podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

Dokument národní kvalityADMD iniciovala ve spolupráci s Dřevařským ústavem vznik dokumentu,který definuje kvalitu dřevostaveb. Členové ADMD se zavázalik dodržování a respektování pravidel uvedených v tomto Dokumentunárodní kvality (DNK). Každý člen tedy (po uplynutí přechodovéhoobdobí) absolvuje u Výzkumného a vývojového ústavu dřevařskéhocertifikační proces.Značka kvalityČlenové ADMD, kteří splňují požadavky certifikace podle DNK,získávají právo prezentovat svá díla pod značkou kvality ADMD.Tato značka si klade za cíl zpřehlednit orientaci potenciálním investorům.Je to jakýsi maják, který říká: ten, kdo je oprávněn užívattuto značku, je prověřován nezávislým certifikačním orgánemDřevařského ústavu, vytváří kvalitní díla a není důvod k obavámz riskantní investice.Kontroly kvalityKaždý člen ADMD, který získal oprávnění k užívání značky kvalityDNK, splňuje jak základní požadavky stanovené zákonem, tak i řadukonkrétních požavků specifických pro technologii dřevěného stavění.Aby byl minimalizován prostor pro vznik nekvalitních staveb, jsou sledoványjednotlivé fáze plánování, výroby a montáže. Ve fázi plánováníje kladen důraz na výběr vhodných materiálů a sestavení kvalitníchkonstrukčních skladeb. Ve fázi realizace se kontroluje dodržování technologickýchpostupů a konstrukčních zásad. Příkladem je provedení testuprůvzdušnosti (Blower Door Test). Všichni členové ADMD se zavázalik provádění tohoto testu u každého zrealizovaného pasivního a nízkoenergetickéhodomu.inzerce▲ Termokamera odhalí skryté tepelné mosty. červená a žlutá místa značíúniky tepla.Doporučení potenciálním investorůmPři výběru dodavatele dřevostavby je důležité sledovat několikvýznamných aspektů. Jedním z nich je statut dodavatelské společnosti.Společnost, která je členem ADMD, zřetelně ukazujeveřejnosti, že se aktivně staví k obavám investorů. Každá z těchtospolečností na vlastní žádost absolvuje certifikační proces, při kterémnezávislá společnost (certifikační orgán Dřevařského ústavu)prověřuje rozsáhlou řadu kritérií ovlivňujících kvalitu jimi prováděnýchstaveb. Otevřeně přistupují na jednoduché pravidlo: pokudnesplní přísné požadavky certifikace, nejen že nezískají možnostpoužívání značky kvality ADMD, ale musejí se také vzdát členstvív této organizaci. Vznikl zde tedy obdobný mechanizmus, kterýdříve praktikovaly oborové cechy a který byl bohužel postupemčasu zapomenut. ■Stanislav Müller, DiS.VVÚD Praha, s.p.stavebnictví speciál 33

More magazines by this user
Similar magazines