podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

aktualitytext: Hana Duškováfoto: Plavba a vodní cesty o.p.s.Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe:mimořádný projekt je stále aktuálníKrize dodávky plynu do Evropy na počátkuroku 2009 – ale nejen ona – znovu připomněla,jak je důležité, aby Evropa a zejména Českárepublika měla k dispozici dostatečně diverzifikovanédopravní cesty a tím i zdroje surovina odbytiště výrobků. V takových situacíchje zvláště patrný český handicap, kterýmje nedostupnost moře, resp. špatné spojenís nejvýznamnějšími evropskými přístavy,které jiným vnitrokontinentálním oblastemposkytují kvalitní vodní cesty.Výhodnost vybudování a využívánímoderního propojení Dunaj–Odra–Labese ukazuje nejenv oblasti zajištění dostupnostilevné a výkonné dopravy proexport a import plynu, ropy, alei a dalších surovin. Tímto způsobemby mohl být zabezpečenpromyšlený a kontinuální rozvojsítě vodních cest EU, a to připlném respektování požadavkůna zlepšení životního prostředív dotčené oblasti – viz obr. 2.Náhradní zdrojzemního plynu pro ČRDálková přeprava zemníhoplynu se může uskutečňovatnejen plynovody, ale také vodnídopravou, a to jak po moři, takpo vnitrozemských vodníchcestách. Plyn se přepravujezásadně v kapalném stavu přiteplotě –164 o C. Tím se jehoobjem zmenší šestsetkrát.Výhodou plavidel je, ve srovnánís pozemními dopravnímiprostředky, možnost vestavěnímimořádně velkých izolovanýchnádrží (příznivější poměrmezi objemem a povrchem přispívák udržení nízké teploty).K témuž účelu se připouštíurčitý „odparek”, který je energetickyvyužit k pohonu lodi.Specifická hmotnost zkapalněnéhoplynu je nízká (0,45 t/m 3 ),takže ponor specializovaných▼ Obr. 1. Mapa trasy vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe s etapami a variantamiplavidel není příliš vysoký.V současné době jsou v provozutisíce plavidel tohoto druhu. Velkénámořní „Gas Carriers” naložízpravidla okolo 150 000 m 3zkapalněného plynu (množstvíekvivalentní téměř 100 mil. m 3plynu). Běžné říční nebo říčněnámořnílodě používané na Rýněči v USA naloží asi 4000 m 3 ,tj. asi 2,5 mil. m 3 paliva v plynnémstavu.Výhodou přepravy plynu pomoři a vodních cestách vesrovnání s plynovody je velkáflexibilita, umožňující širokoudiverzifikaci zdrojů a operativnípředcházení krizovým situacím.Pro Českou republiku to znamenánapojení na dunajskou vodnícestu prostřednictvím prvníetapy D–O–L, která je navrženav bezprostřední vzdálenostiod kapacitních podzemníchzásobníků plynu na Slovensku(Záhorie-Láb) a v oblasti Hodonína(Kostice, Tvrdonice).V této oblasti by tedy mohl býtplyn výhodně skladován nebopřeváděn do distribuční sítě.Přísun je možný přes rumunskýpřístav Konstanca (např.z Alžírska, Austrálie, ze zdrojův arabských státech) nebopřes nizozemský Rotterdam.Představitelný je překlad z námořníchlodí v uvedenýchnámořníchpřístavech do lodíříčních, stejně takjako využití říčněnámořníchlodí,které by se mohlyuplatnit hlavně naDunaji při přepravěz bližších zdrojů(Alžírsko, Perskýzáliv) a mohly bybýt konstruoványtak, aby naložily ažtéměř 20 000 m 3zkapalněného plynu.Voda se stává strategickousurovinouPro funkci vodohospodářskouje vodní koridor D–O–L velmivýznamný ve třech oblastech:■ protipovodňová ochrana přilehlýchúzemí a rozsáhlýchprůmyslových a městskýchoblastí;■ udržení vody v krajině. Pozitivnívodohospodářská bilancevodního koridoru D–O–L senejvýrazněji projeví v oblastechjižní a střední Moravy.Obecně se však dá říci, ževodní koridor D–O–L zajistí,aby „ani kapka“ vody neodteklaz české části povodíMoravy, Odry a Labe nadústím Vltavy;■ přečerpávání vody. Vodníkoridor D–O–L pomocí reverzibilníchčerpacích stanicna jednotlivých plavebníchstupních umožní přečerpávatvodu z jediného vodního zdrojeve střední Evropě, tj. z řekyDunaje. Tato praxe je ověřenana průplavu Dunaj–Mohan,kde se přečerpává 21 m 3 /s.V budoucnu lze očekávat obchodovánís vodou z Dunajejako obchodování s emiseminebo přidělování rozhlasovýchfrekvencí či televizníchkanálů. Jako varování můžev současné plynové krizisloužit vyprodaná produkcenorského plynu na dvacet letdopředu.Energetická funkcevodního koridoruEnergetická funkce vodníhokoridoru D–O–L je přínosemobnovitelné elektrické energiev průtočných i přečerpávacíchelektrárnách a svou pohotovostínapříklad může okamžitě krýt18stavebnictví 02/09

More magazines by this user
Similar magazines