podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

sedlovou střechou bez přesahu. Zvolená koncepce demonstrujevyužití všech principů nízkoenergetických domů, a to na nikolivoptimálním pozemku. Dům je situován u severozápadní hranicepozemku orientovaného delší osou ve směru západ–východ. Dispozičnířešení je čisté a přehledné, možná s diskutabilním prvkemvloženého příčného schodiště. Škoda jen, že není využito prostorukrovu pro obytné účely. Konstrukce obvodového pláště je navrženaz žebříků z lepeného dřeva. Vyniká dobře zpracovanými detaily.Problematicky se může jevit pouze skladba střechy. Autorempředložený návrh má všechny předpoklady cenově dostupnéhonízkoenergetického domu, který s přehledem obstál i při hodnoceníznalců z hlediska stavební fyziky.3. cena – kategorie Rodinný dům – autoři:Petr Kasl, Michal FischerRodinný dům je situován při severozápadní hranici zadaného pozemkuorientovaného delší osou ve směru sever–jih. Lapidární, architektonickyčistá „dřevěná krabice“ s odděleným prostorem pro parkování.Přehledně řešená úsporná dispozice dřevěného rodinného domu promladou čtyřčlennou rodinu i s ohledem na světové strany a situovánína pozemku. Diskutabilní je pouze vstup do koupelny ze zádveří. Jižníprůčelí orientované do zahrady je správně stíněno přesahy střechyv rámci zvoleného architektonického konceptu. Poučené je řešenídetailů s výhradou nevhodné polohy oken v líci pláště, která vedek tepelným mostům. Návrh provětrávané laťované fasády a problematickéhouzavírání výklopných částí u relativně malého domupovede k prodražení investice. Kvalitní komplexní řešení svědčío dosažení nízkoenergetického standardu.domu. Investiční náklady by byly přiměřené. Jedná se o kompaktní,relativně úsporné řešení.3. cena – kategorie Bytový dům – autoři:Jiří Prokeš, Jiří MachJednoduchá, střízlivá, kompaktní třípodlažní hmota pavlačovéhodomu s plochou střechou porotu zaujala. Betonová spodní stavbavyužitá pro otevřená stání pro auta a úložné prostory bytů v kombinacis vrchní dřevostavbou o šesti bytech je správně zvoleným modelempro tento typologický druh. Problematická je absence zádveří jakotepelného filtru. Z hlediska užívání dispozice se dále jeví jako diskutabilníu menších bytů přístupnost jediné toalety pouze přes ložnicirodičů. Řešení některých detailů z hlediska tepelných mostů a požadovanýchvrstev tepelné izolace je nedůsledné. Nicméně celkovéparametry obálky domu nízkoenergetickou úroveň bezpečně plnía svědčí o dosažitelnosti nízkoenergetického standardu.Přihlášené soutěžní práce v kategorii Nízkoenergetický Bytový důmprokázaly svými parametry, že návrh dřevěného bytového domu patřík velmi náročným úkolům.3. cena – kategorie Bytový dům – autoři:Štěpán Děnge, Jakub Děnge, Jana StopkováPorotu tento návrh domu na louce dílčím způsobem oslovil. Řešíbytový dům jako barevnou linku, komponovanou z jednotlivých schodišťovýchsekcí o šesti bytech, která může sledovat průběh vrstevnicterénu a jejich zalomení. Hmota domu je zastřešena nízkou sedlovoustřechou a oživena nepravidelným rytmem oken a zapuštěných lodžiína jižním průčelí. Parkování je v suterénu v otevřených přístřešcích,doplněných o skladové prostory pro jednotlivé byty. Autor využívározdílné úrovně terénu. Byty mají jednoduchou, přehlednou, tepelnězónovanou, standardní dispozici. Škoda, že pro pohodu bydlení nenívyužito rovněž prostoru podkroví. Z hlediska energetické náročnostijsou problematické zapuštěné lodžie, které zvětšují ochlazovanouobálku domu a komplikují konstrukci. Zvolené konstrukční řešenía skladba nosných prvků zhoršuje tepelně technické vlastnostiNovinkou bylo otevření soutěže návrhům ze zemí Evropské unie, kde tatonabídka oslovila nejvíce architekty ze Slovenska. Velká část oceněnýcha odměněných prací byla zpracována studenty, či absolventy brněnskéfakulty architektury, kde se výuce této oblasti staveb po léta věnují.Při porovnání obou kategorií porota konstatovala, že návrhy rodinnýchdomů byly – stejně jako v I. ročníku soutěže – v obecné roviněvýrazně lépe zvládnuty než návrhy domů bytových. Svým způsobemje to pochopitelné, vzhledem k české tradici. Bytové dřevěné domypředstavují řádově náročnější a v praxi pro architekta méně frekventovanýúkol. Aby se mohla Česká republika v tomto směru zařadit pobok vyspělých evropských zemí, kde se významné množství stavebbytových, školských nebo sportovních realizuje právě ze dřeva, budenezbytné více podpořit výuku této problematiky. ■Ing. Jan ŘezáčŘeditel Nadace dřevo pro životstavebnictví speciál 41

More magazines by this user
Similar magazines