podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

Konzervace valu znamenala evropskýstavební unikát i značné vícenáklady„Přestavba bývalého pivovaruv Hradci Králové na administrativnícentrum byla realizace, kterávás potká jednou nebo dvakrátza život,“ shodují se projektovímanažeři Ing. Marian Martyneka Martin Krumnikl ze závoduMorava společnosti SkanskaCZ. „Museli jsme řešit možnéi nemožné komplikace.“Průběh realizace komplexnípřestavby areálu bývalého královéhradeckéhopivovaru, skládajícíhose z mnoha budov různéhostáří a různého stupně opotřebení(areál nebyl pět let využívaný),své obtíže s narušenímčasového harmonogramu pracía prodražením stavby generovalpředevším kvůli tomu, že senachází v památkově chráněnézóně. Realizace přestavby pivovaruna administrativní centrumKrálovéhradeckého kraje začalav únoru roku 2004. Po několikaměsících ji částečně přerušiltéměř rok trvající archeologickýprůzkum, který měl za výsledekvelké množství cenných artefaktů,ale také několik velkýchzměn v dalším postupu stavby.Dva podstatné archeologickénálezy totiž byly zbytky baštyparkánových hradeb z koncepatnáctého století a hlavnězbytky jílového valu o rozměrechcca 6x6 m staré zhruba pěttisíc let. Rozhodnutí krajskéhopamátkového úřadu zachovattento val pro výzkum příštíchgenerací formou absolutní konzervacev betonovém sarkofáguo rozměrech 6x6x2,5 m bylo prostavbaře poněkud nepochopitelné.Val byl totiž podle projektovédokumentace situován v 1. PPa 1. mezaninu a zasahoval takvstupní halu a především pod níumístěné čtyřpatrové podzemnígaráže. To znamenalo zajistitval tak, aby v podstatě „visel“v obestavěném prostoru.„Hledali jsme po Evropě, zdaliněkdo takový problém již řešil,ale nakonec jsme museli ve spoluprácis projektanty z ateliéru3Q PROJECT vymyslet unikátnířešení šité přesně na míru královéhradeckéstavby,“ vzpomínáMartin Krumnikl.Před zahájením prací byly zachovávanéartefakty zalité dovyztuženého betonu, tak abypři následných probíhajících pracíchnedošlo k jejich poškození.Podle návrhu projektantů bylynejdříve kolem celého pravěkéhovalu navrtány mikropilotyo délce 14–16 m, následně sepod valem těsně vedle sebeprotlačily ocelové trubky o průměru300 mm, do nichž bylyinstalovány I profily, které bylyzality cementovým mlékem.Takto zajištěný val se pak hornickýmzpůsobem poddoloval,konstrukce mikropilot byla zavětrovánaa nakonec odbagrovánazemina do hloubky 4. PP.Rozpadnutí monolitu bylo zabráněnospřažením „nosných“mikropilot ocelovým věncem.Po zhotovení základové deskya vybudování čtyř pater garážíbyla celá ocelová konstrukcerozřezána a odstraněna.Stejným způsobem stavbaři postupovalii v případě středověképarkánové bašty, která ovšemnebyla, na rozdíl od valu, uzavřenado betonového sarkofágu. Poošetření konzervační technikoubyla bašta zakomponována dointeriéru tak, že je zčásti vizuálněpřístupná skleněnou stěnou, zaníž je udržována stálá teplotai vlhkost vzduchu.„Hradecká konzervace valu‚in situ’ je podle mého souduevropským stavebním unikátem,“míní Marian Martynek. „Nicméněcelá akce vedla k zásadnímuprodloužení doby výstavbya s tím byla samozřejmě spojenákompletní reorganizacepráce. Co se týká vícenákladůzapříčiněných konzervací historickýchartefaktů, tak v případěnepřímých nákladů jde o desítkymilionů korun. Přímé nákladypak činí zhruba dvacet milionůkorun.“ ■▲ řez tělesem pravěkého valového opevnění, šipka ukazuje na svislý otiskčelní dřevěné stěny▼ Fotografie z průběhu konzervace valového opevnění. Vlevo betonový sarkofágse zbytky valu, vpravo konstrukce pro konzervaci zbytků parkánové bašty.▲ V současnosti je val dokonale ukryt, nachází se v prostoru za cihlovoustěnou▼ Část nálezu bašty parkánových hradeb je na rozdíl od pravěkého valu vizuálněpřístupná návštěvníkůmstavebnictví 02/09 17

More magazines by this user
Similar magazines