podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

▲ Obr. 13. Třetí fáze opravy opět ve větší šířce▲ Obr. 14. Poškození podlahy pootočením malé betonové patky▲ Obr. 15. Poškození podlahy u paty ocelového sloupu▲ Obr. 16. Charakteristické trhlinky betonové podlahy v plošepolymerní stěrkou s vysoce odolným plnivem, podobným původnímuvsypu.Uvedené poruchy a způsoby jejich oprav jsou uplatnitelné nejenu podlah novějších, ale v přiměřené míře i u podlah starých. Jestliženení stará betonová podlaha příliš polámána na drobné elementynebo silně kontaminována, ale má i do větší hloubky letitým provozemnarušený povrch, je možné uvažovat – pokud to dovoluje světlávýška a návaznost na další části stavby – o její opravě novým přebetonováním.Nová vrstva může být se stávající podlahou svázána,nebo může být navržena jako separovaná. Výběr z těchto možnostíje věcí hodnocení projektanta, který zváží všechny místní podmínky.Pokud by byla nová betonová vrstva příliš tlustá, je za předpokladufunkční hydroizolace možné provést opravu povrchu tenčí, vícevrstvoustěrkou na polymerní bázi. Jestliže by stará podlaha byla přílišpoškozena a nebylo by ji možné přebetonovat nebo by docházelo kezvýšení provozního zatížení, pak je obvykle třeba starou betonovoudesku odstranit a realizovat celou podlahu nově.Zhodnocení možnosti opravy v porovnání s novou podlahou je častovelmi složité a nezřídka bývá komplikovanost provedení, cena a časovánáročnost opravy tak vysoká, že se jeví rychlejší a levnější provéstpodlahu novou, na kvalitativně lepší úrovni. Praktické zkušenostiukazují, že opravit se vyplatí jen podlahu v poměrně slušném stavu,popř. poškozenou lokálně, nebo tam, kde si to vynucují provozníomezení – možnost krátké odstávky, nepřístupnost apod.Podlahy hromadných parkovacích garážíDruhým charakteristickým, v současnosti často frekventovanýmtypem betonových průmyslových podlah jsou hromadné garáže.Většinou se jedná o vícepodlažní budovy, kde k parkování sloužízákladová deska, mezistropy a často i střecha. Některé parkovacídomy založené jinak než na desce mají – podobně jako výše uvedenéhaly – spodní podlahu na terénu.Posledních zhruba deset let je již i v ČR výstavba hromadnýchgaráží poměrně intenzivní. Většinou jde o železobetonové monolitické,nebo prefabrikované, ale zpravidla o kombinovanésystémy konstrukcí. Často jsou to spodní – podzemní podlažíhotelů, bank, administrativních a obchodních center, ale taképouze garážové objekty s podzemními, nadzemními podlažímia pojížděnou střechou. Tyto podlahy jsou převážně navrhoványjako nulové, tzn. že jde přímo o zahlazený povrch nosné železobetonovékonstrukce, bez dalších vyrovnávacích, roznášecícha podobných podkladních vrstev. Určitě progresivní zjednodušenískladby svislého řezu stropu přispívá k jeho odlehčenío balastní podlahové vrstvy, ale přináší i nové nároky na kvalitua způsob provádění betonářských prací a ochranu betonovékonstrukce v sekundárním smyslu. Jedná se o tuhost konstrukcí,jejich průhyb, sklon povrchu atd. Podlaží těchto objektů jsou vertikálněpropojena rampami nebo nákladními výtahy. Půdorysně jdeo celky malé i značně rozlehlé.Charakteristickým zatížením garážových prostor je kromě vlastnítíhy a účinků dopravy – cyklického pohyblivého zatížení, i expozicemokrým procesům, především v souvislosti s chemickýmirozmrazovacími látkami a sněhem, někdy i prudkým změnámteplot při nedostatečně regulovaném větrání. Jejich společnýmjmenovatelem je úplná absence, nebo existence jen provozněnedostatečného systému odvodnění. Investoři obvykle společněs projektanty předpokládají strojní úklid, který je však reálněprováděn s dostatečnou intenzitou jen v menšině malých staveb.stavebnictví 02/0939

More magazines by this user
Similar magazines