podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

montované domytext: doc. Ing. Vladimír Bílek, CSc.foto: archiv autoraPerspektivy dřevěného stavěníDemografové předpovídají do roku 2050 růstpočtu obyvatel Země z dnešních cca 6,7 na9 miliard. Energetici v této a dalších souvislostechodhadují meziroční přírůstky energieo cca 1,9 % a zvýšení její produkce na dvojnásobek.Geologové zdůrazňují omezenost neobnovitelných surovinovýchzdrojů, klimatologové varují před katastrofálními důsledky globálníhooteplování především kvůli růstu množství CO 2v atmosféře.I za předpokladu, že jsou tyto prognózy maximalistické, snad i přehnané,mohla by být jejich ignorace zhoubná. Pochopení těchto a dalších rizikpro kvalitu života na Zemi vede ke kulturnějšímu a skromnějšímu životnímustylu, což je za současných podmínek diktátu globální ekonomikypozitivním trendem.Již v roce 1999 přijaly členské země EU Amsterodamskou smlouvu, kterápožaduje integraci environmentálních kritérií do hospodářské politiky všechzákladních sektorů. Je v ní také definován požadavek trvale udržitelného rozvoje,jako dlouhodobého zachování přírodních zdrojů a statků. V současnostije v rámci EU projednáván environmentální program, který do roku 2020požaduje snížení emisí CO 2a dosažení energetických úspor o 20 % a zvýšenípodílu energie z obnovitelných zdrojů rovněž o 20 %. V České republicezavršila třísetstránkovou zprávou svoji činnost Nezávislá energetická komisepod vedením profesora Václava Pačese, která mimo jiné hodnotí energetickéúspory do roku 2030 jako větší zdroj, než je energie z obnovitelných zdrojů.V sektoru českého stavebnictví představuje varianta rozvoje dřevěnéhostavění jeden z největších energeticko-ekologických a ekonomických potenciálů.Česká republika má vzhledem k vysoké (34%) zalesněnosti územík roční těžbě 15–17 mil. m 3 dřeva a exportu kulatiny a řeziva kolem4 mil. m 3 všechny surovinové předpoklady k rozvoji dřevěnéhostavění. Dále navrhovaný rozvoj by vyžadoval spotřebu dřeva mezi250 000 až 300 000 m 3 ročně a je také v souladu se zájmy rozvojehospodářských lesů a dřevozpracovatelského průmyslu.V kontrastu s poměrně rozsáhlou publicitou však realizace staveb ze dřevatrvale stagnuje a v případě bytové výstavby, kde je materiálově-technologickástruktura statisticky sledována, se pohybuje kolem 3 %. Příčinystagnace mají kořeny v relativně nedávné minulosti. Stavební řády až doroku 1946 zakazovaly ve městech stavbu dřevěných budov, v období 1952až 1970 státní programy na úsporu dřeva vedly až k zákazům jeho užití vestavebnictví, požární norma platná do roku 1996 povolovala pouze výstavbudvoupodlažních dřevěných rodinných domů atd. Na průmyslových i vysokýchškolách byla po desetiletí věnována dřevěným stavbám jen minimálnípozornost. Navíc realizace často provizorních dřevěných chat a nekvalitníchrodinných domů na bázi dřevotřískových desek vytvořily v české uživatelskéi odborné veřejnosti nedůvěru v dřevěné stavění a architekturu.9080706050403020100Hmotnostsnížení hmotnosti o cca 130 tsilikátová varianta 170 t x dřevěná varianta 20 ttuny9060805070604050304030202010 100 0CO 2(tuny)+ Výroba en.– FotosyntézaNěmeckoSkandinávieAnglieSkotskoEmise CO 2vztažené k nadzemní částikonstrukce hodnoceného bytu 150 m 2bytový pavlačový dům – betonbytový pavlačový dům – zdivoJaponskoUSA▲ Obr. 1. Podíl dřeva na bytové výstavbě ve vybraných zemích (%)Spotřeba výrobní energieúspora cca 80 MWhMWhsilikátová varianta 1113MWh x dřevěná varianta 33MWhomítkycihlyžel. betonostatníkon. dřevopřekližkySKDminer. rohožeomítkyomítkycihlyžel. betonostatníkon. dřevopřekližkySKDminer. rohožebytový pavlačový dům – dřevoomítkyOC spoj. mat.▲ Obr. 2. Srovnání hmotnosti a spotřeby výrobní energie pro nadzemní částobytného domu – bytové jednotky 150 m 2 užitné plochy▲ Obr. 3. Srovnání emisí CO 2silikátové a dřevěné varianty stejné bytovéjednotky▼ Obr. 4. Komplexní environmentální hodnocení čtyřpodlažního bytovéhodomu ve variantách nosné konstrukce – betonový skelet, příčné cihelnéstěny, těžký dřevěný skelet – kanadský environmentální program ATHENA,zpracoval L. KrovČRPotenciál energetických úsporProcentaV sousedních evropských zemích mírného pásma je podíl dřeva na bytovévýstavbě většinou mezi 15 až 30 %, v severním pásmu kolem 80 %a má trvale stoupající tendenci – obr. 1. Hlavními cíli pro jsou v obdobícca deseti let:PoužitáprimárníenergieMnožstvítuhýchodpadůRelativníhodnotaznečištěnívzduchuRelativníhodnotaznečištěnívodyVliv naglobálníoteplováníVáženémnožstvípoužitýchzdrojů6stavebnictví speciál

More magazines by this user
Similar magazines