podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

■ nahrazen novým řešením s tím, že původní bude po opravě sloužitjako exponát technického řešení minulosti;■ doplněn tak, aby se zvýšila jeho funkčnost a zároveň nebyla porušenajeho podstata.Nebude-li třeba chránit dřívější vzduchové opatření, anebo to již nelze, vznikávolný prostor pro návrh vhodné metody, která může znamenat i celkovézrušení pro dnešní stav nevyhovujícího odvlhčovacího opatření. Můževšak také znamenat pouze jeho dílčí konstrukční úpravy. Taková řešeníjsou obvyklá u domů z konce 19. století a pozdějších, u nichž se téměřzásadně budovaly podlahové dutinové systémy. Ty se však vesměs celénedochovaly a často jsou ještě cestami šíření mikrobiologických škůdců.Druhy vzduchových sanačních metodZákladními principy těchto historicky nejstarších doložených opatření jsou:■ zvětšení plochy, ze které může difundovat vodní pára do atmosféry;■ podepření tohoto procesu prouděním (zajištěním výškovými nebotepelnými rozdíly).▲ Obr. 2. Jižní průčelí je tvořeno srostlicí budov z několika časových údobía má výrazně průmyslový charakterstavitele vyžadovaly tuto úpravu vzhledem k vlastnostem staveniště.V současnosti je tedy třeba posoudit, jak dalece se tyto podmínkyzměnily – pravidlem bývá, že jsou horší než v době výstavby. Vlivblízkých vozovek a neprodyšných chodníků se často kombinujes vlivem nevhodných stavebních opatření i přímých zásahů dovzduchových systémů.Vhodné odvětrávací systémy jsou budovány jako:■ Dutina v interiéru s přívodem i odvodem vzduchu do atmosféry.Může být spojena s „dutinovým soklem“ (je třeba počítat s dílčízměnou mikroklimatu z hlediska tepelně technického).■ Vzduchová dutina pod úrovní terénu. V případě rozdílných niveletčástečně nebo v celé výšce s přívodem vzduchu z interiéru. Řešeníje vhodné za předpokladu odvodu vzduchu do atmosféry. Dno kanálkuse doporučuje odvodnit, strop budovat ve spádu od stavby,se zamezením průniku dešťové vody. Tyto metody nejsou zásadněvhodné v oblastech s výskytem volné podzemní vody.■ Soklové části s využitím „vzduchové dutiny“. Velmi časté řešení,jehož účinnost je znásobena eventuálním propojením s interiéry. Tatoúprava je doporučená v co nejširším rozsahu.▼ Obr. 3. Stávající stav objektů bývalého pivovaruObvyklý nález■ Porušené rozvody vzduchu dodatečným zazděním. Tyto staršíúpravy jsou svědectvím o nepochopení původního systému.■ Dodatečně provedené vstupy do dutin pro potřeby instalací,nových otvorů apod.■ Difuzně neprodyšné povlaky, obklady, sokly, povrchy chodníkůa zejména dvorů. Tyto úpravy poruší systém podstatným sníženímmožnosti vydýchávání vlhkosti z povrchů stěn a podlah.Při zhodnocení nálezů z hlediska technického je nutné vycházetz posouzení historicko-památkového. Často je nalezený vzduchovýsystém chráněn i přes jeho nefunkčnost.Možná řešeníObecně je možné dřívější opatření respektovat a použít k odvlhčenísoučasnému. Po posouzení, zda je toto řešení vhodné z hlediskatechnického, je třeba dále posoudit jeho účinnost pro současný stavzdiva a pro současné využití.Nebude-li vyhovovat daný historický systém, může být:50 stavebnictví 02/09

More magazines by this user
Similar magazines