podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

kauza soudního znalcetext: Ing. Jaromír Vrba, CSc.foto: archiv autoraPád střechy kina v Bruntálezatížené sloupcem vodyNa podzim roku 2007 došlo ke zřícení částistřechy bruntálského kina. V tu dobu na ní bylsloupec vody výšky až 350 mm. Vazníky bylysedlovitého tvaru, sloupec vody byl pouze najedné straně sedla. Dvě hodiny po okamžikupádu střechy se mělo promítat představenípro děti.V tomto smyslu lze hovořito štěstí, že nedošlo ke zraněnímani ztrátám lidských životů.I hmotné škody jsou ale vždynevítanou záležitostí. Zprávuo příčinách pádu [1] vypracovalIng. Alois Novotný. Autortohoto příspěvku byl požádáno statickou analýzu problematiky.Konstrukční systémobjektu a střechySálová část budovy byla postavenaze systému MS-OB-HAL.Šlo o skeletový systéms plochými deskovými průvlakyšíře 1200 mm a výšky250 mm a čtvercovými sloupy400x400 mm vzájemně propojenýmisvařenou výztuží tzv.Čapkovými styky, v té doběhojně užívanými. To vytvářelopodélné rámy schopné přenášeti vodorovné silové účinky. Osovávzdálenost v příčném směru halyčinila 15,6 m, zde byla příčnátuhost zajištěna plnými štítovýminebo vnitřními stěnami. Vesměru podélném byly sloupyv osových roztečích 6 m. Systémbyl již počátkem sedmdesátýchlet minulého století vyhlášenzávazným typovým podkladem,realizován byl podle verze platnéod roku 1983. Zastřešení proMS-OB-HAL bylo zpracovánove variantách.Pro ostravskou oblast se užívalyštíhlé ocelové vazníky tvaru▼ Obr. 1. Axonometrie soustavy MS-OB (sken původního schématu)trojúhelníka v příčném řezu, proolomouckou oblast byly používányrovinné plnostěnné vazníkys kartitovou stojinou (materiálovávarianta dříve užívaná spíše prozemědělské objekty; kartit, jinaktaké pertinax je tvrzený papír).Tyto vazníky, vyvinuté prof. Ing.Josefem Berkou, CSc., ze Stavebnífakulty VUT Brno, které nevynikalypříliš vysokým estetickýmúčinkem, a proto ve stavbáchobčanské vybavenosti byly vždyopatřovány podhledy, byly použityna stavbě bruntálského kina.Vazníky sedlového tvaru se pokládalyv osové vzdálenosti 2,4 m.Nekryly se tedy pravidelně s roztečísloupů při užití modulu 6 m.Vlastní sál kina nebyl řešen jako solitérníhala, ale byl zakomponovándo zbylé části objektu ze systémuMS-OB, a to bez dilatace, to bylajedna z variant řešení systému MS-OB-HAL, kdy vynecháním některýchřad sloupů a průvlaků základníhosystému MS-OB se vzniklývolný prostor přestřešil systémemMS-OB-HAL. Charakteristickéobrázky nosných konstrukcíobou systémů jsou zřejméz obr. 1 a 2. Sálová část vyčnívalanad zbylou část stavby, obr. 3. Sálbyl navržen se zvýšenými požadavkyna akustiku prostoru, proto bylyi na stěnách obkladové materiálya boční stěny sálu byly v některýchmístech dvojité se vzduchovoumezerou. Návrh byl vypracovánv roce 1985 a vzápětí se stavbarealizovala. Sedm vazníků střechytedy havarovalo po více než dvacetiletémzabudování do stavby.Statický systémstřechyKartitové vazníky byly v systémuosazeny se statickou funkcíjednoduchých prostých nosníků,které měly v uložení naprůvlaky oslabený ozub, obr. 4.V podélném směru byly řádnýmzpůsobem ztuženy ve smyslupožadavků platného typovéhopodkladu. V krajních polích seumístila větrová ztužidla. Vodorovnézatížení ve střešní roviněbylo v podélném směru přenášenodo železobetonových rámůa v příčném směru do ztužujícíchstěn. Zatížení bylo stanovenopodle verze zatěžovací normyČSN 73 0035 z roku 1976. Bruntálbyl zařazen do IV. sněhovéhopásma, ovšem typový podkladbyl vypracován pro třetí sněhovépásmo. Statickým posouzenímse však ověřilo, že vazníky vyhovovalypři dané projektovanéskladbě vrstev střechy i podhledui pro čtvrté sněhové pásmo.Zvláštností řešení bylo, že byťvazníky měly sedlový tvar, architektzvolil zvýšení atik u obvodunástavbou (obr. 9), aby docílilarchitektonického účinku podlesvé představy. To znamenalovytvoření určitého „vanovitého“prostoru v oblasti mezi zvýšenýmiatikami. V nejnižších místechtohoto „vanovitého“ prostoru sepak umístily střešní vpusti.Jak ukazuje obr. 3, vedle kinastála vzrostlá lípa, vyšší nežstřecha kina. Ta byla při výstavbězachována. Jak dokumentujeobr. 7, spadané listí často zaplňovaloprostory kolem vpustí.Časem se vpusti na straně blízkélípě zcela zacpaly a srážková vodazačala zůstávat na střeše. Po58stavebnictví 02/09

More magazines by this user
Similar magazines