podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

▲ Ukázky užití kamenné mozaiky k výzdobě podlahPři kladení keramické dlažby s prvky o rozměru 100x100 mmje situace nepochybně zcela jiná než při kladení dlažbys dlaždicemi s půdorysnými rozměry 600x600 mm či většími.Často se i identická podlahová konstrukce realizuje v různorodýchteplotních a vlhkostních podmínkách, v jiném souběhuprofesí a s jinými termínovými požadavky. Profesionalitaa solidnost dodavatele tak často vyžaduje, aby některá navrhovanářešení či požadavky byly odmítnuty, protože v dané konfiguraciokolností by s jistotou vedly k následným problémům.Podlahové konstrukce by proto měly být vnímány jako náročnádisciplína, která vyžaduje od všech zúčastněných profesionalitua pochopení pro technické i časové možnosti použitých materiálůi používaných technologií.Skladba podlahy v občanské a bytové výstavběPodlahu nelze vnímat pouze jako povrchovou tzv. nášlapnou vrstvu,ale jako souvrství, které vcelku zajišťuje širokou škálu vlastností. Oddlouhodobé trvanlivosti, snadné čistitelnosti, bezpečnosti provozuna povrchu, až po akustické a tepelně izolační vlastnosti.V případě občanské a bytové výstavby se obvykle jedná o plovoucípodlahy, kdy je na stropní konstrukci položena lehká a relativněměkká vrstva, jež je překryta tuhou nosnou vrstvou (např. cementovounebo anhydritovou mazaninou, montovanými deskami apod.).Povrch je pak tvořen nášlapnou vrstvou, zvolenou s ohledem navyužití interiéru. Kromě plovoucích podlah byly v dřívější době, zejménav panelových domech, využívány tzv. nulové podlahy, kteréjsou tvořeny pásy PVC a tenkou měkkou podložkou, položenou přímona nosné konstrukci. Na druhé straně v poslední době, zejména vespojení s výstavbou komerčních kancelářských prostor, došlo k rozšířenívyužití zdvojených podlah, kde je nosná vrstva podlahy uloženana podložky. Vzniklý prostor je pak využíván pro nejrůznější rozvody,které jsou tak přístupné prakticky na libovolném místě.Při návrhu podlahy je třeba myslet na její statickou únosnost, tj.na mechanické vlastnosti a tloušťku nosné vrstvy. Zde si je třebauvědomit, že čím stlačitelnější je podklad nosné vrstvy, tím většítloušťku, resp. lepší mechanické vlastnosti, musí nosná vrstva mít.Při provádění je třeba si uvědomit, že o únosnosti, resp. o vznikutrhlin v podlaze rozhoduje její nejslabší místo.V případě, že je podlahová konstrukce součástí konstrukce oddělujícíinteriér od vnějšího prostředí (např. podlaha na terénu nebo podlaha nastropní konstrukci nad nevytápěnými prostory apod.), musí celá oddělujícíkonstrukce splňovat požadavky na tepelný odpor a na prevencikondenzace vodní páry v konstrukci. Důležitým tepelně technickýmparametrem v místnostech s trvalým pobytem osob je tepelná jímavostpodlahy. Tento parametr popisuje rychlost odnímání tepla z chodidlaa je dominantně závislý na tepelné vodivosti nášlapné vrstvy.Podle něj lze podlahy rozdělit na velmi teplé, teplé, méně tepléa studené.Obdobně jako v případě tepelně technických vlastností je třebak podlahové konstrukci přistupovat i při hodnocení akustickýchvlastností, tj. zohlednit podlahovou konstrukci jako součást zvukovědělící konstrukce. Zde se sledují dva nezávislé parametry:24 stavebnictví 02/09

More magazines by this user
Similar magazines