podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

s památkovou ochranou nejenom budov jako celku, ale i z hlediskahistorických materiálů. Metody úprav tedy musely být šetrné. Bylazvolena kombinace dvou základních úprav a doplňující povrchovéopatření aplikací sanačních omítek.Základní sanační metodou, která zajistí dílčí vysušení nosného zdiva,je vybudování dutiny ve skladbě pod podlahami. Další úpravou, kteroulze kvalifikovat jako druhou metodu základní, je aplikace systémumírné elektroosmózy na určené části nosného zdiva – zejménaobvodového, viz obr. 8.Podpodlahová dutina bude vdechovými a výdechovými otvorypropojena s atmosférou. Vdechové otvory budou řešeny dvakrátzalomenou drážkou. Budou umístěny v interiérech suterénů ve výšce150 mm nad úrovní podlahy. Výdechové otvory budou umístěny dofasád ve výšce 600 mm nad úrovní terénu a budou mít srovnatelnéparametry s otvory vdechovými. Otvory budou opatřeny ochrannýmimřížkami.Skladba navrženého IPT systému:■ beton B20 se sítí;■ hydroizolační fólie;■ tepelná podlahová izolace, extrudovaný polystyren PSB-S-25;■ betonový potěr B15;■ IPT desky;■ geotextilie 300 g/m 2 ;■ zhutněný štěrkopískový podsyp.Na obrázcích charakteristických řezů (obr. 9–11) jsou uvedenyjednotlivé typy vdechových a výdechových otvorů v návaznosti napodpodlahovou dutinu. Na obr. 12–14 jsou uvedeny skladby navrženéhosystému s ohledem na budoucí využití – zatížení podlahv jednotlivých prostorech.Zhodnocení navržených sanačních úpravNavržené řešení je kombinací historicky snad nejstarších úprav –vzduchových a metody novodobé – mírné elektroosmózy. Obě tatoopatření jsou z hlediska památkové péče, tj. ochrany samotné stavbya jejích historických konstrukcí, velmi šetrná. Při budování vzduchovýchopatření – podpodlahové dutiny se však nelze obejít bez nutnýchotvorů, vdechových a výdechových, které se objeví na fasádách.Autor návrhu a tohoto článku není příznivcem vytvářením tzv. falešnýchsvodů, které nahrazují vysekávání drážek v historickém zdivu.Svoji roli zde hrají nepříznivé tepelné vlastnosti a podmínky v různýchčasových obdobích. Celoplošná dutina zajistí účinné odvětrání vody,inzercekterá difunduje z podzákladí, snížení vlhkosti zdiva je dílčí – částečné,avšak trvalé. Kritické vlhkosti (ne však pronikání volné vody) zajišťujev daném případě elektroosmóza a sanační omítky.V dalším díle seriálu o odvlhčování budov bude představeno řešenísystémem podélných vzduchových dutin na příkladu sanace obvodovýchzdí a obnovy fasád budovy bývalých koníren v Malé pevnostiNKP Terezín. ■Základní údaje o projektuArchitektonicko-stavební část:VSP – projekt v.o.s.Část sanace:Ing. Michael Balík, CSc.english synopsisMasonry Drying with Air Systems:Under-Floor Rehabilitation Cavity SystemsNo additional measure for de-humidifying of walls is effective alone –all measures are combinations of several different methods. The purposeis to reduce humidity of masonry for minimisation of worseningof interior environment and continuing degradation of constructionmaterials. The most effective type of additional rehabilitation measuresmaking use of air flow is represented by floor-wide cavities under thefloor. There is a problem making these rehabilitation designs morecomplicated and that is how to make these cavities “operational”,i.e. how to design a system of air intakes and outlets. This system iseffective on condition of utilisation of elevation differences betweenindividual floors and ground levels and thermal technical properties ofthe masonry. The application of this method is presented through anexample of a designed under-floor cavity system in the building of theformer brewery in Jindřichův Hradec.klíčová slova:dodatečné sanace zdiva, podpodlahové sanační dutinové systémykeywords:additional rehabilitation of masonry, under-floor rehabilitation cavitysystemsodborné posouzení článku:doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.Fakulta stavební, Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava56 stavebnictví 02/09Výrobcepodlahových roštůvšech typů• lávky, plošiny,• schodiště,• spirálová schodiště• speciálníarchitektonické• aplikacePOVRCHOVÉ ÚPRAVY DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKŮ. TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A SERVIS.Lichtgitter CZ spol. s r.o., U Lékárny 1, 735 35 Horní Suchá, Tel.: 596 496 511, Fax: 596 496 538, 39

More magazines by this user
Similar magazines