny ADMDa výrobou deskových materiálů;■ autorizovaná osoba č. 222 se zabývá certifikací stavebních výrobkův rámci ČR;■ notifikovaná osoba č. 1393 se věnuje certifikaci stavebních výrobkův rámci EU;■ VVÚD je zapsán v seznamu ústavů pro znaleckou činnost.Přestože VVÚD nepatří mezi velké podniky, v oblasti posuzováníshody a testování hraje na trhu důležitou roli díky své specializacina oblast dřeva a dřevařských výrobků. Je navíc jedinou autorizovanouosobou v České republice, která poskytuje kompletní nabídkuslužeb při posuzování shody deskových materiálů a chemickýchprostředků.Dřevařský ústav spolupracuje s celou řadou významných organizacía institucí. V České republice to jsou zejména Nadace dřevo proKvalita dřevostaveb v ČRNedůvěra investorůV praxi se stále setkáváme s nedůvěrou investorů vůči dřevostavbějako technologii pro stavbu rodinných domů. Informovanost a osvětav této oblasti za posledních několik let výrazně pokročila, často všakpřetrvává nedůvěra k realizačním firmám. Řada investorů se chcečasto v neopodstatněné míře podílet na vlastní kontrole prováděnístavby. Objevují se i investoři, kteří kupují dřevostavby pouze veformě hrubé stavby a veškeré další práce vykonávají sami, případněsi najímají řemeslníky.Zde je potřeba zdůraznit, že stavba dřevostavby je podstatně náročnějšína poměrně velmi specifické znalosti a dovednosti realizačnífirmy než je tomu například u zděných staveb. Pokud stavebník,třebaže nadmíru zručný, nemá dostatek znalostí z oboru dřevostaveb,může nevědomě způsobit velmi závažné problémy.Příkladem může být třeba provedení parozábrany, tedy stavebníhoprvku, který má regulovat prostup vlhkosti obvodovým pláštěmbudovy, případně mu zamezovat. Pokud tato vrstva není provedenajako celistvá, bez vhodného vzájemného pospojování a vyřešeníprostupů, její funkce je významně degradována. Tato závada můžezásadně ovlivnit životnost celé konstrukce.Pokud dřevostavbu realizuje společnost, která získala značku kvalityADMD, není důvod k obavám. Všechny důležité fáze montáže dřevostavbyjsou sledovány. Tyto společnosti mají dostatek informacía jimi prováděné technologické postupy výrazně zamezují vznikumožných závad.32stavebnictví speciál

More magazines by this user
Similar magazines