podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

cena IAČRtext: prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng.foto: Milan Kalný, Pontex, s.r.o.▲ Most přes Labe na silnici I/38 – Nymburk obchvatCena Inženýrské akademieČeské republiky za rok 2008K ocenění vynikajícího realizovaného technickéhodíla a významného přínosu k rozvojiinženýrského výzkumu v České republicezřídila Inženýrská akademie České republikyCenu Inženýrské akademie České republiky.Cena se od roku 1997 každoročněuděluje domácím i zahraničnímosobnostem a týmům za vynikajícívýsledek tvůrčí práce, od jehožprvní realizace nebo publikováníneuplynulo více než pět let. Cenulze udělit ve dvou kategoriích:■ za vynikající technický projekt;■ za vynikající přínos k rozvojiinženýrského výzkumu.Rada Inženýrské akademie Českérepubliky rozhodla za rok 2008udělit čestné uznání v kategorii zavynikající technický projekt autorskémukolektivu pracovníků SMPCZ, a.s., a Pontex, s.r.o. (Ing. VladimírBrejcha, Ing. Antonín Brnušák,Alexandr Herzán, Ing. Milan Kalný,Ing. Václav Kvasnička, Ing. PavelNěmec) za vynikající technickýprojekt: Silnice I/38 – Nymburkobchvat, SO 202 – Most přesLabe. Silnice I/38 je velmi frekventovanoua zatíženou komunikací,která umožňuje dopravní propojenív severojižním směru od Znojma ažk České Lípě. Do vybudování prvníetapy obchvatu Nymburka byla vedenaveškerá doprava (včetně těžkékamionové) přes starý most v Nymburcea dále přes centrum městasměrem na Mladou Boleslav. Trasanového obchvatu se Nymburkuvyhýbá a nová komunikace křížítok řeky Labe v prostoru východněod města směrem k Poděbradům.Celá trasa obchvatu je vedenav rovinatém území středního Polabí,které je intenzivně zemědělskyobhospodařované. Výraznou liniizde vytvářejí břehové porosty podélkoryta Labe. Jedná se převážněo aleje listnatých stromů výšky 20až 25 m.Umístění mostníkonstrukcePodmínkou pro řešení bylo překročenícelého koryta řeky jedinýmpolem při zachování potahovýchstezek po obou březích. Vzhledemk požadavku, aby v korytěřeky nebyly umístěny pilíře, máhlavní pole mostu rekordní rozpětí132 m. Záměrem bylo navrhnoutpřemostění, které by estetickyvhodným způsobem umožnilopřekonat splavné koryto řeky Labea nevytvořilo i při rozpětí hlavníhopole 132 m výraznou dominantucelému okolí. Limitující výškou bylatedy výška přiléhajících břehovýchporostů. Navazující estakády přemosťujícelou inundaci řeky. Silnicepřekračuje řeku v rovinatém území,a aby byla co nejvíce omezena výškapřiléhajících násypových těleskomunikace, které v ploché krajiněpodél řeky tvoří pohledovou bariéru,byla pro přemostění zvolenaštíhlá zavěšená konstrukce s minimálnístavební výškou. Umístěnímostu je navrženo tak, aby respektovaloi možnou úpravu břehovýchčar při budoucí úpravě korytařeky na vnitřním oblouku. Mostníkonstrukce má deset polí s rozpětími35+4x41+132+4x41+35 m.Celková délka nosné konstrukcemostu je 531,60 m. Most převádísilnici I. třídy v šířkovém uspořádáníS 11,5. Na návodní straně je navrženrevizní chodník se šířkou0,75 m, na povodní straně jeu hlavního pole nad řekou navrženveřejný chodník se šířkou 1,50 m,který u pylonů přechází do revizníhochodníku. Přístup na veřejný chodníkje umožněn po samostatnýchocelových schodištích umístěnýchu hlavních pilířů.Popis mostníkonstrukceMostní konstrukce je založena hlubinněna vrtaných pilotách průměru66stavebnictví 02/09

More magazines by this user
Similar magazines