podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

Neméně zajímavá a důležitá je specifikace parametrů Tloušťka vrstvypotěru a Mechanická odolnost a stabilita, které jsou významné prostatickou únosnost nosné vrstvy podlahy. Pro tloušťku vrstvy potěrudefinuje spodní mez skutečného provedení tabulka (viz tab. 3), hornímez pak je omezena 120 % tloušťky předepsané v návrhu podlahy.Zde je třeba si uvědomit, že podlahový potěr je relativně těžkýkonstrukční prvek. Proto je při případném zvětšení tloušťky třebaposoudit statickou únosnost konstrukce, která podlahu nese.Zcela nově formulovaný je odstavec týkající se skluznosti. V částechbudov, které jsou veřejně přístupné, platí přísnější požadavky, uvnitřbytů a pobytových místností pak požadavky méně přísné (viz tab. 4).Důležité je, že požadované hodnoty musí být splněny i při běžnémzašpinění podlahy při provozu budovy nebo u vlhké podlahy.Veřejnéprostory▲ Tab. 4. Požadavky na skluznost podlahByty a pobytovémístnostiSoučinitel smykovéhotření≥ 0,5 ≥ 0,3Výkyv kyvadla ≥ 40 ≥ 30Úhel kluzu ≥ 10° ≥ 6°V souvislosti s technickými parametry je třeba odkázat na kapitolu 7,která má název Zkoušení a obsahuje buď odkazy na příslušné zkušebnínormy, nebo popis zkušebních metod pro stanovení velikostipříslušných parametrů. To je velmi důležité, protože jiné zkušebnípostupy mohou vést k jiným výsledkům (viz například problematikastanovování vlhkosti).Podlahy v bytové a občanské výstavběPodlahy popisované v kapitole 5 normy jsou prakticky vždy podlahyplovoucí, kdy je nosná vrstva uložena na relativně měkké vrstvě tepelnénebo zvukové izolace. Kapitola je rozdělena na dvě části vztahující sek návrhu podlahy a k jejímu provádění. V první části, jsou předepsányskutečnosti, které návrh podlahy musí specifikovat, a to:a) podmínky úspěšné funkce podlahy po dobu její předpokládanéživotnosti;b) skladbu podlahové konstrukce, tj. jednotlivé vrstvy, jejich tloušťky,kvalitu, popřípadě i složení vrstev a pracovní postupy pro jejich zhotovení.Skladba podlahové konstrukce musí být navržena tak, abypodlaha splňovala požadavky, které jsou na ni kladeny, i v případě,že bude vyrobena s nepříznivými odchylkami tlouštěk vrstev;c) rozmístění dilatačních a smršťovacích spár v podlaze, nebo v jejíchvrstvách, a jejich úpravu;d) řešení dilatačních spár nosné konstrukce, které prochází podlahou.Dilatační spára musí umožnit pohyb nosné konstrukce;e) řešení prostupů podlahou (prostupy potrubí, technologickýchzařízení apod.);f) napojení podlahy na stěnu;g) způsob uložení prvků a rozvodů technického zařízení budov umístěnýchdo podlahové konstrukce;h) požadavky na místní rovinnost povrchu podlahových vrstev (nenášlapné vrstvy). Požadavky musí vycházet z požadavků následnévrstvy na podklad. Pokud požadavky na podklad nejsou technologiíspodní vrstvy splnitelné, musí být mezi tyto vrstvy vloženavyrovnávací vrstva.Body a, b, c, d, e, g jsou prakticky totožné s požadavky původní normyz roku 1994. Nově byly přidány body f, h. Za zdůraznění stojí zejménabod h, protože místní rovinnost povrchu jednotlivých vrstev je častýmpředmětem sporů na stavbě a zároveň má konkrétní finanční dopadv nutnosti provádět vyrovnávací vrstvu. Vzhledem k tomu, že normanemůže postihnout celou škálu individuálních podmínek na stavbě, anizahrnout požadavky všech vrstev na podklad, je povinnost předepsatpožadavky kladena na autora návrhu podlahy, tedy obvykle projektanta.Předpokládá se, že to bude osoba, která bude nejlépe obeznámenas konkrétními požadavky stavby i použitých materiálů a technologií.Doporučeno je definování ještě následujících dvou bodů:■ požadavky na místní rovinnost povrchu nášlapné vrstvy, pokudjsou přísnější než požadavky uvedené v normě;■ požadavky na rovinnost povrchu jednotlivých vrstev podlahy a jejídovolenou odchylku.Dobrou pomůckou pro navrhování potěrů může být tabulka uvádějícínejmenší návrhové tloušťky plovoucích potěrů (viz tab. 5).Z vlastních zkušeností však autoři doporučují uvedené hodnotypovažovat za naprosto minimální. Spolehlivé konstrukce lze taktoprovést pouze při kvalitní a velmi pečlivé pokládce, kdy je tloušťkapotěru opravdu dodržena a zároveň vlastnosti materiálu odpovídajípožadované třídě v celé tloušťce vrstvy. V praxi se bohužel velmičasto stává, že dobře zhutněný je pouze povrch potěru a hloubějije potěr relativně mezerovitý. Pak potěr není dostatečně únosnýa riziko vzniku poruch je velké.Druhá část, Provádění, definuje požadavky na firmu provádějícípokládku podlahy nebo některých jejích vrstev. Nová je povinnostsepsat při převzetí staveniště zápis obsahující alespoň údaje jakorovinnost podkladu, tloušťky zadávaných vrstev a rovinnost a místnírovinnost povrchu nejvyšší prováděné vrstvy. Mezi požadavky naprovádění podlahy patří i vytvoření rastru smršťovacích spár vevrstvách z materiálů podléhajících smršťování. Tyto spáry jsou preventivnímopatřením proti vzniku smršťovacích trhlin a zhotovují sebuď pomocí bednění, nebo dodatečným nařezáním (nutno provéstještě před vznikem poruch, tj. u cementových potěrů obvykle doMateriál potěruLitý potěr na bázisíranu vápenatéhoPotěr na bázisíranu vápenatéhoCementový potěrnevyztuženýTřída pevnosti v tahuza ohybu podleČSN EN 13813Plošné zatížení≤ 2,0 kN/m 2Předepsaná tloušťka potěruPlošné zatížení≤ 3,0 kN/m 2Bodové zatížení≤ 2,0 kNPlošné zatížení≤ 4,0 kN/m 2Bodové zatížení≤ 3,0 kNPlošné zatížení≤ 5,0 kN/m 2Bodové zatížení≤ 4,0 kNF 4 ≥ 35 ≥ 50 ≥ 60 ≥ 65F 5 ≥ 30 ≥ 45 ≥ 50 ≥ 55F 7 ≥ 30 ≥ 40 ≥ 45 ≥ 50F 4 ≥ 45 ≥ 65 ≥ 70 ≥ 75F 5 ≥ 40 ≥ 55 ≥ 60 ≥ 65F 7 ≥ 35 ≥ 50 ≥ 55 ≥ 60F 4 ≥ 45 ≥ 65 ≥ 70 ≥ 75F 5 ≥ 40 ≥ 55 ≥ 60 ≥ 65F 7 ≥ 35 ≥ 50 ≥ 55 ≥ 60▲ Tab. 5. Nejmenší návrhové tloušťky plovoucích potěrů při stlačitelnosti podkladních vrstev ≤ 3 mm (≤ 5 mm pro plošné zatížení ≤ 2 kN/m 2 a ≤ 3 kN/m 2 )30 stavebnictví 02/09

More magazines by this user
Similar magazines