podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

vzduchová neprůzvučnost a kročejová neprůzvučnost. Vzduchováneprůzvučnost závisí zejména na plošné hmotnosti dělicí konstrukce,případně ji lze vylepšit pomocí zvukově izolačního podhledu.Kročejová neprůzvučnost, tj. neprůzvučnost konstrukce proti hlukuvznikajícímu chůzí nebo jinými rázy, naopak na plošné hmotnostioddělující konstrukce závislá není. Tento parametr se zajišťujeoddělením nášlapné vrstvy podlahy (a s ní spojených tuhých vrstev)od ostatních konstrukcí (stropní konstrukce, stěny, prostupyapod.) zvukově izolačním materiálem, který je relativně měkkýa špatně vede zvuk.Z hlediska uživatele podlahové konstrukce jsou velmi důležitévlastnosti povrchu. Kromě vzhledu podlahy je to zejména skluznost,která je přímo parametrem bezpečnosti pohybu po podlaze,a dále odolnost proti bodovému namáhání a tvrdost povrchu, kterésouvisejí s odolností nášlapné vrstvy. Tvrdost povrchu je třeba volitv závislosti na typu použité nášlapné vrstvy a na předpokládanémprovozu na podlaze podle specifikace výrobce nášlapné vrstvy.Kromě výše uvedených vlastností musí celá podlahová konstrukcesplňovat hygienické požadavky, tj. nesmí být zdrojem škodlivinv interiéru. Dále musí splňovat požadavky na odolnost proti biologickýmvlivům (nesmí docházet k růstu plísní, napadení hmyzemnebo jinými živočichy apod.), odolnost proti chemickým vlivům(vzájemný kontakt materiálů nesmí vyvolávat nepříznivé chemickézměny a podlaha musí odolávat agresivním látkám, které na nibudou působit) a musí být odolná proti vodě a vlhkosti, případněmusí být přístup vody či vlhkosti vyloučen nebo omezen. V některýchpřípadech je vhodné bránit pronikání vodní páry stropempomocí parotěsné zábrany. Některé materiály jsou citlivé na vlhkostpodkladu (např. materiály na bázi dřeva, epoxidové pryskyřice,PVC a další).▲ ▼ Ukázky užití kamenné mozaiky k výzdobě podlahRovinnost povrchuJe třeba rozlišovat mezi pojmy „rovinnost povrchu“ a „místnírovinnost povrchu“.V případě rovinnosti povrchu se sledují odchylky výškové úrovněnáhodně vybraných bodů skutečně provedené podlahy od výškovéúrovně definované v projektové dokumentaci. Tento parametr jedůležitý zejména pro návaznost podlahy na okolní konstrukce, např.dveře. Maximální dovolené odchylky od rovinnosti nášlapné vrstvyje třeba stanovit v návrhu podlahy, a to v závislosti na konkrétníchpodmínkách. Pro omezení možných sporů je doporučeno rovněždefinovat maximální odchylky od rovinnosti povrchu pro ostatnívrstvy, zejména pro povrchy, kde na sebe budou navazovat dodávkyrůzných firem. V praxi často dochází k tomu, že na nosnouvrstvu tvořenou cementovým nebo anhydritovým potěrem zbudepouze několik málo centimetrů, které nemohou zajistit dostatečnouúnosnost podlahy. Při užívání, v lepším případě již během stavby,pak dochází k překročení únosnosti nosné vrstvy a ke vzniku trhlinv podlaze.V případě místní rovinnosti povrchu se sledují odchylky povrchupodlahy od proložené úsečky reprezentované dvoumetrovoulatí. Tento parametr nevypovídá nic o tom, v jakévýškové úrovni byl povrch podlahy proveden, ale je důležitýpro provoz na podlaze a komfort jejího používání. Návrh podlahyby měl dále obsahovat požadavky na mezní odchylkymístní rovinnosti i pro ostatní vrstvy podlahy. Tyto hodnotyje třeba stanovit v závislosti na požadavcích výše položenévrstvy na podklad. Pokud zamýšlenou technologií není možnédosáhnout rovinnosti potřebné pro správné položení následné vrstvy,je třeba v návrhu podlahy počítat s vyrovnávací vrstvou.stavebnictví 02/0925

More magazines by this user
Similar magazines