podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

Vliv geometrické přesnosti na podlahovékonstrukceZe systémového pojetí zabezpečení geometrické přesnosti může býtjakost finální podlahy (zejména rovinnost), pokládána za jeden z vyžadovanýchfunkčních geometrických parametrů, který zejména u náročnýchinteriérů zasluhuje vysokou pozornost (vodotěsné povrchové úpravy podlahv mokrých provozech patří v oblasti vnitřních stavebních součástí dokoncemezi skupiny pro technické posuzování v nařízení Evropského parlamentua rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebníchvýrobků na trh). V praxi, zejména projektové, bohužel v mnoha případechnejsou zváženy vlivy, které na přesnost podlah působí, je podceňovánsouhrn vlivů od vytyčení, provedení nosné konstrukce, případně dalšíchnávazných konstrukcí. Přesnost podlah bývá uvažována bez vazby nadalší parametry, které ji ovlivňují. Je tudíž posuzován (navrhován) výslednýdetail bez vazby na celek – v případě podlah například kvalita nášlapnévrstvy. Přitom základem je úroveň nosného podkladu (stropu apod.), kteráovlivňuje výběr vyrovnávacích vrstev (stěrkové, vyrovnávací, vyhlazujícía samonivelační i mazaninové hmoty). Výšková úroveň stropu je dáleovlivněna vytyčením a technologiemi provedení nosné konstrukcebudovy. Příkladem mohou být odchylky konstrukčních výšek podlaží.Ty se v současné praxi pohybují v intervalu ±5 až ±30 (40) mm (toleranceod 10 do 60–80 mm). Pokud je při provádění hrubé stavby vyrovnávánavýška podlaží podle maximální výškové úrovně, dochází ke zvyšovánívýšky podlaží a problémům u dalších konstrukčních prvků. Doporučenéhodnoty norem (uvažme pro výšku do 4 m) uvádějí mezní odchylky vevýškových rozměrech:■ ČSN 73 0205 (funkční odchylka ve výšce) ±25 mm;■ ČSN 73 0210-2 (monolit – výška podlaží) ±15 mm;■ ČSN EN 13670-1 (monolit, závazná) ±20 mm.Poznámka k ČSN EN: tolerance výškové polohy se vztahují k sekundárnímpřímkám výškovým, např. k vynesenému váhorysu. Každý požadavek nasekundární přímky se musí stanovit v projektové dokumentaci. Dalšímpříkladem může být schodiště. Skutečně dosažené hodnoty odchylek vevýšce způsobují problémy při vyrovnání úrovně podlahy mezi podestou,případně mezipodestou a prvním nebo posledním stupněm schodištěa následně potíže při vyrovnání podlah. Při vyrovnávání nepřesností horníholíce stropní desky (rovinnosti, tloušťky) při provádění podlahových konstrukcí(je použita „technologická extremalizace“) dochází i ke zmenšení světlýchvýšek podlaží (finálního geometrického parametru na stavbě) s vlivem nanávazné konstrukce vnitřního vybavení. Z naměřených (dosažených) hodnotodchylek světlé výšky podlaží na dokončených stavbách, které se v současnédobě pohybují zpravidla od –25 do +25 mm, lze usuzovat nejen o kvalitěpodhledu stropů, ale i podlahových konstrukcí. Z posudků, dotazů i diskuzína seminářích vyplývá, že významným vlivem na geometrickou přesnostkonstrukcí je právě citované podcenění nebo neřešení této problematikypři navrhování, jehož příčinou je zčásti buď neznalost, nebo přehlížení,opomenutí či osobitý výklad norem. S tím souvisí i neúplnost nebo chybyve specifikacích při vzniku obchodního vztahu. Největší množství dotazů aexpertiz k problematice geometrické přesnosti se týkalo v posledním období(2007–2008) zejména monolitických betonových konstrukcí. Z výsledkůměření na provedených a prováděných objektech je rozpětí dosahovanýchodchylek některých vybraných parametrů pro informaci uvedeno v tab. 1.Je nutné upozornit na skutečnost, že na jednotlivých stavbách hodnotyuvedených geometrických parametrů nejsou všechny v minimálníchhodnotách. Neplatí, že pokud je vzdálenost líců stěn (a) s odchylkami±5 mm, je dosahována i konstrukční výška s odchylkami ±3 mm. Nelzetudíž podle jednoho parametru usuzovat o jakosti celé konstrukce. Lzekonstatovat, že v delším časovém období je zvyšování přesnosti evidentní,nikoliv však dostačující. Dosahované odchylky uvedených vybranýchParametrOdchylky ± mma) vzdálenosti líců stěn ±5–30b) excentricita ±5–25c) uložení nosníků a stropů ±6–25d) konstrukční výška ±3–30 (40)e) celková svislost ±5–40e) rovinnost celková ±3–30f) svislost dílců (sloupů, stěn) ±1,5–10▲ Tab. 1. Dosahované odchylky vybraných funkčních geometrických parametrůgeometrických parametrů mají pak vliv na detaily osazování návaznýchkonstrukcí (výplní, vestavěných konstrukcí), samozřejmě i podlah. Mimouvedené vybrané parametry jsou ještě další, které se vyskytly jako problematické,i když pro ně nejsou k dispozici naměřené hodnoty v delších časovýchřadách. Jedná se o průhyb, pravoúhlost a vodorovnost. Je zřejmé, žes ohledem na provádění následných podlahových konstrukcí jsou významnézejména parametry d) konstrukční výška a e) celková rovinnost horníchpovrchů stropů. Nelze opomenout ani průhyb a odchylky vodorovnostia sklonu. Pro přesnost podlahových konstrukcí se stále opakují zejménaproblémy při navrhování a prokazování rovinnosti a vodorovnosti.ZávěrPro řešení problémů nejen geometrické přesnosti podlah jsou nutné tytookruhy opatření:■ v normalizační činnosti posoudit znovu vazby mezi normami návaznýchoborů;■ k některým vybraným normám vydat pro praxi pomůcky (dřívější komentáře)nebo doplnit stávající vydávané, zejména pro projektování;■ vydat pro praxi metodiky měření;■ pokračovat dále v doplňování dalšího celoživotního vzdělávání. ■Použité literatura[1] Matějka, Z., Šanda, V.: Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě.ČKAIT IP 5 2006[2] Matějka, Z.: Vliv geometrické přesnosti na jakost podlah. In: Podlahy2006, sborník příspěvků[3] Matějka, Z.: Parametry geometrické přesnosti podlah. In: Podlahy2007, sborník příspěvků[4 ] Matějka, Z.: Požadavky na geometrickou přesnost. Obkladač. Střediskoceloživotního vzdělávání Horní Bříza 2007-07-26[5 ] Matějka, Z.: Geometrická přesnost ve výstavbě – analýza příčin a důsledkůna přesnost podlah. In: PODLAHY 2008, sborník příspěvkůenglish synopsisGeometric Accuracy of Floors and Systemof Its AssuranceAccuracy of geometrical parameters is one of the significant propertiesaffecting the resulting quality of buildings and their parts and qualityof their utilisation. The accuracy values of geometrical parameters(dimensions, shapes and orientation), their tolerances etc. affect materialconsumption during construction, as well as the scope of subsequent repairsand maintenance, in effect affecting the overall life of the buildings.klíčová slova:přesnost geometrických parametrů, geometrická přesnost podlah,podlahové konstrukcekeywords:accuracy of geometrical parameters, geometric accuracy of floors, floorconstructions, securityodborné posouzení článku:Ing. Václav ŠandaGEFOS a.s. Praha48 stavebnictví 02/09

More magazines by this user
Similar magazines