podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

■ Je zpracován výchozí odhad přesnosti, jehož cílem je prověřit technologickémožnosti dosažení požadované přesnosti omezeného počtukritických geometrických parametrů, v projektové dokumentaci je navrženpřiměřený rozsah kontrol.■ Je řešen podrobný návrh přesnosti, pří kterém se požadovaná přesnostověřuje u všech kritických parametrů, předepisuje se způsob kontroly (plánkontrol) včetně metod hodnocení výsledků a metrologického zabezpečeníprovádění kontrol.Při návrhu je nutné zvážit nejen s jakou přesností (jednotlivých rozměrů,případně tvarů) vstoupí do procesu na staveništi dílce a výrobky zhotovenépředem, jaká bude přesnost vlastních procesů na staveništi, ale i jakábude přesnost přístrojů a pomůcek, které budou použity při vytyčování,rozměřování a osazování.Nejčastější konzultované vady na stavbáchNejvětší množství dotazů a expertiz k problematice geometrické přesnostise týká zejména monolitických betonových konstrukcí, detailů osazovánívýplní, vestavěných konstrukcí, rovinnosti podlah, schodišť atd. Vyplýváz nich absence povědomí o významu geometrické přesnosti, mnohdyi neznalost dostupných podkladů pro řešení této problematiky, častoi zcela laxní přístup k technické normalizaci nejen daného oboru.Dochází pak, zejména při přejímce prací a konstrukcí, ke zcela zbytečnýmsporům mezi smluvními partnery, případně k dodatečným,zpravidla účelovým výkladům normativních ustanovení. Bohuželnízké povědomí o oboru geometrické přesnosti je dáno i tím, že setato problematika až na výjimky prakticky nepřednáší ani na střednícha vysokých školách. Je podceňována skutečnost, že nemá praktickývýznam navrhovat přesnost takových geometrických parametrů, kterénedokážeme při realizaci měřit, vyhodnotit a porovnat s návrhem.V současné době užívání automatizace výpočtů, aplikace interaktivníhoprojektování a dalších metod se předpokládá, že optimalizačníproces projektování je zvládán a zvýšená pozornost pak může býtvěnována kontrole. Je ovšem nutné tento předpoklad v projektovéi realizační praxi skutečně naplnit. Naprosto ojediněle je přijat v praxifakt, že geometrický parametr, ať funkční, nebo technologický,je náhodnou veličinou, která může být popsána charakteristikamipřesnosti. V celém systému zabezpečení geometrické přesnosti odprojektu s výpočtem až po kontrolu a hodnocení může být využívánaparát počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. Skutečné(dosažené, naměřené) hodnoty by pak mohly být zpracoványstatistickou analýzou a mohly být použity pro statistickou přejímkua u opakovaných procesů pro statistickou regulaci.S rostoucími požadavky na finální jakost staveb je častým předmětemsporů posuzování rovinnosti povrchů, zejména podlah. Problémy nastávajíjiž v různém výkladu terminologie. V ČSN ISO 1803 (73 0201) Pozemnístavby – Tolerance – Vyjadřování přesnosti rozměrů – Zásady a názvoslovíjsou definovány:■ odchylka přímosti – algebraické rozdíly mezi skutečnou polohou skupinyvybraných bodů na čáře a přímkou proloženou dvěma body natéto čáře;■ odchylka povrchu – algebraické rozdíly mezi skutečnou polohou skupinyurčených bodů na skutečném povrchu a body na předepsanémpovrchu;■ odchylka rovinnosti – algebraické rozdíly mezi skutečnou polohouvybraných bodů na povrchu rovinné plochy a odpovídajícími body nareferenční rovině.Norma ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě – Základníustanovení používá pro vyjádření odchylky přímosti, rovinnosti (případněkruhovitosti) termíny:■ odchylka od obalového geometrického útvaru – jako největší skutečnákolmá vzdálenost mezi obalovým geometrickým útvarem a skutečnýmprofilem nebo plochou ve vztažné délce nebo ve vztažné ploše, stanovenékolmo k obalovému geometrickému útvaru;■ odchylka od referenčního geometrického útvaru – jako skutečná kolmávzdálenost mezi referenčním geometrickým útvarem a skutečnýmprofilem nebo skutečnou plochou v určeném místě ve vztažné délcenebo vztažné ploše stanovená kolmo k referenčnímu geometrickémuútvaru. Referenčním útvarem je stanovený geometrický útvar (přímka,rovina, případně kružnice a další), který prochází smluveným bodemnebo body skutečných profilů či ploch určeným směrem, nebo přiléháke skutečnému profilu (skutečnému povrchu plochy), nebo vyrovnáváskutečný profil (skutečnou plochu), po případě je definován obecněz hlediska metodiky měření nebo výpočtu.Z hlediska měření rovinnosti jsou rozlišovány metody pro celkovou a místnírovinnost podle ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrolapřesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty.Doporučené normativní hodnoty celkové i místní rovinnosti uvádí jižcitovaná ČSN 73 0205 v informativní příloze. V normě jsou rozlišenyodchylky celkové rovinnosti pro podlahy budov pro pobyt osob nejenv bytových prostorách, ale i v pracovnách, jednacích místnostechbudov občanského vybavení, společenských prostorách a propodlahy k nim vedoucí, jako chodby, vstupní haly a další. Mezní odchylkyrovinnosti podlah s dokončeným povrchem jsou pak udánypro intervaly rozměrů (větší rozměr měřené plochy) v metrech [2].Pro doplnění lze uvést, že v ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnostve výstavbě – Podmínky provádění, Část 2: Přesnost monolitickýchbetonových konstrukcí jsou uvedeny informativní hodnoty celkovéi místní rovinnosti nedokončených povrchů stěn a stropů, pro vyššínároky je zde odvolávka na stanovení podle funkčních nároků.Pro betonové konstrukce je odchylka rovinnosti (pro povrch beza ve styku s bedněním) a přímosti uváděna i v evropské norměČSN EN 13670-1 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí, Část 1:Společná ustanovení.Je třeba znovu připomenout zásadu, že navrhovány (předepisovány) byměly být takové parametry a odchylky, které mohou být prokázány při kontroleměřením s určenou přesností měření. Zejména jde o význam měřenínavržených malých odchylek geometrických parametrů. Charakteristikoupřesnosti kontroly geometrických parametrů je mezní odchylka kontrolypodle ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě – Kontrolapřesnosti, Část 1: Základní ustanovení. Hodnota pro kontrolu přesnostise odvozuje buď od předepsané tolerance, nebo (není-li předepsána),na základě směrodatné odchylky kontrolního měření. Norma stanovujepřesnost těchto kontrol, přičemž charakteristikou přesnosti kontroly geometrickýchparametrů je mezní odchylka kontroly δx met, která se stanovujedvěma způsoby:■ v případě, že je předepsána tolerance Δx kontrolovaného parametru,pak pro hodnotu mezní odchylky kontroly platí δx met= 0,2 ∆x;■ v případě, že není předepsána tolerance, se hodnota mezní odchylkystanovuje na základě směrodatné odchylky kontrolního měření σ xmetδx met= tσ x,met,kde t = 2 se použije u jednoduchých a snadno kontrolovatelných geometrickýchparametrů, kde lze zanedbat systematické odchylky, t = 2,5 sepoužije u parametrů obtížněji kontrolovatelných, t = 3 se použije při měřeníza nepříznivých podmínek a při obtížném vyloučení systematickýchodchylek. Je-li například předepsána tolerance ∆x = 2,0 mm, pak mezníodchylka kontroly bude δx met= 0,2x2,0 = 0,4 mm.Poznámka: u vytyčení vodorovné roviny směrodatná odchylka σ xmetzávisína typu nivelačního přístroje a může být 1 až 3 mm. Zvlášť je nutné dbátna přesnost přístrojů a pomůcek na staveništi.stavebnictví 02/0947

More magazines by this user
Similar magazines