podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

systémytext: prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.K tvorbě environmentálníchplánů v přípravě stavebPředložený příspěvek popisuje koncepci,algoritmus a programové vybavení pro sledováníagendy vlivu stavební činnosti na životníprostředí pomocí mikropočítačů v přímém napojenína metodiku stavebně technologickéhoprojektování a tím na proces přípravy stavby.Toto řešení se může stát u stavebníchdodavatelských firemsoučástí systému pro řízeníživotního prostředí – EMS (EnvironmentalManagement System)a celou agendu zrychlit a zjednodušit.Dále jsou uvedeny prvnívýsledky práce autorů dosaženév této oblasti. Impulsem k tétočinnosti byl fakt, že nikde v Českérepublice doposud není systematickyřešena problematika automatizovanéhozpracování agendyEMS pro konkrétní stavby.ÚvodPo vstupu do Evropské unieČeská republika přebírá evropskénormy. Následkem tohojsou stále přísnější požadavkyna zpracování agend přípravyjednotlivých staveb. To znamená,že každá stavba musí být běhemsvé realizace řízena a spravovánapodle dokumentů, daných jednakzvyklostmi užívanými u danéstavební firmy, jednak požadavkystavebníka (investora) a dále respektovánímnorem ISO (základnídoklady stavebně technologickédokumentace, včetně síťovéhografu a časového plánu, plánujakosti – kontrolního a zkušebníhoplánu atd.) i vzhledem k vlivůmstavební činnosti na životní prostředí.Řízení a vedení stavebpodle principů projektovéhořízení s respektováním stavebnětechnologických zásad může býtefektivnější a rychlejší než doposud.K zprogresivnění přípravya řízení staveb pomáhají automatizovanésystémy, např. [2], [8].Pomocí programových systémůodpadá mnoho práce kolem vytvářenítěchto dokumentů a tímse veškerá příprava staveb výrazněurychluje a zpřesňuje. Různéagendy se však vytvářejí mnohdyručně, kdy ve větších firmáchexistují specializovaní pracovníci,kteří problematiku těchto agendmají na starosti. Tím dochází kezbytečnému opakovanému zadávánírelevantních dat. Některéagendy, jako např. i agenda vlivustavební činnosti na životní prostředí,se dosud zpracovává ručně,jen pomocí kupř. obecnýchpočítačových programů, např.Excel, bez respektování údajůa zásad vyplývajících z ostatníchdokumentů přípravy staveb.V článku je dále představenakoncepce, algoritmus a programovévybavení pro řešení agendyvlivu stavební činnosti na životníprostředí pomocí mikropočítačův přímém napojení na metodikustavebně technologického projektovánía tím na proces přípravystavby. Předložené řešení semůže stát u stavebních dodavatelskýchfirem součástí systémupro řízení životního prostředí(EMS) a celou agendu zrychlía zjednoduší.Návaznost environmentálníchplánůna přípravu stavebZ každodenní zkušenosti z prácena staveništi lze konstatovat, žeprakticky každý stavební procesprováděný pracovní četou máurčitý negativní vliv na životníprostředí. Mnohé procesy jsouhlučné, jiné pracovní čety pracujís jedovatými látkami, další produkujípoměrně značné množstvíodpadu. Proto je třeba, abyagenda řešení vlivu stavebníčinnosti na životní prostředí bylařešena v přímé návaznosti napráci jednotlivých pracovníchčet – tj. v technologické struktuředílčích stavebních procesůa s přihlédnutím k normě ČSNEN ISO 14001:2005 [5], kterátuto agendu vymezuje a zastřešuje.Tato mezinárodní normaspecifikuje požadavky na systémenvironmentálního managementu,které mají organizaci umožnitpřípravu a zavedení systému environmentálníhomanagementua která může být použita procertifikaci systému.Ze základních dokumentů přípravystaveb zobrazuje sledstavebních prací v technologickéstruktuře dílčích stavebníchprocesů technologický rozbor,někdy nazývaný technologickýnormál [4]. Technologické rozboryv požadované technologickéstruktuře jsou při automatizovanémzpracování jedním z výstupůvypočteného stavebně technologickéhosíťového grafu [2],u kterého je již k dispozici i sestavenádatabáze dílčích stavebníchprocesů s nejdůležitějšími údajio normě času, ceně, produktivitě,nákladových a jiných zdrojích, počtupracovníků a technologickýchpřestávkách.Součástí zmíněného systémuse v minulých letech stala i pracovníoblast tvorby kontrolnícha zkušebních plánů – plánů jakosti[3], [1], [7]. Automatizovanézpracování těchto dokumentův přímé návaznosti na stavebnětechnologický síťový graf vytvořenýv technologické struktuředílčích stavebních procesů umožniladatabáze kontrol a zkoušekvlastností produktů, které jsouvyráběny jednotlivými pracovnímičetami, a specializovanýprogram nejen pro údržbu tétodatabáze, ale i pro vlastní tvorbukontrolních a zkušebních plánů,harmonogramů provádění zkoušeka kontrol kvality a operativníevidenci skutečně provedenýchkontrol.Podobná koncepce byla zvolenai pro řešení agendy vlivu stavebníčinnosti na životní prostředípomocí počítače. Jak se ukazujev praxi, řada stavebních procesůmá stejný nebo velmi podobnývliv na životní prostředí. Protobylo nutné nejprve sestavit tzv.registr environmentálních aspektů(environmentální aspekt –prvek činností nebo výrobkůnebo služeb organizace, kterýmůže ovlivňovat životní prostředí;vyjádřením důsledku je pak environmentálnídopad – jakákolivzměna v životním prostředí, aťpříznivá či nepříznivá, která zcelanebo částečně vyplývá z environmentálníchaspektů organizace)jako soupis karet, na kterých jsouuvedeny nejdůležitější vlastnostitěchto aspektů, zejména nejvýznamnějšípolutanty, jejich limitníhodnoty, odpovědnost za znečištěníživotního prostředí konkrétnímaspektem a návrh prevencea opatření k likvidaci negativníhovlivu na životní prostředí. U každéhoaspektu v tomto registru jetéž provedeno ohodnocení závažnostienvironmentálního aspektupomocí několika vytipovanýchhledisek.Na základě sestaveného registruenvironmentálních aspektů pakbyla sestavena databáze environmentálníchaspektů, ve kteréjsou uvedeny konkrétní aspektypůsobící na životní prostředíu jednotlivých dílčích stavebníchprocesů. Tato databáze je vytvořenapodobně jako databázekontrol pro tvorbu kontrolnícha zkušebních plánů [2], [3],v přímé návaznosti na již výšezmíněnou databázi činností,která obsahuje údaje o dílčíchstavebních procesech. V databázienvironmentálních aspektů je kekaždému stavebnímu procesupřipojeno několik nejdůležitějších62stavebnictví 02/09

More magazines by this user
Similar magazines