podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

Výsledky zkoušek konstrukce budovy v rámci celého požárního úsekupotvrdily výsledky získané normovými zkouškami na jednotlivýchkonstrukčních dílcích. Výsledky požární zkoušky ukázaly, že podmínkypři požáru v obývacím pokoji bytu představovaly expozici přibližněo 10 % náročnější než představuje šedesátiminutová požární zkouškakonstrukčních dílců. Zkouška ukázala, že dřevěná kostra budovysplňuje funkční požadavky z hledisek šíření požáru uvnitř budovya zachování konstrukční celistvosti.Požární zkouška schodištěDřevěné schodiště TF 2000 bylo uchyceno do stěn, které mělydřevěnou kostru. Na počátku zkoušky byly definovány požadavky najeho užitné vlastnosti při požáru. Schodiště muselo být funkční prozásah hasičů po počáteční evakuaci obyvatel bezprostředně ohroženýchpožárem a pro následnou evakuaci dalších obyvatel bytů,kterým bylo předtím doporučeno, aby zůstali ve svých bytech. SchodištěTF 2000 bylo navrženo se speciální netoxickou povrchovouprotipožární ochranou a jednotlivé stupně měly zespodu sádrovoudesku o tloušťce 12,5 mm. Po založení požáru došlo k jeho rychlémurozšíření. Požár trval přibližně 31 minut. Potom se požární zatíženízmenšilo a zůstalo jen pár ložisek žhavého popela. Celou dobu byloschodiště pod dohledem hasičů, kteří však nezasáhli. Pro ověřenífunkčnosti schodiště potom hasiči v plné výzbroji schodiště použilia vystoupili po něm do vyšších pater. Navržené schodiště při výšeuvedených požadavcích potvrdilo spolehlivost při požáru.Hlavní poznatkyBěhem zkoušek byla ověřena požární odolnost dřevostavby 60 minuta byly získány poznatky z oblasti konstrukční celistvosti a šíření požárumezi jednotlivými požárními úseky. Požární zatížení v požárním úsekubylo realistické, a tak byly získány objektivní poznatky o šíření požáruve vícepodlažním lehkém skeletu. Potvrzena byla požární odolnostdřevěného schodiště. Výsledky zkoušek TF 2000 se promítly dolegislativy. V současnosti je možné ve Velké Britanii používat hořlavémateriály v konstrukcích požárně dělicích stěn a vnějších stěn až dovýšky 18 m, místo dřívějších 11 m.Projekt TF 2000 potvrdil, že u vícepodlažních dřevostaveb je třebavěnovat pozornost přípojům plášťů ze sádrových, zejména vícevrstvýchdesek. Každá vrstva musí být připojena samostatně. Nedodrženítěchto postupů vede ke snížení požární odolnosti konstrukce.V dutinách vnějšího pláště budovy se musí navrhovat požární zarážky,aby se zabránilo šíření požáru a narušení celistvosti pláště. Zvýšenoupozornost je také třeba věnovat šíření požáru po fasádě budovy oknya dalšími otvory. ■PoděkováníTento příspěvek byl zpracován za podpory výzkumného záměruČVUT v Praze MSM 6840770005 Udržitelná výstavba.Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavebníinzerce12stavebnictví speciál

More magazines by this user
Similar magazines